கோ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 20
கோக்கள் 1
கோக்கும் 2
கோகிலம் 1
கோங்கம் 2
கோங்கு 1
கோச்செங்கண் 3
கோச்செங்கண்ணனோ 1
கோச்செங்கணான் 1
கோட்டங்களும் 1
கோட்டம் 1
கோட்டம்_இல் 1
கோட்டால் 1
கோட்டி 1
கோட்டிலியார் 1
கோட்டினால் 1
கோட்டு 8
கோட்டூர் 1
கோட்டூரும் 1
கோட்புலியார் 4
கோட்புலியாரை 1
கோடல் 3
கோடாத 1
கோடி 14
கோடிகள் 1
கோடிகாவில் 1
கோடித்தார் 1
கோடித்து 2
கோடு 10
கோடுகளும் 1
கோடும் 1
கோடுஉற்று 1
கோணம் 1
கோணம்_இல் 1
கோணா 1
கோணாட்டு 1
கோத்த 9
கோத்தலும் 1
கோத்திட்டை 1
கோத்திர 1
கோத்திரத்தின் 1
கோத்திரத்து 1
கோத்திரம் 1
கோத்து 11
கோதனத்தை 1
கோதி 2
கோது 38
கோது_அற 1
கோது_அறு 2
கோது_இல் 25
கோது_இலா 6
கோது_இலாத 1
கோது_இலாதவர் 1
கோதை 12
கோதைமார் 1
கோதையர் 2
கோதையார் 1
கோதையின் 1
கோதையும் 1
கோப்பு 1
கோப 2
கோபத்தால் 1
கோபம் 3
கோபமும் 1
கோபுர 3
கோபுரங்கள் 2
கோபுரத்தின் 3
கோபுரத்து 10
கோபுரத்துக்கு 1
கோபுரத்துள் 1
கோபுரத்தை 16
கோபுரம் 28
கோபுரம்-அதனை 1
கோபுரமும் 1
கோமகன் 1
கோமய 1
கோமயத்து 1
கோமயத்தை 1
கோமள 2
கோமளத்தின் 1
கோமன் 1
கோமான் 10
கோமான்-தனை 1
கோமானார் 1
கோமானுக்கு 1
கோமானை 3
கோயில் 223
கோயில்-தன்னில் 1
கோயில்-தன்னை 1
கோயில்-தனில் 1
கோயில்-தொறும் 4
கோயில்-தோறும் 1
கோயில்-நின்று 2
கோயில்கள் 13
கோயில்களில் 1
கோயில்களும் 1
கோயிலில் 3
கோயிலில்-நின்று 1
கோயிலின் 22
கோயிலின்-நின்று 1
கோயிலினில் 2
கோயிலினுக்கு 1
கோயிலினுள் 5
கோயிலினை 8
கோயிலுக்கு 1
கோயிலும் 2
கோயிலுள் 1
கோயிலை 18
கோரோசனையும் 1
கோல் 18
கோல 28
கோலக்கா 2
கோலக்காவை 1
கோலத்தினில் 1
கோலத்து 5
கோலத்தோடும் 2
கோலம் 46
கோலமே 2
கோலி 6
கோலினார் 1
கோலினில் 2
கோலு 1
கோலும் 5
கோவண 7
கோவணத்தின் 1
கோவணத்தினை 1
கோவணத்தை 2
கோவணம் 36
கோவணமும் 3
கோவல் 1
கோவலர் 1
கோவலரும் 1
கோவலன் 1
கோவலனார் 1
கோவா 1
கோவாய் 1
கோவினை 1
கோவும் 1
கோவை 16
கோவைகள் 1
கோவைகளும் 1
கோழம்பத்து 1
கோழம்பம் 1
கோழி 1
கோள் 10
கோள்_இல் 1
கோளம் 1
கோளரி 3
கோளா 2
கோளிசாலம் 1
கோளிலி 1
கோளிலியில் 1
கோளுறு 1
கோளுறும் 1
கோளொடு 1
கோறல் 1
கோன் 29
கோன்-தன்னை 1
கோன்-தனை 1
கோன்-அவன்-தானும் 1
கோன்-அவன்-பால் 1
கோனாட்டு 1
கோனாடு 1
கோனாரும் 1
கோனும் 6
கோனை 2

கோ (20)

கொந்து அலர் தார் மைந்தனை முன் கோ வதை செய்தார்க்கு மறை – 1.திருமலை:3 34/3
குழ கன்றை இழந்து அலறும் கோ உறு நோய் மருந்து ஆமோ – 1.திருமலை:3 35/2
திரண்ட மா மறையோர்-தாமும் திருநாவலூரர் கோ முன் – 1.திருமலை:5 62/1
கொற்றவர் கணத்தின் முன்னாம் கோ முதல் தலைமை பெற்றார் – 3.இலை:1 55/4
சீலம் உடைய கோ குலங்கள் சிறக்கும் தகைமை தேவருடன் – 4.மும்மை:6 21/1
கோ பாதி சயம் ஆன கொலை களிற்றை விட சொன்னான் – 5.திருநின்ற:1 109/4
கும்பிடும் ஆதரவுடன் அ கோ நகரில் இனிது அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 326/4
அண்ணல் கோ செம் கண் அரசன் செய்த அடிமையும் அம் சொல் தொடையில் வைத்து – 6.வம்பறா:1 345/3
கோ முறைமை எதிர்கொண்டு தம்பதி உள் கொடு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 406/4
கூற்று உதைத்தார் மகிழ்ந்த கோ கரணம் பாடி குலவு திரு பருப்பகத்தின் கொள்கை பாடி – 6.வம்பறா:1 1027/1
இன்ன வாழ் பதி அதனிடை ஏயர் கோ குடி-தான் – 6.வம்பறா:2 5/1
தம் கோ மனையில் திரு அமுது செய்வித்து இறைஞ்சி தலைசிறந்த – 6.வம்பறா:2 37/3
பின்னும் அகன்று ஏகுவார் பேண வரும் கோ குலங்கள் – 6.வம்பறா:3 10/3
மற்றவன்-தன் உடம்பினை அ கோ குலங்கள் வந்து அணைந்து – 6.வம்பறா:3 12/1
கோ வீற்றிருந்து முறை புரியும் குல கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர் – 7.வார்கொண்ட:4 1/4
கோ வீற்றிருந்து முறை புரியும் குல கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர் – 7.வார்கொண்ட:4 1/4
நெடும் கோ நகர்கள் ஆடல் அரங்கு நிரந்த மணி தாமம் கமுக – 7.வார்கொண்ட:4 144/3
கொங்கரொடு குட புலத்து கோ மன்னர் திறை கொணர – 8.பொய்:2 11/2
கொடி நெடும் தானை மன்னர் கோ கழற்சிங்கர் என்பார் – 10.கடல்:1 1/4
உலகு நிகழ்ந்த பல்லவர் கோ சிங்கர் உரிமை பெருந்தேவி – 10.கடல்:3 4/1

மேல்


கோக்கள் (1)

கொல்லை இடத்தும் குறை மறைவும் மேவும் கோக்கள் உடன் கூட – 4.மும்மை:6 34/2

மேல்


கோக்கும் (2)

மூரல் முறுவல் வெண் முத்த நகையார் தெரிந்து முறை கோக்கும்
சேரர் திரு நாட்டு ஊர்களின் முன் சிறந்த மூதூர் செங்குன்றூர் – 2.தில்லை:6 2/3,4
கொண்டு வந்து தனி இடத்தில் இருந்து கோக்கும் கோவைகளும் – 4.மும்மை:2 9/1

மேல்


கோகிலம் (1)

மேக சாலம் மலி சோலைகள் ஆகி மீது கோகிலம் மிடைந்து மிழற்ற – 1.திருமலை:5 93/3

மேல்


கோங்கம் (2)

நீள் இலை வஞ்சி காஞ்சி நிறை மலர் கோங்கம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/4
கோடல் கோங்கம் குளிர் கூவிளம் என்னும் திருப்பதிக குலவு மாலை – 6.வம்பறா:1 303/1

மேல்


கோங்கு (1)

கொள்ள மிக்கு உயர்வ போன்ற கொங்கை கோங்கு அரும்பை வீழ்ப்ப – 1.திருமலை:5 136/3

மேல்


கோச்செங்கண் (3)

கொற்ற வேந்தர் கோச்செங்கண் சோழர் பெருமை கூறுவாம் – 12.மன்னிய:3 5/4
கோதை வேலர் கோச்செங்கண் சோழர்-தாம் இ குவலயத்தில் – 12.மன்னிய:4 12/1
தேவர் பிரான் திருத்தொண்டில் கோச்செங்கண் செம்பியர் கோன் – 12.மன்னிய:4 17/1

மேல்


கோச்செங்கண்ணனோ (1)

இறவாது ஒழிவாள் பெற்று எடுத்து என் கோச்செங்கண்ணனோ என்றாள் – 12.மன்னிய:4 10/4

மேல்


கோச்செங்கணான் (1)

திருவின் ஆர்ந்த கோச்செங்கணான் அ நகர் செய்த கோயிலை சேர்ந்து – 6.வம்பறா:1 532/2

மேல்


கோட்டங்களும் (1)

நீல வாள் படை நீல கோட்டங்களும் நிரந்து – 4.மும்மை:5 15/2

மேல்


கோட்டம் (1)

கோட்டம்_இல் என் குல மைந்தன் திண்ணன் எங்கள் குல தலைமை யான் கொடுப்ப கொண்டு பூண்டு – 3.இலை:3 50/1

மேல்


கோட்டம்_இல் (1)

கோட்டம்_இல் என் குல மைந்தன் திண்ணன் எங்கள் குல தலைமை யான் கொடுப்ப கொண்டு பூண்டு – 3.இலை:3 50/1

மேல்


கோட்டால் (1)

தூங்கிய மணியை கோட்டால் துளக்கியது என்று சொன்னார் – 1.திருமலை:3 29/4

மேல்


கோட்டி (1)

சேரர் உடனே திருவமுது செய்த பின்பு கை கோட்டி
ஆரம் நறு மென் கலவை மான் மத சாந்து ஆடை அணி மணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 153/1,2

மேல்


கோட்டிலியார் (1)

குலவு புகழ் கோட்டிலியார் குறை இரந்து தம் பதி-கண் – 6.வம்பறா:2 31/1

மேல்


கோட்டினால் (1)

பொன் அணி மணியை சென்று கோட்டினால் புடைத்தது அன்றே – 1.திருமலை:3 27/4

மேல்


கோட்டு (8)

கோட்டு உயர் பனி_வரை குன்றின் உச்சியில் – 1.திருமலை:2 1/2
மத்த வெம் களிற்று கோட்டு வன் தொடர் வேலி கோலி – 3.இலை:3 2/3
வன் திரள் விளவின் கோட்டு வார் வலை மருங்கு தூங்க – 3.இலை:3 3/2
கோட்டு மலரும் நில மலரும் குளிர் நீர் மலரும் கொழும் கொடியின் – 4.மும்மை:2 8/1
இமம் மலிய எடுத்த நெடு வரைகள் போல இலங்கு சுதை தவள மாளிகை நீள் கோட்டு
சிமை அடையும் சோபான நிரையும் விண்ணும் தெரிவு_அரிய தூய்மையினால் அவற்றுள் சேர்ந்து – 4.மும்மை:5 96/1,2
நண்ணி இறைஞ்சி முன் வீழ்ந்து எழுந்து நால் கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 345/2
வென்றி விடையவர் கோயில் வலம்கொண்டு வெண் கோட்டு
பன்றி கிளைத்து அறியாத பாத தாமரை கண்டு – 6.வம்பறா:1 397/2,3
பிறை வெண் கோட்டு களிற்று மேல் கொண்டு போந்தார் பெரும்பாணர் – 7.வார்கொண்ட:4 37/4

மேல்


கோட்டூர் (1)

எங்கும் உறை பதி பணிவார் இலம்பை அம் கோட்டூர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1004/3

மேல்


கோட்டூரும் (1)

செம்பொன் மதில் கோட்டூரும் வணங்கி ஏத்தி திருமலிவெண்துறை தொழுவான் சென்று சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 574/4

மேல்


கோட்புலியார் (4)

செங்கோல் அரசன் அருள் உரிமை சேனாபதி ஆம் கோட்புலியார்
நம் கோமானை நாவலூர் நகரார் வேந்தை நண்பினால் – 6.வம்பறா:2 37/1,2
கொந்து அணையும் மலர் அலங்கல் கோட்புலியார் செயல் உரைப்பாம் – 10.கடல்:4 7/4
குலம் பெருக வந்து உதித்தார் கோட்புலியார் எனும் பெயரார் – 10.கடல்:5 1/2
கொத்து அலர் தார் கோட்புலியார் அடி வணங்கி கூட்டத்தில் – 10.கடல்:5 12/3

மேல்


கோட்புலியாரை (1)

கொன்றை முடியார் அருள் உரிமை சிறப்பித்தார் கோட்புலியாரை – 6.வம்பறா:2 41/4

மேல்


கோடல் (3)

வெண் கோடல் இலை சுருளில் பைம் தோட்டு விரை தோன்றி – 3.இலை:7 16/1
கண் கோடல் நிறைந்து ஆரா கவின் விளங்க மிசை அணிந்து – 3.இலை:7 16/4
கோடல் கோங்கம் குளிர் கூவிளம் என்னும் திருப்பதிக குலவு மாலை – 6.வம்பறா:1 303/1

மேல்


கோடாத (1)

கோடாத நெறி விளக்கும் குல மரபின் அரசு அளித்து – 8.பொய்:3 1/1

மேல்


கோடி (14)

அனித கோடி அணி முடி மாலையும் – 1.திருமலை:1 5/2
கோடி கோடி குறள் சிறு பூதங்கள் – 1.திருமலை:1 6/3
கோடி கோடி குறள் சிறு பூதங்கள் – 1.திருமலை:1 6/3
உயர்த்த கோடி கொண்டு அருளும் என்று உடம்பினில் அடங்கா – 2.தில்லை:7 28/3
அருள் கொண்ட உணர்வு இன்றி நெறி கோடி அறிவு என்று – 5.திருநின்ற:1 90/1
ஆவுறும் அஞ்சு ஆடுவார் கோடி காவில் அணைந்து பணைந்து ஆவடுதண்துறையை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 190/4
பரிதி ஆயிரம் கோடி விரிந்தால் என்ன பரஞ்சோதி அருள் பெற்ற பான்மை மேன்மை – 6.வம்பறா:1 265/2
கரு கோடி நீப்பார்கள் சேரும் கஞ்சனூர் கைதொழ சென்றார் – 6.வம்பறா:1 292/4
வேதங்கள் எண்_இல் கோடி மிடைந்து செய் பணியை மிக்க – 6.வம்பறா:1 591/1
கொண்டல் பயில் மணல் கோடு சூழ் கோடி குழகர்-தமை – 6.வம்பறா:1 622/3
கொழுந்து வளர் செம் கடை குழகர் கோடி கோயில் குறுகினார் – 7.வார்கொண்ட:4 88/4
கோடி குழகர் கோயில் அயல் குடிகள் ஒன்றும் புறத்து எங்கும் – 7.வார்கொண்ட:4 89/1
கோடி நீள் தன குடியுடன் குவலயம் காணும் – 8.பொய்:4 4/3
எல்லை_இல் பல் கோடி தனத்து இறைவராய் இப்படி தாம் – 8.பொய்:6 7/1

மேல்


கோடிகள் (1)

பட்டொடும் துகில் அநேக கோடிகள் இடும் பத்தர் – 2.தில்லை:7 35/3

மேல்


கோடிகாவில் (1)

கொழுந்து வெண் திங்கள் அணிந்தார் கோடிகாவில் சென்று அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 291/4

மேல்


கோடித்தார் (1)

கொங்கு அலர் தண் பொழில் மூதூர் வதுவை முகம் கோடித்தார் – 3.இலை:5 19/4

மேல்


கோடித்து (2)

கூர மாநகர் கோடித்து எதிர்கொண்டு கொடு புக்கார் – 7.வார்கொண்ட:4 91/4
கொடுங்கோளூரின் மதில் வாயில் அணி கோடித்து மருகில் உடுத்து – 7.வார்கொண்ட:4 144/1

மேல்


கோடு (10)

கோடு எல்லாம் மட அன்னம் குளம் எல்லாம் கடல் அன்ன – 1.திருமலை:2 17/3
கோடு தட்டின் மீது இட கொண்டு எழுந்தது கண்டு – 2.தில்லை:7 33/3
கொண்ட கொடு பல் மணி கோத்து இடை ஏன கோடு
துண்ட பிறை போல்வன தூங்கிட வேங்கை வன் தோல் – 3.இலை:3 59/2,3
கோடு முன்பு ஒலிக்கவும் குறும் கண் ஆகுளி குலம் – 3.இலை:3 72/1
கோடு உடை ஏனம் உங்கள் குறிப்படி உறுப்பை எல்லாம் – 3.இலை:3 115/2
கோடு கொண்டு எழும் திரை கடல் பவள மென் கொழுந்து – 4.மும்மை:5 41/1
கோடு பயில் குல வரை மேல் மின் குலங்கள் புடை பெயரும் கொள்கைத்து ஆக – 6.வம்பறா:1 96/4
சங்க நாதங்கள் ஒலிப்ப தழங்கு பொன் கோடு முழங்க – 6.வம்பறா:1 284/1
கொண்டல் பயில் மணல் கோடு சூழ் கோடி குழகர்-தமை – 6.வம்பறா:1 622/3
கோடு போல்வ பிண குவை – 8.பொய்:2 24/4

