கி – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிடங்கின் 1
கிடங்கு 3
கிடங்கு-மாதோ 1
கிடங்கை 1
கிடந்த 3
கிடந்தது 1
கிடந்தார்-தம்மை 1
கிடந்தாலும் 1
கிடந்து 1
கிடப்பளவும் 1
கிடா 1
கிடை 3
கிடைகள் 1
கிடைத்த 1
கிடைத்தன-ஆல் 1
கிடைத்தனர் 1
கிடைத்தார் 1
கிடைத்து 1
கிடைந்து 1
கிடையாத 1
கிடையாமல் 1
கிடையின் 1
கிடையுடன் 1
கிடையும் 1
கிண்கிணி 6
கிண்ணத்து 1
கிண்ணம் 1
கிணறு 1
கிரி 1
கிரியா 1
கிரியும் 2
கிழக்கும் 1
கிழங்கு 1
கிழங்கும் 1
கிழத்தியார் 2
கிழமை 3
கிழமையினால் 1
கிழவர் 1
கிழவர்-தாமும் 1
கிழவன் 2
கிழவனின் 1
கிழார் 1
கிழி 7
கிழிக்கும் 1
கிழித்த 4
கிழித்து 3
கிழிந்த 3
கிழிப்பது 1
கிழிப்பன் 1
கிழிபட 1
கிழிய 3
கிழியும் 1
கிள்ளை 1
கிள்ளையுடன் 1
கிளர் 40
கிளர்ச்சி 2
கிளர்ந்த 5
கிளர்ந்தது 4
கிளர்ந்தன 1
கிளர்ந்து 6
கிளர்வுறு 1
கிளர்வுஉற்றவே 1
கிளர 1
கிளராமே 1
கிளரும் 2
கிளருறும் 1
கிளவி 2
கிளி 2
கிளியொடு 1
கிளை 15
கிளைக்கு 1
கிளைஞர் 9
கிளைஞரும் 3
கிளைஞரோடு 1
கிளைத்து 3
கிளையான 1
கிளையுடன் 2
கிளையும் 3
கிளையை 1
கின்னரர் 3
கின்னரர்கள் 1

கிடங்கின் (1)

தாள் அதிர மிசை முட்டி தடம் கிடங்கின் எழ பாய்ந்த – 4.மும்மை:4 4/2

மேல்


கிடங்கு (3)

திண் காஞ்சி நகர் நொச்சி இஞ்சி சூழ்ந்த செழும் கிடங்கு திரு மறைகள் ஒலிக்கும் தெய்வ – 4.மும்மை:5 86/3
பூம் கிடங்கு சூழ் புலியூர் புக்கு அணையும் போழ்தின்-கண் – 6.வம்பறா:1 169/4
வளைத்தது போன்று உளது அங்கண் மதில் சூழ்ந்த மலர் கிடங்கு – 8.பொய்:2 6/4

மேல்


கிடங்கு-மாதோ (1)

வந்து அணைந்து தன் கறுப்பும் உவர்ப்பும் நீக்கும் மா கடலும் போலும் மலர் கிடங்கு-மாதோ – 4.மும்மை:5 87/4

மேல்


கிடங்கை (1)

தடம் மருங்கு வளர் மஞ்சு இவர் இஞ்சி தண் கிடங்கை எதிர் கண்டு மகிழ்ந்தார் – 1.திருமலை:5 95/4

மேல்


கிடந்த (3)

நேசம் முன் கிடந்த சிந்தை நெகிழ்ச்சியால் சிரிப்பு நீங்கி – 1.திருமலை:5 40/2
வெம் கண் புலி கிடந்த வெம் முழையில் சென்று அழைக்கும் – 3.இலை:2 10/1
முந்தை மருங்கு கிடந்த கோல் எடுத்தார்க்கு அதுவே முறைமையினால் – 4.மும்மை:6 51/3

மேல்


கிடந்தது (1)

நிலவு திரு பூ மண்டபத்து மருங்கு நீங்கி கிடந்தது ஒரு – 10.கடல்:3 4/2

மேல்


கிடந்தார்-தம்மை (1)

பொன்றியே கிடந்தார்-தம்மை கண்ட பின் புகுந்தவாறு – 6.வம்பறா:2 403/3

மேல்


கிடந்தாலும் (1)

