வ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகுத்தன்று 1
வகை 13
வகைத்தாய் 1
வகைத்து 1
வகையார் 1
வகையால் 3
வகையான் 1
வகையும் 3
வகையே 1
வங்கம் 1
வஞ்சம் 2
வஞ்சி 7
வஞ்சியும் 1
வஞ்சினக்காஞ்சி 1
வஞ்சினம் 1
வஞ்சிஅரவம் 1
வட்டம் 1
வடி 4
வடியுறு 1
வடு 3
வடுவா 1
வண் 2
வண்டு 15
வண்ணன் 1
வணக்க 1
வணக்க_அரும் 1
வணக்கிய 1
வணங்க 2
வணங்கா 1
வணங்காதார் 2
வணங்காய் 1
வணங்கார் 2
வணங்கி 1
வணங்கு 1
வணங்கும் 1
வணிகர்க்கு 1
வந்த 10
வந்தன்று 3
வந்தார் 5
வந்தார்க்கு 1
வந்தாரால் 1
வந்தான் 3
வந்து 6
வந்தேன் 1
வம்ப 1
வம்பு 1
வய 5
வயங்கிய 1
வயங்கு 3
வயல் 11
வயலும் 1
வயலுள் 4
வயவர் 6
வயவரும் 2
வயவரொடு 1
வயவன் 1
வயிர் 3
வயிரும் 2
வயிற்றிடம் 1
வயிறு 1
வர 3
வரகொடு 1
வரம்பு 1
வரல் 1
வரலால் 1
வரவு 8
வரவுஎதிர்ந்துஇருத்தல் 1
வரற்கு 1
வரி 7
வரிசை 1
வரிப்பந்து 1
வரின் 1
வரினும் 2
வரு 3
வருக 2
வருத்தமும் 1
வருத்தல் 1
வருதற்கு 1
வருதியால் 1
வருந்தாமல் 1
வருந்தாமை 1
வரும் 14
வருமாறு 2
வருமே 2
வருவாரை 1
வருவான்-கொல் 1
வரை 28
வரையே 1
வல் 1
வல்லது 1
வல்லாண்முல்லை 1
வல்லியம் 1
வலந்த 1
வலம் 5
வலவன் 1
வலவனும் 1
வலன் 2
வலான் 1
வலி 5
வலித்தன்று 1
வலித்து 3
வலித்தேன் 1
வலிய 1
வலை 1
வழக்கு 2
வழங்க 1
வழங்கின் 1
வழங்கின்று 1
வழங்கு 3
வழங்கும் 5
வழால் 1
வழால்_இன்று 1
வழி 6
வழிநிற்பின் 1
வழிநின்று 2
வழிபட்டு 1
வழிபடர்தல் 1
வழிபடும் 1
வழிமொழிந்து 2
வழிமொழிய 1
வழிவழி 1
வழுதி 2
வழுவான் 1
வள் 2
வள்வு 1
வள்ளல் 1
வள்ளி 1
வள்ளியோன் 1
வள 5
வளம் 10
வளமை 1
வளர் 1
வளர்த்த 1
வளனொடும் 1
வளி 2
வளை 31
வளைக்கையாளை 1
வளைகள் 1
வளையா 1
வளையாட்கு 1
வளையார் 6
வளையாள் 2
வளையினாட்கும் 1
வளையும் 4
வளையை 2
வளைஇ 2
வற்கென்ற 1
வறு 1
வன்கண்ணன் 1
வன்கணவர்க்கு 1
வன 2

வகுத்தன்று (1)

பெரும் சோறு ஆடவர் பெறு முறை வகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 46/2

மேல்

வகை (13)

ஒற்று ஆராய்ந்த வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 14/2
விரைவனர் குழுவும் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 4/2
கட்டூரது வகை கூறினும் – புபொவெபாமா:3 36/1
வஞ்சினம் கூறிய வகை மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 18/2
வாம் மான்-அது வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 9/2
வண் பூம் தும்பை வகை என மொழிப – புபொவெபாமா:7 1/14
வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல் – புபொவெபாமா:7 15/2
நிலம் தீண்டா வகை பொலிந்த நெடுந்தகை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 46/2
அமர்-கண் முடியும் அறு வகை ஆகிய – புபொவெபாமா:9 1/21
வண் தார் விரும்பிய வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 89/2
மல்கு இருள் செல்வோள் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 91/2
வள மங்கையர் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 99/2
வகை புனை வள மனை வரவு எதிர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 8/2

மேல்

வகைத்தாய் (1)

வகைத்தாய் வளனொடும் வைகின்றே வென் வேல் – புபொவெபாமா:9 35/3

மேல்

வகைத்து (1)

வெட்சி என்பது இரு வகைத்து மன்னுறு – புபொவெபாமா:1 2/1

மேல்

வகையார் (1)