மேல்


கோடுகளும் (1)

பொன் திரளும் மணி திரளும் பொரு கரி வெண் கோடுகளும்
மின் திரண்ட வெண் முத்தும் விரை மலரும் நறும் குறடும் – 1.திருமலை:5 89/1,2

மேல்


கோடும் (1)

கொலை புரி களிற்று கோடும் பீலியின் குவையும் தேனும் – 3.இலை:3 30/2

மேல்


கோடுஉற்று (1)

கோடுஉற்று இரு பிளவு இட்டு அறு குறை கைக்கொடு முறிய – 5.திருநின்ற:1 113/2

மேல்


கோணம் (1)

கோணம்_இல் குடுமித்தேவர் இருப்பர் கும்பிடலாம் என்றான் – 3.இலை:3 96/4

மேல்


கோணம்_இல் (1)

கோணம்_இல் குடுமித்தேவர் இருப்பர் கும்பிடலாம் என்றான் – 3.இலை:3 96/4

மேல்


கோணா (1)

கோணா அருளை பெற்றார் மற்று இனியார் பெருமை கூறுவார் – 2.தில்லை:6 8/4

மேல்


கோணாட்டு (1)

அங்கு வைகி பணிந்து அருளால் போவார் அகன் கோணாட்டு அரனார் – 7.வார்கொண்ட:4 90/1

மேல்


கோத்த (9)

முன் திரு வாக்கால் கோத்த முதல் பொருள் ஆனார் என்றார் – 2.தில்லை:1 9/4
விரை இளம் தளிரும் சூட்டி வேம்பு இழைத்து இடையே கோத்த
அரை மணி கவடி கட்டி அழகுற வளர்க்கும் நாளில் – 3.இலை:3 18/3,4
மூண்டு எழு சினத்து செம் கண் முளவு முள் அரிந்து கோத்த
நாண் தரும் எயிற்று தாலி நலம் கிளர் மார்பில் தூங்க – 3.இலை:3 20/3,4
கோத்த இலை பூம் கூடையினில் கொணர்ந்து மணம் தங்கிட வைத்தார் – 4.மும்மை:6 33/4
பளிங்கு மணி மரகத வல்லியில் கோத்த பான்மை என – 6.வம்பறா:1 329/2
விரி சுடர் பரட்டின் மீது விளங்கு பொன் சரட்டில் கோத்த
பெருகு ஒளி முத்தின் தாமம் பிறங்கிய தொங்கல் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1210/3,4
தண் சுடர் பரிய முத்து தமனிய நாணில் கோத்த
கண் கவர் கோவை பத்தி கதிர் கடி சூத்திரத்தை – 6.வம்பறா:1 1211/1,2
பருத்த முத்து ஒழுங்கு கோத்த படர் ஒளி வடமும் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1214/2
பாலை ஈர் ஏழு கோத்த பண்ணினில் கருவி வீக்கி – 12.மன்னிய:5 2/2

மேல்


கோத்தலும் (1)

அடுத்த வண்ணமே கோத்தலும் அதிசயித்து அரசன் – 6.வம்பறா:1 790/2

மேல்


கோத்திட்டை (1)

கோத்திட்டை என்று எடுத்து கோது_இல் திருப்பதிக இசை – 7.வார்கொண்ட:4 103/1

மேல்


கோத்திர (1)

குல முதல் அறிவின் மிக்கோர் கோத்திர முறையும் தேர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 8/1

மேல்


கோத்திரத்தின் (1)

தரு முறை கோத்திரத்தின் தம் குலம் செப்பி என்-தன் – 6.வம்பறா:1 1235/3

மேல்


கோத்திரத்து (1)

தருமம் நிலவு காசிப கோத்திரத்து தலைமை சால் மரபில் – 4.மும்மை:6 10/2

மேல்


கோத்திரம் (1)

கைப்படுத்த சீலத்து கவுணியர் கோத்திரம் விளங்க – 6.வம்பறா:1 15/2

மேல்


கோத்து (11)

இரும் புலி எயிற்று தாலி இடைஇடை மனவு கோத்து
பெரும் புறம் அலைய பூண்டாள் பீலியும் குழையும் தட்ட – 3.இலை:3 9/2,3
கொண்ட கொடு பல் மணி கோத்து இடை ஏன கோடு – 3.இலை:3 59/2
கோலினில் கோத்து காய்ச்சி கொழும் தசை பதத்தில் வேவ – 3.இலை:3 118/1
கொழுவிய தசைகள் எல்லாம் கோலினில் தெரிந்து கோத்து அங்கு – 3.இலை:3 125/1
காய நெடும் கோல் கோத்து கனலின்-கண் உற காய்ச்சி – 3.இலை:3 146/3
கொண்ட சிகை முச்சியின் கண் கோத்து அணிந்த என்பு மணி – 3.இலை:5 22/2
அ என்பின் ஒளி மணி கோத்து அணிந்த திரு தாழ் வடமும் – 3.இலை:5 23/1
ஒரு முன் கை தனி மணி கோத்து அணிந்த ஒளிர் சூத்திரமும் – 3.இலை:5 24/1
கூறுமாறு கோத்து அவர் தொழுது ஏத்து சிற்றம்பலம் என கூறி – 6.வம்பறா:1 174/4
கோல நீள் சுடர் ஒளியுடன் கோத்து இடை தூக்கும் – 6.வம்பறா:1 504/2
கோது_இல் இசையால் குருகு பாய என கோத்து எடுத்தே – 6.வம்பறா:2 305/2

மேல்


கோதனத்தை (1)

வந்தனை செய்து கோதனத்தை மன்னிய – 6.வம்பறா:1 239/3

மேல்


கோதி (2)

குயில் ஒடுங்கா சோலையின் மென் தளிர் கோதி கூவி எழ – 6.வம்பறா:1 388/2
கொழும் துணர் கோதி கொண்டு குயில் நாடு கோனாடு – 10.கடல்:2 1/4

மேல்


கோது (38)

கோது_இலாத குண பெரும் குன்று ஆனார் – 1.திருமலை:4 7/4
குழை மறை காதினானை கோது_இல் ஆரூரர் நோக்கி – 1.திருமலை:5 48/1
கோது_இலா அமுதே இன்று உன் குண பெரும் கடலை நாயேன் – 1.திருமலை:5 72/3
கோது_இல் பொரி பொன் சுண்ணம் குளிர் தரள மணி பரப்பி – 1.திருமலை:5 121/2
கோது_இலா வாய்மையாலே பாடு என அண்ணல் கூற – 1.திருமலை:5 197/4
கொடுத்த கோவணம் கை கொண்டு கோது_இலா அன்பர் – 2.தில்லை:7 15/1
கோது_இல் அன்பரும் குடும்பமும் குறைவு அற கொடுத்த – 2.தில்லை:7 48/3
கோது_அற தெரிந்து வேறு கொண்டு இங்கு வருவேன் என்பார் – 3.இலை:3 112/4
கோது_இல் மங்கல நூல் தாலி கொடுத்து நெல் கொள்ளும் என்றார் – 3.இலை:4 9/4
கோது_இலா அமுது அனையவள் முலை குழைந்த தம் மணவாள நல் கோலம் – 4.மும்மை:5 67/1
கோது_இல் பல்லியமும் கொடியும் பயில் – 4.மும்மை:5 104/3
கோது அடையா மனத்தவர் முன் குறு நடைகள் கொள குறுகி – 4.மும்மை:5 116/4
கோது_இல் மான் தோல் புரி முந்நூல் குலவு மார்பில் குழை குடுமி – 4.மும்மை:6 3/1
குணம் பேசி குலம் பேசி கோது_இல் சீர் புகழனார் – 5.திருநின்ற:1 24/3
குன்றை அடி பணிந்து கோது_இல் சிவ சின்னம் – 5.திருநின்ற:1 43/2
கூற்று ஆயினவாறு விலக்ககிலீர் என நீடிய கோது_இல் திருப்பதிகம் – 5.திருநின்ற:1 70/3
கூடிய அன்பொடு காலங்களில் அணைந்து கும்பிட்டு கோது_இல் வாய்மை – 5.திருநின்ற:1 226/2
கூர்ந்து ஆர்வமுற பணிந்து கோது_இல் தமிழ்_தொடை புனைந்து – 5.திருநின்ற:1 249/2
கோது_இல் குணத்து பாண்டிமாதேவியார் முன் குலச்சிறையார் – 5.திருநின்ற:1 284/3
கோது_அறு தண் தமிழ் சொல்லால் குலவு திருப்பதிகங்கள் – 5.திருநின்ற:1 384/2
கூறும் என எதிர் மொழிந்தார் கோது_இல் மொழி கொற்றவனார் – 5.திருநின்ற:5 12/4
கோது_இலாதவர் ஞானசம்பந்தரை எதிர்கொண்டு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 155/4
கொங்கில் குட புலம் சென்று அணைந்தார் கோது_இல் மெய்ஞ்ஞான கொழுந்து அனையார் – 6.வம்பறா:1 323/4
கூடும் கருத்தொடு கும்பிட்டு கோது_இல் தமிழ் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:1 341/2
கோது_இலா ஆர் அமுதை கோமள கொம்புடன் கூட கும்பிட்டு ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 464/1
கோது_இல் புகழ் பாண்டிமாதேவியார் மெய் குலச்சிறையார் குறை அறுத்து போற்றி செல்ல – 6.வம்பறா:1 889/3
கோது_இலா இசை குலவு குண்டைக்குறள் பூதம் என்று எடுத்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 965/4
கூட்டுவது மனம் கொள்வார் கோது_இல் மறை நெறி சடங்கு – 6.வம்பறா:1 1156/2
குண்டையூர் கிழவர்-தாமும் எதிர்கொண்டு கோது_இல் வாய்மை – 6.வம்பறா:2 17/1
கோது_அறு மனத்துள் கொண்ட குறிப்பொடும் பரவும் போது – 6.வம்பறா:2 106/2
கூட்டும் உணர்வு கொண்டு எழுந்து கோது_இல் அமுத இசை கூட – 6.வம்பறா:2 204/3
கோது_இல் இசையால் குருகு பாய என கோத்து எடுத்தே – 6.வம்பறா:2 305/2
கோது_இல் மரபில் பிறந்து வளர்ந்து அறிவு கொண்ட நாள் தொடங்கி – 6.வம்பறா:5 3/1
கோது_இல் சீர் தொண்டர் கொண்ட குறிப்பினை அவர்க்கு நல்கும் – 7.வார்கொண்ட:1 18/2
கோது_இல் அன்பர்-தமை அமுது செய்விப்பதற்கு குல பதியில் – 7.வார்கொண்ட:3 45/3
கோது_இல் குணத்து பரவையார் கொழுநனார்க்கும் தோழர்க்கும் – 7.வார்கொண்ட:4 71/3
கோத்திட்டை என்று எடுத்து கோது_இல் திருப்பதிக இசை – 7.வார்கொண்ட:4 103/1
கோது அங்கு அகல முயல் களந்தை கூற்றனார்-தம் கழல் வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:6 8/2

மேல்


கோது_அற (1)

கோது_அற தெரிந்து வேறு கொண்டு இங்கு வருவேன் என்பார் – 3.இலை:3 112/4

மேல்


கோது_அறு (2)

கோது_அறு தண் தமிழ் சொல்லால் குலவு திருப்பதிகங்கள் – 5.திருநின்ற:1 384/2
கோது_அறு மனத்துள் கொண்ட குறிப்பொடும் பரவும் போது – 6.வம்பறா:2 106/2

மேல்


கோது_இல் (25)

குழை மறை காதினானை கோது_இல் ஆரூரர் நோக்கி – 1.திருமலை:5 48/1
கோது_இல் பொரி பொன் சுண்ணம் குளிர் தரள மணி பரப்பி – 1.திருமலை:5 121/2
கோது_இல் அன்பரும் குடும்பமும் குறைவு அற கொடுத்த – 2.தில்லை:7 48/3
கோது_இல் மங்கல நூல் தாலி கொடுத்து நெல் கொள்ளும் என்றார் – 3.இலை:4 9/4
கோது_இல் பல்லியமும் கொடியும் பயில் – 4.மும்மை:5 104/3
கோது_இல் மான் தோல் புரி முந்நூல் குலவு மார்பில் குழை குடுமி – 4.மும்மை:6 3/1
குணம் பேசி குலம் பேசி கோது_இல் சீர் புகழனார் – 5.திருநின்ற:1 24/3
குன்றை அடி பணிந்து கோது_இல் சிவ சின்னம் – 5.திருநின்ற:1 43/2
கூற்று ஆயினவாறு விலக்ககிலீர் என நீடிய கோது_இல் திருப்பதிகம் – 5.திருநின்ற:1 70/3
கூடிய அன்பொடு காலங்களில் அணைந்து கும்பிட்டு கோது_இல் வாய்மை – 5.திருநின்ற:1 226/2
கூர்ந்து ஆர்வமுற பணிந்து கோது_இல் தமிழ்_தொடை புனைந்து – 5.திருநின்ற:1 249/2
கோது_இல் குணத்து பாண்டிமாதேவியார் முன் குலச்சிறையார் – 5.திருநின்ற:1 284/3
கூறும் என எதிர் மொழிந்தார் கோது_இல் மொழி கொற்றவனார் – 5.திருநின்ற:5 12/4
கொங்கில் குட புலம் சென்று அணைந்தார் கோது_இல் மெய்ஞ்ஞான கொழுந்து அனையார் – 6.வம்பறா:1 323/4
கூடும் கருத்தொடு கும்பிட்டு கோது_இல் தமிழ் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:1 341/2
கோது_இல் புகழ் பாண்டிமாதேவியார் மெய் குலச்சிறையார் குறை அறுத்து போற்றி செல்ல – 6.வம்பறா:1 889/3
கூட்டுவது மனம் கொள்வார் கோது_இல் மறை நெறி சடங்கு – 6.வம்பறா:1 1156/2
குண்டையூர் கிழவர்-தாமும் எதிர்கொண்டு கோது_இல் வாய்மை – 6.வம்பறா:2 17/1
கூட்டும் உணர்வு கொண்டு எழுந்து கோது_இல் அமுத இசை கூட – 6.வம்பறா:2 204/3
கோது_இல் இசையால் குருகு பாய என கோத்து எடுத்தே – 6.வம்பறா:2 305/2
கோது_இல் மரபில் பிறந்து வளர்ந்து அறிவு கொண்ட நாள் தொடங்கி – 6.வம்பறா:5 3/1
கோது_இல் சீர் தொண்டர் கொண்ட குறிப்பினை அவர்க்கு நல்கும் – 7.வார்கொண்ட:1 18/2
கோது_இல் அன்பர்-தமை அமுது செய்விப்பதற்கு குல பதியில் – 7.வார்கொண்ட:3 45/3
கோது_இல் குணத்து பரவையார் கொழுநனார்க்கும் தோழர்க்கும் – 7.வார்கொண்ட:4 71/3
கோத்திட்டை என்று எடுத்து கோது_இல் திருப்பதிக இசை – 7.வார்கொண்ட:4 103/1

மேல்


கோது_இலா (6)

கோது_இலா அமுதே இன்று உன் குண பெரும் கடலை நாயேன் – 1.திருமலை:5 72/3
கோது_இலா வாய்மையாலே பாடு என அண்ணல் கூற – 1.திருமலை:5 197/4
கொடுத்த கோவணம் கை கொண்டு கோது_இலா அன்பர் – 2.தில்லை:7 15/1
கோது_இலா அமுது அனையவள் முலை குழைந்த தம் மணவாள நல் கோலம் – 4.மும்மை:5 67/1
கோது_இலா ஆர் அமுதை கோமள கொம்புடன் கூட கும்பிட்டு ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 464/1
கோது_இலா இசை குலவு குண்டைக்குறள் பூதம் என்று எடுத்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 965/4

மேல்


கோது_இலாத (1)

கோது_இலாத குண பெரும் குன்று ஆனார் – 1.திருமலை:4 7/4

மேல்


கோது_இலாதவர் (1)

கோது_இலாதவர் ஞானசம்பந்தரை எதிர்கொண்டு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 155/4

மேல்


கோதை (12)