நின்றாலும் இருந்தாலும் கிடந்தாலும் நடந்தாலும் – 11.பத்தராய்:1 7/1

மேல்


கிடந்து (1)

வெம் கண் அராவொடு கிடந்து விளங்கும் இளம் பிறை சென்னி – 9.கறை:2 2/3

மேல்


கிடப்பளவும் (1)

சென்று கிடப்பளவும் திண் பலகையான் மறைத்தே – 3.இலை:2 36/3

மேல்


கிடா (1)

கை கிடா குரங்கு கோழி சிவல் கவுதாரி பற்றி – 1.திருமலை:5 187/1

மேல்


கிடை (3)

துயிலிடையில் கிடை செய்து தொடர்ந்து கடமைகள் எய்து – 3.இலை:3 143/3
ஓது கிடை சூழ் சிறுவர்களும் உதவும் பெருமை ஆசானும் – 4.மும்மை:6 3/2
கிடை எங்கும் கலை சூழல் கிளர் எங்கும் முரல் அளிகள் – 6.வம்பறா:1 13/3

மேல்


கிடைகள் (1)

அ பதி தான் அந்தணர்-தம் கிடைகள் அரு_மறை முறையே – 6.வம்பறா:1 3/1

மேல்


கிடைத்த (1)

தாண்டவம் புரியும் தம்பிரானாரை தலைப்பட கிடைத்த பின் சைவ – 6.வம்பறா:2 90/3

மேல்


கிடைத்தன-ஆல் (1)

கிளர் கடல்கள் இரண்டு என்ன இரு படையும் கிடைத்தன-ஆல் – 8.பொய்:2 19/4

மேல்


கிடைத்தனர் (1)

செம் கண் வாள் அரியில் கூடி கிடைத்தனர் சீற்றம் மிக்கார் – 3.இலை:1 22/4

மேல்


கிடைத்தார் (1)

சிந்தை மகிழ எதிர்கொண்டு சென்று கிடைத்தார் சேரலனார் – 7.வார்கொண்ட:4 64/3

மேல்


கிடைத்து (1)

சென்று கிடைத்து இ இரவே செய்க என அருள்செய்தார் – 6.வம்பறா:2 245/4

மேல்


கிடைந்து (1)

இந்த உடல் கொடும் சூலை கிடைந்து அடைந்தேன் இனி மயங்காது – 5.திருநின்ற:1 63/3

மேல்


கிடையாத (1)

எப்பரிசும் கிடையாத வகை முட்ட இடர் உழந்தே – 8.பொய்:6 12/2

மேல்


கிடையாமல் (1)

தனம் அளிப்பார்-தமை எங்கும் கிடையாமல் தளர்வு எய்தி – 8.பொய்:6 13/2

மேல்


கிடையின் (1)

ஓது கிடையின் உடன் போவார் ஊர் ஆன் நிரையின் உடன் புக்க – 4.மும்மை:6 17/1

மேல்


கிடையுடன் (1)

பன் மறை கிடையுடன் பயிற்றுவ பல பூவை – 5.திருநின்ற:6 2/4

மேல்


கிடையும் (1)

மேகமும் களிறும் எங்கும் வேதமும் கிடையும் எங்கும் – 1.திருமலை:2 31/1

மேல்


கிண்கிணி (6)

கோப்பு அமை கிண்கிணி அசைய குறும் தளிர் மெல் அடி ஒதுங்கி – 3.இலை:5 13/4
பூழியுற வகுத்து அமைத்து பொன் புனை கிண்கிணி ஒலிப்ப – 6.வம்பறா:1 11/2
கிளர் ஒலி கிண்கிணி எடுப்ப கீழ்மை நெறி சமயங்கள் – 6.வம்பறா:1 50/3
மின் செய் பொலம் கிண்கிணி கால் கொட்டி அவர் மீளாமை – 6.வம்பறா:1 57/3
தார் வளர் கிண்கிணி அசைய தளர் நடையின் பதம் சார்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 20/4
இனிய மழலை கிண்கிணி கால் இரண்டும் மடியின் புடை இடுக்கி – 7.வார்கொண்ட:3 63/1

மேல்


கிண்ணத்து (1)

அம்பிகை செம்பொன் கிண்ணத்து அமுத ஞானம் கொடுப்ப அழுகை தீர்ந்த – 5.திருநின்ற:1 183/1