இரு_நால் வகையார் இயல்பு – புபொவெபாமா:8 49/4

மேல்

வகையால் (3)

பாயினார் மாயும் வகையால் பல காப்பும் – புபொவெபாமா:5 5/1
ஒல்லும் வகையால் விருந்தோம்பி செல்லும் தம் – புபொவெபாமா:13 11/2
பாய வகையால் பணிதம் பல வென்றாள் – புபொவெபாமா:18 17/3

மேல்

வகையான் (1)

எண்ணிய வகையான் இருபத்திரண்டும் – புபொவெபாமா:4 1/12

மேல்

வகையும் (3)

கைக்கிளை வகையும் பெருந்திணை வகையும் – புபொவெபாமா:9 1/26
கைக்கிளை வகையும் பெருந்திணை வகையும்
நல் துனி நவின்ற பாடாண்பாட்டும் – புபொவெபாமா:9 1/26,27
ஆய வகையும் அறிந்து – புபொவெபாமா:18 17/4

மேல்

வகையே (1)

வான் தோய் வாகை திணையது வகையே – புபொவெபாமா:8 1/19

மேல்

வங்கம் (1)

வங்கம் போழ் முந்நீர் வளம் பெறினும் வேறாமோ – புபொவெபாமா:8 63/3

மேல்

வஞ்சம் (2)

வஞ்சம் இலா கோலானை வாழ்த்தி வயவரும் – புபொவெபாமா:8 17/1
வஞ்சம் தெரியா மருள் மாலை எம் சேரி – புபொவெபாமா:17 23/2

மேல்

வஞ்சி (7)

வாடா வஞ்சி வஞ்சிஅரவம் – புபொவெபாமா:3 1/1
வஞ்சியும் வஞ்சி துறையும் ஆம் – புபொவெபாமா:3 1/13
வாடா வஞ்சி தலை மலைந்து – புபொவெபாமா:3 2/1
வஞ்சி வணங்கார் வணக்கிய வண்டு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 3/3
வௌவிய வஞ்சி வலம் புனைய செவ் வேல் – புபொவெபாமா:3 5/2
அம் சொல் வஞ்சி அல் இருள் செலீஇய – புபொவெபாமா:15 22/1
வெட்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி – புபொவெபாமா:19 1/1

மேல்

வஞ்சியும் (1)

வஞ்சியும் வஞ்சி துறையும் ஆம் – புபொவெபாமா:3 1/13

மேல்

வஞ்சினக்காஞ்சி (1)

வஞ்சினக்காஞ்சி பூக்கொள்நிலையே – புபொவெபாமா:4 1/4

மேல்

வஞ்சினம் (1)

வஞ்சினம் கூறிய வகை மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 18/2

மேல்

வஞ்சிஅரவம் (1)

வாடா வஞ்சி வஞ்சிஅரவம்
கூடார் பிணிக்கும் குடைநிலை வாள்நிலை – புபொவெபாமா:3 1/1,2

மேல்

வட்டம் (1)

வேயுள் விசும்பு விளங்கு கதிர் வட்டம்
தாய புகழான் தனி குடைக்கு தோயம் – புபொவெபாமா:8 57/1,2

மேல்

வடி (4)

வாள் புகா ஊட்டி வடி மணி நின்று இயம்ப – புபொவெபாமா:10 29/1
வடி வேல் அண்ணல் வாராமைக்கு அழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 10/2
வள்வு ஆய்ந்து பண்ணுக திண் தேர் வடி கண்ணாள் – புபொவெபாமா:17 7/1
வண்டு உறையும் கூந்தல் வடி கண்ணாள் பாடினாள் – புபொவெபாமா:18 19/1

மேல்

வடியுறு (1)

வடியுறு தீம் தேறல் வாக்கு – புபொவெபாமா:1 41/4

மேல்

வடு (3)

வாள் வாய்த்த வடு ஆழ் யாக்கை – புபொவெபாமா:7 50/1
வாடை நலிய வடு கண்ணான் தோள் நசை – புபொவெபாமா:8 33/1
சாந்து ஆர் அகலத்து தாழ் வடு புண் தாம் தணியா – புபொவெபாமா:11 23/2

மேல்

வடுவா (1)

புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு – புபொவெபாமா:9 98/2

மேல்

வண் (2)

வண் பூம் தும்பை வகை என மொழிப – புபொவெபாமா:7 1/14
வண் தார் விரும்பிய வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 89/2

மேல்

வண்டு (15)

