ஈ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈக்கள் 1
ஈகுவன் 1
ஈகை 4
ஈகையால் 1
ஈகையினால் 1
ஈங்கு 23
ஈங்கோய் 3
ஈச்சுரத்து 1
ஈசர் 29
ஈசர்-தம் 2
ஈசர்க்கு 3
ஈசரும் 1
ஈசற்கு 1
ஈசற்கே 1
ஈசன் 14
ஈசன்-தன் 1
ஈசன்-பால் 1
ஈசனார் 2
ஈசனுக்கு 4
ஈசனுக்கே 1
ஈசனே 3
ஈசனை 4
ஈசனையே 1
ஈட்டங்கள் 1
ஈட்டத்து 1
ஈட்டம் 5
ஈட்டமும் 1
ஈட்டிய 1
ஈட்டின் 1
ஈடா 2
ஈடு 1
ஈண்ட 9
ஈண்டி 15
ஈண்டிய 2
ஈண்டினர் 3
ஈண்டு 18
ஈண்டும் 1
ஈண்டுவார் 1
ஈதலால் 1
ஈதால் 2
ஈது 12
ஈதேல் 1
ஈதோ 1
ஈந்த 3
ஈந்தார் 4
ஈந்தான் 1
ஈந்தானை 1
ஈந்தோ 1
ஈம 1
ஈயல் 1
ஈயலொடு 1
ஈயும் 2
ஈர் 7
ஈர்_ஐந்து 1
ஈர்_ஐந்தும் 1
ஈர்த்து 1
ஈர்ந்து 1
ஈர்ப்பாரிடை 1
ஈர்ம் 1
ஈர 8
ஈரடி 2
ஈரத்தை 1
ஈரம் 5
ஈரவே 1
ஈரும் 3
ஈவது 2
ஈழ 1
ஈழம்-தன்னில் 1
ஈறு 24
ஈறு_இல் 13
ஈறு_இல்லா 1
ஈறு_இலா 3
ஈறு_இலாத 4
ஈறு_இலாதார் 1
ஈறு_இன்றி 1
ஈறும் 1
ஈன்ற 5
ஈன்றவள் 1
ஈன்றாய் 1
ஈன்றால் 1
ஈன்றாள்-தன் 1
ஈன்றாளும் 1
ஈன்று 7
ஈனம் 4
ஈனமாம் 1
ஈனமே 1
ஈனர்கள் 1
ஈனும் 3

ஈக்கள் (1)

மது மலர் ஈக்கள் மொய்த்து மருங்கு எழும் ஒலி-கொல் என்றான் – 3.இலை:3 101/4

மேல்


ஈகுவன் (1)

இந்த வெவ் விடம் ஒழிப்பவருக்கு ஈகுவன் கண்ட – 6.வம்பறா:1 1063/3

மேல்


ஈகை (4)

யாவர்க்கும் தவிராத ஈகை வினை துறை நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 36/4
எட்டி இலவம் ஈகை என எடுத்து திருப்பதிகம் – 5.திருநின்ற:4 64/3
சீலராய் சாலும் ஈகை திறத்தினில் சிறந்த நீரார் – 7.வார்கொண்ட:2 3/4
கரவு_இல் ஈகை கேரளனார் தங்கள் கடல் சூழ் மலை நாட்டு – 7.வார்கொண்ட:4 127/2

மேல்


ஈகையால் (1)

எண்_இல் பேர் அறங்களும் வளர்க்கும் ஈகையால்
அண்ணல் பாகத்தை ஆளுடையநாயகி – 1.திருமலை:2 6/2,3

மேல்


ஈகையினால் (1)

இம்பர் உலகில் இரவலர்க்கும் வறியோர் எவர்க்கும் ஈகையினால்
செம்பொன் மழையாம் என பொழிந்து திருந்து வெற்றி உடன் பொருந்தி – 7.வார்கொண்ட:4 25/2,3

மேல்


ஈங்கு (23)

ஈங்கு இது ஓர் பசு வந்து எய்தி இறைவ நின் கொற்ற வாயில் – 1.திருமலை:3 29/3
ஈங்கு நான் சொல வேண்டுவது இல்லை நீர் இதனை – 2.தில்லை:7 14/2
ஒல்லை ஈங்கு உறு வாணிபம் அழகிதே உமக்கு என்று – 2.தில்லை:7 26/3
ஈங்கு எனை வாளினால் கொன்று என் பிழை தீர்க்க வேண்டி – 3.இலை:1 44/2
ஈங்கு நீ நெருப்பு காண்பாய் இ மலை ஏறி கண்டு – 3.இலை:3 99/3
ஈங்கு எம்பெருமான் அருளாம் எனில் இந்த வையம் – 4.மும்மை:1 33/2
ஈங்கு யான் உமக்கு இளையார் ஏவலினால் வந்தது என – 5.திருநின்ற:1 56/3
ஈங்கு இவற்றை இல்லத்துக்கு கொடுக்க என இயம்பினான் – 5.திருநின்ற:4 16/4
ஈங்கு இது அளித்து அருளீரேல் என் உரை பொய்யாம் என்ன – 5.திருநின்ற:4 30/2
ஈங்கு இவன் குறித்த கொள்கை இது இனி இவனுக்கு ஆக – 5.திருநின்ற:4 49/1
உன்னை யான் இனி துறந்தனன் ஈங்கு என உரைத்தார் – 5.திருநின்ற:6 15/4
ஈங்கு இது என்ன அதிசயம் என்பவர் – 6.வம்பறா:1 199/3
ஈங்கு எனை ஆளுடையபிரானிடை மருது ஈதோ என்று – 6.வம்பறா:1 413/3
ஈங்கு நம் பெருமான் திரு ஆலவாய் மற்று எம்மருங்கினது என வினவ – 6.வம்பறா:1 661/4
மல்கு கார் அமண் இருள் கெட ஈங்கு வந்து அருள – 6.வம்பறா:1 675/3
செற்றவர் அன்பர்-தம்-பால் செய்தது ஈங்கு அரசன் பாங்கு – 6.வம்பறா:1 718/3
ஈங்கு உளன் என்ற அவனுக்கு விடயம் ஆக யாவையும் முன் இயற்றுதற்கு விகாரமே செய்து – 6.வம்பறா:1 917/3
ஈங்கு இது காணீர் என்னா அற்புதம் எய்தும் வேலை – 6.வம்பறா:1 1092/2
இன்ன பரிசு என்று அறிவ_அரிது-ஆல் ஈங்கு ஓர் மருங்கு திரைக்கு உள்ளால் – 6.வம்பறா:2 228/1
ஈங்கு நான் மறந்தேன் என்று ஏசறவால் மிக அழிவார் – 6.வம்பறா:2 272/4
கண் துயில் எய்தார் வெய்ய கையறவு எய்தி ஈங்கு இன்று – 6.வம்பறா:2 360/1
ஈங்கு நமக்கு தனி உண்ண ஒண்ணாது ஈசன் அடியார் இ – 7.வார்கொண்ட:3 76/2
ஈங்கு நுமக்கு எதிர்நிற்கும் அரண் உளதோ படை எழுந்த – 8.பொய்:2 17/3