மேல்


கிண்ணம் (1)

கண் மலர் நீர் துடைத்து அருளி கையில் பொன் கிண்ணம் அளித்து – 6.வம்பறா:1 68/3

மேல்


கிணறு (1)

சாயை முன் பிணிக்கும் கிணறு ஒன்று தஞ்சம் உண்ணின் நஞ்சாம் தடம் ஒன்று – 4.மும்மை:5 80/1

மேல்


கிரி (1)

திரு நதி துறை யாவையும் பயில் சேண் நெடும் கிரி வட்டையும் – 5.திருநின்ற:1 351/2

மேல்


கிரியா (1)

நலம் சிறந்த ஞான யோக கிரியா சரியை எலாம் – 6.வம்பறா:3 28/1

மேல்


கிரியும் (2)

பல் பதியும் நெடும் கிரியும் படர் வனமும் சென்று அடைவார் – 5.திருநின்ற:1 343/1
படர் வனமும் நெடும் கிரியும் பயில் அரணும் பொடி ஆக – 8.பொய்:2 18/3

மேல்


கிழக்கும் (1)

விண்ணின்-நின்று இழிந்த விமானத்தின் கிழக்கும் மேற்கும் பீடத்தில் – 5.திருநின்ற:1 258/1

மேல்


கிழங்கு (1)

கைவினை எயினர் ஆக்கி கலந்த ஊன் கிழங்கு துன்ற – 3.இலை:3 34/3

மேல்


கிழங்கும் (1)

தொலைவு_இல் பல் நறவும் ஊனும் பழங்களும் கிழங்கும் துன்ற – 3.இலை:3 30/3

மேல்


கிழத்தியார் (2)

மழைக்கு உதவும் பெரும் கற்பின் மனை கிழத்தியார் தம்பால் – 3.இலை:5 11/2
காதல் மனை கிழத்தியார் கருத்து ஒன்ற வரும் பெருமை – 7.வார்கொண்ட:3 12/3

மேல்


கிழமை (3)

ஏறிய தாரமும் உழையும் கிழமை கொள இடும் தானம் – 3.இலை:7 25/2
சுற்றம் விரும்பிய கிழமை தொழில் உழவர் கிளை துவன்றி – 4.மும்மை:4 6/2
பஞ்சுரம் ஆம் பழைய திறம் கிழமை கொள்ள பாடினார் பார் எல்லாம் உய்ய வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1010/4

மேல்


கிழமையினால் (1)

குறையா நிலை மும்மை படி கூடும் கிழமையினால்
நிறை பாணியின் இசை கோள் புணர் நீடும் புகழ் வகையால் – 1.திருமலை:5 75/2,3

மேல்


கிழவர் (1)

மேலாம் கொள்கை வேளாண்மை மிக்க திரு ஞாயிறு கிழவர்
பால் ஆதரவு தரும் மகளார் ஆகி பார் மேல் அவதரித்தார் – 6.வம்பறா:2 207/2,3

மேல்


கிழவர்-தாமும் (1)

குண்டையூர் கிழவர்-தாமும் எதிர்கொண்டு கோது_இல் வாய்மை – 6.வம்பறா:2 17/1

மேல்


கிழவன் (2)

என் பெரும் உலகம் எய்தி இருநிதி_கிழவன் தானே – 2.தில்லை:4 26/2
இருநிதி கிழவன் என்ன எய்திய திருவின் மிக்கு – 5.திருநின்ற:4 37/2

மேல்


கிழவனின் (1)

நிகழும் ஆங்கு அவர் நிதி பெரும் கிழவனின் மேலாய் – 6.வம்பறா:1 1039/1

மேல்


கிழார் (1)

வேளாளர் குண்டையூர் கிழார் எனும் மேதக்கோர் – 6.வம்பறா:2 10/2

மேல்


கிழி (7)

யாணர் வெண் கிழி கோவணம் ஈவது கேட்டு – 2.தில்லை:7 11/3
பொங்கு வெண் கிழி கோவணம் போயின நெறி மேல் – 2.தில்லை:7 21/1
நீளம் முதிர் கனி கிழி தேன் நீத்தத்தில் எழுந்து உகளும் – 4.மும்மை:4 4/4
உச்சி வைத்தது பசும்பொன் ஆயிர கிழி ஒன்று – 6.வம்பறா:1 426/4
உய்ந்த இ கிழி பொன் உலவா கிழி உமக்கு – 6.வம்பறா:1 427/2
உய்ந்த இ கிழி பொன் உலவா கிழி உமக்கு – 6.வம்பறா:1 427/2
உன்னி மிக பணிந்து ஏத்தி அன்பரோடும் உலவாத கிழி பெற்றார் உவகை உற்றார் – 6.வம்பறா:1 890/4

