கா – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 7
காக்க 9
காக்கவும் 1
காக்கின்ற 1
காக்கும் 10
காக்கும்-காலை 1
காகம் 1
காசாம் 1
காசால் 1
காசிப 1
காசினி 3
காசு 18
காசு-தனை 1
காசும் 2
காசொடு 1
காஞ்சி 38
காஞ்சி-வாய் 1
காஞ்சிபுரம் 1
காஞ்சியாம் 1
காஞ்சியில் 1
காஞ்சியினை 1
காஞ்சியை 1
காட்சி 18
காட்சித்து 1
காட்சியர் 1
காட்சியில் 3
காட்சியின் 1
காட்சியே 1
காட்ட 47
காட்டப்பெறுவன் 1
காட்டவரும் 1
காட்டா 1
காட்டாதார் 2
காட்டாது 1
காட்டாய் 1
காட்டார் 1
காட்டி 34
காட்டிட 5
காட்டிய 2
காட்டில் 1
காட்டின் 1
காட்டின 1
காட்டினார் 2
காட்டினான் 1
காட்டு 9
காட்டுக 1
காட்டுகின்றோம் 1
காட்டுதலும் 3
காட்டுப்பள்ளி 1
காட்டும் 32
காட்டும்-மின் 1
காட்டுவ 1
காட்டுவது 1
காட்டுவன் 1
காட்டுவாய் 1
காட்டுவார் 1
காட்டுவான் 1
காட்டுவேன் 1
காட்டூர் 1
காடவர் 2
காடவர்-தம் 1
காடவரை 1
காடவனார் 1
காடவனும் 1
காடன்-தன்னை 1
காடனும் 3
காடனே 1
காடு 15
காடுகாள் 1
காடும் 2
காண் 13
காண்கிலார்கள் 1
காண்கிலேன் 1
காண்கின்றாய் 2
காண்கின்றார் 1
காண்டலும் 3
காண்டலே 1
காண்டும் 1
காண்தகு 1
காண்ப 1
காண்பதற்கு 2
காண்பதற்கே 1
காண்பதன் 1
காண்பது 3
காண்பதே 1
காண்பர் 1
காண்பவர் 2
காண்பவர்க்கு 1
காண்பாய் 2
காண்பார் 5
காண்பார்க்கு 1
காண்பான் 5
காண்பிடம் 1
காண்பு 5
காண்பு_அரிய 2
காண்பு_அரியவர்-தாம் 1
காண்பு_அரியார்-தம்மை 1
காண்பு_அரும் 1
காண்பேன் 1
காண்வர 1
காண 47
காணப்பெற்று 1
காணம் 1
காணல் 1
காணலுறுகின்றார் 1
காணவும் 1
காணவேண்டும் 1
காணா 15
காணாத 4
காணாதார் 3
காணாது 10
காணாமல் 1
காணாமே 2
காணாமை 1
காணார் 19
காணான் 2
காணி 1
காணில் 2
காணீர் 2
காணுதல் 1
காணுதற்கு 2
காணும் 32
காணேன் 8
காத்த 4
காத்து 11
காதங்கள் 1
காதம் 1
காதர் 1
காதல் 175
காதல்செய் 1
காதலர் 2
காதலவர் 1
காதலன் 2
காதலனார் 2
காதலனும் 1
காதலனை 3
காதலார்க்கும் 1
காதலால் 18
காதலாலே 2
காதலி 1
காதலிக்கும் 1
காதலித்த 1
காதலித்தவர்க்கு 1
காதலித்தார் 4
காதலித்து 3
காதலியார் 2
காதலியாரை 1
காதலியை 2
காதலில் 27
காதலின் 24
காதலினால் 41
காதலுடன் 21
காதலுடனே 1
காதலும் 3
காதலை 1
காதலொடு 1
காதலொடும் 3
காதலோடு 1
காதலோடும் 7
காதலோர் 1
காதார் 2
காதில் 7
காதின் 5
காதினானுக்கு 1
காதினானும் 1
காதினானை 1
காதினில் 1
காது 3
காந்த 1
காந்தம் 2
காந்தள் 1
காந்தன்தளி 1
காந்தி 1
காந்து 1
காந்துகின்ற 1
காப்பது 2
காப்பவும் 2
காப்பார் 1
காப்பாரை 1
காப்பான் 2
காப்பிடை 1
காப்பில் 3
காப்பினில் 1
காப்பு 27
காப்புற 1
காப்புறும் 1
காப்போர் 1
காம்பின் 1
காம்பினில் 1
காம்பீலி 1
காம்பு 1
காம 2
காமகோட்டத்தில் 2
காமகோட்டத்தின் 1
காமகோட்டத்து 2
காமகோட்டம் 2
காமசாரிகளே 1
காமம் 1
காமர் 15
காமரு 7
காமரும் 1
காமரூபி 1
காமவேள் 1
காமன் 6
காமன்-தன் 1
காமனார் 1
காமனை 1
காமுறு 1
காமுறும் 1
காய் 3
காய்ச்சி 5
காய்த்த 1
காய்த்தற்கு 1
காய்த்து 1
காய்ந்த 4
காய்ந்தவர் 2
காய்ந்தவாறும் 1
காய்ந்தனை 1
காய்ந்தார் 1
காய்ந்து 1
காய்வுஉற்ற 1
காய 3
காயம் 1
காயமும் 1
காயல் 2
காயா 1
காயாது 1
காயாவின் 1
காயும் 3
கார் 44
காரண 2
காரணங்கள் 2
காரணத்தால் 1
காரணத்தின் 1
காரணத்தினாலே 1
காரணத்தை 1
காரணம் 1
காரணமாய் 2
காரணமும் 2
காரணமே 1
காரணர் 6
காரணர்-தம் 1
காரணராம் 1
காரணரை 1
காரால் 1
காரி 2
காரிகை 1
காரிகை-தன்-பால் 1
காரிகையாள் 1
காரியத்தை 1
காரியம் 2
காரியார் 2
காரின் 4
காரினில் 2
காருட 1
காருடன் 1
காரைக்கால் 4
காரைக்கால்அம்மை 1
காரைக்காலின்-கண் 1
காரைகள் 1
காரோணத்து 2
காரோணம் 4
கால் 39
கால்களும் 1
கால்களை 1
கால 3
காலங்கள் 4
காலங்கள்-தோறும் 1
காலங்களில் 3
காலங்களின் 2
காலங்களுக்கு 1
காலத்தால் 1
காலத்தில் 1
காலத்தின் 2
காலத்து 5
காலத்துக்கு 1
காலம் 42
காலம்-தொறும் 2
காலம்-தோறும் 2
காலமும் 2
காலன் 2
காலனாம் 1
காலனார் 2
காலனை 4
காலாக 1
காலால் 1
காலாள் 1
காலில் 1
காலின் 2
காலினால் 3
காலினோடு 1
காலும் 3
காலை 20
காலையில் 1
காவண 1
காவணத்திடையே 1
காவணத்து 1
காவணம் 5
காவதம் 1
காவல் 18
காவல 1
காவலர் 23
காவலர்-தம் 1
காவலர்-தம்-பால் 1
காவலர்க்கு 3
காவலருக்கு 1
காவலரும் 2
காவலரை 3
காவலரொடு 1
காவலற்கு 1
காவலன் 2
காவலன்-பால் 1
காவலனார் 11
காவலனார்-தம் 1
காவலாளர் 2
காவலான் 1
காவாது 2
காவாமை 1
காவாய் 2
காவாலி 1
காவி 4
காவிகள் 1
காவியம் 2
காவியின் 1
காவிரி 12
காவிரியின் 3
காவிரியை 2
காவில் 4
காவின் 3
காவினில் 1
காவும் 2
காவுள் 1
காவேரி 3
காழி 33
காழியர் 8
காழியர்-தம் 2
காழியார் 1
காழியாரை 1
காழியினில் 1
காழியுள் 1
காள 3
காளகண்டர் 1
காளத்தி 10
காளத்திமலை 1
காளத்தியார் 1
காளத்தின் 1
காளத்து 1
காளம் 8
காளவிடம் 1
காளனோடு 1
காளை 1
காளைக்கு 1
காளையர் 2
காளையர்கள் 1
காளையாம் 1
காளையார் 1
காளையார்-தமை 1
காளையை 1
காற்று 2
கான் 18
கான்யாறிடை 1
கான்யாறு 1
கான்யாறும் 1
கான்ற 1
கான 12
கானகம் 1
கானத்தின் 2
கானப்பேர் 1
கானப்பேரும் 1
கானம் 12
கானம்-தன்னில் 1
கானமா 1
கானமும் 4
கானல் 8
கானலின் 1
கானவர் 3
கானவர்-தம் 1
கானவர்க்கு 2
கானவன்-தன் 1
கான்ஆறும் 3
கானிடை 3
கானில் 5
கானின் 1
கானும் 6
கானுள் 1

கா (7)

காடு எல்லாம் கழை கரும்பு கா எல்லாம் குழைக்கு அரும்பு – 1.திருமலை:2 17/1
கா வளர்த்தும் குளம் தொட்டும் கடப்பாடு வழுவாமல் – 5.திருநின்ற:1 36/1
கா பாலி அடியவர்-பால் கட களிற்றை விடுக என்ன – 5.திருநின்ற:1 109/2
கா உயரும் மயிலாடுதுறை நீள் பொன்னி கரை துருத்தி வேள்விக்குடி எதிர்கொள் பாடி – 5.திருநின்ற:1 190/2
தப்பு இன்றி எங்கும் உள சாலை குளம் கா என்றார் – 5.திருநின்ற:5 7/4
கா மரு சேவடி கமலம் கருத்தில்உற இடையறா காதல் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 99/3
கா உற்ற திரு கயிலை மறவாத கருத்தினர் ஆய் – 9.கறை:2 3/4

மேல்


காக்க (9)

பூ அலர் தார் கோவலனார் நிரை காக்க புறம் போந்தார் – 3.இலை:7 18/4
சொற்ற மெய்ம்மையும் தூக்கி அ சொல்லையே காக்க
பெற்ற மேன்மையில் நிகழ்ந்தது பெரும் தொண்டைநாடு – 4.மும்மை:5 3/3,4
வண் காஞ்சி அல்குல் மலை_வல்லி காக்க வளர் கருணை கடல் உலகம் சூழ்ந்தால் மானும் – 4.மும்மை:5 86/4
கொந்து அலர் பூம் குழல் இமய கொம்பு கம்பர் கொள்ளும் பூசனை குறித்த தானம் காக்க
மந்திர மா மதில் அகழி அவர் தாம் தந்த வாய்மை ஆகம விதியின் வகுப்பு போலும் – 4.மும்மை:5 87/1,2
வானே என்ன நிரை காக்க வந்தார் தெய்வ மறை சிறுவர் – 4.மும்மை:6 24/4
கண்ணார் அமுதை விண்ணோரை காக்க கடலில் வந்து எழுந்த – 5.திருநின்ற:1 313/2
ஒன்றும் அறியா நாயேனுக்கு உறுதி அளித்தீர் உயிர் காக்க
இன்றும் இவளை மணம் புணர்க்க என்று நின்றீர் என போற்றி – 6.வம்பறா:2 236/2,3
நன்று காண்பது என நயந்து நம்மை காக்க வரும் மணியை – 7.வார்கொண்ட:3 57/3
நல்லார்-தம் பேரோன் முன் கடை காக்க நாதன்-தன் – 10.கடல்:5 8/2

மேல்


காக்கவும் (1)

எஞ்சல் இன்றி முன் திரியவும் குன்றம் எறிந்த வேலவன் காக்கவும் இசையும் – 4.மும்மை:5 81/4

மேல்


காக்கின்ற (1)

வளவனும் கேட்ட போதில் மாறு_இன்றி மண் காக்கின்ற
கிளர் மணி தோள் அலங்கல் சுரும்பு இனம் கிளர்ந்து பொங்க – 3.இலை:1 28/1,2

மேல்


காக்கும் (10)

பொன் தடம் தோளால் வையம் பொது கடிந்து இனிது காக்கும்
கொற்றவன் அநபாயன் பொன் குடை நிழல் குளிர்வது என்றால் – 1.திருமலை:2 35/2,3
மறம் கடிந்து அரசர் போற்ற வையகம் காக்கும் நாளில் – 1.திருமலை:3 17/2
மலர் தலை உலகம் காக்கும் மனு எனும் என் கோமானுக்கு – 1.திருமலை:3 25/3
மன் உயிர் காக்கும் செங்கோல் மனுவின் பொன் கோயில் வாயில் – 1.திருமலை:3 27/3
பூட்டுறு வெம் சிலை வேடர்-தம்மை காக்கும் பொருப்பு உரிமை புகுகின்றான் அவனுக்கு என்றும் – 3.இலை:3 50/2
பொன்னின் மயம் ஆக்கிய வளவர் போர் ஏறு என்றும் புவி காக்கும்
மன்னர் பெருமான் அநபாயன் வரும் தொல் மரபின் முடி சூட்டும் – 4.மும்மை:6 8/2,3
காலம் முழுதும் உலகு அனைத்தும் காக்கும் முதல் காரணர் ஆகும் – 4.மும்மை:6 21/2
கன்று பயில் ஆன் நிரை காக்கும் இதன் மேல் இல்லை கடன் இதுவே – 4.மும்மை:6 23/2
அற்றம் முன் காக்கும் அஞ்சு_எழுத்தை அன்பொடு – 5.திருநின்ற:1 126/3
மூளும் மற்று இவை காக்கும் முறைமையால் – 6.வம்பறா:1 822/4

மேல்


காக்கும்-காலை (1)

மா நில காவலன் ஆவான் மன் உயிர் காக்கும்-காலை
தான் அதனுக்கு இடையூறு தன்னால் தன் பரிசனத்தால் – 1.திருமலை:3 36/1,2

மேல்


காகம் (1)

காகம் மிடைந்த களத்து இரு கைகளின் வந்து கலந்தனர் – 3.இலை:2 15/4

மேல்


காசாம் (1)

பெரு வாய்மை திருநாவுக்கரசர் தொண்டால் பெறும் காசாம் ஆதலினால் பெரியோன்-தன்னை – 6.வம்பறா:1 569/3

மேல்


காசால் (1)

ஆறு சடை மேல் அணிந்து அருளும் அண்ணல் வைத்த படி காசால்
ஈறு_இலாத பொருள் உடைய இருவர் உடைய திருமடங்கள் – 5.திருநின்ற:1 261/1,2

மேல்


காசிப (1)

தருமம் நிலவு காசிப கோத்திரத்து தலைமை சால் மரபில் – 4.மும்மை:6 10/2

மேல்


காசினி (3)

காசினி மேல் புகழ் விளங்க நிதி அளித்து கருணையினால் – 5.திருநின்ற:1 35/3
கயிலை மால் வரை யாவது காசினி மருங்கு – 5.திருநின்ற:1 365/1
கண்ணின் மணியாம் புதல்வனையும் கொண்டு பணிந்தார் காசினி மேல் – 13.வெள்ளானை:1 13/4

மேல்


காசு (18)

காசு உடை வட தோல் கட்டி கவடி மெய் கலன்கள் பூண்டார் – 3.இலை:3 37/2
காசு உடை நாண் அதற்கு அயலே கரும் சுருளின் புறம் கட்டி – 3.இலை:7 15/4
நண்ணும் நாள்கள்-தொறும் காசு படி வைத்து அருள நானிலத்தில் – 5.திருநின்ற:1 258/3
காசு வாசியுடன் பெற்றார் கை தொண்டு ஆகும் படிமையினால் – 5.திருநின்ற:1 260/3
வாசி இல்லா காசு படி பெற்று வந்தார் வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 260/4
நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும் – 6.வம்பறா:1 564/2
அம்பிகாபதி அருளால் பிள்ளையார்-தாம் அபிமுகத்து பீடிகை மேல் காசு கண்டார் – 6.வம்பறா:1 565/4
பெரு முனிவர் வாகீசர் பெற்ற காசு பேணியே கொள்வர் இது பிற்பாடு என்றார் – 6.வம்பறா:1 568/4
ஒரு காசு வாசிபட மற்ற காசு நன்று ஆகி வாசிபடாது ஒழிவான் அந்த – 6.வம்பறா:1 569/2
ஒரு காசு வாசிபட மற்ற காசு நன்று ஆகி வாசிபடாது ஒழிவான் அந்த – 6.வம்பறா:1 569/2
வரு நாள்கள் தரும் காசு வாசி தீர பாடுவன் என்று எண்ணியது மனதுள் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 569/4
பெற்றபடி நல் காசு கொண்டு மாந்தர் பெயர்ந்து போய் ஆவண வீதியினில் காட்ட – 6.வம்பறா:1 570/2
நல் தவத்தீர் இ காசு சால நன்று வேண்டுவன நாம் தருவோம் என்று நல்க – 6.வம்பறா:1 570/3
சொன்னவர்க்கு எலாம் தூசொடு காசு பொன் அளித்தே – 6.வம்பறா:1 1070/1
வாசி அறிந்து காசு அளிக்க வல்ல மிழலை வாணர்-பால் – 6.வம்பறா:2 60/1
மங்கிய நாள் கழிவு அளவும் வைப்பது நித்தமும் ஒரு காசு
இங்கு உனக்கு நாம் என்ன இடர் நீங்கி எழுந்திருந்தார் – 10.கடல்:4 4/3,4
பெற்றம் உகந்து ஏறுவார் பீடத்தின் கீழ் ஒரு காசு
அற்றம் அடங்கிட அளிப்ப அன்பரும் மற்று அது கைக்கொண்டு – 10.கடல்:4 5/1,2
அந்நாள் போல் எந்நாளும் அளித்த காசு அது கொண்டே – 10.கடல்:4 6/1

மேல்


காசு-தனை (1)

கருதிய எல்லாம் கொள்ள வேண்டி சென்றால் காசு-தனை வாசிபட வேண்டும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 568/3

மேல்


காசும் (2)

அரு விலையில் பெரும் காசும் அவையே ஆகி அமுது செய்ய தொண்டர் அளவு இறந்து பொங்கி – 6.வம்பறா:1 571/1
பொன் ஆர் கிழியும் மணி பூணும் காசும் தூசும் பொழிந்து அளித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 16/4

மேல்


காசொடு (1)

காசொடு தொடுத்த காப்பு கலன் புனை அரை_ஞாண் சேர்த்தி – 3.இலை:3 21/2

மேல்


காஞ்சி (38)

கம்பை ஆற்றில் வழிபடு காஞ்சி என்று – 1.திருமலை:1 34/3
நீள் இலை வஞ்சி காஞ்சி நிறை மலர் கோங்கம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/4
மணி கிளர் காஞ்சி அல்குல் வரி அரவு உலகை வென்ற – 1.திருமலை:5 138/2
வெறி மலர் தண் சினை காஞ்சி விரி நீழல் மருங்கு எல்லாம் – 4.மும்மை:4 9/3
கை விளங்கிய நிலையது காஞ்சி மா நகரம் – 4.மும்மை:5 48/4
யாவரும் தனை அடைவது மண் மேல் என்றும் உள்ளது காஞ்சி மற்று அதனுள் – 4.மும்மை:5 53/2
கடையர் ஆகியும் உயர்ந்தவர் ஆகியும் காஞ்சி வாழ்பவர் தாம் செய் தீ_வினையும் – 4.மும்மை:5 70/3
தன் நிழல் பிரியாத வண் காஞ்சி தானம் மேவிய மேன்மையும் உடைத்து-ஆல் – 4.மும்மை:5 75/4
எந்தையார் மகிழ் காஞ்சி நீடு எல்லை எல்லை இல்லன உள்ள ஆர் அறிவார் – 4.மும்மை:5 83/4
தண் காஞ்சி மென் சினை பூம் கொம்பர் ஆடல் சார்ந்து அசைய அதன் மருங்கு சுரும்பு தாழ்ந்து – 4.மும்மை:5 86/1
பண் காஞ்சி இசை பாடும் பழன வேலி பணை மருதம் புடை உடைத்தாய் பாரில் நீடும் – 4.மும்மை:5 86/2
திண் காஞ்சி நகர் நொச்சி இஞ்சி சூழ்ந்த செழும் கிடங்கு திரு மறைகள் ஒலிக்கும் தெய்வ – 4.மும்மை:5 86/3
வண் காஞ்சி அல்குல் மலை_வல்லி காக்க வளர் கருணை கடல் உலகம் சூழ்ந்தால் மானும் – 4.மும்மை:5 86/4
நல் கனக மழை அன்றி காஞ்சி எல்லை நவ மணி மாரியும் பொழியும் நாளும்நாளும் – 4.மும்மை:5 94/4
விழவு மலி திரு காஞ்சி வரைப்பின் வேளாண் விழு குடிமை பெரும் செல்வர் விளங்கும் வேணி – 4.மும்மை:5 102/1
தேர் ஒலிக்க மா ஒலிக்க திசை ஒலிக்கும் புகழ் காஞ்சி
ஊர் ஒலிக்கும் பெரு வண்ணார் என ஒண்ணா உண்மையினார் – 4.மும்மை:5 113/1,2
நடையில் படர் மென் கொடி மௌவல் நனையில் திகழும் சினை காஞ்சி – 4.மும்மை:6 7/4
ஏங்குவன நூபுரங்கள் இரங்குவன மணி காஞ்சி
ஓங்குவன மாடம் நிரை ஒழுகுவன வழு_இல் அறம் – 5.திருநின்ற:1 13/2,3
வையம் முழுதும் தொழுது ஏத்தும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 317/4
காலை மலரும் கமலம் போல் காஞ்சி வாணர் முகம் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 318/3
ஆடு கொடியும் உடன் எடுத்து அங்கு அணி நீள் காஞ்சி அலங்கரித்தார் – 5.திருநின்ற:1 319/4
மதில் கொண்டு அணிந்த காஞ்சி நகர் மறுகு உள் போந்து வான_நதி – 5.திருநின்ற:1 321/2
மல்கு புகழ் காஞ்சி ஏகாம்பரம் என்னும் – 6.வம்பறா:1 945/2
மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 985/4
நீடு காஞ்சி வாணரும் நிலவு மெய்ம்மை அன்பரும் – 6.வம்பறா:1 986/1
காதல் நீடு காஞ்சி வாணர் கம்பலைத்து எழுந்து போய் – 6.வம்பறா:1 988/3
நீடு திரு பொழில் காஞ்சி நெறிக்காரைக்காடு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1000/1
மணி கிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து வனப்பு உடை அல்குல் ஆகி – 6.வம்பறா:1 1105/3
அந்தி செக்கர் பெருகு ஒளியார் அமரும் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 183/4
இன்று இங்கு எய்தப்பெற்றோம் என்று எயில் சூழ் காஞ்சி நகர் வாழ்வார் – 6.வம்பறா:2 184/4
சூழ்ந்த தொண்டருடன் மருவும் நாளில் தொல்லை காஞ்சி நகர் – 6.வம்பறா:2 189/3
சீரார் காஞ்சி மன்னும் திரு காமகோட்டம் சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 190/1
கன்னி மதில் மணி மாட காஞ்சி மா நகர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 283/4
தே மலர் வார் பொழில் காஞ்சி திரு நகரம் கடந்து அகல்வார் – 6.வம்பறா:2 290/3
மாடு உயர் மா மதில் காஞ்சி வள நகரின் வைகினார் – 6.வம்பறா:3 5/4
அ நாளில் எயில் காஞ்சி அணி நகரம் சென்று அடைந்து – 7.வார்கொண்ட:1 3/1
உளம் நிறை வெம் சினம் திருகி உயர் காஞ்சி மிலைந்து ஏற – 8.பொய்:2 19/3
கன்னி மதில் சூழ் காஞ்சி காடவரை அடிகளார் – 8.பொய்:8 7/4

மேல்


காஞ்சி-வாய் (1)

குலவும் அ கொங்கில் காஞ்சி-வாய் பேரூர் குறுகினார் முறுகும் ஆதரவால் – 6.வம்பறா:2 88/4

மேல்


காஞ்சிபுரம் (1)

புரம் கடந்தவர் காஞ்சிபுரம் புகழ் – 4.மும்மை:5 110/1

மேல்


காஞ்சியாம் (1)

கன்னி நல் நெடும் காப்பு உடை வரைப்பில் காஞ்சியாம் திரு நதி கரை மருங்கு – 4.மும்மை:5 75/1

மேல்


காஞ்சியில் (1)

துன்னு பல் உயிர் வானவர் முதலா சூழ்ந்து உடன் செல காஞ்சியில் அணைய – 4.மும்மை:5 55/1

மேல்


காஞ்சியினை (1)

துன்னினார் காஞ்சியினை தொடர்ந்த பெரும் காதலினால் – 5.திருநின்ற:1 327/4

மேல்


காஞ்சியை (1)

அந்தம்_இல் சீர் காஞ்சியை வந்து அடைந்தார்க்கு அன்றி அடை களங்கம் அறுப்பர் என்று அறிந்து சூழ – 4.மும்மை:5 87/3

மேல்


காட்சி (18)

காதல் செய்வது ஓர் காட்சி மலிந்தவே – 1.திருமலை:2 11/4
வலம்கொள்வது போல் புடை குழும் காட்சி மேவி மிகு சேண் செல ஓங்கும் – 1.திருமலை:5 95/3
கொள்ளும் மால் விடையானும் எதிர் காட்சி கொடுத்து அருள – 1.திருமலை:5 112/4
கண்டவாறு எதிரே நின்று காட்சி தந்து அருளி மிக்க – 2.தில்லை:5 23/2
கொண்ட பேதையும் தாமும் ஆய் காட்சி முன் கொடுத்தார் – 2.தில்லை:7 46/4
அன்ன வண்ணம் எழுந்தருளி அணித்தே காட்சி கொடுப்பார் போல் – 5.திருநின்ற:1 279/1
நேடி இன்னம் காணாதார் நேரே காட்சி கொடுத்து அருள – 5.திருநின்ற:1 281/2
மடுத்த வயல் பூந்தராயவர் வாழ மழ இளம் கோலத்து காட்சி
கொடுத்து அருளி வைகினார் குறைவு இலா நிறை ஞான கொண்டலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 108/3,4
கை கனலார் கணபதீச்சரத்தின் மேவும் காட்சி கொடுத்து அருளுவான் காட்ட கண்டார் – 6.வம்பறா:1 485/4
கண்ணினுக்கு அணியாய் உள்ளர் எழுச்சியில் காட்சி பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 744/1
தோன்று காட்சி சுடர் விட்டு உளன் என்பது – 6.வம்பறா:1 835/1
கரை_இல் கல்வியோர் யாவரும் அணைந்து தம் காட்சி
புரை_இல் செய்கையில் தீர்ந்திடாது ஒழிந்திட போனார் – 6.வம்பறா:1 1064/3,4
மற்று இவர் மிடைந்து செல்லும் மங்கல வனப்பின் காட்சி
முற்ற இ தலத்தில் உள்ளோர் மொய்த்து உடன் படரும் போதில் – 6.வம்பறா:1 1205/1,2
கண்டவர் அற்புதம் எய்தும் காட்சி பெற அமைத்தன-ஆல் – 6.வம்பறா:2 25/4
செய்ய சடையார் திருப்பனையூர் புறத்து திரு கூத்தொடும் காட்சி
எய்த அருள் எதிர் சென்று அங்கு எழுந்த விருப்பால் விழுந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 53/1,2
கான் நாட்டு முள்ளூரை சாரும் போது கண்_நுதலார் எதிர் காட்சி கொடுப்ப கண்டு – 6.வம்பறா:2 120/1
கங்கை சடை கரந்தவர்-தாம் எதிர் காட்சி கொடுத்து அருள – 6.வம்பறா:2 153/3
கானம் அடைய உடன் படர்வ போலும் காட்சி மேவினது-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 48/4

மேல்


காட்சித்து (1)

காமர் நுரை குமிழி எழுந்து இழிவன போல் விளங்கும் பெரும் காட்சித்து ஆக – 6.வம்பறா:1 95/4

மேல்


காட்சியர் (1)

அரிய காட்சியர் என்பது அ வாதியை – 6.வம்பறா:1 825/1

மேல்


காட்சியில் (3)

காதல் மாதரும் காட்சியில் கண்ணினார் – 1.திருமலை:1 25/4
கரும் கடல் கிளர்ந்தது என்ன காட்சியில் பொலிந்தது அன்றே – 1.திருமலை:5 22/4
காட்சியில் மூன்றில் ஒன்று காட்டுவாய் என்ன முன்னே – 1.திருமலை:5 56/2

மேல்


காட்சியின் (1)

மேல் வலம்கொண்டு சூழும் காட்சியின் மிக்கது அன்றே – 1.திருமலை:2 24/4

மேல்


காட்சியே (1)

காண நீ போதின் நல்ல காட்சியே காணும் இந்த – 3.இலை:3 96/2

மேல்


காட்ட (47)