மேல்


ஈங்கோய் (3)

சண்பை வளம் தரும் நாடர் வந்து தடம் திரு ஈங்கோய் மலையை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 322/4
செம் கண் குறவரை தேவர் போற்றும் திகழ் திரு ஈங்கோய் மலையில் மேவும் – 6.வம்பறா:1 323/1
விரவிய ஈங்கோய் மலை முதல் ஆக விமலர் தம் பதி பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 85/3

மேல்


ஈச்சுரத்து (1)

மன்னும் புகலூர் உறைவாரை வர்த்தமான ஈச்சுரத்து
நன்னர் மகிழ்ச்சி மனம் கொள்ள நாளும் பூசை வழுவாமே – 4.மும்மை:2 12/2,3

மேல்


ஈசர் (29)

வந்து வானவர் ஈசர் அருள் என – 1.திருமலை:1 24/4
ஈசர் தோணிபுரத்துடன் எங்கணும் – 1.திருமலை:1 36/2
மன்னவன்-தன்னை நோக்கி வானவர் ஈசர் நேசர் – 3.இலை:1 40/1
இ தன்மை ஈசர் மகிழ் பதி பலவும் சென்று இறைஞ்சி – 4.மும்மை:4 20/1
எவ்வாறு செய்வன் என ஈசர் அருள் கூடுதலால் – 5.திருநின்ற:1 59/2
எஞ்ச வென்று ஏறிய இன் தமிழ் ஈசர் எழுந்தருள – 5.திருநின்ற:1 137/2
ஈசர் மிழலை இறையவர்-பால் இமைய பாவை திரு முலை பால் – 5.திருநின்ற:1 260/1
இருமை உலகும் ஈசர் கழல் இறைஞ்சி ஏத்தப்பெற்ற தவத்து – 5.திருநின்ற:7 4/3
இறை தெரியார் எனும் நிலைமை தலைக்கு ஈடா ஈசர் கழல் – 6.வம்பறா:1 61/2
ஈசர் இன் அருளால் தாங்கி ஏகினார் – 6.வம்பறா:1 204/4
என்று தங்களுக்கு ஈசர் அருள்செய்தது – 6.வம்பறா:1 212/1
எப்பொருளும் தரும் ஈசர் எதிர்கொள் பாடி பதி எய்தி – 6.வம்பறா:1 290/3
இ வினை-தான் ஈசர் திருவருளால் ஆகில் இசைவது என – 6.வம்பறா:1 393/3
தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கு இவை செய்த ஈசர்
கூடும் கருணை திறம் என்றனர் கொள்கை மேலோர் – 6.வம்பறா:1 838/3,4
கருதும் கடிசேர்ந்த என்னும் திரு பாட்டில் ஈசர்
மருவும் பெரும் பூசை மறுத்தவர் கோறல் முத்தி – 6.வம்பறா:1 839/1,2
இங்கு நான் மொழிந்த அதனுக்கு இசைந்தீர் ஆகில் ஈசர் சிவநெறி போற்றி இருப்பீர் என்று – 6.வம்பறா:1 894/4
ஏரின் மருவும் இன்னம்பர் மகிழ்ந்த ஈசர் கழல் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 95/1
வணங்கும் ஈசர் திறம் அன்றி வார்த்தை அறியாள் மற்று ஒன்றும் – 6.வம்பறா:2 217/2
பெருகும் தவத்தால் ஈசர் பணி பேணும் கன்னியார் என்ன – 6.வம்பறா:2 229/2
எம்-தமை ஆளும் ஏயர் காவலர்-தம்-பால் ஈசர்
வந்து உனை வருத்தும் சூலை வன் தொண்டன் தீர்க்கில் அன்றி – 6.வம்பறா:2 391/2,3
எண் நிறைந்த உணர்வு உடையார் ஈசர் அருள் என உரைத்தார் – 6.வம்பறா:3 23/4
வாழும் திறம் ஈசர் மலர் கழல் வாழ்த்தல் என்பார் – 6.வம்பறா:6 2/4
என்னும் அது தெளிந்து ஈசர் அருள் கூட ஈறு_இல் சிவ – 7.வார்கொண்ட:1 4/3
தம் செயல் வாய்ப்ப ஈசர் தாள் நிழல் தங்கினாரே – 7.வார்கொண்ட:2 5/4
ஈசர் விரைந்து திரு சிலம்பின் ஓசை மிகவும் இசைப்பித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 42/4
பல் நாள் ஈசர் அடியார்-தம் பாதம் பரவி பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:6 1/3
மெய்ப்பொருள் ஆவன ஈசர் கழல் என்னும் விருப்பு உடையார் – 9.கறை:1 2/4
ஆசு_இல் நெறியவரோடும் கூட ஈசர் அடி நிழல் அமர்ந்திருக்க அருளும் பெற்றார் – 12.மன்னிய:2 2/4
ஈசர் வெள்ளி மா மலை தடம் பல கடந்து எய்தினார் மணி வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 40/4

மேல்


ஈசர்-தம் (2)

எய்தினர் ஞானசம்பந்தர் இன்னம்பர் ஈசர்-தம் கோயில் – 6.வம்பறா:1 296/4
பலவும் ஈசர்-தம் திரு பதி பணிந்து செல்பவர்-தாம் – 6.வம்பறா:1 434/3

மேல்


ஈசர்க்கு (3)

காதலால் ஈசர்க்கு அன்பர் கருத்து அறிந்து ஏவல் செய்வார் – 2.தில்லை:5 1/4
மேன்மை அரசன் ஈசர்க்கு விமானம் ஆக்கி விளக்கிய பின் – 5.திருநின்ற:1 299/2
ஈசர்க்கு ஏற்ற பரிசினால் அர்ச்சித்து அருள எந்நாளும் – 7.வார்கொண்ட:4 24/3

மேல்


ஈசரும் (1)

அருளும் ஈசரும் சொல்லுக என்றனர் அன்பரும் கேட்பித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 47/4

மேல்


ஈசற்கு (1)