மேல்


கிழிக்கும் (1)

தாவும் புள்ளும் மண் கிழிக்கும் தனி ஏனமும் காண்பு_அரியவர்-தாம் – 5.திருநின்ற:1 305/4

மேல்


கிழித்த (4)

வந்தவாறு இசைவே அன்றோ வழக்கு இவன் கிழித்த ஓலை – 1.திருமலை:5 52/3
மூட்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை மூல ஓலை – 1.திருமலை:5 56/3
மயில் உடை கொற்ற ஊர்தி வரை உரம் கிழித்த திண்மை – 3.இலை:3 12/3
ஆற்று அலவன் கொழு கிழித்த சால் வழி போய் அசைந்து ஏறி – 4.மும்மை:4 2/3

மேல்


கிழித்து (3)

நின்று இவன் கிழித்து தானே நிரப்பினான் அடிமை என்றான் – 1.திருமலை:5 47/4
மேகம் இடை கிழித்து ஒழுகும் தெய்வ கங்கை மேல் நதிகள் பல மண் மேல் விளங்கி ஒக்கும் – 4.மும்மை:5 90/4
பொரு புனல் வைகை ஆற்றில் எதிர்ந்து நீர் கிழித்து போகும் – 6.வம்பறா:1 846/3

மேல்


கிழிந்த (3)

கெடுத்தது ஆக முன் சொல்லும் அ கிழிந்த கோவணம் நீர் – 2.தில்லை:7 31/2
வரம்பில் வளர் தேமாவின் கனி கிழிந்த மது நறு நெய் – 6.வம்பறா:1 7/2
பூவியலும் உந்தியான் போற்ற புவி கிழிந்த
தே இயலும் மெய் கண்டு சிந்தை வியப்பு எய்தினார் – 6.வம்பறா:1 543/3,4

மேல்


கிழிப்பது (1)

விசையினால் வலிய வாங்கி கிழிப்பது வெற்றி ஆமோ – 1.திருமலை:5 53/2

மேல்


கிழிப்பன் (1)

உற்ற இ வயிற்றினோடும் கிழிப்பன் என்று உடைவாள்-தன்னால் – 6.வம்பறா:2 397/3

மேல்


கிழிபட (1)

வெம் கணை படு பிடர் கிழிபட விசை உருவிய கயவாய் – 3.இலை:3 80/1

மேல்


கிழிய (3)

வாய்ந்த மண்ணி தென் கரையில் மன்ன முன் நாள் வரை கிழிய
ஏந்தும் அயில் வேல் நிலை காட்டி இமையோர் இகல் வெம் பகை கடக்கும் – 4.மும்மை:6 1/2,3
இடை தொடுத்த தேன் கிழிய இழிந்து ஒழுகு நீத்தம் உடன் – 5.திருநின்ற:1 5/2
நாவலர் காவலர் பெருகு நதி கிழிய வழி நடந்த – 10.கடல்:5 13/3

மேல்


கிழியும் (1)

பொன் ஆர் கிழியும் மணி பூணும் காசும் தூசும் பொழிந்து அளித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 16/4

மேல்


கிள்ளை (1)

கிள்ளை பாடுவ கேட்பன பூவைகள் – 1.திருமலை:3 8/4

மேல்


கிள்ளையுடன் (1)

கர மலரின் அமுது ஊட்டும் கனி வாய் மென் கிள்ளையுடன்
விரவு நறும் குழல் அலைய விமானங்கள் விரைந்து ஏறி – 3.இலை:7 33/2,3

மேல்


கிளர் (40)