துணர் மலர் கோதை தாம சுரும்பு அணை தோளினானை – 1.திருமலை:5 12/2
தூ மலர் பிணையல் மாலை துணர் இணர் கண்ணி கோதை
தாமம் என்று இனைய வேறு தகுதியால் அமைய சாத்தி – 1.திருமலை:5 18/1,2
தேன் கோதை மலர் குழல் மேல் சிறை வண்டு கலந்து ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 146/3
கோதை சூழ் அளக பார குழை கொடி ஆட மீது – 2.தில்லை:5 8/2
நாறு பூம் கோதை மாது தவிரவே நானும் நீயும் – 2.தில்லை:5 13/3
தேன் நக்க கோதை மாதர் திரு நெடும் தாலி மாறி – 3.இலை:4 35/1
வண்டு உண துதைந்த கோதை மானியே இங்கு வந்த – 6.வம்பறா:1 692/3
தேன் ஆர் கோதை சிங்கடியார்-தமையும் அவர் பின் திரு உயிர்த்த – 6.வம்பறா:2 38/2
கோதை சூழ்ந்த குழலாரை குறங்கின் வைத்து கொண்டு இருந்து – 6.வம்பறா:2 40/1
கோதை அரசர் மகோதை என குலவும் பெயரும் உடைத்து உலகில் – 7.வார்கொண்ட:4 4/4
விடும் கோதை பூம் தாமங்கள் நிரைத்து வெவ்வேறு அலங்கரித்து – 7.வார்கொண்ட:4 144/4
கோதை வேலர் கோச்செங்கண் சோழர்-தாம் இ குவலயத்தில் – 12.மன்னிய:4 12/1

மேல்


கோதைமார் (1)

கோதைமார் ஆடலும் குலாவும் தொண்டர் பாடலும் – 6.வம்பறா:1 988/1

மேல்


கோதையர் (2)

ஏலம் கமழ் கோதையர் தம் திறம் என்றும் நீங்கும் – 4.மும்மை:1 47/1
கோதையர் குழல் சூழ் வண்டின் குழாத்து ஒலி ஓர்-பால் கோல – 6.வம்பறா:1 1200/1

மேல்


கோதையார் (1)

கூட முனைப்பாடியார் கோவை கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார் – 7.வார்கொண்ட:4 154/4

மேல்


கோதையின் (1)

பொங்கு கோதையின் பூம் துகள் வீழ்ந்து உடன் – 1.திருமலை:3 7/3

மேல்


கோதையும் (1)

தேன் அமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள் – 6.வம்பறா:1 1117/4

மேல்


கோப்பு (1)

கோப்பு அமை கிண்கிணி அசைய குறும் தளிர் மெல் அடி ஒதுங்கி – 3.இலை:5 13/4

மேல்


கோப (2)

குரவ மேவு முதுமறையோன் கோப மேவும்படி கண்டான் – 4.மும்மை:6 48/4
கொள்ளும் மனத்திடை அச்சம் மறைத்து முகம் கோப தீ – 6.வம்பறா:1 755/3

மேல்


கோபத்தால் (1)

கொல்வோம் இங்கு இட்டுப்போம் என கோபத்தால் குத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 167/2

மேல்


கோபம் (3)

கோல வெண் முகை ஏர் முல்லை கோபம் வாய் முறுவல் காட்ட – 3.இலை:7 19/2
களவு பொய் காமம் கோபம் முதலிய குற்றம் காய்ந்தார் – 5.திருநின்ற:5 2/1
மணி நிற கோபம் கண்டு மற்றது வவ்வ தாழும் – 6.வம்பறா:1 1099/3

மேல்


கோபமும் (1)

கொண்டது ஓர் பித்த வார்த்தை கோபமும் உடனே ஆக்கும் – 1.திருமலை:5 42/2

மேல்


கோபுர (3)

நீண் நிலையில் திகழ் கோபுர வாயிலின் நேர் எய்தி – 6.வம்பறா:1 90/2
வந்து கோபுர மணி நெடு வாயில் சேய்த்து ஆக – 6.வம்பறா:1 225/1
அண்டர் நாயகர் கோபுர வாயில் நேர் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 1085/2

மேல்


கோபுரங்கள் (2)

தொடும் கோபுரங்கள் மாளிகைகள் சூளி குளிர் சாலைகள் தெற்றி – 7.வார்கொண்ட:4 144/2
கார் ஏறும் கோபுரங்கள் கதிர் ஏறும் மலர் சோலை – 8.பொய்:2 7/1

மேல்


கோபுரத்தின் (3)

உம்பர் ஓங்கும் கோபுரத்தின் முன் இறைஞ்சி உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 993/2
ஆடிய திரு முன்பு ஆன அம் பொனின் கோபுரத்தின்
ஊடு புக்கு இறைஞ்சி ஓங்கும் ஒளி வளர் கனக மன்றில் – 6.வம்பறா:2 113/1,2
நிலவும் பெருமை எழு நிலை கோபுரத்தின் முன்னர் நிலத்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 54/1

மேல்


கோபுரத்து (10)

காதலால் மிடைந்த முதல் பெரும் தடையாம் கதிர் மணி கோபுரத்து உள்ளான் – 1.திருமலை:1 10/2
அரவ நெடும் தேர் வீதி அருகு மாடத்து அணி மணி கோபுரத்து அயலே வியல் வாய் நீண்ட – 4.மும்மை:5 97/1
திருமலி பொன் கோபுரத்து நெருங்கும் எல்லா தேவரையும் அணித்து ஆக கொண்டு செல்லும் – 4.மும்மை:5 99/4
முத்தமிழ் விரகர்-தாமும் முதல்வர் கோபுரத்து முன்னர் – 6.வம்பறா:1 125/1
நீடு நீள் நிலை கோபுரத்து உள் புக்கு நிலவிய திரு முன்றின் – 6.வம்பறா:1 158/1
பொருப்பு உறழ் கோபுரத்து உள் புகுந்து பூ மலி முன்றில் புடை வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:1 489/3
சந்த மணி கோபுரத்து சார்ந்த வட-பால் சண்பை – 6.வம்பறா:1 547/3
மை குலவு கண்டத்தார் மகிழும் கோயில் மன்னு திரு கோபுரத்து வந்து தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 1031/2
நீடு கோபுரத்து எதிர் மணி சிவிகையை நீக்கி – 6.வம்பறா:1 1082/4
மல்கு திரு கோபுரத்து வந்து இறைஞ்சி உள் புக்கு அங்கு – 6.வம்பறா:2 124/2

மேல்


கோபுரத்துக்கு (1)

பொங்கு சுடர் கோபுரத்துக்கு அணித்து ஆக புனை முத்தின் சிவிகை-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 316/2

மேல்


கோபுரத்துள் (1)

பெற்றம் உயர்த்தவர் பாதம் பணிந்து போந்து பெரிய திரு கோபுரத்துள் இருந்து தென் நாடு – 6.வம்பறா:1 615/2

மேல்


கோபுரத்தை (16)

நின்று கோபுரத்தை நிலமுற பணிந்து நெடும் திரு வீதியை வணங்கி – 1.திருமலை:5 110/1
கொல்லை மான் மறி கரத்தார் கோபுரத்தை தொழுது இறைஞ்சி – 4.மும்மை:4 35/2
பண் பயில் வண்டு அறை சோலை சூழும் காழி பரமர் திரு கோபுரத்தை பணிந்து உள் புக்கு – 5.திருநின்ற:1 186/1
பெரு நாகத்தின் சிலையார் கோபுரத்தை இறைஞ்சி புக்கு – 5.திருநின்ற:1 334/2
துங்க நிலை கோபுரத்தை இறைஞ்சி புக்கு சூழ்ந்து திருத்தோணி மிசை மேவினார்கள் – 6.வம்பறா:1 260/3
அணி நீடு கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள் எய்தி அளவு_இல் காதல் – 6.வம்பறா:1 302/2
கொடி நுடங்கு செழும் திரு மாளிகையின் முன்னர் கோபுரத்தை தாழ்ந்து இறைஞ்சி குறுகி புக்கு – 6.வம்பறா:1 579/2
முன் பணித்து ஆக சென்று கோபுரத்தை முன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 939/2
மிக்கு உயர்ந்த கோபுரத்தை வணங்கி வியன் திரு முன்றில் – 6.வம்பறா:1 1122/1
தட நிலை கோபுரத்தை தாழ்ந்து முன் இறைஞ்சி கோயில் – 6.வம்பறா:2 105/1
கூற்று உதைத்தார் திரு கொகுடி கோயில் நண்ணி கோபுரத்தை தொழுது புகுந்து அன்பர் சூழ – 6.வம்பறா:2 117/1
விண் தடவு கோபுரத்தை பணிந்து கரம் மேல் குவித்து – 6.வம்பறா:2 144/1
அருகார் பொன் கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள் புக்கு – 6.வம்பறா:2 164/2
வானை அளக்கும் கோபுரத்தை மகிழ்ந்து பணிந்து புகுந்து வளர் – 6.வம்பறா:2 203/1
கார் விரவு கோபுரத்தை கைதொழுதே உள் புகுந்து – 6.வம்பறா:2 306/2
சிந்தை மகிழ எழு நிலை கோபுரத்தை அணைந்தார் சேரலனார் – 7.வார்கொண்ட:4 53/4

மேல்


கோபுரம் (28)

கூட சாலைகள் கோபுரம் தெற்றிகள் – 1.திருமலை:3 4/2
நீடு வான் பணிய உயர்ந்த பொன் வரை போல் நிலை எழு கோபுரம் கடந்து – 1.திருமலை:5 109/4
விண் பிற்பட ஓங்கிய கோபுரம் முன்பு மேவி – 4.மும்மை:1 32/4
இணையுற நாட்டி எழு நிலை கோபுரம் தெற்றி எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 138/2
ஓலம் பெருகிய நிலை ஏழ் கோபுரம் உற மெய் கொடு தொழுது உள் புக்கார் – 5.திருநின்ற:1 164/4
புளக செறி நிரை விரவ திரு மலி பொன் கோபுரம் அது புகுவார் முன் – 5.திருநின்ற:1 165/3
பலன் கொள் மைந்தனார் எழு நிலை கோபுரம் பணிந்து எழுந்தனர் போற்றி – 6.வம்பறா:1 157/4
பொங்கு எழில் கோபுரம் தொழுது புக்க பின் – 6.வம்பறா:1 236/2
அத்தர்-தம் கோபுரம் தொழுது அணைந்து அருளினார் – 6.வம்பறா:1 367/4
பொலம் கொள் நீள் சுடர் கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:1 380/4
நீடு கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்து நீள் நிலையான் – 6.வம்பறா:1 420/1
தெள்ளாற்று வேணியர்-தம் திரு வளர் கோபுரம் இறைஞ்சி செல்வ கோயில் – 6.வம்பறா:1 455/3
கூடு காதலில் கோபுரம் பணிந்து கை குவித்து – 6.வம்பறா:1 510/2
மின் பொலி விசும்பை அளக்கும் நீள் கொடி வியன் நெடும் கோபுரம் தோன்றும் – 6.வம்பறா:1 662/3
நீடு உயர் செல்வ கோபுரம் இறைஞ்சி நிறை பெரு விருப்புடன் புக்கு – 6.வம்பறா:1 664/3
ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணி கோபுரம் சென்று உற்றார் – 6.வம்பறா:1 952/4
நண்பின் மிக்க சீர் அடியார் சூழ நம்பர் கோபுரம் சூழ் – 6.வம்பறா:1 975/2
துங்க நீள் சுடர் கோபுரம் தொழுது புக்கு அருளி – 6.வம்பறா:1 1077/2
தருவார்-தம் கோயில் மணி தடம் நெடும் கோபுரம் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1121/4
நல் நெடும் கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்து நல் கோயில் – 6.வம்பறா:1 1126/3
நீள் நிலை கோபுரம் அணைந்து நேர் இறைஞ்சி புக்கு அருளி – 6.வம்பறா:1 1149/3
வென்றி வெள் ஏறு உயர்த்து அருளும் விமலர் திரு கோபுரம் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 41/1
அணைந்து திரு கோபுரம் இறைஞ்சி அன்பர் சூழ உடன் புகுந்து – 6.வம்பறா:2 73/1
சென்று திரு கோபுரம் இறைஞ்சி தேவர் மலிந்த திருந்து மணி – 6.வம்பறா:2 79/1
பை பணி அணிவார் கோபுரம் இறைஞ்சி பாங்கு அமர் புடை வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:2 83/3
நீடு கோபுரம் முன்பு இறைஞ்சி நிலாவு தொண்டரொடு உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:2 98/1
நீண்ட மதில் கோபுரம் கடந்து நிறை மாளிகை வீதியில் போந்து – 6.வம்பறா:2 186/2
ஆழி நெடு மால் அயன் முதலாம் அமரர் நெருங்கு கோபுரம் முன் – 6.வம்பறா:2 187/1

மேல்


கோபுரம்-அதனை (1)

நீண் நிலை கோபுரம்-அதனை இறைஞ்சி புக்கு நிகர் இலா தொண்டருடன் நெருங்க சென்று – 6.வம்பறா:1 900/1

மேல்


கோபுரமும் (1)

துங்க நீடு கோபுரமும் சுற்று ஆலயமும் வகுத்து அமைத்தார் – 4.மும்மை:6 32/4

மேல்


கோமகன் (1)

கொற்றவன் முன்பு சென்றான் கோமகன் குறிப்பில் நின்றான் – 2.தில்லை:5 20/4

மேல்


கோமய (1)

இம்பர் மிசை அநாமயமாய் இருந்த போதில் ஈன்று அணிய கோமய மந்திரத்தினால் ஏற்று – 11.பத்தராய்:6 2/2

மேல்


கோமயத்து (1)

புகழ்ந்த கோமயத்து நீரால் பூமியை பொலிய நீவி – 5.திருநின்ற:5 39/1

மேல்


கோமயத்தை (1)

ஆரணியத்து உலர்ந்த கோமயத்தை கைக்கொண்டு அழகு உற நுண் பொடி ஆக்கி ஆவின் சுத்த – 11.பத்தராய்:6 3/1

மேல்


கோமள (2)

கன்னி இள மட பிணையாம் காமரு கோமள கொழுந்தின் கதிர் செய் மேனி – 6.வம்பறா:1 311/2
கோது_இலா ஆர் அமுதை கோமள கொம்புடன் கூட கும்பிட்டு ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 464/1

மேல்


கோமளத்தின் (1)

கூத்தா தந்து அருள்வாய் இ கோமளத்தின் முன் என்று – 6.வம்பறா:2 134/3

மேல்


கோமன் (1)

வில் விழா எடுக்க என்று விளம்பினான் வேடர் கோமன் – 3.இலை:3 31/4

மேல்


கோமான் (10)

மாது_ஒரு_பாகர் அன்பின் வழி வரு மலாடர் கோமான்
வேத நல் நெறியின் வாய்மை விளங்கிட மேன்மை பூண்டு – 2.தில்லை:5 1/2,3
வேடர்-தம் கோமான் நாதன் வென்றி வேள் அருளால் பெற்ற – 3.இலை:3 29/1
வானவர் நாயகர் மகனார் வரும் முன்பு தொழுது அணைந்தான் மழவர் கோமான் – 6.வம்பறா:1 314/4
வரி சிலை தென்னவன் தான் உய்வதற்கு வளவர் கோமான்
திரு உயிர்த்து அருளும் செல்வ பாண்டிமாதேவியாரும் – 6.வம்பறா:1 603/1,2
சுற்று நின்று அழைத்தல் ஓவா அருகர்க்கும் தென்னர் கோமான்
இற்றை நாள் என்னை உற்ற பிணியை நீர் இகலி தீரும் – 6.வம்பறா:1 761/2,3
நினைவு_அரிய பெரு வளங்கள் நெருங்குதலால் நிதி கோமான்
தனை இறைவர் தாம் ஏவ சமைத்தது போல் அமைந்து உளதால் – 6.வம்பறா:1 1181/3,4
நீர் ஊரும் சடை முடியார் நிதி கோமான் தனை ஏவ – 6.வம்பறா:2 14/2
காடவர் கோமான் கச்சி கல்தளி எடுத்து முற்ற – 12.மன்னிய:1 9/1
ஆண்தகை வளவர் கோமான் உலகு உய்ய அளித்த செல்வ – 12.மன்னிய:1 18/3
தேசு உடைய பாடல் பெறும் தவத்தினாரை செப்புவது யாம் என் அறிந்து தென்னர் கோமான்
மாசு_இல் புகழ் நெடுமாறன் தனக்கு சைவ வழித்துணையாய் நெடும் காலம் மன்னி பின்னை – 12.மன்னிய:2 2/2,3

மேல்


கோமான்-தனை (1)

எம் கோமான்-தனை விடுவேன் அல்லேன் என்று இரா_பகலும் – 10.கடல்:4 2/3

மேல்


கோமானார் (1)

நல் நீர் நாட்டு செல நயந்தார் நாம சேரர் கோமானார் – 7.வார்கொண்ட:4 45/4

மேல்


கோமானுக்கு (1)

மலர் தலை உலகம் காக்கும் மனு எனும் என் கோமானுக்கு
உலகில் இ பழி வந்து எய்த பிறந்தவா ஒருவன் என்பான் – 1.திருமலை:3 25/3,4

மேல்


கோமானை (3)

பூ நெருங்கு தோரை மலி சேடை நல்கி போர் வேடர் கோமானை போற்றி நின்றாள் – 3.இலை:3 48/4
கோமானை நதியின் உடன் குளிர் மதி வாழ் சடையானை – 5.திருநின்ற:1 93/2
நம் கோமானை நாவலூர் நகரார் வேந்தை நண்பினால் – 6.வம்பறா:2 37/2

மேல்


கோயில் (223)