யாங்கள் உமக்கு பணி செய்ய ஈசற்கு ஏற்ற பணி விரும்பி – 6.வம்பறா:2 221/1

மேல்


ஈசற்கே (1)

இன் இசை ஏழும் இசைந்த செழும் தமிழ் ஈசற்கே
சொல் முறை பாடும் தொழும்பர் அருள் பெற்ற தொடக்கோடும் – 6.வம்பறா:1 89/1,2

மேல்


ஈசன் (14)

பாரம் ஈசன் பணி அலது ஒன்று இலார் – 1.திருமலை:4 9/2
என்னையும் ஆளும் தன்மைத்து எந்தை எம்பெருமான் ஈசன்
தன் அருள் இருந்த வண்ணம் என்று கை தலை மேல் கொண்டார் – 3.இலை:4 20/3,4
ஈசன் அடியார் பெருமையினை எல்லா உயிரும் தொழ எடுத்து – 4.மும்மை:6 60/2
ஈண்டு வரும் துயர் உளவோ ஈசன் அடியார்க்கு என்று – 5.திருநின்ற:1 97/3
ஈசன் அருள் என கேட்ட இல் இறைவன் அது தெளியான் – 5.திருநின்ற:4 29/1
எந்தை ஈசன் என எடுத்து இ அருள் – 6.வம்பறா:1 214/1
இற்றை நாள் ஈசன் அன்பர்-தம்மை நாம் இறைஞ்ச பெற்றோம் – 6.வம்பறா:1 695/3
யாவர்க்கும் மேல் ஆய ஈசன் அருள் ஆழி பெற்று – 6.வம்பறா:1 841/3
ஏயும் மாற்றம் அன்று இது எம்பெருமான் ஈசன் திருவருளே – 6.வம்பறா:2 211/2
ஈசன் அடியார்க்கு என்றும் இயல்பான பணி செய்தே – 7.வார்கொண்ட:3 5/1
ஈங்கு நமக்கு தனி உண்ண ஒண்ணாது ஈசன் அடியார் இ – 7.வார்கொண்ட:3 76/2
இன்ன வகையால் பெற்ற நிதி எல்லாம் ஈசன் அடியார்கள் – 9.கறை:5 4/1
யாவர் எனினும் இகல் எறிந்தே ஈசன் அடியார்-தமக்கு இன்பம் – 9.கறை:5 6/1
எண்_இல் பெரும் பண்டாரம் ஈசன் அடியார் கொள்ள – 10.கடல்:2 10/1

மேல்


ஈசன்-தன் (1)

என்னை ஆள் உடை ஈசன்-தன் நாமமே என்றும் – 6.வம்பறா:1 784/2

மேல்


ஈசன்-பால் (1)

ஞானம் ஈசன்-பால் அன்பே என்றனர் ஞானம் உண்டார் – 6.வம்பறா:1 843/4

மேல்


ஈசனார் (2)

ஈசனார் அருள் எ நெறி சென்றதே – 1.திருமலை:5 152/4
ஈசனார் அன்பர்-தம்-பால் எய்தினான் வெய்ய வேலான் – 12.மன்னிய:1 13/4

மேல்


ஈசனுக்கு (4)

என்னை ஆட்கொண்ட ஈசனுக்கு ஏய்வன – 1.திருமலை:1 26/2
ஈசனுக்கு இனியான் மேனி எழில் பெற விளக்கினார்கள் – 1.திருமலை:5 15/4
இன்புறு தாரம்-தன்னை ஈசனுக்கு அன்பர் என்றே – 2.தில்லை:3 36/1
எத்தன்மையர் ஆயினும் ஈசனுக்கு அன்பர் என்றால் – 6.வம்பறா:6 3/1

மேல்


ஈசனுக்கே (1)

ஈசனுக்கே அன்பு ஆனார் யாவரையும் தாம் கண்டால் – 11.பத்தராய்:1 1/1

மேல்


ஈசனே (3)

தேவ தேவ ஈசனே திருமுன்பே இது செய்து – 3.இலை:3 137/2
எப்பொருளும் ஆக்குவான் ஈசனே எனும் உணர்வும் – 6.வம்பறா:1 71/1
எல்லாம் உடைய ஈசனே இறைவன் என்ன அறியாதார் – 7.வார்கொண்ட:1 7/1

மேல்


ஈசனை (4)

நெஞ்சம் ஈசனை காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திரு வாக்கினில் நிகழ்வது – 4.மும்மை:5 57/1
ஈசனை எம்பெருமானை எ உயிரும் தருவானை – 5.திருநின்ற:1 99/3
நேர்வரும் குறி நின்ற சிந்தையின் நேசம் ஈசனை நேடும் நீடு – 5.திருநின்ற:1 359/2
ஈசனை தொழுதே தொழுது ஏகினார் – 6.வம்பறா:1 189/4

மேல்


ஈசனையே (1)

ஈசனையே பணிந்து உருகி இன்பம் மிக களிப்பு எய்தி – 11.பத்தராய்:1 6/1

மேல்


ஈட்டங்கள் (1)

எங்கும் மலர் பிணை புனைவோர் ஈட்டங்கள் மிக பெருக – 6.வம்பறா:1 1180/4

மேல்


ஈட்டத்து (1)

அஞ்சன நாட்ட ஈட்டத்து அரம்பையர் உடனாய் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1204/2

மேல்


ஈட்டம் (5)

கால் இரும் பகடு போக்கும் கரும் பெரும் பாண்டில் ஈட்டம்
ஆலிய முகிலின் கூட்டம் அரு_வரை சிமய சாரல் – 1.திருமலை:2 24/2,3
அள்ளுதற்கு அமைந்த பொற்பால் அநங்கன் மெய் தனங்கள் ஈட்டம்
கொள்ள மிக்கு உயர்வ போன்ற கொங்கை கோங்கு அரும்பை வீழ்ப்ப – 1.திருமலை:5 136/2,3
முன்பு செய் தவத்தின் ஈட்டம் முடிவு_இலா இன்பம் ஆன – 3.இலை:3 102/1
நாகம் அணையும் கந்து எனவும் நாட்டும் யூப ஈட்டம் உள – 4.மும்மை:6 4/4
அன்பர் ஈட்டம் களி சிறப்ப ஆண்ட அரசும் சிவ கன்றும் – 5.திருநின்ற:1 270/1

மேல்


ஈட்டமும் (1)

ஈட்டமும் கொடு தாமும் முன் எதிர்கொள எழுந்தார் – 5.திருநின்ற:6 25/4

மேல்


ஈட்டிய (1)

ஈட்டிய தவத்தோர் சூழ அங்கு-நின்று ஏகி அன்பு – 6.வம்பறா:2 122/3

மேல்


ஈட்டின் (1)

