ஓ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓக்குதலும் 1
ஓகை 5
ஓகையால் 1
ஓங்க 33
ஓங்கல் 1
ஓங்கவும் 1
ஓங்கி 22
ஓங்கிட 4
ஓங்கிய 28
ஓங்கியது-ஆல் 1
ஓங்கில் 1
ஓங்கு 44
ஓங்குதலால் 1
ஓங்குதற்கு 1
ஓங்கும் 27
ஓங்கும்-ஆல் 2
ஓங்கும்படி 1
ஓங்குவன 2
ஓச்ச 3
ஓசை 39
ஓசைகளின் 1
ஓசையின் 3
ஓசையுடன் 1
ஓசையும் 7
ஓசையுமாய் 1
ஓட்ட 1
ஓட்டி 1
ஓட்டினார் 1
ஓட்டினை 1
ஓட்டு 1
ஓட்டும் 1
ஓட்டோம் 1
ஓட 8
ஓடங்கள் 2
ஓடத்தின் 1
ஓடம் 3
ஓடா 1
ஓடி 33
ஓடிய 1
ஓடிற்று 1
ஓடினார் 3
ஓடு 13
ஓடு-தன்னை 1
ஓடும் 13
ஓடுவார் 2
ஓடுவார்கள் 1
ஓடே 1
ஓடேகலன் 1
ஓடை 7
ஓடைகள் 1
ஓண 1
ஓத 11
ஓத_அரும் 1
ஓதம் 11
ஓதலின் 1
ஓதற்கு 1
ஓதாது 3
ஓதி 30
ஓதிமம் 1
ஓதிய 4
ஓதியார் 1
ஓதியையும் 1
ஓதிற்று 2
ஓதினார் 3
ஓது 5
ஓதும் 7
ஓதுவார் 1
ஓதுவிக்கும் 1
ஓதையார் 1
ஓதையும் 1
ஓம்பி 1
ஓம்பிய 1
ஓம 7
ஓமத்தால் 1
ஓமாம்புலியூர் 1
ஓர் 137
ஓர்-பால் 2
ஓர்வார் 1
ஓரார் 3
ஓரான் 1
ஓரி 1
ஓரிரண்டு 1
ஓரை 3
ஓரையின் 1
ஓரையினில் 1
ஓரையும் 1
ஓரொன்றா 1
ஓல 1
ஓலக்கம் 2
ஓலம் 10
ஓலம்இடும் 1
ஓலமும் 1
ஓலிட்டு 3
ஓலை 29
ஓவா 12
ஓவாத 3
ஓவாது 3
ஓவாதே 1
ஓவாமே 1
ஓவி 1
ஓவிய 1
ஓவியர்க்கு 1
ஓவு 1
ஓவுதல் 1
ஓவும் 1
ஓளி 2

ஓக்குதலும் (1)

ஓக்குதலும் தடுத்து அருளி ஐயரே உற்ற இசை அளவினால் நீர் – 6.வம்பறா:1 450/2

மேல்


ஓகை (5)

ஆண்ட அரசு எழுந்தருளும் ஓகை உரைத்து ஆர்வமுற – 5.திருநின்ற:5 19/3
உள் நிறைந்த விருப்பின் உடன் ஓகை உரை செய்வார் – 6.வம்பறா:1 37/2
கிளருறும் ஓகை கூறி வந்தவர் மொழிய கேட்டார் – 6.வம்பறா:1 643/4
ஒப்பு_இல் புகழ் பிள்ளையார் தமக்கு ஓகை உரை செய்ய – 6.வம்பறா:1 878/3
உய்ய அணைந்தான் அணைந்தான் என்று ஓகை முரசம் சாற்றுவித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 17/4

மேல்


ஓகையால் (1)

மாடு சண்பை வள்ளலார் வந்து அணைந்த ஓகையால்
கூடுகின்ற இன்ப நேர் குலாவு வீதி கோலினார் – 6.வம்பறா:1 986/2,3

மேல்


ஓங்க (33)

அரு_மறை சைவம் ஓங்க அருளினால் அவதரித்த – 1.திருமலை:5 2/2
நயந்து பல்லாண்டு போற்ற நான்_மறை ஒலியின் ஓங்க
வியந்து பார் விரும்ப வந்து விரவினர்க்கு இன்பம் செய்தே – 1.திருமலை:5 20/2,3
நெருங்கு தூரியங்கள் ஏங்க நிரைத்த சாமரைகள் ஓங்க
பெரும் குடை மிடைந்து செல்ல பிணங்கு பூம் கொடிகள் ஆட – 1.திருமலை:5 23/1,2
பொன் மலை புலி வென்று ஓங்க புதுமலை இடித்து போற்றும் – 3.இலை:1 2/1
மழை வளர் உலகில் எங்கும் மன்னிய சைவம் ஓங்க
அழல் அவிர் சடையான் அன்பர்க்கு அடாதன அடுத்த போது – 3.இலை:1 7/1,2
ஆறு நல் சுவைகள் ஓங்க அமைத்து அவர் அருளே அன்றி – 3.இலை:4 33/3
ஒப்பு_அரிதாய் வளர்ந்து ஓங்க உள் உருகி கைதொழுதே – 4.மும்மை:4 25/3
உழவு தொழிலால் பெருக்கி உயிர்கள் எல்லாம் ஓங்க வரும் தரும வினைக்கு உளர்-ஆல் என்றும் – 4.மும்மை:5 102/4
நல் ஆறு ஓங்க நாயகமாம் நங்கள் பெருமான் தொழுது அணைந்தார் – 4.மும்மை:6 57/4
மெய் வளங்கள் ஓங்க வரும் மேன்மையன ஆங்கு அவற்றுள் – 5.திருநின்ற:1 12/2
மருவிய நண்புறு கேண்மை அற்றை நாள் போல் வளர்ந்து ஓங்க உடன் பல நாள் வைகும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 187/4
உய்யும் நெறி தாண்டகம் மொழிந்து அங்கு ஒழியா காதல் சிறந்து ஓங்க – 5.திருநின்ற:1 253/4
நாடும் காதல் வளர்ந்து ஓங்க நயந்து அ நகரில் உடன் உறைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 282/4
இட்டம் மிகு பெரும் காதல் எழுந்து ஓங்க வியப்பு எய்தி – 5.திருநின்ற:4 64/2
வேத நெறி தழைத்து ஓங்க மிகு சைவ துறை விளங்க – 6.வம்பறா:1 1/1
தருக்கு ஒழிய சைவம் முதல் வைதிகமும் தழைத்து ஓங்க – 6.வம்பறா:1 22/4
ஏழ் இசையும் தழைத்து ஓங்க இன் இசை வண் தமிழ் பதிகம் எய்த பாடி – 6.வம்பறா:1 104/3
வேத நாதமும் மங்கல முழக்கமும் விசும்பிடை நிறைந்து ஓங்க
சீத வாச நீர் நிறை குடம் தீபங்கள் திசை எலாம் நிறைந்து ஆர – 6.வம்பறா:1 155/1,2
ஏழ் இசையும் ஓங்க எடுத்தார் எமை ஆளும் – 6.வம்பறா:1 162/3
உள்ளம் மகிழ் சிறந்து ஓங்க தோணி மேவும் உமை பாகர் கழல் வணங்கி உவகை கூர – 6.வம்பறா:1 257/2
எண் திசையும் நிறைந்து ஓங்க எழுந்தருளும் பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 395/2
பெருமையின் முழங்க பஞ்சநாதமும் பிறங்கி ஓங்க
இரு பெருந்தகையோர் தாமும் எதிர்எதிர் இறைஞ்சி போந்து – 6.வம்பறா:1 590/2,3
தரை செய் தவ பயன் விளங்க சைவ நெறி தழைத்து ஓங்க
உரை செய்து இருப்போர் பலவும் ஊது மணி சின்னம் எலாம் – 6.வம்பறா:1 653/2,3
தம்பிரான் அருளால் வேந்தன்-தன்னை முன் ஓங்க பாட – 6.வம்பறா:1 847/2
ஞானசம்பந்தர் வாய்மை ஞாலத்தில் பெருகி ஓங்க
தேன் அலர் கொன்றையார்-தம் திரு நெறி நடந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 859/3,4
இறைவன் நல் நெறியின் ஓங்க இகத்தினில் அவனி இன்பம் – 6.வம்பறா:1 860/2
ஒப்பு_அரிய பெரு விருப்பு மிக்கு ஓங்க ஒளி பெருகு – 6.வம்பறா:1 929/2
ஓவியர்க்கு எழுத ஒண்ணா பரட்டு ஒளி ஒளிருற்று ஓங்க – 6.வம்பறா:1 1107/4
அல்கு பெரும் திரு ஓங்க அணி சிறக்க அலங்கரித்தார் – 6.வம்பறா:1 1170/4
உண்டி வினை பெரும் துழனி ஓவாத ஒலி ஓங்க – 6.வம்பறா:1 1178/4
மறை ஒலி பொங்கி ஓங்க மங்கல வாழ்த்து மல்க – 6.வம்பறா:1 1240/1
விரவும் காதல் மிக்கு ஓங்க வேதம் படியும் திரு படி கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 59/3
தரும நெறி தழைத்து ஓங்க தாரணி மேல் சைவமுடன் – 8.பொய்:8 2/3

மேல்


ஓங்கல் (1)

பொன் ஆரும் முலை ஓங்கல் புணர் குவடே சார்வு ஆக – 1.திருமலை:5 181/3

மேல்


ஓங்கவும் (1)

உலகம் உய்யவும் சைவம் நின்று ஓங்கவும்
அலகு_இல் சீர் நம்பி ஆரூரர் பாடிய – 1.திருமலை:1 40/1,2

மேல்


ஓங்கி (22)

சாலி நீள் வயலின் ஓங்கி தந்நிகர் இன்றி மிக்கு – 1.திருமலை:2 21/1
விரவிய கிளையும் தாங்கி விளங்கிய குடிகள் ஓங்கி
வரை புரை மாடம் நீடி மலர்ந்து உள பதிகள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 26/3,4
திரு மலி சிறப்பின் ஓங்கி சீர் மண பருவம் சேர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 6/4
கன்னிகாரம் குரவம் கமழ் புன்னை கற்பு பாடலம் கூவிளம் ஓங்கி
துன்னு சாதி மரு மாலதி மௌவல் துதைந்த நந்தி கரம் வீரம் மிடைந்த – 1.திருமலை:5 94/2,3
போகம் நீடு நிதி மன்னவன் மன்னும் புரங்கள் ஒப்பன வரம்பு_இல ஓங்கி
மாகம் முன் பருகுகின்றன போலும் மாளிகை குலம் மிடைந்த பதாகை – 1.திருமலை:5 100/1,2
முன்பு முறைமையினால் வணங்கி முடிவு_இலா காதல் முதிர ஓங்கி
நன் புலன் ஆகிய ஐந்தும் ஒன்றி நாயகன் சேவடி எய்தப்பெற்ற – 1.திருமலை:5 126/2,3
இரும் புலி பறழின் ஓங்கி இறவுளர் அளவே அன்றி – 3.இலை:3 16/2
அங்கு அப்பொழுதில் புவனத்து இடர் வாங்க ஓங்கி
துங்க பெரு மா மழை போன்று துண்ணென்று ஒலிப்ப – 3.இலை:3 63/1,2
வாய்ந்த நீர் வளத்தால் ஓங்கி மன்னிய பொன்னி நாட்டின் – 3.இலை:4 1/1
ஓங்கி சிறந்த அஞ்சு_எழுத்தும் ஓவா நாவின் உணர்வினார் – 4.மும்மை:2 10/4
ஓதம் ஆர் கடல் ஏழும் ஒன்று ஆகி ஓங்கி வானமும் உட்பட பரந்து – 4.மும்மை:5 62/3
உச்சம் உற வேதனை நோய் ஓங்கி எழ ஆங்கு அவர்-தாம் – 5.திருநின்ற:1 51/3
ஓங்கி முன்னையில் ஒரு படித்து அன்றியே ஒளிர – 5.திருநின்ற:6 31/2
மருங்கில் நந்தன வனம் பணிந்து அணைந்தனர் மாட மாளிகை ஓங்கி
நெருங்கு தில்லை சூழ் நெடு மதில் தென் திரு வாயில் நேர் அணித்து ஆக – 6.வம்பறா:1 153/3,4
ஓங்கி எழும் காதல் ஒழியாத உள்ளத்தார் – 6.வம்பறா:1 169/2
மெய்ம்மையில் விளங்கு காதல் விருப்புறு வெள்ளம் ஓங்கி
தம்மையும் அறியா வண்ணம் கைமிக்கு தழைத்து பொங்கி – 6.வம்பறா:1 644/2,3
ஒப்பு அரிய பேர் உவகை ஓங்கி எழும் உள்ளத்தால் – 6.வம்பறா:1 1164/1
பொங்கிய ஒலியின் ஓங்கி பூசுரர் வேத கீதம் – 6.வம்பறா:1 1199/3
பொருள் பொழியும் பெருகு அன்பு தழைத்து ஓங்கி புவி ஏத்த – 7.வார்கொண்ட:3 35/3
ஓங்கி வளர் திருத்தொண்டின் உண்மை உணர் செயல் புரிந்த – 8.பொய்:1 3/3
ஒருவர் தமை நிகர் இல்லார் உலகத்து பரந்து ஓங்கி
பொருவு_அரிய புகழ் நீடு புகழ்த்துணையார் எனும் பெயரார் – 10.கடல்:4 1/3,4
படியில் நீடும் பத்தி முதல் அன்பு நீரில் பணைத்து ஓங்கி
வடிவு நம்பி ஆரூரர் செம்பொன் மேனி வனப்பு ஆக – 13.வெள்ளானை:1 2/1,2