நாதனார் ஆதி தேவனார் கோயில் நாயகன் நந்தி எம்பெருமான் – 1.திருமலை:1 10/4
மன் உயிர் காக்கும் செங்கோல் மனுவின் பொன் கோயில் வாயில் – 1.திருமலை:3 27/3
எம்பிரான் கோயில் நண்ண இலங்கு நூல் மார்பர் எங்கள் – 1.திருமலை:5 66/1
நம்பர்-தம் கோயில் புக்கது என்-கொலோ என்று நம்பி – 1.திருமலை:5 66/2
பூங்கோயில் அமர்ந்த பிரான் பொன் கோயில் போய் புகுந்தார் – 1.திருமலை:5 146/4
சென்று உடைய நம்பியும் போய் தேவர் பிரான் கோயில் புக – 1.திருமலை:5 149/4
அலங்கல் அம் தோளினான் வந்து அணைந்தனன் அண்ணல் கோயில் – 1.திருமலை:5 188/4
கண்_நுதல் கோயில் தேவ ஆசிரியன் ஆம் காவணத்து – 1.திருமலை:5 189/1
அங்கணர் கோயில் உள்ளா அகம் படி தொண்டு செய்வார் – 2.தில்லை:1 4/4
மங்கையை பாகமாக உடையவர் மன்னும் கோயில்
எங்கணும் பூசை நீடி ஏழ் இசை பாடல் ஆடல் – 2.தில்லை:5 3/1,2
சேதியர் பெருமான் கோயில் திரு மணி வாயில் சேர்ந்தான் – 2.தில்லை:5 8/4
அந்நிலை அரனார் வாழ்வது ஆனிலை என்னும் கோயில் – 3.இலை:1 5/4
பொருள் திரு மறை கடந்த புனிதரை இனிது அ கோயில்
மருள் துறை மாற்றும் ஆற்றால் வழிபடும் தொழிலர் ஆகி – 3.இலை:1 6/1,2
சென்னியில் கொண்டு சென்னி திருவளர் கோயில் புக்கான் – 3.இலை:1 53/4
பூம் கொன்றை மிலைந்தவர் கோயில் புறத்து நிற்ப – 4.மும்மை:1 33/4
இடம் கொண்ட கோயில் புறம் வலம்கொண்டு பணிந்து எழுந்து – 4.மும்மை:4 19/3
மன்னு கோயில் கொண்டு அருளுவாய் என்ன மலை_மடந்தை மற்று அதற்கு அருள்புரிந்து – 4.மும்மை:5 55/4
அந்தம்_இல் அறம் புரப்பவள் கோயில் ஆன போக பீடமும் உளது ஆகும் – 4.மும்மை:5 83/3
கோயில் எங்கணும் உம்பர் குல குழாம் – 4.மும்மை:5 105/4
முன்பு போல மணல் கோயில் ஆக்கி முகை மென் மலர் கொய்து – 4.மும்மை:6 46/2
வரை சிலையார் பெரும் கோயில் தொழுது வலம்கொண்டு இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 69/2
செவ் வண்ணர் கோயில் திரு வீரட்டானத்தை சேர்ந்தனரே – 5.திருநின்ற:1 142/4
நினைப்பவர் தம் மனம் கோயில் கொண்டு அருளும் அம்பலத்து நிருத்தனாரை – 5.திருநின்ற:1 174/3
தெருள் கலை ஞான கன்றும் அரசும் சென்று செம் சடை வானவர் கோயில் சேர்ந்தார் அன்றே – 5.திருநின்ற:1 185/4
செம்பழனத்து இறை கோயில் திருத்தொண்டு செய்து இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 212/4
ஈண்டு மணி கோயில் சூழ வலம் செய்து இறைஞ்சி அன்பு – 5.திருநின்ற:1 223/3
கூட மகிழ்ந்து விண் இழிந்த கோயில் வாயில் சென்று அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 251/4
குன்ற_வில்லியார் மகிழ்ந்த கோயில் வலமா வந்து திரு – 5.திருநின்ற:1 252/2
குன்ற_வில்லியார் மகிழ்ந்த கோயில் புகுந்து வலம்கொண்டு – 5.திருநின்ற:1 264/3
பொன்னின் கோயில் ஒன்று எதிரே காட்டி அதன் உள் புக்கு அருள – 5.திருநின்ற:1 279/2
நீடும் திருவாய்மூர் அடைந்து நிலவும் கோயில் வலம் செய்து – 5.திருநின்ற:1 282/2
பைஞ்ஞீலியினில் அமர்ந்து அருளும் பரமர் கோயில் சென்று எய்தி – 5.திருநின்ற:1 310/1
செக்கர் சடையார் திருவோத்தூர் தேவர் பிரானார்-தம் கோயில்
புக்கு வலம்கொண்டு எதிர் இறைஞ்சி போற்றி கண்கள் புனல் பொழிய – 5.திருநின்ற:1 316/1,2
குதி கொண்டு இழிந்த சடை கம்பர் செம்பொன் கோயில் குறுகினார் – 5.திருநின்ற:1 321/3
தருவார் தம் கோயில் பல சார்ந்து இறைஞ்சி தமிழ் வேந்தர் – 5.திருநின்ற:1 331/3
மன்னும் மா தவர் தம்பிரான் கோயில் முன் வந்தார் – 5.திருநின்ற:1 374/4
அன்று இருந்து தமிழ் ஆராய்ந்து அருளிய அங்கணர் கோயில்
முன்றிலினை வலம்கொண்டு முன் இறைஞ்சி உள் புக்கு – 5.திருநின்ற:1 403/2,3
இறைவர் கோயில் வந்து எய்தினர் எல்லை_இல் தவத்தோர் – 5.திருநின்ற:6 8/4
போது போய் இருள் புலர்ந்திட கோயில் உள் புகுந்தே – 5.திருநின்ற:6 20/1
முருகு விரியும் மலர் கொன்றை முடியார் கோயில் முன் எய்தி – 5.திருநின்ற:7 11/3
அ நீர் முகந்து கொண்டு ஏறி அப்பர் கோயில் அடைந்து அகலுள் – 5.திருநின்ற:7 13/3
ஆதி முதல்வர் அரன் நெறியார் கோயில் அடைய விளக்கு ஏற்றி – 5.திருநின்ற:7 14/2
வந்து வணங்கி அரன் நெறியார் மகிழும் கோயில் வலம்கொண்டு – 5.திருநின்ற:7 17/1
பொழுது வைக சேவித்து புனிதர் மீண்டும் கோயில் புக – 5.திருநின்ற:7 23/1
நாம நெடும் கதிர் உதிப்ப நண்ணினார் திருத்தோணி நம்பர் கோயில் – 6.வம்பறா:1 99/4
திருக்கோலக்கா எய்தி தேவர்பிரான் கோயில் வலம் செய்து முன் நின்று – 6.வம்பறா:1 101/3
திங்கள் அணி மணி மாட திருத்தோணிபுர தோணி சிகர கோயில் – 6.வம்பறா:1 106/4
திரு பெருகு பெரும் கோயில் சூழ வலம்கொண்டு அருளி திரு முன் நின்றே – 6.வம்பறா:1 107/1
ஆதியார் கோயில் வாயில் அணைந்து புக்கு அன்பு கூர – 6.வம்பறா:1 116/1
பெரு மறை ஓசை மல்க பெரும் திரு கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 119/2
தரு முறை நெறி அ கோயில் சார்ந்தமை அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 119/4
கறை அணி கண்டர் கோயில் காதலால் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 120/1
மை கொள் கண்டர்-தம் கோயில் உள் புக்கு வலம்கொண்டு வணங்கி பார் – 6.வம்பறா:1 179/3
இந்துசேகரர் கோயில் வந்து எய்தினர் – 6.வம்பறா:1 198/4
ஓங்கு கோயில் உள்ளார்க்கும் உண்டாயின – 6.வம்பறா:1 199/2
அந்தி நாள் மதி அணிந்தவர் கோயில் உள் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 225/4
அளித்தவர் கோயில் உள் அவர் முன்பு எய்தினார் – 6.வம்பறா:1 246/4
மங்கல வாழ்த்து இசை இரண்டு மருங்கு மல்க வானவர் நாயகர் கோயில் மருங்கு சார்ந்து – 6.வம்பறா:1 260/2
போர் விடையார் திருத்தோணி பொன் கோயில் உள் புகும் போதில் – 6.வம்பறா:1 272/2
திருமறை சண்பையர் ஆளி சிவனார் திருக்கண்ணார் கோயில்
பெரு விருப்பால் அணைந்து ஏத்தி பிஞ்ஞகர் கோயில் பிறவும் – 6.வம்பறா:1 285/1,2
பெரு விருப்பால் அணைந்து ஏத்தி பிஞ்ஞகர் கோயில் பிறவும் – 6.வம்பறா:1 285/2
நால் தடம் தோள் உடை மூன்று நயன பிரான் கோயில் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 286/2
அங்கு-நின்று ஏகி அப்பாங்கில் அரனார் மகிழ் கோயில் ஆன – 6.வம்பறா:1 288/1
பங்கர் உறை பழ மண்ணி படிக்கரை கோயில் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 288/3
திருந்து தேவன்குடி மன்னும் சிவபெருமான் கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 295/1
மை திகழ் கண்டர்-தம் கோயில் மருங்கு உள்ள எல்லாம் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 296/3
எய்தினர் ஞானசம்பந்தர் இன்னம்பர் ஈசர்-தம் கோயில் – 6.வம்பறா:1 296/4
பழனத்து மேவிய முக்கண் பரமேட்டியார் பயில் கோயில்
உழை புக்கு இறைஞ்சி நின்று ஏத்தி உருகிய சிந்தையர் ஆகி – 6.வம்பறா:1 299/1,2
மணி வீதி இடம் கடந்து மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மன்னும் கோயில்
அணி நீடு கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள் எய்தி அளவு_இல் காதல் – 6.வம்பறா:1 302/1,2
தணியாத கருத்தின் ஓடும் தம் பெருமான் கோயில் வலம்கொண்டு தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 302/3
பொங்கு மா தவம் உடையார் என தொழுது போற்றி இசைத்தே கோயில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 306/4
மழபாடி வயிர மணி தூண் அமர்ந்து மகிழ் கோயில் வலம்கொண்டு எய்தி – 6.வம்பறா:1 307/1
மங்கல தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி கடந்து மதி சடையார் கோயில்
பொங்கு சுடர் கோபுரத்துக்கு அணித்து ஆக புனை முத்தின் சிவிகை-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 316/1,2
தங்கள் பிரான் கோயில் வலம்கொண்டு திரு முன் வணங்க சாரும்-காலை – 6.வம்பறா:1 316/4
பொன் இவளை முயலகன் ஆம் பொருவு_இல் அரும் பிணி பொருந்த புனிதர் கோயில்
முன் அணைய கொணர்வித்தேன் இது புகுந்தபடி என்று மொழிந்து நின்றான் – 6.வம்பறா:1 317/3,4
சென்னியுற கொண்டு அணைந்தார் சின விடையார் செழும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 325/4
அப்பாலை குட புலத்தில் ஆறு அணிந்தார் அமர் கோயில்
எப்பாலும் சென்று ஏத்தி திருநணாவினை இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 327/1,2
செல்வ கருவூர் திருவானிலை கோயில் சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 339/1
நீடும் பராய்த்துறை நெற்றி தனி கண்ணர் கோயில் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 341/1
சென்று திகழ் திருக்காட்டுப்பள்ளி செம் சடை நம்பர்-தம் கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 350/1
கண்டியூர் வீரட்டர் கோயில் எய்தி கலந்து அடியாருடன் காதல் பொங்க – 6.வம்பறா:1 352/1
முப்புரம் செற்ற முன்னவர் கோயில் முன் – 6.வம்பறா:1 354/4
செல்வர் கோயில் வலம்கொண்டு தேவர்கள் – 6.வம்பறா:1 355/2
நாதர் கோயில் அணைந்து நலம் திகழ் – 6.வம்பறா:1 357/2
ஆடும் அங்கணர் கோயில் அங்கு உள்ளன – 6.வம்பறா:1 360/2
சக்கரப்பள்ளியார்-தம் திரு கோயில் உள் – 6.வம்பறா:1 362/1
மன்னும் அ கோயில் சேர் மான் மறி கையர்-தம் – 6.வம்பறா:1 364/1
தன்மையார் பயில் கோயில் உள் தம்பரிசுடையார் – 6.வம்பறா:1 374/2
வலஞ்சுழி பெருமான் மகிழ் கோயில் வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:1 380/3
வென்றி விடையவர் கோயில் வலம்கொண்டு வெண் கோட்டு – 6.வம்பறா:1 397/2
மா மகம்-தான் ஆடுதற்கு வந்து வழிபடும் கோயில்
தூ மருவும் மலர் கையால் தொழுது வலம்கொண்டு அணைந்து – 6.வம்பறா:1 409/2,3
முடிவு_இல் பரம்பொருள் ஆனார் முதல் கோயில் முன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 414/2
சிந்தை இன்புற இறைவர்-தம் கோயில் முன் சென்றார் – 6.வம்பறா:1 419/4
சென்று தேவர் தம்பிரான் மகிழ் கோயில் முன்பு எய்தி – 6.வம்பறா:1 424/1
மன்று உளார் மகிழ் வைகல் மாட கோயில் மருங்கு – 6.வம்பறா:1 432/3
வைகல் நீடு மாட கோயில் மன்னிய மருந்தை – 6.வம்பறா:1 433/1
அலை புனல் திருவழுந்தூர் மாட கோயில் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 434/4
கொல்லை மான் மறி கையரை கோயில் புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 438/3
மங்கை ஒரு பாகத்தார் மகிழ் கோயில் எனை பலவும் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:1 454/2
தெள்ளாற்று வேணியர்-தம் திரு வளர் கோபுரம் இறைஞ்சி செல்வ கோயில்
உள்ளாற்ற வலம்கொண்டு திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்தார் உணர்வின் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 455/3,4
முறைமையில் வந்து எதிர்கொள்ள உடன் அணைந்து முதல்வனார் கோயில் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 460/4
அயவந்தி அமர்ந்து அருளும் அங்கணர்-தம் கோயில் மருங்கு அணைந்து வானோர் – 6.வம்பறா:1 461/1
அங்கு அணைந்து கோயில் வலம்கொண்டு அருளி அரவு அணிந்தார் அடி கீழ் வீழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 470/1
பொன் ஆர் மேரு சிலையார் கோயில் மாடு புறத்தில் ஒரு மடத்து இரவு துயிலும் போது – 6.வம்பறா:1 473/2
சென்னி இளம் பிறை அணிவார் கோயில் வாயில் திசை நோக்கி தொழுது அழுதாள் செயல் ஒன்று இல்லாள் – 6.வம்பறா:1 475/4
சுற்றும் அரும் தவரோடும் கோயில் எய்தி சுடர் மழு ஆண்டவர் பாதம் தொழுவான் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 484/4
மை குலவு கண்டத்தார் மருகர் கோயில் மன்னு நிலை மனம் கொண்டு வணங்குவார் முன் – 6.வம்பறா:1 485/3
விருப்பொடு சென்று எதிர்கொள்ள வந்து வேத முதல்வர்-தம் கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 489/2
வான நாயகர் கோயில் வாயிலின் மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 508/4
தேவர்-தம் தலைவனார் கோயில் புக்கு அனைவரும் சீர் நிலத்துஉற வணங்கி – 6.வம்பறா:1 522/1
தாழ்ந்து நாவினுக்கு அரசுடன் தம்பிரான் கோயில் முன்புறம் எய்தி – 6.வம்பறா:1 531/1
மற்ற வண் பதி அணைந்து வீரட்டத்து மழவிடையார் கோயில்
சுற்று மாளிகை வலம்கொண்டு காலனை உதைத்து உருட்டிய செய்ய – 6.வம்பறா:1 534/1,2
மெய் போத போது அமர்ந்தார் தம் கோயில் மேவினார் – 6.வம்பறா:1 542/3
மேவிய விண் இழிந்த கோயில் வலம்கொள்வார் – 6.வம்பறா:1 543/2
மாடு உயர் கோயில் புறத்து அரிது வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 546/4
செம்மை தரு விண் இழிந்த கோயில் திகழ்ந்தபடி இது என்-கொல் என்று – 6.வம்பறா:1 557/3
வம்பு உலா மலர் இதழி வீழிநாதர் மணி கோயில் வலம் செய்ய புகுந்த வேலி – 6.வம்பறா:1 565/3
மற்றை நாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு வாசி தீர்த்து அருளும் என பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 570/1
கொற்றவர் கோயில் வாயில் நேர் வழி குறுகி புக்கார் – 6.வம்பறா:1 583/4
கோயில் உள் புகுவார் உச்சி குவித்த செம் கைகளோடும் – 6.வம்பறா:1 584/1
மாடு சூழ் வலம்கொண்டு உடையவர் கோயில் மந்திரியாருடன் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:1 664/4
கன்னிநாடு உடையான் கோயில் காழி நாடு உடைய பிள்ளை – 6.வம்பறா:1 745/4
தென்னவன் வெப்பு தீர்ந்து செழு மணி கோயில் நீங்கி – 6.வம்பறா:1 801/1
காடு இடமாக ஆடும் கண்_நுதல் கோயில் மாடு – 6.வம்பறா:1 850/3
ஆலவாய் அண்ணல் கோயில் அங்கண் முன் தோன்ற கண்டு – 6.வம்பறா:1 863/1
மாலும் நான்_முகனும் போற்ற மன்னினார் கோயில் வாயில் – 6.வம்பறா:1 863/3
பொன் அடி கமலம் போற்றி உடன் புக புனிதர் கோயில்
தன்னை முன் வலம்கொண்டு உள்ளால் சண்பையர் தலைவர் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 864/3,4
படியின் மிசை மிக்கு உளவாம் பரன் கோயில் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 875/3
செம் கண் மால் வழிபட்ட கோயில் நண்ணி திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து தென்னனோடும் – 6.வம்பறா:1 888/1
அ பதியை தொழுது வட திசை மேல் செல்வார் அங்கை அனல் தரித்த பிரான் அமரும் கோயில்
புக்கு இறைஞ்சி பல பதியும் தொழுது போற்றி புணரி பொரு தலை கரைவாய் ஒழிய போந்தே – 6.வம்பறா:1 891/1,2
அ நகரில் இனிது அமர்வார் அருகு சூழ்ந்த பதிகளில் நீடு அங்கணர்-தம் கோயில் தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 893/1
வம்பு அலரும் நறும் கொன்றை நயந்தார் கோயில் வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 899/4
நால் திசையும் பரவும் திருநள்ளாறு எய்தி நாடு உடை நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே – 6.வம்பறா:1 901/4
பீடு உடைய திரு வாயில் பணிந்து புக்கு பிறை அணிந்த சென்னியர் மன்னும் கோயில்
மாடு வலம்கொண்டு உள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு மலர் கரங்கள் குவித்து இறைஞ்சி வள்ளலாரை – 6.வம்பறா:1 902/2,3
அன்பர் குழாத்தொடும் செல்வார் ஆன் ஏற்றார் மகிழ் கோயில்
முன் பணித்து ஆக சென்று கோபுரத்தை முன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 939/1,2
செய்ய சடையார் கோயில் திரு வாயில் முன்னாக – 6.வம்பறா:1 940/2
நாதர் கோயில் முன் தோன்றிட நகை மலர் கரம் குவித்து இறைஞ்சி போய் – 6.வம்பறா:1 952/3
ஏரின் மல்கிய கோயில் முன் பணிந்து போந்து இறைஞ்சினர் மணி வாயில் – 6.வம்பறா:1 955/4
தண்டக திரு நாட்டினை சார்ந்து வந்து எம்பிரான் மகிழ் கோயில்
கண்டு போற்றி நாம் பணிவது என்று அன்பருக்கு அருள்செய்வார் காலம் பெற்று – 6.வம்பறா:1 960/1,2
விரவு காதலொடும் விரைந்து விமலர் கோயில் புக்கு அருளி – 6.வம்பறா:1 979/2
மன்னு பூசனை மகிழ்ந்த மன்னர் கோயில் முன்னினார் – 6.வம்பறா:1 992/4
கம்பவாணர் கோயில் வாயில் கண்டு கை குவித்து எடுத்து – 6.வம்பறா:1 993/1
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகத்து புராதனர் வேய் இடம் கொண்ட புனிதர் கோயில்
விருப்பின் உடன் வலம்கொண்டு புக்கு தாழ்ந்து வீழ்ந்து எழுந்து மேனி எல்லாம் முகிழ்ப்ப நின்றே – 6.வம்பறா:1 1012/2,3
வாழ்ந்து இமையோர் குழாம் நெருங்கு மணி நீள் வாயில் மருங்கு இறைஞ்சி உள் புகுந்து வளர் பொன் கோயில்
சூழ்ந்து வலம்கொண்டு இறைவர் திரு முன்பு எய்தி தொழுது தலை மேல் கொண்ட செம் கை போற்றி – 6.வம்பறா:1 1022/2,3
திருவேற்காடு அமர்ந்த செழும் சுடர் பொன் கோயில் சென்று அணைந்து பணிந்து திருப்பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 1030/1
மை குலவு கண்டத்தார் மகிழும் கோயில் மன்னு திரு கோபுரத்து வந்து தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 1031/2
பெரு மயானத்து நடம் புரிவார் பெரும் கோயில்
திரு மதில் புறவாய்-தனில் கொணர்க என்று செப்ப – 6.வம்பறா:1 1080/3,4
தருவார்-தம் கோயில் மணி தடம் நெடும் கோபுரம் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1121/4
நல் நெடும் கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்து நல் கோயில்
தன்னை வலம்கொண்டு அணைந்தார் தம்பிரான் திரு முன்பு – 6.வம்பறா:1 1126/3,4
கருத்தின் உடன் காதல் செயும் கோயில் கழுக்குன்று என்று – 6.வம்பறா:1 1131/3
கோயில் திருப்பதிக இசை குலாவிய பாடலில் போற்றி – 6.வம்பறா:1 1133/2
வாள் நிலவு பெரும் கோயில் வலம்கொண்டு முன் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1149/4
பெருமண கோயில் உள்ளார் மங்கலம் பெருகும் ஆற்றால் – 6.வம்பறா:1 1207/1
இருள் மணந்து இலங்கும் கண்டத்து இறைவர்-தம் கோயில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1207/4
பூத நாயகர்-தம் கோயில் புறத்து ஒரு மடத்தில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1208/4
கோயில் உள் பட மேல் ஓங்கும் கொள்கையால் பெருகும் சோதி – 6.வம்பறா:1 1247/1
வள்ளலார்-தம் பழைய மண கோயில் தோன்றுதலும் – 6.வம்பறா:1 1254/3
நாதர் கோயில் சென்று அடைந்தார் நம்பி தம்பிரான் தோழர் – 6.வம்பறா:2 40/4
சென்று விரும்பி திருப்புகலூர் தேவர் பெருமான் கோயில் மணி – 6.வம்பறா:2 47/1
கொண்டு கோயில் உள் புக்கு குறிப்பில் அடங்கா பேர் அன்பு – 6.வம்பறா:2 51/2
அம் தண் ஆரூர் மருங்கு அணிய கோயில் பலவும் அணைந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 55/2
விளங்கும் திருவாவடுதுறையில் மேயார் கோயில் புடைவலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:2 63/1
எய்த முன் வந்து எதிர்கொள்ள இறைஞ்சி கோயில் உள் புகுந்தே – 6.வம்பறா:2 75/2
நீற்றர் கோயில் எம்மருங்கும் சென்று தாழ்ந்து நிறை விருப்பால் – 6.வம்பறா:2 78/2
கொங்கினில் பொன்னி தென் கரை கறையூர் கொடு முடி கோயில் முன் குறுகி – 6.வம்பறா:2 86/1
அ திரு பதியை அணைந்து முன் ஆண்டவர் கோயில் உள் புகுந்து – 6.வம்பறா:2 89/1
முப்புரங்கள் எரித்த சேவகர் கோயில் வாயிலின் முன்னினார் – 6.வம்பறா:2 97/4
பீடு உயர் கோயில் புக்கு பெருகிய ஆர்வம் பொங்க – 6.வம்பறா:2 104/2
தட நிலை கோபுரத்தை தாழ்ந்து முன் இறைஞ்சி கோயில்
புடை வலம்கொண்டு புக்கு போற்றினர் தொழுது வீழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 105/1,2
கூற்று உதைத்தார் திரு கொகுடி கோயில் நண்ணி கோபுரத்தை தொழுது புகுந்து அன்பர் சூழ – 6.வம்பறா:2 117/1
திருப்பதிகம் பாடியே சென்று அங்கு எய்தி தேவர் பெருமானார்-தம் கோயில் வாயில் – 6.வம்பறா:2 119/1
சித்த நிலை திருப்பதிகம் பாடி வந்து செல்வம் மிகு செழும் கோயில் இறைஞ்சி நண்ணி – 6.வம்பறா:2 121/2
செரு நாகத்து உரி புனைந்தார் செழும் கோயில் உள் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 169/4
கொற்ற மழ ஏறு உடையவர்-தம் கோயில் வாயில் எய்தினார் – 6.வம்பறா:2 202/4
கூனல் இளம் வெண் பிறை சடையார் கோயில் வலம்கொண்டு எதிர் குறுகி – 6.வம்பறா:2 203/2
சென்னி வளர் வெண் பிறை அணிந்த சிவனார் கோயில் உள் புகுந்து – 6.வம்பறா:2 220/1
முந்தை விதியால் வந்து ஒரு நாள் முதல்வர் கோயில் உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 224/4
மதி வாள் முடியார் மகிழ் கோயில் புறத்து ஓர் மருங்கு வந்து இருப்ப – 6.வம்பறா:2 234/1
அங்கு அவளோடு யான் வந்தால் அப்பொழுது கோயில் விட – 6.வம்பறா:2 248/3
உன்ன இனியார் கோயில் புகுந்து இறைஞ்சி ஒற்றிநகர் – 6.வம்பறா:2 274/2
அணைந்த தொண்டர்கள் உடன் வலமாக அங்கண் நாயகர் கோயில் முன் எய்தி – 6.வம்பறா:2 279/1
வணங்கி நீர் மகிழ் கோயில் உளீரே என்ற வன் தொண்டர்க்கு ஊன்றுகோல் அருளி – 6.வம்பறா:2 279/3
காலம் நிரம்ப தொழுது ஏத்தி கனக மணி மாளிகை கோயில்
ஞாலம் உய்ய வரும் நம்பி நலம் கொள் விருப்பால் வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:2 312/1,2
கூனல் இளம் வெண் பிறை கண்ணி முடியார் கோயில் முன் குறுக – 6.வம்பறா:2 316/2
பொன் திகழ் வாயில் கோயில் புகுந்தார் புவி வாழ – 6.வம்பறா:2 374/4
ஆரண கமல கோயில் மேவி புற்று இடம் கொண்டு ஆண்ட – 6.வம்பறா:2 382/1
சேவில் வரும் பசுபதியார் செழும் கோயில் வலம் வந்து – 6.வம்பறா:3 9/3
செம் கண் விடையார் திரு கோயில் குட-பால் தீர்த்த குளத்தின் பாங்கு – 6.வம்பறா:4 4/1
தம்பிரானார் கோயில் வலம்கொண்டு திரு முன் தாழ்ந்து எழுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 17/1
மறி சேர் கரத்தார் கோயில் பல வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார் – 7.வார்கொண்ட:4 61/4
முந்நீர் வலங்கொள் மறைக்காட்டு முதல்வர் கோயில் சென்று இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 86/1
கொழுந்து வளர் செம் கடை குழகர் கோடி கோயில் குறுகினார் – 7.வார்கொண்ட:4 88/4
கோடி குழகர் கோயில் அயல் குடிகள் ஒன்றும் புறத்து எங்கும் – 7.வார்கொண்ட:4 89/1
மன்னு திரு ஆலவாய் மணி கோயில் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 92/4
திரு ஆலவாய் அமர்ந்த செம் சடையார் கோயில் வலம் – 7.வார்கொண்ட:4 93/1
சென்று திருப்பூவணத்து தேவர் பிரான் மகிழ் கோயில்
முன்றில் வலம்கொண்டு இறைவர் முன் வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 99/1,2
புரம் எரித்தார் கோயில் வலம்கொண்டு புகுந்து உள் இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 102/2
சென்னி வளர் மதி அணிந்தார் செழும் கோயில் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 116/2
விருப்பு உடைய கோயில் பல பணிந்து அருளால் மேவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 119/2
வாச மலர் கொன்றையார் மகிழ் கோயில் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 122/1
பாச வினை தொடக்கு அறுப்பார் பயில் கோயில் பணிந்து அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 122/4
தென் கரை போய் சிவன் மகிழ்ந்த கோயில் பல சென்று இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 130/2
இறைவர் கோயில் மணி முன்றில் வலம்கொண்டு இறைஞ்சி எதிர் புக்கு – 7.வார்கொண்ட:4 146/1
தம்பிரானார் புவியில் மகிழ கோயில் எல்லாம் தனித்தனியே – 7.வார்கொண்ட:6 7/2
சிந்தை களிகூர்ந்து அரனார் மகிழ் திரு ஆனிலை கோயில்
முந்துற வந்து இறைஞ்சி மொய் ஒளி மாளிகை புகுந்தார் – 8.பொய்:2 12/3,4
சின விடையார் திரு கோயில் திரு விளக்கு பணி முட்ட – 8.பொய்:6 13/3
ஓவாத ஒளி விளக்கு சிவன் கோயில் உள் எரித்து – 9.கறை:1 3/2
மறவாமையான் அமைத்த மன கோயில் உள் இருத்தி – 9.கறை:4 8/1
பவம் அறுத்து ஆட்கொள்வார்-தம் கோயில் உள் பணிய புக்கார் – 10.கடல்:1 3/4
அரசியல் ஆயத்தோடும் அங்கணர் கோயில் உள்ளால் – 10.கடல்:1 4/1
ஆன அன்பர் திருவாரூர் ஆழி தேர் வித்தகர் கோயில்
ஞான முனிவர் இமையவர்கள் நெருங்கு நலம் சேர் முன்றிலின் உள் – 10.கடல்:3 3/1,2
மடு பொதி வேணி ஐயர் மகிழ்ந்து உறைவதற்கு ஓர் கோயில்
எடுப்பது மனத்து கொண்டார் இருநிதி இன்மை எண்ணார் – 12.மன்னிய:1 4/3,4
நெடிது நாள் கூட கோயில் நிரம்பிட நினைவால் செய்தார் – 12.மன்னிய:1 7/4
கூவலும் அமைத்து மாடு கோயில் சூழ் மதிலும் போக்கி – 12.மன்னிய:1 8/2
கொன்றை வார் சடையார் தொண்டர் கோயில் கொண்டு அருள போந்தார் – 12.மன்னிய:1 10/4
அ பதி அணைந்து பூசல் அன்பர் இங்கு அமைத்த கோயில்
எப்புடையது என்று அங்கண் எய்தினார்-தம்மை கேட்க – 12.மன்னிய:1 12/1,2
செப்பிய பூசல் கோயில் செய்தது ஒன்று இல்லை என்றார் – 12.மன்னிய:1 12/3
முன் வரு நிதி இலாமை மனத்தினால் முயன்ற கோயில்
இன்னது ஆம் என்று சிந்தித்து எடுத்தவாறு எடுத்து சொன்னார் – 12.மன்னிய:1 15/3,4
நீண்ட செம் சடையினார்க்கு நினைப்பினால் கோயில் ஆக்கி – 12.மன்னிய:1 18/1
மானை தரித்த திரு கரத்தார் மகிழும் கோயில் செய்கின்றார் – 12.மன்னிய:4 13/2
பால் நல் களத்து தம் பெருமான் அமரும் கோயில் பணி சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 13/4
ஆலவாய் அமர்ந்தார் கோயில் வாயிலை அடைந்து நின்று – 12.மன்னிய:5 2/1
கோயில் வாயில் முன் அடைந்து கூற்றம் செற்ற பெரும் திறலும் – 12.மன்னிய:5 8/1