மணி கிளர் காஞ்சி அல்குல் வரி அரவு உலகை வென்ற – 1.திருமலை:5 138/2
கெண்டை நெடும் கண் வியப்ப கிளர் ஒளி பூண் உரவோனை – 1.திருமலை:5 142/2
அந்தரத்து அமரர் போற்றும் அணி கிளர் ஆடை சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/1
நலம் கிளர் நீழல் சூழ நான்_மறை முனிவரோடும் – 1.திருமலை:5 188/3
கீறு கோவணம் அன்று நெய்து அமைத்தது கிளர் கொள் – 2.தில்லை:7 24/2
கிளர் மணி தோள் அலங்கல் சுரும்பு இனம் கிளர்ந்து பொங்க – 3.இலை:1 28/2
கிளர் ஒளி விசும்பின் மேல் வந்து எழுந்தது பலரும் கேட்ப – 3.இலை:1 47/4
நாண் தரும் எயிற்று தாலி நலம் கிளர் மார்பில் தூங்க – 3.இலை:3 20/4
ஓதம் கிளர் வேலையை ஒத்து ஒலி மிக்கது அ ஊர் – 4.மும்மை:1 35/4
கிளர் ஒளி செம் கனக மயம்-தான் ஆய் மாடு கீழ் நிலையோர் நீல சோபனம் பூண – 4.மும்மை:5 91/1
கடிது உற்று அடு செயலில் கிளர் கடலில் படு கடையின் – 5.திருநின்ற:1 112/3
பெரு நலம் கிளர் நாடும் எண்_இல பின்பட செறி பொற்பினால் – 5.திருநின்ற:1 351/3
அணி கிளர் மெல் அடி தளர்வுற்று அசையும் நடை பருவத்தே – 5.திருநின்ற:4 3/2
கிளர் ஒளி மணி கொம்பு அன்னார் கிளைஞர் தாம் கேட்டார் அன்றே – 5.திருநின்ற:4 40/4
கீதம் முன் பாடும் அம்மை கிளர் ஒளி மலர் தாள் போற்றி – 5.திருநின்ற:4 66/2
கிடை எங்கும் கலை சூழல் கிளர் எங்கும் முரல் அளிகள் – 6.வம்பறா:1 13/3
கிளர் ஒலி கிண்கிணி எடுப்ப கீழ்மை நெறி சமயங்கள் – 6.வம்பறா:1 50/3
இணை_இல் பவம் கிளர் கடல்கள் இகந்திட இரு தாளின் – 6.வம்பறா:1 83/2
ஆடுகின்றவர் முன்பு உற அணைந்தனர் அணி கிளர் மணி வாயில் – 6.வம்பறா:1 158/4
இணைந்த நித்திலத்து இலங்கு ஒளி நலம் கிளர் தாரை – 6.வம்பறா:1 223/2
அணி கிளர் தாரவன் சொன்ன மாற்றம் அருளொடும் கேட்டு அ நிலையின் நின்றே – 6.வம்பறா:1 318/1
அ திருப்பதி அன்று போய் அணி கிளர் சூலம் – 6.வம்பறா:1 440/1
நாயனார் உமக்கு அளித்து அருள்செய்த இ நலம் கிளர் ஒளி முத்தின் – 6.வம்பறா:1 527/1
நிறம் கிளர் மணி கபாடம் நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்க – 6.வம்பறா:1 586/2
கீழ் உற பறித்து போக்கி கிளர் ஒளி தூய்மை செய்தே – 6.வம்பறா:1 871/3
பாவை நல் உறுப்பு அணி கிளர் பண்பு எலாம் நோக்கி – 6.வம்பறா:1 1044/2
வளர் இளம் தளிர் கிளை என மணி கிளர் ஒளியின் – 6.வம்பறா:1 1046/2
கிளர் ஒளி மகரம் வேறு கெழுமிய தன்மையாலும் – 6.வம்பறா:1 1100/3
மணி கிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து வனப்பு உடை அல்குல் ஆகி – 6.வம்பறா:1 1105/3
அகில் நறும் தூபம் விம்ம அணி கிளர் மணியால் வேய்ந்த – 6.வம்பறா:1 1231/1
நயம் கிளர் அமுதம் நல்க நாவலூர் மன்னர்-தாமும் – 6.வம்பறா:2 357/2
அஞ்சனம் மஞ்சனம் செய்தது அனைய அணி கிளர் பம்பை – 7.வார்கொண்ட:3 27/1
கிளர் ஒளி பூண் வன் தொண்டர் தாம் இருந்த இடம் கெழுமி – 7.வார்கொண்ட:4 96/2
கிளர் ஒளி சேர் நெடு வான_பேர்_ஆற்று கொடு கெழுவும் – 8.பொய்:2 2/3
கிளர் கடல்கள் இரண்டு என்ன இரு படையும் கிடைத்தன-ஆல் – 8.பொய்:2 19/4
ஆடி மண்டலம் போல்வது அ அணி கிளர் மூதூர் – 8.பொய்:4 4/4
திரு கிளர் சீர் மாடங்கள் திருந்து பெரும் குடி நெருங்கி – 9.கறை:1 1/1
வாரண மத மழை சிந்தின வாசிகள் கிளர் ஒளி பொங்கின – 13.வெள்ளானை:1 23/2
அரிவையர் தெருவில் நடம் பயில் அணி கிளர் தளிர் அடி தங்கிய – 13.வெள்ளானை:1 24/1
ஆசு_இல் அன்பர்-தம் சிந்தை போல் விளங்கிய அணி கிளர் மணி வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 40/2