மேல்


ஓங்கிட (4)

காண் தகு மாளிகை மாடம் கவின் சிறந்து ஓங்கிட எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 218/3
இன்பம் ஓங்கிட ஏத்தினார் எல்லை_இல் தவத்தோர் – 5.திருநின்ற:1 381/4
உள்ளம் ஆதரவு ஓங்கிட ஓங்கு சீகாழி – 5.திருநின்ற:6 27/3
ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட
மன்று உளார் அடியார் அவர் வான் புகழ் – 13.வெள்ளானை:1 53/2,3

மேல்


ஓங்கிய (28)

ஞாலம் ஓங்கிய நான்_மறை ஓதையும் – 1.திருமலை:2 18/3
உளம் மகிழ் காதல் கூர ஓங்கிய குணத்தால் நீடி – 1.திருமலை:3 19/2
ஓங்கிய உதவி செய்ய பெற்றனன் இவர்-பால் என்றே – 3.இலை:1 44/3
ஓங்கிய விண் மிசை வந்தார் ஒளி விசும்பின் நிலன் நெருங்க – 3.இலை:5 31/3
தொக்க மா நிதி தொன்மையில் ஓங்கிய
மிக்க செல்வத்து வேளாண் தலைமையார் – 3.இலை:6 4/3,4
விண் பிற்பட ஓங்கிய கோபுரம் முன்பு மேவி – 4.மும்மை:1 32/4
நிலத்தின் ஓங்கிய நிவந்து எழும் பெரும் புனல் நீத்தம் – 4.மும்மை:3 1/1
குலத்தின் ஓங்கிய குறைவு இலா நிறை குடி குழுமி – 4.மும்மை:3 1/3
மாடம் ஓங்கிய மறுகின மல்லல் மூதூர்கள் – 4.மும்மை:5 28/4
செல்வம் ஓங்கிய திருமறையவர் செழும் பதிகள் – 4.மும்மை:5 29/4
ஓங்கிய நால் குலத்து ஒவ்வா புணர்வில் தம்மில் உயர்ந்தனவும் இழிந்தனவும் ஆன சாதி – 4.மும்மை:5 103/1
ஓங்கிய சிந்தையர் ஆகி உய்ந்து ஒழிந்தேன் என எழுந்தார் – 5.திருநின்ற:1 153/4
ஓங்கிய அன்புறு காதல் ஒழிவு இன்றி மிக பெருக – 5.திருநின்ற:4 14/3
உற்ற பெரும் பகலின் கண் ஓங்கிய பேர் இல் எய்தி – 5.திருநின்ற:4 22/2
ஓங்கிய மனையில் எய்தி அமுது செய்து அருள உற்ற – 5.திருநின்ற:5 38/2
பவம் அதனை அற மாற்றும் பாங்கினில் ஓங்கிய ஞானம் – 6.வம்பறா:1 70/2
உம்பர் உலகம் அதிசயிப்ப ஓங்கிய நாதத்து அளவின் உண்மை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 105/1
ஓங்கிய அன்பின் முருகனார்-தம் உயர் திருத்தொண்டு சிறப்பித்து ஓங்கும் – 6.வம்பறா:1 491/3
ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்து ஓங்கிய காழி உயர் பதியில் – 6.வம்பறா:1 551/1
உரவு தமிழ்_தொடை மாலை சாத்தி ஓங்கிய நாவுக்கரசரோடும் – 6.வம்பறா:1 561/3
ஓங்கிய சைவ வாய்மை ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை – 6.வம்பறா:1 604/3
மாடம் ஓங்கிய மயிலை மா நகர் உளார் மற்றும் – 6.வம்பறா:1 1084/1
ஓங்கிய ஓசை உம்பர் நாட்டினை உற்றது அன்றே – 6.வம்பறா:1 1092/4
வலமுற வந்து ஓங்கிய பேரம்பலத்தை வணங்கினார் – 6.வம்பறா:1 1138/4
ஓங்கிய ஞான வெள்ளம் உள் நிறைந்து எழுவது என்ன – 6.வம்பறா:1 1228/2
உரவுநீர் வெள்ளம் போல ஓங்கிய களிப்பில் சென்றார் – 6.வம்பறா:2 350/4
ஓங்கிய பொன் நவ மணிகள் ஒளிர் மணி பூண் துகில் வருக்கம் – 7.வார்கொண்ட:4 162/2
ஓங்கிய வாக்கின் செய்கை உயர்ந்த அஞ்சு_எழுத்துக்கு ஆக்கி – 12.மன்னிய:3 3/2

மேல்


ஓங்கியது-ஆல் (1)

கார் ஊரும் நெடும் விசும்பும் கரக்க நிறைந்து ஓங்கியது-ஆல் – 6.வம்பறா:2 14/4

மேல்


ஓங்கில் (1)

முந்தை செயலாம் அமண் போய் முதல் சைவம் ஓங்கில்
இந்த புவி தாங்கி இ விண்ணரசு ஆள்வான் என்றார் – 4.மும்மை:1 39/3,4

மேல்


ஓங்கு (44)

ஓங்கு பூங்கோயில் உள்ளார் ஒருவரை அன்பினோடும் – 1.திருமலை:5 137/3
உரை திறம்பாத நீதி ஓங்கு நீர்மையினின் மிக்கார் – 2.தில்லை:5 2/3
ஓங்கு கோவண பெருமையை உள்ளவாறு உமக்கே – 2.தில்லை:7 14/1
ஓங்கு நிலை தோரணமும் பூரணகும்பமும் உளவால் – 3.இலை:5 5/3
ஒரு மகளை மண்ணுலகில் ஓங்கு குல மரபினராய் – 3.இலை:5 16/2
வன்மை ஓங்கு எயில் வளம் பதி பயின்றது வரம்பின் – 4.மும்மை:5 2/3
ஓங்கு செந்நெலின் புடையன உயர் கழை கரும்பு – 4.மும்மை:5 27/1
ஓங்கு தன் வடிவாய் நிகழ்ந்து என்றும் உள்ளது ஒன்று உலகாணி என்று உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 73/4
ஓங்கு நிலை தன்மையவாய் அகிலம் உய்ய உமை_பாகர் அருள்செய்த ஒழுக்கம் அல்லால் – 4.மும்மை:5 88/2
ஓங்கு சபையோர் அவனை பார்த்து ஊர் ஆன் நிரை மேய்த்து உன் மகன் செய் – 4.மும்மை:6 41/3
ஓங்கு பெருமையினால் நஞ்சு ஊட்டும் என உரைப்ப – 5.திருநின்ற:1 103/2
விண் பணிய ஓங்கு பெரு விமானம்-தன்னை வலம்கொண்டு தொழுது விழுந்த எல்லை – 5.திருநின்ற:1 186/2
ஓங்கு கதலி குருத்து கொண்டு ஒல்லை வந்து அணைந்தான் – 5.திருநின்ற:1 205/4
ஓங்கு புகழ் முருகனார் திருமடத்தில் உடனாக – 5.திருநின்ற:1 243/2
ஓங்கு வேதம் அருச்சனை செய் உம்பர் பிரானை உள் புக்கு – 5.திருநின்ற:1 267/2
கண்டு ஓங்கு களி சிறப்ப கைதொழுது புறத்து அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 336/4
உளம் கொள் திரு விருத்தங்கள் ஓங்கு திருக்குறுந்தொகைகள் – 5.திருநின்ற:1 337/2
ஒருவாத பெரும் திருத்தாண்டகம் முதலாம் ஓங்கு தமிழ் – 5.திருநின்ற:1 342/2
ஓங்கு நாவினுக்கு அரசனே எழுந்திர் என்று உரைப்ப – 5.திருநின்ற:1 367/3
ஊனம்_இல் சீர் பெரு வணிகர் குடி துவன்றி ஓங்கு பதி – 5.திருநின்ற:4 1/2
உள்ளம் ஆதரவு ஓங்கிட ஓங்கு சீகாழி – 5.திருநின்ற:6 27/3
ஒருமை நெறி வாழ் அந்தணர்-தம் ஓங்கு குலத்தினுள் வந்தார் – 5.திருநின்ற:7 4/2
ஓங்கு தூங்கானை மாடத்துள் அமர்கின்ற ஒரு தனி பரஞ்சோதி – 6.வம்பறா:1 184/2
ஓங்கு கோயில் உள்ளார்க்கும் உண்டாயின – 6.வம்பறா:1 199/2
ஒப்பு_இல் பதிகங்கள் பாடி ஓங்கு வேள்வி குடி உற்றார் – 6.வம்பறா:1 290/4
ஓதினார் தமிழ் வேதத்தின் ஓங்கு இசை – 6.வம்பறா:1 357/4
ஓங்கு திருப்பதிகம் ஓடேகலன் என்று எடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:1 413/1
ஓங்கு புனல் பேணு பெருந்துறையும் உள்ளிட்ட – 6.வம்பறா:1 549/1
உம்பர் பிரான் கைச்சினமும் பரவி தெங்கூர் ஓங்கு புகழ் திரு கொள்ளிக்காடும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 574/3
ஓங்கு எயில் புகழ் சூழ் மதுரை தோன்றுதலும் உயர் தவ தொண்டரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 661/3
ஓங்கு வடிவு அமைத்து விழ எடுக்கும் பூசை கொள்வார் ஆர் உரைக்க என உரைக்கல் உற்றான் – 6.வம்பறா:1 917/4
ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணி கோபுரம் சென்று உற்றார் – 6.வம்பறா:1 952/4
ஓங்கு திரு தில்லை வாழ் அந்தணரும் உடன் ஆக – 6.வம்பறா:1 1143/3
உழவு அறாத நல் வளத்தன ஓங்கு இரும் குடிகள் – 6.வம்பறா:2 3/4
ஓங்கு திரு மாளிகையினுள் அணைந்தார் ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 23/4
ஓங்கு திரு மாளிகையை வலம் வந்து அங்கு உடன் மேலை – 6.வம்பறா:2 129/3
ஓங்கு தவ தொண்டருடன் உண்டு அருளி உவந்து இருப்ப – 6.வம்பறா:2 180/2
ஓங்கு கன்னிமாடத்தில் உறைகின்றீர் என்று உரைக்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 221/2
ஓங்கு எயில் சூழ் மலை அரணத்துள் உறைவான் என உரைப்ப – 8.பொய்:2 17/2
ஓங்கு பல் குவை உலப்பு_இல உடையராய் உயர்வார் – 8.பொய்:4 10/4
ஓங்கு செம் சுடர் உதித்து என உலகு எலாம் வியப்ப – 8.பொய்:4 16/2
பேர் உலகில் ஓங்கு புகழ் பெரும் தொண்டை நல் நாட்டு – 8.பொய்:6 1/1
ஓங்கு சீர் தொண்டின் உயர்ந்தனர் – 8.பொய்:7 4/4
உரை செய் பெரும் புகழ் விளக்கி ஓங்கு நெடுமாறனார் – 9.கறை:3 9/2

மேல்


ஓங்குதலால் (1)

ஒப்பு_இல் நகர் ஓங்குதலால் உக கடை நாள் அன்றியே – 6.வம்பறா:1 3/3

மேல்


ஓங்குதற்கு (1)

வாழி திருத்தொண்டு என்னும் வான் பயிர்-தான் ஓங்குதற்கு
சூழும் பெரு வேலி ஆனீர் என தொழுதார் – 6.வம்பறா:1 942/3,4

மேல்


ஓங்கும் (27)