மேல்


கோயில்-தன்னில் (1)

சாய்உற்றிட வந்தனர் தம்பிரான் கோயில்-தன்னில் – 4.மும்மை:1 19/4

மேல்


கோயில்-தன்னை (1)

முந்தை இழிந்த மொய் ஒளி சேர் கோயில்-தன்னை முன் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 58/3

மேல்


கோயில்-தனில் (1)

வாழி மலர்ந்த கோயில்-தனில் மன்னும் பொருளை போற்றி இசைத்து – 5.திருநின்ற:1 292/3

மேல்


கோயில்-தொறும் (4)

கூர் இலைய மு_குடுமி_படை_அண்ணல் கோயில்-தொறும்
பேரிகையே முதலாய முக கருவி பிறவினுக்கும் – 4.மும்மை:4 13/3,4
சின விடையார் கோயில்-தொறும் திரு செல்வம் பெருக்கு நெறி – 8.பொய்:3 3/1
பிஞ்ஞகர்-தம் கோயில்-தொறும் திரு அமுதின் படி பெருக – 10.கடல்:5 2/2
அ கோயில்-தொறும் சிவனுக்கு அமுது படி முதலான – 12.மன்னிய:4 15/1

மேல்


கோயில்-தோறும் (1)

பன்னக பூண் அணிந்தவர்-தம் கோயில்-தோறும் பத்தர் உடன் பதி உள்ளோர் போற்ற சென்று – 6.வம்பறா:1 896/2

மேல்


கோயில்-நின்று (2)

திங்கள் வெண் கவிகை மன்னன் திரு வளர் கோயில்-நின்று
மங்குல் தோய் மாட வீதி மன் இளம் குமரர் சூழ – 1.திருமலை:3 20/1,2
தலை மிசை பணி மேற்கொண்டு சங்கரன் கோயில்-நின்று
மலை நிகர் மாட வீதி மருங்கு தம் மனையை சார்ந்தார் – 3.இலை:4 18/3,4

மேல்


கோயில்கள் (13)