அந்தம்_இல் சீர் இடை ஈட்டின் அங்குலி எண்களின் அமைத்து – 3.இலை:7 13/4

மேல்


ஈடா (2)

இறை தெரியார் எனும் நிலைமை தலைக்கு ஈடா ஈசர் கழல் – 6.வம்பறா:1 61/2
ஒருவிய எண்ணெய்க்கு ஈடா உடல் உதிரம் கொடு நிறைக்க – 8.பொய்:6 15/2

மேல்


ஈடு (1)

ஈடு பெருக்கிய போர்களின் மேகம் இளைத்து ஏற – 3.இலை:7 1/3

மேல்


ஈண்ட (9)

இளைத்தனர் நாயனார் என்று ஈண்ட சென்று எய்தி வெற்பின் – 3.இலை:3 123/1
இ தகு தீய புட்கள் ஈண்ட முன் உதிரம் காட்டும் – 3.இலை:3 168/3
ஈண்ட மனை அகத்து எய்தி இல்லவர்க்கும் மக்களுக்கும் – 5.திருநின்ற:5 19/2
நன்று மகிழ்ந்து அழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும் நண்ணும் என கூறுதலும் நன்மை சாரா – 6.வம்பறா:1 913/3
பொங்கு திரு புகலி-தனில் நாள்-தோறும் புகுந்து ஈண்ட
அங்கண் அணைந்தவர்க்கு எல்லாம் பெரும் சிறப்பு மிக அளித்தார் – 6.வம்பறா:1 1176/3,4
நில்லாது ஈண்ட எழுந்தருளி நீக்கும் புலவி என தொழுதார் – 6.வம்பறா:2 330/4
யாதும் அரியது இல்லை இனி ஈண்ட அருளி செய்யும் என – 7.வார்கொண்ட:3 51/1
ஈண்ட சமைப்பித்து உடன் வந்தார்க்கு எல்லாம் இயல்பின் விருந்து அமைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 72/4
ஈண்ட அமுது செய்வதனுக்கு இசைந்தார் பொறையார்க்கு இறையவனார் – 7.வார்கொண்ட:4 75/4

மேல்


ஈண்டி (15)

அம் கயல் கண்ணினாரும் ஆடவர் பலரும் ஈண்டி
கொங்கு அலர் சோலை மூதூர் குறுகினார் எதிரே வந்து – 1.திருமலை:5 10/2,3
நிகழ்ச்சியின் மைந்தர் ஈண்டி நீள் முளை சாத்தினார்கள் – 1.திருமலை:5 11/4
பால் இரு மருங்கும் ஈண்டி பரந்த ஆர்ப்பு அரவம் பொங்க – 2.தில்லை:3 14/3
அம்பலவர் திருவாயின் முன்பு அச்சமுடன் ஈண்டி
எம்பெருமான் அருள்செய்த பணி செய்வோம் என்று ஏத்தி – 4.மும்மை:4 29/2,3
அவர் நிலைமை கண்டதன் பின் அமண் கையர் பலர் ஈண்டி
கவர்கின்ற விடம் போல் முன் கண்டு அறியா கொடும் சூலை – 5.திருநின்ற:1 52/1,2
இவ்வகை பல அமணர்கள் துயருடன் ஈண்டி
மெய் வகை திறம் அறிந்திடில் வேந்தனும் வெகுண்டு – 5.திருநின்ற:1 82/1,2
தொண்டர் ஈண்டி எதிர்கொள்ள எழுந்து சொல்லுக்கு அரசர்-பால் – 5.திருநின்ற:1 320/1
தொண்டர் பலரும் வந்து ஈண்டி உண்ண தொலையா அமுது ஊட்டி – 5.திருநின்ற:3 3/1
அங்கண் வாழ் பெரும் திரு தில்லை அந்தணர் அன்பர்களுடன் ஈண்டி
எங்கும் மங்கல அணி மிக அலங்கரித்து எதிர்கொள அணைவார்கள் – 6.வம்பறா:1 154/3,4
துன்னிய அழுக்கு மெய்யில் தூசு இலார் பலரும் ஈண்டி
இன்னன கனவு கண்டோம் என எடுத்து இயம்பல் உற்றார் – 6.வம்பறா:1 636/3,4
செம்பொன் மலை வில்லியார் திருக்காளத்தி சேர்ந்த திருத்தொண்டர் குழாம் அடைய ஈண்டி
பம்பு சடை திரு முனிவர் கபால கையர் பல வேட சைவர் குல வேடர் மற்றும் – 6.வம்பறா:1 1018/2,3
மன்னு பெரும் சுற்றத்தார் எல்லாரும் வந்து ஈண்டி
நல் நிலைமை திரு நாளுக்கு எழு நாளாம் நல் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1172/1,2
நீடு மறையால் மேம்பட்ட அந்தணாளர் நிறைந்து ஈண்டி
நாடு மகிழ அவ்வளவு நடை காவணம் பாவாடைஉடன் – 6.வம்பறா:2 57/2,3
பற்று மிக்க திருத்தொண்டர் பரந்த கடல் போல் வந்து ஈண்டி
சுற்றம் அணைந்து துதி செய்ய தொழுது தம்பிரான் அன்பர் – 6.வம்பறா:2 202/2,3
எண் நிறைந்த திருத்தொண்டர் எழில் பதியோர் உடன் ஈண்டி
உள் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் உம்பர் பூ_மழை பொழிய – 6.வம்பறா:2 266/2,3

மேல்


ஈண்டிய (2)

ஈண்டிய மடவார் கூட்டம் இன்னன இசைப்ப சென்றார் – 1.திருமலை:5 26/4
ஈண்டிய புகழின்-பாலார் எல்லை_இல் தவத்தின் மிக்கார் – 5.திருநின்ற:5 1/2

மேல்


ஈண்டினர் (3)

எல்லையில் அடங்கா வண்ணம் ஈண்டினர் கொணர்ந்தார் எங்கும் – 3.இலை:3 31/2
இழுது மை இருளுக்கு இருள் என ஈண்டினர் ஒரு-பால் – 6.வம்பறா:1 678/4
இன்னன இரண்டு-பாலும் ஈண்டினர் எடுத்து சொல்ல – 6.வம்பறா:1 809/1

மேல்


ஈண்டு (18)