செய்ய கோல் அபயன் திரு மனத்து ஓங்கும் திரு கயிலாய நீள் சிலம்பு – 1.திருமலை:1 12/4
நற்றமிழ் வரைப்பின் ஓங்கும் நாம் புகழ் திருநாடு என்றும் – 1.திருமலை:2 35/1
வலம்கொள்வது போல் புடை குழும் காட்சி மேவி மிகு சேண் செல ஓங்கும்
தடம் மருங்கு வளர் மஞ்சு இவர் இஞ்சி தண் கிடங்கை எதிர் கண்டு மகிழ்ந்தார் – 1.திருமலை:5 95/3,4
தாழ கதிர் சாலி தான் ஓங்கும் தன்மையதாய் – 3.இலை:2 2/2
சீர் மன்னு செல்வ_குடி மல்கு சிறப்பின் ஓங்கும்
கார் மன்னு சென்னி கதிர் மா மணி மாட வைப்பு – 4.மும்மை:1 1/1,2
உலகில் வந்து உறு பயன் அறிவிக்க ஓங்கும் நாள் மலர் மூன்றுடன் ஒன்று – 4.மும்மை:5 72/2
அருள் பெருகு தனி கடலும் உலகுக்கு எல்லாம் அன்பு செறி கடலுமாம் எனவும் ஓங்கும்
பொருள் சமய முதல் சைவ நெறி தான் பெற்ற புண்ணிய கண் இரண்டு எனவும் புவனம் உய்ய – 5.திருநின்ற:1 185/1,2
வண்டு ஓங்கும் செங்கமலம் என எடுத்து மனம் உருக – 5.திருநின்ற:1 336/1
சேண் உயர் மாடம் ஓங்கும் திரு பதி அதனில் செய்ய – 6.வம்பறா:1 128/3
பங்கயத்தின் செவ்வி பழித்து வனப்பு ஓங்கும்
செம் கையொடும் சென்று திரு வாயில் உள் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 172/3,4
ஓங்கும் ஓமாம்புலியூர் வந்து உற்றனர் – 6.வம்பறா:1 250/4
கண் வளர் மென் கரும்பு மிடை கதிர் செம் சாலி கதலி கமுகு உடன் ஓங்கும் கழனி நாட்டு – 6.வம்பறா:1 256/3
சேண் அளவு பட ஓங்கும் திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி செம் கண் நாக – 6.வம்பறா:1 457/2
ஓங்கிய அன்பின் முருகனார்-தம் உயர் திருத்தொண்டு சிறப்பித்து ஓங்கும்
பாங்கு உடை வண் தமிழ் பாடி நாளும் பரமர்-தம் பாதம் பணிந்து இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 491/3,4
ஒப்பு ஓத_அரும் பதிகத்து ஓங்கும் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 542/2
உள் அணைந்திட எதிர் செலாது ஒரு மருங்கு ஓங்கும்
தெள்ளு நீர் விழி தெரிவையார் சென்று முன்பு எய்த – 6.வம்பறா:1 669/3,4
விண் பின் ஆக முன் ஓங்கும் வியன் பொன் புரிசை வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:1 975/3
உம்பர் ஓங்கும் கோபுரத்தின் முன் இறைஞ்சி உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 993/2
கோயில் உள் பட மேல் ஓங்கும் கொள்கையால் பெருகும் சோதி – 6.வம்பறா:1 1247/1
பொன் திரு வீதி தாழ்ந்து புண்ணிய விளைவாய் ஓங்கும்
நல் திரு வாயில் நண்ணி நறை மலி அலங்கல் மார்பர் – 6.வம்பறா:2 112/1,2
ஊடு புக்கு இறைஞ்சி ஓங்கும் ஒளி வளர் கனக மன்றில் – 6.வம்பறா:2 113/2
ஈறு_இலா புகழின் ஓங்கும் ஏயர்கோனார் தாம் எண்ணி – 6.வம்பறா:2 388/1
மா மழை முழக்கம் தாழ மறை ஒலி முழக்கம் ஓங்கும்
பூ மலி மறுகில் இட்ட புகை அகில் தூபம் தாழ – 7.வார்கொண்ட:2 2/2,3
ஓம நல் வேள்வி சாலை ஆகுதி தூபம் ஓங்கும் – 7.வார்கொண்ட:2 2/4
வேலை ஒலியை விழுங்கி எழ விளங்கி ஓங்கும் வியப்பினது-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 2/4
இரு விசும்பு அடைய ஓங்கும் இமையவர் ஆர்ப்பும் விம்மி – 10.கடல்:1 11/3
பல் நெடும் நாள் செய்து ஒழுகும் பாங்கு புரிந்து ஓங்கும் நாள் – 10.கடல்:5 2/4

மேல்


ஓங்கும்-ஆல் (2)

ஒருமையாளர் வைப்பு ஆம் பதி ஓங்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:1 31/4
காவிரி புனல் கால் பரந்து ஓங்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 9/4

மேல்


ஓங்கும்படி (1)

காண வரும் கை வண்ணம் கவின் ஓங்கும்படி எழுதி – 6.வம்பறா:1 1173/3

மேல்


ஓங்குவன (2)

ஓங்குவன மாடம் நிரை ஒழுகுவன வழு_இல் அறம் – 5.திருநின்ற:1 13/3
நதிகள் எங்கும் மலர் பிறங்கல் ஞாங்கர் எங்கும் ஓங்குவன
நிதிகள் எங்கும் முழவின் ஒலி நிலங்கள் எங்கும் பொலம் சுடர் பூ – 7.வார்கொண்ட:4 142/3,4

மேல்


ஓச்ச (3)

பரி உடை தந்தை கண்டு பைம் தழை கைகொண்டு ஓச்ச
இரு சுடர்க்கு உறுகண் தீர்க்கும் எழில் வளர் கண்ணீர் மல்கி – 3.இலை:3 23/2,3
போது மற்று அங்கு ஒரு புனிற்று ஆ போற்றும் அவன் மேல் மருப்பு ஓச்ச
யாதும் ஒன்றும் கூசாதே எடுத்த கோல் கொண்டு அவன் புடைப்ப – 4.மும்மை:6 17/2,3
கை சிறியது ஒருமாறு கொண்டு ஓச்ச கால் எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 73/2

மேல்


ஓசை (39)

மள்ளர் குரைத்த கை ஓசை போய் – 1.திருமலை:2 10/3
தெள்ளும் ஓசை திருப்பதிகங்கள் பைம் – 1.திருமலை:3 8/3
தெழித்து எழும் ஓசை மன்னன் செவி புலம் புக்க போது – 1.திருமலை:3 28/4
புரந்த அஞ்சு_எழுத்து ஓசை பொலிதலால் – 1.திருமலை:4 3/3
என்று எழும் ஓசை கேளா ஈன்ற ஆன் கனைப்பு கேட்ட – 1.திருமலை:5 68/1
எண்ணிய ஓசை ஐந்தும் விசும்பிடை நிறைய எங்கும் – 1.திருமலை:5 69/1
அழைத்த பேர் ஓசை கேளா அடியனேன் வந்தேன் வந்தேன் – 2.தில்லை:3 30/1
கொல் எறி குத்து என்று ஆர்த்து குழுமிய ஓசை அன்றி – 3.இலை:3 5/2
ஆடு இயல் துடியும் சாற்றி அறைந்த பேர் ஓசை கேட்டு – 3.இலை:3 29/3
சேடு கொண்ட கை_விளி சிறந்த ஓசை செல்லவும் – 3.இலை:3 72/3
அதிர் தரும் ஓசை ஐந்தும் ஆர்கலி முழக்கம் காட்ட – 3.இலை:3 101/2
சுருங்கிட அறிந்த புள்ளின் சூழ் சிலம்பு ஓசை கேட்டு – 3.இலை:3 132/2
மருவிய கமரில் புக்க மா வடு விடேல் என் ஓசை
உரிமையால் கேட்க வல்லார் திறம் இனி உரைக்கல்உற்றேன் – 3.இலை:5 37/3,4
செந்நெலின் அரிசி சிந்த செவியுற வடுவின் ஓசை
அ நிலை கேட்ட தொண்டர் அடி இணை தொழுது வாழ்த்தி – 3.இலை:6 23/2,3
பன் முறை வந்து எழும் ஓசை பயின்ற முழக்கத்தால் – 3.இலை:7 3/2
அ தகைமை ஆர்_ஓசை அமர்_ஓசைகளின் அமைத்தார் – 3.இலை:7 24/4
பண் அமைய எழும் ஓசை எ மருங்கும் பரப்பினார் – 3.இலை:7 28/4
மெய் அன்பர் மனத்து அன்பின் விளைந்த இசை குழல் ஓசை
வையம்-தன்னையும் நிறைத்து வானம் தன்வயமாக்கி – 3.இலை:7 37/1,2
ஆனாயர் குழல் ஓசை கேட்டு அருளி அருள் கருணை – 3.இலை:7 38/1
மாடு எங்கும் நெருங்கிய மங்கல ஓசை மல்க – 4.மும்மை:1 43/1
எ திசையினும் அர என்னும் ஓசை போல் – 5.திருநின்ற:1 132/3
பெரு மறை ஓசை மல்க பெரும் திரு கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 119/2
ஆங்கு நாதரை பணிந்து பெண்ணாகடம் அணைந்து அரு_மறை ஓசை
ஓங்கு தூங்கானை மாடத்துள் அமர்கின்ற ஒரு தனி பரஞ்சோதி – 6.வம்பறா:1 184/1,2
தொண்டர்களும் மறையவரும் சென்று சூழ்ந்து சொல்_இறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓசை
எண் திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி இரு விசும்பின் வெளி தூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி – 6.வம்பறா:1 259/2,3
எ உலகும் துயர் நீங்க பணி மாறும் தனி காளத்து எழுந்த ஓசை
எ உயிர்க்கும் அவன் கேளா மெல்_இயலை விட்டு எதிரே விரைந்து செல்வான் – 6.வம்பறா:1 313/3,4
கிளைஞரும் மற்று அது கேட்டு கெழுவு திருப்பதிகத்திற்கு கிளர்ந்த ஓசை
அளவு பெற கருவியில் நீர் அமைத்து இயற்றும் அதனாலே அகிலம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 445/1,2
கற்றவர் வாழ் கடல் நாகை காரோணத்து கண்_நுதலை கைதொழுது கலந்த ஓசை
சொல் தமிழ்_மாலைகள் பாடி சில நாள் வைகி தொழுது அகன்றார் தோணிபுர தோன்றலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 466/3,4
அ தன்மை ஓசை எழுந்து எங்கள் சண்பை ஆண்தகையார் கும்பிட வந்து அணைகின்றார்-தம் – 6.வம்பறா:1 478/2
பின் அணைய எழுந்தருளும் பிள்ளையார்-தம் பெருகிய பொன் காளத்தின் ஓசை கேட்டு – 6.வம்பறா:1 577/2
எல்லை இல்லா வகை அர என்று எடுத்த ஓசை இரு விசும்பும் திசை எட்டும் நிறைந்து பொங்கி – 6.வம்பறா:1 578/3
ஒப்பு_இல் நித்தில பொன் தனி பெரும் கானம் உலகு உய்ய ஒலித்து எழும் ஓசை
செப்ப_அரும் பெருமை குலச்சிறையார் தம் செவி நிறை அமுது என தேக்க – 6.வம்பறா:1 654/2,3
துஞ்ச வருவார் என்றே எடுத்த ஓசை சுருதி முறை வழுவாமல் தொடுத்த பாடல் – 6.வம்பறா:1 1010/1
ஓங்கிய ஓசை உம்பர் நாட்டினை உற்றது அன்றே – 6.வம்பறா:1 1092/4
பொங்கிய நான்_மறை ஓசை கடல் ஓசை மிசை பொலிய – 6.வம்பறா:1 1177/2
பொங்கிய நான்_மறை ஓசை கடல் ஓசை மிசை பொலிய – 6.வம்பறா:1 1177/2
உரை ஓசை பதிகம் எனக்கு இனி ஓதி போய் சங்கம் – 6.வம்பறா:2 147/2
மேவிய அ தொண்ட குழாம் மிடைந்து அர என்று எழும் ஓசை
மூவுலகும் போய் ஒலிப்ப முதல்வனார் முன்பு எய்தி – 6.வம்பறா:2 170/1,2
ஈசர் விரைந்து திரு சிலம்பின் ஓசை மிகவும் இசைப்பித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 42/4
அந்தரத்து எழுந்த ஓசை அன்பினில் பாணர் பாடும் – 12.மன்னிய:5 6/1

மேல்


ஓசைகளின் (1)

அ தகைமை ஆர்_ஓசை அமர்_ஓசைகளின் அமைத்தார் – 3.இலை:7 24/4

மேல்


ஓசையின் (3)

வேலை ஓசையின் மிக்கு விரவும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 18/4
அந்தம்_இல் பல் கண நாதர் அர எனும் ஓசையின் அடங்க – 6.வம்பறா:1 81/4
அசைவு_இல் பெருந்தொண்டர் குழாம் தொழுது போற்றி அர எனும் ஓசையின் அண்டம் நிறைப்ப அன்பால் – 6.வம்பறா:1 1019/3

மேல்


ஓசையுடன் (1)

யாழில் எழும் ஓசையுடன் இருவர் மிடற்று இசை ஒன்றி – 6.வம்பறா:1 136/1

மேல்


ஓசையும் (7)

கான வீணையின் ஓசையும் கார் எதிர் – 1.திருமலை:1 4/2
வேத ஓசையும் வீணையின் ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/1
வேத ஓசையும் வீணையின் ஓசையும்
சோதி வானவர் தோத்திர ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/1,2
சோதி வானவர் தோத்திர ஓசையும்
மாதர் ஆடல் மணி முழவு ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/2,3
மாதர் ஆடல் மணி முழவு ஓசையும்
கீத ஓசையுமாய் கிளர்வுஉற்றவே – 1.திருமலை:3 2/3,4
ஓசையும் கமரில் நின்றும் ஒக்கவே எழுந்த அன்றே – 3.இலை:6 18/4
இன்னிய நாதமும் ஏழ் இசை ஓசையும் எங்கும் விம்ம – 5.திருநின்ற:1 139/2

மேல்


ஓசையுமாய் (1)

கீத ஓசையுமாய் கிளர்வுஉற்றவே – 1.திருமலை:3 2/4

மேல்


ஓட்ட (1)

ஓட்ட தம் பொன் மாளிகையின் புறத்தில் உருகும் சிந்தை உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 30/3

மேல்


ஓட்டி (1)

கடல் மிசை வங்கம் ஓட்டி கருதிய தேயம்-தன்னில் – 5.திருநின்ற:4 34/1

மேல்


ஓட்டினார் (1)