வண்டு ஆர் கமழ் கண்ணி வாழ்க என்று கண்டாள் – புபொவெபாமா:1 29/2
வஞ்சி வணங்கார் வணக்கிய வண்டு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 3/3
ஆள் திரிய வண்டு இமிரும் செம்மல் அடையார் நாட்டு – புபொவெபாமா:3 29/3
வழுவான் வழி நின்று வண்டு ஆர் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 23/3
வண்டு இனம் கூட்டுண்ணும் வயல் சூழ் திருநகரில் – புபொவெபாமா:9 94/3
புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு
பண் நலம் கூட்டுண்ணும் பனி மலர் பாசூர் என் – புபொவெபாமா:9 98/2,3
வண்டு சூழ் தாமம் புடையே அலம்வர – புபொவெபாமா:10 20/1
கரும் தடம் கண் வண்டு ஆக செவ் வாய் தளிரா – புபொவெபாமா:14 3/1
வண்டு அமர் குஞ்சி மைந்தனை நயந்த – புபொவெபாமா:15 6/1
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2
தாதொடு வண்டு இமிரும் தாம வரை மார்ப – புபொவெபாமா:17 7/3
வண்டு ஆர் வயல் ஊரன் வைகினமை உண்டால் – புபொவெபாமா:17 33/2
கொண்டான் பதாகை மற மல்லன் வண்டு ஆர்க்கும் – புபொவெபாமா:18 4/2
படு களி வண்டு ஆர்ப்ப பயில்_வளை நின்று ஆடும் – புபொவெபாமா:18 18/3
வண்டு உறையும் கூந்தல் வடி கண்ணாள் பாடினாள் – புபொவெபாமா:18 19/1

மேல்

வண்ணன் (1)

மா உடை தார் மணி_வண்ணன் – புபொவெபாமா:6 14/1

மேல்

வணக்க (1)

மணக்கோல மங்கலம் யாம் பாட வணக்க_அரும் சீர் – புபொவெபாமா:9 45/2

மேல்

வணக்க_அரும் (1)

மணக்கோல மங்கலம் யாம் பாட வணக்க_அரும் சீர் – புபொவெபாமா:9 45/2

மேல்

வணக்கிய (1)

வஞ்சி வணங்கார் வணக்கிய வண்டு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 3/3

மேல்

வணங்க (2)

வையகம் வணங்க வாள் ஓச்சினன் என – புபொவெபாமா:3 14/1
வளம் தரும் வேலோய் வணங்க களம் தயங்க – புபொவெபாமா:9 19/2

மேல்

வணங்கா (1)

அணங்கு அஞர் செய்து ஆள் எறிதல் நோக்கி வணங்கா
சிலை அளித்த தோளான் சின விடலைக்கு அன்றே – புபொவெபாமா:2 25/2,3

மேல்

வணங்காதார் (2)

வாஅள் மறவர் வணங்காதார்
நீஇள் மதிலின நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 22/1,2
வணங்காதார் மதில் குமரியொடு – புபொவெபாமா:6 56/1

மேல்

வணங்காய் (1)

வற்கென்ற நெஞ்சம் வணங்காய் சிறு வரை – புபொவெபாமா:16 35/3

மேல்

வணங்கார் (2)

வஞ்சி வணங்கார் வணக்கிய வண்டு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 3/3
முன்னர் வணங்கார் முரண் முருங்க மன்னரும் – புபொவெபாமா:10 9/2

மேல்

வணங்கி (1)

தீர்ந்து வணங்கி திறை அளப்ப தெம் முனையுள் – புபொவெபாமா:13 7/1

மேல்

வணங்கு (1)

வணங்கு இடை தானே வரும் – புபொவெபாமா:7 55/4

மேல்

வணங்கும் (1)

முன் வந்த மன்னர் முடி வணங்கும் சேவடியால் – புபொவெபாமா:9 53/3

மேல்

வணிகர்க்கு (1)

ஆதி வணிகர்க்கு அரசு – புபொவெபாமா:8 21/4

மேல்

வந்த (10)

எந்தைக்கும் தந்தை இவன் எனக்கு வந்த
குடியொடு கோடா மரபினாற்கு இன்னும் – புபொவெபாமா:1 41/2,3
மனம் போல வந்த மகன் – புபொவெபாமா:2 11/4
வந்த பின் செல்க என்றான் வாள் – புபொவெபாமா:4 15/4
தொன்று வந்த தோல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 24/2
வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல் – புபொவெபாமா:7 15/2
இலை புனை தண் தார் இறைவன் மேல் வந்த
மலை புரை யானை மறிந்து – புபொவெபாமா:7 19/3,4
வந்த மறவர் கை வாள் துமிப்ப பைம் தொடி – புபொவெபாமா:7 51/2
வந்த படை நோனாள் வாயில் முலை பறித்து – புபொவெபாமா:8 43/1
மெய் ஐந்தும் மீது ஊர வைகாது மேல் வந்த
ஐ_ஐந்தும் ஆய்வது அறிவு – புபொவெபாமா:8 67/3,4
முன் வந்த மன்னர் முடி வணங்கும் சேவடியால் – புபொவெபாமா:9 53/3