ஈண்டு வாழ்த்துகேன் என்ன அறிந்து ஏத்துகேன் – 1.திருமலை:4 10/4
அழிதகன் போகேல் ஈண்டு அ அரும் குல_கொடியை விட்டு – 2.தில்லை:3 15/3
இயற்பகை முனிவா ஓலம் ஈண்டு நீ வருவாய் ஓலம் – 2.தில்லை:3 29/1
இணை_இலாதாரை ஈண்டு அமுது செய்விப்போம் என்ன – 2.தில்லை:4 23/2
எழுந்தருள் பெரியோய் ஈண்டு அமுது செய்து அருள்க என்று – 2.தில்லை:4 24/2
வைத்த சிலை மைந்தனை ஈண்டு அழைத்து நுங்கள் வரை ஆட்சி அருள் என்றார் மகிழ்ந்து வேடர் – 3.இலை:3 46/4
ஈண்டு தீ_வினை யாவையும் நீக்கி இன்பமே தரும் புண்ணிய தீர்த்தம் – 4.மும்மை:5 78/1
ஈண்டு வினை பரசமய குழி-நின்றும் எடுத்து ஆள – 5.திருநின்ற:1 46/3
ஈண்டு வரும் வினைகளுக்கு எம்பிரான் உளன் என்று இசைந்து இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 94/3
ஈண்டு வரும் துயர் உளவோ ஈசன் அடியார்க்கு என்று – 5.திருநின்ற:1 97/3
ஈண்டு அவர் தங்களையே கொன்று அமணர் மேல் ஓடிற்று எதிர்ந்தே – 5.திருநின்ற:1 118/4
ஈண்டு மணி கோயில் சூழ வலம் செய்து இறைஞ்சி அன்பு – 5.திருநின்ற:1 223/3
ஈண்டு பெருந்தொண்டர் குழாம் புடைசூழ எழுந்தருளி எதிரே சென்றார் – 5.திருநின்ற:1 232/4
ஈண்டு புகழ் தாதையார் பின் எய்திட யாழ்ப்பாணரோடும் – 6.வம்பறா:1 281/3
ஆண்தகையாரும் ஈண்டு அழையும் என்று அருளி செய்ய – 6.வம்பறா:1 727/3
ஈண்டு சாதுக்கள் என்று எடுத்து ஓதிற்று – 6.வம்பறா:1 837/1
எண் திசையில் உள்ளோரும் ஈண்டு வளத்தொடு நெருங்க – 6.வம்பறா:1 1178/1
ஈண்டு தொண்டர் பெருகு திரு ஏகாம்பரம் சென்று எய்தினார் – 6.வம்பறா:2 186/4

மேல்


ஈண்டும் (1)

ஈண்டும் வந்து அணைந்தார் என்று விண்ணப்பம் செய்ய சண்பை – 6.வம்பறா:1 727/2

மேல்


ஈண்டுவார் (1)

படி விளங்கும் அன்பரும் பரந்த பண்பில் ஈண்டுவார் – 6.வம்பறா:1 987/4

மேல்


ஈதலால் (1)

இமைத்த சோதி அடங்கி பின் ஈதலால்
எமக்கு நாதர் பிறப்பு இலர் என்றது ஆம் – 6.வம்பறா:1 829/3,4

மேல்


ஈதால் (2)

அ காலம் உன் தந்தை தன் தந்தை ஆள் ஓலை ஈதால்
இ காரியத்தை நீ இன்று சிரித்தது என் ஏடா என்ன – 1.திருமலை:5 39/3,4
தடம் நெடும் புவி கொண்டாடும் தனி நகர் வளமை ஈதால் – 3.இலை:1 4/4

மேல்


ஈது (12)

எந்தை ஈது அறியா முன்னம் இயற்றுவன் என்று மைந்தன் – 1.திருமலை:3 26/3
செறிந்தவர்-தம்மை நீக்கி அன்பர் முன் தொழுது சென்று ஈது
அறிந்திலேன் அடியேன் அங்கு கேட்டது ஒன்று அதுதான் நிற்க – 3.இலை:1 39/1,2
ஈது அங்கு நிகழ்ந்தது என்றார் எறிபத்தர் என்ன அஞ்சி – 3.இலை:1 41/3
ஈது எம்பெருமான் அருள் ஆகில் யானும் போவேன் என்று எழுந்து – 5.திருநின்ற:1 277/2
எச்சில் மயங்கிட உனக்கு ஈது இட்டாரை காட்டு என்று – 6.வம்பறா:1 73/1
விளங்கு நீள் முடி வேந்தன் ஈது அறியின் நம் மேன்மை – 6.வம்பறா:1 699/3
பாத மெய் நீழல் சேரும் பருவம் ஈது என்று பாட – 6.வம்பறா:1 1245/4
ஈது அலர் ஆகிலும் ஆகும் இவர் சொன்னபடி மறுக்கில் – 6.வம்பறா:2 259/2
கருமம் ஈது ஆக நீர் இ கடை தலை வருகை மற்று உம் – 6.வம்பறா:2 345/2
துன்னும் அமணர் அங்கு அணைந்து ஈது அறம் அன்று என்று பல சொல்லி – 6.வம்பறா:4 16/2
வழி ஈது என்று தூறு அடைவார் மாண்டோம் என்பார் மதி கெட்டீர் – 6.வம்பறா:4 22/2
பழி ஈது ஆமோ என்று உரைப்பார் பாய்கள் இழப்பர் பறி தலையார் – 6.வம்பறா:4 22/4

மேல்


ஈதேல் (1)

நாறு குங்குலியம் ஈதேல் நன்று இன்று பெற்றேன் நல்ல – 3.இலை:4 11/2

மேல்


ஈதோ (1)

ஈங்கு எனை ஆளுடையபிரானிடை மருது ஈதோ என்று – 6.வம்பறா:1 413/3

மேல்


ஈந்த (3)

என்றவர் விரைந்து கூற இருந்தவர் ஈந்த ஓடு – 2.தில்லை:2 21/1
ஒரு மகள் கூந்தல்-தன்னை வதுவை நாள் ஒருவர்க்கு ஈந்த
பெருமையார் தன்மை போற்றும் பெருமை என் அளவிற்றாமே – 3.இலை:5 37/1,2
யாகம் நிலவும் சாலை-தொறும் மறையோர் ஈந்த அவி உணவின் – 4.மும்மை:6 4/1

மேல்


ஈந்தார் (4)

கொண்டவர் இடையறாமல் கும்பிடும் கொள்கை ஈந்தார் – 2.தில்லை:5 23/4
என் தர இசைந்தது என்ன தாலியை கலயர் ஈந்தார்
அன்று அவன் அதனை வாங்கி அ பொதி கொடுப்ப கொண்டு – 3.இலை:4 12/2,3
பெருமை தரு சண்பை நகர் வேந்தர் நாவுக்கரசர் இவர் பெரும் சோற்று பிறங்கல் ஈந்தார் – 6.வம்பறா:1 571/4
தென்னவன்-தனக்கு நீறு சிரபுர செல்வர் ஈந்தார்
முன்னவன் பணிந்துகொண்டு முழுவதும் அணிந்து நின்றான் – 6.வம்பறா:1 857/1,2