இந்த ஊரில் இருக்கிலோம் என்றே ஓட்டினார் இது மேல் – 6.வம்பறா:4 17/3

மேல்


ஓட்டினை (1)

உரு உடை இவர் தாம் வைத்த ஓட்டினை கெடுத்தீர் ஆனால் – 2.தில்லை:2 35/2

மேல்


ஓட்டு (1)

ஓட்டு அறு செம்பொன் ஒக்க ஒரு மாவும் குறையாமல் – 6.வம்பறா:2 137/3

மேல்


ஓட்டும் (1)

பொய் பிறவி பிணி ஓட்டும் திரு வீதி புரண்டு வலம்கொண்டு போந்தே – 5.திருநின்ற:1 179/2

மேல்


ஓட்டோம் (1)

கூடவே மடிவது அன்றி கொடுக்க யாம் ஓட்டோம் என்றார் – 2.தில்லை:3 18/4

மேல்


ஓட (8)

காவணத்திடையே ஓட கடிது பின்தொடர்ந்து நம்பி – 1.திருமலை:5 44/2
எங்கணும் இரியல் போக எதிர் பரிகாரர் ஓட
துங்க மால் வரை போல் தோன்றி துண்ணென அணைந்தது அன்றே – 3.இலை:1 12/3,4
கார் இரும்பின் சரி செறிகை கரும் சிறார் கவர்ந்து ஓட
ஆர் சிறு மென் குரைப்பு அடக்கும் அரைக்கு அசைத்த இருப்பு மணி – 4.மும்மை:4 7/3,4
குண்டிகை தகர்த்து பாயும் பீறியோர் குரத்தி ஓட
பண்டிதர் பாழி-நின்றும் கழுதை மேல் படர்வார்-தம் பின் – 6.வம்பறா:1 638/1,2
ஒண் தொடி இயக்கியாரும் உளை இட்டு புலம்பி ஓட
கண்டனம் என்று சொன்னார் கையறு கவலை உற்றார் – 6.வம்பறா:1 638/3,4
எண்_இல் அமண் எனும் பாவ இரும் சேனை இரிந்து ஓட
மண் உலகமே அன்றி வான் உலகம் செய்த பெரும் – 6.வம்பறா:1 650/2,3
நிலை புரியும் ஓட கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்தி போக – 6.வம்பறா:1 897/3
சொன்ன வண்ணமே அவரை ஓட தொடர்ந்து துரந்து அதன் பின் – 6.வம்பறா:4 24/2

மேல்


ஓடங்கள் (2)

மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவார் இன்றி ஒழிந்திடவும் மிக்கதோர் விரைவால் சண்பை – 6.வம்பறா:1 898/2
வேறு நாவாய் ஓடங்கள் மீது செல்லா வகை மிகைப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 133/2

மேல்


ஓடத்தின் (1)

காவலனார் ஓடத்தின் கட்டு அவிழ்த்து கண்_நுதலான் திருத்தொண்டர்-தம்மை ஏற்றி – 6.வம்பறா:1 898/3

மேல்


ஓடம் (3)

அலை பெருகி ஆள் இயங்கா வண்ணம் ஆறு பெருகுதலால் அ துறையில் அணையும் ஓடம்
நிலை புரியும் ஓட கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்தி போக – 6.வம்பறா:1 897/2,3
உம்பர் உய்ய நஞ்சு உண்டார் அருளால் ஓடம் செல செல்ல உந்துதலால் ஊடு சென்று – 6.வம்பறா:1 899/1
தாணுவே ஆற்றின் கண் ஓடம் உய்க்கும் தன்மையால் அருள் தந்த தலைவா நாக – 6.வம்பறா:1 900/3

மேல்


ஓடா (1)

கரு வரை வீழ் அருவிகளும் கான்யாறும் கலித்து ஓடா
பெரு முகிலின் குலங்கள் புடை பெயர்வு ஒழிய புனல் சோரா – 3.இலை:7 35/2,3

மேல்


ஓடி (33)

உம்பரின் அடைய கண்டு அங்கு உருகு தாய் அலமந்து ஓடி
வெம்பிடும் அலறும் சோரும் மெய் நடுக்குற்று வீழும் – 1.திருமலை:3 23/3,4
மங்கையர் வதன சீத மதி இரு மருங்கும் ஓடி
செம் கயல் குழைகள் நாடும் திருமுனைப்பாடி நாடு – 1.திருமலை:5 1/3,4
பாங்கு ஓடி சிலை வளைத்து படை அநங்கன் விடு பாணம் – 1.திருமலை:5 146/1
ஒருவரும் எதிர்நில்லாமே ஓடி போய் பிழையும் அன்றேல் – 2.தில்லை:3 17/3
பின் தொடர்ந்து ஓடி சென்று பிடித்து முன் பறித்து சிந்த – 3.இலை:1 13/4
வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ந்தார் ஒழிய மற்று உள்ளார் ஓடி
மட்டு அவிழ் தொங்கல் மன்னன் வாயில் காவலரை நோக்கி – 3.இலை:1 26/1,2
மற படை வாள் சுற்றத்தார் கேட்டு ஓடி வந்து – 3.இலை:2 12/3
குருதியின் நதிகள் பரந்தன குறை உடல் ஓடி அலைந்தன – 3.இலை:2 19/1
துடி குறடு உருட்டி ஓடி தொடக்கு நாய் பாசம் சுற்றி – 3.இலை:3 24/1
முடுகிய விசையில் ஓடி தொடர்ந்து உடன் பற்றி முற்றத்து – 3.இலை:3 26/3
வெய்ய மா எழுப்ப ஏவி வெற்பர் ஆயம் ஓடி நேர் – 3.இலை:3 77/1
பன்றியும் அடல் வன் திறலொடு படர் நெறி நெடிது ஓடி
துன்றியது ஒரு குன்று அடி வரை சுலவிய நெறி குழல் – 3.இலை:3 90/2,3
மோகமாய் ஓடி சென்றார் தழுவினார் மோந்து நின்றார் – 3.இலை:3 105/4
வெந்த இறைச்சியும் எலும்பும் கண்டு அகல மிதித்து ஓடி
இந்த அனுசிதம் கெட்டேன் யார் செய்தார் என்று அழிவார் – 3.இலை:3 136/3,4
வண்ண வெம் சிலையார் கண்டு வல் விரைந்து ஓடி வந்தார் – 3.இலை:3 169/4
வீசு தெண் திரை நதி பல மிக்கு உயர்ந்து ஓடி
பாசடை தடம் தாமரை பழனங்கள் மருங்கும் – 4.மும்மை:5 20/2,3
நீள வார் புனல் குட திசை ஓடி நீர் கரக்கு மா நதியுடன் நீடு – 4.மும்மை:5 79/2
ஓடி அருகர்கள் தம்மை உழறி மிதித்து பிளந்து – 5.திருநின்ற:1 119/1
கொய்த இ குருத்தை சென்று கொடுப்பன் என்று ஓடி வந்தான் – 5.திருநின்ற:5 25/4
நறு நுதல் பேதையார் மழுங்கு நடந்து ஓடி அடர்ந்து அழித்தும் – 6.வம்பறா:1 52/2
திரு மருவு செங்காட்டங்குடி-நின்றும் சிறுத்தொண்டர் ஓடி சென்று அங்கு – 6.வம்பறா:1 468/3
ஊர் உளோர் ஓடி காண கண்டனம் என்று உரைப்பார் – 6.வம்பறா:1 637/4
உழறிட சிதறி ஓடி ஒருவரும் தடுக்க அஞ்சி – 6.வம்பறா:1 640/2
தேறு மெய் உணர்வு இலாதார் கரை மிசை ஓடி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 815/2
கூறுபட நூறி இட புத்தர் கூட்டம் குலைந்து ஓடி விழுந்து வெரு கொண்டது அன்றே – 6.வம்பறா:1 909/4
மாலும் மனமும் அழிந்து ஓடி வழிகள் அறியார் மயங்குவார் – 6.வம்பறா:4 23/4
உண்டி வினை ஒழித்து அஞ்சி ஓடி வரும் வேட்கையோடும் – 7.வார்கொண்ட:1 16/2
பிள்ளை ஓடி வந்து எதிரே தழுவ எடுத்து இயல்பின் மேல் – 7.வார்கொண்ட:3 59/2
பரமர் அருளால் பள்ளியின்-நின்று ஓடி வருவான் போல் வந்த – 7.வார்கொண்ட:3 82/1
ஏறுற்றனன் ஓடி இரும் சுரமே – 8.பொய்:2 29/4
கதும்என ஓடி சென்று கருவி கை கொண்டு பற்றி – 10.கடல்:1 6/3
உருகா நின்ற தாய் ஓடி எடுத்து கொடுவந்து உயிர் அளித்த – 13.வெள்ளானை:1 12/2
அ நாட்டு அரனார் அடியார்கள் முன்னே ஓடி அறிவிப்ப – 13.வெள்ளானை:1 16/3

மேல்


ஓடிய (1)

அஞ்சி அகன்று ஓடிய அ புத்தர் எலாம் அதிசயித்து மீண்டும் உடன் அணைந்து கூடி – 6.வம்பறா:1 911/1

மேல்


ஓடிற்று (1)

ஈண்டு அவர் தங்களையே கொன்று அமணர் மேல் ஓடிற்று எதிர்ந்தே – 5.திருநின்ற:1 118/4

மேல்


ஓடினார் (3)

ஓடினார் உள்ளார் உய்ந்தார் ஒழிந்தவர் ஒழிந்தே மாண்டார் – 2.தில்லை:3 24/3
வன் தட கை வார் கொடு எம்மருங்கும் வேடர் ஓடினார் – 3.இலை:3 74/4
உற்ற விருப்பு உடன் சூழ ஓடினார் பாடினார் – 5.திருநின்ற:5 18/4

மேல்


ஓடு (13)

உளம் மகிழ் சிறப்பின் மல்க ஓடு அளித்து ஒழுகும் நாளில் – 2.தில்லை:2 3/3
உம்பர் நாயகனும் இ ஓடு உன்-பால் வைத்து – 2.தில்லை:2 15/3
முந்தை நாள் உன்-பால் வைத்த மெய் ஒளி விளங்கும் ஓடு
தந்து நில் என்றான் எல்லாம் தான் வைத்து வாங்க வல்லான் – 2.தில்லை:2 20/3,4
என்றவர் விரைந்து கூற இருந்தவர் ஈந்த ஓடு
சென்று முன் கொணர்வான் புக்கார் கண்டிலர் திகைத்து நோக்கி – 2.தில்லை:2 21/1,2
விழை தரும் ஓடு வைத்த வேறு இடம் தேடி காணேன் – 2.தில்லை:2 23/2
என் இது மொழிந்தவா நீ யான் வைத்த மண் ஓடு அன்றி – 2.தில்லை:2 24/2
நாடியும் காணேன் வேறு நல்லது ஓர் ஓடு சால – 2.தில்லை:2 25/2
வளத்தினால் மிக்க ஓடு வௌவினேன் அல்லேன் ஒல்லை – 2.தில்லை:2 27/1
நீள் நிதியாம் இது என்று நின்ற இவர் தரும் ஓடு
பேணி நான் வைத்த இடம் பெயர்ந்து கரந்தது காணேன் – 2.தில்லை:2 34/1,2
ஒன்றோடு ஒன்று நேர் படாமல் ஓடு நாய்கள் மாடு எலாம் – 3.இலை:3 69/4
ஓடு நீர் ஆற்றில் இட்டால் ஒழுகுதல் செய்யாது அங்கு – 6.வம்பறா:1 796/3
மின் தங்கு வெண் தலை ஓடு ஒழிந்து ஒரு வெற்று ஓடு ஏந்தி – 6.வம்பறா:2 176/2
மின் தங்கு வெண் தலை ஓடு ஒழிந்து ஒரு வெற்று ஓடு ஏந்தி – 6.வம்பறா:2 176/2

மேல்


ஓடு-தன்னை (1)

கோலம் ஆர் ஓடு-தன்னை குறி இடத்து அகல போக்கி – 2.தில்லை:2 19/2

மேல்


ஓடும் (13)

வீசு தெண் திரை மீது இழந்து ஓடும் நீர் – 1.திருமலை:2 8/3
ஓடும் செம்பொனும் ஒக்கவே நோக்குவார் – 1.திருமலை:4 8/2
வழி வரும் இளைப்பின் ஓடும் வருத்திய பசியினாலே – 2.தில்லை:4 21/1
குன்றினுக்கு அயலே ஓடும் குளிர்ந்த பொன் முகலி என்றான் – 3.இலை:3 94/4
வேகம் ஆனது மேல் செல்ல மிக்கது ஓர் விரைவின் ஓடும்
மோகமாய் ஓடி சென்றார் தழுவினார் மோந்து நின்றார் – 3.இலை:3 105/3,4
கொல்லை மட குல மான் மறியோடு குதித்து ஓடும்
மல்கு வளத்தது முல்லை உடுத்த மருங்கு ஓர்-பால் – 3.இலை:7 5/3,4
பொங்கரில் வண்டு புறம்பு அலை சோலைகள் மேல் ஓடும்
வெம் கதிர் தங்க விளங்கிய மேல் மழ நல் நாடு-ஆம் – 3.இலை:7 7/1,2
பாவலர் செந்தமிழ்_தொடையால் பள்ளி தாமம் பல சாத்தி மிக்கு எழுந்த பரிவின் ஓடும்
பூ வயலத்தவர் பரவ பல நாள் தங்கி புரிவுறு கை தொண்டு போற்றி செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 191/3,4
தணியாத கருத்தின் ஓடும் தம் பெருமான் கோயில் வலம்கொண்டு தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 302/3
ஓடும் நீருடன் செலாது நிற்குமோ ஓலை என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/2
ஆற்றில் நீர் கடுக ஓடும் மருங்கு உற அரசன் நோக்கி – 6.வம்பறா:1 813/1
ஆறு கொண்டு ஓடும் ஏட்டை தொடர்ந்து எதிர் அணைப்பார் போல – 6.வம்பறா:1 815/1
ஓடும் யாறு என ஒத்தது – 8.பொய்:2 24/3