கண்டு உழவர் பதம் காட்ட களை களையும் கடைசியர்கள் – 1.திருமலை:2 13/2
பாலையோ அவை முன் காட்ட பணி செயல் பாலை என்ற – 1.திருமலை:5 43/2
மாட்சியில் காட்ட வைத்தேன் என்றனன் மாயை வல்லான் – 1.திருமலை:5 56/4
வாலிது ஆம் நிலைமை காட்ட முன்பு போல் மனையில் வந்தார் – 2.தில்லை:2 19/4
அதிர் தரும் ஓசை ஐந்தும் ஆர்கலி முழக்கம் காட்ட
இது என்-கொல் நாணா என்றார்க்கு இ மலை பெரும் தேன் சூழ்ந்து – 3.இலை:3 101/2,3
அன்பினை எடுத்து காட்ட அளவு_இலா ஆர்வம் பொங்கி – 3.இலை:3 102/2
உனக்கு அவன்-தன் செயல் காட்ட நாளை நீ ஒளித்து இருந்தால் – 3.இலை:3 163/1
திண்ணனார் பரிவு காட்ட திரு நயனத்தில் ஒன்று – 3.இலை:3 169/2
நலத்தினை பின்னும் காட்ட நாயனார் மற்றை கண்ணில் – 3.இலை:3 180/2
புயல் காட்டும் கூந்தல் சிறுபுறம் காட்ட புன மயிலின் – 3.இலை:5 3/1
முயல் காட்டும் மதி தோற்கும் முகம் காட்ட கண் மூரி – 3.இலை:5 3/3
கோல வெண் முகை ஏர் முல்லை கோபம் வாய் முறுவல் காட்ட
ஆலும் மின்னிடை சூழ் மாலை பயோதரம் அசைய வந்தாள் – 3.இலை:7 19/2,3
கரும் கதலி பெரும் குலைகள் களிற்று கைம் முகம் காட்ட
மருங்கு வளர் கதிர் செந்நெல் வய புரவி முகம் காட்ட – 5.திருநின்ற:1 6/1,2
மருங்கு வளர் கதிர் செந்நெல் வய புரவி முகம் காட்ட
பெரும் சகடு தேர் காட்ட வினைஞர் ஆர்ப்பு ஒலி பிறங்க – 5.திருநின்ற:1 6/2,3
பெரும் சகடு தேர் காட்ட வினைஞர் ஆர்ப்பு ஒலி பிறங்க – 5.திருநின்ற:1 6/3
கண்டவர் தம் மனம் கசிந்து கரைந்து உருகும் கருணை புறம் பொழிந்து காட்ட
தெண் திரை வாய் கல் மிதப்பில் உகைத்து ஏறும் திருநாவுக்கரசர் தாமும் – 5.திருநின்ற:1 180/2,3
கண்_நுதலான் பெரும் கருணை கைக்கொள்ளும் என காட்ட
எண்ணம் இலா வல் அரக்கன் எடுத்து முறிந்து இசை பாட – 6.வம்பறா:1 77/2,3
அங்கண் அமர்வார் தம் முன்னே அருள் வேடம் காட்ட தொழுது – 6.வம்பறா:1 294/3
நாத இசை முயற்சிகளால் அடங்காத வகை காட்ட நாட்டுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 447/3
கை கனலார் கணபதீச்சரத்தின் மேவும் காட்சி கொடுத்து அருளுவான் காட்ட கண்டார் – 6.வம்பறா:1 485/4
பெற்றபடி நல் காசு கொண்டு மாந்தர் பெயர்ந்து போய் ஆவண வீதியினில் காட்ட
நல் தவத்தீர் இ காசு சால நன்று வேண்டுவன நாம் தருவோம் என்று நல்க – 6.வம்பறா:1 570/2,3
நீடு திரு கடை காப்பில் அரிது வேண்டி நின்று எடுக்க திருக்காப்பு நீக்கம் காட்ட
ஆடிய சேவடியார்-தம் அடியார் விண்ணோர் ஆர்ப்பு எழுந்த அகிலாண்டம் அனைத்தும் மூழ்க – 6.வம்பறா:1 582/3,4
மன்னிய ஆடல் காட்ட தளிர் இள வளரும் பாடி – 6.வம்பறா:1 596/2
கன்னிநாட்டிடை கங்கை அணைந்தது எனும் கவின் காட்ட – 6.வம்பறா:1 651/4
சித்தம் இன்புறும் அமைச்சனார் திரு மடம் காட்ட
பத்தர் போற்றிட பரிசனத்தொடும் இனிது அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 676/3,4
கை இணை தலையின் மீது குவிய கண் மலர்ச்சி காட்ட
செய்யவார் சடையார் மன்னும் திரு ஆலவாயுள் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 737/3,4
தண் துணர் முடியின் பாங்கர் தமனிய பீடம் காட்ட
வண் தமிழ் விரகர் மேவி அதன் மிசை இருந்தார் மாயை – 6.வம்பறா:1 752/2,3
திரு முகம் கருணை காட்ட திரு கையால் நீறு காட்டி – 6.வம்பறா:1 770/1
காயும் வெவ் அழல் கடவுளும் படர் ஒளி காட்ட
ஆயும் முத்தமிழ் விரகரும் அணைய வந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 780/3,4
நல் நெறி காட்ட வந்தார் நான்_மறை வாழ வந்தார் – 6.வம்பறா:1 809/4
பற்றிய கையில் ஏந்தி பண்பினால் யார்க்கும் காட்ட
அற்று அருள் பெற்ற தொண்டர் அர ஒலி எழுந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 852/3,4
பூதம் பாட நின்று ஆடுவார் திரு நடம் புலப்படும்படி காட்ட
வேத பாலகர் பணிந்து மெய் உணர்வுடன் உருகிய விருப்போடும் – 6.வம்பறா:1 965/2,3
பொங்கு திருத்தொண்டர் மடம் காட்ட அங்கு புக்கு அருளி இனிது அமர்ந்தார் புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 1024/4
அணி நிற காமரூபி அணைவதாம் அழகு காட்ட – 6.வம்பறா:1 1099/4
அல்பொலிவு கண்டார் தந்த அருட்கு அடையாளம் காட்ட – 6.வம்பறா:1 1101/4
பணி உலகு ஆளும் சேடன் பணம் விரித்து அடைதல் காட்ட – 6.வம்பறா:1 1105/4
கரி இளம் பிடி கை வென்று கதலி மென் தண்டு காட்ட
தெரிவுறும் அவர்க்கு மென்மை செழு முழந்தாளின் செவ்வி – 6.வம்பறா:1 1106/2,3
நல் பதம் பொலிவு காட்ட ஞாலமும் விசும்பு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1108/3
வாயிலை வகுத்து காட்ட மன்னு சீர் புகலி மன்னர் – 6.வம்பறா:1 1247/2
நித்தனார் தில்லை மன்று உள் நின்று ஆடல் நீடிய கோலம் நேர் காட்ட
கைத்தலம் குவித்து கண்கள் ஆனந்த கலுழி நீர் பொழிதர கண்டார் – 6.வம்பறா:2 89/3,4
பொங்கு காதல் மீளா நிலைமையினால் போதுவார் வழி காட்ட முன் போந்து – 6.வம்பறா:2 277/2
நீடிய கோலம் காட்ட நிறைந்த விருப்புடன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 289/2
தென்றலும் எதிர்கொண்டு எய்தும் சேவகம் முன்பு காட்ட – 6.வம்பறா:2 376/4
வன் தொண்டர் பின்னும் கூற மற்றவர் தம்மை காட்ட
துன்றிய குருதி சோர தொடர் குடர் சொரிந்து உள் ஆவி – 6.வம்பறா:2 403/1,2
அளவு_இல் இன்ப பெரும் கூத்தர் ஆட எடுத்த கழல் காட்ட
உளமும் புலனும் ஒருவழி சென்று உருக போற்றி உய்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 55/1,2
மாடு வரும் திருத்தொண்டர் மன்னிய அ பதி காட்ட
தேடு மறைக்கு அரியாரை திருவுடையார் என்று எடுத்து – 7.வார்கொண்ட:4 98/2,3
நின்று மொழிந்தார் பொன்னி மா நதியும் நீங்கி நெறி காட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 135/4

மேல்


காட்டப்பெறுவன் (1)

இலகும் இசை யாழின்-கண் அடங்காமையான் காட்டப்பெறுவன் என்றார் – 6.வம்பறா:1 446/4

மேல்


காட்டவரும் (1)

காட்டவரும் வேள்வி பல புரிவதற்கு ஓர் கன்னி-தணை – 6.வம்பறா:1 1156/3

மேல்


காட்டா (1)

கலம் நீடு மனை காட்டும் கரை காட்டா பெரு வளங்கள் – 5.திருநின்ற:1 14/4

மேல்


காட்டாதார் (2)

கண்_நுதலில் காட்டாதார் கணபதீச்சரத்தின்-கண் – 7.வார்கொண்ட:3 41/1
கறையும் கண்டத்தினில் மறைத்து கண்ணும் நுதலில் காட்டாதார்
நிறையும் பெருமை சிறுத்தொண்டீர் போதும் என்ன நிதி இரண்டும் – 7.வார்கொண்ட:3 69/2,3

மேல்


காட்டாது (1)

எட்டு அளவும் பொன் காட்டாது ஒழிந்து அருள ஏத்துவார் – 6.வம்பறா:2 133/4

மேல்


காட்டாய் (1)

இங்கு எமது துயர் களைந்து கண் காண காட்டாய் என்று – 6.வம்பறா:2 303/3

மேல்


காட்டார் (1)

தம் பரிசு அறிய காட்டார் தனி பெரும் தோழனார்-தம் – 6.வம்பறா:2 346/2

மேல்


காட்டி (34)

அங்கணர் ஓலை காட்டி ஆண்டவர் தமக்கு நாடு – 1.திருமலை:5 1/2
ஆதி_இல் மூல ஓலை காட்டி நீ அடிமை ஆதல் – 1.திருமலை:5 49/3
அண்ணலை ஓலை காட்டி ஆண்டவர் அருளி செய்வார் – 1.திருமலை:5 69/4
மாரனும் தன் பெரும் சிலையின் வலி காட்டி மலர் வாளி சொரிந்தான் வந்து – 1.திருமலை:5 173/4
விண்டு அரும் பொலிவு காட்டி விடையின் மேல் வருவார்-தம்மை – 2.தில்லை:2 41/3
கழி பெரும் காதல் காட்டி காரிகை உடன் போம் போதில் – 2.தில்லை:3 15/2
கணவனார்-தம்மை நோக்கி கறி அமுது ஆன காட்டி
இணை_இலாதாரை ஈண்டு அமுது செய்விப்போம் என்ன – 2.தில்லை:4 23/1,2
கறை களத்து இறை கோவண பெருமை முன் காட்டி
நிறைத்த அன்பு உடை தொண்டர்க்கு நீடு அருள் கொடுப்பான் – 2.தில்லை:7 6/2,3
பலர் புகழ் வெண்ணெய் நல்லூர் ஆவண பழமை காட்டி
உலகு உய்ய ஆண்டு கொள்ள பெற்றவர் பாதம் உன்னி – 2.தில்லை:7 49/2,3
அரும்_பெறல் உலகம் எல்லாம் அளப்பு_அரும் பெருமை காட்டி
தரும் குறி பலவும் சாற்றும் தன்மையில் பொலிந்து தோன்ற – 3.இலை:3 16/3,4
மாசு_அறு கோலம் காட்டி மறுகிடை ஆடும் நாளில் – 3.இலை:3 21/4
கை காட்டும் வான் போல கதிர் காட்டி எழும் போதில் – 3.இலை:3 134/4
இயல் காட்டி இடை ஒதுங்க இனம் காட்டும் உழத்தியர்கள் – 3.இலை:5 3/2
மாது வாழவே காட்டி முன் நின்று வரங்கள் வேண்டுவ கொள்க என்று அருள – 4.மும்மை:5 67/2
ஏந்தும் அயில் வேல் நிலை காட்டி இமையோர் இகல் வெம் பகை கடக்கும் – 4.மும்மை:6 1/3
ஏழ் இசை வண் தமிழ்_மாலை இவன் எம்மான் என காட்டி இயம்ப வல்ல – 5.திருநின்ற:1 178/2
பொன்னின் கோயில் ஒன்று எதிரே காட்டி அதன் உள் புக்கு அருள – 5.திருநின்ற:1 279/2
அழைத்து கொடு போந்து அணியார் போல் காட்டி மறைந்தார் என அயர்ந்து – 5.திருநின்ற:1 280/1
காவும் குளமும் முன் சமைத்து காட்டி வழி போம் கருத்தினால் – 5.திருநின்ற:1 305/1
மன்னும் ஓலை அவை முன்பு காட்டி ஆண்டவன் தொண்டர் – 5.திருநின்ற:3 7/3
வெள்ள நீர் சடையொடு நின்று மேனியை காட்டி
உள்ளம் வைத்து எமை ஊதி முன் துமிந்த பால் ஒழிய – 5.திருநின்ற:6 18/2,3
எண் நிறைந்த கருணையினால் நின்றாரை எதிர் காட்டி
உள் நிறைந்து பொழிந்து எழுந்த உயர் ஞான திரு மொழியால் – 6.வம்பறா:1 74/3,4
இருபிறப்பின் நிலைமையினை சடங்கு காட்டி எய்துவிக்கும் மறை முனிவர் எதிரே நின்று – 6.வம்பறா:1 264/2
முன்பு நின்று எடுத்த கைகளால் காட்டி முருகு அலர் சோலைகள் சூழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 662/2
திரு முகம் கருணை காட்ட திரு கையால் நீறு காட்டி
பெரு மறை துதிக்கும் ஆற்றால் பிள்ளையார் போற்றி பின்னும் – 6.வம்பறா:1 770/1,2
எடுத்த ஏட்டினை அவையின் முன் காட்டி அம் முறையில் – 6.வம்பறா:1 790/1
இரு நிலத்தோர்கட்கு எல்லாம் இது பொருள் என்று காட்டி – 6.வம்பறா:1 846/4
மீனவற்கு உயிரை நல்கி மெய் நெறி காட்டி மிக்க – 6.வம்பறா:1 859/1
ஒப்பு_அரும் தனி வேதியன் பழ ஓலை காட்டி நின்று ஆண்டவர் – 6.வம்பறா:2 97/2
அண்ணல் தொடர்ந்து ஆவணம் காட்டி ஆண்ட நம்பி எழுந்தருள – 6.வம்பறா:2 200/1
கந்த மலர் ஆசனம் காட்டி கமழ் நீர் கரகம் எடுத்து ஏந்த – 7.வார்கொண்ட:3 70/4
எங்கும் இலா திரு வேடம் என்பு உருக முன் காட்டி – 7.வார்கொண்ட:4 112/4
சங்கரனுக்கு ஆள் ஆன தவம் காட்டி தாம் அதனால் – 11.பத்தராய்:1 8/1
கங்கை வார் சடை கயிலை நாயகர் திரு முறுவலின் கதிர் காட்டி
இங்கு நாம் அழையாமை நீ எய்தியது என் என அருள்செய்தார் – 13.வெள்ளானை:1 45/3,4

மேல்


காட்டிட (5)

மீண்டும் அதனை அவர் மேல் மிறை செய்து காட்டிட வீசி – 5.திருநின்ற:1 118/3
செல் கதி காட்டிட போற்றும் திருஅங்கமாலையும் உள்ளிட்டு – 5.திருநின்ற:1 390/3
தொண்டர்-தாம் போற்றி காட்டிட கண்டு துணை மலர் கரம் குவித்து அருளி – 6.வம்பறா:1 663/1
மன்னும் மெய்ப்பொருளாம் என காட்டிட வன்னி – 6.வம்பறா:1 784/3
காரின் மல்கிய சோலை அண்ணாமலை அன்பர் காட்டிட கண்டார் – 6.வம்பறா:1 969/4

மேல்


காட்டிய (2)

காதல் என் அடியான் என்ன காட்டிய ஓலை கீறி – 1.திருமலை:5 51/3
காட்டிய நெறியின் உள்ளம் தண்டு அற கழுத்தினோடே – 3.இலை:6 17/3

மேல்


காட்டில் (1)

காட்டில் உறை தெய்வங்கள் விரும்பி உண்ண காடு பலி ஊட்டு என்றான் கவலை இல்லான் – 3.இலை:3 50/4

மேல்


காட்டின் (1)

எய் காட்டின் மா வளைக்க இட்ட கரும் திரை எடுத்து – 3.இலை:3 134/3

மேல்


காட்டின (1)

பொங்கு செம் முகை கரம் குவித்து அலர் முகம் காட்டின புனல் பொய்கை – 6.வம்பறா:1 148/4

மேல்


காட்டினார் (2)

கொலை களிற்று உரி புனைந்த தம் மேனி குழைந்து காட்டினார் விழைந்த கொள்கையினார் – 4.மும்மை:5 64/4
கண்ட அ பரிசு பெரும்பாணர்க்கும் காட்டினார் – 6.வம்பறா:1 170/4

மேல்


காட்டினான் (1)

இசைவினால் எழுதும் ஓலை காட்டினான் ஆகில் இன்று – 1.திருமலை:5 53/1

மேல்


காட்டு (9)

தொண்டனார் ஓலை காட்டு என்றனர் துணைவனாரை – 1.திருமலை:5 42/4
ஓலை காட்டு என்று நம்பி உரைக்க நீ ஓலை காணல் – 1.திருமலை:5 43/1
வல்லையேல் காட்டு இங்கு என்ன மறையவன் வலிசெய்யாமல் – 1.திருமலை:5 57/1
காட்டு முறுவல் நிலவு அலர கனக வரையின் பன்னக நாண் – 4.மும்மை:2 8/3
எச்சில் மயங்கிட உனக்கு ஈது இட்டாரை காட்டு என்று – 6.வம்பறா:1 73/1
செப்ப_அரும் பதிக மாலை கண் காட்டு நுதல் முன் சேர்த்தி – 6.வம்பறா:1 126/2
மண் பயில் சீர்த்தி செல்வ மா மறை காட்டு வைகி – 6.வம்பறா:1 598/2
கானிடை ஆடுவாரை காட்டு மா உரி முன் பாடி – 6.வம்பறா:1 739/1
காட்டு நல் வேள்வி கோலம் கருத்துற வணங்கி காதல் – 6.வம்பறா:2 122/1

மேல்


காட்டுக (1)

வரு முறை மனையும் நீடு வாழ்க்கையும் காட்டுக என்றார் – 1.திருமலை:5 64/4

மேல்


காட்டுகின்றோம் (1)

சேண் உயர் விண்ணின்-நின்று இழிந்த இந்த சீர் கொள் விமானத்து காட்டுகின்றோம்
பேணும்படியால் அறிதி என்று பெயர்ந்து அருள்செய்ய பெரும் தவங்கள் – 6.வம்பறா:1 555/2,3

மேல்


காட்டுதலும் (3)

ஆடல் கண்டு பணிந்து ஏத்தி அரசும் காண காட்டுதலும்
பாட அடியார் என்று எடுத்து பரமர்-தம்மை பாடினார் – 5.திருநின்ற:1 281/3,4
காட்டுதலும் மகிழ்ந்து எடுத்துக்கொண்டு கரை ஏறினார் – 6.வம்பறா:2 137/4
கோலம் தான் காட்டுதலும் குறுகி விழுந்து எழுந்து களித்து – 6.வம்பறா:2 288/3

மேல்


காட்டுப்பள்ளி (1)

கடும்_கை_வரை உரித்தார் மகிழ்ந்த காட்டுப்பள்ளி பதி கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 349/4

மேல்


காட்டும் (32)

அரு முனி நீ முன் காட்டும் ஆவணம் அதனில் எங்கள் – 1.திருமலை:5 64/2
கடி கொள் பூம் கொன்றை வேய்ந்தார் அவர்க்கு எதிர் காண காட்டும்
படி எதிர் தோன்றி நிற்க பாதங்கள் பணிந்து பூண்டு – 1.திருமலை:5 190/3,4
அ நெறி காட்டும் ஆற்றல் அருள் சிவ யோகி ஆகி – 2.தில்லை:2 10/4
சென்று அவர் நிலைமை காட்டும் தேவர்கள் தேவர்-தாமும் – 2.தில்லை:2 42/2
மாறுகொள் முழக்கம் காட்டும் மத கை_மா நிரைகள் எங்கும் – 3.இலை:3 6/4
மொய் காட்டும் இருள் வாங்கி முகம் காட்டும் தேர் இரவி – 3.இலை:3 134/1
மொய் காட்டும் இருள் வாங்கி முகம் காட்டும் தேர் இரவி – 3.இலை:3 134/1
மெய் காட்டும் அன்புடைய வில்லியர் தனி வேட்டை – 3.இலை:3 134/2
கை காட்டும் வான் போல கதிர் காட்டி எழும் போதில் – 3.இலை:3 134/4
இ தகு தீய புட்கள் ஈண்ட முன் உதிரம் காட்டும்
அதனுக்கு என்-கொல் கெட்டேன் அடுத்தது என்று அணையும் போதில் – 3.இலை:3 168/3,4
புயல் காட்டும் கூந்தல் சிறுபுறம் காட்ட புன மயிலின் – 3.இலை:5 3/1
இயல் காட்டி இடை ஒதுங்க இனம் காட்டும் உழத்தியர்கள் – 3.இலை:5 3/2
முயல் காட்டும் மதி தோற்கும் முகம் காட்ட கண் மூரி – 3.இலை:5 3/3
கயல் காட்டும் தடங்கள் பல கதிர் காட்டும் தடம் பணைகள் – 3.இலை:5 3/4
கயல் காட்டும் தடங்கள் பல கதிர் காட்டும் தடம் பணைகள் – 3.இலை:5 3/4
காமர் மணி நாசிகையின் மருங்கு தங்கும் கரு முகில்கள் செம் முகில்கள் ஆகி காட்டும் – 4.மும்மை:5 95/4
பயிலும் உரு பல கொண்டு நிதி கோன் தங்க பயில் அளகாபுரி வகுத்த பரிசு காட்டும் – 4.மும்மை:5 101/4
மலர் நீலம் வயல் காட்டும் மைம் ஞீலம் மதி காட்டும் – 5.திருநின்ற:1 14/1
மலர் நீலம் வயல் காட்டும் மைம் ஞீலம் மதி காட்டும்
அலர் நீடு மறுகு ஆட்டும் அணி ஊசல் பல காட்டும் – 5.திருநின்ற:1 14/1,2
அலர் நீடு மறுகு ஆட்டும் அணி ஊசல் பல காட்டும்
புலர் நீலம் இருள் காட்டும் பொழுது உழவர் ஒலி காட்டும் – 5.திருநின்ற:1 14/2,3
புலர் நீலம் இருள் காட்டும் பொழுது உழவர் ஒலி காட்டும் – 5.திருநின்ற:1 14/3
புலர் நீலம் இருள் காட்டும் பொழுது உழவர் ஒலி காட்டும்
கலம் நீடு மனை காட்டும் கரை காட்டா பெரு வளங்கள் – 5.திருநின்ற:1 14/3,4
கலம் நீடு மனை காட்டும் கரை காட்டா பெரு வளங்கள் – 5.திருநின்ற:1 14/4
ஆதி மூர்த்தி முன் காட்டும் அ வேடத்தால் எழுந்தருள – 5.திருநின்ற:1 277/4
காதலர் இவர்க்கு மூத்த சேயையும் காட்டும் முன்னே – 5.திருநின்ற:5 32/2
படி அறிய பழுது என்றே மொழிந்து உய்யும் நெறி காட்டும் பவள வாயர் – 6.வம்பறா:1 443/4
அளவு_இலா மகிழ்ச்சி காட்டும் அரும் பெரும் நிமித்தம் எய்த – 6.வம்பறா:1 643/1
சீர் கெழு முகிழை காட்டும் செவ்வியில் திகழ்ந்து தோன்ற – 6.வம்பறா:1 1103/4
ஏல இ நலம் யாவையும் எழுச்சி முன் காட்டும்
காலை செய் வினை முற்றிய கவுணியர் பெருமான் – 6.வம்பறா:1 1196/1,2
பெருகும் தவத்தீர் கண் அருளால் பெறுமா காட்டும் என பெரியோர் – 6.வம்பறா:4 18/4
திரு நாட்டு வளம் காட்டும் செங்காட்டக்குடி ஆகும் – 7.வார்கொண்ட:3 1/4
காடு அனைய கடல் படப்பை என விளங்கும் கவின் காட்டும் – 8.பொய்:6 2/4

மேல்


காட்டும்-மின் (1)

அடுத்த நீர் இட்ட ஏட்டினை காட்டும்-மின் என்றான் – 6.வம்பறா:1 790/4

மேல்


காட்டுவ (1)

காமரு தாளம் பெறுதற்கு ஒத்துவதும் காட்டுவ போல் – 6.வம்பறா:1 46/3

மேல்


காட்டுவது (1)

வரம்பு_இல் தன் பயன் காட்டுவது ஒத்தது வையம் – 6.வம்பறா:1 1191/4

மேல்


காட்டுவன் (1)

காட்டுவன் கடலை கடைந்து என்ப போல் – 1.திருமலை:5 157/3

மேல்


காட்டுவாய் (1)

காட்சியில் மூன்றில் ஒன்று காட்டுவாய் என்ன முன்னே – 1.திருமலை:5 56/2

மேல்


காட்டுவார் (1)

நல் நிலைமை காட்டுவார் நம்பர் திரு மணி முன்றில் – 5.திருநின்ற:1 416/2

மேல்


காட்டுவான் (1)

மாய வண்ணமே கொண்டு தம் தொண்டர் மறாத வண்ணமும் காட்டுவான் வந்தார் – 2.தில்லை:3 4/4

மேல்


காட்டுவேன் (1)

சொல்ல நீர் வல்லீர் ஆகில் காட்டுவேன் என்று சொல்ல – 1.திருமலை:5 57/2

மேல்


காட்டூர் (1)

விண்ணில் வாழ்வார் தாம் வேண்ட புரங்கள் வெகுண்டார் வேல் காட்டூர்
உள் நிலாவும் புகழ் தொண்டர் மூர்க்கர் செய்கை உரைக்கின்றாம் – 6.வம்பறா:4 26/3,4

மேல்


காடவர் (2)

காடவர் குரிச்¢லார்-ஆம் கழல் பெரும் சிங்கனார்-தாம் – 10.கடல்:1 2/1
காடவர் கோமான் கச்சி கல்தளி எடுத்து முற்ற – 12.மன்னிய:1 9/1

மேல்


காடவர்-தம் (1)

தூய காடவர்-தம் திறம் சொல்லுவாம் – 8.பொய்:7 7/4

மேல்


காடவரை (1)

கன்னி மதில் சூழ் காஞ்சி காடவரை அடிகளார் – 8.பொய்:8 7/4

மேல்


காடவனார் (1)

ஐயடிகள் காடவனார் அடி இணை தாமரை வணங்கி – 8.பொய்:8 8/2

மேல்


காடவனும் (1)

காடவனும் திருவதிகை நகரின்-கண் கண்_நுதற்கு – 5.திருநின்ற:1 146/2

மேல்


காடன்-தன்னை (1)

வாங்கு வில் காடன்-தன்னை மர கடை தீ கோல் பண்ணி – 3.இலை:3 99/2

மேல்


காடனும் (3)

காடனும் எனும் இருவரும் மலை காவலரொடு கடிதில் – 3.இலை:3 89/2
காடனும் எதிரே சென்று தொழுது தீ கடைந்து வைத்தேன் – 3.இலை:3 115/1
நாணனொடு காடனும் போய் நாகனுக்கு சொல்லிய பின் – 3.இலை:3 153/1

மேல்


காடனே (1)

காடனே இதன் பின் இன்று காதங்கள் பல வந்து எய்த்தோம் – 3.இலை:3 92/3

மேல்


காடு (15)

காடு எல்லாம் கழை கரும்பு கா எல்லாம் குழைக்கு அரும்பு – 1.திருமலை:2 17/1
மலை மருவு நெடும் கானில் கன்னி_வேட்டை மகன் போக காடு பலி மகிழ்வு ஊட்ட – 3.இலை:3 47/2
காட்டில் உறை தெய்வங்கள் விரும்பி உண்ண காடு பலி ஊட்டு என்றான் கவலை இல்லான் – 3.இலை:3 50/4
காடு கொண்டு எழுந்த வேடு கைவளைந்து சென்றதே – 3.இலை:3 72/4
நெருங்கு பைம் தரு குலங்கள் நீடு காடு கூட நேர் – 3.இலை:3 73/1
கடி கொள பரந்த காடு காவல் செய்து அமைத்த பின் – 3.இலை:3 75/3
வெற்றி கொள் வேட்டை காடு குறுகுவோம் மெல்ல என்றார் – 3.இலை:3 93/4
புயல் எலாம் கமுகின் காடு அ புறம் எலாம் அதன் சீர் போற்றல் – 3.இலை:4 2/3
காய்த்த செந்நெலின் காடு சூழ் காவிரி நாட்டு – 5.திருநின்ற:6 1/2
காடு கொண்ட செம் சடை முடி கடவுளர் கருது – 6.வம்பறா:1 441/3
காடு கொண்டன கதலி தோரணம் நிரை கமுகு – 6.வம்பறா:1 503/3
காடு இடமாக ஆடும் கண்_நுதல் கோயில் மாடு – 6.வம்பறா:1 850/3
காடு கொண்ட பூகம் வாழை காமர் தோரணங்களால் – 6.வம்பறா:1 986/4
மேவலர்-தம் புரம் எரித்தார் வெண் காடு பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 148/3
காடு அனைய கடல் படப்பை என விளங்கும் கவின் காட்டும் – 8.பொய்:6 2/4

மேல்


காடுகாள் (1)

பாடி காடுகாள் புணர்ந்த பரிசும் பதிகத்திடை வைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 89/4

மேல்


காடும் (2)

காதல் செய்யும் கருத்தின் உடன் காடும் மலையும் கான்ஆறும் – 5.திருநின்ற:1 315/1
ஞாங்கர் நீர் நாடும் காடும் நதிகளும் கடந்து வந்து – 6.வம்பறா:1 608/3

மேல்


காண் (13)

என்னுடைய மூப்பு காண் என்று அருள அதற்கு இசைந்து – 1.திருமலை:5 86/3
காண் தகு விசையில் பாய்ந்து கலந்து முன் துணித்து வீழ்த்தார் – 2.தில்லை:3 22/4
காண் தகைய பெரு வனப்பில் கலிப்பகையார் எனும் பெயரார் – 5.திருநின்ற:1 23/2
காண் தகைய பெரு விருப்பு கைம் மிக்க திரு உள்ள கருத்தினோடு – 5.திருநின்ற:1 181/3
காண் தகைய நனி பள்ளி முதலா நண்ணி கண்_நுதலார் கழல் தொழுது கலந்து செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 189/4
காண் தகைமை இன்றியும் முன் கலந்த பெரும் கேண்மையினார் – 5.திருநின்ற:1 203/1
காண் தகு மாளிகை மாடம் கவின் சிறந்து ஓங்கிட எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 218/3
ஏகம்பன் காண் அவன் என் எண்ணத்தான் என போற்றி – 5.திருநின்ற:1 328/1
பழுது_இல் சீர் திருவையாற்றில் காண் என பணித்தார் – 5.திருநின்ற:1 369/4
காண் தகைய திருப்புத்தூர் பணிந்து ஏத்தி கதிர் மதியம் – 5.திருநின்ற:1 402/3
வரும் இவள் நம்மை பேணும் அம்மை காண் உமையே மற்று இ – 5.திருநின்ற:4 58/1
கோலம் காண் பொழுது கொங்கை திரங்கி என்று எடுத்து அங்கு – 5.திருநின்ற:4 63/2
காண் தகு காதல் கூர கலந்த அன்பினராய் உள்ளார் – 5.திருநின்ற:5 1/4

மேல்


காண்கிலார்கள் (1)

கலதி வாய் அமணர் காண்கிலார்கள் ஆயினும் – 6.வம்பறா:1 820/3

மேல்


காண்கிலேன் (1)

மாது கூறுவள் மற்று ஒன்றும் காண்கிலேன்
ஏதிலாரும் இனி தருவார் இல்லை – 2.தில்லை:4 12/1,2

மேல்


காண்கின்றாய் (2)

எனக்கு அவன்-தன் பரிவு இருக்கும் பரிசு எல்லாம் காண்கின்றாய்
மனக்கவலை ஒழிக என்று மறை முனிவர்க்கு அருள்செய்து – 3.இலை:3 163/2,3
வஞ்ச அமணர் தம் கண்கள் மறையுமாறு காண்கின்றாய்
அஞ்ச வேண்டாம் என்று அருளி அவர்-பால் நீங்கி அ இரவே – 6.வம்பறா:4 13/2,3

மேல்


காண்கின்றார் (1)

கண் நிறைந்த திருவாரூர் முன் தோன்ற காண்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 301/4

மேல்


காண்டலும் (3)

வடிவு காண்டலும் மனத்தினும் மிக முகம் மலர்ந்து – 2.தில்லை:7 10/1
காண்டலும் தொழுது வீழ்ந்து உடன் எழுந்து கரை_இல் அன்பு என்பினை உருக்க – 6.வம்பறா:2 90/1
தாங்கு பேர் ஒளி தழைத்திட காண்டலும் எடுத்து – 8.பொய்:4 16/3

மேல்


காண்டலே (1)

காண்டலே கருத்தாய் நினைந்து என்னும் கலை பதிகம் – 5.திருநின்ற:1 223/1

மேல்


காண்டும் (1)

மாறு கொண்டு ஈரும் இட்டால் வந்தது காண்டும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 817/4

மேல்


காண்தகு (1)

காண்தகு காழி தொழுது காதலினால் புறம் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 281/4

மேல்


காண்ப (1)

தேடும் இருவர் காண்ப அரியார் திருவாறை மேல் சென்று அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 93/4

மேல்


காண்பதற்கு (2)

மண் குலவு தமிழ் நாடு காண்பதற்கு மனம் கொண்டார் – 5.திருநின்ற:1 400/4
மாடு சூழ்ந்து காண்பதற்கு வந்து எய்தியே மலிய – 6.வம்பறா:1 1084/3

மேல்


காண்பதற்கே (1)

பொங்கு மா தவம் செய்து காண்பதற்கே புரிவு செய்தனள் பொன்_மலை_வல்லி – 4.மும்மை:5 56/4

மேல்


காண்பதன் (1)

சீர் ஆடும் திரு மகனார் காண்பதன் முன் செய்து அதன் பின் – 6.வம்பறா:1 60/2

மேல்


காண்பது (3)