மேல்

வந்தன்று (3)

புண்ணொடு தான் வந்தன்று – புபொவெபாமா:2 10/2
கரும் கடல் முகந்து கார் வந்தன்று – புபொவெபாமா:13 4/2
கடல் முகந்து வந்தன்று கார் – புபொவெபாமா:13 5/4

மேல்

வந்தார் (5)

நள் இருள் வந்தார் நமர் – புபொவெபாமா:1 15/4
செறு முனையுள் சென்று அறிந்து வந்தார் பெறு முனையின் – புபொவெபாமா:1 37/2
மருங்கு எண்ணி வந்தார் மழ களிற்றின் கோடு இ – புபொவெபாமா:5 18/3
சிந்த தான் வந்தார் செரு விலக்கி குந்தத்தால் – புபொவெபாமா:11 21/2
ஊர்ந்து நம் கேள்வர் உழை வந்தார் சார்ந்து – புபொவெபாமா:13 7/2

மேல்

வந்தார்க்கு (1)

வந்தார்க்கு உவந்து ஈயும் வாழ்வு – புபொவெபாமா:4 25/4

மேல்

வந்தாரால் (1)

பண் இயல் யாழொடு பாணனார் வந்தாரால்
எண்ணியது என்-கொலோ ஈங்கு – புபொவெபாமா:17 23/3,4

மேல்

வந்தான் (3)

புண்ணொடு வந்தான் புதல்வர்க்கு பூம் குழலோய் – புபொவெபாமா:3 27/3
தலை கொடு வந்தான் உள் மலிய – புபொவெபாமா:4 24/1
பின் வந்தான் பேர்_அருளினான் – புபொவெபாமா:9 53/4

மேல்

வந்து (6)

வாள் நாள்கொளலும் வழிமொழிந்து வந்து அடையா – புபொவெபாமா:6 7/1
வாள் வாய் மற வேந்தன் வந்து இறுத்தான் நீள் வாயில் – புபொவெபாமா:6 33/2
வாளை பிறழும் கயம் கடுப்ப வந்து அடையார் – புபொவெபாமா:7 43/1
வந்து உலாய் துயர் செய்யும் வாடை-அது மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 32/2
வருவான்-கொல் வந்து என் வன முலை மேல் வைகி – புபொவெபாமா:9 90/3
கொல்லிய வந்து ஒழியா கூற்று – புபொவெபாமா:11 13/4

மேல்

வந்தேன் (1)

தூதொடு வந்தேன் தொழ – புபொவெபாமா:17 7/4

மேல்

வம்ப (1)

வம்ப உரையொடு மயங்கிய – புபொவெபாமா:15 25/3

மேல்

வம்பு (1)

வம்பு உடை ஒள் வாள் மறவர் தொழுது ஏத்த – புபொவெபாமா:6 49/3

மேல்

வய (5)

தோள் வலிய வய வேந்தனை – புபொவெபாமா:2 26/1
வள் வார் முரசமொடு வய களிறு முழங்க – புபொவெபாமா:3 4/1
முறி மலர் தார் வய வேந்தன் – புபொவெபாமா:7 20/1
வய களிற்றான் வாள் புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 69/2
வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என – புபொவெபாமா:16 3/3

மேல்

வயங்கிய (1)

வயங்கிய புகழ் வானவனை – புபொவெபாமா:9 87/1

மேல்

வயங்கு (3)

வையகம் போர்த்த வயங்கு ஒலி நீர் கை அகல – புபொவெபாமா:2 29/2
வழிநின்று பின்னை வயங்கு நீர் வேலி – புபொவெபாமா:9 66/3
வயங்கு உளை_மான் தென்னன் வரை அகலம் தோய – புபொவெபாமா:9 92/1

மேல்

வயல் (11)

தண்பணை வயல் உழவனை – புபொவெபாமா:8 64/1
எண்ணின் இடர் எட்டும் இன்றி வயல் செந்நெல் – புபொவெபாமா:9 35/1
வெள்ளி முளைத்த விடியல் வயல் ஆமை – புபொவெபாமா:9 37/1
வண்டு இனம் கூட்டுண்ணும் வயல் சூழ் திருநகரில் – புபொவெபாமா:9 94/3
வயல் மிகு சிறப்பின் வருத்தமும் நோன்மையும் – புபொவெபாமா:13 12/1
நல் வயல் ஊரனை நகை மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:16 14/2
அணி வயல் ஊரனொடு அப்பு விழவு அமரும் – புபொவெபாமா:16 20/1
யாம் உயங்கும் மெல் முலையால் யாணர் வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:16 21/1
மாண்_இழைக்கு வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 22/1
பல உரைத்து கூத்தாடி பல் வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 25/1
வண்டு ஆர் வயல் ஊரன் வைகினமை உண்டால் – புபொவெபாமா:17 33/2