மேல்


ஓடுவார் (2)

சுவல் ஓடுவார் அலைய போவார் பின்பு ஒரு சூழல் – 4.மும்மை:4 18/3
ஓடுவார் மாரவேளுடன் மீள்வார் ஒளி பெருக – 5.திருநின்ற:1 421/3

மேல்


ஓடுவார்கள் (1)

கண்டவர் வியப்புற்று அஞ்சி கை அகன்று ஓடுவார்கள்
கொண்டது ஓர் வேட தன்மை உள்ளவாறு கூற கேட்டே – 5.திருநின்ற:4 54/1,2

மேல்


ஓடே (1)

முன்னை நான் வைத்த ஓடே கொண்டு வா என்றான் முன்னோன் – 2.தில்லை:2 24/4

மேல்


ஓடேகலன் (1)

ஓங்கு திருப்பதிகம் ஓடேகலன் என்று எடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:1 413/1

மேல்


ஓடை (7)

பொன் அணி ஓடை யானை பொரு பரி காலாள் மற்றும் – 2.தில்லை:5 5/3
பெய்ம் மா முகில் போல் மதம் பாய் பெருகு ஓடை நெற்றி – 4.மும்மை:1 31/3
சேய ஓடை களிறே திகைப்பன – 4.மும்மை:5 107/3
தாமரை ஓடை சண்பையர் நாதன் தான் ஏக – 5.திருநின்ற:1 237/2
செம் கயல் பாய் வயல் ஓடை சூழ்ந்த திரு கண்டியூர் தொழ சென்று அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 351/4
இழையில் சிறந்த ஓடை நுதல் யானை கழுத்தின்-நின்று இழிந்து – 7.வார்கொண்ட:4 18/3
சோர் மழையின் விடு மதத்து சுடரும் நெடு மின் ஓடை
கார் முகிலும் பல தெரியா களிற்று நிரை களம் எல்லாம் – 8.பொய்:2 4/3,4

மேல்


ஓடைகள் (1)

பருவி ஓடைகள் நிறைந்து இழி பாலியின் கரையின் – 4.மும்மை:5 31/2

மேல்


ஓண (1)

ஓண காந்தன்தளி மேவும் ஒருவர்-தம்மை உரிமையுடன் – 6.வம்பறா:2 191/1

மேல்


ஓத (11)

ஓத நீர் நித்தில தாமம் ஒக்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 2/4
பரவை ஓத கழி கானல் பாங்கு நெருங்கும் அ பதியில் – 5.திருநின்ற:1 265/1
ஓத ஒலியின் மிக்கு எழுந்து உம்பர் ஆர்ப்பும் மறை ஒலியும் – 5.திருநின்ற:1 269/4
ஒப்பு ஓத_அரும் பதிகத்து ஓங்கும் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 542/2
எல்லை_இல் முத்தின் தாளம் தாரை சங்கு எங்கும் ஓத – 6.வம்பறா:1 743/4
ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணி கோபுரம் சென்று உற்றார் – 6.வம்பறா:1 952/4
உரு வேற்றார் அமர்ந்து உறையும் ஓத வேலை ஒற்றியூர் கைதொழ சென்று உற்ற போது – 6.வம்பறா:1 1030/3
ஓத நீர் உலகில் இயல் முறை ஒழுக்கமும் பெருக – 6.வம்பறா:1 1183/2
ஓத அணைந்த பள்ளியினில் உடன் கொண்டு எய்த கடிது அகன்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 58/4
ஓத மலி நீர் விடம் உண்டார் அடியார் என்று உணரா – 8.பொய்:5 10/1
பொங்கு ஓத ஞாலத்து வற்கடமாய் பசி புரிந்தும் – 10.கடல்:4 2/2

மேல்


ஓத_அரும் (1)

ஒப்பு ஓத_அரும் பதிகத்து ஓங்கும் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 542/2

மேல்


ஓதம் (11)

பெருக்கு ஓதம் சூழ் புறவ பெரும் பதியை வணங்கி போய் – 1.திருமலை:5 114/3
ஓதம் கிளர் வேலையை ஒத்து ஒலி மிக்கது அ ஊர் – 4.மும்மை:1 35/4
கழி புனல் கடல் ஓதம் முன் சூழ்ந்து கொண்டு அணிய – 4.மும்மை:5 36/1
மீளும் ஓதம் முன் கொழித்த வெண் தரளமும் கமுகின் – 4.மும்மை:5 46/1
ஓதம் ஆர் கடல் ஏழும் ஒன்று ஆகி ஓங்கி வானமும் உட்பட பரந்து – 4.மும்மை:5 62/3
புரிசை முதல் புறம் சூழ்வ பொங்கு ஓதம் கடை நாளில் – 6.வம்பறா:1 4/3
கொண்டு இரட்டி வந்து ஓதம் அங்கு எதிர்கொள கொள்ளிடம் கடந்து ஏறி – 6.வம்பறா:1 146/4
பொங்கு ஓதம் போல் பெரும் காதல் புரிந்தார் பின்னும் போற்றுவார் – 6.வம்பறா:2 37/4
திரை ஓதம் கொண்டு இறைஞ்சும் திருச்சாய்க்காடு எய்தினார் – 6.வம்பறா:2 147/4
பல் மணிகள் திரை ஓதம் பரப்பு நெடும் கடல் படப்பை – 9.கறை:3 10/3
உதியர் பெருமாள் பெரும் சேனை ஓதம் கிளர்ந்தது என ஆர்ப்ப – 13.வெள்ளானை:1 22/1

மேல்


ஓதலின் (1)

இட்டமாம் சிவ மந்திரம் ஓதலின் இரு விசும்பு எழ பாய்ந்து – 13.வெள்ளானை:1 36/2

மேல்


ஓதற்கு (1)

உலகு எலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் – 0.பாயிரம்:1 1/1

மேல்


ஓதாது (3)

அணைந்த மா மறை முதல் கலை அகிலமும் ஓதாது
உணர்ந்த முத்தமிழ் விரகன் வந்தான் என ஊத – 6.வம்பறா:1 223/3,4
ஒருப்படு சிந்தையொடு உள் அணைந்தார் ஓதாது ஞானம் எலாம் உணர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 489/4
ஓது என்று உரை செய்தனர் யாவும் ஓதாது உணர்ந்தோர் – 6.வம்பறா:1 840/4

மேல்


ஓதி (30)

சிவம் முயன்று அடையும் தெய்வ கலை பல திருந்த ஓதி
கவன வாம் புரவி யானை தேர் படை தொழில்கள் கற்று – 1.திருமலை:3 18/2,3
மாதர் ஓதி மலரே பிணியன – 4.மும்மை:5 106/2
குன்று உடையார் திருநீற்றை அஞ்சு_எழுத்து ஓதி கொடுத்தார் – 5.திருநின்ற:1 66/4
ஆற்றல் பெற்ற அ அண்ணலார் அஞ்சு_எழுத்து ஓதி
பால் தடம் புனல் பொய்கையில் மூழ்கினார் பணியால் – 5.திருநின்ற:1 370/3,4
மன்னு பெரு மகிழ்ச்சி உடன் மங்கல தூரியம் துவைப்ப மறைகள் ஓதி
கன்னி மதில் சண்பை நகர் வந்து அணைந்து கவுணியர் கோன் கழலில் தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 109/3,4
ஏறும் அஞ்சு_எழுத்து ஓதி அங்கு எய்திட – 6.வம்பறா:1 191/4
ஏல அஞ்சு_எழுத்து ஓதி எழுந்தனர் – 6.வம்பறா:1 208/4
ஓதி ஏறினார் உய்ய உலகு எலாம் – 6.வம்பறா:1 216/4
சுருதி ஆயிரம் ஓதி அங்கம் ஆன தொல் கலைகள் எடுத்து இயம்பும் தோன்றலாரை – 6.வம்பறா:1 265/1
ஏழ் இசை சூழ் மறை எய்த ஓதி எதிர்கொள் முறைமையில் கொண்டு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 551/4
ஒரு நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் ஓதி வெண்நீற்று ஒளி விளங்கும் திருமேனி தொழுதார் நெஞ்சில் – 6.வம்பறா:1 619/3
அருகனே அருகனே என்று என்று ஓதி அடல் வழுதி மேல் தெளிக்க அ நீர் பொங்கி – 6.வம்பறா:1 716/2
கோலும் நூல் எடுத்து ஓதி தலை திமிர்ப்ப குரைத்தார்கள் – 6.வம்பறா:1 756/4
வாழி அஞ்சு_எழுத்து ஓதி வளர்கவே – 6.வம்பறா:1 823/4
பொங்கு காதலில் புடை வலம்கொண்டு முன் பணிந்து போற்றி எடுத்து ஓதி
துங்க நீள் பெரும் தோணி ஆம் கோயிலை அருளினால் தொழுது ஏறி – 6.வம்பறா:1 953/2,3
உற்று உமை சேர்வது எனும் திரு இயமகம் உவகையால் எடுத்து ஓதி
வெற்றியாக மீனவன் அவை எதிர் நதி மிசை வருகான் என்பார் – 6.வம்பறா:1 954/3,4
அழகினுக்கு அணியாம் வெண் நீறும் அஞ்சு_எழுத்தும் ஓதி சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1217/1
அங்கம் ஓதி ஓர் ஆறை மேல் தளி என்று எடுத்து அமர் காதலில் – 6.வம்பறா:2 96/1
உரை ஓசை பதிகம் எனக்கு இனி ஓதி போய் சங்கம் – 6.வம்பறா:2 147/2
அழுக்கு மெய் கொடு என்று எடுத்த சொல் பதிகம் ஆதி நீள் புரி அண்ணலை ஓதி
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார் மாது_ஓர்_பாகனார் மலர் பதம் உன்னி – 6.வம்பறா:2 276/1,2
ஓவா அன்பில் எடுத்து ஓதி ஒரு நாள் போல வரும் நாளில் – 6.வம்பறா:4 3/4
வாய்ந்த தொண்டர் எடுத்து ஓதி மணி நீர் மூழ்கினார் – 6.வம்பறா:4 19/4
உன்னும் மனத்தால் அஞ்சு_எழுத்தும் ஓதி வழுவாது ஒழுகியே – 6.வம்பறா:4 25/3
அ நிலைமை சாக்கியர்-தம் அரும் கலை நூல் ஓதி அது – 7.வார்கொண்ட:1 4/1
அஞ்சு_எழுத்து ஓதி அங்கி வேட்டு நல் வேள்வி எல்லாம் – 7.வார்கொண்ட:2 5/1
ஒருமை நெறியின் உணர்வு வர ஓதி பணிந்தே ஒழுகும் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 9/4
உரிய வகையில் எடுத்து ஓதி உம்பர் பெருமான் அருள் போற்றி – 7.வார்கொண்ட:4 32/2
சிறந்த அந்தாதியில் சிறப்பித்தனவே ஓதி திளைத்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 87/4
அண்டர் பிரான் திரு நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் எடுத்து ஓதி
மண்டு தழல் பிழம்பினிடை மகிழ்ந்து அருளி உள் புக்கார் – 8.பொய்:2 39/3,4
ஓதி எங்கும் ஒழியா அணி நிதி – 9.கறை:4 5/3

மேல்


ஓதிமம் (1)

கணம் கொள் ஓதிமம் கரும் சினை புன்னை அம் கானல் – 8.பொய்:4 7/2

மேல்


ஓதிய (4)

ஓதிய எழுத்து ஆம் அஞ்சும் உறுபிணி வர தாம் அஞ்சும் – 1.திருமலை:2 34/4
நீடும் அன்பினில் உருத்திரம் ஓதிய நிலையால் – 4.மும்மை:3 9/1
ஒப்பு_அரும் பெருநம்பி என்று ஓதிய
செப்ப_அரும் சீர் குல சிறையார் திண்மை – 5.திருநின்ற:2 2/2,3
எங்கும் ஓதிய திருப்பதிகத்து இசை எடுத்த – 6.வம்பறா:1 679/3

மேல்


ஓதியார் (1)

குரவ ஓதியார் குலச்சிறையாருடன் கேட்டு – 6.வம்பறா:1 708/2

மேல்


ஓதியையும் (1)

என்று இன்னனவே பலவும் புகலும் இருள் ஆர் அளக சுருள் ஓதியையும்
வன் தொண்டரையும் படிமேல் வர முன்பு அருள்வான் அருளும் வகையார் நினைவார் – 1.திருமலை:5 178/1,2