மேல்


ஈந்தான் (1)

குளம் பெருக தனம் பெற்று கொடுத்த பின்னும் ஓர் ஒருவராக எனை ஒழிய ஈந்தான்
தளர்ந்து அழியும் இவனுக்கா தகவு செய்து அங்கு அவரை மறைத்து இவன்-தனையே சார்ந்து போந்தேன் – 6.வம்பறா:1 480/3,4

மேல்


ஈந்தானை (1)

நூலின் கண் பொருள் பாடி நூல் அறிவார்க்கு ஈந்தானை
காலம் பெற்று இனிது இறைஞ்சி கைதொழுது புறம் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 883/2,3

மேல்


ஈந்தோ (1)

பாடவம் உரைப்பது உன்-தன் மனைவியை பனவற்கு ஈந்தோ
கூடவே மடிவது அன்றி கொடுக்க யாம் ஓட்டோம் என்றார் – 2.தில்லை:3 18/3,4

மேல்


ஈம (1)

கை வேறு கொள் ஈம அரும்_கடன் காலை முற்றி – 4.மும்மை:1 27/2

மேல்


ஈயல் (1)

நந்திய ஈயல் உண்டி நசையொடு மிசைவார் வெவ்வேறு – 3.இலை:3 35/3

மேல்


ஈயலொடு (1)

மென் தசையும் ஈயலொடு நறவும் வெற்பில் விளை வளனும் வேண்டிற்று எல்லாம் – 3.இலை:3 49/3

மேல்


ஈயும் (2)

இன்மையால் இரந்து சென்றோர்க்கு இல்லை என்னாதே ஈயும்
தன்மையார் என்று நன்மை சார்ந்த வேதியரை சண்பை – 7.வார்கொண்ட:2 1/2,3
விடையவர் அடியார் வந்து வேண்டுமாறு ஈயும் ஆற்றால் – 12.மன்னிய:3 4/2

மேல்


ஈர் (7)

களி யானையின் ஈர் உரியாய் சிவதா – 3.இலை:1 16/1
தென் இலங்கை இராவணன்-தன் சிரம் ஈர்_ஐந்தும் துணித்த – 5.திருநின்ற:1 408/1
மகிழ்ந்து உடன் விளக்கி ஈர் வாய் வலம் பெற மரபின் வைத்தார் – 5.திருநின்ற:5 39/4
நாள் உடைய ஈர்_ஐந்து திங்களினும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 21/3
எங்கள் பிரான் ஈர் ஆண்டின் மேல் ஓர் ஆண்டு எய்துதலும் – 6.வம்பறா:1 53/4
கை_மலை ஈர் உரி போர்வை சாத்தும் கண்_நுதலாரை கழல் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 344/2
பாலை ஈர் ஏழு கோத்த பண்ணினில் கருவி வீக்கி – 12.மன்னிய:5 2/2

மேல்


ஈர்_ஐந்து (1)

நாள் உடைய ஈர்_ஐந்து திங்களினும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 21/3

மேல்


ஈர்_ஐந்தும் (1)

தென் இலங்கை இராவணன்-தன் சிரம் ஈர்_ஐந்தும் துணித்த – 5.திருநின்ற:1 408/1

மேல்


ஈர்த்து (1)

கடிது முற்றி மற்று அவள்-தன் கரு மென் கூந்தல் பிடித்து ஈர்த்து
படியில் வீழ்த்தி மணி மூக்கை பற்றி பரமர் செய்ய சடை – 10.கடல்:3 5/1,2

மேல்


ஈர்ந்து (1)

இன்புறு தசைகள் வெவ்வேறு அம்பினால் ஈர்ந்து கொண்டு – 3.இலை:3 117/4

மேல்


ஈர்ப்பாரிடை (1)

எரி உமிழ் பேழ் வாய் தோணி இரும்பு ஈர்ப்பாரிடை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 332/3

மேல்


ஈர்ம் (1)

எம்பிரானை இறைஞ்சலின் ஈர்ம் பொன்னி – 1.திருமலை:2 7/3

மேல்


ஈர (8)

ஈர அன்பினர் யாதும் குறைவு இலார் – 1.திருமலை:4 9/3
ஈர இளம் தளிர் குளிரி படுத்து மடவார் செய்த இவையும் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 173/2
ஈர மேனியை நீக்கி இடம் கொடுத்து – 2.தில்லை:4 10/1
ஈர நல் மொழி எய்த இசைத்து உள்ளார் – 5.திருநின்ற:2 3/4
ஈர மனம் களி தழைப்ப எதிர்கொள்ள முகம் மலர்ந்து – 6.வம்பறா:1 396/3
மரு ஈர தமிழ்_மாலை புனைந்து ஏத்தி மலை வளத்த – 6.வம்பறா:2 146/3
ஈர விரை மென் மலர் பணிகள் இனைய முதலாயின வருக்கம் – 7.வார்கொண்ட:4 153/3
ஈர மது வார் மலர் சோலை எழில் ஆரூரில் இருக்கும் நாள் – 13.வெள்ளானை:1 3/2

மேல்


ஈரடி (2)

எந்தைக்கு எழு கூற்றிருக்கை ஈரடி ஈரடி வைப்பு – 6.வம்பறா:1 276/4
எந்தைக்கு எழு கூற்றிருக்கை ஈரடி ஈரடி வைப்பு – 6.வம்பறா:1 276/4

மேல்


ஈரத்தை (1)

மண்டு தண் புனல் மூழ்கிய ஈரத்தை மாற்ற – 2.தில்லை:7 19/2

மேல்


ஈரம் (5)

துகில் கொடு குஞ்சி ஈரம் புலர்த்தி தன் தூய செம் கை – 1.திருமலை:5 16/3
ஈரம் மென் மதுர பதம் பரிவு எய்த முன்னுரை செய்த பின் – 2.தில்லை:4 3/4
தண்டின் மேல் அதும் ஈரம் நான் தந்த கோவணத்தை – 2.தில்லை:7 19/3
தெய்வ தமிழும் தரும் செவ்வி மணம் செய் ஈரம் – 4.மும்மை:1 3/4
உருகிய அன்புறு காதல் உள் உருகி நனை ஈரம் பெற்றால் போல – 6.வம்பறா:1 456/1

மேல்


ஈரவே (1)