மேல்


கிளர்ச்சி (2)

மங்குல் வான் கிளர்ச்சி நாண மருங்கு எழுந்து இயம்பி மல்க – 3.இலை:1 31/4
ஆர்கலியின் கிளர்ச்சி என சங்கு தாரை அளவு_இறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்து – 6.வம்பறா:1 904/3

மேல்


கிளர்ந்த (5)

கிளர்ந்த திருநீற்று ஒளியில் கெழுமிய நண்பகலும் அலர்ந்து – 6.வம்பறா:1 6/2
கிளைஞரும் மற்று அது கேட்டு கெழுவு திருப்பதிகத்திற்கு கிளர்ந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 445/1
மின் ஆர் வெள் எயிற்று அரவு கவ்வுதலும் கிளர்ந்த விட வேகம் கடிது தலை மீ கொண்டு ஏற – 6.வம்பறா:1 473/3
கிளர்ந்த அச்சம் முன் கெழுமிய கீழ்மையோர் கூடி – 6.வம்பறா:1 699/2
கேட்ட பொழுதே கை தலை மேல் கொண்டு கிளர்ந்த பேர் அன்பால் – 7.வார்கொண்ட:4 30/1

மேல்


கிளர்ந்தது (4)

கரும் கடல் கிளர்ந்தது என்ன காட்சியில் பொலிந்தது அன்றே – 1.திருமலை:5 22/4
மால் கடல் கிளர்ந்தது என்ன வந்து எதிர்வளைத்து கொண்டார் – 2.தில்லை:3 14/4
உதியர் பெருமாள் பெரும் சேனை ஓதம் கிளர்ந்தது என ஆர்ப்ப – 13.வெள்ளானை:1 22/1
கதிர் வெண் திருநீற்று அன்பர் குழாம் கங்கை கிளர்ந்தது என ஆர்ப்ப – 13.வெள்ளானை:1 22/2

மேல்


கிளர்ந்தன (1)

பரிபுர ஒலிகள் கிளர்ந்தன பணை முரசு ஒலிகள் பரந்தன – 13.வெள்ளானை:1 24/2

மேல்


கிளர்ந்து (6)

கிளர் மணி தோள் அலங்கல் சுரும்பு இனம் கிளர்ந்து பொங்க – 3.இலை:1 28/2
ஆர்-கொல் பொர அழைத்தார் என்று அரி ஏற்றின் கிளர்ந்து
சேர்வு பெற கச்சில் செறிந்த உடை மேல் வீக்கி – 3.இலை:2 11/1,2
கேட்ட அப்பொழுதே பெரு மகிழ்ச்சியில் கிளர்ந்து
தோட்டு அலங்கலும் கொடிகளும் புனைந்து தோரணங்கள் – 5.திருநின்ற:6 25/1,2
மறைகள் கிளர்ந்து ஒலி வளர முழங்கிட வானோர்-தம் – 6.வம்பறா:1 82/1
உலவி முன் பணிந்து எதிர்கொள கிளர்ந்து எழுந்து உடன் வரும் சுரும்பு ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 149/2
கேட்ட அப்பொழுதே சிந்தை கிளர்ந்து எழு மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 606/1

மேல்


கிளர்வுறு (1)

கேளிர் உடன் செயல் புரிந்து பேர் இன்பம் கிளர்வுறு நாள் – 6.வம்பறா:1 21/4

மேல்


கிளர்வுஉற்றவே (1)