என்னினும் உடையோம் மெய்ம்மை இனி ஒன்று காண்பது என்றார் – 6.வம்பறா:1 794/4
காணும் கண்ணால் காண்பது மெய் தொண்டே ஆன கருத்து உடையார் – 6.வம்பறா:4 2/1
நன்று காண்பது என நயந்து நம்மை காக்க வரும் மணியை – 7.வார்கொண்ட:3 57/3

மேல்


காண்பதே (1)

நெஞ்சம் ஈசனை காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திரு வாக்கினில் நிகழ்வது – 4.மும்மை:5 57/1

மேல்


காண்பர் (1)

கருகிய சாம்பரோடும் கரி அலால் மற்று என் காண்பர் – 6.வம்பறா:1 791/4

மேல்


காண்பவர் (2)

செல் கதி பயன் காண்பவர் போல் களி சிந்தை கூர் தர கண்டு – 6.வம்பறா:1 147/2
கார் வளர் கண்டர் தாள் பணிந்து காண்பவர்
பார் புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார் – 6.வம்பறா:1 252/2,3

மேல்


காண்பவர்க்கு (1)

உரிய அன்பினில் காண்பவர்க்கு உண்மையாம் – 6.வம்பறா:1 825/3

மேல்


காண்பாய் (2)

ஈங்கு நீ நெருப்பு காண்பாய் இ மலை ஏறி கண்டு – 3.இலை:3 99/3
ஆன பரிசு காண்பாய் என்று அருளி செய்து அங்கு எதிர் அகன்றார் – 5.திருநின்ற:7 27/4

மேல்


காண்பார் (5)

பிரிவுறும் ஆவி பெற்ற பிள்ளையை காண்பார் தொண்டின் – 5.திருநின்ற:5 37/1
நாதனார்-தம் திருவாரூர் புகுத எதிர் அ நகர் காண்பார் – 5.திருநின்ற:7 28/4
கடி கொள் பேரணி பொலிவையார் முடிவுற காண்பார் – 6.வம்பறா:1 501/4
வீழ்ந்து எழுவார் கும்பிட்ட பயன் காண்பார் போல் மெய் வேடர் பெருமானை கண்டு வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1022/4
அங்கு அவள் உருவம் காண்பார் அதிசயம் மிகவும் எய்தி – 6.வம்பறா:1 1094/1

மேல்


காண்பார்க்கு (1)

ஏன்று காண்பார்க்கு இது பொருள் என்றது ஆம் – 6.வம்பறா:1 835/4

மேல்


காண்பான் (5)

அந்தணர் கூற இன்னும் ஆள் ஓலை இவனே காண்பான்
தந்தை-தன் தந்தை தான் வேறு எழுது கை சாத்து உண்டாகில் – 1.திருமலை:5 61/1,2
வாலிய சுவை முன் காண்பான் வாயினில் அதுக்கி பார்த்து – 3.இலை:3 118/2
அத்தா உன் ஆடல் காண்பான் அடியனேன் வந்தவாறு என்று – 5.திருநின்ற:1 169/2
எல்லாம் காண்பான் யான் கண்டால் என் செய்வீர் என்று எடுத்து உரைத்தார் – 6.வம்பறா:4 9/4
தன் நேர் இல்லா வன் தொண்டர்-தமையும் காண்பான் என விரும்பி – 7.வார்கொண்ட:4 45/3

மேல்


காண்பிடம் (1)

வந்து அடைந்தவர் தம் உரு மாய மற்று உளாரை தாம் காண்பிடம் உளது – 4.மும்மை:5 83/1

மேல்


காண்பு (5)

எ நிலைத்தினும் காண்பு_அரும் இறவா தானம் என்று இவை இயல்பினில் உடைத்து-ஆல் – 4.மும்மை:5 77/4
தாவும் புள்ளும் மண் கிழிக்கும் தனி ஏனமும் காண்பு_அரியவர்-தாம் – 5.திருநின்ற:1 305/4
மூலம் காண்பு_அரியார்-தம்மை மூத்த நல் பதிகம் பாடி – 5.திருநின்ற:4 63/3
கரு மாலும் கருமாவாய் காண்பு_அரிய கழல் தாங்கி – 6.வம்பறா:1 1003/2
பொருளின் முடிவும் காண்பு_அரிய வகையால் பொலிவித்து இகல் சிறக்க – 7.வார்கொண்ட:6 2/2

மேல்


காண்பு_அரிய (2)

கரு மாலும் கருமாவாய் காண்பு_அரிய கழல் தாங்கி – 6.வம்பறா:1 1003/2
பொருளின் முடிவும் காண்பு_அரிய வகையால் பொலிவித்து இகல் சிறக்க – 7.வார்கொண்ட:6 2/2

மேல்


காண்பு_அரியவர்-தாம் (1)

தாவும் புள்ளும் மண் கிழிக்கும் தனி ஏனமும் காண்பு_அரியவர்-தாம் – 5.திருநின்ற:1 305/4

மேல்


காண்பு_அரியார்-தம்மை (1)

மூலம் காண்பு_அரியார்-தம்மை மூத்த நல் பதிகம் பாடி – 5.திருநின்ற:4 63/3

மேல்


காண்பு_அரும் (1)

எ நிலைத்தினும் காண்பு_அரும் இறவா தானம் என்று இவை இயல்பினில் உடைத்து-ஆல் – 4.மும்மை:5 77/4

மேல்


காண்பேன் (1)

வரவு எதிர் காண்பேன் ஆகில் வருவது என்னாம்-கொல் என்று – 6.வம்பறா:2 387/3

மேல்


காண்வர (1)

கற்றை வார் சடையவர் கருணை காண்வர
உற்பவிப்பித்தலால் உரை தகாது என – 6.வம்பறா:1 1114/3,4

மேல்


காண (47)

மெய் தவ_கொடி காண விருப்புடன் – 1.திருமலை:1 32/2
தே மரு தொடையல் மார்பன் திருமண_கோலம் காண
காமுறு மனத்தான் போல கதிரவன் உதயம் செய்தான் – 1.திருமலை:5 13/3,4
கண்கள் எண்_இலாத வேண்டும் காளையை காண என்பார் – 1.திருமலை:5 25/1
இடம் மருங்கு தனி நாயகி காண ஏழ் பெரும் புவனம் உய்ய எடுத்து – 1.திருமலை:5 95/1
கடி கொள் பூம் கொன்றை வேய்ந்தார் அவர்க்கு எதிர் காண காட்டும் – 1.திருமலை:5 190/3
மின் ஒளிர் சடையோன்-தானும் தொண்டரை விளக்கம் காண
நல் நெறி இதுவாம் என்று ஞாலத்தார் விரும்பி உய்யும் – 2.தில்லை:2 10/2,3
யாவரும் காண உன்னை வளைத்து நான் கொண்டே அன்றி – 2.தில்லை:2 26/3
காண வந்தனம் என்றனன் கண் நுதல் கரந்தோன் – 2.தில்லை:7 11/4
மற்று அவர் தம் செய்கை வடி வாள் ஒளி காண
சுற்றி வரும் வட்டணையில் தோன்றா வகை கலந்து – 3.இலை:2 29/1,2
காண நீ போதின் நல்ல காட்சியே காணும் இந்த – 3.இலை:3 96/2
திண் சிலை குனிய நின்றார் செந்நிலை காண செய்தீர் – 3.இலை:4 30/2
பண்பு உடை அடியார் அல்லால் பரிந்து நேர் காண வல்லார் – 3.இலை:4 30/4
நண்ணிய வயல்கள் எல்லாம் நாள்-தொறும் முன்னம் காண
வண்ண வார் கதிர் செஞ்சாலி ஆக்கிட மகிழ்ந்து சிந்தை – 3.இலை:6 11/1,2
வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்தில் வந்து தோன்றினார் மலை_மகள் காண – 4.மும்மை:5 57/4
இந்த மாநிலத்தவர் எலாம் காண என்றும் உள்ளது ஒன்று இன்றும் அங்கு உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 74/4
எண் திசையோர்களும் காண இறைஞ்சி எழுந்தது வேழம் – 5.திருநின்ற:1 117/4
கையில் மானும் மழுவும் உடன் காண கனவில் எழுந்தருளி – 5.திருநின்ற:1 256/3
கோலம் காண எழுந்தருளி குலவும் பெருமை இருவர்க்கும் – 5.திருநின்ற:1 257/3
ஆடல் கண்டு பணிந்து ஏத்தி அரசும் காண காட்டுதலும் – 5.திருநின்ற:1 281/3
போத விட்டார் சிலர் வந்தார் புகலி வேந்தர்-தமை காண – 5.திருநின்ற:1 284/4
பல் மறை வேதியர் காண விருப்பொடு பால் நாறும் – 6.வம்பறா:1 89/3
ஊர் உளோர் ஓடி காண கண்டனம் என்று உரைப்பார் – 6.வம்பறா:1 637/4
வாழும் நீர்மையீர் உமை காண வந்தனம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 673/4
இன்று நீர் உவகை எய்த யாவரும் காண வாதில் – 6.வம்பறா:1 734/3
கையில் ஏட்டினை கைதவன் பேரவை காண
வெய்ய தீயினில் வெற்று அரையவர் சிந்தை வேவ – 6.வம்பறா:1 785/2,3
நாடு எலாம் காண இங்கு நண்ணுமா காணீர் என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/4
கொற்றவன் முதலாய் உள்ளோர் காண முன் கொணர்ந்த ஏடு – 6.வம்பறா:1 852/2
இம்மையிலே புவி உள்ளோர் யாரும் காண ஏழ்_உலகும் போற்றி இசைப்ப எம்மை ஆளும் – 6.வம்பறா:1 1008/1
காண வரும் கை வண்ணம் கவின் ஓங்கும்படி எழுதி – 6.வம்பறா:1 1173/3
கண்ட மாந்தர்கள் கடி மணம் காண வந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:1 1188/1
மஞ்சு உறை விசும்பின் மீது மண அணி காண சென்றார் – 6.வம்பறா:1 1204/4
காண மோடு பொன் வேண்டி நெய்யும் பாலும் கலை விளங்கும் – 6.வம்பறா:2 191/3
கதிரோன் மேலை கடல் காண மாலை கடலை கண்டு அயர்வார் – 6.வம்பறா:2 234/2
தாவாத பெரும் தவத்து சங்கிலியாரும் காண
மூவாத திரு மகிழை முக்காலும் வலம் வந்து – 6.வம்பறா:2 260/1,2
எண்ணாத பிழை பொறுத்து இங்கு யான் காண எழில் பவள – 6.வம்பறா:2 286/3
இங்கு எமது துயர் களைந்து கண் காண காட்டாய் என்று – 6.வம்பறா:2 303/3
ஒரு வீதியிலே சிவலோகம் முழுதும் காண உளதாம்-ஆல் – 6.வம்பறா:2 336/4
நாணாது நேடிய மால் நான்_முகனும் காண நடு – 7.வார்கொண்ட:1 8/3
செப்ப_அரும் சீர் சிறுத்தொண்டர்-தமை காண சேர்ந்தனம் யாம் – 7.வார்கொண்ட:3 40/3
இனிய கறியும் திரு அமுதும் அமைத்தார் காண எழுந்தருளி – 7.வார்கொண்ட:3 85/3
கதிர் ஒளி விரிந்த தோட்டு திரு முகம் கொடுத்தார் காண – 7.வார்கொண்ட:4 28/4
காண கொடுத்த நிதி எல்லாம் கண்டு மகிழ்வுற்று அதிசயித்து – 7.வார்கொண்ட:4 36/2
நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல் – 7.வார்கொண்ட:4 60/3
ஆளை நீளிடை காண அஞ்சிய நீர் நாய் அயலே – 7.வார்கொண்ட:4 115/3
பாவனையால் நோக்கினால் பலர் காண பயன் பெறுவார் – 11.பத்தராய்:1 2/3
வார் அணியும் முலை உமையாள் காண ஆடும் மாணிக்க கூத்தர் மொழி வாய்மையாலே – 11.பத்தராய்:6 3/4
பூசுரர் எல்லாம் வந்து புரவலன்-தன்னை காண
மாசு_இலா பூசலார் தாம் யார் என மறையோர் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 13/1,2

மேல்


காணப்பெற்று (1)

செழியனும் பிள்ளையார்-தம் திருமேனி காணப்பெற்று
விழி உற நோக்கலாலே வெம்மை நோய் சிறிது நீங்கி – 6.வம்பறா:1 753/1,2

மேல்


காணம் (1)

பரவும் சேரன்-தனக்கு உனக்கு பைம்பொன் காணம் பட்டு ஆடை – 7.வார்கொண்ட:4 27/2

மேல்


காணல் (1)

ஓலை காட்டு என்று நம்பி உரைக்க நீ ஓலை காணல்
பாலையோ அவை முன் காட்ட பணி செயல் பாலை என்ற – 1.திருமலை:5 43/1,2

மேல்


காணலுறுகின்றார் (1)

தூய திரு அமுது அமைக்க சுவை காணலுறுகின்றார் – 3.இலை:3 146/4

மேல்


காணவும் (1)

காணவும் எய்தா வண்ணம் கடலின் மேல் செல்லும் ஏடு – 6.வம்பறா:1 816/1

மேல்


காணவேண்டும் (1)

ஆதலால் அவரை காணவேண்டும் என்று அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:2 402/4

மேல்


காணா (15)

மனித்தர் தன் வரவு காணா வண்ணம் ஓர் வண்ணம் நல் ஆன் – 1.திருமலை:3 22/3
தன் இளம் கன்று காணா தாய் முகம் கண்டு சோரும் – 1.திருமலை:3 33/3
ஆதி மால் அயன் காணா அளவின – 1.திருமலை:5 193/4
திங்கள் சேர் சடையார்-தம்மை சென்று அவர் காணா முன்னே – 3.இலை:3 104/1
மாலும் நான்_முகனும் காணா வடிவு கொண்டு எதிரே வந்து – 3.இலை:4 6/2
மண் பகிர்ந்தவனும் காணா மலர் அடி இரண்டும் யாரே – 3.இலை:4 30/3
மாதங்கம் எருத்தினில் வைத்தவர் தம்மை காணா
ஏதம் கெட எண்ணிய திண்மை அமைச்சர் எல்லாம் – 4.மும்மை:1 35/1,2
நாரணன் நான்_முகன் காணா உண்மை வெண் நாவல் உண்மை மயேந்திரமும் – 6.வம்பறா:1 346/1
நெடியானும் நான்_முகனும் காணா கோல நீல விட அரவு அணிந்த நிமலா வெந்து – 6.வம்பறா:1 476/2
நெருகின் இடையவர் காணா வகை நிலத்து பணிந்து உள்ளம் – 6.வம்பறா:1 933/3
படியால் அணைந்தார் நெடியோனும் காணா அடிகள் படி தோய – 6.வம்பறா:2 324/4
நல் தவ யோகியார் காணா நம்பர் அருளாலே ஆ – 6.வம்பறா:3 12/3
கண்ட அமணர்-தமை எங்கும் காணா வண்ணம் துரக்க என – 6.வம்பறா:4 21/3
எங்கும் காணா வகை தோன்ற இலம் பாடு எய்தி இருந்து அயர்வார் – 6.வம்பறா:5 6/2
பன்றியுடன் புள் காணா பரமனையே பாடுவார் – 11.பத்தராய்:2 2/4

மேல்


காணாத (4)

கண்ட பொழுதே கெட்டேன் முன்பு இவர் மேல் காணாத
வெண் திருநீற்றின் பொலிவு மேல் கண்டேன் வேறு இனி என் – 3.இலை:2 38/1,2
முன்னாள் அயனும் திருமாலும் முடிவும் முதலும் காணாத
பொன் ஆர் மேனி மணி வெற்பை பூ நீர் மிழலையினில் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 254/1,2
கடுத்த எரி நிகழ் காலத்து இட்டது அல்லால் காணாத காலத்துக்கு அது ஆம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 923/4
காணாத அருவினுக்கும் உருவினுக்கும் காரணமாய் – 7.வார்கொண்ட:1 8/1

மேல்


காணாதார் (3)

தாளும் தட முடியும் காணாதார் தம்மையும் தொண்டு – 3.இலை:2 4/3
நேடி இன்னம் காணாதார் நேரே காட்சி கொடுத்து அருள – 5.திருநின்ற:1 281/2
மாலும் அயனும் காணாதார் மலர் தாள் பூண்டு வந்து இறைஞ்சும் – 6.வம்பறா:2 334/1

மேல்


காணாது (10)

ஆய அன்னமும் காணாது அயர்க்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:1 7/4
மறை முனிவர் மூழ்குதலும் மற்றவர் தம்மை காணாது
இறை தெரியார் எனும் நிலைமை தலைக்கு ஈடா ஈசர் கழல் – 6.வம்பறா:1 61/1,2
வரு முறை பிறவி வெள்ளம் வரம்பு காணாது அழுந்தி – 6.வம்பறா:1 1249/1
வழி எதிர்கொள்ள செல்வர் வரவு காணாது மீள்வர் – 6.வம்பறா:2 349/1
கண்ட போது உள்ளம் காதல் வெள்ளத்தின் கரை காணாது
கொண்ட நாண் அச்சம் கூர வணங்க அ குரிசிலாரும் – 6.வம்பறா:2 380/2,3
பீலி தடவி காணாது பெயர்வார் நின்று பேதுறுவார் – 6.வம்பறா:4 23/1
நீர் ஆர் சடையான் அடியாரை நேடி எங்கும் காணாது
சீர் ஆர் தவத்து சிறுத்தொண்டர் மீண்டும் செல்வ மனை எய்தி – 7.வார்கொண்ட:3 42/1,2
சிந்தை கலங்கி காணாது திகைத்தார் வீழ்ந்தார் தெருமந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 83/3
நாடி காணாது உள் புக்கு நம்பர் பாதம் தொழுது உள்ளம் – 7.வார்கொண்ட:4 89/2
எங்கும் ஒரு செயல் காணாது எய்திய செய் தொழில் முட்ட – 10.கடல்:2 6/3

மேல்


காணாமல் (1)

கரணங்கள் காணாமல் கண் ஆர்ந்து நிறைந்தானை – 11.பத்தராய்:2 1/3

மேல்


காணாமே (2)

கை தருவார்-தமை ஊன்றி காணாமே இரவின்-கண் – 5.திருநின்ற:1 61/3
சூழும் இடைந்திடு நெருக்கில் காணாமே தொழுது அருளி – 5.திருநின்ற:1 394/2

மேல்


காணாமை (1)

அ தகுதியினில் பள்ளி உணர்ந்தவரை காணாமை
இத்தனையா மாற்றம் அறிந்திலேன் என எடுத்து – 6.வம்பறா:2 163/2,3

மேல்


காணார் (19)

நின்றவர் தம்மை கேட்டார் தேடியும் காணார் மாயை – 2.தில்லை:2 21/3
சென்றவர் முனியை காணார் சே_இழை-தன்னை கண்டார் – 2.தில்லை:3 31/1
ஒழிந்திட காணார் செய்வது அறிந்திலர் உயிர்த்து மீள – 3.இலை:3 171/2
வேடரை காணார் தீய விலங்குகள் மருங்கு எங்கும் – 3.இலை:3 173/1
நாடியும் காணார் மீண்டும் நாயனார்-தம்-பால் வந்து – 3.இலை:3 173/2
காவாலி திருத்தொண்டர் தனி நின்றார் விட காணார்
மேவார் போல் கங்குல் வர மெய் குளிரும் விழுந்தவர் பால் – 4.மும்மை:5 123/2,3
வடிவு தாம் காணார் ஆயும் மன்னு சீர் வாக்கின் வேந்தர் – 5.திருநின்ற:5 3/1
அன்பினுக்கு அளவு காணார் ஆனந்த வெள்ளம் மூழ்கி – 6.வம்பறா:1 585/1
மண்டிய காதலோடு மருவுவார் போன்றும் காணார்
எண் திசை நோக்குவாருக்கு எய்துவார் போல எய்தா – 6.வம்பறா:1 594/2,3
மேல் வரும் அழிவுக்கு ஆக வேறு காரணமும் காணார்
மால் உழந்து அறிவு கெட்டு மயங்கினர் அமணர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 633/3,4
நூறு வில்கிடைக்கு முன்னே போனது நோக்கி காணார் – 6.வம்பறா:1 815/4
கன்னி-தன் வனப்பு-தன்னை கண்களால் முடிய காணார்
முன்னுற கண்டார்க்கு எல்லாம் மொய் கரும் குழலின் பாரம் – 6.வம்பறா:1 1095/1,2
கண்டவர் கைகள் கூப்பி தொழுது பின் தொடர்வார் காணார்
வண்டலர் கொன்றையாரை வடிவு உடை மழு என்று ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 103/1,2
நீந்தும் புணையாம் துணை காணார் நிகழ்ந்த சிந்தை ஆகுலம் நெஞ்சில் – 6.வம்பறா:2 321/3
முந்தை உடல் பொறை காணார் முழுது உணர்ந்த மெய்ஞ்ஞான – 6.வம்பறா:3 22/3
கண்ட உணர்வு துறந்தார் போல் பிறந்த பொழுதே கண் காணார் – 6.வம்பறா:4 1/4
மண்டி வயவர் சாடுதலும் கண்கள் காணார் மனம் கலங்கி – 6.வம்பறா:4 21/4
அகத்தின் புறத்து போய் அருளால் எங்கும் காணார் அழிந்து அணைந்து – 7.வார்கொண்ட:3 77/1
வெந்த இறைச்சி கறி அமுதும் கலத்தில் காணார் வெருவுற்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 83/4

மேல்


காணான் (2)

படு களம் குறுக சென்றான் பகை புலத்து அவரை காணான்
விடு சுடர் மழு ஒன்று ஏந்தி வேறு இரு தட கைத்து ஆய – 3.இலை:1 34/2,3
வணிகனும் தன் கை புக்க மாங்கனி பின்னை காணான்
தணிவு_அரும் பயம் மேற்கொள்ள உள்ளமும் தடுமாறு எய்தி – 5.திருநின்ற:4 31/1,2

மேல்


காணி (1)

மன்னும் காணி ஆன நிலம் மற்றும் உள்ள திறம் விற்றே – 6.வம்பறா:5 5/3

மேல்


காணில் (2)

கண்ணிணை வனப்பு காணில் காமரு வதன திங்கள் – 6.வம்பறா:1 1098/2
கல்லாலே எறிந்ததுவும் அன்பு ஆனபடி காணில்
வில் வேடர் செருப்பு அடியும் திரு முடியில் மேவிற்று-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:1 14/1,2

மேல்


காணீர் (2)

நாடு எலாம் காண இங்கு நண்ணுமா காணீர் என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/4
ஈங்கு இது காணீர் என்னா அற்புதம் எய்தும் வேலை – 6.வம்பறா:1 1092/2

மேல்


காணுதல் (1)

காணுதல் பெற்றிலரேனும் நிகழ்ந்தன கண்டு உள்ளார் – 6.வம்பறா:1 86/2

மேல்


காணுதற்கு (2)

மலர் மிசை அயனும் மாலும் காணுதற்கு அரிய வள்ளல் – 2.தில்லை:7 49/1
கார் வரை அடவி சேர்ந்தும் காணுதற்கு அரியார்-தம்மை – 3.இலை:3 128/2

மேல்


காணும் (32)

பூண் தயங்கு இவனே காணும் புண்ணிய மூர்த்தி என்பார் – 1.திருமலை:5 26/3
அ நிலை அவரை காணும் அதிசயம் கண்டார் எல்லாம் – 2.தில்லை:2 40/1
கடிது வந்து எதிர்வணங்கி இ மடத்தினில் காணும்
படி இலாத நீர் அணைய முன் பயில் தவம் என்னோ – 2.தில்லை:7 10/2,3
கண்ணில் நீடு பார்வை ஒன்று கொண்டு காணும் அன்பர் முன் – 3.இலை:3 71/3
காண நீ போதின் நல்ல காட்சியே காணும் இந்த – 3.இலை:3 96/2
காணும் நெறி தங்கள் குறி வாராமல் கைவிட்டார் – 3.இலை:3 153/4
கண்_நுதல் கண்ணில் தம் கண் இடந்து அப்பின் காணும் நேர்பாடு – 3.இலை:3 182/1
கொம்பனார் இல்லம் எங்கும் குறைவு இலா நிறைவில் காணும்
அம் பொனின் குவையும் நெல்லும் அரிசியும் முதலாய் உள்ள – 3.இலை:4 16/1,2
நல் நெறி கலயனார்-தாம் நாதனை நேரே காணும்
அ நெறி தலை நின்றான் என்று அரசனை விரும்பி தாமும் – 3.இலை:4 24/2,3
செழும் தவர் தம் திருமேனி குளிர் காணும் தீங்கு இழைத்த – 4.மும்மை:5 124/3
காணும் பொலிவின் முன்னையினும் அநேக மடங்கு கறப்பனவாய் – 4.மும்மை:6 29/2
மெய் ஒளியின் நிழல் காணும் ஆடி என வெண் மதியை – 5.திருநின்ற:1 9/3
கற்றை வேணியர் அருளே காணும் இது கழல் அடைந்தோர் – 5.திருநின்ற:1 65/3
சென்று காணும் கருத்து உடையேன் அங்கு தீங்கு புரி அமணர் – 5.திருநின்ற:1 288/2
காணும் அது காதலித்தார் கலை வாய்மை காவலனார் – 5.திருநின்ற:1 347/4
காணும் அ பெரும் கோயிலும் கயிலை மால் வரையாய் – 5.திருநின்ற:1 375/1
கையில் விளங்கும் கனல் உடையார்-தமக்கு விளக்கு மிகை காணும்
நெய் இங்கு இல்லை விளக்கு எரிப்பீராகில் நீரை முகந்து எரித்தல் – 5.திருநின்ற:7 10/1,2
காணும் மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்து மாந்தர் கலந்து உறைவார்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 387/4
காணும் விருப்பில் பெருகும் ஆசை கைம்மிகு காதல் கரை இகப்ப – 6.வம்பறா:1 550/2
நெடும் குன்றும் படர் காணும் நிறை நாடும் கடந்து மதி – 6.வம்பறா:1 630/3
எய்திய நகையினோடும் ஏடு இன்னம் அரித்து காணும்
பொய்யினால் மெய்யை ஆக்க புகுந்த நீர் போம்-மின் என்றான் – 6.வம்பறா:1 792/3,4
ஞானசம்பந்தர் இந்த நாயனார் காணும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 802/2
நாதனும் ஆலவாயில் நம்பனே காணும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 804/2
கந்தமாம் வினை உடம்பு நீங்கி எம் கோன் கலந்து உளன் முத்தியில் என்றான் என்ன காணும்
இந்திரியம் கண் முதல் ஆம் கரணம்-தானும் இல்லையேல் அவன் உணர்ச்சி இல்லை என்றார் – 6.வம்பறா:1 918/1,2
அப்பரிசு அங்கு அவர் மொழிய ஆண்ட அரசினை காணும்
ஒப்பு_அரிய பெரு விருப்பு மிக்கு ஓங்க ஒளி பெருகு – 6.வம்பறா:1 929/1,2
காணும் ஆசையில் குவித்த கைந்நிரை எடுத்தனர் – 6.வம்பறா:1 990/4
தொடியார் தழும்பும் முலை சுவடும் உடையார் தொண்டர் தாம் காணும்
படியால் அணைந்தார் நெடியோனும் காணா அடிகள் படி தோய – 6.வம்பறா:2 324/3,4
வெம்பு உறு வேட்கை காணும் திருவிளையாட்டின் மேவி – 6.வம்பறா:2 346/3
கம்பியாதவனை யான் முன் காணும் நாள் எ நாள் என்று – 6.வம்பறா:2 386/4
காணும் கண்ணால் காண்பது மெய் தொண்டே ஆன கருத்து உடையார் – 6.வம்பறா:4 2/1
நெடியோன் அறியா அடியார்-தாம் நிகழும் தவத்தீர் உமை காணும்
படியால் வந்தோம் உத்தர பதியோம் எம்மை பரிந்து ஊட்ட – 7.வார்கொண்ட:3 46/2,3
கோடி நீள் தன குடியுடன் குவலயம் காணும்
ஆடி மண்டலம் போல்வது அ அணி கிளர் மூதூர் – 8.பொய்:4 4/3,4

மேல்


காணேன் (8)

விழை தரும் ஓடு வைத்த வேறு இடம் தேடி காணேன்
பழைய மற்று அதனில் நல்ல பாத்திரம் தருவன் கொண்டு இ – 2.தில்லை:2 23/2,3
நாடியும் காணேன் வேறு நல்லது ஓர் ஓடு சால – 2.தில்லை:2 25/2
பேணி நான் வைத்த இடம் பெயர்ந்து கரந்தது காணேன்
பூண் அணி நூல் மணி மார்பீர் புகுந்த பரிசு இது என்று – 2.தில்லை:2 34/2,3
என்னுடைய நாயகனே இது செய்தார்-தமை காணேன்
உன்னுடைய திருவருளால் ஒழித்து அருள வேண்டும் என – 3.இலை:3 155/3,4
முன் செய்தார் தம்மை காணேன் மொய் கழல் வேடர் என்றும் – 3.இலை:3 175/2
அல்லால் வேறு காணேன் யான் அது நீர் அறிதற்கு ஆர் என்பார் – 6.வம்பறா:4 9/2
காதலாலே தேடியும் முன் காணேன் தவத்தால் உமை கண்டேன் – 7.வார்கொண்ட:3 45/4
இகத்தும் பரத்தும் இனி யாரை காணேன் யானும் திருநீறு – 7.வார்கொண்ட:3 77/3

மேல்


காத்த (4)

நன் நெறி காத்த சேதி நாதனார் பெருமை-தன்னில் – 2.தில்லை:5 24/2
ஏலா வகை சுட்ட நஞ்சு உண்டு இறவாமை காத்த
மேலாம் கருணை திறம் வெம் குருவேந்தர் வைத்தார் – 6.வம்பறா:1 842/3,4
எஞ்சல்_இலா வகை முறையே பழையன் ஊரார் இயம்பு மொழி காத்த கதை சிறப்பித்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 1010/2
மாறு கடிந்து மண் காத்த வளவர் பொன்னி திரு நாட்டு – 9.கறை:5 1/1

மேல்


காத்து (11)

அரசியல் நெறியின் வந்த அற_நெறி வழாமல் காத்து
வரை நெடும் தோளால் வென்று மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி – 2.தில்லை:5 2/1,2
கை வண்ண சிலை வேட்டையாடி தெவ்வர் கண நிரைகள் பல கவர்ந்து கானம் காத்து
மெய் வண்ணம் தளர மூப்பின் பருவம் எய்தி வில்_உழவின் பெரு முயற்சி மெலிவன் ஆனான் – 3.இலை:3 43/3,4
முன்பு இன்னல் புகுந்தன முற்றவும் நீத்து காத்து
பின்பு உன் பணி செய்து நம் பேர் உலகு எய்துக என்ன – 4.மும்மை:1 22/3,4
காலம் உயிர்கட்கு இடர் ஆன கடிந்து காத்து – 4.மும்மை:1 47/4
நின் அற_நெறியை நீயே காத்து அருள்செய்தி ஆகில் – 6.வம்பறா:1 748/1
காத்து ஆடும் அம்பலத்து கண் உளனாம் கண்_நுதலை – 6.வம்பறா:2 134/2
காதல் பெருமை தொண்டின் நிலை கடல் சூழ் வையம் காத்து அளித்து – 7.வார்கொண்ட:6 8/1
நிலவு தரு மதி குடை கீழ் நெடு நிலம் காத்து இனிது அளிக்கும் – 8.பொய்:2 1/2
நின்ற நெறி அமைச்சர்க்கு நீள் நிலம் காத்து அரசு அளித்து – 8.பொய்:2 37/2
அன இடை ஆர் உயிர் துறக்க வரும் எனினும் அவை காத்து
மனவிடை ஆமை தொடையல் அணி மார்பர் வழி தொண்டு – 8.பொய்:3 3/2,3
நிறையில் புவனம் காத்து அளிக்க அருள்செய்து அருள நிலத்தின்-கண் – 12.மன்னிய:4 6/4