ஈரவே பூட்டும் வாள் விட்டு எறிபத்தர் தாமும் அந்த – 3.இலை:1 49/1

மேல்


ஈரும் (3)

மல்லல் அம் குருத்தை ஈரும் பொழுதினில் வாள் அரா ஒன்று – 5.திருநின்ற:5 24/3
மாறு கொண்டு ஈரும் இட்டால் வந்தது காண்டும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 817/4
இம்பரின் மிக்க வாழ்க்கை என்னை நின்று ஈரும் சூலை – 6.வம்பறா:2 392/3

மேல்


ஈவது (2)

யாணர் வெண் கிழி கோவணம் ஈவது கேட்டு – 2.தில்லை:7 11/3
நின்று போற்றுவார் நீள் நிதி வேண்டினார்க்கு ஈவது
ஒன்றும் மற்று இலேன் உன் அடி அல்லது ஒன்று அறியேன் – 6.வம்பறா:1 424/2,3

மேல்


ஈழ (1)

ஈழ குல சான்றார் ஏனாதிநாதனார் – 3.இலை:2 2/4

மேல்


ஈழம்-தன்னில் (1)

அ நகரில் அமர்ந்து அங்கண் இனிது மேவி ஆழி புடைசூழ்ந்து ஒலிக்கும் ஈழம்-தன்னில்
மன்னு திருக்கோணமலை மகிழ்ந்த செம் கண் மழ_விடையார்-தமை போற்றி வணங்கி பாடி – 6.வம்பறா:1 890/1,2

மேல்


ஈறு (24)

ஈறு_இலா அன்பின் மிக்கார்க்கு இன் அமுது ஏற்கும் ஆற்றால் – 3.இலை:4 33/2
ஈறு_இல் பெரும் திரு உடையார் உடையார் என்று யாவையும் நேர் – 3.இலை:5 9/3
ஈறு_இலாத இ பதியின் உள் எல்லா அறமும் யான் செய அருள்செய வேண்டும் – 4.மும்மை:5 69/2
இந்த நிலைமை அறிந்தார் ஆர் ஈறு_இலாதார் தமக்கு அன்பு – 4.மும்மை:6 59/3
எய்துற்ற தியானம் அறா உணர்வும் ஈறு_இன்றி எழும் திருவாசகமும் – 5.திருநின்ற:1 77/3
ஈறு_இலாத பொருள் உடைய இருவர் உடைய திருமடங்கள் – 5.திருநின்ற:1 261/2
எங்கும் நிறைந்த புகழாளர் ஈறு_இல் தொண்டர் எதிர்கொள்ள – 5.திருநின்ற:1 301/3
இன்ன நல் ஒழுக்கத்தினார் ஈறு_இல் சீர் – 5.திருநின்ற:2 8/1
ஈறு_இல் தண்ணீர் பந்தரில் நும் பேர் எழுதாதே – 5.திருநின்ற:5 12/2
ஈறு_இல் பெரும் தவம் முன் செய்து தாதை என பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 85/1
ஈறு_இல் புகழ் சண்பை ஆளியார்-தாம் எண் திசையோரும் தொழுது இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 348/3
எப்பரிசால் தொழுது உய்ந்தது என்று வினவிட ஈறு_இல் பெரும் தவத்தோர் – 6.வம்பறா:1 495/3
ஈறு_இலா திருஞானசம்பந்தர் அங்கு இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 516/4
என்று அவர் விண்ணப்பம் செய்த போதில் ஈறு_இல் சிவஞான பிள்ளையாரும் – 6.வம்பறா:1 553/1
ஈறு வந்து எய்திற்று என்றே மன்னவன் எதிர் வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:1 817/2
ஈறு_இலாத பூசனைகள் யாவையும் மிக செய்து – 6.வம்பறா:1 1042/2
ஈறு_இலாத ஓர் மகிழ்ச்சியினால் விழுந்து இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 1074/4
இன்புற்று அங்கு அமர்ந்து அருளி ஈறு_இல் பெருந்தொண்டருடன் – 6.வம்பறா:1 1132/1
ஈறு_இல் பெரும் சோதியின் உள் எல்லாரும் புக்கதன் பின் – 6.வம்பறா:1 1252/4
ஈறு_இல் விதத்து பரிவட்டம் ஊழின் நிரைத்தே எதிர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 36/3
இன்புற்று அங்கு அமர் நாளில் ஈறு_இல் அரு_மறை பரவும் – 6.வம்பறா:2 142/1
ஈறு_இலா புகழின் ஓங்கும் ஏயர்கோனார் தாம் எண்ணி – 6.வம்பறா:2 388/1
என்னும் அது தெளிந்து ஈசர் அருள் கூட ஈறு_இல் சிவ – 7.வார்கொண்ட:1 4/3
யாவும் யாரும் கழறினவும் அறியும் உணர்வும் ஈறு_இல்லா – 7.வார்கொண்ட:4 14/2

மேல்


ஈறு_இல் (13)

ஈறு_இல் பெரும் திரு உடையார் உடையார் என்று யாவையும் நேர் – 3.இலை:5 9/3
எங்கும் நிறைந்த புகழாளர் ஈறு_இல் தொண்டர் எதிர்கொள்ள – 5.திருநின்ற:1 301/3
இன்ன நல் ஒழுக்கத்தினார் ஈறு_இல் சீர் – 5.திருநின்ற:2 8/1
ஈறு_இல் தண்ணீர் பந்தரில் நும் பேர் எழுதாதே – 5.திருநின்ற:5 12/2
ஈறு_இல் பெரும் தவம் முன் செய்து தாதை என பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 85/1
ஈறு_இல் புகழ் சண்பை ஆளியார்-தாம் எண் திசையோரும் தொழுது இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 348/3
எப்பரிசால் தொழுது உய்ந்தது என்று வினவிட ஈறு_இல் பெரும் தவத்தோர் – 6.வம்பறா:1 495/3
என்று அவர் விண்ணப்பம் செய்த போதில் ஈறு_இல் சிவஞான பிள்ளையாரும் – 6.வம்பறா:1 553/1
இன்புற்று அங்கு அமர்ந்து அருளி ஈறு_இல் பெருந்தொண்டருடன் – 6.வம்பறா:1 1132/1
ஈறு_இல் பெரும் சோதியின் உள் எல்லாரும் புக்கதன் பின் – 6.வம்பறா:1 1252/4
ஈறு_இல் விதத்து பரிவட்டம் ஊழின் நிரைத்தே எதிர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 36/3
இன்புற்று அங்கு அமர் நாளில் ஈறு_இல் அரு_மறை பரவும் – 6.வம்பறா:2 142/1
என்னும் அது தெளிந்து ஈசர் அருள் கூட ஈறு_இல் சிவ – 7.வார்கொண்ட:1 4/3