மேல்

வயலும் (1)

மண் பதம் நோக்கி மலி வயலும் புன்செய்யும் – புபொவெபாமா:18 5/1

மேல்

வயலுள் (4)

அஞ்சு வரு தானை அமர் என்னும் நீள் வயலுள்
வெம் சினம் வித்தி புகழ் விளைக்கும் செம் சுடர் வேல் – புபொவெபாமா:8 11/1,2
வழுவான் வழி நின்று வண்டு ஆர் வயலுள்
உழுவான் உலகுக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:8 23/3,4
பகடு வாழ்க என்று பனி வயலுள் ஆமை – புபொவெபாமா:8 65/1
உய்த்தல் பொறுத்தல் ஒழிவு இன்று ஒலி வயலுள்
எய்த்தல் அறியாது இடையின்றி வைத்த – புபொவெபாமா:13 13/1,2

மேல்

வயவர் (6)

குய வரி வேங்கை அனைய வயவர்
பெறு முறையால் பிண்டம் கோள் ஏவினான் பேணார் – புபொவெபாமா:3 47/2,3
அறியார் வயவர் அகத்து இழிந்த பின்னும் – புபொவெபாமா:6 43/1
முழு வலி வயவர் முன் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 34/2
ஆனா வயவர் முன் ஆட அமர்க்களத்து – புபொவெபாமா:7 35/1
வலி கெழு தோள் வாள் வயவர்
ஒலி கழலான் உடன் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 42/1,2
வெம் திறலான் வியன் பாசறை வேல் வயவர் விதிர்ப்பு எய்த – புபொவெபாமா:8 32/1

மேல்

வயவரும் (2)

வளையா வயவரும் பின்னர் கொளை ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:7 37/2
வஞ்சம் இலா கோலானை வாழ்த்தி வயவரும்
அம் சொல் விறலியரும் ஆடுபவே வெம் சமரில் – புபொவெபாமா:8 17/1,2

மேல்

வயவரொடு (1)

மொய் வளை விறலியர் வயவரொடு ஆடின்று – புபொவெபாமா:8 16/2

மேல்

வயவன் (1)

கடு முரண் வயவன் கழல் புனைந்தன்று – புபொவெபாமா:10 14/2

மேல்

வயிர் (3)

வளை ஞரல வயிர் ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:6 28/1
வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும் – புபொவெபாமா:7 9/1
வளைகள் வயிர் இயம்பும் வாள் தானை வேந்தே – புபொவெபாமா:9 39/3

மேல்

வயிரும் (2)

வளையும் வயிரும் ஒலிப்ப வாள் வீசி – புபொவெபாமா:5 7/1
கோடும் வயிரும் இசைப்ப குழு மிளை – புபொவெபாமா:6 61/1

மேல்

வயிற்றிடம் (1)

வாடல் முதியாள் வயிற்றிடம் கூடார் – புபொவெபாமா:3 39/2

மேல்

வயிறு (1)

சுற்றிய சுற்றமுடன் மயங்கி தம் வயிறு
எற்றி மடவார் இரிந்து ஓட முற்றி – புபொவெபாமா:3 33/1,2

மேல்

வர (3)

கடு வரை நீரின் கடுத்து வர கண்டும் – புபொவெபாமா:1 25/3
வாள் வெள்ளம் தன் மேல் வர – புபொவெபாமா:7 27/4
நலம் வர நாடி நடுங்காது நூல்-கண் – புபொவெபாமா:18 10/3

மேல்

வரகொடு (1)

உண்ணா வரகொடு கொள் வித்தன்று – புபொவெபாமா:6 52/2

மேல்

வரம்பு (1)

வரம்பு இகவாமை சுரம் காத்தன்று – புபொவெபாமா:4 6/2

மேல்

வரல் (1)

மேல் வரும் படை வரல் மிகவும் ஆற்றா – புபொவெபாமா:4 4/1

மேல்

வரலால் (1)

ஒளி சிறந்து ஓங்கி வரலால் அளி சிறந்து – புபொவெபாமா:9 25/2

மேல்

வரவு (8)

வரவு உணர்ந்து கிளை மகிழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 26/2
கொண்டு பிறர் அறியும் குடி வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 28/2
வாள் தானை வெள்ளம் வரவு அஞ்சி மீட்டான் – புபொவெபாமா:3 35/2
பெய் தார் மார்பின் பிறன் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 50/2
வரவு எதிரின் வை வேல் வாய் வீழ்வாய் கரவினால் – புபொவெபாமா:11 5/2
திருத்திய காதலர் தேர் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 6/2
வகை புனை வள மனை வரவு எதிர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 8/2
பாண் வரவு பாங்கி மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 22/2