மேல்


காதங்கள் (1)

காடனே இதன் பின் இன்று காதங்கள் பல வந்து எய்த்தோம் – 3.இலை:3 92/3

மேல்


காதம் (1)

சென்று வேடன் முன் கண்டு உரை செய்ய திருந்து காதம் நான்கு உட்பட வகுத்து – 4.மும்மை:5 85/3

மேல்


காதர் (1)

குழை அணி காதர் வெற்பை கும்பிட சென்றால் ஒக்கும் – 3.இலை:3 129/4

மேல்


காதல் (175)

வரம் பெறும் காதல் மனத்துடன் தெய்வ மது மலர் இரு கையும் ஏந்தி – 1.திருமலை:1 9/2
காதல் மாதரும் காட்சியில் கண்ணினார் – 1.திருமலை:1 25/4
காதல் இன்பம் கலந்து அணைவாய் என – 1.திருமலை:1 27/4
காதல் மங்கை இதய கமலம் ஆம் – 1.திருமலை:1 33/3
காதல் செய்வது ஓர் காட்சி மலிந்தவே – 1.திருமலை:2 11/4
உளம் மகிழ் காதல் கூர ஓங்கிய குணத்தால் நீடி – 1.திருமலை:3 19/2
ஓது காதல் உறைப்பின் நெறி நின்றார் – 1.திருமலை:4 7/3
பரவு_அரும் காதல் கூர பயந்தவர்-தம்-பால் சென்று – 1.திருமலை:5 5/2
பெருமை சால் காதல் பிள்ளையாய் பின்னும் தங்கள் – 1.திருமலை:5 6/1
கண்டது ஓர் வடிவால் உள்ளம் காதல் செய்து உருகாநிற்கும் – 1.திருமலை:5 42/1
காதல் என் அடியான் என்ன காட்டிய ஓலை கீறி – 1.திருமலை:5 51/3
காலம் நேர்படுதல் பார்த்து அயல் நிற்ப காதல் அன்பர் கண நாதர் புகும் பொன் – 1.திருமலை:5 103/3
முன்பு முறைமையினால் வணங்கி முடிவு_இலா காதல் முதிர ஓங்கி – 1.திருமலை:5 126/2
முன் தொடர்ந்து வரும் காதல் முறைமையினால் தொடக்கு உண்டு – 1.திருமலை:5 149/2
வன் தொண்டர்-பால் வைத்த மன காதல் அளவு இன்றி வளர்ந்து பொங்க – 1.திருமலை:5 172/2
கண்ணுற நோக்கிய காதல் அன்பர் தாம் – 2.தில்லை:2 13/2
களத்து நஞ்சு ஒளித்து நின்றான் காதல் உன் மகனை பற்றி – 2.தில்லை:2 27/3
கண்டனர் கைகள் ஆர தொழுதனர் கலந்த காதல்
அண்டரும் ஏத்தினார்கள் அன்பர்-தம் பெருமை நோக்கி – 2.தில்லை:2 41/1,2
மன்னு காதல் உன் மனைவியை வேண்டி வந்தது இங்கு என அந்தணர் எதிரே – 2.தில்லை:3 7/3
காதல் மேவிய சுற்றமும் பதியும் கடக்க நீ துணை போதுக என்றார் – 2.தில்லை:3 10/4
கழி பெரும் காதல் காட்டி காரிகை உடன் போம் போதில் – 2.தில்லை:3 15/2
பதிகள் எங்கும் கும்பிட்டு படரும் காதல் வழி செல்வார் – 2.தில்லை:6 5/2
ஆனாத காதல் அன்பர் எறிபத்தர் அடிகள் சூடி – 3.இலை:1 57/2
அன்புறு காதல் கூற அணையும் மான் பிணைகளோடும் – 3.இலை:3 4/3
கை விரவு சிலை வேடர் போற்ற வந்து காதல் புரி தாதை கழல் வணங்கும் போதில் – 3.இலை:3 52/3
மன் பெரும் காதல் கூர வள்ளலார் மலையை நோக்கி – 3.இலை:3 102/3
இன்னமும் வேண்டும் என்னும் எழு பெரும் காதல் கண்டு – 3.இலை:3 126/3
ஆர் தரு காதல் கூர அடியவர்க்கு உதவும் நாளில் – 3.இலை:4 22/4
நாளும் பெரும் காதல் நயப்புறும் வேட்கையாலே – 4.மும்மை:1 9/1
காதல் அன்பர்-தம் அரும் தவ பெருமையும் கலந்த – 4.மும்மை:3 8/1
உய்த்த பெரும் காதல் உணர்வு ஒழியாது வந்து உதிப்ப – 4.மும்மை:4 20/4
நன்று எழும் காதல் மிக நாளை போவேன் என்பார் – 4.மும்மை:4 21/4
அ பதியின் மதில் புறத்தின் ஆராத பெரும் காதல்
ஒப்பு_அரிதாய் வளர்ந்து ஓங்க உள் உருகி கைதொழுதே – 4.மும்மை:4 25/2,3
கறை விளங்கிய கண்டர்-பால் காதல் செய் முறைமை – 4.மும்மை:5 5/1
நிரந்த காதல் செய் உள்ளத்தள் ஆகி நீடு நன்மைகள் யாவையும் பெருக – 4.மும்மை:5 61/2
காதல் மிக்கவோர் திருவிளையாட்டில் கனம்_குழைக்கு அருள்புரிந்திட வேண்டி – 4.மும்மை:5 62/2
காதல் வீதி விலக்கே கவலைய – 4.மும்மை:5 106/3
கடனே இயல்பாய் முயற்றி வரும் காதல் மேல்மேல் எழும் கருத்தின் – 4.மும்மை:6 16/3
மண்டு காதல் அருச்சனையின் வைத்தார் மற்று ஒன்று அறிந்திலர்-ஆல் – 4.மும்மை:6 49/4
காதல் கூர வெளிப்படலும் கண்டு தொழுது மனம் களித்து – 4.மும்மை:6 53/3
காழி வரும் பெருந்தகை சீர் கேட்டலுமே அதிசயம் ஆம் காதல் கூர – 5.திருநின்ற:1 178/3
மெய்த்து எழுந்த பெரும் காதல் பிள்ளையார்க்கு விளம்புதலும் அவரும் அது மேவி நேர்வார் – 5.திருநின்ற:1 188/4
குன்ற_மகள்-தன் மன காதல் குலவும் பூசை கொண்டு அருளும் – 5.திருநின்ற:1 193/2
விருப்பு உடைய உள்ளத்து மேவி எழும் காதல் புரி வேட்கை கூர – 5.திருநின்ற:1 230/2
கரண்டம் மலி தடம் பொய்கை காழியர் கோன் எதிர் அணையும் காதல் கேட்டு – 5.திருநின்ற:1 233/1
உய்யும் நெறி தாண்டகம் மொழிந்து அங்கு ஒழியா காதல் சிறந்து ஓங்க – 5.திருநின்ற:1 253/4
காதல் அன்பர் முன்பு திருக்காப்பு நீங்க கலை மொழிக்கு – 5.திருநின்ற:1 269/2
நாடும் காதல் வளர்ந்து ஓங்க நயந்து அ நகரில் உடன் உறைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 282/4
பூண்ட காதல் பொங்கி எழ வாய்மூர் அடிகள் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 283/2
தாழும் நாளில் பிற பதியும் பணியும் காதல் தலை நிற்பார் – 5.திருநின்ற:1 292/4
காதல் கூர சென்று இறைஞ்சி கலந்த இசை வண் தமிழ் பாடி – 5.திருநின்ற:1 311/2
காதல் செய்யும் கருத்தின் உடன் காடும் மலையும் கான்ஆறும் – 5.திருநின்ற:1 315/1
காதல் புரி மனம் களிப்ப கண் களிப்ப பரவசமாய் – 5.திருநின்ற:1 345/3
எம்மருங்கும் ஓர் காதல் இன்றி இரண்டு-பாலும் வியந்து உளோர் – 5.திருநின்ற:1 350/3
மன்னு காதல் செய் நாவின் மன்னவர் வந்து கல் சுரம் முந்தினார் – 5.திருநின்ற:1 353/4
போகலா நெறி அன்றியும் புரிகின்ற காதல் பொலிந்து எழ – 5.திருநின்ற:1 354/2
காதல் துணையொடும் கூட கண்டேன் என பாடி நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 384/4
விருப்புறு தாண்டகத்தோடு மேவிய காதல் விளைப்ப – 5.திருநின்ற:1 388/3
ஆரகிலா காதல் மிக அடி போற்ற அங்கு இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 405/4
கை கலந்த திருத்தொண்டு செய்து பெரும் காதல் உடன் – 5.திருநின்ற:1 413/3
தணிவு_இல் பெரு மன காதல் ததும்ப வரும் மொழி பயின்றார் – 5.திருநின்ற:4 3/4
ஓங்கிய அன்புறு காதல் ஒழிவு இன்றி மிக பெருக – 5.திருநின்ற:4 14/3
கடன் அமைத்து அவர்-தம் நாமம் காதல் செய் மகவை இட்டான் – 5.திருநின்ற:4 38/4
காமரு கழனி வீழ்த்து காதல் செய் சுற்றத்தாரும் – 5.திருநின்ற:4 42/3
இட்டம் மிகு பெரும் காதல் எழுந்து ஓங்க வியப்பு எய்தி – 5.திருநின்ற:4 64/2
காண் தகு காதல் கூர கலந்த அன்பினராய் உள்ளார் – 5.திருநின்ற:5 1/4
காதல் நண்பு அளித்து பல் நாள் கலந்து உடன் இருந்த பின்றை – 5.திருநின்ற:5 42/2
நண்ணி இறைஞ்சி அன்பினால் நயப்புற்று எழுந்த காதல் உடன் – 5.திருநின்ற:7 8/1
காதல் புரி சிந்தை மகிழ களி சிறப்பார் – 6.வம்பறா:1 35/1
கா மரு சேவடி கமலம் கருத்தில்உற இடையறா காதல் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 99/3
காதல் உடன் அணைந்து திரு கழுமலத்து கலந்து வீற்றிருந்த தங்கள் – 6.வம்பறா:1 100/1
விருப்புறு பொன் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்-தமை பாட மேவும் காதல்
பொருத்தமுற அருள் பெற்று போற்றி எடுத்து அருளினார் பூவார் கொன்றை – 6.வம்பறா:1 107/3,4
காதல் கண்டு அங்கு அமர்ந்தார் கவுணியர் தலைவனார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 116/4
விரவி எழும் பெரும் காதல் வெள்ளத்தை உள்ளத்தில் – 6.வம்பறா:1 142/3
ஓங்கி எழும் காதல் ஒழியாத உள்ளத்தார் – 6.வம்பறா:1 169/2
பொங்கி எழும் காதல் புலன் ஆக பூசுரர்-தம் – 6.வம்பறா:1 172/1
காலம் எய்திட காதல் வழிப்படும் – 6.வம்பறா:1 200/3
பொங்கு காதல் எதிர்கொள போதுவார் – 6.வம்பறா:1 203/4
காதல் செய்பவன் போல கரும் கடல் – 6.வம்பறா:1 209/3
பிள்ளையார் எழுந்தருள கேட்ட செல்வ பிரமபுரத்து அரு_மறையோர் பெருகு காதல்
உள்ளம் மகிழ் சிறந்து ஓங்க தோணி மேவும் உமை பாகர் கழல் வணங்கி உவகை கூர – 6.வம்பறா:1 257/1,2
கண்ட பொழுதே கைகள் தலை மேல் கொண்டு கண் களிப்ப மனம் களிப்ப காதல் பொங்கி – 6.வம்பறா:1 259/1
கண்ட கவுணியர் கன்றும் கருத்தில் பரவு மெய் காதல்
தொண்டர் திரு வேடம் நேரே தோன்றியது என்று தொழுதே – 6.வம்பறா:1 271/1,2
போற்றிய காதல் பெருக புள் இருக்கும் திருவேளூர் – 6.வம்பறா:1 286/1
அணி நீடு கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள் எய்தி அளவு_இல் காதல்
தணியாத கருத்தின் ஓடும் தம் பெருமான் கோயில் வலம்கொண்டு தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 302/2,3
பிள்ளையார் எழுந்தருள பெற்றேன் என்று ஆனந்தம் பெருகு காதல்
வெள்ளம் நீர் கண் பொழிய திரு முத்தின் சிவிகையின் முன் வீழ்ந்த போது – 6.வம்பறா:1 315/1,2
கண்டியூர் வீரட்டர் கோயில் எய்தி கலந்து அடியாருடன் காதல் பொங்க – 6.வம்பறா:1 352/1
பெரு வெள்ளத்திடை மூழ்கி பேராத பெரும் காதல்
திரு உள்ள பரிவுடனே செம்பொன் மலை_வல்லியார் – 6.வம்பறா:1 398/2,3
உருகிய அன்புறு காதல் உள் உருகி நனை ஈரம் பெற்றால் போல – 6.வம்பறா:1 456/1
மொழி காதல் தமிழ்_மாலை புனைந்து அருளி அங்கு அகன்றார் மூதூர்-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 467/4
காய்ந்த மால் விடையார்-தம் கணபதீச்சரம் பரவு காதல் கூர – 6.வம்பறா:1 471/3
உருகிய அன்புறு காதல் உள் அலைப்ப தெள்ளும் இசையுடனே கூட – 6.வம்பறா:1 472/3
பற்றி எழும் காதல் மிக மேல்மேல் சென்று பரமனார் திறத்து உன்னி பாங்கர் எங்கும் – 6.வம்பறா:1 484/3
மேவுற்ற காதல் மிக பெருக விரைந்து எதிர்கொள்ள மெய் அன்பரோடும் – 6.வம்பறா:1 493/3
சொல் பெரு வேந்தரும் தோணி மூதூர் தோன்றல் பின் காதல் தொட தாமும் – 6.வம்பறா:1 497/1
உம்பரும் பரவுதற்கு உரிய சொல் பிள்ளையார் உள்ளம் மெய் காதல் கூர – 6.வம்பறா:1 524/3
கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் தொழ காதல் செய்து அருளி போய் – 6.வம்பறா:1 533/2
கரை_இல் காதல் மற்று அவர் அமைத்து அருளிய விருந்து இனிது அமர்ந்து – 6.வம்பறா:1 535/3
நிலம் கொண்ட மேனியராய் நீடு பெரும் காதல்
புலம் கொண்ட சிந்தையினால் பொங்கி இசை மீப்பொழிந்தார் – 6.வம்பறா:1 544/3,4
காணும் விருப்பில் பெருகும் ஆசை கைம்மிகு காதல் கரை இகப்ப – 6.வம்பறா:1 550/2
நண்பின் பெருகிய காதல் கூர்ந்து ஞானசம்பந்தர் மடத்தில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 552/2
வருவது மேல் கொண்ட காதல் கண்டு அங்கு அமர்ந்த வகை இங்கு அளித்தது என்று – 6.வம்பறா:1 559/3
மெய்ம்மையில் விளங்கு காதல் விருப்புறு வெள்ளம் ஓங்கி – 6.வம்பறா:1 644/2
கண்டு முட்டு அடிகள்மார்கள் கேட்டு முட்டு யானும் காதல்
வண்டு உண துதைந்த கோதை மானியே இங்கு வந்த – 6.வம்பறா:1 692/2,3
சென்ற நீர் வெள்ளம் போலும் காதல் வெள்ளத்தில் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 723/4
வடி கொள் வேல் மாறன் காதல் மாறின வண்ணம் என்பார் – 6.வம்பறா:1 805/3
காரினில் பொலிந்த கண்டத்து இறைவர் தாள் வணங்கி காதல்
ஆர் அருள் பெற்று போற்றி அங்கு-நின்று அரிது நீங்கி – 6.வம்பறா:1 868/2,3
அருப்புறு மெய் காதல் புரி அடியவர்கள்-தம்மோடும் – 6.வம்பறா:1 882/3
கவ்வையில் நின்றவனை எதிர் நோக்கி ஞான கடல் அமுதம் அனையவர்-தம் காதல் அன்பர் – 6.வம்பறா:1 921/2
ஏகும் பெரும் காதல் பிள்ளையார் ஏற்று எழுவார் – 6.வம்பறா:1 947/4
காதல் நீடு காஞ்சி வாணர் கம்பலைத்து எழுந்து போய் – 6.வம்பறா:1 988/3
கயல் நெடும் கண் மாதரும் காதல் நீடும் மாந்தரும் – 6.வம்பறா:1 991/2
தம் பெருகு மன காதல் தள்ள நிலம் மிசை தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 994/4
மறப்பு_அரிய காதல் உடன் வந்து எய்தி மகிழ்ந்து உறைவார் – 6.வம்பறா:1 998/3
தங்கு பெரும் களி காதல் தகைந்து தட்ப தம் பெருமான் கழல் போற்றும் தன்மை நீட – 6.வம்பறா:1 1024/2
பொன் திரள்கள் போல் புரிந்த சடையார்-தம்-பால் பொங்கி எழும் காதல் மிக பொழிந்து விம்மி – 6.வம்பறா:1 1032/1
காதல் மேவிய சிறப்பினில் கடி விழா அயர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1043/4
நிருத்தர் உறை பிற பதிகள் வணங்கி போய் நிறை காதல்
அருத்தியோடும் திருவான்மியூர் பணிய அணைவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 1120/3,4
கருத்தின் உடன் காதல் செயும் கோயில் கழுக்குன்று என்று – 6.வம்பறா:1 1131/3
காதல் நீள் திருத்தொண்டர்கள் மறையவர் கவின் ஆர் – 6.வம்பறா:1 1183/3
காதல் மெய் அருள் முன் பெற்று கவுணியர் தலைவர் போந்து – 6.வம்பறா:1 1208/2
கதிர் மணி கரக வாச கமழ் புனல் ஒழுக்கி காதல்
விதி முறை வலம்கொண்டு எய்தி மேவும் நல் வினைகள் செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1229/3,4
காதல் மெய் பதிகம் நல்லூர் பெரு மணம் எடுத்து கண்டோர் – 6.வம்பறா:1 1245/1
பொங்கு ஓதம் போல் பெரும் காதல் புரிந்தார் பின்னும் போற்றுவார் – 6.வம்பறா:2 37/4
காதல் நிறைந்த புதல்வியராம் கருத்து உள் கசிவால் அணைத்து உச்சி – 6.வம்பறா:2 40/2
மண்டு காதல் உற வணங்கி வாய்ந்த மதுர மொழி மாலை – 6.வம்பறா:2 51/3
தங்கு காதல் உடன் வணங்கி தமிழால் பரசி அரசினுக்கு – 6.வம்பறா:2 68/3
கழல் நீடிய அன்பினில் போற்றும் காதல் கூர பரவிய பின் – 6.வம்பறா:2 70/2
நிறையும் காதல் உடன் எடுத்து நிலவும் அன்பர்-தமை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 76/2
நன்று பெருகும் பொருள் காதல் நயப்பு பெருக நாதர் எதிர் – 6.வம்பறா:2 79/3
கண்டவர் கண்கள் காதல் நீர் வெள்ளம் பொழிதர கை குவித்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 84/1
மேவிய காதல் தொண்டு விரவு மெய் விருத்தி பெற்றார் – 6.வம்பறா:2 110/1
காட்டு நல் வேள்வி கோலம் கருத்துற வணங்கி காதல்
நாட்டிய உள்ளத்தோடு நம்பிஆரூரர் போற்றி – 6.வம்பறா:2 122/1,2
எல்லை_இலா காதல் மிக எடுத்த மலர் கை குவித்து – 6.வம்பறா:2 124/3
ஓவாத பெரும் காதல் உடன் இறைஞ்சி புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 125/3
விடல் ஆமே எனும் காதல் விருப்புறும் அ திருப்பதிகம் – 6.வம்பறா:2 152/2
கண் நீடு திரு நுதலார் காதல் வர கருத்து அறிந்து – 6.வம்பறா:2 156/3
வரு காதல் கூர வலம்கொண்டு திரு முன் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 164/3
உள் நாடும் பெரும் காதல் உடையவர்-தாம் புறத்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 165/3
பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன் புனை மங்கல தூரியம் ஒலிப்ப – 6.வம்பறா:2 186/3
தடுக்கலாகா பெரும் காதல் தலை நின்று அருளும் கண்ணப்பர் – 6.வம்பறா:2 196/1
திடமாம் கருத்தில் திருப்பதிகம் பாடி காதல் சிறந்து இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 198/4
ஆன காதல் உடன் வீழ்ந்தார் ஆரா அன்பின் ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 203/4
நீடு விருப்பில் பெரும் காதல் நிறைந்த அன்பர் பலர் போற்ற – 6.வம்பறா:2 205/2
காதல் புரிந்து தவம் புரியும் கன்னியார் அங்கு அமர்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 222/1
கந்த மாலை சங்கிலியார் தம்மை காதல் மணம் புணர – 6.வம்பறா:2 224/2
கங்கை-தன்னை கரந்து அருளும் காதல் உடையீர் அடியேனுக்கு – 6.வம்பறா:2 232/2
பொங்கு காதல் மீளா நிலைமையினால் போதுவார் வழி காட்ட முன் போந்து – 6.வம்பறா:2 277/2
காதல் புரி கைக்கிளையால் பாடியே கலந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:2 305/4
காதல் புரி வேதனைக்கு இரங்கி கருணை திரு நோக்கு அளித்து அருளி – 6.வம்பறா:2 310/2
பொங்கு காதல் மீதூர புகல்வார் சில நாள் போனதன் பின் – 6.வம்பறா:2 313/4
கற்ற மாந்தர் சிலர்-தம்மை காதல் பரவையார் கொண்ட – 6.வம்பறா:2 318/3
நம்பி ஆரூரர் காதல் நயந்து எழுந்தருளும் போது – 6.வம்பறா:2 375/4
கண்ட போது உள்ளம் காதல் வெள்ளத்தின் கரை காணாது – 6.வம்பறா:2 380/2
நாவால் இன்பமுறும் காதல் நமச்சிவாய நல் பதமே – 6.வம்பறா:4 3/3
காதல் அடியார்க்கு அமுது ஆக்கி அமுது செய்ய கண்டு உண்ணும் – 6.வம்பறா:5 3/3
காதல் உடன் அடியார்கள் அமுது செய கடை பந்தி – 6.வம்பறா:5 10/3
காதல் மனை கிழத்தியார் கருத்து ஒன்ற வரும் பெருமை – 7.வார்கொண்ட:3 12/3
சண்பையர்-தம் பெருமானும் தாங்க_அரிய பெரும் காதல்
பண்பு உடைய சிறுத்தொண்டர் உடன் பயின்று மற்று அவரை – 7.வார்கொண்ட:3 24/1,2
காதல் மனையார்-தாம் கூற கணவனாரும் காதலனை – 7.வார்கொண்ட:3 58/1
மேவும் உரிமை அரசு அளித்தே விரும்பும் காதல் வழிபாடும் – 7.வார்கொண்ட:4 14/1
கண்கள் பொழிந்த காதல் நீர் வழிய கையால் தொழுது அணைய – 7.வார்கொண்ட:4 38/2
விரவும் காதல் மிக்கு ஓங்க வேதம் படியும் திரு படி கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 59/3
வாரமா வந்து அணைய வழுதியார் மன காதல்
கூர மாநகர் கோடித்து எதிர்கொண்டு கொடு புக்கார் – 7.வார்கொண்ட:4 91/3,4
விரவு காதல் மீக்கூர மேவும் நாள்கள் பல செல்ல – 7.வார்கொண்ட:4 127/1
கண்டு ஆரா விருப்பு எய்த காவலனார் காதல் செய் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 155/4
நேர் ஊரும் மன காதல் நீக்கவும் அஞ்சுவன் என்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 159/4
ஒப்பு_இல் காதல் கூர் உளம் களி சிறந்திட ஒழுகினார் வழுவாமல் – 7.வார்கொண்ட:5 5/4
காதல் பெருமை தொண்டின் நிலை கடல் சூழ் வையம் காத்து அளித்து – 7.வார்கொண்ட:6 8/1
கையால் அவர்-தம் அடி பிடிக்க காதல் மனையார் முன்பு ஏவல் – 8.பொய்:5 7/1
காதல் அன்பர் கலிநீதியார்-தம் பெருமை கட்டுரைப்பாம் – 8.பொய்:5 10/4
மேய காதல் விருப்பின் விளங்குவார் – 9.கறை:4 7/4
களம் கொள் மிடற்று கண்_நுதலார் கழலில் செறிந்த காதல் மிகும் – 9.கறை:5 2/2
பட்டமும் அணிந்து காதல் பயில் பெருந்தேவி ஆன – 10.கடல்:1 10/3
வையகம் நிகழ காதல் மா தேவி-தனது செய்ய – 10.கடல்:1 13/1
ஒருவர் ஒருவரில் கலந்து குறைபாடு இன்றி உயர் காதல்
இருவர் நண்பின் செயல் கண்ட இரண்டு திறத்து மாந்தர்களும் – 13.வெள்ளானை:1 21/1,2

மேல்


காதல்செய் (1)

காதல்செய் மனைவியார்-தம் கணவனார் கலயனார் கை – 3.இலை:4 9/3

மேல்


காதலர் (2)

காதலர் இவர்க்கு மூத்த சேயையும் காட்டும் முன்னே – 5.திருநின்ற:5 32/2
பேணும் மனத்தொடு முன் புகு காதலர் பின் சென்றார் – 6.வம்பறா:1 86/4

மேல்


காதலவர் (1)

காதலவர் புரிந்து ஒழுகும் கை தவங்கள் செய்திடவும் – 5.திருநின்ற:1 424/2

மேல்


காதலன் (2)

மன்னு காதலன் ஆகிய வள்ளல் பால் – 1.திருமலை:5 168/2
கவுணியர் குலத்தில் ஒரு காதலன் உதித்தான் – 6.வம்பறா:1 28/3

மேல்


காதலனார் (2)

காதலனார் உதித்ததன் பின் கடன் முறைமை மங்கலங்கள் – 5.திருநின்ற:1 19/2
காதலனார் மருண் நீக்கியாரும் மனக்கவலையினால் – 5.திருநின்ற:1 29/3

மேல்


காதலனும் (1)

கனிவாய் மைந்தன் கை இரண்டும் கையால் பிடிக்க காதலனும்
நனி நீடு உவகை உறுகின்றார் என்று மகிழ்ந்து நகை செய்ய – 7.வார்கொண்ட:3 63/2,3

மேல்


காதலனை (3)

புனை மணி பூண் காதலனை பெற போற்றும் தவம் புரிந்தார் – 6.வம்பறா:1 19/4
காதல் மனையார்-தாம் கூற கணவனாரும் காதலனை
ஏதம் அகல பெற்ற பேறு எல்லாம் எய்தினால் போல – 7.வார்கொண்ட:3 58/1,2
விரவு மறையோன் காதலனை வெண் நூல் பூட்டி அண்ணலார் – 13.வெள்ளானை:1 14/2

மேல்


காதலார்க்கும் (1)

அரசியல் ஆயத்தார்க்கும் அழிவுறும் காதலார்க்கும்
விரவிய செய்கை எல்லாம் விளம்புவார் விதியினாலே – 2.தில்லை:5 22/1,2

மேல்


காதலால் (18)

காதலால் மிடைந்த முதல் பெரும் தடையாம் கதிர் மணி கோபுரத்து உள்ளான் – 1.திருமலை:1 10/2
காதலால் ஈசர்க்கு அன்பர் கருத்து அறிந்து ஏவல் செய்வார் – 2.தில்லை:5 1/4
காதலால் அரசன் உற்ற வருத்தமும் களிற்றினோடும் – 3.இலை:4 26/1
காதலால் அணைத்தும் எல்லாம் கமரிடை சிந்த கண்டு – 3.இலை:6 15/3
முலை குவட்டொடு வளை கையால் நெருக்கி முறுகு காதலால் இறுகிட தழுவ – 4.மும்மை:5 64/2
காதலால் அவை இரண்டுமே செய் கருத்து உடையார் – 5.திருநின்ற:6 5/4
காதலால் மனையார்-தாமும் அவை கொணரும் அதற்கு கடிது அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:7 25/4
கறை அணி கண்டர் கோயில் காதலால் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 120/1
வீழ்ந்த காதலால் பல முறை விளம்பியே மேவினார் சில நாள்கள் – 6.வம்பறா:1 183/4
காதலால் அணைவார் கடிது ஏகிட – 6.வம்பறா:1 187/2
பொங்கிய காதலால் என்று உரைத்திட போன தன்மை – 6.வம்பறா:1 595/3
காதலால் மிக்கோர் தாங்கள் கைதொழும் கருத்தினாலே – 6.வம்பறா:1 607/1
காதலால் அ திருமலையில் சில நாள் வைகி கமழ் கொன்றை – 6.வம்பறா:1 972/3
கண்ட பொழுதே கலந்த காதலால் கை தலை மேல் – 6.வம்பறா:1 1127/1
ஆர்வம் மிகு பெரும் காதலால் அவனி மேல் வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 306/4
காரிகை-தன்-பால் செல்லும் காதலால் ஒருவன் ஏவ – 6.வம்பறா:2 385/1
கண்ணிய மனத்தின் மேவும் காதலால் கலிக்காமர்க்கு – 6.வம்பறா:2 395/3
கரிய கண்டர்-தம் கோயிலை வலம்கொண்டு காதலால் பெருகு அன்பு – 13.வெள்ளானை:1 29/1

மேல்


காதலாலே (2)

அரியது என்று எவரும் கூற அதற்படு காதலாலே
முருகு அலர் அலங்கல் செவ்வேள் முருகவேள் முன்றில் சென்று – 3.இலை:3 10/2,3
காதலாலே தேடியும் முன் காணேன் தவத்தால் உமை கண்டேன் – 7.வார்கொண்ட:3 45/4

மேல்


காதலி (1)

கம்பர் காதலி தழுவ மெய் குழைய கண்டு நிற்பவும் சரிப்பவும் ஆன – 4.மும்மை:5 65/1

மேல்


காதலிக்கும் (1)

கங்கை நதி மதி இதழி காதலிக்கும் திரு முடியார் – 11.பத்தராய்:1 5/3

மேல்


காதலித்த (1)

கண்டு எதிர் போற்றி வினவி பாடி கணபதீச்சரம் காதலித்த
அண்டர்பிரானை வணங்கி வைகும் அ பதியில் சில நாள் போற்றி – 6.வம்பறா:1 487/1,2

மேல்


காதலித்தவர்க்கு (1)

காதலித்தவர்க்கு அருள்செய்து தம் திரு மாளிகை கடை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 956/4

மேல்


காதலித்தார் (4)

காணும் அது காதலித்தார் கலை வாய்மை காவலனார் – 5.திருநின்ற:1 347/4
காழியர் கோன் வரும் எல்லை கலந்து எய்தி காதலித்தார்
சூழும் இடைந்திடு நெருக்கில் காணாமே தொழுது அருளி – 5.திருநின்ற:1 394/1,2
கான் ஆடு கங்காளர் மிழலை மூதூர் காதலித்தார் கனவில் அணைந்து அருளி செய்வார் – 6.வம்பறா:1 563/4
களனில் வரும் பணி செய்து பெரும் கூலி காதலித்தார் – 8.பொய்:6 10/4

மேல்


காதலித்து (3)