கீத ஓசையுமாய் கிளர்வுஉற்றவே – 1.திருமலை:3 2/4

மேல்


கிளர (1)

படு மணியும் பரி செருக்கும் ஒலி கிளர பயில் புரவி – 8.பொய்:2 5/1

மேல்


கிளராமே (1)

துந்துபிகள் முதலாய தூரியங்கள் கிளராமே
அந்தணராம் மா தவர்கள் ஆயிரம் மா மறை எடுப்ப – 6.வம்பறா:1 649/1,2

மேல்


கிளரும் (2)

திரு கிளரும் ஆதிரை நாள் திசை விளங்க பரசமய – 6.வம்பறா:1 22/3
கிளரும் திரை நீர் மூழ்குதலும் வழுவி போக ஏதம் உற – 6.வம்பறா:2 77/2

மேல்


கிளருறும் (1)

கிளருறும் ஓகை கூறி வந்தவர் மொழிய கேட்டார் – 6.வம்பறா:1 643/4

மேல்


கிளவி (2)

பண்ணின் கிளவி மணி வாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 3/4
மயிலை புறம் கொள் மென் சாயல் மகளிர் கிளவி யாழினொடும் – 5.திருநின்ற:3 11/3

மேல்


கிளி (2)

மழலை மென் கிளி மருது அமர் சேக்கைய மருதம் – 4.மும்மை:5 10/3
மழலை மெல் கிளி குலம் என மனையிடை ஆடி – 6.வம்பறா:1 1047/4

மேல்


கிளியொடு (1)

சிவ முன் பயில் மொழி பகர்கின்றன வளர் சிறை மென் கிளியொடு சிறு பூவை – 5.திருநின்ற:1 160/4

மேல்


கிளை (15)

தூய இசை கிளை கொள்ளும் துறை அஞ்சின் முறை விளைத்தார் – 3.இலை:7 26/4
சுற்றம் விரும்பிய கிழமை தொழில் உழவர் கிளை துவன்றி – 4.மும்மை:4 6/2
ஆங்கு நிறை கிளை பயின்று மரபின் ஆற்ற அடுத்த வினை தொழிலின் முறைமை வழாமை நீடு – 4.மும்மை:5 103/3
ஏதம் இல் பல் கிளை போற்ற இளம் குழவி பதம் கடந்தார் – 5.திருநின்ற:1 19/4
முரசம் பட கந்துடி தண்ணுமை யாழ் முழவம் கிளை துந்துபி கண்டை உடன் – 5.திருநின்ற:1 76/3
பல் பெரு நல் கிளை உவப்ப பயில் பருவ சிறப்பு எல்லாம் – 5.திருநின்ற:4 4/1
வளர் இளம் தளிர் கிளை என மணி கிளர் ஒளியின் – 6.வம்பறா:1 1046/2
சுற்றம் நீடிய கிளை எலாம் சூழ்ந்து உடன் கேட்ப – 6.வம்பறா:1 1053/1
தெள்ளு நீதியின் முறை கேட்ட சீர் கிளை
வெள்ளமும் வணிகரும் வேட்கை நீத்திட – 6.வம்பறா:1 1116/1,2
பார் நிலவு கிளை சூழ பன்னிகளோடு உடன் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1250/4
பெருமையினில் கிளை களிப்ப பெறற்கு அரிய மணி பெற்று – 7.வார்கொண்ட:3 18/2
தான் மறுத்தலின் உணவு இன்றி அரும் கிளை சாம்பும் – 8.பொய்:4 13/2
கெழு மலர் மாதவி புன்னை கிளை ஞாழல் தளை அவிழும் – 8.பொய்:6 4/1
உன்னுடைய கை வாளால் உறு பாசம் அறுத்த கிளை
பொன் உலகின் மேல் உலகம் புக்கு அணைய புகழோய் நீ – 10.கடல்:5 11/2,3
முத்தனாம் முதல்வன் தாள் அடைந்து கிளை முதல் தடிந்த – 10.கடல்:5 12/2

மேல்


கிளைக்கு (1)

தாள் பணியும் பெரும் கிளைக்கு தகுதியினால் தலையளிசெய்து – 6.வம்பறா:1 1152/2

மேல்


கிளைஞர் (9)