மேல்


ஓதிற்று (2)

ஆழ்க தீயது என்று ஓதிற்று அயல் நெறி – 6.வம்பறா:1 823/1
ஈண்டு சாதுக்கள் என்று எடுத்து ஓதிற்று
வேண்டும் வேட்கைய எல்லாம் விமலர் தாள் – 6.வம்பறா:1 837/1,2

மேல்


ஓதினார் (3)

தழைத்த அஞ்சு எழுத்து ஓதினார் ஏறினார் தட்டில் – 2.தில்லை:7 43/4
பொருவு இறப்ப ஓதினார் புகலி வந்த புண்ணியனார் எண்_இறந்த புனித வேதம் – 6.வம்பறா:1 264/4
ஓதினார் தமிழ் வேதத்தின் ஓங்கு இசை – 6.வம்பறா:1 357/4

மேல்


ஓது (5)

ஓது காதல் உறைப்பின் நெறி நின்றார் – 1.திருமலை:4 7/3
ஓது கிடை சூழ் சிறுவர்களும் உதவும் பெருமை ஆசானும் – 4.மும்மை:6 3/2
ஓது கிடையின் உடன் போவார் ஊர் ஆன் நிரையின் உடன் புக்க – 4.மும்மை:6 17/1
ஓது நா வணக்கத்தால் உரைப்பவர் – 5.திருநின்ற:2 7/3
ஓது என்று உரை செய்தனர் யாவும் ஓதாது உணர்ந்தோர் – 6.வம்பறா:1 840/4

மேல்


ஓதும் (7)

மல்கு பெரும் இடை ஓதும் மடங்கள் நெருங்கினவும் கண்டு – 4.மும்மை:4 23/3
ஓதும் மறையோர் பிறிது உரைத்திடினும் ஓவா – 6.வம்பறா:1 31/3
அரு_மறைகள் திரு காப்பு செய்து வைத்த அ கதவம் திறந்திட அ மறைகள் ஓதும்
பெருகிய அன்பு உடை அடியார் அணைந்து நீக்க பெருமையினால் அன்று முதலாக பின்னை – 6.வம்பறா:1 580/1,2
இடம் எங்கும் அந்தணர்கள் ஓதும் இடையாக நிலை – 6.வம்பறா:1 627/2
ஓதும் எல்லை உலப்பு_இல ஆதலின் – 6.வம்பறா:1 832/3
ஒழியா முயற்சியால் உய்த்தார் ஓதும் எழுத்து அஞ்சுடன் உய்ப்பார் – 6.வம்பறா:4 5/4
சித்தம் தெளிய சிவன் அஞ்சு_எழுத்து ஓதும் வாய்மை – 6.வம்பறா:6 3/3

மேல்


ஓதுவார் (1)

ஆதி மந்திரம் அஞ்சு_எழுத்து ஓதுவார் நோக்கும் – 6.வம்பறா:1 698/1

மேல்


ஓதுவிக்கும் (1)

திகழும் மரபின் ஓதுவிக்கும் செய்கை பயந்தார் செய்வித்தார் – 4.மும்மை:6 14/4

மேல்


ஓதையார் (1)

ஓதையார் செய் உழுநர் ஒழுக்கமும் – 1.திருமலை:2 11/3

மேல்


ஓதையும் (1)

ஞாலம் ஓங்கிய நான்_மறை ஓதையும்
வேலை ஓசையின் மிக்கு விரவும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 18/3,4

மேல்


ஓம்பி (1)

வருமுறை எரி மூன்று ஓம்பி மன் உயிர் அருளால் மல்க – 2.தில்லை:1 5/1

மேல்


ஓம்பிய (1)

மும்மை தழல் ஓம்பிய நெறியார் நான்கு வேதம் முறை பயின்றார் – 4.மும்மை:6 2/2

மேல்


ஓம (7)

யோக சிந்தை மறையோர்கள் வளர்க்கும் ஓம தூமம் உயர் வானில் அடுப்ப – 1.திருமலை:5 100/3
தீம்_பால் ஒழுக பொழுது-தொறும் ஓம தேனு செல்வனவும் – 4.மும்மை:6 5/1
பூணும் தொழில் வேள்வி சடங்கு புரிய ஓம தேனுக்கள் – 4.மும்மை:6 29/1
உளம் கொள் மறை வேதியர்-தம் ஓம தூமத்து இரவும் – 6.வம்பறா:1 6/1
சீல மறையோர்கள் உடன் ஓம வினை செய்தார் – 6.வம்பறா:1 30/4
ஓம நல் வேள்வி சாலை ஆகுதி தூபம் ஓங்கும் – 7.வார்கொண்ட:2 2/4
நீர் அணிவித்து தந்திர மந்திரத்தினாலே நிசயம் உற பிடித்து ஓம நெருப்பில் இட்டு – 11.பத்தராய்:6 3/2

மேல்


ஓமத்தால் (1)

உம்பர் தொழ எழும் சிவ மந்திர ஓமத்தால் உற்பவித்த சிவாங்கி-தனில் உணர்வுக்கு எட்டா – 11.பத்தராய்:6 2/3

மேல்


ஓமாம்புலியூர் (1)

ஓங்கும் ஓமாம்புலியூர் வந்து உற்றனர் – 6.வம்பறா:1 250/4

மேல்


ஓர் (137)