மழு உடை செய்ய கையர் கோயில்கள் மருங்கு சென்று – 3.இலை:4 25/1
வினை தரும் பவம் தீர்ப்பவர் கோயில்கள் மேவி – 6.வம்பறா:1 235/2
வழு_இல் பல் கோயில்கள் சென்று வணங்கி மகிழ்ந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:1 342/3
நதி அணிந்தவர் கோயில்கள் நண்ணியே வணங்கி – 6.வம்பறா:1 373/2
முழுதும் ஆனவர் கோயில்கள் வணங்கியே முறைமை – 6.வம்பறா:1 375/3
கை மலர் களத்து இறைவர்-தம் கோயில்கள் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 417/2
மன்னு கோயில்கள் பிற பதி வணங்கியே வாக்கின் மன்னவரோடும் – 6.வம்பறா:1 533/3
விறல் பெரும் கரி உரித்தவர் கோயில்கள் தொழ செல்வார் – 6.வம்பறா:1 536/2
மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன் தொழுது போய் மீச்சூர் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 537/3
பின்னு வார் சடை முடி பிரான் மகிழ்ந்த கோயில்கள்
முன் உற பணிந்து போய் மொய் வரை திரு_மகள் – 6.வம்பறா:1 992/2,3
இ உலகில் தம் பெருமான் கோயில்கள் எல்லாம் எய்தி – 8.பொய்:8 6/2
குவலயத்து அரனார் மேவும் கோயில்கள் பலவும் சென்று – 10.கடல்:1 3/1
மை வளரும் திரு மிடற்றார் மன்னிய கோயில்கள் எங்கும் – 10.கடல்:2 5/2

மேல்


கோயில்களில் (1)

செய்வனவும் கோயில்களில் திரு வாயில் புறம் நின்று – 4.மும்மை:4 15/2

மேல்


கோயில்களும் (1)

புறம்பு நணிய கோயில்களும் பணிந்து போற்றி புற்று இடமாய் – 6.வம்பறா:2 45/3

மேல்


கோயிலில் (3)

நஞ்சம் உண்டவர் கோயிலில் நங்கையார் இருந்தார் – 5.திருநின்ற:6 17/2
வெறி உற்ற கொன்றையினார் மகிழ்ந்த விண் இழி கோயிலில் சென்று புக்கு – 6.வம்பறா:1 556/2
மலை தனி பெருமான் மகள் கோயிலில் தம் தொழில் வழி நின்றார் – 13.வெள்ளானை:1 50/4

மேல்


கோயிலில்-நின்று (1)

புரவலனார் கோயிலில்-நின்று ஒரு மருங்கு புறப்பட்டார் – 1.திருமலை:5 150/2

மேல்


கோயிலின் (22)

ஒருத்தர் தம் பெரும் கோயிலின் ஒரு புறம் சூழ்ந்த – 4.மும்மை:5 39/3
ஆறு அணிந்தார் கோயிலின் உள் அடைந்தவரை கொடு புக்கார் – 5.திருநின்ற:1 68/4
கொன்றை நறும் சடையார்-தம் கோயிலின் முன் கொணர்வித்தே – 5.திருநின்ற:1 208/2
கொடி மாடம் நிலவு திரு பூவணத்து கோயிலின் உள் – 5.திருநின்ற:1 407/1
நம்பர்க்கு இடமாம் கோயிலின் உள் புக்கு வணங்க நண்ணினார் – 5.திருநின்ற:7 7/4
புண்ணியர் நண்ணிய பூமலி கோயிலின் உள் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 84/4
துப்பு உறழ் வேணியர் கோயிலின் வாயில் புறம் சூழ – 6.வம்பறா:1 87/4
தம் பெருமான் கோயிலின் உள் எழுந்தருளி தமிழ் விரகர் – 6.வம்பறா:1 326/1
ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணி கோபுரம் சென்று உற்றார் – 6.வம்பறா:1 952/4
கூற்று அடர்த்தவர் கோயிலின் புறம் போந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1079/3
பள்ள நீர் செலவு என பரமர் கோயிலின்
உள் எழுந்தருளினார் உடைய பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 1116/3,4
வலமா வந்து கோயிலின் உள் வணங்கி மகிழ்ந்து பாடினார் – 6.வம்பறா:2 56/3
அல்லூர் கண்டர் கோயிலின் உள் அடைந்து வலம்கொண்டு அடி பணிவார் – 6.வம்பறா:2 69/4
கோயிலின் மாளிகை மேல் பால் குளத்தில் அவர் அருளாலே – 6.வம்பறா:2 127/3
ஆடக மா மதில் புடைசூழ் ஆல கோயிலின் அமுதை – 6.வம்பறா:2 174/3
கோயிலின் முன் காலம் அது ஆகவே குறித்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 255/3
பொரு நாகத்து உரி புனைந்தார் கோயிலின் உள் புகுந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 262/2
ஆன திரு அறம் புரக்கும் அம்மை திரு கோயிலின் முன் – 6.வம்பறா:2 284/3
சென்னி மிசை வைத்து உவந்தார் கோயிலின் முன் சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 292/2
தெருவு நீங்கி கோயிலின் உள் புகுந்தார் சேரமான் தோழர் – 7.வார்கொண்ட:4 67/4
உம்பர்பிரான் கோயிலின் இன்று உடன் கொண்டுபோய் இருவர்க்கும் – 7.வார்கொண்ட:4 95/3
கொல்லை மழ_விடையார்-தம் கோயிலின் உள்ளும் புறம்பும் – 8.பொய்:6 7/3

மேல்


கோயிலின்-நின்று (1)

பொன் மணி வாயினர் கோயிலின்-நின்று புறப்பட்டார் – 6.வம்பறா:1 89/4

மேல்


கோயிலினில் (2)

கோயிலினில் புற முன்றில் கொடு புக்கு கும்பிடுவித்து – 6.வம்பறா:1 134/1
பூத நாதர் கோயிலினில் காலம்-தோறும் புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 222/2

மேல்


கோயிலினுக்கு (1)

குருகாவூர் அமர்ந்து அருளும் குழகனார் கோயிலினுக்கு
அருகார் பொன் கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள் புக்கு – 6.வம்பறா:2 164/1,2

மேல்


கோயிலினுள் (5)

செற்றவர்-தம் கோயிலினுள் கொடு புகுந்து திரு முன்பே இட்டு வைத்தான் – 6.வம்பறா:1 312/4
வாழி மணி பொன் கோயிலினுள் வந்தார் அணுக்க வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 187/4
தரும் காதலுடன் வணங்கி தம் பெருமான் கோயிலினுள்
பெருகு ஆர்வத்தொடு விரும்பும் பெரும் பேறு பெற புகுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 121/3,4
தங்கி இனிது அமர்கின்றார் தம்பிரான் கோயிலினுள்
பொங்கு பெரும் காலம் எலாம் புக்கு இறைஞ்சி புறத்து அணைந்து – 7.வார்கொண்ட:4 125/2,3
பணி கொள்ளும் படம் பக்க நாயகர்-தம் கோயிலினுள்
அணி கொள்ளும் திரு விளக்கு பணி மாறும் அமையத்தில் – 8.பொய்:6 14/1,2

மேல்


கோயிலினை (8)

அண்டர்பிரான் கோயிலினை அணைந்து இறைஞ்சி முன் நின்று – 6.வம்பறா:1 401/3
வாண் நிலவு கோயிலினை வலம்கொண்டு எய்தி மதி சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று – 6.வம்பறா:1 900/2
புக்கு அருளி கோயிலினை புடை வலம்கொண்டு உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 1122/2
கோளிலியில் தம் பெருமான் கோயிலினை வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 20/2
கொண்டு புகும் தண்ணலார் கோயிலினை வலம் செய்து – 6.வம்பறா:2 144/2
பொங்கு திரு கோயிலினை புடை வலம்கொண்டு உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:2 296/2
மண்டு பெரும் காதலினால் கோயிலினை வந்து அடைந்து – 6.வம்பறா:2 300/2
அங்கணர்-தம் கோயிலினை அஞ்சலி கூப்பி தொழுது – 7.வார்கொண்ட:4 169/1

மேல்


கோயிலுக்கு (1)

முந்தை நிகழ் கோயிலுக்கு முதல் பெரு நாயகம் ஆகி – 6.வம்பறா:3 1/2

மேல்


கோயிலும் (2)

பொருவு_இல் கோயிலும் சூழ்ந்தது அ புறம்பணை மருதம் – 4.மும்மை:5 31/4
காணும் அ பெரும் கோயிலும் கயிலை மால் வரையாய் – 5.திருநின்ற:1 375/1

மேல்


கோயிலுள் (1)

பண்பின் நீடி பணிந்து எழுந்து பரமர் கோயிலுள் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 975/4

மேல்


கோயிலை (18)

பத்தராம் அடியார் சூழ பரமர் கோயிலை சூழ் வந்து – 6.வம்பறா:1 125/3
ஞானபோனகர் நம்பர்-தம் கோயிலை நண்ணி அங்கு உள் புக்கு – 6.வம்பறா:1 182/3
மன்னு கோயிலை வலம்கொண்டு திரு முன்பு வந்து – 6.வம்பறா:1 226/1
வெங்குரு வேந்தரும் விளங்கு கோயிலை
பொங்கிய விருப்பினால் புடை வலம்கொடு – 6.வம்பறா:1 247/1,2
சீர் வளர் கோயிலை அணைந்து தே மலர் – 6.வம்பறா:1 252/1
வெண்ணி மேய விடையவர் கோயிலை
நண்ணி நாடிய காதலின் நாள் மதி – 6.வம்பறா:1 359/1,2
குலவும் ஆலந்துறை கோயிலை குறுகினார் – 6.வம்பறா:1 363/4
வெள்ளி மால் வரையை நேர் விரி சுடர் கோயிலை
பிள்ளையார் வலம் வரும் பொழுதினில் பெருகு நீர் – 6.வம்பறா:1 368/1,2
மேவ மற்று அவருடன் கூடவே விமலர் கோயிலை அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 521/4
செம்பொன் மா மதில் கோயிலை வலம்கொண்டு திரு முன்பு பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 530/2
திருவின் ஆர்ந்த கோச்செங்கணான் அ நகர் செய்த கோயிலை சேர்ந்து – 6.வம்பறா:1 532/2
துங்க நீள் பெரும் தோணி ஆம் கோயிலை அருளினால் தொழுது ஏறி – 6.வம்பறா:1 953/3
மங்கை பங்கர்-தம் கோயிலை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1077/3
குல மணம் புரிவித்தார்-தம் கோயிலை நோக்கி வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1243/4
கண்ட தொண்டர்கள் எதிர்கொள வணங்கி காயும் நாகத்தார் கோயிலை அடைந்தார் – 6.வம்பறா:2 278/4
போர் ஊரும் மழ_விடையார் கோயிலை நாடி புக்கார் – 7.வார்கொண்ட:4 168/4
கோயிலை வலம்கொண்டு அங்கண் குலவிய பெருமை எல்லாம் – 10.கடல்:1 5/1
கரிய கண்டர்-தம் கோயிலை வலம்கொண்டு காதலால் பெருகு அன்பு – 13.வெள்ளானை:1 29/1

மேல்


கோரோசனையும் (1)

ஆர்வத்தின் உடன் கோரோசனையும் இவை அளித்து உள்ளார் – 4.மும்மை:4 14/4

மேல்


கோல் (18)

செய்ய கோல் அபயன் திரு மனத்து ஓங்கும் திரு கயிலாய நீள் சிலம்பு – 1.திருமலை:1 12/4
வெய்ய கோல் பாகர் மூவர் மிசை கொண்டார் இருவர் ஆக – 3.இலை:1 25/3
வாங்கு வில் காடன்-தன்னை மர கடை தீ கோல் பண்ணி – 3.இலை:3 99/2
வெட்டி நறும் கோல் தேனும் மிக முறித்து தேக்கு இலையால் – 3.இலை:3 144/3
காய நெடும் கோல் கோத்து கனலின்-கண் உற காய்ச்சி – 3.இலை:3 146/3
கோல் ஆறு தேன் பொழிய கொழும் கனியின் சாறு ஒழுகும் – 3.இலை:5 1/3
எ மருங்கும் நிரை பரப்ப எடுத்த கோல் உடை பொதுவர் – 3.இலை:7 20/1
யாதும் ஒன்றும் கூசாதே எடுத்த கோல் கொண்டு அவன் புடைப்ப – 4.மும்மை:6 17/3
முந்தை மருங்கு கிடந்த கோல் எடுத்தார்க்கு அதுவே முறைமையினால் – 4.மும்மை:6 51/3
தான நிலை கோல் வடித்து படி முறைமை தகுதியினால் – 6.வம்பறா:1 135/1
கோல் தொழில் திருத்த வல்ல குலச்சிறையார் பின் சென்றார் – 6.வம்பறா:1 849/3
நிலை புரியும் ஓட கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்தி போக – 6.வம்பறா:1 897/3
நா வலமே கோல் ஆக அதன் மேல் நின்று நம்பர்-தமை கொட்டம் என நவின்று பாட – 6.வம்பறா:1 898/4
கோல் தொடி தளிர் கையினால் முகை மலர் கொய்ய – 6.வம்பறா:1 1055/4
கோல் தொடி செம் கை தோற்றிட குடம் உடைந்து எழுவாள் – 6.வம்பறா:1 1090/3
சாற்றும் என கோல் தொடியார் மொழிந்து அருள தனி தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 131/4
எரி முத்தலை கப்பணம் எல் பயில் கோல்
முரி உற்றன உற்றன மொய் களமே – 8.பொய்:2 26/3,4
குளம் நிறைப்பது கோல் ஒன்றில் எண் திசை – 8.பொய்:7 1/2

மேல்


கோல (28)

கோல நல் குண்டிகை தாங்கும் கொள்கையால் – 1.திருமலை:2 4/3
நீற்றினால் நிறைந்த கோல நிருத்தனுக்கு உரிய தொண்டாம் – 2.தில்லை:1 3/2
கோல பூம் கூடை-தன்னை நிறைத்தனர் கொண்டு நெஞ்சில் – 3.இலை:1 10/1
நின்ற முது குற கோல படிமத்தாளை நேர் நோக்கி அன்னை நீ நிரப்பு நீங்கி – 3.இலை:3 49/1
தண் கோல மலர் புனைந்த வடி காதின் ஒளி தயங்க – 3.இலை:7 16/2
திண் கோல நெற்றியின் மேல் திருநீற்றின் ஒளி கண்டோர் – 3.இலை:7 16/3
கோல வெண் முகை ஏர் முல்லை கோபம் வாய் முறுவல் காட்ட – 3.இலை:7 19/2
கோல முல்லையும் குறிஞ்சியும் அடுத்த சில் இடங்கள் – 4.மும்மை:5 15/1
கோல மழுவால் ஏறு உண்டு குற்றம் நீங்கி சுற்றம் உடன் – 4.மும்மை:6 58/3
கோல நீள் மணி மாட திருநல்லூர் குறுகினார் – 5.திருநின்ற:1 213/4
பொன்னின் மேனி வெண் நீறு புனைந்த கோல பொலிவினொடும் – 5.திருநின்ற:1 276/3
குறு வியர்ப்பு துளி அரும்ப கொழும் பொடி ஆடிய கோல
மறுகிடை பேர் ஒளி பரப்ப வந்து வளர்ந்து அருளினார் – 6.வம்பறா:1 52/3,4
வரி கோல வண்டு ஆட மாதரார் குடைந்து ஆடும் மணி நீர் வாவி – 6.வம்பறா:1 101/2
கோல மேனியர் ஆய் கை மலர் குவித்து – 6.வம்பறா:1 208/3
பொன்_தொடியை கொடு வந்து போர் கோல சேவகராய் புரங்கள் மூன்றும் – 6.வம்பறா:1 312/3
நெடியானும் நான்_முகனும் காணா கோல நீல விட அரவு அணிந்த நிமலா வெந்து – 6.வம்பறா:1 476/2
கோல நீள் சுடர் ஒளியுடன் கோத்து இடை தூக்கும் – 6.வம்பறா:1 504/2
கொடி நிரைத்த வீதியில் கோல வேதிகை புறம் – 6.வம்பறா:1 987/1
கோதையர் குழல் சூழ் வண்டின் குழாத்து ஒலி ஓர்-பால் கோல
வேதியர் வேத வாய்மை மிகும் ஒலி ஒரு-பால் மிக்க – 6.வம்பறா:1 1200/1,2
புனித மெய் கோல நீடு புகலியார் வேந்தர்-தம்மை – 6.வம்பறா:1 1238/1
கோல மணி மாளிகையின்-கண் ஆர்வம் பெருக கொடு புக்கார் – 6.வம்பறா:2 33/4
நீற்று கோல வேதியரும் நேர் நின்று அருளி செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 238/4
உண்ட நீல கோல மிடற்று ஒருவர் இருவர்க்கு அறிவு_அரியர் – 6.வம்பறா:2 331/2
கோல மணி மாளிகை வாயில் குறுகுவர் முன் கூட தம் – 6.வம்பறா:2 337/2
கோல நல் பசும் கர்ப்பூரம் குங்குமம் முதலாய் உள்ள – 6.வம்பறா:2 377/2
பெரிய பயிரவ கோல பெருமான் அருளி செய்வார் யாம் – 7.வார்கொண்ட:3 48/2
கோல மேனியும் தளரவும் தம் தொழில் குறையா – 8.பொய்:4 14/2
கோல நிறை புனல் தாங்கு குடம் தாங்கமாட்டாமை – 10.கடல்:4 3/3