ஞாலம் காதலித்து போற்றும் நடம் போற்றி நண்ணும் நாளில் – 5.திருநின்ற:4 63/4
ஒற்றிநகர் காதலித்து அங்கு இனிது உறைந்தார் உலகு உய்ய உலவாத ஞானம் உண்டார் – 6.வம்பறா:1 1032/4
ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட – 13.வெள்ளானை:1 53/2

மேல்


காதலியார் (2)

கருத்து முடிந்திட பரவும் காதலியார் மணி வயிற்றில் – 6.வம்பறா:1 20/3
களம் கொள் கண்டர்-தம் காதலியார் உடன் கூட – 6.வம்பறா:1 230/2

மேல்


காதலியாரை (1)

கதும்என சென்று தம் மனை வாழ்க்கை கற்பின் மேம்படு காதலியாரை
விதி மண குல மடந்தை இன்று உனை இ மெய் தவர்க்கு நான் கொடுத்தனன் என்ன – 2.தில்லை:3 8/2,3

மேல்


காதலியை (2)

காதலியை காழி நாடு உடைய பிரான் கைப்பிடிக்க – 6.வம்பறா:1 1161/3
காதலியை கைப்பற்றி கொண்டு வலம் செய்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1253/1

மேல்


காதலில் (27)

கை திருத்தொண்டு செய்யும் காதலில் பணிந்து போந்தார் – 5.திருநின்ற:1 169/4
ஒருப்படு காதலில் பிறவும் உடையவர் தம்பதி வணங்கும் – 5.திருநின்ற:5 4/3
பெருகு காதலில் பின் நெடு நாள் முறை பிறங்க – 5.திருநின்ற:6 37/1
காதலில் பணிந்தவர் கருணை போற்றுவார் – 6.வம்பறா:1 248/2
புணரும் பெருகு அன்பு நண்பும் பொங்கிய காதலில் கும்பிட்டு – 6.வம்பறா:1 273/3
பொங்கிய காதலில் போற்ற புகலி கவுணியர் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 284/4
கூடிய காதலில் போற்றி கும்பிட்டு வண் தமிழ் கூறி – 6.வம்பறா:1 287/2
பொருந்திய காதலில் புக்கு போற்றி வணங்கி புரிவார் – 6.வம்பறா:1 295/2
பொங்கு காதலில் போற்றி அங்கர் அருளுடன் போந்து – 6.வம்பறா:1 376/1
ஆன காதலில் அங்கணவர்-தமை வினவும் – 6.வம்பறா:1 382/2
நாடு காதலில் பணிந்து எழுந்து அரும் தமிழ் நவின்றார் – 6.வம்பறா:1 420/4
மடுத்த காதலில் வள்ளலார் அடி இணை வழுத்தி – 6.வம்பறா:1 425/3
மேவு காதலில் ஏத்தியே விருப்பொடும் போந்து – 6.வம்பறா:1 437/2
மெய்த்த காதலில் விள நகர் விடையவர் பாதம் – 6.வம்பறா:1 440/3
பரவிய காதலில் பணிந்து பால் அறா வாயர் புறத்து அணைந்து பண்பு – 6.வம்பறா:1 465/1
விரவிய நண்பு உடை அடிகள் விருப்புறு காதலில் தங்கி மேவும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 465/2
விரவிய காதலில் சென்று போற்றி மீண்டும் வந்து உம்முடன் மேவுவன் என்று – 6.வம்பறா:1 496/3
கூடு காதலில் கோபுரம் பணிந்து கை குவித்து – 6.வம்பறா:1 510/2
ஊறு காதலில் ஒளி வளர் புற்று இடம் கொண்ட – 6.வம்பறா:1 516/1
பெருகு காதலில் பணிந்து முன் பரவினார் பேணிய உணர்வோடும் – 6.வம்பறா:1 532/4
பரவு காதலில் பாண்டிமாதேவியார் அருளால் – 6.வம்பறா:1 677/1
பொங்கு காதலில் புடை வலம்கொண்டு முன் பணிந்து போற்றி எடுத்து ஓதி – 6.வம்பறா:1 953/2
அங்கம் ஓதி ஓர் ஆறை மேல் தளி என்று எடுத்து அமர் காதலில்
பொங்கு செந்தமிழால் விரும்பு புறம் பயந்து தொழ போதும் என்று – 6.வம்பறா:2 96/1,2
காதலில் இசைவு கொண்டு வருவதே கருத்து உள் கொள்வார் – 6.வம்பறா:2 347/4
நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல் – 7.வார்கொண்ட:4 60/3
காதலில் கங்குல் போதும் கண்படாது எடுக்கல் உற்றார் – 12.மன்னிய:1 6/4
முந்த எழும் காதலில் தொழுது முயங்கு உதியர் முதல் வேந்தர் – 13.வெள்ளானை:1 20/3

மேல்


காதலின் (24)

ஆராத காதலின் நம் ஆரூரன் நாம் அழைக்க – 1.திருமலை:5 118/2
எண்_கொள்ளா காதலின் முன்பு எய்தாதது ஒரு வேட்கை – 1.திருமலை:5 143/3
மண்டு காதலின் ஆதனத்திடைவைத்து அருச்சனை செய்த பின் – 2.தில்லை:4 4/2
கண்டவர்க்கு உறு காதலின் மனம் கரைந்து உருக – 2.தில்லை:7 9/1
மண்டு காதலின் மற்று அவர் மகிழ்ந்து உடன் ஏற – 2.தில்லை:7 44/1
காதலின் நோக்கி நிற்பர் கன்று அகல் புனிற்று ஆ போல்வர் – 3.இலை:3 112/2
கொண்ட காதலின் விருப்பளவு இன்றி குறித்த பூசனை கொள்கை மேல் கொண்டு – 4.மும்மை:5 58/3
நண்ணும் மன் உயிர் யாவையும் பல்க நாடு காதலின் நீடிய வாழ்க்கை – 4.மும்மை:5 71/3
உற்றது ஓர் காதலின் அங்கு-நின்று ஏகி ஒன்னார் புரங்கள் – 5.திருநின்ற:1 135/3
பொங்கு காதலின் உத்தர திசை மேல் விருப்போடு போதுவார் – 5.திருநின்ற:1 348/2
கண்டு கும்பிட விருப்பொடும் காதலின் அடைந்தேன் – 5.திருநின்ற:1 364/3
நண்ணி நாடிய காதலின் நாள் மதி – 6.வம்பறா:1 359/2
நலம் கொள் காதலின் நாதர் தாள் நாள்-தொறும் பரவி – 6.வம்பறா:1 383/3
விரவு காதலின் வேலையின் கரையினை மேவி – 6.வம்பறா:1 442/2
ஒன்றிய காதலின் உள்ளம் அங்கண் ஒழிய ஒருவாறு அகன்று போந்து – 6.வம்பறா:1 560/2
பொங்கு காதலின் மெய் மயிர் புளகமும் பொழியும் – 6.வம்பறா:1 666/2
மெய்த்த காதலின் அவரொடும் புறத்தினில் மேவி – 6.வம்பறா:1 676/2
பொங்கிய காதலின் முன் போற்றும் பதி பிறவும் – 6.வம்பறா:1 950/2
தங்கு காதலின் அங்கு அமர்ந்து அருளும் நாள் தம்பிரான் கழல் போற்றி – 6.வம்பறா:1 958/3
எல்லை இல்லது ஓர் காதலின் இடையறா உணர்வால் – 6.வம்பறா:1 1038/2
மேவு காதலின் விரும்பிய விரைவினால் விழுந்து – 6.வம்பறா:1 1078/3
பொங்கு காதலின் அவர் பணி போற்றுதல் புரிந்தார் – 6.வம்பறா:2 6/4
கொண்ட வெம் துயர் களை என பரவி குறித்த காதலின் நெறி கொள வருவார் – 6.வம்பறா:2 278/2
அகன்று கோவினை கண்டு அணைந்தது என காதலின் விரைந்து எய்தி – 13.வெள்ளானை:1 42/2

மேல்


காதலினால் (41)

வருத்தம் மிகு காதலினால் வழி கொள்வான் மனம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 81/4
அண்ணல் அவன்-தன் மருங்கே அளவு இறந்த காதலினால்
உள் நிறையும் குணம் நான்கும் ஒரு புடை சாய்ந்தன எனினும் – 1.திருமலை:5 145/1,2
விரவு பெரும் காதலினால் மெல் இயலார்-தமை வேண்டி – 1.திருமலை:5 150/3
மல்கு பெரும் காதலினால் வழக்கு மேல் இட்டு அணைந்தார் – 2.தில்லை:2 31/4
உற்ற காதலினால் ஒருப்பட்டனர் – 2.தில்லை:4 14/3
சிறந்த பெரும் காதலினால் செம்மை புரி சிந்தையராய் – 4.மும்மை:4 12/2
வருத்தமுறும் காதலினால் வந்து அ ஊர் மருங்கு அணைந்தார் – 4.மும்மை:4 16/4
வேண்டி எழும் காதலினால் மேலோரை செலவிட்டார் – 5.திருநின்ற:1 23/4
நம்புறும் அன்பின் நயப்புறு காதலினால் திளைத்தே – 5.திருநின்ற:1 143/2
உள்ளம் நிறை காதலினால் ஒருவர் ஒருவரில் கலந்த உண்மையோடும் – 5.திருநின்ற:1 184/3
தங்கு பெரும் காதலினால் தாமரை மேல் விரிஞ்சனொடு – 5.திருநின்ற:1 214/3
ஆராத காதலினால் திருவாரூர்-தனில் மீண்டும் அணைந்தார் அன்றே – 5.திருநின்ற:1 228/4
காழி ஞான பிள்ளையையும் கலந்த உள்ள காதலினால்
ஆழி வலவன் அறியாத அடியார் அடியார் அவர்களுடன் – 5.திருநின்ற:1 250/2,3
துன்னினார் காஞ்சியினை தொடர்ந்த பெரும் காதலினால் – 5.திருநின்ற:1 327/4
கண் பெருகும் களி கொள்ள கண்டு இறைஞ்சும் காதலினால்
எண் பெருகும் விருப்பு எய்த எழுந்தருளி எதிர் சென்றார் – 5.திருநின்ற:1 393/3,4
தகைப்பு_இல் பெரும் காதலினால் தங்கு மனை வளம் பெருக்கி – 5.திருநின்ற:4 13/3
காண்தகு காழி தொழுது காதலினால் புறம் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 281/4
தணிவு_இல் காதலினால் தண் தமிழ்_மாலைகள் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 377/3
கங்கை சடை கரந்தவர்-தம் கழல் வணங்கி காதலினால்
பொங்கும் இசை திருப்பதிகம் முன் நின்று போற்றி இசைத்தார் – 6.வம்பறா:1 404/3,4
பெரும் காதலினால் பணிந்து பேணிய இன் இசை பெருக – 6.வம்பறா:1 416/3
தங்கிய காதலினால் காலங்கள் தப்பாமே – 6.வம்பறா:1 548/2
காதலினால் அருமையுற கலந்து நீங்கி கதிர் சிவிகை மருங்கு அணைந்தார் காழி நாதர் – 6.வம்பறா:1 618/4
உள் நிறைந்த காதலினால் கண் அருவி பாய்ந்து ஒழுக – 6.வம்பறா:1 881/2
கண்ணால் பருகி கைதொழுது கலந்து போற்றும் காதலினால்
உண்ணா முலையாள் எனும் பதிகம் பாடி தொண்டருடன் போந்து – 6.வம்பறா:1 970/2,3
மண்டு பெரும் காதலினால் வணங்கி மீண்டு இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 1001/4
பெருக்க வளர் காதலினால் பணிந்து எழுந்து பேராத – 6.வம்பறா:1 1131/2
மண்டு பெரும் காதலினால் நோக்கி முகம் மலர்ந்து எழுவார் – 6.வம்பறா:1 1140/2
தாங்க_அரிய காதலினால் தம் பெருமான் கழல் வணங்க – 6.வம்பறா:1 1143/2
கருத்து ஒன்று காதலினால் கனக மதில் திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 9/2
ஏற்ற பெரு காதலினால் இறைஞ்சி ஏத்தி எல்லை இலா பெரு மகிழ்ச்சி மனத்தில் எய்த – 6.வம்பறா:2 117/2
நிரந்த பெரும் காதலினால் நேர் தொழுது வாங்கினார் – 6.வம்பறா:2 179/4
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அமர்ந்து இருந்தார் காதலினால் – 6.வம்பறா:2 267/4
நீங்காத காதலினால் நினைந்தாரை நினைவாரை – 6.வம்பறா:2 272/2
மண்டு பெரும் காதலினால் கோயிலினை வந்து அடைந்து – 6.வம்பறா:2 300/2
மேவு பெரும் காதலினால் பணிந்து அங்கு விருப்பு உறுவார் – 6.வம்பறா:3 9/4
விழைவில் பெருகும் காதலினால் விரைந்து சென்று கைதொழுதார் – 7.வார்கொண்ட:4 18/4
எஞ்சல்_இலா காதலினால் இனிது இறைஞ்சி மீண்டு அணைந்து – 7.வார்கொண்ட:4 101/3
மெய் கொண்ட காதலினால் விரைந்து ஏகி மென் கரும்பும் – 7.வார்கொண்ட:4 172/3
பெருத்து எழு காதலினால் வணங்கி பெரும்பற்றத்தண்புலியூர் – 8.பொய்:8 5/1
தொடர்ந்த பெரும் காதலினால் தொண்டர் வேண்டிய செய்வார் – 10.கடல்:2 4/4
அங்கணனை அடியாரை ஆராத காதலினால்
பொங்கி வரும் உவகையுடன் தாம் விரும்பி பூசிப்பார் – 11.பத்தராய்:1 3/1,2

மேல்


காதலுடன் (21)

உள் நிலாவிய பதைப்புறு காதலுடன் திரு கையால் தடுத்தும் நில்லாமை – 4.மும்மை:5 63/3
பழுது_இல் பெரும் காதலுடன் அடி பணிய பணிந்தவர்-தம் கரங்கள் பற்றி – 5.திருநின்ற:1 182/2
பூண்ட பெரும் காதலுடன் போனகமும் கறி அமுதும் – 5.திருநின்ற:1 203/2
கைஞ்ஞீடிய தம் திருத்தொண்டு செய்து காதலுடன் இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 310/4
தணியா காதலுடன் சென்று வணங்கி தக்க பணி செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 314/3
மூளும் காதலுடன் பெருக முதல்வர் நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் – 5.திருநின்ற:3 6/3
அனைவரையும் கொண்டு இறைஞ்சி ஆராத காதலுடன்
முனைவரை உள் எழுந்தருளுவித்து அவர் தாள் முன் விளக்கும் – 5.திருநின்ற:5 20/2,3
காதலுடன் அ நகரில் இனிது மேவி கண்_நுதலான் திருத்தொண்டர் ஆனார்க்கு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 889/2
மிக்க பெரும் காதலுடன் தொண்டர் சூழ மென் புனல் நாட்டினை அகன்று வெற்பும் கானும் – 6.வம்பறா:1 1014/1
வீழ்ந்த பெரும் காதலுடன் சாத்தி மிக இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:1 1123/4
அல்கு பெரும் காதலுடன் அஞ்சலி கொண்டு அணைகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1136/4
உருகு பெரும் காதலுடன் உள் புகுந்து மறையின் ஒலி – 6.வம்பறா:1 1137/3
மூள வரும் காதலுடன் முன் தொழுது பாடுதலும் – 6.வம்பறா:2 20/4
அன்புற்ற காதலுடன் அளவு_இறந்த பிற பதியும் – 6.வம்பறா:2 142/3
செய்ய கமல சேவடி கீழ் திருந்து காதலுடன் வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 188/4
பொங்கு காதலுடன் போற்றி புரிந்த பதியில் பொருந்தும் நாள் – 6.வம்பறா:2 192/4
பொங்கியது ஓர் காதலுடன் மிக விரைந்து புறப்பட்டு – 7.வார்கொண்ட:1 15/3
சொல் வித்தகர் தாம் இருவர்களும் தொடர்ந்த காதலுடன் சிறந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 80/4
ஆராத காதலுடன் அ பதியில் பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 117/1
தரும் காதலுடன் வணங்கி தம் பெருமான் கோயிலினுள் – 7.வார்கொண்ட:4 121/3
நிறையும் காதலுடன் வீழ்ந்து பணிந்து நேர் நின்று ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 146/2

மேல்


காதலுடனே (1)

கற்றை சடையார் கழல் காதலுடனே வளர்ந்த கருத்து உடையார் – 8.பொய்:5 2/2

மேல்


காதலும் (3)

பாவை தந்த படர் பெரும் காதலும்
ஆவி சூழ்ந்த தனிமையும் ஆயினார் – 1.திருமலை:5 163/3,4
நெஞ்சில் பெருகிய மகிழ்வும் காதலும் நிறை அன்பொடும் உரை தடுமாற – 5.திருநின்ற:1 161/2
உருகிய காதலும் மீது பொங்க உலகர் முன் கொள்ளும் உணர்வு நீட – 6.வம்பறா:1 486/3

மேல்


காதலை (1)

நங்கை உள் நிறை காதலை நோக்கி நாயகன் திரு உள்ளத்து மகிழ்ந்தே – 4.மும்மை:5 52/1

மேல்


காதலொடு (1)

கதும்என் விரைவில் அவர் அவர் இசைய பெற்று களிப்பால் காதலொடு
மது மென் கமல மலர் பாதம் பணிந்து மனையில் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 52/3,4

மேல்


காதலொடும் (3)

தங்கு பெரும் காதலொடும் தம் பெருமான் கழல் சார்ந்து – 5.திருநின்ற:1 210/3
காதலொடும் தொழுது எடுத்துக்கொண்டு நின்று கை குவித்து பெரு மகிழ்ச்சி கலந்து பொங்க – 6.வம்பறா:1 566/1
விரவு காதலொடும் விரைந்து விமலர் கோயில் புக்கு அருளி – 6.வம்பறா:1 979/2

மேல்


காதலோடு (1)

மண்டிய காதலோடு மருவுவார் போன்றும் காணார் – 6.வம்பறா:1 594/2

மேல்


காதலோடும் (7)

இனம் கொண்ட சேடியர்கள் புடைசூழ எய்து பெரும் காதலோடும்
தனம் கொண்டு தளர் மருங்குல் பரவையும் வன் தொண்டர்-பால் தனித்து சென்ற – 1.திருமலை:5 169/2,3
உள் நிறை காதலோடும் ஒழுகுவார் ஒரு நாள் முன் போல் – 3.இலை:1 8/4
பெருத்து எழு காதலோடும் பெரும் திருத்தொண்டு செய்து – 5.திருநின்ற:1 171/3
கை ஆர்ந்த திருத்தொண்டு கழிய மிகும் காதலோடும்
செய்யா நின்றே எல்லா செந்தமிழ்_மாலையும் பாடி – 5.திருநின்ற:1 325/1,2
ஆரும் மெய் காதலோடும் பணிவதற்கு அணைந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 123/4
கண்டு நான் வணங்க வேண்டும் என்று எழும் காதலோடும்
தண் தலை சூழல் சூழ்ந்த நின்ற ஊர் வந்து சார்ந்தான் – 12.மன்னிய:1 11/3,4
காதலோடும் பல எடுக்கும் தொண்டு புரியும் கடன் பூண்டார் – 12.மன்னிய:4 12/4

மேல்


காதலோர் (1)

காரினில் திகழ் கண்டர்-தம் காதலோர் குழுமி – 6.வம்பறா:2 4/2

மேல்


காதார் (2)

காதார் வெண் குழையவர்க்காம் பணி செய்வார் கரு குழியில் – 11.பத்தராய்:1 4/3
காதார் வெண் திரு குழையான் அருளி செய்த கற்பம் அநுகற்பம் உபகற்பம்-தான் ஆம் – 11.பத்தராய்:6 1/2

மேல்


காதில் (7)

காதில் வெண்_குழையோன் கழல் தொழ நெடியோன் காலம் பார்த்திருந்ததும் அறியான் – 1.திருமலை:1 8/1
காதில் அணி கண்டிகை வடிந்த குழை தாழ – 1.திருமலை:5 30/1
கானில் வரி தளிர் துதைந்த கண்ணி சூடி கலை மருப்பின் அரிந்த குழை காதில் பெய்து – 3.இலை:3 48/1
குழை கலையும் வடி காதில் கூத்தனார் அருளாலே – 3.இலை:5 11/1
காதில் வெண் குழை கண்டிகை தாழ கலந்த யோகத்தின் மருவிய கருத்தால் – 4.மும்மை:5 66/2
பெருக்கிய வனப்பின் செவ்வி பிறங்கிய திரு ஆர் காதில்
வருக்க வெண் தரள கொத்தின் வடி குழை விளங்க சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1214/3,4
பரவு வாய் குளறி காதில் படி திரு படியை தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 114/1

மேல்


காதின் (5)

மின்னல் திகழ் சங்கு விளங்கு வெண் தோடு காதின்
மன்னி புடை நின்றன மா மதி போல வைக – 3.இலை:3 58/3,4
வெண் தரளம் என காதின் மிசை அசையும் குண்டலமும் – 3.இலை:5 22/4
தண் கோல மலர் புனைந்த வடி காதின் ஒளி தயங்க – 3.இலை:7 16/2
சுருளும் மயிர் நுதல் சுட்டி துணை காதின் மணி குதம்பை – 7.வார்கொண்ட:3 21/1
வவ்வும் திரு காதின் மணி குழை சங்கு வளைத்து அதனுள் – 7.வார்கொண்ட:3 29/3

மேல்


காதினானுக்கு (1)

குழை அணி காதினானுக்கு அன்பராம் குணத்தின் மிக்கார் – 3.இலை:1 37/1

மேல்


காதினானும் (1)

குழை பொலி காதினானும் மறைந்தனன் கோலம் கொள்வான் – 2.தில்லை:3 30/4

மேல்


காதினானை (1)

குழை மறை காதினானை கோது_இல் ஆரூரர் நோக்கி – 1.திருமலை:5 48/1

மேல்


காதினில் (1)

கையினில் புனை பொன் கோலும் காதினில் இலங்கு தோடும் – 1.திருமலை:5 185/1

மேல்


காது (3)

காது கொள் குழைகள் வீசும் கதிர் நிலவு இருள் கால் சீப்ப – 3.இலை:7 42/2
காது அணி வெண் குழையானை காளத்தி மலை கொழுந்தை – 5.திருநின்ற:1 345/1
இள மயில் அனைய சாயல் ஏந்து_இழை குழை கொள் காது
வளம் மிகு வனப்பினாலும் வடிந்த தாள் உடைமையாலும் – 6.வம்பறா:1 1100/1,2

மேல்


காந்த (1)

காந்த அழிந்து தோய்ந்து எழார் கங்குல் இடை யாம கடலுள் – 6.வம்பறா:2 321/4

மேல்


காந்தம் (2)

செல்லும் மா மறையோன்-தன் பின் திரி முக காந்தம் சேர்ந்த – 1.திருமலை:5 50/1
மின் பொலி பன் மணி மிடைந்த தவள மாடம் மிசை பயில் சந்திர காந்தம் விசும்பின் மீது – 4.மும்மை:5 92/1

மேல்


காந்தள் (1)

எரி அவிழ் காந்தள் மென் பூ தலை தொடுத்து இசைய வைத்து – 6.வம்பறா:1 1102/1

மேல்


காந்தன்தளி (1)

ஓண காந்தன்தளி மேவும் ஒருவர்-தம்மை உரிமையுடன் – 6.வம்பறா:2 191/1

மேல்


காந்தி (1)

கரு நெடு கயல் கண் மங்கை கைகளால் காந்தி வெள்ளம் – 6.வம்பறா:1 1102/3

மேல்


காந்து (1)

காந்து வெம் தழல் கதும்என மெய் எலாம் கவர்ந்து – 6.வம்பறா:1 711/2

மேல்


காந்துகின்ற (1)

கையினில் கவர்ந்து சுற்றி கண் எரி காந்துகின்ற
பை அரா உதறி வீழ்த்து பதைப்புடன் பாந்தள் பற்றும் – 5.திருநின்ற:5 25/1,2

மேல்


காப்பது (2)

கற்றை வார் சடையான் அருளினால் பெற்றான் காப்பது அ கயிலை மால் வரை-தான் – 1.திருமலை:1 11/4
எவ்விடத்தும் அடியார் இடர் காப்பது கண்டம் என்றே – 6.வம்பறா:1 335/3

மேல்


காப்பவும் (2)

காய்வுஉற்ற செற்றம் கொடு கண்டகன் காப்பவும் சென்று – 4.மும்மை:1 19/1
சொல்லும் அ புனம் காப்பவும் சுரி குழல் தோகை – 4.மும்மை:5 11/4

மேல்


காப்பார் (1)

நனை மலர் சோலை வாவி நண்ணி தம் உண்மை காப்பார்
புனை மணி வேணு தண்டின் இரு தலை பிடித்து புக்கார் – 2.தில்லை:2 37/3,4

மேல்


காப்பாரை (1)

கரு சுழியில் வீழாமை காப்பாரை கடல் விடத்தின் – 7.வார்கொண்ட:4 111/2

மேல்


காப்பான் (2)

ஆன பயம் ஐந்தும் தீர்த்து அறம் காப்பான் அல்லன்ஓ – 1.திருமலை:3 36/4
பல் முறை உயிர்கள் எல்லாம் பாலித்து ஞாலம் காப்பான்
தன் நெடும் குடை கீழ் தம்தம் நெறிகளில் சரிந்து வாழும் – 4.மும்மை:1 29/1,2

மேல்


காப்பிடை (1)

எந்தைக்கு அணி சந்தன காப்பிடை என்றும் முட்டா – 4.மும்மை:1 10/2

மேல்


காப்பில் (3)

அரண் தரு காப்பில் வேறு ஒன்று அழைத்து உடன் ஒப்பு நோக்கி – 1.திருமலை:5 62/3
ஆய்ந்த மெய்ப்பொருள் நீறு என வளர்க்கும் அ காப்பில்
ஏய்ந்த மூன்று_தீ வளர்த்து உளார் இருபிறப்பாளர் – 5.திருநின்ற:6 3/1,2
நீடு திரு கடை காப்பில் அரிது வேண்டி நின்று எடுக்க திருக்காப்பு நீக்கம் காட்ட – 6.வம்பறா:1 582/3

மேல்


காப்பினில் (1)

வந்த நெறியே சென்று வைத்த காப்பினில் உய்த்த – 6.வம்பறா:3 22/2

மேல்


காப்பு (27)

பணை முரசு இயம்ப வாழ்த்தி பைம்பொன் நாண் காப்பு சேர்த்தார் – 1.திருமலை:5 12/4
பரவினர் காப்பு போற்றி பயில் பெரும் சுற்றம் திங்கள் – 1.திருமலை:5 133/1
கந்தை கீள் உடை கோவணம் அன்றி ஓர் காப்பு
சிந்தை செய்து வேறு இடத்து ஒரு சேமத்து வைத்தார் – 2.தில்லை:7 16/3,4
வரை உறை கடவுள் காப்பு மற_குடி மரபில் தங்கள் – 3.இலை:3 18/1
காசொடு தொடுத்த காப்பு கலன் புனை அரை_ஞாண் சேர்த்தி – 3.இலை:3 21/2
கான ஊன் அமுதம் ஆக்கும் சிலையினை காப்பு செய்தார் – 3.இலை:3 32/4
சிலையினை காப்பு கட்டும் திண் புலி நரம்பில் செய்த – 3.இலை:3 33/1
நலம் மிகு காப்பு நல் நாண் நாகனார் பயந்த நாகர் – 3.இலை:3 33/2
காப்பு அணியும் இளம் குழவி பதம் நீக்கி கமழ் சுரும்பின் – 3.இலை:5 13/1
தள்ளும் செயல் இல்லார் சந்தன காப்பு தேடி – 4.மும்மை:1 17/2
கன்னி நல் நெடும் காப்பு உடை வரைப்பில் காஞ்சியாம் திரு நதி கரை மருங்கு – 4.மும்மை:5 75/1
நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா – 4.மும்மை:5 78/3
உரவ கதவம் திரு காப்பு செய்த அந்நாள் முதல் இந்நாள் – 5.திருநின்ற:1 265/3
தொல்லை வேதம் திரு காப்பு செய்த வாயில் தொடர் அகற்ற – 5.திருநின்ற:1 266/1
வாசம் நிறை திருநீற்று காப்பு ஏந்தி மனம் தழைப்ப – 5.திருநின்ற:5 21/2
வேறு பல காப்பு மிகை என்று அவை விரும்பார் – 6.வம்பறா:1 43/3
இறைவர் திருநீற்று காப்பு ஏந்தி முன் சென்று ஈன்ற தாயார் சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 262/3
படியின் மறை அருச்சித்து காப்பு செய்த பைம்பொன் மணி திரு வாயில் பாங்கு வந்தார் – 6.வம்பறா:1 579/4
அரு_மறைகள் திரு காப்பு செய்து வைத்த அ கதவம் திறந்திட அ மறைகள் ஓதும் – 6.வம்பறா:1 580/1
நின்ற அ கதவு காப்பு நிரம்பிட அடைத்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 587/4
அங்கையால் முடி மிசை கொண்டு காப்பு நாண் அவிழ்த்தார் – 6.வம்பறா:1 781/4
கன்னி மா வனம் காப்பு என இருந்தவர் கழல் இணை பணிந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 963/1
மாதர் மைந்தர் பொன் காப்பு நாண் நகர் வலம் செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1183/4
சார்பு ஒழிப்பவர் திரு கையில் காப்பு நாண் சாத்த – 6.வம்பறா:1 1187/4
கற்பக பூம் கொம்பு அன்னார் தம்மையும் காப்பு சேர்த்து – 6.வம்பறா:1 1222/3
கன்னிமாடம் மருங்கு அமைத்து கடி சேர் முறைமை காப்பு இயற்றி – 6.வம்பறா:2 220/3
பொங்கு பெரு மகிழ்ச்சியுடன் புரிந்து காப்பு அணி புணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 19/4

மேல்


காப்புற (1)

கன்னிமாடத்தில் முன்பு போல் காப்புற அமைத்து – 6.வம்பறா:1 1067/1

மேல்


காப்புறும் (1)

ஒல்லையின் மனையில் ஓர் மருங்கு காப்புறும்
எல்லையில் வைத்து வந்து இறையை எய்தினார் – 2.தில்லை:2 17/3,4

மேல்


காப்போர் (1)

மற்று அவர் மொழிந்த மாற்றம் மணி கடை காப்போர் கேளா – 3.இலை:1 27/1

மேல்


காம்பின் (1)

காம்பின் நேர் வரும் தோளியர் கழி கயல் விலை செய் – 4.மும்மை:5 38/3

மேல்


காம்பினில் (1)

காம்பினில் திகழ் கரும்பொடு செந்நெலின் கழனி அம்பணை நீங்கி – 6.வம்பறா:1 538/3

மேல்


காம்பீலி (1)

கார் வளர் சிகர மாட காம்பீலி என்பது ஆகும் – 12.மன்னிய:3 1/4

மேல்


காம்பு (1)

கதிர் ஒளிய மணி காம்பு பரிசனங்கள் கை கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 394/2

மேல்


காம (2)

காம துயரில் கவல்வார் நெஞ்சில் கரை_இல் இருளும் கங்குல் கழி போம் – 1.திருமலை:5 180/1
மான நிலை அழி தன்மை வரும் காம குறி மலர்ந்த – 8.பொய்:3 5/3

மேல்


காமகோட்டத்தில் (2)

அந்தம் இன்றி நல் அறம் புரிந்து அளிக்கும் அன்னை-தன் திரு காமகோட்டத்தில்
வந்து சந்திர சூரியர் மீது வழி கொள்ளாத தன் மருங்கு போதலினால் – 4.மும்மை:5 74/1,2
தேன் நிலவு பொழில் கச்சி காமகோட்டத்தில்
ஊனில் வளர் உயிர்க்கு எல்லாம் ஒழியாத கருணையினால் – 6.வம்பறா:2 284/1,2