மேல்

வரவுஎதிர்ந்துஇருத்தல் (1)

பிரிவிடைஆற்றல் வரவுஎதிர்ந்துஇருத்தல்
வாராமைக்குஅழிதல் இரவுத்தலைச்சேரல் – புபொவெபாமா:16 1/2,3

மேல்

வரற்கு (1)

வாரினை கொண்டு வரற்கு – புபொவெபாமா:9 58/4

மேல்

வரி (7)

வரி சிலையால் தந்த வளம் – புபொவெபாமா:1 35/4
குய வரி வேங்கை அனைய வயவர் – புபொவெபாமா:3 47/2
புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு – புபொவெபாமா:9 98/2
கொம்மை வரி முலை கோங்கு அரும்ப இ மலை – புபொவெபாமா:14 13/2
குரும்பை வரி முலை மேல் கோல நெடும் கண் – புபொவெபாமா:15 9/1
வரி வளை நெகிழ்த்தோன் முன் செல வலித்தேன் – புபொவெபாமா:15 24/1
வெள் எயிற்று செவ் வாய் வரி உண்கணாள் வளர்த்த – புபொவெபாமா:18 13/3

மேல்

வரிசை (1)

வரிசை கருதாது வான் போல் தடக்கை – புபொவெபாமா:9 11/1

மேல்

வரிப்பந்து (1)

வரிப்பந்து கொண்டு ஒளித்தாய் வாள் வேந்தன் மைந்தா – புபொவெபாமா:9 100/1

மேல்

வரின் (1)

உய்குவன் வரின் என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 20/2

மேல்

வரினும் (2)

கான் படு தீயில் கலவார் தன் மேல் வரினும்
தான் படை தீண்டா தறுகண்ணன் வான் படர்தல் – புபொவெபாமா:3 41/1,2
செங்கோலன் நும் கோ சின களிற்றின் மேல் வரினும்
எம் கோலம் தீண்டல் இனி – புபொவெபாமா:9 100/3,4

மேல்

வரு (3)

அஞ்சு வரு வாயில் அரு மிளை குண்டு அகழி – புபொவெபாமா:6 11/3
அஞ்சு வரு தானை அமர் என்னும் நீள் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 11/1
வரு விருந்து ஓம்பும் வளம் – புபொவெபாமா:13 21/4

மேல்

வருக (2)

முன்னர் வருக முரண் அகலும் மன்னர் – புபொவெபாமா:3 25/2
வாள் வினை நீக்கி வருக விருந்து என்னும் – புபொவெபாமா:9 54/3

மேல்

வருத்தமும் (1)

வயல் மிகு சிறப்பின் வருத்தமும் நோன்மையும் – புபொவெபாமா:13 12/1

மேல்

வருத்தல் (1)

மான்ற மாலை மயில்_இயல் வருத்தல்
தோன்ற கூறி துயர் அவர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 8/1,2

மேல்

வருதற்கு (1)

செல்லாய் சிலம்பன் வருதற்கு சிந்தியாய் – புபொவெபாமா:16 9/3

மேல்

வருதியால் (1)

ஏத்த இழை அணிந்து இன்னே வருதியால்
பூத்த கொடி போல் பொலிந்து – புபொவெபாமா:9 62/3,4

மேல்

வருந்தாமல் (1)

வருந்தாமல் நிரை உய்த்தன்று – புபொவெபாமா:1 24/2

மேல்

வருந்தாமை (1)

குறியுள் வருந்தாமை குன்று சூழ் சோலை – புபொவெபாமா:16 39/3

மேல்

வரும் (14)

மேல் வரும் படை வரல் மிகவும் ஆற்றா – புபொவெபாமா:4 4/1
மன் மேல் வரும் என நோக்கான் மலர் மார்பின் – புபொவெபாமா:4 5/1
பேய் பெண் பெயரும் வரும் – புபொவெபாமா:4 39/4
உயிர் உணிய ஓடி வரும் – புபொவெபாமா:5 10/4
வார் கணையின் முந்தி வரும் – புபொவெபாமா:7 15/4
அரு முரண் ஆழி தொடர வரும் அரோ – புபொவெபாமா:7 21/2
வணங்கு இடை தானே வரும் – புபொவெபாமா:7 55/4
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5
குறுக வரும் அரோ கூற்று – புபொவெபாமா:12 5/4
நயம் வரும் பள்ளி மேல் நல்கி கயவா – புபொவெபாமா:15 19/2
வரும் பருவம் அன்று-கொல் ஆம்-கொல் சுரும்பு இமிரும் – புபொவெபாமா:17 13/2
அவர் வரும் காலம் ஈது அன்று – புபொவெபாமா:17 15/4
எம் இல் வலவனும் தேரும் வரும் என – புபொவெபாமா:17 30/2
வலவன் நெடும் தேர் வரும் – புபொவெபாமா:17 31/4