மேல்


கோலக்கா (2)

கொங்கு அலரும் மலர் சோலை திரு கோலக்கா அணைய – 6.வம்பறா:2 153/2
மூவாத முழு முதலார் முதல் கோலக்கா அகன்று – 6.வம்பறா:2 155/1

மேல்


கோலக்காவை (1)

ஆண்ட அரசு எழுந்தருள கோலக்காவை அவரோடும் சென்று இறைஞ்சி அன்புகொண்டு – 5.திருநின்ற:1 189/1

மேல்


கோலத்தினில் (1)

பொய் மாற்றும் திருநீற்று புனை கோலத்தினில் பொலிந்தார் – 8.பொய்:2 38/4

மேல்


கோலத்து (5)

வருமுறை மரபில் வைகி வளர்ந்து மங்கலம் செய் கோலத்து
அரு_மறை முந்நூல் சாத்தி அளவு_இல் தொல் கலைகள் ஆய்ந்து – 1.திருமலை:5 6/2,3
வரும் மண_கோலத்து எங்கள் வள்ளலார் தெள்ளும் வாச – 1.திருமலை:5 27/1
திருமேனி வெண் நீறு திகழ்ந்து ஒளிரும் கோலத்து
கரு மேகம் என அழுக்கு கந்தையுடன் எழுந்தருளி – 4.மும்மை:5 117/1,2
மடுத்த வயல் பூந்தராயவர் வாழ மழ இளம் கோலத்து காட்சி – 6.வம்பறா:1 108/3
நீற்றின் அணி கோலத்து தொண்டர் சூழ நெடிது மகிழ்ந்து அ பதியில் நிலவுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1027/4

மேல்


கோலத்தோடும் (2)

மேதகு கோலத்தோடும் விருப்புறு தொண்டர் சூழ – 6.வம்பறா:1 741/3
அறிவுறு கோலத்தோடும் அளவு_இல் பல் பூத நாதர் – 6.வம்பறா:2 361/2

மேல்


கோலம் (46)

தே மரு தொடையல் மார்பன் திருமண_கோலம் காண – 1.திருமலை:5 13/3
வேலை வந்து அணையும் முன்னர் விதி மண_கோலம் கொள்வான் – 1.திருமலை:5 14/2
நாம நீள் கலன்கள் சாத்தி நன் மண_கோலம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 18/4
கோலம் நீடு திரு வாயில் இறைஞ்சி குவித்த செம் கை தலை மேல் கொண்டு புக்கார் – 1.திருமலை:5 103/4
வேள்வியில் அன்று நீ கொண்ட கோலம் என்றும் புனைந்து நின் வேட்கை தீர – 1.திருமலை:5 127/3
மெய் வளர் கோலம் எல்லாம் பொலிய மிக்க விழு தவ வேந்தர் என்ன – 1.திருமலை:5 130/3
சைவ மெய் திருவின் கோலம் தழைப்ப வீதியினை சார்ந்தார் – 1.திருமலை:5 185/4
அற்புத கோலம் நீடி அரு_மறை சிரத்தின் மேலாம் – 2.தில்லை:1 2/2
கோலம் ஆர் ஓடு-தன்னை குறி இடத்து அகல போக்கி – 2.தில்லை:2 19/2
குழை பொலி காதினானும் மறைந்தனன் கோலம் கொள்வான் – 2.தில்லை:3 30/4
பெற்ற வெம் களிறு கோலம் பெருகு மா நவமி முன்னாள் – 3.இலை:1 11/4
மாசு_அறு கோலம் காட்டி மறுகிடை ஆடும் நாளில் – 3.இலை:3 21/4
குலம் விளங்கு கரிய குன்றின் கோலம் முன்கையில் சேர்த்தி – 3.இலை:3 33/3
பொங்கு சிலை அடல் வேட்டை கோலம் கொள்ள புனை தொழில் கை வினைஞரோடும் பொலிந்து புக்கார் – 3.இலை:3 56/4
மானக்கஞ்சாறனார் மண_கோலம் புனைந்து இருந்த – 3.இலை:5 28/2
வண்டு வார் குழல் கொடியை கைப்பிடிக்க மண_கோலம் – 3.இலை:5 34/3
கோது_இலா அமுது அனையவள் முலை குழைந்த தம் மணவாள நல் கோலம்
மாது வாழவே காட்டி முன் நின்று வரங்கள் வேண்டுவ கொள்க என்று அருள – 4.மும்மை:5 67/1,2
குரவலரும் குழல் மடவார் அடியில் ஊட்டும் குழம்பு அடுத்த செம் பஞ்சின் சுவட்டு கோலம்
பரவை நெடும் தரங்கம் மிசை விளங்கி தோன்றும் பவள நறும் தளிர் அனைய பலவும் பாங்கர் – 4.மும்மை:5 97/3,4
கோலம் பெருகிய திரு வீதியை முறை குலவும் பெருமையர் பணிவுற்றே – 5.திருநின்ற:1 164/2
தொண்டர் குழாம் புடைசூழ தொழுத கரத்தொடு நீறு துதைந்த கோலம்
கண்டவர் தம் மனம் கசிந்து கரைந்து உருகும் கருணை புறம் பொழிந்து காட்ட – 5.திருநின்ற:1 180/1,2
கோலம் காண எழுந்தருளி குலவும் பெருமை இருவர்க்கும் – 5.திருநின்ற:1 257/3
பேணி திருக்கயிலை மலை வீற்றிருந்த பெரும் கோலம்
காணும் அது காதலித்தார் கலை வாய்மை காவலனார் – 5.திருநின்ற:1 347/3,4
கண்ணினால் திரு கயிலையில் இருந்த நின் கோலம்
நண்ணி நான் தொழ நயந்து அருள்புரி என பணிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 368/3,4
தூய தொண்டரும் தொழுது எதிர்நிற்க அ கோலம்
சேயது ஆக்கினார் திருவையாறு அமர்ந்து அமை திகழ – 5.திருநின்ற:1 382/3,4
ஐயர் கோலம் அங்கு அளித்து அகன்றிட அடி தொண்டர் – 5.திருநின்ற:1 383/1
கோலம் காண் பொழுது கொங்கை திரங்கி என்று எடுத்து அங்கு – 5.திருநின்ற:4 63/2
செழும் திரு வேள்விக்குடியில் திகழ் மணவாள நல் கோலம்
பொழிந்த புனல் பொன்னி மேவும் புனித துருத்தி இரவில் – 6.வம்பறா:1 291/1,2
செம் தறுகண் வெள் எயிற்று கரிய கோலம் சிதைந்து உருள உதைத்து அருளும் செய்ய தாளா – 6.வம்பறா:1 477/2
படையானை பங்கயத்து மேவினானும் பாம்பு அணையில் துயின்றானும் பரவும் கோலம்
உடையானை உடையானே தகுமோ இந்த ஒள்_இழையார் உள் மெலிவு என்று எடுத்து பாட – 6.வம்பறா:1 482/3,4
மருகல் அமர்ந்து நிறைந்த கோலம் மல்கு செங்காட்டங்குடியின் மன்னி – 6.வம்பறா:1 486/1
கொம்மை முலையினாள் கூட நீடு கோலம் குலாவு மிழலை-தன்னுள் – 6.வம்பறா:1 557/2
விரவிய தானங்கள் எங்கும் சென்று விரும்பிய கோலம் பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 559/2
ஒன்று வேறு உணர்வும் இல்லேன் ஒழிவு அற நிறைந்த கோலம்
மன்றில் நான்_மறைகள் ஏத்த மானுடர் உய்ய வேண்டி – 6.வம்பறா:1 866/1,2
கோலம் ஆர்தர கும்பிடும் ஆசை கொண்டு எழும் குறிப்பினர் ஆனார் – 6.வம்பறா:1 959/4
வாள் நிலவு மணி கடை-கண் மங்கல கோலம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 1173/4
வேதியர் வதுவை கோலம் புனைந்திடவேண்டும் என்ன – 6.வம்பறா:1 1208/3
இவ்வகை நம்மை ஆளும் ஏர் வளர் தெய்வ கோலம்
கைவினை மறையோர் செய்ய கடி கொள் செங்கமல தாதின் – 6.வம்பறா:1 1216/1,2
குழகு ஆகிய தம் கோலம் எதிர்காட்டி அருள குறித்து உணர்ந்து – 6.வம்பறா:2 72/2
நித்தனார் தில்லை மன்று உள் நின்று ஆடல் நீடிய கோலம் நேர் காட்ட – 6.வம்பறா:2 89/3
தங்கு கோலம் இறைஞ்சுவார் அருள் அன்பரோடு எய்தினார் – 6.வம்பறா:2 99/4
காட்டு நல் வேள்வி கோலம் கருத்துற வணங்கி காதல் – 6.வம்பறா:2 122/1
நம்பர் இவர் பிற பதியும் நயந்த கோலம் சென்று – 6.வம்பறா:2 247/2
கோலம் தான் காட்டுதலும் குறுகி விழுந்து எழுந்து களித்து – 6.வம்பறா:2 288/3
நீடிய கோலம் காட்ட நிறைந்த விருப்புடன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 289/2
அண்டர் தம்பிரானார் தோழர்க்கு ஆக அர்ச்சிப்பார் கோலம்
கொண்டு அணைந்த வரை யான் உட்கொண்டிலேன் பாவியேன் என்று – 6.வம்பறா:2 360/2,3
எஞ்சல் இல்லா கோலம் செய்து எடுத்து கணவர் கை கொடுத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 60/4

மேல்


கோலமே (2)

பண்டு தாம் பயில் கோலமே விசும்பினில் பாகம் – 2.தில்லை:7 46/3
பெருகு கணபதீச்சரத்தார் பீடு உடை கோலமே ஆகி தோன்ற – 6.வம்பறா:1 486/2

மேல்


கோலி (6)

தாம் கோலி எம்மருங்கும் தடை செய்ய மடவரலும் – 1.திருமலை:5 146/2
கோலி வாரி இடா நிறைய கொண்டு – 2.தில்லை:4 18/3
மத்த வெம் களிற்று கோட்டு வன் தொடர் வேலி கோலி
ஒத்த பேர் அரணம் சூழ்ந்த முது பதி உடுப்பூர் ஆகும் – 3.இலை:3 2/3,4
ஏலவே கோலி கூட அதன் மிசை இடுவார் ஆனார் – 3.இலை:3 118/4
சூடும் கர தலத்து அஞ்சலி கோலி தொழுது நின்றார் – 6.வம்பறா:1 341/4
ஆடல் மேவிய அண்ணலார் அடி போற்றி அஞ்சலி கோலி நின்று – 6.வம்பறா:2 98/2

மேல்


கோலினார் (1)

கூடுகின்ற இன்ப நேர் குலாவு வீதி கோலினார்
காடு கொண்ட பூகம் வாழை காமர் தோரணங்களால் – 6.வம்பறா:1 986/3,4

மேல்


கோலினில் (2)

கோலினில் கோத்து காய்ச்சி கொழும் தசை பதத்தில் வேவ – 3.இலை:3 118/1
கொழுவிய தசைகள் எல்லாம் கோலினில் தெரிந்து கோத்து அங்கு – 3.இலை:3 125/1

மேல்


கோலு (1)

வரு நெடும் கதிர் கோலு சோலைய மாளவத்தினை நண்ணினார் – 5.திருநின்ற:1 351/4

மேல்


கோலும் (5)

கையினில் புனை பொன் கோலும் காதினில் இலங்கு தோடும் – 1.திருமலை:5 185/1
சேவடியில் தொடு தோலும் செம் கையினில் வெண் கோலும்
மேவும் இசை வேய்ங்குழலும் மிக விளங்க வினை செய்யும் – 3.இலை:7 18/1,2
கோலும் கயிறும் கொண்டு குழை குடுமி அலைய குலவு மான் – 4.மும்மை:6 25/1
கோலும் நூல் எடுத்து ஓதி தலை திமிர்ப்ப குரைத்தார்கள் – 6.வம்பறா:1 756/4
குழியில் விழுவார் நிலை தளர்வார் கோலும் இல்லை என உரைப்பார் – 6.வம்பறா:4 22/1

மேல்


கோவண (7)

பண்டி சரி கோவண உடை பழமை கூர – 1.திருமலை:5 31/1
கறை களத்து இறை கோவண பெருமை முன் காட்டி – 2.தில்லை:7 6/2
தஞ்ச மா மறை கோவண ஆடையின் அசைவும் – 2.தில்லை:7 8/2
ஓங்கு கோவண பெருமையை உள்ளவாறு உமக்கே – 2.தில்லை:7 14/1
கொண்டு வாரும் என்று உரைத்தனர் கோவண கள்வர் – 2.தில்லை:7 19/4
தட்டு மேல் பட தாழ்ந்தது கோவண தட்டு – 2.தில்லை:7 35/4
அப்போது அரையார் விரி கோவண ஆடை – 6.வம்பறா:1 542/1

மேல்


கோவணத்தின் (1)

அரு_மறை நூல் கோவணத்தின் மிசை அசையும் திரு உடையும் – 3.இலை:5 24/2

மேல்


கோவணத்தினை (1)

போன வேதியர் வைத்த கோவணத்தினை போக்கி – 2.தில்லை:7 17/1

மேல்


கோவணத்தை (2)

தண்டின் மேல் அதும் ஈரம் நான் தந்த கோவணத்தை
கொண்டு வாரும் என்று உரைத்தனர் கோவண கள்வர் – 2.தில்லை:7 19/3,4
அத்தர் முன்பு சென்று அடிகள் நீர் தந்த கோவணத்தை
வைத்த இடத்து நான் கண்டிலன் மற்றும் ஓர் இடத்தில் – 2.தில்லை:7 23/1,2

மேல்


கோவணம் (36)

கீளொடு கோவணம் சாத்தி கேடு இலா – 2.தில்லை:2 11/1
கந்தை கீள் உடை கோவணம் கருத்து அறிந்து உதவி – 2.தில்லை:7 3/3
தண்டின் மீது இரு கோவணம் நீற்றுப்பை தருப்பை – 2.தில்லை:7 9/3
யாணர் வெண் கிழி கோவணம் ஈவது கேட்டு – 2.தில்லை:7 11/3
உணங்கு கோவணம் வைத்து நீர் தாரும் என்று ஒரு வெண் – 2.தில்லை:7 13/3
குணம் கொள் கோவணம் தண்டினில் அவிழ்த்து அது கொடுப்பார் – 2.தில்லை:7 13/4
கொடுத்த கோவணம் கை கொண்டு கோது_இலா அன்பர் – 2.தில்லை:7 15/1
தந்த கோவணம் வாங்கிய தனி பெரும் தொண்டர் – 2.தில்லை:7 16/1
கந்தை கீள் உடை கோவணம் அன்றி ஓர் காப்பு – 2.தில்லை:7 16/3
எய்தி நோக்கு உற கோவணம் இருந்த வேறு இடத்தில் – 2.தில்லை:7 20/2
மை இல் சிந்தையர் கண்டிலர் வைத்த கோவணம் முன் – 2.தில்லை:7 20/3
பொங்கு வெண் கிழி கோவணம் போயின நெறி மேல் – 2.தில்லை:7 21/1
புனைய வேறு ஒரு கோவணம் கொடு புறப்பட்டார் – 2.தில்லை:7 22/4
வேறு நல்லது ஓர் கோவணம் விரும்பி முன் கொணர்ந்தேன் – 2.தில்லை:7 24/1
கீறு கோவணம் அன்று நெய்து அமைத்தது கிளர் கொள் – 2.தில்லை:7 24/2
இன்று நான் வைத்த கோவணம் கொண்டு அதற்கு எதிர் வேறு – 2.தில்லை:7 25/3
நல்ல கோவணம் கொடுப்பன் என்று உலகின் மேல் நாளும் – 2.தில்லை:7 26/1
சொல்லுவித்தது என் கோவணம் கொள்வது துணிந்தோ – 2.தில்லை:7 26/2
செயத்தகும் பணி செய்வன் இ கோவணம் அன்றி – 2.தில்லை:7 28/1
அணியும் கோவணம் நேர் தர அமையும் என்று அருள – 2.தில்லை:7 29/4
அலர்ந்த வெண் நிற கோவணம் அதற்கு நேர் ஆக – 2.தில்லை:7 30/2
நலம் கொள் கோவணம் தரும் பரிசு யாது என நம்பர் – 2.தில்லை:7 30/4
உடுத்த கோவணம் ஒழிய நாம் உம் கையில் தர நீர் – 2.தில்லை:7 31/1
கெடுத்தது ஆக முன் சொல்லும் அ கிழிந்த கோவணம் நீர் – 2.தில்லை:7 31/2
அடுத்த கோவணம் இது என்று தண்டினில் அவிழா – 2.தில்லை:7 31/3
எடுத்து மற்று இதன் எடை இடும் கோவணம் என்றார் – 2.தில்லை:7 31/4
குன்ற_வில்லியார் கோவணம் ஒரு தட்டில் இட்டார் – 2.தில்லை:7 32/2
நின்ற தொண்டரும் கையினில் நெய்த கோவணம் தட்டு – 2.தில்லை:7 32/3
நீடு கோவணம் அடைய நேராக ஒன்றா – 2.தில்லை:7 33/2
உலகில் இல்லது ஓர் மாயை இ கோவணம் ஒன்றுக்கு – 2.தில்லை:7 34/1
அலகு_இல் கோவணம் ஒத்தில என்று அதிசயத்து – 2.தில்லை:7 34/2
எங்கள் கோவணம் நேர் நிற்க வேண்டுவது என்றார் – 2.தில்லை:7 37/4
சிவன் விரும்பிய கோவணம் இடும் செழும் தட்டுக்கு – 2.தில்லை:7 39/2
அண்டர் தம்பிரான் திரு அரை கோவணம் அதுவும் – 2.தில்லை:7 44/2
தோலும் நூலும் சிறு மார்பில் துவள அரை கோவணம் சுடர – 4.மும்மை:6 25/2
பூதி கோவணம் சாதனத்தால் பொலிந்து – 5.திருநின்ற:2 7/1