மேல்


காமகோட்டத்தின் (1)

தீங்கு தீர்க்கும் நல் தீர்த்தங்கள் போற்றும் சிறப்பினால் திரு காமகோட்டத்தின்
பாங்கு மூன்று_உலகத்தில் உள்ளோரும் பரவு தீர்த்தமாம் பைம் புனல் கேணி – 4.மும்மை:5 73/1,2

மேல்


காமகோட்டத்து (2)

புண்ணிய திரு காமகோட்டத்து பொலிய முப்பதோடு இரண்டு அறம் புரக்கும் – 4.மும்மை:5 71/4
மலர் பெரும் திரு காமகோட்டத்து வைத்த நல் அறம் மன்னவே மன்னும் – 4.மும்மை:5 72/4

மேல்


காமகோட்டம் (2)

அறம் பெரும் செல்வ காமகோட்டம் அணைந்து இறைஞ்சினார் – 6.வம்பறா:1 998/4
சீரார் காஞ்சி மன்னும் திரு காமகோட்டம் சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 190/1

மேல்


காமசாரிகளே (1)

கான கின்னரர் பன்னகாதிபர் காமசாரிகளே முதல் – 5.திருநின்ற:1 349/2

மேல்


காமம் (1)

களவு பொய் காமம் கோபம் முதலிய குற்றம் காய்ந்தார் – 5.திருநின்ற:5 2/1

மேல்


காமர் (15)

பொன்னின் அரி மெல் அணை சாமரை காமர் பூம் கால் – 4.மும்மை:1 44/3
காமர் மது உண் சிறை வண்டும் களங்கம் இன்றி விளங்கும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 2/4
காமர் தண் பணை புறத்தது கரும் கழி நெய்தல் – 4.மும்மை:5 33/4
காமர் மணி நாசிகையின் மருங்கு தங்கும் கரு முகில்கள் செம் முகில்கள் ஆகி காட்டும் – 4.மும்மை:5 95/4
கணவன் தான் வணங்க கண்ட காமர் பூம் கொடி அனாரும் – 5.திருநின்ற:4 46/1
காமர் திரு பதி-அதன்-கண் வேதியர் போல் கடி கமழும் – 6.வம்பறா:1 9/1
காமர் திரு மாளிகை கவின் பொலிவு செய்வார் – 6.வம்பறா:1 36/4
காமர் நுரை குமிழி எழுந்து இழிவன போல் விளங்கும் பெரும் காட்சித்து ஆக – 6.வம்பறா:1 95/4
கைதொழுது ஏத்தி புறத்து அணைந்து காமர் பதி அதன்-கண் சில நாள் – 6.வம்பறா:1 347/1
காமர் கெட நுதல் விழித்தார் கழல் பணிந்து கண் களித்தார் – 6.வம்பறா:1 409/4
காடு கொண்ட பூகம் வாழை காமர் தோரணங்களால் – 6.வம்பறா:1 986/4
காமர் பொன் கலச நல் நீர் இருக்குடன் கலந்து வீச – 6.வம்பறா:1 1224/4
கண் ஒளி விளக்கம் மிக்கார் காமர் தோரணங்களூடு – 6.வம்பறா:1 1225/3
காமர் பொன் சுண்ணம் வீசி கமழ் நறும் சாந்து நீவி – 6.வம்பறா:2 379/2
காமர் பொன் சுடர் மாளிகை கரும் கடல் முகந்த – 8.பொய்:4 2/3

மேல்


காமரு (7)

கரும் கதிர் விரிக்கும் மேனி காமரு குழவி-தானும் – 3.இலை:3 16/1
கற்பக பூம் தளிர் அடி போம் காமரு சாரிகை செய்ய – 5.திருநின்ற:1 420/1
காமரு கழனி வீழ்த்து காதல் செய் சுற்றத்தாரும் – 5.திருநின்ற:4 42/3
காமரு தாளம் பெறுதற்கு ஒத்துவதும் காட்டுவ போல் – 6.வம்பறா:1 46/3
கன்னி இள மட பிணையாம் காமரு கோமள கொழுந்தின் கதிர் செய் மேனி – 6.வம்பறா:1 311/2
கண்ணிணை வனப்பு காணில் காமரு வதன திங்கள் – 6.வம்பறா:1 1098/2
கற்பகம் ஈன்ற செவ்வி காமரு பவள சோதி – 6.வம்பறா:1 1108/1

மேல்


காமரும் (1)

காமரும் பதியில் வந்து அருள கண்டனர் – 6.வம்பறா:1 245/3

மேல்


காமரூபி (1)

அணி நிற காமரூபி அணைவதாம் அழகு காட்ட – 6.வம்பறா:1 1099/4

மேல்


காமவேள் (1)

காமவேள் என்னும் வேடன் உந்தியில் கரந்து கொங்கை – 6.வம்பறா:1 1104/1

மேல்


காமன் (6)

கான் இளம் கொடியோ திங்கள் கதிர் இளம் கொழுந்தோ காமன்
தான் இளம் பருவம் கற்கும் தனி இளம் தனுவோ என்ன – 1.திருமலை:5 134/3,4
வெந்த காமன் வெளியே உரு செய்து – 1.திருமலை:5 164/2
பொடியான காமன் உயிர் இரதி வேண்ட புரிந்து அளித்த புண்ணியனே பொங்கர் வாச – 6.வம்பறா:1 476/3
ஒரு விழி எரியின் நீறாய் அருள் பெற உளனாம் காமன்
செரு எழும் தனு அது ஒன்றும் சேம வில் ஒன்றும் ஆக – 6.வம்பறா:1 1097/2,3
பூ அலர் நறும் மென் கூந்தல் பொன் கொடி கணைக்கால் காமன்
ஆவ நாழிகையே போலும் அழகினில் மேன்மை எய்த – 6.வம்பறா:1 1107/1,2
உரு நாட்டும் செயல் காமன் ஒழிய விழி பொழி செம் தீ – 7.வார்கொண்ட:3 1/1

மேல்


காமன்-தன் (1)

கற்பகத்தின் பூம் கொம்போ காமன்-தன் பெரு வாழ்வோ – 1.திருமலை:5 140/1

மேல்


காமனார் (1)

காவாது அவர்-பால் போய் விழ தம்-பால் காமனார் துரந்த – 6.வம்பறா:2 227/3

மேல்


காமனை (1)

கரியினை உரித்தவாறும் காமனை காய்ந்தவாறும் – 12.மன்னிய:5 5/2

மேல்


காமுறு (1)

காமுறு மனத்தான் போல கதிரவன் உதயம் செய்தான் – 1.திருமலை:5 13/4

மேல்


காமுறும் (1)

கார் கெழு பருவம் வாய்ப்ப காமுறும் மகளிர் உள்ளம் – 6.வம்பறா:1 812/1

மேல்


காய் (3)

காய் தழல் உமிழ் கண் வேழம் திரிந்து மேல் கதுவ அச்சம் – 3.இலை:1 24/2
பாளை விரி மணம் கமழும் பைம் காய் வன் குலை தெங்கின் – 4.மும்மை:4 4/1
கையினால் தொழாது ஒழிந்து கனி இருக்க காய் கவர்ந்த கள்வனேன் என்று – 5.திருநின்ற:1 224/3

மேல்


காய்ச்சி (5)

உற்றது பசி வந்து எம்மை உதவிய இதனை காய்ச்சி
சற்று நீ அருந்தி யாமும் தின்று தண்ணீர் குடித்து – 3.இலை:3 93/2,3
கோலினில் கோத்து காய்ச்சி கொழும் தசை பதத்தில் வேவ – 3.இலை:3 118/1
அரும் பெறல் இறைச்சி காய்ச்சி அதுக்கி வேறு உமிழா நின்றான் – 3.இலை:3 119/2
அழலுறு பதத்தில் காய்ச்சி பல்லினால் அதுக்கி நாவில் – 3.இலை:3 125/2
காய நெடும் கோல் கோத்து கனலின்-கண் உற காய்ச்சி
தூய திரு அமுது அமைக்க சுவை காணலுறுகின்றார் – 3.இலை:3 146/3,4

மேல்


காய்த்த (1)

காய்த்த செந்நெலின் காடு சூழ் காவிரி நாட்டு – 5.திருநின்ற:6 1/2

மேல்


காய்த்தற்கு (1)

இங்கு நீர் இட்டு ஆக்குவன காய்த்தற்கு கடை உண்டோ என்று – 6.வம்பறா:1 978/3

மேல்


காய்த்து (1)

பாரில் நீடும் ஆண்பனை முன் காய்த்து பழுக்கும் பண்பினால் – 6.வம்பறா:1 981/2

மேல்


காய்ந்த (4)

காய்ந்த சேவடியார் நீடி இருப்பது கடவூர் ஆகும் – 3.இலை:4 1/4
காலனை காய்ந்த செய்ய காலனார் கலயனாராம் – 3.இலை:4 17/1
காய்ந்த சின பகை புலத்தை கலந்து கடும் சமர் கடலை – 5.திருநின்ற:1 26/3
காய்ந்த மால் விடையார்-தம் கணபதீச்சரம் பரவு காதல் கூர – 6.வம்பறா:1 471/3

மேல்


காய்ந்தவர் (2)

கருப்பு வில்லோனை கூற்றை காய்ந்தவர் கடவூர் மன்னி – 3.இலை:4 34/1
காய்ந்தவர் இருந்த வெள்ளி கைலை மால் வரையை நண்ண – 5.திருநின்ற:4 53/3

மேல்


காய்ந்தவாறும் (1)

கரியினை உரித்தவாறும் காமனை காய்ந்தவாறும்
அரி அயற்கு அரியவாறும் அடியவர்க்கு எளியவாறும் – 12.மன்னிய:5 5/2,3

மேல்


காய்ந்தனை (1)

காலனை மார்க்கண்டர்க்கா காய்ந்தனை அடியேற்கு இன்று – 6.வம்பறா:1 740/2

மேல்


காய்ந்தார் (1)

களவு பொய் காமம் கோபம் முதலிய குற்றம் காய்ந்தார்
வளம் மிகு மனையின் வாழ்க்கை நிலையினார் மனை-பால் உள்ள – 5.திருநின்ற:5 2/1,2

மேல்


காய்ந்து (1)

நான்_மறை சிறுவர்க்காக காலனை காய்ந்து நட்டீர் – 6.வம்பறா:2 354/3

மேல்


காய்வுஉற்ற (1)

காய்வுஉற்ற செற்றம் கொடு கண்டகன் காப்பவும் சென்று – 4.மும்மை:1 19/1

மேல்


காய (3)

காய நெடும் கோல் கோத்து கனலின்-கண் உற காய்ச்சி – 3.இலை:3 146/3
காய மாசு பெருக்கி உழல் கலதி அமணர் கடு வினை செய் – 5.திருநின்ற:1 287/2
காய முயற்சியில் அரிந்த கணம் புல்லு கொடு வந்து – 9.கறை:1 5/2

மேல்


காயம் (1)

கறிக்கு வேண்டும் பல காயம் அரைத்து கூட்டி கடிது அமைப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 65/4

மேல்


காயமும் (1)

காயமும் மனமும் மாசு கழுவுதல் செய்யார் செய்யும் – 6.வம்பறா:1 720/1

மேல்


காயல் (2)

காயல் வண் கரை புரை நெறி அடைப்பன கனி முள் – 4.மும்மை:5 37/1
காயல் சூழ் கரை கடல் மயிலாபுரி நோக்கி – 6.வம்பறா:1 1073/3

மேல்


காயா (1)

காள மேகம் ஒப்பாள் உறை வரைப்பில் கண் படாத காயா புளி உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 79/4

மேல்


காயாது (1)

மங்குலுற நீள் ஆண் பனையாய் காயாது ஆக கண்ட அமணர் – 6.வம்பறா:1 978/2

மேல்


காயாவின் (1)

பண்ணை எழும் கயல் பாய இருப்பன காயாவின்
வண்ண நறும் சினை மேவிய வன் சிறை வண்டானம் – 3.இலை:7 6/3,4

மேல்


காயும் (3)

காயும் வெவ் அழல் கடவுளும் படர் ஒளி காட்ட – 6.வம்பறா:1 780/3
கண்ட தொண்டர்கள் எதிர்கொள வணங்கி காயும் நாகத்தார் கோயிலை அடைந்தார் – 6.வம்பறா:2 278/4
காயும் மத_களிற்றின் நிரை பரப்பி அமர் கடக்கின்றார் – 9.கறை:3 3/4

மேல்


கார் (44)

கான வீணையின் ஓசையும் கார் எதிர் – 1.திருமலை:1 4/2
கார் வில் செறி நாண் எறி கை செறி கட்டி கட்டி – 3.இலை:3 60/4
கை பற்றிய திண் சிலை கார் மழை மேகம் என்ன – 3.இலை:3 67/3
கார் வலைப்படுத்த குன்று கானமா வளைக்க நீள் – 3.இலை:3 70/3
கரை வளர் கழையின் முத்தும் கார் அகில் குறடும் சந்தும் – 3.இலை:3 98/2
கார் வரை அடவி சேர்ந்தும் காணுதற்கு அரியார்-தம்மை – 3.இலை:3 128/2
கார் பெறு கானம் போல களித்தன கைகள் கூப்பி – 3.இலை:4 29/3
காவின் நறும் குளிர் நீழல் உறங்குவ கார் மேதி – 3.இலை:7 2/4
கண் மலர் காவிகள் பாய இருப்பன கார் முல்லை – 3.இலை:7 6/1
ஞாலம் நீடு அரங்கில் ஆட கார் எனும் பருவ நல்லாள் – 3.இலை:7 19/4
கார் மன்னு சென்னி கதிர் மா மணி மாட வைப்பு – 4.மும்மை:1 1/2
கார் இரும்பின் சரி செறிகை கரும் சிறார் கவர்ந்து ஓட – 4.மும்மை:4 7/3
கார் ஏறும் எயில் புன்கூர் கண்_நுதலார் திரு முன்பு – 4.மும்மை:4 17/3
முழவு கார் கொள முல்லைகள் முகைப்பன முல்லை – 4.மும்மை:5 10/2
மணம் கொள் கொல்லையில் வரகு போர் மஞ்சனம் வரை கார்
இணைந்து முல்லையும் குறிஞ்சியும் கலப்பன எங்கும் – 4.மும்மை:5 43/3,4
கார் இருண்ட குழாம் போலும் உரு உடைய கார் அமணர் – 5.திருநின்ற:1 100/3
கார் இருண்ட குழாம் போலும் உரு உடைய கார் அமணர் – 5.திருநின்ற:1 100/3
கார் வளரும் மாடங்கள் கலந்த மறை ஒலி வளர்க்கும் – 5.திருநின்ற:1 149/1
கார் ஆரும் கறை_கண்டர் கீழ்வேளூர் கன்றாப்பூர் கலந்து பாடி – 5.திருநின்ற:1 228/3
கார் மன்னும் கறை_கண்டர் கழல் இணைகள் தொழுது அகன்று – 5.திருநின்ற:1 248/3
மருங்கு சென்றுஉற நீலகண்ட பெரும்பாணர் வணங்கி கார்
நெருங்கு சோலை சூழ் இ பதி அடியேன் பதி என நெடிது இன்புற்று – 6.வம்பறா:1 178/2,3
கார் வளர் கண்டர் தாள் பணிந்து காண்பவர் – 6.வம்பறா:1 252/2
கார் பட்ட வண் கை கவுணியர்க்கு கனவிடை முன் நின்று அருள்செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 554/4
கார் அமண் வெம் சுரம் அருளால் கடந்தார் தாமும் கடல் காழி கவுணியர்-தம் தலைவர்-தாமும் – 6.வம்பறா:1 576/1
கார் நாடு முகை முல்லை கடி நாறு நிலம் கடந்து – 6.வம்பறா:1 628/2
மல்கு கார் அமண் இருள் கெட ஈங்கு வந்து அருள – 6.வம்பறா:1 675/3
கழுது போல் வரும் கார் அமண் குண்டர்கள் கலங்கி – 6.வம்பறா:1 678/3
காவலன் பரிந்து உரைத்தலும் கார் அமண் கையர் – 6.வம்பறா:1 683/2
உள்ள நிறை பொறாமையினால் உழை இருந்த கார் அமணர் – 6.வம்பறா:1 755/2
கார் கெழு பருவம் வாய்ப்ப காமுறும் மகளிர் உள்ளம் – 6.வம்பறா:1 812/1
கார் கெழு விடத்தை நீக்கும் கவுணியர் தலைவர் நோக்கால் – 6.வம்பறா:1 1103/2
கார் கெழு சோலை சூழ் காழி மன்னவர் – 6.வம்பறா:1 1112/2
கார் உலவு மலர் சோலை கழுமலத்தை வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:1 1168/2
கார் ஊரும் நெடும் விசும்பும் கரக்க நிறைந்து ஓங்கியது-ஆல் – 6.வம்பறா:2 14/4
கொண்டது ஓர் மயலால் வினவு கூற்று ஆக குலவு சொல் கார் உலாவிய என்று – 6.வம்பறா:2 84/3
கார் புனையும் மணிகண்டர் செயல் கருத்தில் கொண்டு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 263/3
கார் விரவு கோபுரத்தை கைதொழுதே உள் புகுந்து – 6.வம்பறா:2 306/2
கார் ஆரும் மலர் சோலை கானப்பேர் கடந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 117/3
வதிகள் எங்கும் குளிர் பந்தர் மனைகள் எங்கும் அகில் புகை கார்
நதிகள் எங்கும் மலர் பிறங்கல் ஞாங்கர் எங்கும் ஓங்குவன – 7.வார்கொண்ட:4 142/2,3
கார் ஊரும் மலை நாடு கடந்து அருளி கல் சுரமும் – 7.வார்கொண்ட:4 164/2
கார் முகிலும் பல தெரியா களிற்று நிரை களம் எல்லாம் – 8.பொய்:2 4/4
கார் ஏறும் கோபுரங்கள் கதிர் ஏறும் மலர் சோலை – 8.பொய்:2 7/1
கார் உலவும் மலர் சோலை கன்னி மதில் புடைசூழ்ந்து – 8.பொய்:6 1/3
கார் வளர் சிகர மாட காம்பீலி என்பது ஆகும் – 12.மன்னிய:3 1/4

மேல்


காரண (2)

காரண பங்கயம் ஐந்தின் கடவுளர்-தம் பதம் கடந்து – 11.பத்தராய்:3 1/1
ஆரண காரண கூத்தர் அடி தொண்டின் வழி அடைந்தார் – 11.பத்தராய்:3 1/4

மேல்


காரணங்கள் (2)

ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பு_அரும் காரணங்கள் நான்கும் – 1.திருமலை:5 106/1
காரணங்கள் கண்_நுதற்கு அன்பர் என்னவே – 5.திருநின்ற:2 3/1

மேல்


காரணத்தால் (1)

காரணத்தால் அர்ச்சிக்கும் மறையோர்-தங்கள் கமல மலர் கழல் வணங்கி கசிந்து சிந்தை – 11.பத்தராய்:5 3/3

மேல்


காரணத்தின் (1)

காரணத்தின் வரும் இன்ப கண்ணீர் பொழிய கைதொழுதார் – 6.வம்பறா:1 976/4

மேல்


காரணத்தினாலே (1)

அரிவை காரணத்தினாலே ஆளுடை பரமர்-தம்மை – 6.வம்பறா:2 387/1

மேல்


காரணத்தை (1)

உய்த்த காரணத்தை உணர்ந்து நொந்து அடிமை ஒருமையாம் எழுமையும் உணர்த்தி – 6.வம்பறா:2 81/2

மேல்


காரணம் (1)

வேறு ஒரு பேர் முன் எழுத வேண்டிய காரணம் என்-கொல் – 5.திருநின்ற:5 12/3

மேல்


காரணமாய் (2)

காரணமாய் வளம் பெருகு கருணை திருவடிவு ஆன – 6.வம்பறா:1 67/2
காணாத அருவினுக்கும் உருவினுக்கும் காரணமாய்
நீள் நாகம் அணிந்தார்க்கு நிகழ் குறியாம் சிவலிங்கம் – 7.வார்கொண்ட:1 8/1,2

மேல்


காரணமும் (2)

அங்கு-நின்று அரிது எழுந்தருளுவார் அகில காரணமும் ஆனார் – 6.வம்பறா:1 520/1
மேல் வரும் அழிவுக்கு ஆக வேறு காரணமும் காணார் – 6.வம்பறா:1 633/3

மேல்


காரணமே (1)

பொங்கிய வெகுளி கூர பொறாமை காரணமே ஆக – 6.வம்பறா:1 798/2

மேல்


காரணர் (6)

அகில காரணர் தாள் பணிவார்கள் தாம் – 1.திருமலை:4 4/1
பேறு தனக்கு காரணர் ஆம் பிரானார் விறன்மிண்டரின் பெருமை – 2.தில்லை:6 11/2
வேத காரணர் ஆய ஏகம்பர் விரை மலர் செய்ய தாமரை கழல் கீழ் – 4.மும்மை:5 67/3
காலம் முழுதும் உலகு அனைத்தும் காக்கும் முதல் காரணர் ஆகும் – 4.மும்மை:6 21/2
வேத காரணர் ஆய வெண் பிறை சேர் செய்ய சடை – 6.வம்பறா:1 79/1
வேத காரணர் அடியார் வேண்டிய மெய் பணி செய்ய – 7.வார்கொண்ட:3 12/1

மேல்


காரணர்-தம் (1)

அருள் காரணர்-தம் திருமறைக்காடு அணைந்தார் சேரர் ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 85/4

மேல்


காரணராம் (1)

கான் ஆதி காரணராம் கண்_நுதலார் விடை உகைத்து – 3.இலை:7 38/3

மேல்


காரணரை (1)

மெய்த்த ஆகம விதி வழி வேத காரணரை
நித்தல் பூசனை புரிந்து எழு நியமும் செய்தே – 5.திருநின்ற:6 6/1,2

மேல்


காரால் (1)

காரால் நிகர்க்க அரிய கொடை கையார் கழறிற்றறிவார்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:4 56/4

மேல்


காரி (2)

வித்தக கரி மேல் கொளும் காரி மேவும் செண்டு அணை வெளியும் ஒன்று உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 82/4
முக்கண் முதல் தலைவன் இடம் ஆகி உள்ள முகில் நெருங்கும் காரி கரை முன்னர் சென்று – 6.வம்பறா:1 1014/3

மேல்


காரிகை (1)

கழி பெரும் காதல் காட்டி காரிகை உடன் போம் போதில் – 2.தில்லை:3 15/2

மேல்


காரிகை-தன்-பால் (1)

காரிகை-தன்-பால் செல்லும் காதலால் ஒருவன் ஏவ – 6.வம்பறா:2 385/1

மேல்


காரிகையாள் (1)

கற்றவர்கள் தொழுது ஏத்தும் காழி வேந்தர் கருணையினால் காரிகையாள் தனக்கு நல்க – 6.வம்பறா:1 481/3

மேல்


காரியத்தை (1)

இ காரியத்தை நீ இன்று சிரித்தது என் ஏடா என்ன – 1.திருமலை:5 39/4

மேல்


காரியம் (2)

கங்குலின் வந்து சொன்ன காரியம் அழகு இது என்றார் – 6.வம்பறா:2 343/4
நாயனை அடியான் ஏவும் காரியம் நன்று சால – 6.வம்பறா:2 384/1

மேல்


காரியார் (2)

காரியார் தாம் செய்த திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம் – 9.கறை:1 9/4
காரியார் கழல் வணங்கி அவர் அளித்த கருணையினால் – 9.கறை:2 5/2

மேல்


காரின் (4)

காரின் மேவிய களி அளி மலர் பொழில் சூழ்ந்து – 2.தில்லை:7 1/2
காரின் மல்கிய சோலை அண்ணாமலை அன்பர் காட்டிட கண்டார் – 6.வம்பறா:1 969/4
காரின் மல்கிய சோலை சூழ் கழுமல தலைவர் – 6.வம்பறா:1 1065/2
காரின் மலிந்த கொடை நிழல் மேல் கவிக்கும் கொற்ற குடை நிழல் கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 10/3

மேல்


காரினில் (2)

காரினில் பொலிந்த கண்டத்து இறைவர் தாள் வணங்கி காதல் – 6.வம்பறா:1 868/2
காரினில் திகழ் கண்டர்-தம் காதலோர் குழுமி – 6.வம்பறா:2 4/2

மேல்


காருட (1)

மேவு காருட விஞ்சை வித்தகர் இது விதி என்று – 6.வம்பறா:1 1062/2

மேல்


காருடன் (1)

காருடன் கடை_நாள் பொங்கும் கடல் என கலித்த அன்றே – 3.இலை:1 32/4

மேல்


காரைக்கால் (4)

கானல் மிசை உலவு வளம் பெருகு திரு காரைக்கால் – 5.திருநின்ற:4 1/4
மாட மலி காரைக்கால் வள நகரில் வரவிட்டார் – 5.திருநின்ற:4 7/4
பணை முரசம் எழுந்து ஆர்ப்ப காரைக்கால் பதி புகுந்தார் – 5.திருநின்ற:4 10/4
கன்னி மா மதில் சூழ் மாட காரைக்கால் வணிகன் ஆன – 5.திருநின்ற:4 39/2

மேல்


காரைக்கால்அம்மை (1)

குயிலை பொருவும் காரைக்கால்அம்மை பெருமை கூறுவாம் – 5.திருநின்ற:3 11/4

மேல்


காரைக்காலின்-கண் (1)

வங்க மலி கடல் காரைக்காலின்-கண் வாழ் வணிகர் – 5.திருநின்ற:4 2/1

மேல்


காரைகள் (1)

காரைகள் கூகை முல்லை என நிகழ் கலை சேர் வாய்மை – 6.வம்பறா:1 115/1

மேல்


காரோணத்து (2)

கண்ணாரும் அரு மணியை காரோணத்து ஆர் அமுதை – 6.வம்பறா:1 410/1
கற்றவர் வாழ் கடல் நாகை காரோணத்து கண்_நுதலை கைதொழுது கலந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 466/3

மேல்


காரோணம் (4)

ஞாலம் நிகழ்ந்த நாகை காரோணம் பிறவும் தாம் பணிந்து – 5.திருநின்ற:1 291/3
கந்த மலர் பொழில் சூழ்ந்த காரோணம் சென்று அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 408/4
நம்பி-தாமும் அ நாள் போய் நாகை காரோணம் பாடி – 7.வார்கொண்ட:4 63/1
பூவில் திகழும் பொழில் நாகை புகுந்து காரோணம் பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 84/4

மேல்


கால் (39)

காவிரி புனல் கால் பரந்து ஓங்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 9/4
கால் இரும் பகடு போக்கும் கரும் பெரும் பாண்டில் ஈட்டம் – 1.திருமலை:2 24/2
பாசனத்து அமைந்த பாங்கர் பரு மணி பைம்பொன் திண் கால்
ஆசனத்து அணி நீர் ஆட்டி அரிசனம் சாத்தி அன்பால் – 1.திருமலை:5 15/2,3
மா மணி அணிந்த தூய வளர் ஒளி இருள் கால் சீக்கும் – 1.திருமலை:5 18/3
ஏறி மரகத தூணத்து இலங்கு மணி வேதிகையில் நலம் கொள் பொன் கால்
மாறு_இல் மலர் சேக்கை மிசை மணி நிலா முன்றில் மருங்கு இருந்தாள் வந்து – 1.திருமலை:5 170/3,4
கால் என விசையில் சென்று கடி நகர் புறத்து போகி – 2.தில்லை:3 14/2
கால் கொண்டு போவார் போல கடிது கொண்டு அகல போக – 3.இலை:1 14/2
மண்ணிடை இறு கால் மேல்மேல் வந்து எழுந்தது போல் தோன்ற – 3.இலை:1 33/2
கதிரோன் எழ மழுங்கி கால் சாயும்-காலை – 3.இலை:2 8/1
கால் கழல் கட்டிய மள்ளர்கள் கைகளின் மெய்கள் அடக்கிய – 3.இலை:2 16/1
ஏறு கால் பன்றியோடும் இரும் கலை புன மான் மற்றும் – 3.இலை:3 133/1
எண்ணுவர் தம்பிரான்-தன் திரு கண்ணில் இட கால் ஊன்றி – 3.இலை:3 182/2
கால் ஆறு வயல் கரும்பின் கமழ் சாறூர் கஞ்சாறூர் – 3.இலை:5 1/4
போதரா நின்ற போது புலர்ந்து கால் தளர்ந்து தப்பி – 3.இலை:6 15/1
மருவிய கால் விசைத்து அசையா மரங்கள் மலர் சினை சலியா – 3.இலை:7 35/1
காது கொள் குழைகள் வீசும் கதிர் நிலவு இருள் கால் சீப்ப – 3.இலை:7 42/2
மாது கொள் புலவி நீக்க மனையிடை இரு கால் செல்ல – 3.இலை:7 42/3
பொன்னின் அரி மெல் அணை சாமரை காமர் பூம் கால்
மன்னும் குடை நீழல் இருந்தனர் வையம் தாங்கி – 4.மும்மை:1 44/3,4
வண்டல் முத்த நீர் மண்டு கால் சொரிவன வயல்-பால் – 4.மும்மை:5 8/3
வெள்ள நீர் இரு மருங்கு கால் வழி மிதந்து ஏறி – 4.மும்மை:5 22/3
வினைஞர் ஆர்ப்பு ஒலி எடுப்ப நீர் வழங்குவ வியன் கால் – 4.மும்மை:5 23/4
வெம்பு சின களிற்று அதிர்வும் மாவின் ஆர்ப்பும் வியன் நெடும் தேர் கால் இசைப்பும் விழவு அறாத – 4.மும்மை:5 98/1
கால் எல்லாம் தகட்டு வரால் கரும்பு எல்லாம் கண் பொழி தேன் – 5.திருநின்ற:1 4/1
கண்டு மிக பீலி கொடு கால் அளவும் தடவி இடவும் – 5.திருநின்ற:1 53/3
தீய ஆய விலங்கு வன் தொழில் செய்ய அஞ்சின நஞ்சு கால்
வாய நாக மணி பணம் கொள் விளக்கு எடுத்தன வந்து கால் – 5.திருநின்ற:1 355/2,3
வாய நாக மணி பணம் கொள் விளக்கு எடுத்தன வந்து கால்
தோய வானவர் ஆயினும் தனி துன் அரும் சுரம் முன்னினார் – 5.திருநின்ற:1 355/3,4
மின் செய் பொலம் கிண்கிணி கால் கொட்டி அவர் மீளாமை – 6.வம்பறா:1 57/3
கை சிறியது ஒருமாறு கொண்டு ஓச்ச கால் எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 73/2
கலவ மென் மயில் இனம் களித்து தழைத்திட கடி மண குளிர் கால் வந்து – 6.வம்பறா:1 149/1
பேடையுடன் பவள கால் புறவு ஒடுங்க பித்திகையின் – 6.வம்பறா:1 331/2
கற்குடி மா மலை மேல் எழுந்த கனக கொழுந்தினை கால் வளைய – 6.வம்பறா:1 343/1
தண் புனல் குளிர் கால் நறும் சந்தன தேய்வை – 6.வம்பறா:1 385/1
பத்தியில் குயிற்றும் பைம்பொன் பவள கால் பந்தர் நாப்பண் – 6.வம்பறா:1 1239/1
தக்க திரு கால் சரியும் சாத்திய ஒண் சுடர் தயங்க – 7.வார்கொண்ட:3 32/4
இனிய மழலை கிண்கிணி கால் இரண்டும் மடியின் புடை இடுக்கி – 7.வார்கொண்ட:3 63/1
சோதி மணி மாளிகையின்-கண் சுடரும் பசும்பொன் கால் அமளி – 7.வார்கொண்ட:4 71/1
மலைக்கு நெடு முள் கணை கால் வாரண போர் மகிழ்ந்து அருளி – 7.வார்கொண்ட:4 126/3
பிறவா ஒரு நாழிகை கழித்து என் பிள்ளை பிறக்கும் பரிசு என் கால்
உற ஆர்த்து எடுத்து தூக்கும் என உற்ற செயல் மற்று அது முற்றி – 12.மன்னிய:4 10/1,2
கால் நிலம் கொள வலம்கொண்டு மேவினார் கடி மதில் திரு வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 32/4