மேல்


ஈறு_இல்லா (1)

யாவும் யாரும் கழறினவும் அறியும் உணர்வும் ஈறு_இல்லா
தா_இல் விறலும் தண்டாத கொடையும் படை வாகன முதலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 14/2,3

மேல்


ஈறு_இலா (3)

ஈறு_இலா அன்பின் மிக்கார்க்கு இன் அமுது ஏற்கும் ஆற்றால் – 3.இலை:4 33/2
ஈறு_இலா திருஞானசம்பந்தர் அங்கு இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 516/4
ஈறு_இலா புகழின் ஓங்கும் ஏயர்கோனார் தாம் எண்ணி – 6.வம்பறா:2 388/1

மேல்


ஈறு_இலாத (4)

ஈறு_இலாத இ பதியின் உள் எல்லா அறமும் யான் செய அருள்செய வேண்டும் – 4.மும்மை:5 69/2
ஈறு_இலாத பொருள் உடைய இருவர் உடைய திருமடங்கள் – 5.திருநின்ற:1 261/2
ஈறு_இலாத பூசனைகள் யாவையும் மிக செய்து – 6.வம்பறா:1 1042/2
ஈறு_இலாத ஓர் மகிழ்ச்சியினால் விழுந்து இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 1074/4

மேல்


ஈறு_இலாதார் (1)

இந்த நிலைமை அறிந்தார் ஆர் ஈறு_இலாதார் தமக்கு அன்பு – 4.மும்மை:6 59/3

மேல்


ஈறு_இன்றி (1)

எய்துற்ற தியானம் அறா உணர்வும் ஈறு_இன்றி எழும் திருவாசகமும் – 5.திருநின்ற:1 77/3

மேல்


ஈறும் (1)

ஈறும் முதலும் இல்லாதாருக்கு இப்போது உதவான் அவன் என்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 79/4

மேல்


ஈன்ற (5)

என்று எழும் ஓசை கேளா ஈன்ற ஆன் கனைப்பு கேட்ட – 1.திருமலை:5 68/1
எய்த ஆகம விதி எலாம் செய்தாள் உயிர்கள் யாவையும் ஈன்ற எம் பிராட்டி – 4.மும்மை:5 60/4
எடுத்து நோக்கி நம் பொருட்டால் ஈன்ற தாதை விழ எறிந்தாய் – 4.மும்மை:6 54/2
இறைவர் திருநீற்று காப்பு ஏந்தி முன் சென்று ஈன்ற தாயார் சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 262/3
கற்பகம் ஈன்ற செவ்வி காமரு பவள சோதி – 6.வம்பறா:1 1108/1

மேல்


ஈன்றவள் (1)

எம் பிராட்டி இ ஏழ்_உலகு ஈன்றவள்
தம் பிரானை தனி தவத்தால் எய்தி – 1.திருமலை:1 34/1,2

மேல்


ஈன்றாய் (1)

அன்னையாய் உலகு அனைத்தையும் ஈன்றாய் அடியனேன் உறை பிலம் அதன் இடையே – 4.மும்மை:5 55/3

மேல்


ஈன்றால் (1)

பால் மதி உவரி ஈன்றால் என மக பயந்த போது – 3.இலை:3 13/4

மேல்


ஈன்றாள்-தன் (1)

இருள் கடு உண்டவர் அருளும் உலகம் எல்லாம் ஈன்றாள்-தன் திருவருளும் எனவும் கூடி – 5.திருநின்ற:1 185/3

மேல்


ஈன்றாளும் (1)

ஈன்றாளும் ஆய் எனக்கு எந்தையும் ஆகி என எடுத்து – 5.திருநின்ற:1 134/1

மேல்


ஈன்று (7)

அள்ளி அகிலம் ஈன்று அளித்த அம்மை முலை பால் உடன் உண்ட – 4.மும்மை:2 11/3
ஆதி தேவனார் ஆயும் மா தவம் செய் அ வரம்-கொலோ அகிலம் ஈன்று அளித்த – 4.மும்மை:5 66/3
ஆரணமும் உலகு ஏழும் ஈன்று அருளி அனைத்தினுக்கும் – 6.வம்பறா:1 67/1
உம்முடைய பெரும் தவத்தால் உலகு அனைத்தும் ஈன்று அளித்த – 6.வம்பறா:1 1167/1
என்று தம்மை ஈன்று எடுத்தார் வினவ மறை விட்டு இயம்புவார் – 6.வம்பறா:2 213/1
ஆழி மாநிலத்து அகிலம் ஈன்று அளித்தவள் திரு முலை அமுது உண்ட – 7.வார்கொண்ட:5 1/1
இம்பர் மிசை அநாமயமாய் இருந்த போதில் ஈன்று அணிய கோமய மந்திரத்தினால் ஏற்று – 11.பத்தராய்:6 2/2

மேல்


ஈனம் (4)

ஈனம் மிகு வஞ்சனையால் வெல்வன் என எண்ணினான் – 3.இலை:2 30/4
ஈனம் தங்கியது இலதாம் என்ன அதிசயம் என்றார் – 5.திருநின்ற:1 101/4
ஈனம் இன்மை கண்டு யாவரும் வியப்புற எடுத்தார் – 6.வம்பறா:1 789/3
ஈனம் இவர்க்கு அடுத்தது என மெய் தீண்ட அதற்கு இசையார் – 6.வம்பறா:3 17/4

மேல்


ஈனமாம் (1)

ஈனமாம் பிறவி தீர யாவரும் புகுக என்ன – 6.வம்பறா:1 1248/4

மேல்


ஈனமே (1)

ஈனமே புரிய வல்லார் செய்வது என் நாம் என்று எண்ணி – 6.வம்பறா:1 696/2

மேல்


ஈனர்கள் (1)

ஈனர்கள் எல்லைக்கு இட்ட ஏடு நீர் எதிர்ந்து செல்லில் – 6.வம்பறா:1 843/3

மேல்


ஈனும் (3)

அல்லி மலர் பழனத்து அயல் நாகு இள ஆன் ஈனும்
ஒல்லை முழுப்பை உகைப்பின் உழக்கு குழ கன்று – 3.இலை:7 5/1,2
செய் தலை பணிலம் முத்து ஈனும் சேய்ஞலூர் – 6.வம்பறா:1 242/4
குரும்பை ஆண்பனை ஈனும் என்னும் வாய்மை குலவுதலால் – 6.வம்பறா:1 980/2

மேல்