மேல்


கோவணமும் (3)

ஒருநாளும் தம் செயலில் வழுவாது அன்பர்க்கு உடை கீளும் கோவணமும் நெய்து நல்கும் – 12.மன்னிய:2 3/3
பாங்கு உடை உடையும் கீளும் பழுது_இல் கோவணமும் நெய்வார் – 12.மன்னிய:3 3/4
உடையொடு நல்ல கீளும் ஒப்பு_இல் கோவணமும் நெய்து – 12.மன்னிய:3 4/1

மேல்


கோவல் (1)

கோவல் நீடிய வீரட்டம் அமர்ந்தவர் குரை கழல் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 968/1

மேல்


கோவலர் (1)

கோவலர் ஏவல் புரிந்திட ஆயர் குலம் பேணும் – 3.இலை:7 12/2

மேல்


கோவலரும் (1)

கூடிய வன் கோவலரும் குறை வினையின் துறை நின்றார் – 3.இலை:7 31/4

மேல்


கோவலன் (1)

கோவலன் நான்_முகன் எடுத்து பாடியே கும்பிட்டார் – 6.வம்பறா:2 170/4

மேல்


கோவலனார் (1)

பூ அலர் தார் கோவலனார் நிரை காக்க புறம் போந்தார் – 3.இலை:7 18/4

மேல்


கோவா (1)

கோவா முத்தும் சுரும்பு ஏறா கொழு மென் முகையும் அனையாரை – 6.வம்பறா:2 227/1

மேல்


கோவாய் (1)

கோவாய் முடுகி என்று எடுத்து கூற்றம் வந்து குமைப்பதன் முன் – 5.திருநின்ற:1 194/1

மேல்


கோவினை (1)

அகன்று கோவினை கண்டு அணைந்தது என காதலின் விரைந்து எய்தி – 13.வெள்ளானை:1 42/2

மேல்


கோவும் (1)

சென்று சேர்ந்தார் தென் புகலி கோவும் அரசும் திரு முன்பு – 5.திருநின்ற:1 264/4

மேல்


கோவை (16)

வன் நிலை மள்ளர் உகைப்ப எழுந்த மர கோவை
பன் முறை வந்து எழும் ஓசை பயின்ற முழக்கத்தால் – 3.இலை:7 3/1,2
செந்தாமரை மேலன நித்திலம் சேர்ந்த கோவை – 4.மும்மை:1 6/4
தோகையர்-தம் குழாம் அலைய தூக்கு முத்தின் சுடர் கோவை குளிர் நீர்மை துதைந்த வீதி – 4.மும்மை:5 90/2
கஞ்சனூர் ஆண்ட தம் கோவை கண்ணுற்று இறைஞ்சி முன் போந்து – 6.வம்பறா:1 293/1
வில் வளர் தரள கோவை வெண்குடை நிழற்ற வெவ்வேறு – 6.வம்பறா:1 743/3
வில் பொலி தரள கோவை விளங்கிய கழுத்து மீது – 6.வம்பறா:1 1101/1
மருவிய தரள கோவை மணி சரி அணைய சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1210/2
கண் கவர் கோவை பத்தி கதிர் கடி சூத்திரத்தை – 6.வம்பறா:1 1211/2
ஒளி கதிர் தரள கோவை உதர பந்தனத்தின் மீது – 6.வம்பறா:1 1212/1
குளிர் நிலவு எறிக்கும் முத்தின் பூண நூல் கோவை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/3
கோவை வாய் பரவையார் தாம் மகிழும்படி கூறி – 6.வம்பறா:2 24/1
பூ மலி நறும் பொன் தாமம் புனை மணி கோவை நாற்றி – 6.வம்பறா:2 379/1
துளங்கு ஒளி வெண் திரள் கோவை தூய வடம் அணிந்தது என – 7.வார்கொண்ட:3 30/2
கூடும் பரிசால் முன்பு அருளி செய்த நாவலூர் கோவை
நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல் – 7.வார்கொண்ட:4 60/2,3
கூட முனைப்பாடியார் கோவை கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார் – 7.வார்கொண்ட:4 154/4
குறையாத தமிழ் கோவை தம் பெயரால் குலவும் வகை – 9.கறை:2 1/3

மேல்


கோவைகள் (1)

தாம நித்தில கோவைகள் சரிந்திட சரிந்த – 8.பொய்:4 2/1

மேல்


கோவைகளும் (1)

கொண்டு வந்து தனி இடத்தில் இருந்து கோக்கும் கோவைகளும்
இண்டை சுருக்கும் தாமம் உடன் இணைக்கும் வாச மாலைகளும் – 4.மும்மை:2 9/1,2

மேல்


கோழம்பத்து (1)

கொன்றை வார் சடை முடியரை கோழம்பத்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 432/1

மேல்


கோழம்பம் (1)

தெள் நிலா அணிவார் திரு கோழம்பம் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 431/4

மேல்


கோழி (1)

கை கிடா குரங்கு கோழி சிவல் கவுதாரி பற்றி – 1.திருமலை:5 187/1

மேல்


கோள் (10)

நிறை பாணியின் இசை கோள் புணர் நீடும் புகழ் வகையால் – 1.திருமலை:5 75/3
வெரு கோள் உற்றது நீங்க ஆரூர் மேல் செல விரும்பி – 1.திருமலை:5 114/2
கோள் கொண்ட போர் மள்ளர் கூட்டத்தொடும் சென்று – 3.இலை:2 9/2
செம் கண் வய கோள் அரி ஏறு அன்ன திண்மை திண்ணனார் செய் தவத்தின் பெருமை பெற்ற – 3.இலை:3 56/1
விளைத்த பாசொளி விளங்கு நீள் விசும்பிடை ஊர் கோள்
வளைந்த மா மதி போன்று உள மருத நீர் வைப்பு – 4.மும்மை:5 26/3,4
கோள்_இல் பரசமய நெறி குழியில் விழுந்து அறியாது – 5.திருநின்ற:1 64/3
கோள் உருமும் புள் அரசும் அனையார் எல்லா கொள்கையினாலும் தீர்க்க குறையாது ஆக – 6.வம்பறா:1 474/3
உரை செய்வது உளது உறு கோள் தானும் தீய எழுந்தருள உடன்படுவது ஒண்ணாது என்ன – 6.வம்பறா:1 616/2
இன்ன கேட்கவே ஏற்ற கோள் பலவும் – 6.வம்பறா:1 833/2
ஞாலம் நிகழ் கோள் புலியார்-தம் நாட்டியத்தான் குடி நண்ண – 6.வம்பறா:2 33/2

மேல்


கோள்_இல் (1)

கோள்_இல் பரசமய நெறி குழியில் விழுந்து அறியாது – 5.திருநின்ற:1 64/3

மேல்


கோளம் (1)

கோளம் அதனில் உள் நிறைந்து குறித்த பூசை கொள்கின்றார் – 4.மும்மை:6 36/4

மேல்


கோளரி (3)

பரசமய கோளரி வந்தான் என்று பணிமாற – 6.வம்பறா:1 653/4
பார் குலவு தனிக்காளம் சின்னம் எல்லாம் பரசமய கோளரி வந்தான் என்று ஊத – 6.வம்பறா:1 904/4
கோளரி ஆசனத்து இருந்து குட புல மன்னவர் கொணர்ந்த – 8.பொய்:2 13/2

மேல்


கோளா (2)

கழுத்து அணி மணியின் ஆர்ப்போ என்ன தன் கடை முன் கோளா
தெழித்து எழும் ஓசை மன்னன் செவி புலம் புக்க போது – 1.திருமலை:3 28/3,4
பிள்ளையார் அது கோளா பேசுக நும் பொருள் எல்லை – 6.வம்பறா:1 757/1

மேல்


கோளிசாலம் (1)

கோளிசாலம் தமாலம் குளிர் மலர் குரவம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/2

மேல்


கோளிலி (1)

மல்லல் நீடிய வலி வலம் கோளிலி முதலா – 6.வம்பறா:1 515/1

மேல்


கோளிலியில் (1)

கோளிலியில் தம் பெருமான் கோயிலினை வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 20/2

மேல்


கோளுறு (1)

கோளுறு தீ_வினை முந்த பரசமயம் குறித்து அதற்கு – 5.திருநின்ற:1 45/3

மேல்


கோளுறும் (1)

கோளுறும் மனத்தர் ஆகி குற்று உடைவாளை பற்ற – 6.வம்பறா:2 404/1

மேல்


கோளொடு (1)

கோளொடு பயில் பணி தொடர் நிலை கொளவுள எதிர் பலவே – 3.இலை:3 83/4

மேல்


கோறல் (1)

மருவும் பெரும் பூசை மறுத்தவர் கோறல் முத்தி – 6.வம்பறா:1 839/2

மேல்


கோன் (29)

வந்த நாவலர் கோன் புகழ் வன் தொண்டன் – 1.திருமலை:1 17/3
நாவலர் கோன் ஆரூரன்-தனை வெண்ணெய் நல் ஊரில் – 1.திருமலை:5 78/1
நற்றமிழ் நாவலர் கோன் உடம்பால் நன்மையின் தன்மையை மெய்ம்மை பெற்றார் – 1.திருமலை:5 125/4
மன்னும் புகழ் நாவலர் கோன் மகிழ மங்கை பரவை-தன்னை தந்தோம் – 1.திருமலை:5 179/1
சேம துணையாம் அவர் பேர் அருளை தொழுதே திரு நாவலர் கோன் மகிழ – 1.திருமலை:5 180/3
அன்னவரும் இரங்கி பின் மகிழ்ந்து தம் கோன் அடி வணங்கி இ மாற்றம் அரைகின்றார்கள் – 3.இலை:3 45/4
பயிலும் உரு பல கொண்டு நிதி கோன் தங்க பயில் அளகாபுரி வகுத்த பரிசு காட்டும் – 4.மும்மை:5 101/4
மாகம் இகந்து வந்து இருக்கும் சேக்கை எனவும் வானவர் கோன்
நாகம் அணையும் கந்து எனவும் நாட்டும் யூப ஈட்டம் உள – 4.மும்மை:6 4/3,4
கரண்டம் மலி தடம் பொய்கை காழியர் கோன் எதிர் அணையும் காதல் கேட்டு – 5.திருநின்ற:1 233/1
வேணுபுர கோன் எழுந்தருள விடைகொண்டு இருந்த வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 290/1
காழியர் கோன் வரும் எல்லை கலந்து எய்தி காதலித்தார் – 5.திருநின்ற:1 394/1
அருக்கன் முதல் கோன் அனைத்தும் அழகிய உச்சங்களிலே – 6.வம்பறா:1 22/1
கை நிறைந்த ஒத்து அறுத்து கலை பதிகம் கவுணியர் கோன் பாடும்-காலை – 6.வம்பறா:1 102/4
கன்னி மதில் சண்பை நகர் வந்து அணைந்து கவுணியர் கோன் கழலில் தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 109/4
கண்_நுதலார் அருளினால் காழியர் கோன் கொடு போந்து – 6.வம்பறா:1 137/3
வளம் பொழில் சூழ் வைப்பூர் கோன் தாமன் எந்தை மருமகன் மற்று இவன் அவற்கு மகளிர் நல்ல – 6.வம்பறா:1 480/1
மற்றவர் சென்று புக்கு வளவர் கோன் மகளார் தென்னர் – 6.வம்பறா:1 610/1
பரும் கை யானை வாழ் வளவர் கோன் பாவையார் என்ன – 6.வம்பறா:1 670/3
கலை பயிலும் கவுணியர் கோன் அதனை கண்டு அ கரையின்-கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை – 6.வம்பறா:1 897/4
தென்னவர் கோன் முன் அமணர் செய்த வாதில் தீயின் கண் இடும் ஏடு பச்சை ஆகி – 6.வம்பறா:1 903/1
கந்தமாம் வினை உடம்பு நீங்கி எம் கோன் கலந்து உளன் முத்தியில் என்றான் என்ன காணும் – 6.வம்பறா:1 918/1
அடுத்த உணர்வு உரு உடையது அன்று சொன்ன அனல் வடிவிற்று ஆம் அதுவும் அறிதி நும் கோன்
தொடுத்த நிகழ்காலமே அன்றி ஏனை தொடர்ந்த இரு காலமும் தொக்கு அறியும் ஆகில் – 6.வம்பறா:1 923/2,3
அன்று அவர்க்கு கவுணியர் கோன் கருணை நோக்கம் அணைதலினால் அறிவின்மை அகன்று நீங்கி – 6.வம்பறா:1 926/1
வந்தவரை எதிர்கொண்டு மனம் மகிழ்ந்து சண்பையர் கோன்
அந்தம்_இல் சீர் அடியார்கள் அவரோடும் இனிது அமர்ந்து – 6.வம்பறா:1 1154/1,2
தென்னவர் கோன் மகளாரை திருவேட்டு முன்னரே – 7.வார்கொண்ட:4 92/1
அளவு_இல் அரண குறும்பின் அதிகர் கோன் அடல் படையும் – 8.பொய்:2 19/2
எங்கள் பிரான் சண்பையர் கோன் அருளினாலே இரும் தமிழ்நாடு உற்ற இடர் நீக்கி தங்கள் – 12.மன்னிய:2 1/3
தேவர் பிரான் திருத்தொண்டில் கோச்செங்கண் செம்பியர் கோன்
பூவலயம் பொது நீக்கி ஆண்டு அருளி புவனியின் மேல் – 12.மன்னிய:4 17/1,2
காழி நாடன் கவுணியர் கோன் கமல பாதம் வணங்குதற்கு – 12.மன்னிய:5 10/3

மேல்


கோன்-தன்னை (1)

உற்பவித்து எழுந்த ஞானத்து ஒருமையின் உமை கோன்-தன்னை
அற்புத திருஅந்தாதி அப்பொழுது அருளி செய்வார் – 5.திருநின்ற:4 52/1,2

மேல்


கோன்-தனை (1)

சொல் நாம நெறி போற்றி சுரர் நகர் கோன்-தனை கொண்ட – 9.கறை:3 2/3

மேல்


கோன்-அவன்-தானும் (1)

கோன்-அவன்-தானும் வெய்ய கொடும் தழல் முழுக கண்டோம் – 6.வம்பறா:1 639/3

மேல்


கோன்-அவன்-பால் (1)

கோன்-அவன்-பால் அணைந்து கொடும் என – 6.வம்பறா:1 197/4

மேல்


கோனாட்டு (1)

குருகு உறங்கும் கோனாட்டு கொடி நகரம் கொடும்பாளூர் – 10.கடல்:2 2/4

மேல்


கோனாடு (1)

கொழும் துணர் கோதி கொண்டு குயில் நாடு கோனாடு – 10.கடல்:2 1/4

மேல்


கோனாரும் (1)

ஆன சண்பையர் கோனாரும் ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம் – 6.வம்பறா:1 872/3

மேல்


கோனும் (6)

நேரியர் பெருமான் தாள் மேல் விழுந்தனர் நிருபர் கோனும்
போர் வடி வாளை போக எறிந்து அவர் கழல்கள் போற்றி – 3.இலை:1 49/2,3
செய்யாள் கோனும் நான்_முகனும் அறியா செம்பொன் தாள் இணை கீழ் – 5.திருநின்ற:3 5/3
நீடு சீர் தென்னர் கோனும் நேரியன் பாவையாரும் – 6.வம்பறா:1 869/1
மருவு நண்பின் நிதி கோனும் முதலாய் உள்ளோர் மகிழ்ந்து ஏத்த – 6.வம்பறா:2 333/2
உம்பரார் கோனும் மாலும் அயனும் நேர் உணர ஒண்ணா – 6.வம்பறா:2 386/2
செம் சொல் தமிழ் நாவலர் கோனும் சேரர் பிரானும் தம் பெருமான் – 7.வார்கொண்ட:4 138/1

மேல்


கோனை (2)

உம்பர் தம் கோனை உடைய பிரானை உள் புக்கு இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 143/1
தம் கோனை தவத்தாலே தத்துவத்தின் வழிபடு நாள் – 10.கடல்:4 2/1

மேல்