மேல்


கால்களும் (1)

கால்களும் தடுமாறும் ஆடி கண்களும் இடமே ஆடி – 6.வம்பறா:1 633/2

மேல்


கால்களை (1)

வரும் புனல் பெரும் கால்களை மறித்திட வாளை – 4.மும்மை:5 25/1

மேல்


கால (3)

கால வேனிலில் கடும் பகல் பொழுதினை பற்றி – 4.மும்மை:5 15/3
கால நிலைமையால் உங்கள் கருத்தில் வாட்டம் உறீர் எனினும் – 5.திருநின்ற:1 257/1
வந்து அடைந்த சிறு மறையோன் உயிர் மேல் சீறி வரும் காலன் பெரும் கால வலயம் போலும் – 6.வம்பறா:1 477/1

மேல்


காலங்கள் (4)

வீழ்ந்த வேணியர்-தமை பெரும் காலங்கள் விரும்பினால் கும்பிட்டு – 6.வம்பறா:1 531/3
தங்கிய காதலினால் காலங்கள் தப்பாமே – 6.வம்பறா:1 548/2
கொள்ளும் நீர்மை காலங்கள் கழித்து சிவமே கூடினவால் – 6.வம்பறா:1 983/3
முன்னிய காலங்கள் பல முறைமையினால் வந்து அகல – 6.வம்பறா:2 269/4

மேல்


காலங்கள்-தோறும் (1)

பூ அலரும் பொழில் புடைசூழ் சண்பை ஆளும் புரவலனார் காலங்கள்-தோறும் புக்கு – 6.வம்பறா:1 1025/3

மேல்


காலங்களில் (3)

பதவு காலங்களில் மேய்த்தும் பறித்தும் அளித்தும் பரிவு அகற்றி – 4.மும்மை:6 26/1
கூடிய அன்பொடு காலங்களில் அணைந்து கும்பிட்டு கோது_இல் வாய்மை – 5.திருநின்ற:1 226/2
கூடும் காலங்களில் அணைந்து பரவி கும்பிட்டு இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 205/4

மேல்


காலங்களின் (2)

ஆங்கு அ பணிகள் ஆனவற்றுக்கு அமைத்த காலங்களின் அமைத்து – 4.மும்மை:2 10/1
மான நிலவு திருப்பணிகள் செய்து காலங்களின் வணங்கி – 10.கடல்:3 3/3

மேல்


காலங்களுக்கு (1)

வண்டு மருவும் திரு மலர் மெல் மாலை காலங்களுக்கு ஏற்ப – 6.வம்பறா:2 223/3

மேல்


காலத்தால் (1)

தீ_வினைக்கு நீர் என்றும் அடைவிலாதீர் திரு அமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு – 6.வம்பறா:1 567/3

மேல்


காலத்தில் (1)

அந்நிலைமை அடைந்து திளைத்து ஆங்கு எய்தா காலத்தில்
மன்னு திரு அம்பலத்தை வலம்கொண்டு போந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1141/1,2

மேல்


காலத்தின் (2)

சென்ற காலத்தின் பழுது_இலா திறமும் இனி எதிர் காலத்தின் சிறப்பும் – 6.வம்பறா:1 659/1
சென்ற காலத்தின் பழுது_இலா திறமும் இனி எதிர் காலத்தின் சிறப்பும் – 6.வம்பறா:1 659/1

மேல்


காலத்து (5)

மாரி காலத்து இரவினில் வைகி ஓர் – 2.தில்லை:4 9/1
மான அர்ச்சனையால் ஒரு காலத்து வழிபட்டு – 4.மும்மை:5 49/2
சீதம் மலி காலத்து திருக்குறிப்புத்தொண்டர்-பால் – 4.மும்மை:5 116/1
கடுத்த எரி நிகழ் காலத்து இட்டது அல்லால் காணாத காலத்துக்கு அது ஆம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 923/4
நா வேய்ந்த திருத்தொண்டத்தொகையில் கூறும் நல் தொண்டர் காலத்து முன்னும் பின்னும் – 11.பத்தராய்:7 1/2

மேல்


காலத்துக்கு (1)

கடுத்த எரி நிகழ் காலத்து இட்டது அல்லால் காணாத காலத்துக்கு அது ஆம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 923/4

மேல்


காலம் (42)

மேய காலம் அலாமையின் மீண்டு அவன் – 1.திருமலை:1 7/2
காதில் வெண்_குழையோன் கழல் தொழ நெடியோன் காலம் பார்த்திருந்ததும் அறியான் – 1.திருமலை:1 8/1
அ காலம் உன் தந்தை தன் தந்தை ஆள் ஓலை ஈதால் – 1.திருமலை:5 39/3
காலம் நேர்படுதல் பார்த்து அயல் நிற்ப காதல் அன்பர் கண நாதர் புகும் பொன் – 1.திருமலை:5 103/3
மை வண்ண வரை நெடும் தோள் நாகன்-தானும் மலை எங்கும் வனம் எங்கும் வரம்பு_இல் காலம்
கை வண்ண சிலை வேட்டையாடி தெவ்வர் கண நிரைகள் பல கவர்ந்து கானம் காத்து – 3.இலை:3 43/2,3
ஊறு செய் காலம் சிந்தித்து உரு மிக தெரியா போதின் – 3.இலை:3 133/3
சேய காலம் தொடர்ந்தும் தெளிவு இலா – 3.இலை:6 5/2
காலம் உயிர்கட்கு இடர் ஆன கடிந்து காத்து – 4.மும்மை:1 47/4
காலம் முழுதும் உலகு அனைத்தும் காக்கும் முதல் காரணர் ஆகும் – 4.மும்மை:6 21/2
காலம் தவறு தீர்ந்து எங்கும் கலி வான் பொழிந்த புனல் கலந்து – 5.திருநின்ற:1 262/1
கடிது வந்து அமுது செய்ய காலம் தாழ்கின்றது என்றே – 5.திருநின்ற:5 30/1
காலம் முன்பெற அழுதவர் அழைத்திட கடிது – 5.திருநின்ற:6 29/3
கண்ணார் அமுது உண்டார் காலம் பெற அழுதார் – 6.வம்பறா:1 163/4
சொல்_மாலையால் காலம் எல்லாம் துதித்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 164/2
காலம் எய்திட காதல் வழிப்படும் – 6.வம்பறா:1 200/3
ஆவது ஆகிய காலம் வந்து அணையுற அணைந்து – 6.வம்பறா:1 422/2
காலம் உய்த்தவர்களோடு அளவளாவி கலந்து அருளினார் காழி நாடார் – 6.வம்பறா:1 523/4
இலகு மணி பீடத்து குணக்கும் மேற்கும் யாம் அளித்தோம் உமக்கு இந்த காலம் தீர்ந்தால் – 6.வம்பறா:1 564/3
புவனம் எலாம் பொலிவு எய்தும் காலம் எய்த புரி சடையார் கழல் பல நாள் போற்றி வைகி – 6.வம்பறா:1 572/2
மன்னவன் மொழிவான் என்னே மதித்த இ காலம் ஒன்றில் – 6.வம்பறா:1 768/1
காலம் பெற்று இனிது இறைஞ்சி கைதொழுது புறம் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 883/3
காலம் ஆனவை அனைத்தினும் பணிந்து உடன் கலந்த அன்பர்களோடும் – 6.வம்பறா:1 959/2
கண்டு போற்றி நாம் பணிவது என்று அன்பருக்கு அருள்செய்வார் காலம் பெற்று – 6.வம்பறா:1 960/2
காலம் இனி தாழாமே கை கொண்டு இங்கு இனிது அருந்தி – 6.வம்பறா:2 159/3
கடி சேர் மணமும் இனி நிகழும் காலம் என்ன கற்பு வளர் – 6.வம்பறா:2 210/3
கோயிலின் முன் காலம் அது ஆகவே குறித்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 255/3
காலம் நிரம்ப தொழுது ஏத்தி கனக மணி மாளிகை கோயில் – 6.வம்பறா:2 312/1
காலம் இது என்று அங்கு அவரை அழைத்தால் என்ன கடல் விளைத்த – 6.வம்பறா:2 334/2
காலம் தப்பாமே வருவேன் என்று மொழிந்து கைதொழுதார் – 7.வார்கொண்ட:3 49/4
நீட பணியும் காலம் எலாம் நின்று தொழுது புறம் போந்து – 7.வார்கொண்ட:4 58/3
பொங்கு பெரும் காலம் எலாம் புக்கு இறைஞ்சி புறத்து அணைந்து – 7.வார்கொண்ட:4 125/3
அரசு உரிமை நெடும் காலம் அளித்து இறைவர் அருளாலே – 9.கறை:3 9/3
அரிய அ திருத்தொண்டு ஆற்றும் அரசனார் அளவு_இல் காலம்
மருவிய உரிமை தாங்கி மால் அயன் அரியார் மன்னும் – 10.கடல்:1 12/1,2
தண் அளியால் நெடும் காலம் திருநீற்றின் நெறி தழைப்ப – 10.கடல்:2 10/3
தெரிந்து உணரின் முப்போதும் செல் காலம் நிகழ் காலம் – 11.பத்தராய்:5 2/1
தெரிந்து உணரின் முப்போதும் செல் காலம் நிகழ் காலம்
வருங்காலம் ஆனவற்றின் வழிவழியே திருத்தொண்டின் – 11.பத்தராய்:5 2/1,2
ஆரணத்தின் உள்பொருள்கள் அனைத்தும் ஆகும் அண்ணலை எண்ணிய காலம் மூன்றும் அன்பின் – 11.பத்தராய்:5 3/2
மாசு_இல் புகழ் நெடுமாறன் தனக்கு சைவ வழித்துணையாய் நெடும் காலம் மன்னி பின்னை – 12.மன்னிய:2 2/3
விழைவார் மகவு பெற அடுத்த வேலை-அதனில் காலம் உணர் – 12.மன்னிய:4 9/2
அறவாணர்கள் சொல்லிய காலம் அணைய பிணிவிட்டு அரு மணியை – 12.மன்னிய:4 10/3
காலம் ஆதரித்த பண்ணில் கை பல முறையும் ஆராய்ந்து – 12.மன்னிய:5 2/3
சால காலம் அங்கு இருந்து தம்பிரான்-தன் திருவருளால் – 12.மன்னிய:5 9/2

மேல்


காலம்-தொறும் (2)

பங்கய பதம் தொழுது காலம்-தொறும் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 513/4
நீடும் இனிய விநோதங்கள் நெருங்கு காலம்-தொறும் நிகழ – 7.வார்கொண்ட:4 154/2

மேல்


காலம்-தோறும் (2)

மேவிய காலம்-தோறும் விருப்பில் கும்பிட்டே – 5.திருநின்ற:1 239/3
பூத நாதர் கோயிலினில் காலம்-தோறும் புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 222/2

மேல்


காலமும் (2)

இத்தனை காலமும் நினது சிலை கீழ் தங்கி இனிது உண்டு தீங்கு இன்றி இருந்தோம் இன்னும் – 3.இலை:3 46/1
தொடுத்த நிகழ்காலமே அன்றி ஏனை தொடர்ந்த இரு காலமும் தொக்கு அறியும் ஆகில் – 6.வம்பறா:1 923/3

மேல்


காலன் (2)

காலன் ஆர் உயிர் மாள கறுத்தன – 1.திருமலை:5 192/2
வந்து அடைந்த சிறு மறையோன் உயிர் மேல் சீறி வரும் காலன் பெரும் கால வலயம் போலும் – 6.வம்பறா:1 477/1

மேல்


காலனாம் (1)

பொருவு_அரும் தவத்தான் புலி காலனாம்
அரு முனி எந்தை அர்ச்சித்தும் உள்ளது – 1.திருமலை:1 31/1,2

மேல்


காலனார் (2)

காலனார் உயிர் செற்றார்க்கு கமழ்ந்த குங்குலிய தூபம் – 3.இலை:4 6/3
காலனை காய்ந்த செய்ய காலனார் கலயனாராம் – 3.இலை:4 17/1

மேல்


காலனை (4)

காலனை காய்ந்த செய்ய காலனார் கலயனாராம் – 3.இலை:4 17/1
சுற்று மாளிகை வலம்கொண்டு காலனை உதைத்து உருட்டிய செய்ய – 6.வம்பறா:1 534/2
காலனை மார்க்கண்டர்க்கா காய்ந்தனை அடியேற்கு இன்று – 6.வம்பறா:1 740/2
நான்_மறை சிறுவர்க்காக காலனை காய்ந்து நட்டீர் – 6.வம்பறா:2 354/3

மேல்


காலாக (1)

ஒல்லை அணைந்து பால் ஆக்கள் ஒன்றுக்கு ஒரு காலாக எதிர் – 4.மும்மை:6 34/3

மேல்


காலால் (1)

காலால் இடறி சிந்தினான் கையால் கடமை தலை நின்றான் – 4.மும்மை:6 50/4

மேல்


காலாள் (1)

பொன் அணி ஓடை யானை பொரு பரி காலாள் மற்றும் – 2.தில்லை:5 5/3

மேல்


காலில் (1)

முளைத்து எழு முதலை கண்டு முடி மிசை மலரை காலில்
வளைத்த பொன் செருப்பால் மாற்றி வாயின் மஞ்சன நீர்-தன்னை – 3.இலை:3 123/2,3

மேல்


காலின் (2)

வீர கழல் காலின் விளங்க அணிந்து பாதம் – 3.இலை:3 62/1
படர் ஒளி கைலை வெற்பின் பாங்கு அணைந்து ஆங்கு காலின்
நடையினை தவிர்த்து பார் மேல் தலையினால் நடந்து சென்றார் – 5.திருநின்ற:4 55/3,4

மேல்


காலினால் (3)

காலினால் தடவி சென்று கைகளால் – 2.தில்லை:4 18/1
கொண்டு எழுந்து ஆர்த்து சென்று காலினால் குலுங்க பாய்ந்தார் – 3.இலை:1 23/4
உள் நிலாவிய காலினால் பணிந்து உறைந்து – 6.வம்பறா:1 431/2

மேல்


காலினோடு (1)

காலினோடு கை முறிய கல் மேல் இடறி வீழ்வார்கள் – 6.வம்பறா:4 23/2

மேல்


காலும் (3)

அங்கையின் மழுவும் தாமும் அனலும் வெம் காலும் என்ன – 3.இலை:1 22/2
மெய் வைத்த காலும் தரும் ஞாலம் அளந்த மேன்மை – 4.மும்மை:1 3/3
காலும் பிரம நாடி வழி கருத்து செலுத்த கபால நடு – 5.திருநின்ற:3 10/2

மேல்


காலை (20)

காலை செய் வினைகள் முற்றி கணித நூல் புலவர் சொன்ன – 1.திருமலை:5 14/1
காலை வந்து உதவ வேண்டி கடிதினில் வாராநின்றார் – 3.இலை:1 10/4
கேட்டாரும் கங்குல் புலர் காலை தீயோனும் – 3.இலை:2 31/1
வெம் கண் மரை கலையொடு மான் முதலாய் உள்ள மிருகங்கள் மிக நெருங்கி மீதூர் காலை
திங்கள் முறை வேட்டை வினை தாழ்த்தது என்று சிலை வேடர் தாம் எல்லாம் திரண்டு சென்று – 3.இலை:3 44/2,3
மங்கல நீர் சுனை படிந்து மனையின் வைகி வைகு இருளின் புலர் காலை வரி வில் சாலை – 3.இலை:3 56/3
கை வேறு கொள் ஈம அரும்_கடன் காலை முற்றி – 4.மும்மை:1 27/2
மன்னரை இன்றி வைகும் மண்ணுலகு எண்ணும் காலை
இன்னுயிர் இன்றி வாழும் யாக்கையை ஒக்கும் என்பார் – 4.மும்மை:1 29/3,4
காலை மலரும் கமலம் போல் காஞ்சி வாணர் முகம் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 318/3
காலை பயிலும் வேத ஒலி கழுநீர் பயிலும் செழு நீர் செய் – 5.திருநின்ற:7 2/4
பரவி அமுது செய்து அருளி பள்ளிகொண்டு புலர் காலை
அரவம் அணிவார் பூசை அமைத்து ஆரூர் நகரின் மீண்டு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:7 16/3,4
நீள் இரவு புலர் காலை மாலை வாச நெறி குழலாள் நெடிது அயர்ந்து புலம்புகின்றாள் – 6.வம்பறா:1 474/4
வண்ண நித்தில சிவிகையும் பின் வர வழி கொள உறும் காலை
எண்_இல் சீர் திரு நாவினுக்கு அரசரும் மற்று அவர்க்கு இசைக்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 526/3,4
கை வகை முறைமை தன்மை கழிய முன் கலங்கும் காலை – 6.வம்பறா:1 599/4
காலை எழும் கதிரவனை புடைசூழும் கரு முகில் போல் – 6.வம்பறா:1 756/1
கலை பயிலும் கவுணியர் கோன் அதனை கண்டு அ கரையின்-கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை – 6.வம்பறா:1 897/4
காலை செய் வினை முற்றிய கவுணியர் பெருமான் – 6.வம்பறா:1 1196/2
அ இரவு புலர் காலை உணர்ந்து எழுவார் அது கண்டே – 6.வம்பறா:2 15/1
அ விரவு புலர் காலை ஆரூரில் வாழ்வார் கண்டு – 6.வம்பறா:2 26/1
காலை எழும் பல் கலையின் ஒலி களிற்று கன்று வடிக்கும் ஒலி – 7.வார்கொண்ட:4 2/1
காலை மலர் செங்கமல கண் கழற்று அறிவார் உடன் கூட – 13.வெள்ளானை:1 1/3

மேல்


காலையில் (1)

யாமத்து இருளும் புலர கதிரோன் எழு காலையில் வந்து அடியார் கூடி – 1.திருமலை:5 180/2

மேல்


காவண (1)

காவண நீள் தோரணங்கள் நாட்டி உடன் களி சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 400/2

மேல்


காவணத்திடையே (1)

காவணத்திடையே ஓட கடிது பின்தொடர்ந்து நம்பி – 1.திருமலை:5 44/2

மேல்


காவணத்து (1)

கண்_நுதல் கோயில் தேவ ஆசிரியன் ஆம் காவணத்து
விண்ணவர் ஒழிய மண் மேல் மிக்க சீர் அடியார் கூடி – 1.திருமலை:5 189/1,2

மேல்


காவணம் (5)

நாட்டி நீள் நடை காவணம் இட்டு நல் சுற்றத்து – 5.திருநின்ற:6 25/3
காவணம் எங்கும் இட்டு கமுகொடு கதலி நாட்டி – 6.வம்பறா:1 118/1
நடை செய் காவணம் தோரணம் பூகம் நல் கதலி – 6.வம்பறா:1 234/3
துன்னு நீள் நடை காவணம் துகில் விதானித்து – 6.வம்பறா:1 1070/4
நாடு மகிழ அவ்வளவு நடை காவணம் பாவாடைஉடன் – 6.வம்பறா:2 57/3

மேல்


காவதம் (1)

அங்கு அது நோக்கி சென்றார் காவதம் அரையில் கண்டார் – 3.இலை:3 95/3

மேல்


காவல் (18)

மன்னு சிலை மலையர் குல காவல் பூண்டு மாறு எறிந்து மா வேட்டையாடி என்றும் – 3.இலை:3 53/3
கடி கொள பரந்த காடு காவல் செய்து அமைத்த பின் – 3.இலை:3 75/3
காவல் புரி வல் ஆயர் கன்று உடை ஆன் நிரை சூழ – 3.இலை:7 18/3
கான கடி சூழ் வடுக கருநாடர் காவல்
மான படை மன்னன் வலிந்து நிலம் கொள்வானாய் – 4.மும்மை:1 11/1,2
கந்த பொழில் சூழ் மதுராபுரி காவல் கொண்டான் – 4.மும்மை:1 12/4
சூழும் படை மன்னவன் தோள் இணை காவல் இன்றி – 4.மும்மை:1 28/3
கை வரை கைக்கொண்டார் மண் காவல் கைக்கொள்வார் என்று – 4.மும்மை:1 30/4
கண் கட்டி விடும் களி யானை அ காவல் மூதூர் – 4.மும்மை:1 32/1
கடை காவல் உடையார்கள் புகுத விட காவலன்-பால் – 5.திருநின்ற:1 87/1
பேராது மூழ்கினார் பெரும் காவல் பெற்றாராய் – 6.வம்பறா:1 60/4
காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல் பெற்றது – 6.வம்பறா:1 841/2
காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல் பெற்றது – 6.வம்பறா:1 841/2
காவல் கொண்டு தனி ஆளும் கடவுள் பெருமான் கழல் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 32/2
உலகில் வளர் உயிர்க்கு எல்லாம் உயர் காவல் தொழில் பூண்டு – 7.வார்கொண்ட:3 2/2
காவல் மன்னர்க்கு உரியனவும் எல்லாம் கைவந்துற பெற்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 14/4
பெருமை முடியை அருமை புரி காவல் பேணும்படி இருத்தி – 7.வார்கொண்ட:6 5/2
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர் தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம் – 9.கறை:5 6/4
காவல் மன்னரும் புறப்பட எதிர்கொண்டு கயிலை வீற்றிருக்கின்ற – 13.வெள்ளானை:1 33/2

மேல்


காவல (1)

தொன்று தொடு நெறி அன்றோ தொல் நிலம் காவல என்றார் – 1.திருமலை:3 38/4

மேல்


காவலர் (23)

பூம் கொடி வாயில் நண்ண காவலர் எதிரே போற்றி – 1.திருமலை:3 29/2
நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/4
காவலர் திருக்காளத்தி கண்ணப்பர் திரு நாடு என்பர் – 3.இலை:3 1/2
காவலர் தம் பெருமான் அடி அன்புறு கானத்தின் – 3.இலை:7 12/3
காவலர் செல்வ திரு கெடிலத்தை கடந்து அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 136/4
காவலர் அருள் பெற்று உடன் கலந்து மீண்டு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 229/4
தன்தனி பாவையும் தானும் கூட சண்பையர் காவலர் தாளில் வீழ – 6.வம்பறா:1 320/2
புகலி காவலர் தாம் கேட்டு பொருவு_இலா அருள் முன் கூர – 6.வம்பறா:1 611/1
கொற்றவன் கடை காவலர் முன் சென்று குறுகி – 6.வம்பறா:1 680/3
வாயில் காவலர் மன்னவன்-தனை எதிர்வணங்கி – 6.வம்பறா:1 681/1
ஒப்பு_இல் வண் புகழ் சண்பையர் காவலர் உரையால் – 6.வம்பறா:1 779/2
தன்மையார்க்கு என்றனர் சண்பை காவலர் – 6.வம்பறா:1 833/4
புத்தர்களை அழைக்க என திரு முன் நின்றார் புகலி காவலர் போற்றி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 912/4
பொங்கு நீள் புனல் புகலி காவலர் புவனத்து – 6.வம்பறா:1 1083/3
நாவலர் காவலர் அடைந்தார் நனிபள்ளி திரு நகரில் – 6.வம்பறா:2 148/4
காழி மா நகர் திரு மறையவர் குல காவலர் கணநாதர் – 7.வார்கொண்ட:5 1/4
பொன் மதில் சூழ் புகலி காவலர் அடி கீழ் புனிதராம் – 9.கறை:3 10/1
முரசு எறி காவலர் கண்டுபிடித்து அரசன் முன் கொணர்ந்தார் – 10.கடல்:2 7/4
நாவலர் காவலர் பெருகு நதி கிழிய வழி நடந்த – 10.கடல்:5 13/3
தங்கள் காவலர் தடை உண்டு நின்றனர் தம்பிரான் அருளாலே – 13.வெள்ளானை:1 41/2
நங்கள் நாவலூர் காவலர் நண்ணினார் அண்ணலார் திரு முன்பு – 13.வெள்ளானை:1 41/4
சேரர் காவலர் பரிவுடன் கேட்பித்த திரு உலா புறம் கொண்டு – 13.வெள்ளானை:1 48/1
சேரர் காவலர் விண்ணப்பம் செய்த அ திரு உலா புறம் அன்று – 13.வெள்ளானை:1 52/1

மேல்


காவலர்-தம் (1)

பொங்கு புகழ் புகலி காவலர்-தம் பாதம் போற்றி அருளால் சாரிபுத்தன்-தன்னை – 6.வம்பறா:1 914/3

மேல்


காவலர்-தம்-பால் (1)

எம்-தமை ஆளும் ஏயர் காவலர்-தம்-பால் ஈசர் – 6.வம்பறா:2 391/2

மேல்


காவலர்க்கு (3)

காவலர்க்கு எதிர்கொள்ளும் ஆதரவுடன் கலந்தார் – 6.வம்பறா:1 418/4
வரு முறை தன்மை எல்லாம் வாயில் காவலர்க்கு சொன்னார் – 6.வம்பறா:1 609/4
பொன் பிறங்கு நீர் புகலி காவலர்க்கு இது புணராது – 6.வம்பறா:1 1056/2

மேல்


காவலருக்கு (1)

கடை அணைந்தவன் வாயில் காவலருக்கு நாங்கள் – 5.திருநின்ற:1 85/2

மேல்


காவலரும் (2)

கர கமலம் குவித்து இறைஞ்சி தவிர்ப்ப வாக்கின் காவலரும் தொழுது அரிதாம் கருத்தில் நேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 617/4
போத நீடு மா மறையவர் எதிர்கொள புகலி காவலரும் தம் – 6.வம்பறா:1 952/1

மேல்


காவலரை (3)

மட்டு அவிழ் தொங்கல் மன்னன் வாயில் காவலரை நோக்கி – 3.இலை:1 26/2
புறம்பு வந்து அணைந்த போது புகலி காவலரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 586/1
கணவர்-தம் செய்கை-தன்னை கரந்து காவலரை நம்பி – 6.வம்பறா:2 399/1

மேல்


காவலரொடு (1)

காடனும் எனும் இருவரும் மலை காவலரொடு கடிதில் – 3.இலை:3 89/2

மேல்


காவலற்கு (1)

தெவ்விடத்து செயல் புரியும் காவலற்கு செப்புவார் – 5.திருநின்ற:1 106/4

மேல்


காவலன் (2)

மா நில காவலன் ஆவான் மன் உயிர் காக்கும்-காலை – 1.திருமலை:3 36/1
காவலன் பரிந்து உரைத்தலும் கார் அமண் கையர் – 6.வம்பறா:1 683/2

மேல்


காவலன்-பால் (1)

கடை காவல் உடையார்கள் புகுத விட காவலன்-பால்
நடை ஆடும் தொழில் உடையார் நண்ணி தாம் எண்ணியவாறு – 5.திருநின்ற:1 87/1,2

மேல்


காவலனார் (11)

காணும் அது காதலித்தார் கலை வாய்மை காவலனார் – 5.திருநின்ற:1 347/4
காழியர்-தம் காவலனார் கற்றாங்கெரியோம்பி – 6.வம்பறா:1 162/4
புல்கு நீற்று ஒளியுடன் பொலி புகலி காவலனார்
அல்கு வெல் வளை அலைத்து எழு மணி நிரை தரங்கம் – 6.வம்பறா:1 219/2,3
போது அவிழ் சோலை வேலி புகலி காவலனார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 607/2
காவலனார் ஓடத்தின் கட்டு அவிழ்த்து கண்_நுதலான் திருத்தொண்டர்-தம்மை ஏற்றி – 6.வம்பறா:1 898/3
கம்பரை வந்து எதிர்வணங்கும் கவுணியர்-தம் காவலனார்
பம்பு துளி கண் அருவி பாய்ந்து மயிர் புளகம் வர – 6.வம்பறா:1 994/2,3
காவலனார் பெரும் கருணை கை தந்தபடி போற்றி – 6.வம்பறா:1 1118/3
முந்தி வணங்கி இனிது இருந்தார் முனைப்பாடியார்-தம் காவலனார் – 6.வம்பறா:2 55/4
கந்த மலி மலர் சோலை நாவலர்-தம் காவலனார் – 6.வம்பறா:2 139/4
கண்டு ஆரா விருப்பு எய்த காவலனார் காதல் செய் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 155/4
நாடு ஆளும் காவலனார் நரசிங்கமுனையரையர் – 8.பொய்:3 1/4

மேல்


காவலனார்-தம் (1)

பொன் மார்பில் சிறுத்தொண்டர் புகலி காவலனார்-தம்
நல் நாம சேவடிகள் போற்றி இசைத்து நலம் சிறந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 23/3,4

மேல்


காவலாளர் (2)

கடை உடை காவலாளர் கைதொழுது ஏற நின்றே – 2.தில்லை:5 9/1
காவலாளர் ஓலக்கம் அங்கே கண்டு களிப்புற்றார் – 5.திருநின்ற:7 22/4

மேல்


காவலான் (1)

கண்ணும் ஆவியும் ஆம் பெரும் காவலான்
விண் உளார் மகிழ்வு எய்திட வேள்விகள் – 1.திருமலை:3 14/2,3

மேல்


காவாது (2)

காவாது அவர்-பால் போய் விழ தம்-பால் காமனார் துரந்த – 6.வம்பறா:2 227/3
எம்பெருமான் நீர் என் உயிர் காவாது இடர் செய்யும் – 6.வம்பறா:2 372/1

மேல்


காவாமை (1)

கை வரு கற்பு உடை நெறியால் கணவன் உரை காவாமை
மெய் வழி அன்று என விளம்பல் விடமாட்டார் விதிர்ப்பு உறுவார் – 5.திருநின்ற:4 27/3,4

மேல்


காவாய் (2)

கடியாரும் மலர் சோலை மருங்கு சூழும் கவின் மருகன் பெருமானே காவாய் என்றும் – 6.வம்பறா:1 476/4
கருகிய மாசு உடை யாக்கை தீயோர் தங்கள் கை தூங்கு குண்டிகை நீர் தெளித்து காவாய்
அருகனே அருகனே என்று என்று ஓதி அடல் வழுதி மேல் தெளிக்க அ நீர் பொங்கி – 6.வம்பறா:1 716/1,2

மேல்


காவாலி (1)

காவாலி திருத்தொண்டர் தனி நின்றார் விட காணார் – 4.மும்மை:5 123/2

மேல்


காவி (4)

காவி நேர்வரும் கண்ணியை நண்ணுவான் – 1.திருமலை:5 156/1
காவி வாள் விழி அரம்பையர் கானமும் முழவும் – 5.திருநின்ற:1 376/3
விழி காவி மலர் பழன கீழ்வேளூர் விமலர் கழல் வணங்கி ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 467/3
காவி நீள் கண்ணினாய் கேள் காவிரி நாட்டில் மன்னும் – 6.வம்பறா:1 691/2

மேல்


காவிகள் (1)

கண் மலர் காவிகள் பாய இருப்பன கார் முல்லை – 3.இலை:7 6/1

மேல்


காவியம் (2)

காவியம் கண்டர் மன்னும் திருக்கழி பாலை-தன்னில் – 5.திருநின்ற:1 172/3
காவியம் கண்டர் கூத்து கண்டு கும்பிடுவது என்று – 6.வம்பறா:2 110/3