மேல்

வருமாறு (2)

மன்னுறு தொழில் வருமாறு – புபொவெபாமா:1 4/2
தன்னுறு தொழில் வருமாறு – புபொவெபாமா:1 6/2

மேல்

வருமே (2)

அசை விளங்கும் பாடலொடு ஆட வருமே
திசை விளங்கும் தானையான் தேர் – புபொவெபாமா:7 37/3,4
புறங்கண்டும் தான் வருமே போர்க்கு – புபொவெபாமா:18 7/4

மேல்

வருவாரை (1)

வருவாரை எதிர் விலக்கி – புபொவெபாமா:2 14/1

மேல்

வருவான்-கொல் (1)

வருவான்-கொல் வந்து என் வன முலை மேல் வைகி – புபொவெபாமா:9 90/3

மேல்

வரை (28)

பவள மால் வரை பயந்த – புபொவெபாமா:0 2/2
நெடு வரை நீள் வேய் நரலும் நடுவூர் – புபொவெபாமா:1 21/2
கடு வரை நீரின் கடுத்து வர கண்டும் – புபொவெபாமா:1 25/3
நெடு வரை நீழல் நிரை – புபொவெபாமா:1 25/4
இங்குலிகம் சேரும் வரை ஏய்க்கும் பைம் கண் – புபொவெபாமா:2 11/2
அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ – புபொவெபாமா:4 3/1
பெரு வரை சீறுர் கருதி செரு வெய்யோன் – புபொவெபாமா:4 3/2
இருவி வரை போன்ற இன்று – புபொவெபாமா:4 13/4
வரை மார்பில் வைகின வாள் – புபொவெபாமா:6 29/4
வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார் – புபொவெபாமா:6 31/2
வரை மார்பில் வேல் மூழ்க வாள் அழுவம் தாங்கி – புபொவெபாமா:8 47/3
மன்னன் வரை புரையும் மார்பு – புபொவெபாமா:9 21/4
சேண் ஓங்கிய வரை அதரில் – புபொவெபாமா:9 55/1
வயங்கு உளை_மான் தென்னன் வரை அகலம் தோய – புபொவெபாமா:9 92/1
மருளன்-மின் கோள் கருதும் மால் வரை யாளி – புபொவெபாமா:10 13/3
தட வரை மார்பன் தன் அமர் காதல் – புபொவெபாமா:13 2/1
கரு வரை மார்பின் எம் காதலன் நல்க – புபொவெபாமா:13 21/3
மை வரை நாடனை மடந்தை பின்னரும் – புபொவெபாமா:15 12/1
தாங்காள் வரை மார்பின் தார் பரிந்து ஆங்கே – புபொவெபாமா:16 17/2
உறு வரை மார்பன் ஒள் இணர் நறும் தார் – புபொவெபாமா:16 22/1
மை வரை நாடன் மார்பகம் பொருந்தி – புபொவெபாமா:16 24/1
காலை யாழ் செய்யும் கரு வரை நாடனை – புபொவெபாமா:16 27/3
மயங்கி மகிழ் பெருக மால் வரை மார்பில் – புபொவெபாமா:16 29/1
உயர் வரை நாடன் உரை கேட்டு நயந்தன்று – புபொவெபாமா:16 32/2
மணி வரை மார்பன் மயங்கி பணியவும் – புபொவெபாமா:16 35/2
வற்கென்ற நெஞ்சம் வணங்காய் சிறு வரை
நிற்கு என்றி வாழியர் நீ – புபொவெபாமா:16 35/3,4
தாதொடு வண்டு இமிரும் தாம வரை மார்ப – புபொவெபாமா:17 7/3
குடை வரை ஏந்திய நம் கோவலனே கொண்டான் – புபொவெபாமா:18 6/1

மேல்

வரையே (1)

மலையா மற மன்னன் மால் வரையே போலும் – புபொவெபாமா:3 35/3

மேல்

வல் (1)

வேல் வல் ஆடவன் விறல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:4 4/2

மேல்

வல்லது (1)

வழிபடர்தல் வல்லது அவை – புபொவெபாமா:8 39/4

மேல்

வல்லாண்முல்லை (1)

வல்லாண்முல்லை காவல்முல்லை – புபொவெபாமா:8 1/12

மேல்

வல்லியம் (1)

வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என – புபொவெபாமா:16 3/3

மேல்

வலந்த (1)

வார் வலந்த துடி விம்ம – புபொவெபாமா:1 28/1

மேல்

வலம் (5)