இலகு தண் தளிர் ஆக எழுந்தது ஓர்
உலகம் என்னும் ஒளி மணி வல்லி மேல் – 1.திருமலை:1 3/2,3
அங்கண் ஓர் ஒளி ஆயிரம் ஞாயிறு – 1.திருமலை:1 16/1
மாதர் மண் மடந்தை பொன் மார்பில் தாழ்ந்தது ஓர்
ஓத நீர் நித்தில தாமம் ஒக்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 2/3,4
காதல் செய்வது ஓர் காட்சி மலிந்தவே – 1.திருமலை:2 11/4
தனிப்பெரும் தருமம் தான் ஓர் தயா இன்றி தானை மன்னன் – 1.திருமலை:3 22/1
மனித்தர் தன் வரவு காணா வண்ணம் ஓர் வண்ணம் நல் ஆன் – 1.திருமலை:3 22/3
அம் புனிற்று ஆவின் கன்று ஓர் அபாயத்தின் ஊடு போகி – 1.திருமலை:3 23/1
ஈங்கு இது ஓர் பசு வந்து எய்தி இறைவ நின் கொற்ற வாயில் – 1.திருமலை:3 29/3
வளவ நின் புதல்வன் ஆங்கு ஓர் மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி – 1.திருமலை:3 31/1
அ நிலை அரசன் உற்ற துயரம் ஓர் அளவிற்று அன்று-ஆல் – 1.திருமலை:3 33/4
அன்னியன் ஓர் உயிர் கொன்றால் அவனை கொல்வேன் ஆனால் – 1.திருமலை:3 37/2
மாது_ஓர்_பாகர் மலர் தாள் மறப்பு இலார் – 1.திருமலை:4 7/2
உற்றது ஓர் மகிழ்ச்சி எய்தி மண_வினை உவந்து சாற்றி – 1.திருமலை:5 9/3
கொண்டது ஓர் சழங்கல் உடை ஆர்ந்து அழகு கொள்ள – 1.திருமலை:5 31/2
முன் உடையது ஓர் பெரு வழக்கினை முடித்தே – 1.திருமலை:5 35/3
உற்றது ஓர் வழக்கு என்னிடை நீ உடையது உண்டேல் – 1.திருமலை:5 36/2
ஆசு_இல் அந்தணர்கள் வேறு ஓர் அந்தணர்க்கு அடிமை ஆதல் – 1.திருமலை:5 40/3
கண்டது ஓர் வடிவால் உள்ளம் காதல் செய்து உருகாநிற்கும் – 1.திருமலை:5 42/1
கொண்டது ஓர் பித்த வார்த்தை கோபமும் உடனே ஆக்கும் – 1.திருமலை:5 42/2
உண்டு ஓர் ஆள் ஓலை என்னும் அதன் உண்மை அறிவேன் என்று – 1.திருமலை:5 42/3
அயல் ஓர் தவம் முயல்வார் பிறர் அன்றே மணம் அழியும் – 1.திருமலை:5 77/1
அடுத்த போதினில் வந்து எழுந்தது ஓர் நாதம் கேட்டலும் அது உணர்ந்து எழுந்தார் – 1.திருமலை:5 108/4
வாழிய மா மறை புற்று இடம் கொள் மன்னவன் ஆர் அருளால் ஓர் வாக்கு – 1.திருமலை:5 127/1
ஆசை மேலும் ஓர் ஆசை அளிப்பது ஓர் – 1.திருமலை:5 152/2
ஆசை மேலும் ஓர் ஆசை அளிப்பது ஓர்
தேசு மன்ன என் சிந்தை மயக்குற – 1.திருமலை:5 152/2,3
போது அலர் வாவி மாடு செய் குன்றின் புடை ஓர் தெற்றி – 1.திருமலை:5 183/2
ஆன தம் கேள்வர் அங்கு ஓர் பரத்தை-பால் அணைந்து நண்ண – 2.தில்லை:2 5/1
ஒல்லையின் மனையில் ஓர் மருங்கு காப்புறும் – 2.தில்லை:2 17/3
நாடியும் காணேன் வேறு நல்லது ஓர் ஓடு சால – 2.தில்லை:2 25/2
எங்களில் ஓர் சபதத்தால் உடன் மூழ்க இசைவு இல்லை – 2.தில்லை:2 29/3
பொன்னி நல் நதி மிக்க நீர் பாய்ந்து புணரி-தன்னையும் புனிதம் ஆக்குவது ஓர்
நல் நெடும் பெரும் தீர்த்தம் முன் உடைய நலம் சிறந்தது வளம் புக – 2.தில்லை:3 1/3,4
ஆறு சூடிய ஐயர் மெய் அடிமை அளவு_இலாதது ஓர் உளம் நிறை அருளால் – 2.தில்லை:3 3/1
நீரின் மல்கிய வேணியார் அடியார் திறத்து நிறைந்தது ஓர்
சீரின் மல்கிய அன்பின் மேன்மை திருந்த மன்னிய சிந்தையும் – 2.தில்லை:4 2/2,3
ஆரம் என்பு புனைந்த ஐயர்-தம் அன்பர் என்பது ஓர் தன்மையால் – 2.தில்லை:4 3/1
பெற்றம் ஊர்வதும் இன்றி நீடிய பேதையாள்உடன் இன்றி ஓர்
நல் தவத்தவர் வேடமே கொடு ஞாலம் உய்ந்திட நண்ணினார் – 2.தில்லை:4 8/3,4
மாரி காலத்து இரவினில் வைகி ஓர்
தாரிப்பு இன்றி பசி தலை கொள்வது – 2.தில்லை:4 9/1,2
உள்ளம் அன்பு கொண்டு ஊக்க ஓர் பேர் இடா – 2.தில்லை:4 17/1
இன்னவாறு ஒழுகும் நாளில் இகல் திறம் புரிந்து ஓர் மன்னன் – 2.தில்லை:5 5/1
செய்ய புன் சடை கரந்தது ஓர் திருமுடி சிகையும் – 2.தில்லை:7 7/1
கந்தை கீள் உடை கோவணம் அன்றி ஓர் காப்பு – 2.தில்லை:7 16/3
வைத்த இடத்து நான் கண்டிலன் மற்றும் ஓர் இடத்தில் – 2.தில்லை:7 23/2
வேறு நல்லது ஓர் கோவணம் விரும்பி முன் கொணர்ந்தேன் – 2.தில்லை:7 24/1
உலகில் இல்லது ஓர் மாயை இ கோவணம் ஒன்றுக்கு – 2.தில்லை:7 34/1
தண் அளி கவிகை மன்னன் தானை பின் தொடர தான் ஓர்
அண்ணல் அம் புரவி மேற்கொண்டு அரச மா வீதி சென்றான் – 3.இலை:1 33/3,4
ஆன செயல் ஓர் இரவும் சிந்தித்து அலமந்தே – 3.இலை:2 30/3
மேவிய நெஞ்சும் வேறு ஓர் விருப்புற விரையா நிற்கும் – 3.இலை:3 97/3
ஆங்கு அதன் கரையின் பாங்கு ஓர் அணி நிழல் கேழல் இட்டு – 3.இலை:3 99/1
வேகம் ஆனது மேல் செல்ல மிக்கது ஓர் விரைவின் ஓடும் – 3.இலை:3 105/3
படி இலா பரிவு தான் ஓர் படிவமாம் பரிசு தோன்ற – 3.இலை:3 106/4
ஒன்றிய இலை பூ சூட்டி ஊட்டி முன் பறைந்து ஓர் பார்ப்பான் – 3.இலை:3 109/3
ஒப்பு_இல் குங்குலியம் கொண்டு ஓர் வணிகனும் எதிர் வந்து உற்றான் – 3.இலை:4 10/2
அங்கு அது மண்ணின் அரும் கலமாக அதற்கே ஓர்
மங்கலம் ஆனது மங்கலம் ஆகிய வாழ் மூதூர் – 3.இலை:7 7/3,4
இ மாநிலம் ஏந்த ஓர் ஏந்தலை ஏந்துக என்று – 4.மும்மை:1 31/2
புல் குரம்பை சிற்றில் பல நிறைந்து உளது ஓர் புலைப்பாடி – 4.மும்மை:4 6/4
மன்னுகின்ற அ திருநகர் வரை பின் மண்ணில் மிக்கது ஓர் நன்மையினாலே – 4.மும்மை:5 77/1
தீண்டில் யாவையும் செம்பொன் ஆக்குவது ஓர் சிலையும் உண்டு உரை செய்வதற்கு அரிது-ஆல் – 4.மும்மை:5 84/3
மன்னவற்கு வட புலத்து ஓர் மாறு ஏற்க மற்றவர் மேல் – 5.திருநின்ற:1 25/3
பொய் வகுத்தது ஓர் சூலை தீர்ந்து_இலது என போய் இங்கு – 5.திருநின்ற:1 83/2
ஓர் எழு நாள் கழிந்து அதன் பின் உணர்வு இல் அமணரை அழைத்து – 5.திருநின்ற:1 100/1
பாங்கு ஒரு கல்லில் அணைத்து பாசம் பிணித்து ஓர் படகில் – 5.திருநின்ற:1 123/3
உற்றது ஓர் காதலின் அங்கு-நின்று ஏகி ஒன்னார் புரங்கள் – 5.திருநின்ற:1 135/3
ஆடக மேரு சிலையான் அருளால் ஓர் சிவபூதம் – 5.திருநின்ற:1 152/2
வல்ல அன்பர் அணையாமை மருங்கு ஓர் வாயில் வழி எய்தி – 5.திருநின்ற:1 266/2
உன்னி துயிலும் பொழுதின்-கண் உமை ஓர் பாகம் உடையவர்-தாம் – 5.திருநின்ற:1 276/2
அந்த விமானம் தனக்கு அருகா ஆங்கு ஓர் இடத்தின் பாங்கு எய்தி – 5.திருநின்ற:1 295/1
மாது_ஓர்_பாகர் அருளாலே வட-பால் நோக்கி வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 311/3
செம்மல் வெண் கயிலை பொருப்பை நினைந்து எழுந்த ஓர் சிந்தையால் – 5.திருநின்ற:1 350/2
எம்மருங்கும் ஓர் காதல் இன்றி இரண்டு-பாலும் வியந்து உளோர் – 5.திருநின்ற:1 350/3
பன்னகம் புனை பரமர் ஓர் முனிவர் ஆம்படியால் – 5.திருநின்ற:1 361/4
மாது_ஓர்_பாகனார் மகிழும் ஐயாற்றில் ஓர் வாவி – 5.திருநின்ற:1 371/3
மாது_ஓர்_பாகனார் மகிழும் ஐயாற்றில் ஓர் வாவி – 5.திருநின்ற:1 371/3
அம் தண் வெள்ளி மால் வரை இரண்டாம் என அணைந்து ஓர்
சிந்தை செய்திட செம் கண் மால் விடை எதிர்நிற்ப – 5.திருநின்ற:1 378/1,2
பேதம் இலா ஓர் உணர்வில் பெரியவரை பெயர்விக்க – 5.திருநின்ற:1 424/3
தேசு உடைய சடைப்பெருமான் திருவருளேல் இன்னமும் ஓர்
ஆசு_இல் கனி அவன் அருளால் அழைத்து அளிப்பாய் என மொழிந்தான் – 5.திருநின்ற:4 29/3,4
அணி சூழல் அவரை வேறு ஓர் அணங்கு என கருதி நீங்கும் – 5.திருநின்ற:4 31/3
மெய் புகழ் விளங்கும் அ ஊர் விரும்ப ஓர் வணிகன் பெற்ற – 5.திருநின்ற:4 35/3
பெருகு ஒளி விளக்கு போல் ஓர் பெண்_கொடி அரிதில் பெற்றான் – 5.திருநின்ற:4 37/4
வளர் புகழ் பாண்டிநாட்டு ஓர் மா நகர்-தன்னில் மன்னி – 5.திருநின்ற:4 40/2
கொண்டது ஓர் வேட தன்மை உள்ளவாறு கூற கேட்டே – 5.திருநின்ற:4 54/2
எம்பெருமான் ஓர் எற்பின் யாக்கை அன்பு என்னே என்ன – 5.திருநின்ற:4 57/3
புற மனை முன்றில் பாங்கு ஓர் புடையினில் மறைத்து வைத்தே – 5.திருநின்ற:5 29/2
அரும் தவர் எழுந்து செய்ய அடி இணை விளக்கி வேறு ஓர்
திருந்தும் ஆசனத்தில் ஏறி பரிகலம் திருத்தும் முன்னர் – 5.திருநின்ற:5 31/1,2
செவ்விய திரு உள்ளத்து ஓர் தடுமாற்றம் சேர நோக்கி – 5.திருநின்ற:5 33/2
சிலையினார் திருமேனி மேல் விழுந்தது ஓர் சிலம்பி – 5.திருநின்ற:6 11/4
இன்று தங்க ஓர் இடம் கொடுத்து அருளுவீர் என்ன – 5.திருநின்ற:6 30/2
அம் பொன் புரிசை திரு முன்றில் அணைவார் பாங்கு ஓர் அரன் நெறியின் – 5.திருநின்ற:7 7/3
ஒப்பு_இல் களிகூர்வது ஓர் உவப்புற உரைப்பார் – 6.வம்பறா:1 27/4
எங்கள் பிரான் ஈர் ஆண்டின் மேல் ஓர் ஆண்டு எய்துதலும் – 6.வம்பறா:1 53/4
இப்படி ஒப்பது ஓர் அற்புதம் எங்கு உளது என்று என்றே – 6.வம்பறா:1 87/3
களைகண் ஆர்த்தது ஓர் கருணையின் ஆர்த்தன முத்து – 6.வம்பறா:1 218/3
அ நாளில் ஒரு வணிகன் பதிகன் ஆகி அணைவான் ஓர் கன்னியையும் உடன் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 473/1
இளம் பிடியார் ஓர் எழுவர் இவரில் மூத்தாள் இவனுக்கு என்றே உரை செய்தே ஏதிலானுக்கு – 6.வம்பறா:1 480/2
குளம் பெருக தனம் பெற்று கொடுத்த பின்னும் ஓர் ஒருவராக எனை ஒழிய ஈந்தான் – 6.வம்பறா:1 480/3
வந்து அணைந்து வாழ்ந்து மதில் புறத்து ஓர் மா மடத்து – 6.வம்பறா:1 547/1
அந்தணர் சூளாமணியார் அங்கு ஓர் மடத்து அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 547/4
நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும் – 6.வம்பறா:1 564/2
நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும் – 6.வம்பறா:1 564/2
ஒரு புடை ஓர் வாயில் அமைத்து ஒழுகும் தன்மை உள்ளபடி கேட்டு அருளி உயர்ந்த சண்பை – 6.வம்பறா:1 580/3
அரசர் அருளி செய்கிறார் பிள்ளாய் அந்த அமண் கையர் வஞ்சனைக்கு ஓர் அவதி இல்லை – 6.வம்பறா:1 616/1
கரை_இல் கவலை கடலுக்கு ஓர் கரை பற்றினால் போன்று – 6.வம்பறா:1 730/3
புன் நெறி அமணர் வேறு ஓர் புடை வர புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 811/3
மெத்த மகிழ்ச்சியினோடும் விரைந்து சென்று வெண் தரள சிவிகையின்-நின்று இழிந்து வேறு ஓர்
சத்திரமண்டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும் – 6.வம்பறா:1 912/2,3
மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 985/4
செம்மை நெறி வழுவாத பதியின் மாடு ஓர் செழும் பதியில் அன்று இரவு பள்ளி சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1008/4
மெய்ம்மையே செயும் விருப்புடன் மிக்கது ஓர் அன்பால் – 6.வம்பறா:1 1035/2
எல்லை இல்லது ஓர் காதலின் இடையறா உணர்வால் – 6.வம்பறா:1 1038/2
என்பது உள் கொண்ட பான்மை ஓர் எயிற்று இளம் பணியாய் – 6.வம்பறா:1 1056/3
முன்பு அணைந்தது போல ஓர் முள் எயிற்று அரவம் – 6.வம்பறா:1 1056/4
ஈறு_இலாத ஓர் மகிழ்ச்சியினால் விழுந்து இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 1074/4
காட்டவரும் வேள்வி பல புரிவதற்கு ஓர் கன்னி-தணை – 6.வம்பறா:1 1156/3
அறிவு கூர்ந்த அன்பர் உடன் அணி முன்றிலின் ஓர் அருகு இருப்ப – 6.வம்பறா:2 48/3
பேர்த்தும் இறைஞ்சி அருள் பெற்றும் பெண்_ஓர்_பாகத்து_அண்ணலார் – 6.வம்பறா:2 64/2
கொண்டது ஓர் மயலால் வினவு கூற்று ஆக குலவு சொல் கார் உலாவிய என்று – 6.வம்பறா:2 84/3
அங்கம் ஓதி ஓர் ஆறை மேல் தளி என்று எடுத்து அமர் காதலில் – 6.வம்பறா:2 96/1
அன்று அங்கு வாழ்வார் ஓர் அந்தணராய் புறப்பட்டு – 6.வம்பறா:2 176/3
இன்ன பரிசு என்று அறிவ_அரிது-ஆல் ஈங்கு ஓர் மருங்கு திரைக்கு உள்ளால் – 6.வம்பறா:2 228/1
மதி வாள் முடியார் மகிழ் கோயில் புறத்து ஓர் மருங்கு வந்து இருப்ப – 6.வம்பறா:2 234/1
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார் மாது_ஓர்_பாகனார் மலர் பதம் உன்னி – 6.வம்பறா:2 276/2
கங்கை வாழ் சடையாய் ஓர் கண் இலேன் என கவல்வார் – 6.வம்பறா:2 296/3
ஒளி வளர் செய்ய பாதம் வருந்த ஓர் இரவு மாறாது – 6.வம்பறா:2 366/2
ஓர் இரவு எல்லாம் தூதுக்கு உழல்வராம் ஒருவர் என்று – 6.வம்பறா:2 385/4
பொங்கு தவத்தோர் ஆங்கு ஓர் பொது மடத்தின் உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:3 18/4
பான்மை முறை ஓர் ஆண்டுக்கு ஒன்றாக பரம்பொருளாம் – 6.வம்பறா:3 26/3
மாடு ஓர் வெள்ளிடை மன்னும் சிவலிங்கம் கண்டு மனம் – 7.வார்கொண்ட:1 9/2
பாடு ஓர் கல் கண்டு அதனை பதைப்போடும் எடுத்து எறிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:1 9/4
பொங்கியது ஓர் காதலுடன் மிக விரைந்து புறப்பட்டு – 7.வார்கொண்ட:1 15/3
உள்ளம் மகிழ அமுது செய இசைந்தார் குடிக்கு ஓர் சிறுவனுமாய் – 7.வார்கொண்ட:3 54/2
அட்ட கறியின் பதம் அறிந்து அங்கு இழிச்சி வேறு ஓர் அரும் கலத்து – 7.வார்கொண்ட:3 66/2
கண்ணுற்றது ஓர் புன் சடை கண்டனரே – 8.பொய்:2 33/4
கண்ட சடை சிரத்தினை ஓர் கனக மணி கலத்து ஏந்தி – 8.பொய்:2 39/1
பற்றி பணி செய் கலிக்கம்பர் என்பார் மற்று ஓர் பற்று இல்லார் – 8.பொய்:5 2/4
மேயது ஓர் புது பூ அங்கு விழுந்தது ஒன்று எடுத்து மோந்தாள் – 10.கடல்:1 5/4
சங்கரன்-தன் அருளால் ஓர் துயில் வந்து தமை அடைய – 10.கடல்:4 4/1
ஆவதும் ஓர் பொருள் அல்லா என் மனத்தும் அன்றியே – 10.கடல்:5 13/2
மடு பொதி வேணி ஐயர் மகிழ்ந்து உறைவதற்கு ஓர் கோயில் – 12.மன்னிய:1 4/3
எனைத்தும் ஓர் பொருள் பேறு இன்றி என் செய்கேன் என்று நைவார் – 12.மன்னிய:1 5/2
சார நின்றது ஓர் பரியினை மிசை கொண்டு திருவஞ்சைக்களம் சார்வார் – 13.வெள்ளானை:1 35/2

மேல்


ஓர்-பால் (2)

மல்கு வளத்தது முல்லை உடுத்த மருங்கு ஓர்-பால் – 3.இலை:7 5/4
கோதையர் குழல் சூழ் வண்டின் குழாத்து ஒலி ஓர்-பால் கோல – 6.வம்பறா:1 1200/1

மேல்


ஓர்வார் (1)

கூறும் அரும் தமிழின் பொருளான குறிப்பு ஓர்வார் – 6.வம்பறா:1 85/4

மேல்


ஓரார் (3)

கை சிலை விழுந்தது ஓரார் காளையார் மீள இந்த – 3.இலை:3 108/1
கானவர் போனது ஓரார் கடிதினில் கல்லையின் கண் – 3.இலை:3 121/1
ஒன்றிய விளையாட்டு ஓரார் உறுதி செய்து அணைந்தார் என்றே – 6.வம்பறா:2 351/2