மேல்


காவியின் (1)

காவியின் நேர் கண்ணாரும் கண்டு மிக மனம் கலங்கி – 6.வம்பறா:2 261/2

மேல்


காவிரி (12)

சூட்டிய வளர் புலி சோழர் காவிரி
நாட்டு இயல்பு அதனை யான் நவிலல் உற்றனன் – 1.திருமலை:2 1/3,4
பூத நீர் கமண்டலம் பொழிந்த காவிரி
மாதர் மண் மடந்தை பொன் மார்பில் தாழ்ந்தது ஓர் – 1.திருமலை:2 2/2,3
காவிரி புனல் கால் பரந்து ஓங்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 9/4
பழுது_இல் காவிரி நாட்டின் பரப்பு எலாம் – 1.திருமலை:2 12/4
காய்த்த செந்நெலின் காடு சூழ் காவிரி நாட்டு – 5.திருநின்ற:6 1/2
பெருக்கு ஓலிட்டு அலை பிறங்கும் காவிரி நீர் பிரச மலர் தரளம் சிந்த – 6.வம்பறா:1 101/1
காவி நீள் கண்ணினாய் கேள் காவிரி நாட்டில் மன்னும் – 6.வம்பறா:1 691/2
பொங்கு புனல் காவிரி நாடு அதனின் மீண்டு போதுதற்கு திருவுள்ளம் ஆக போற்றும் – 6.வம்பறா:1 894/1
மாடு பொன் கொழி காவிரி வட கரை கீழ்-பால் – 6.வம்பறா:2 1/2
காவிரி நீர் பெரும் தீர்த்தம் கலந்து ஆடி கடந்து ஏறி – 6.வம்பறா:3 9/1
காவிரி முன் துறை தண்ணீர் கலந்து உண்டு கரை ஏற – 6.வம்பறா:3 15/3
வளவர் காவிரி நாட்டு வரிஞ்சையூர் – 8.பொய்:7 1/4

மேல்


காவிரியின் (3)

கான் ஆர்க்கும் மலர் தடம் சூழ் காவிரியின் கரை அணைந்தார் – 1.திருமலை:5 115/4
காவிரியின் தென் கரை போய் கண்_நுதலார் மகிழ்ந்த இடம் – 6.வம்பறா:1 930/2
கடல் வயிறு நிறையாத காவிரியின் கரை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:3 8/4

மேல்


காவிரியை (2)

உற்ற அருளால் காவிரியை ஏறி ஒன்னார் புரம் எரிய – 5.திருநின்ற:1 303/3
கடல் பரந்தது என பெருகும் காவிரியை கடந்து ஏறி – 7.வார்கொண்ட:4 131/3

மேல்


காவில் (4)

பொன் புனை கரையில் ஏறி புது மலர் காவில் புக்கார் – 3.இலை:3 114/4
காவில் களி மயில் மகிழுற்று எதிர்எதிர் ஆட கடி கமழ் கமலம் சூழ் – 5.திருநின்ற:1 157/3
ஆவுறும் அஞ்சு ஆடுவார் கோடி காவில் அணைந்து பணைந்து ஆவடுதண்துறையை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 190/4
காவில் பயிலும் புறம்பு அணையை கடந்து போந்து கீழ்வேளூர் – 7.வார்கொண்ட:4 84/2

மேல்


காவின் (3)

காவின் நறும் குளிர் நீழல் உறங்குவ கார் மேதி – 3.இலை:7 2/4
தேன் காவின் முகில் உறங்கும் திருமுதுகுன்றமும் பணிந்து – 5.திருநின்ற:1 154/4
காவின் மேல் முகில் எழும் கமழ் நறும் புறவு போய் – 6.வம்பறா:1 365/1

மேல்


காவினில் (1)

காவினில் பயிலும் களி வண்டு இனம் – 1.திருமலை:2 20/1

மேல்


காவும் (2)

வரும் கரு முகிலோ சூழ்வ மாடமும் காவும் எங்கும் – 1.திருமலை:2 27/4
காவும் குளமும் முன் சமைத்து காட்டி வழி போம் கருத்தினால் – 5.திருநின்ற:1 305/1

மேல்


காவுள் (1)

சினை மலர் காவுள் ஆடி செறி குடி குறிச்சி சூழ்ந்த – 3.இலை:3 25/3

மேல்


காவேரி (3)

கருநாட்ட கடைசியர் தம் களி நாட்டும் காவேரி
திரு நாட்டு வளம் காட்டும் செங்காட்டக்குடி ஆகும் – 7.வார்கொண்ட:3 1/3,4
பொன் பரப்பி மணி வரன்றி புனல் பரக்கும் காவேரி
தென் கரை போய் சிவன் மகிழ்ந்த கோயில் பல சென்று இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 130/1,2
தம்பிரானை போற்றி இசைத்து தடம் காவேரி நடு அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 137/4

மேல்


காழி (33)

நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி
தலைவராம் பிள்ளையாரும் தாண்டக சதுரர் ஆகும் – 3.இலை:4 32/2,3
காழி வரும் பெருந்தகை சீர் கேட்டலுமே அதிசயம் ஆம் காதல் கூர – 5.திருநின்ற:1 178/3
பண் பயில் வண்டு அறை சோலை சூழும் காழி பரமர் திரு கோபுரத்தை பணிந்து உள் புக்கு – 5.திருநின்ற:1 186/1
காழி ஞான பிள்ளையையும் கலந்த உள்ள காதலினால் – 5.திருநின்ற:1 250/2
வரு புறவம் சண்பை நகர் வளர் காழி கொச்சைவயம் – 6.வம்பறா:1 14/3
வாள் உடைய மணி வீதி வளர் காழி பதி வாழ – 6.வம்பறா:1 25/3
ஞாலம் மிசை வந்து வளர் காழி நகர் மேவும் – 6.வம்பறா:1 30/3
காழி வரும் பெருந்தகையார் கையில் வரும் திரு தாள கருவி கண்டு – 6.வம்பறா:1 104/1
கண்ணின் முன்புற கண்டு கும்பிட்டு எழும் களிப்பொடும் கடல் காழி
புண்ணிய கொழுந்து அனையவர் போற்றுவார் புனிதர் ஆடிய பொற்பு – 6.வம்பறா:1 160/3,4
கந்த வார் பொழில் காழி நல் நாடர் முன் – 6.வம்பறா:1 211/2
காண்தகு காழி தொழுது காதலினால் புறம் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 281/4
கர மலர் உச்சியின் மேல் குவித்து கொண்டு கண் அருவி சொரிந்து இழிய காழி வேத – 6.வம்பறா:1 479/3
கற்றவர்கள் தொழுது ஏத்தும் காழி வேந்தர் கருணையினால் காரிகையாள் தனக்கு நல்க – 6.வம்பறா:1 481/3
அங்கையினை உச்சியின் மேல் குவித்து கொண்டு அங்கு அருள் காழி பிள்ளையார் அடியில் வீழ்ந்த – 6.வம்பறா:1 483/2
காலம் உய்த்தவர்களோடு அளவளாவி கலந்து அருளினார் காழி நாடார் – 6.வம்பறா:1 523/4
கண் அகல் புகலூரினை தொழுது போம் பொழுதினில் கடல் காழி
அண்ணலார் திரு நாவினுக்கு அரசர் தம் அருகு விட்டு அகலாதே – 6.வம்பறா:1 526/1,2
ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்து ஓங்கிய காழி உயர் பதியில் – 6.வம்பறா:1 551/1
கார் அமண் வெம் சுரம் அருளால் கடந்தார் தாமும் கடல் காழி கவுணியர்-தம் தலைவர்-தாமும் – 6.வம்பறா:1 576/1
காதலினால் அருமையுற கலந்து நீங்கி கதிர் சிவிகை மருங்கு அணைந்தார் காழி நாதர் – 6.வம்பறா:1 618/4
காழி வாழ வந்து அருளிய கவுணியர் பிரானும் – 6.வம்பறா:1 673/2
கன்னிநாடு உடையான் கோயில் காழி நாடு உடைய பிள்ளை – 6.வம்பறா:1 745/4
கருதி அருளி காழி நகர் சூழ வந்தார் கண்_நுதலான் திருத்தொண்டர் பலரும் சூழ – 6.வம்பறா:1 892/3
கற்ற மாந்தர் வாழ் காழி நாடு உடையவர்க்கு அடியேன் – 6.வம்பறா:1 1053/2
காழி நாடரும் கதிர் மணி சிவிகை-நின்று இழிந்து – 6.வம்பறா:1 1075/1
கார் கெழு சோலை சூழ் காழி மன்னவர் – 6.வம்பறா:1 1112/2
காழி நகர் சேர்-மின் என கடை முடிந்த திருப்பதிகம் – 6.வம்பறா:1 1148/3
காழி நாடு உடைய பிரான் கழல் வணங்கி மகிழ்வு எய்த – 6.வம்பறா:1 1153/1
காதலியை காழி நாடு உடைய பிரான் கைப்பிடிக்க – 6.வம்பறா:1 1161/3
காழி மா நகர் வேதியர் குழாத்தொடும் கலந்து – 6.வம்பறா:1 1197/1
கலை மலிந்த புகழ் காழி கணநாதர் திறம் உரைப்பாம் – 7.வார்கொண்ட:4 175/4
காழி மா நகர் திரு மறையவர் குல காவலர் கணநாதர் – 7.வார்கொண்ட:5 1/4
இ பெரும் சிறப்பு எய்திய தொண்டர் தாம் ஏறு சீர் வளர் காழி
மெய் பெரும் திருஞான போனகர் கழல் மேவிய விருப்பாலே – 7.வார்கொண்ட:5 5/1,2
காழி நாடன் கவுணியர் கோன் கமல பாதம் வணங்குதற்கு – 12.மன்னிய:5 10/3

மேல்


காழியர் (8)

கரண்டம் மலி தடம் பொய்கை காழியர் கோன் எதிர் அணையும் காதல் கேட்டு – 5.திருநின்ற:1 233/1
காழியர் கோன் வரும் எல்லை கலந்து எய்தி காதலித்தார் – 5.திருநின்ற:1 394/1
மன்னு காழியர் வள்ளலார் பொன் அடி – 5.திருநின்ற:2 10/3
காழியர் தவமே கவுணியர் தனமே கலை ஞானத்து – 6.வம்பறா:1 91/1
கண்_நுதலார் அருளினால் காழியர் கோன் கொடு போந்து – 6.வம்பறா:1 137/3
காழியர் தவ பயனாம் கவுணியர்-தம் தோன்றலார் – 6.வம்பறா:1 139/1
வாழ்ந்து இருந்தனர் காழியர் வாழ வந்து அருளிய மறை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 531/4
இங்கு எம்மை கண் விடுத்த காழியர் இள ஏறு – 6.வம்பறா:1 877/2

மேல்


காழியர்-தம் (2)

காழியர்-தம் சீராட்டே கவுணியர் கற்பகமே என்று – 6.வம்பறா:1 48/2
காழியர்-தம் காவலனார் கற்றாங்கெரியோம்பி – 6.வம்பறா:1 162/4

மேல்


காழியார் (1)

காழியார் வாழ வந்து அருள்செயும் கவுணிய பிள்ளையார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 519/1

மேல்


காழியாரை (1)

ஞாலத்து உயர் காழியாரை பாடினார் ஞானசம்பந்தர் – 6.வம்பறா:1 277/4

மேல்


காழியினில் (1)

காழியினில் வந்த கவுணியர்-தம் போர் ஏற்றை – 6.வம்பறா:1 942/1

மேல்


காழியுள் (1)

அலரும் விரை சூழ் பொழில் காழியுள் ஆதி ஞானம் – 6.வம்பறா:1 845/1

மேல்


காள (3)

கரு வரை காள மேகம் ஏந்தியது என்ன தாதை – 3.இலை:3 15/3
காள மேகம் ஒப்பாள் உறை வரைப்பில் கண் படாத காயா புளி உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 79/4
கடல் மண்டி முகந்து எழுந்த காள மேக சுருள் போல் – 7.வார்கொண்ட:3 26/2

மேல்


காளகண்டர் (1)

கண் பொற்பு அமைந்த நுதல் காளகண்டர் அருளால் கடிது உடனே – 5.திருநின்ற:1 272/3

மேல்


காளத்தி (10)

உம்பர் பிரான் காளத்தி உத்தமர்க்கு கண் அப்பும் – 3.இலை:2 42/3
களி வரும் மகிழ்ச்சி பொங்க காளத்தி கண்டு கொண்டு – 3.இலை:3 100/3
தலை மிசை சுமந்த பள்ளி தாமத்தை தடம் காளத்தி
மலை மிசை தம்பிரானார் முடி மிசை வணங்கி சாத்தி – 3.இலை:3 124/1,2
வண்ண எரி வாயின்-கண் வைத்தது என காளத்தி
அண்ணலார்க்கு ஆம் பரிசு தாம் சோதித்து அமைப்பதற்கு – 3.இலை:3 147/2,3
எப்பொழுதும் மேன்மேல் வந்து எழும் அன்பால் காளத்தி
அப்பர் எதிர் அல் உறங்கார் பகல் வேட்டை ஆடுவார் – 3.இலை:3 151/3,4
முன் முழுகி காளத்தி மொய் வரையின் தாழ்வரையில் – 5.திருநின்ற:1 344/2
காது அணி வெண் குழையானை காளத்தி மலை கொழுந்தை – 5.திருநின்ற:1 345/1
தானமும் மற்று அவை கடந்து திரு காளத்தி சார எழுந்தருளினார் சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 1017/4
அந்தம்_இல் சீர் காளத்தி மலை ஆம் என்ன அவனி மேல் பணிந்து எழுந்து அஞ்சலி மேல் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 1020/3
இடுக்கண் களைந்து ஆட்கொண்டு அருளும் இறைவர் மகிழ்ந்த காளத்தி
அடுக்கல் சேர அணைந்து பணிந்து அருளால் ஏறி அன்பு ஆறும் – 6.வம்பறா:2 196/2,3

மேல்


காளத்திமலை (1)

உன்னி ஒளிர் காளத்திமலை வணங்க உற்ற பெரு வேட்கை உடன் உவந்து சென்றார் – 6.வம்பறா:1 1013/4

மேல்


காளத்தியார் (1)

கண்ட பின் கெட்டேன் எங்கள் காளத்தியார் கண் ஒன்று – 3.இலை:3 181/1

மேல்


காளத்தின் (1)

பின் அணைய எழுந்தருளும் பிள்ளையார்-தம் பெருகிய பொன் காளத்தின் ஓசை கேட்டு – 6.வம்பறா:1 577/2

மேல்


காளத்து (1)

எ உலகும் துயர் நீங்க பணி மாறும் தனி காளத்து எழுந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 313/3

மேல்


காளம் (8)

சங்கொடு தாரை காளம் தழங்கு ஒலி முழங்கு பேரி – 3.இலை:1 31/1
சைவ மா மறை தலைவர்-பால் பெறும் தனி காளம்
வையம் ஏழுடன் மறைகளும் நிறை தவத்தோரும் – 6.வம்பறா:1 221/2,3
குறை நரன்றன முரன்றன வளை குலம் காளம்
முறை இயம்பின இயம் பல ஒலித்தன முரச – 6.வம்பறா:1 233/2,3
எண்_இல் முரசு இரங்கி எழ பணிலம் ஆர்ப்ப இலங்கிய காளம் சின்னம் எங்கும் ஊத – 6.வம்பறா:1 256/2
சின்னம் தனி காளம் தாரை சிரபுரத்து ஆண்தகை வந்தார் – 6.வம்பறா:1 283/1
சங்க படகம் பேரி தாரை காளம் தாளம் – 6.வம்பறா:1 620/3
சங்கொடு தாரை சின்னம் தனி பெரும் காளம் தாளம் – 6.வம்பறா:1 1199/1
ஏர் அணி காளம் சின்னம் இலங்கு ஒளி தாரை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1220/2

மேல்


காளவிடம் (1)

காளவிடம் உண்டு இருண்ட கண்டர் பணி கலன் பூண்டு – 5.திருநின்ற:1 199/3

மேல்


காளனோடு (1)

இந்த மலை காளனோடு அத்தி-தம்மில் இகலி வழிபாடு செய இறைவர் மேவும் – 6.வம்பறா:1 1020/2

மேல்


காளை (1)

மின் ஆரும் புரி முந்நூல் முருகனார் திருமடத்தில் மேவும் காளை – 5.திருநின்ற:1 231/4

மேல்


காளைக்கு (1)

தளிர் அடி மென் நகை மயிலை தாது அவிழ் தார் காளைக்கு
களி மகிழ் சுற்றம் போற்ற கலியாணம் செய்தார்கள் – 5.திருநின்ற:4 11/3,4

மேல்


காளையர் (2)

பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பரப்பு – 6.வம்பறா:2 2/4
வீதி எங்கும் விழா அணி காளையர்
தூது இயங்கும் சுரும்பு அணி தோகையர் – 9.கறை:4 5/1,2

மேல்


காளையர்கள் (1)

விறல் பெரும் சீர் காளையர்கள் வேறு இடத்து நின்றார் – 3.இலை:2 12/2

மேல்


காளையாம் (1)

கங்குலிடை கனவின்-கண் காளையாம் திரு வடிவால் – 7.வார்கொண்ட:4 112/2

மேல்


காளையார் (1)

கை சிலை விழுந்தது ஓரார் காளையார் மீள இந்த – 3.இலை:3 108/1

மேல்


காளையார்-தமை (1)

காளையார்-தமை கண்டு தொழ பெறுவது என் என்று – 7.வார்கொண்ட:4 115/1

மேல்


காளையை (1)

கண்கள் எண்_இலாத வேண்டும் காளையை காண என்பார் – 1.திருமலை:5 25/1

மேல்


காற்று (2)

காற்று என விசையில் செல்லும் கடும் பரி ஏறிக்கொண்டு – 6.வம்பறா:1 849/2
வாடி கடிதாய் கடல் காற்று என்று எடுத்து மலர் கண்ணீர் வார – 7.வார்கொண்ட:4 89/3

மேல்


கான் (18)

கான் ஆர்க்கும் மலர் தடம் சூழ் காவிரியின் கரை அணைந்தார் – 1.திருமலை:5 115/4
கான் இளம் கொடியோ திங்கள் கதிர் இளம் கொழுந்தோ காமன் – 1.திருமலை:5 134/3
கை விளித்து அதிர்த்து மா எழுப்பினார்கள் கான் எலாம் – 3.இலை:3 77/4
கான மேதி யானை வெம் புலி கணங்கள் கான் மரை – 3.இலை:3 78/2
கை_வரைகளும் வெருவுற மிடை கான் எழுவதோர் ஏனம் – 3.இலை:3 87/2
கை வண்ண சிலை வளைத்து கான் வேட்டை தனி ஆடி – 3.இலை:3 141/3
கான் உறை தீய விலங்கு உறு நோய்கள் கடிந்து எங்கும் – 3.இலை:7 10/2
மான் முதலாம் கான் விலங்கும் மயிர் முகிழ்த்து வந்து அணைய – 3.இலை:7 30/4
கான் ஆதி காரணராம் கண்_நுதலார் விடை உகைத்து – 3.இலை:7 38/3
கான் மலர் கமல வாவி கழனி சூழ் சாத்த மங்கை – 5.திருநின்ற:5 45/3
அறல் மலியும் கான் ஆற்றின் நீர் நசையால் அணையும் மான் – 6.வம்பறா:1 386/1
கான் ஆடு கங்காளர் மிழலை மூதூர் காதலித்தார் கனவில் அணைந்து அருளி செய்வார் – 6.வம்பறா:1 563/4
முன்ன மா முடக்கு கான் முயற்கு அருள்செய்த வண்ணமும் மொழிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 963/2
துங்க வரைகள் கான் பலவும் கடந்து தொண்டை திருநாட்டில் – 6.வம்பறா:1 973/3
கருப்பு வயல் வாழ்கொளிபுத்தூரை நீங்கி கான் நாட்டு முள்ளூரில் கலந்த போது – 6.வம்பறா:2 119/4
கான் நாட்டு முள்ளூரை சாரும் போது கண்_நுதலார் எதிர் காட்சி கொடுப்ப கண்டு – 6.வம்பறா:2 120/1
பொருப்பினொடு கான் அகன்று புனல் பொன்னி நாடு அணைந்து – 7.வார்கொண்ட:4 119/3
நீர் ஊரும் கான் யாறும் நெடும் கானும் பல கழிய – 7.வார்கொண்ட:4 164/3

மேல்


கான்யாறிடை (1)

பல் பெரும் புனல் கான்யாறிடை இடை பரந்து – 4.மும்மை:5 16/2

மேல்


கான்யாறு (1)

துங்க மால் வரை கான்யாறு தொடர்ந்த நாடு கடந்த பின் – 5.திருநின்ற:1 348/3

மேல்


கான்யாறும் (1)

கரு வரை வீழ் அருவிகளும் கான்யாறும் கலித்து ஓடா – 3.இலை:7 35/2

மேல்


கான்ற (1)

விரவு பன் மணிகள் கான்ற விரி கதிர் படலை பொங்க – 3.இலை:3 130/1

மேல்


கான (12)

கான வீணையின் ஓசையும் கார் எதிர் – 1.திருமலை:1 4/2
கடு முயல் பறழினோடும் கான ஏனத்தின் குட்டி – 3.இலை:3 26/1
கான ஊன் அமுதம் ஆக்கும் சிலையினை காப்பு செய்தார் – 3.இலை:3 32/4
கான பலி நேர் கடவுள் பொறையாட்டி வந்தாள் – 3.இலை:3 65/4
கான மேதி யானை வெம் புலி கணங்கள் கான் மரை – 3.இலை:3 78/2
கான கடி சூழ் வடுக கருநாடர் காவல் – 4.மும்மை:1 11/1
கான கின்னரர் பன்னகாதிபர் காமசாரிகளே முதல் – 5.திருநின்ற:1 349/2
கான அமுதம் பரக்கும் கனி வாயில் ஒளி பரப்ப – 5.திருநின்ற:1 419/3
கந்தருவர் கின்னரர்கள் கான ஒலி கடல் முழக்கும் – 6.வம்பறா:1 81/2
கன்று தெறித்தன உகைக்கும் கான அதர் கடந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 629/3
கான கண்டரை கண்களின் பயன் பெற கண்டு – 6.வம்பறா:1 665/2
கான பேர் யாம் இருப்பது என கழறி கங்கை எனும் – 7.வார்கொண்ட:4 113/1

மேல்


கானகம் (1)

மாகம் மீது வளர்ந்த கானகம் ஆகி எங்கும் மனித்தரால் – 5.திருநின்ற:1 354/1

மேல்


கானத்தின் (2)

காவலர் தம் பெருமான் அடி அன்புறு கானத்தின்
மேவு துளை கருவி குழல் வாசனை மேல் கொண்டார் – 3.இலை:7 12/3,4
கானத்தின் எழு பிறப்பை கண் களிப்ப கண்டார்கள் – 6.வம்பறா:1 728/4

மேல்


கானப்பேர் (1)

கார் ஆரும் மலர் சோலை கானப்பேர் கடந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 117/3

மேல்


கானப்பேரும் (1)

கற்றார்கள் தொழுது ஏத்தும் கானப்பேரும் கைதொழுது தமிழ் பாடி சுழியல் போற்றி – 6.வம்பறா:1 886/3

மேல்


கானம் (12)

பொருவு_அரும் கானம் நீங்க விடுவன் என்று உடனே போந்தார் – 2.தில்லை:3 25/4
கை வடி நெடு வாள் ஏந்தி ஆள் உறா கானம் சேர – 2.தில்லை:5 19/3
கை வண்ண சிலை வேட்டையாடி தெவ்வர் கண நிரைகள் பல கவர்ந்து கானம் காத்து – 3.இலை:3 43/3
கார் பெறு கானம் போல களித்தன கைகள் கூப்பி – 3.இலை:4 29/3
கறவை ஆன் நிரை மான் உடன் பயில்வன கானம்
பறவை தாமரை இருந்து இறவு அருந்துவ பழனம் – 4.மும்மை:5 7/2,3
பூம் கானம் மணம் கமழும் பொருவு_இல் திரு அர துறையும் – 5.திருநின்ற:1 154/3
ஒப்பு_இல் நித்தில பொன் தனி பெரும் கானம் உலகு உய்ய ஒலித்து எழும் ஓசை – 6.வம்பறா:1 654/2
வேறு பல நதி கானம் கடந்து அருளி விரி சடையில் – 6.வம்பறா:1 1134/3
கானம் ஆகிய தொங்கல் பிச்சம் குடை கவரி – 6.வம்பறா:1 1198/2
கண் வெறி படைப்ப மிக்க கதிர் விரி கவரி கானம்
மண்ணிய மணி பூண் நீடும் அரிசனம் மலிந்த பொற்பின் – 6.வம்பறா:1 1201/2,3
கானம் அடைய உடன் படர்வ போலும் காட்சி மேவினது-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 48/4
நிலையில் பெருகும் தரு மிடைந்த நெடும் தண் கானம் ஒன்று உளது-ஆல் – 12.மன்னிய:4 1/4

மேல்


கானம்-தன்னில் (1)

கைம் மலை கரடி வேங்கை அரி திரி கானம்-தன்னில்
உம்முடன் துணையாய் உள்ளார் ஒருவரும் இன்றி கெட்டேன் – 3.இலை:3 107/2,3

மேல்


கானமா (1)

கார் வலைப்படுத்த குன்று கானமா வளைக்க நீள் – 3.இலை:3 70/3

மேல்


கானமும் (4)

உவரி நெய்தலும் கானமும் கலந்து உள ஒழுக்கம் – 4.மும்மை:5 44/4
காவி வாள் விழி அரம்பையர் கானமும் முழவும் – 5.திருநின்ற:1 376/3
மண மலி கானமும் ஞானமும் உண்டார் மருங்குற நோக்கி மகிழ்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 498/2
நன்று மகிழ்வுற்று இன்புற்று நலம் சேர் தலமும் கானமும்
துன்று மணி நீர் கான்ஆறும் உறு கல் சுரமும் கடந்து அருளி – 13.வெள்ளானை:1 15/2,3

மேல்


கானல் (8)

பரவை ஓத கழி கானல் பாங்கு நெருங்கும் அ பதியில் – 5.திருநின்ற:1 265/1
கானல் மிசை உலவு வளம் பெருகு திரு காரைக்கால் – 5.திருநின்ற:4 1/4
கழி கானல் மருங்கு அணையும் கடல் நாகை அது நீங்கி கங்கை ஆற்று – 6.வம்பறா:1 467/1
சுழி கானல் வேணியர்-தம் பதி பலவும் பரவி போய் தோகைமார்-தம் – 6.வம்பறா:1 467/2
தெண் திரை சூழ் கடல் கானல் திரு அகத்தியன் பள்ளி – 6.வம்பறா:1 622/1
மேவி பரமர் கழல் வணங்கி போந்து வேலை கழி கானல்
பூவில் திகழும் பொழில் நாகை புகுந்து காரோணம் பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 84/3,4
கணம் கொள் ஓதிமம் கரும் சினை புன்னை அம் கானல்
அணங்கு நுண் இடை நுளைச்சியர் அசை நடை கழிந்து – 8.பொய்:4 7/2,3
கானல் விரவும் சருகு உதிரா வண்ணம் கலந்த வாய் நூலால் – 12.மன்னிய:4 3/3

மேல்


கானலின் (1)

சிலம்பு தெண் திரை கானலின் சேண் எலாம் – 9.கறை:4 3/4

மேல்


கானவர் (3)

கானவர் குலம் விளங்க தத்தை-பால் கருப்பம் நீட – 3.இலை:3 13/1
கானவர் போனது ஓரார் கடிதினில் கல்லையின் கண் – 3.இலை:3 121/1
கானவர் பெருமானார் தம் கண் இடந்து அப்பும் போதும் – 3.இலை:3 184/1

மேல்


கானவர்-தம் (1)

கானவர்-தம் குலம் உலகு போற்ற வந்த கண்ணப்பர் திரு பாத செருப்பு தோய – 6.வம்பறா:1 1017/1

மேல்


கானவர்க்கு (2)

கற்றனர் என்னை ஆளும் கானவர்க்கு அரிய சிங்கம் – 3.இலை:3 41/4
கவரும் மீன் குவை கழியவர் கானவர்க்கு அளித்து – 4.மும்மை:5 44/1

மேல்


கானவன்-தன் (1)

இ மலை வந்து எனை அடைந்த கானவன்-தன் இயல்பாலே – 3.இலை:3 160/1

மேல்


கான்ஆறும் (3)

காதல் செய்யும் கருத்தின் உடன் காடும் மலையும் கான்ஆறும்
சூதம் மலி தண் பணை பதிகள் பலவும் கடந்து சொல்லினுக்கு – 5.திருநின்ற:1 315/1,2
துன்று முரம்பும் கான்ஆறும் உறும் கல் சுரமும் பல கடந்து – 7.வார்கொண்ட:4 51/3
துன்று மணி நீர் கான்ஆறும் உறு கல் சுரமும் கடந்து அருளி – 13.வெள்ளானை:1 15/3

மேல்


கானிடை (3)

வருவனவும் துணி படுத்து மான் இனங்கள் கானிடை நின்று – 3.இலை:3 142/3
கானிடை நட்டம் ஆடும் கண்_நுதல் தொண்டர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 639/1
கானிடை ஆடுவாரை காட்டு மா உரி முன் பாடி – 6.வம்பறா:1 739/1

மேல்


கானில் (5)

புனை மருப்பு உழலை வேலி புற சிறு கானில் போகி – 3.இலை:3 25/4
மலை மருவு நெடும் கானில் கன்னி_வேட்டை மகன் போக காடு பலி மகிழ்வு ஊட்ட – 3.இலை:3 47/2
கானில் வரி தளிர் துதைந்த கண்ணி சூடி கலை மருப்பின் அரிந்த குழை காதில் பெய்து – 3.இலை:3 48/1
மேவி நாம் கொணர்ந்து தீர்க்க வேண்டும் அ வேட்டை கானில்
ஏவல் ஆட்களையும் கொண்டு போதும் என்று எண்ணி போனார் – 3.இலை:3 120/3,4
அ பூம் கானில் வெண் நாவல் அதன் கீழ் முன் நாள் அரி தேடும் – 12.மன்னிய:4 2/1

மேல்


கானின் (1)

தென் திசை பொருப்புடன் செறிந்த கானின் மான் இனம் – 3.இலை:3 74/1

மேல்


கானும் (6)

பல் நெடும் குன்றும் படர் பெரும் கானும் பல பதியும் – 6.வம்பறா:1 340/1
மிக்க பெரும் காதலுடன் தொண்டர் சூழ மென் புனல் நாட்டினை அகன்று வெற்பும் கானும்
தொக்க பெருவன் புலக்கான் அடைந்து போகி சூல கபால கரத்து சுடரும் மேனி – 6.வம்பறா:1 1014/1,2
மான வரி சிலை வேட்டை ஆடும் கானும் வான மறை நிலை பெரிய மரமும் தூறும் – 6.வம்பறா:1 1017/2
மன்னு புகழ் திருத்தொண்டர் குழாத்தினோடும் மறை வாழ வந்தவர் தாம் மலையும் கானும்
முன் அணைந்த பதி பிறவும் கடந்து போந்து முதல்வனார் உறை பதிகள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 1029/1,2
குன்றும் கானும் உடை குறும்பர் இடங்கள்-தோறும் குறை அறுப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 51/2
நீர் ஊரும் கான் யாறும் நெடும் கானும் பல கழிய – 7.வார்கொண்ட:4 164/3

மேல்


கானுள் (1)

செம் சரத்தினோடு குழல் செய்த கானுள் எய்தினர் – 3.இலை:3 76/4

மேல்