பல் பெரும் கிளைஞர் போற்ற பராய் கடன் பலவும் செய்து – 3.இலை:3 31/3
ஒருவாறு பெரும் கிளைஞர் மனம் தேற்ற துயர் ஒழிந்து – 5.திருநின்ற:1 30/1
நெடு நிதி கொணர்வேன் என்ன நிரந்த பல் கிளைஞர் ஆகும் – 5.திருநின்ற:4 32/3
கிளர் ஒளி மணி கொம்பு அன்னார் கிளைஞர் தாம் கேட்டார் அன்றே – 5.திருநின்ற:4 40/4
தம் உறு கிளைஞர் போக்கி அவன் நிலை தாமும் கேட்டு – 5.திருநின்ற:4 41/2
உணர்வுறு கிளைஞர் வெள்கி உன் திரு மனைவி-தன்னை – 5.திருநின்ற:4 46/3
அணைவுறும் அ கிளைஞர் உடன் பெரும்பாணர் ஆளுடையபிள்ளையார்-தம் – 6.வம்பறா:1 453/1
அருப்புறு கிளைஞர் மேலும் தெளித்தனர் ஆர்வத்தோடும் – 6.வம்பறா:1 1234/4
பண் ஆர் மொழி சங்கிலியாரை நோக்கி பயந்தாரொடும் கிளைஞர்
தெள் நீர் முடியார் திருவொற்றியூரில் சேர்ந்து செல் கதியும் – 6.வம்பறா:2 218/1,2

மேல்


கிளைஞரும் (3)

மனைவியாரொடு மன்னிய கிளைஞரும் தாமும் – 2.தில்லை:7 22/1
கிளையும் ஆர்த்தன கிளைஞரும் ஆர்த்தனர் கெழுவும் – 6.வம்பறா:1 218/2
கிளைஞரும் மற்று அது கேட்டு கெழுவு திருப்பதிகத்திற்கு கிளர்ந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 445/1

மேல்


கிளைஞரோடு (1)

ஆடு உறு செயலின் வந்த கிளைஞரோடு அணைந்தார்-தம்மில் – 2.தில்லை:3 24/2

மேல்


கிளைத்து (3)

மாயனார் மண் கிளைத்து அறியாத அ – 3.இலை:6 5/3
பன்றி கிளைத்து அறியாத பாத தாமரை கண்டு – 6.வம்பறா:1 397/3
மலர் மேல் அயனும் நெடுமாலும் வானும் நிலனும் கிளைத்து அறியா – 6.வம்பறா:2 231/1

மேல்


கிளையான (1)

மருவு பெரும் கிளையான மறையவரும் உடன் கூடி – 6.வம்பறா:1 1155/2

மேல்


கிளையுடன் (2)

தாம் அரும் கிளையுடன் தட மென் மலர் மிலைந்து – 4.மும்மை:5 33/2
பல் பெரும் கிளையுடன் பெரு வணிகர் பார் முழுதும் – 6.வம்பறா:1 1041/2

மேல்


கிளையும் (3)

விரவிய கிளையும் தாங்கி விளங்கிய குடிகள் ஓங்கி – 1.திருமலை:2 26/3
கிளையும் ஆர்த்தன கிளைஞரும் ஆர்த்தனர் கெழுவும் – 6.வம்பறா:1 218/2
மலர் பெரும் கிளையும் தொண்டர் கூட்டமும் மல்கி சூழ – 6.வம்பறா:1 1243/1

மேல்


கிளையை (1)

வல் ஆணை மறுத்து அமுது படி அழைத்த மற கிளையை
கொல்லாதே விடுவேனோ என கனன்று கொலைபுரிவார் – 10.கடல்:5 8/3,4

மேல்


கின்னரர் (3)

தணிவு_இல் ஒளி விஞ்சையர்கள் சாரணர் கின்னரர் அமரர் – 3.இலை:7 32/3
கான கின்னரர் பன்னகாதிபர் காமசாரிகளே முதல் – 5.திருநின்ற:1 349/2
விஞ்சையர் இயக்கர் சித்தர் கின்னரர் மிடைந்த தேவர் – 6.வம்பறா:1 1204/1

மேல்


கின்னரர்கள் (1)

கந்தருவர் கின்னரர்கள் கான ஒலி கடல் முழக்கும் – 6.வம்பறா:1 81/2

மேல்