மேல்


ஓரான் (1)

குன்றவர் அடியார் ஆனார் கொற்றவர் இவர் என்று ஓரான்
வென்றவர் இவர் யாவர் என்றான் வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – 3.இலை:1 35/3,4

மேல்


ஓரி (1)

முதுவாய் ஓரி என்று எடுத்து முதல்வனார்-தம் பெரும் கருணை – 6.வம்பறா:2 182/1

மேல்


ஓரிரண்டு (1)

மாங்கனிகள் ஓரிரண்டு வந்து அணைந்தார் சிலர் கொடுப்ப – 5.திருநின்ற:4 16/2

மேல்


ஓரை (3)

பெருக்க வலியுடன் நிற்க பேணிய நல் ஓரை எழ – 6.வம்பறா:1 22/2
திகழ்ந்த ஞாயிறு துணை புணர் ஓரை உள் சேர்ந்து – 6.வம்பறா:1 384/2
உரிமை நாளில் ஓரை நலன் எய்த மிக்க உபகரணம் – 7.வார்கொண்ட:4 16/1

மேல்


ஓரையின் (1)

நல்ல நாள் பெற ஓரையின் நலம் மிக உதிப்ப – 6.வம்பறா:1 1041/1

மேல்


ஓரையினில் (1)

இட்ட நல் நாள் ஓரையினில் இறைவர் திருவஞ்சைக்களத்து – 7.வார்கொண்ட:4 47/1

மேல்


ஓரையும் (1)

மருவிய ஓரையும் கணித மங்கல நூலவர் வகுப்ப – 6.வம்பறா:1 1169/2

மேல்


ஓரொன்றா (1)

வண் தமிழின் மொழி வெண்பா ஓரொன்றா வழுத்துவார் – 8.பொய்:8 4/4

மேல்


ஓல (1)

உம்பர் உய்ய உலகு உய்ய ஓல வேலை விடம் உண்ட – 6.வம்பறா:2 235/1

மேல்


ஓலக்கம் (2)

காவலாளர் ஓலக்கம் அங்கே கண்டு களிப்புற்றார் – 5.திருநின்ற:7 22/4
ஒண்_நுதலார் புடை பரந்த ஓலக்கம் அதனிடையே – 6.வம்பறா:2 271/2

மேல்


ஓலம் (10)

இயற்பகை முனிவா ஓலம் ஈண்டு நீ வருவாய் ஓலம் – 2.தில்லை:3 29/1
இயற்பகை முனிவா ஓலம் ஈண்டு நீ வருவாய் ஓலம்
அயர்ப்பு இலாதானே ஓலம் அன்பனே ஓலம் ஓலம் – 2.தில்லை:3 29/1,2
அயர்ப்பு இலாதானே ஓலம் அன்பனே ஓலம் ஓலம் – 2.தில்லை:3 29/2
அயர்ப்பு இலாதானே ஓலம் அன்பனே ஓலம் ஓலம் – 2.தில்லை:3 29/2
அயர்ப்பு இலாதானே ஓலம் அன்பனே ஓலம் ஓலம்
செயற்கு_அரும் செய்கை செய்த தீரனே ஓலம் என்றான் – 2.தில்லை:3 29/2,3
செயற்கு_அரும் செய்கை செய்த தீரனே ஓலம் என்றான் – 2.தில்லை:3 29/3
ஓலம் இடவும் உணர்வு அரியார் அடியார் உடன்ஆம் உளது என்றால் – 2.தில்லை:6 9/3
ஓலம் பெருகிய நிலை ஏழ் கோபுரம் உற மெய் கொடு தொழுது உள் புக்கார் – 5.திருநின்ற:1 164/4
உய்யும் வகையால் உடன் உண்ண அழைக்கின்றார் என்று ஓலம் இட – 7.வார்கொண்ட:3 81/4
ஒன்றும் உணர்வால் சராசரங்கள் எல்லாம் கேட்க ஓலம் என – 7.வார்கொண்ட:4 135/3

மேல்


ஓலம்இடும் (1)

இருக்கு ஓலம்இடும் பெருமான் எதிர்நின்றும் எழுந்தருள – 1.திருமலை:5 114/1

மேல்


ஓலமும் (1)

ஆலை பாய்பவர் ஆர்ப்புறும் ஓலமும்
சோலை வாய் வண்டு இரைத்து எழு சும்மையும் – 1.திருமலை:2 18/1,2

மேல்


ஓலிட்டு (3)

மயக்கு_அறு மறை ஓலிட்டு மால் அயன் தேட நின்றான் – 2.தில்லை:3 29/4
பெருக்கு ஓலிட்டு அலை பிறங்கும் காவிரி நீர் பிரச மலர் தரளம் சிந்த – 6.வம்பறா:1 101/1
இருக்கு ஓலிட்டு அறிவு_அரிய திரு பாதம் ஏத்துவதற்கு எடுத்து கொள்வார் – 6.வம்பறா:1 101/4

மேல்


ஓலை (29)

அங்கணர் ஓலை காட்டி ஆண்டவர் தமக்கு நாடு – 1.திருமலை:5 1/2
கொற்றவர் திருவுக்கு ஏற்ப குறித்து நாள் ஓலை விட்டார் – 1.திருமலை:5 9/4
மங்கலம் பொலிய செய்த மண_வினை ஓலை ஏந்தி – 1.திருமலை:5 10/1
அ காலம் உன் தந்தை தன் தந்தை ஆள் ஓலை ஈதால் – 1.திருமலை:5 39/3
உண்டு ஓர் ஆள் ஓலை என்னும் அதன் உண்மை அறிவேன் என்று – 1.திருமலை:5 42/3
தொண்டனார் ஓலை காட்டு என்றனர் துணைவனாரை – 1.திருமலை:5 42/4
ஓலை காட்டு என்று நம்பி உரைக்க நீ ஓலை காணல் – 1.திருமலை:5 43/1
ஓலை காட்டு என்று நம்பி உரைக்க நீ ஓலை காணல் – 1.திருமலை:5 43/1
இறைவனை தொடர்ந்து பற்றி எழுதும் ஆள் ஓலை வாங்கி – 1.திருமலை:5 45/2
ஆதி_இல் மூல ஓலை காட்டி நீ அடிமை ஆதல் – 1.திருமலை:5 49/3
காதல் என் அடியான் என்ன காட்டிய ஓலை கீறி – 1.திருமலை:5 51/3
வந்தவாறு இசைவே அன்றோ வழக்கு இவன் கிழித்த ஓலை
தந்தை-தன் தந்தை நேர்ந்தது என்றனன் தனியாய் நின்றான் – 1.திருமலை:5 52/3,4
இசைவினால் எழுதும் ஓலை காட்டினான் ஆகில் இன்று – 1.திருமலை:5 53/1
மூட்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை மூல ஓலை – 1.திருமலை:5 56/3
மூட்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை மூல ஓலை – 1.திருமலை:5 56/3
மூட்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை மூல ஓலை
மாட்சியில் காட்ட வைத்தேன் என்றனன் மாயை வல்லான் – 1.திருமலை:5 56/3,4
இருள் மறை மிடற்றோன் கையில் ஓலை கண்டு அவையோர் ஏவ – 1.திருமலை:5 58/1
வரு முறை மரபு உளோரும் வழி தொண்டு செய்தற்கு ஓலை
இருமையால் எழுதி நேர்ந்தேன் இதற்கு இவை என் எழுத்து – 1.திருமலை:5 59/3,4
அந்தணர் கூற இன்னும் ஆள் ஓலை இவனே காண்பான் – 1.திருமலை:5 61/1
மருண்டது தெளிய மற்ற மறையவன் எழுத்தால் ஓலை
அரண் தரு காப்பில் வேறு ஒன்று அழைத்து உடன் ஒப்பு நோக்கி – 1.திருமலை:5 62/2,3
அண்ணலை ஓலை காட்டி ஆண்டவர் அருளி செய்வார் – 1.திருமலை:5 69/4
மன்னும் ஓலை அவை முன்பு காட்டி ஆண்டவன் தொண்டர் – 5.திருநின்ற:3 7/3
மணம் இசைந்த நாள் ஓலை செலவிட்டு மங்கல நாள் – 5.திருநின்ற:4 10/1
ஓடும் நீருடன் செலாது நிற்குமோ ஓலை என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/2
ஆற்றிடை அமணர் ஓலை அழிவினால் ஆர்த்த தம்பம் – 6.வம்பறா:1 856/2
பெருகு மண நாள் ஓலை பெரும் சிறப்பினுடன் போக்கி – 6.வம்பறா:1 1169/3
பொருந்து திரு நாள் ஓலை பொருவு இறந்தார் கொண்டு அணைய – 6.வம்பறா:1 1171/2
ஒப்பு_அரும் தனி வேதியன் பழ ஓலை காட்டி நின்று ஆண்டவர் – 6.வம்பறா:2 97/2
தர நம் ஓலை தருகின்றோம் தாழாது ஏகி வருக என்று – 7.வார்கொண்ட:4 27/4

மேல்


ஓவா (12)

ஓங்கி சிறந்த அஞ்சு_எழுத்தும் ஓவா நாவின் உணர்வினார் – 4.மும்மை:2 10/4
ஓதும் மறையோர் பிறிது உரைத்திடினும் ஓவா
வேத மொழியால் ஒலி விளங்கி எழும் எங்கும் – 6.வம்பறா:1 31/3,4
உறை என வந்து உலகு அடைய நிறைந்திட ஓவா மெய் – 6.வம்பறா:1 82/3
நடம் எங்கும் ஒலி ஓவா நல் பதிகள் அவை கடந்து – 6.வம்பறா:1 627/4
சுற்று நின்று அழைத்தல் ஓவா அருகர்க்கும் தென்னர் கோமான் – 6.வம்பறா:1 761/2
உறைந்த பெருமான் கழல் பிரியாது ஓவா இன்பம் உற்று இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 45/4
ஓவா அணுக்க சேவகத்தில் உள்ளோர் பூத கண நாதர் – 6.வம்பறா:2 332/3
ஓவா அன்பில் எடுத்து ஓதி ஒரு நாள் போல வரும் நாளில் – 6.வம்பறா:4 3/4
பன்னு திருப்பதிக இசை பாட்டு ஓவா மண்டபங்கள் – 8.பொய்:6 3/1
அன்ன நடை மடவார்கள் ஆட்டு ஓவா அணி அரங்கு – 8.பொய்:6 3/2
பன் முறை தூரியம் முழங்கு விழவு ஓவா பயில் வீதி – 8.பொய்:6 3/3
செந்நெல் அடிசில் பிறங்கல் உணவு ஓவா திரு மடங்கள் – 8.பொய்:6 3/4

மேல்


ஓவாத (3)

உண்டி வினை பெரும் துழனி ஓவாத ஒலி ஓங்க – 6.வம்பறா:1 1178/4
ஓவாத பெரும் காதல் உடன் இறைஞ்சி புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 125/3
ஓவாத ஒளி விளக்கு சிவன் கோயில் உள் எரித்து – 9.கறை:1 3/2

மேல்


ஓவாது (3)

ஓவாது எவரும் நிறைந்து உறைந்து உள்ளது – 1.திருமலை:4 2/3
ஓவாது நின்றிடலும் ஒழியாமை உணர்ந்தாராய் – 5.திருநின்ற:1 54/2
ஒழுகிய கண் பொழி புனலும் ஓவாது சிவன் தாள்கள் – 5.திருநின்ற:1 411/3

மேல்


ஓவாதே (1)

ஓவாதே பொழியும் மழை ஒருக்கால் விட்டு ஒழியும் என – 4.மும்மை:5 123/1

மேல்


ஓவாமே (1)

ஒப்பு_இல் பெரும் குடி நீடிய தன்மையில் ஓவாமே
தப்பு_இல் வளங்கள் பெருக்கி அறம் புரி சால்போடும் – 3.இலை:7 8/1,2

மேல்


ஓவி (1)

உள் நிறையும் பெரும் செல்வம் உயர்த்தும் வினை செயல் ஓவி
மண்ணில் அவர் இருவினை போல் மாண்ட மாட்சிமைத்து ஆக – 8.பொய்:6 8/3,4

மேல்


ஓவிய (1)

ஓவிய நான்_முகன் எழுத ஒண்ணாமை உள்ளத்தால் – 1.திருமலை:5 141/1

மேல்


ஓவியர்க்கு (1)

ஓவியர்க்கு எழுத ஒண்ணா பரட்டு ஒளி ஒளிருற்று ஓங்க – 6.வம்பறா:1 1107/4

மேல்


ஓவு (1)

ஓவுதல் ஓவு திருப்பணி செய்து அங்கு உறைகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 239/4

மேல்


ஓவுதல் (1)

ஓவுதல் ஓவு திருப்பணி செய்து அங்கு உறைகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 239/4

மேல்


ஓவும் (1)

ஓவும் வேலையில் உறு பெரும் சுற்றமும் அலறி – 6.வம்பறா:1 1062/3

மேல்


ஓளி (2)

ஓளி நெடு மணி விளக்கும் உயர் வாயில்-தொறும் நிரைத்தார் – 1.திருமலை:5 120/4
ஓளி நெடும் களிற்றின் அணி உலப்பு_இல் பரி துலை கனகம் – 8.பொய்:2 13/3

மேல்