வௌவிய வஞ்சி வலம் புனைய செவ் வேல் – புபொவெபாமா:3 5/2
வலம் தரு வாள் நாள்கொண்டற்று – புபொவெபாமா:6 6/2
வளி துரந்தக்-கண்ணும் வலம் திரியா பொங்கி – புபொவெபாமா:9 25/1
வலம் தரிய ஏந்திய வாள் – புபொவெபாமா:9 70/4
வாரான்-கொல் ஆடும் வலம் – புபொவெபாமா:16 11/4

மேல்

வலவன் (1)

வலவன் நெடும் தேர் வரும் – புபொவெபாமா:17 31/4

மேல்

வலவனும் (1)

எம் இல் வலவனும் தேரும் வரும் என – புபொவெபாமா:17 30/2

மேல்

வலன் (2)

நீள் தோளான் வென்றி கொள்க என நிறை மண்டை வலன் உயரி – புபொவெபாமா:3 10/1
ஒன்றான் அழல் விழியான் ஒள் வாள் வலன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:8 55/3

மேல்

வலான் (1)

காவலும் யானையும் கைக்கொண்டான் மா_வலான் – புபொவெபாமா:6 49/2

மேல்

வலி (5)

வலி சினமும் மானமும் தேசும் ஒலிக்கும் – புபொவெபாமா:2 9/2
வாள் வலி மறவர் சிறப்புரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 26/2
முழு வலி வயவர் முன் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 34/2
வலி கெழு தோள் வாள் வயவர் – புபொவெபாமா:7 42/1
மொய் தாங்கிய முழு வலி தோள் – புபொவெபாமா:8 56/1

மேல்

வலித்தன்று (1)

கை வளை சோர காண்டல் வலித்தன்று – புபொவெபாமா:15 12/2

மேல்

வலித்து (3)

அன்று எறிந்தானும் இவனால் அரண் வலித்து
இன்று இவன் மாறா எதிர்வார் யார் என்றும் – புபொவெபாமா:6 15/1,2
செல்லல் வலித்து என செம்மல் முன்பு இல்லாத – புபொவெபாமா:15 25/2
செலவு முன் வலித்து செலவு அழுங்கின்று – புபொவெபாமா:17 2/2

மேல்

வலித்தேன் (1)

வரி வளை நெகிழ்த்தோன் முன் செல வலித்தேன்
அரிவையர் அறிக என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 24/1,2

மேல்

வலிய (1)

தோள் வலிய வய வேந்தனை – புபொவெபாமா:2 26/1

மேல்

வலை (1)

பண்பு அடா வைகும் பயன் ஞால நீள் வலை
உள் படாம் போதல் உறும் – புபொவெபாமா:8 69/3,4

மேல்

வழக்கு (2)

வையாது வழக்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 38/2
வளி மறையும் இன்றி வழக்கு ஒழியா வாயில் – புபொவெபாமா:13 9/3

மேல்

வழங்க (1)

கூற்று அனையான் வியன் கட்டூர் கூதிர் வான் துளி வழங்க
ஆற்றாமை நனி பெருகவும் அயில் வேலோன் அளி துறந்தன்று – புபொவெபாமா:8 30/1,2

மேல்

வழங்கின் (1)

போற்றார் வழங்கின் பொருள் பொருளாம் மாற்றி – புபொவெபாமா:12 3/2

மேல்

வழங்கின்று (1)

ஒத்தவர்க்கு படை வழங்கின்று – புபொவெபாமா:4 8/2

மேல்

வழங்கு (3)

எதிர் வழங்கு கொண்மூ இடை போழ்ந்த சுற்று – புபொவெபாமா:8 57/3
கதிர் வழங்கு மா மலை காம்பு – புபொவெபாமா:8 57/4
பிணன் ஆர்ந்து பேய் வழங்கு ஞாட்பின் நிணன் ஆர் – புபொவெபாமா:10 23/2

மேல்

வழங்கும் (5)

செயிர் வழங்கும் வாள் அமருள் சென்று அடையார் வேல் வாய் – புபொவெபாமா:2 27/3
உயிர் வழங்கும் வாழ்க்கை உறும் – புபொவெபாமா:2 27/4
உச்சி மதி வழங்கும் ஓங்கு மதில் காப்பான் – புபொவெபாமா:5 3/3
வழங்கும் தடக்கையான் வான் தோய் நகருள் – புபொவெபாமா:8 9/3
கழுது ஆர்ந்து இர வழங்கும் காடு – புபொவெபாமா:12 13/4

மேல்

வழால் (1)

மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10

மேல்

வழால்_இன்று (1)

மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10

மேல்

வழி (6)

புலவு கணை வழி போய் புள் – புபொவெபாமா:1 23/4
வான் ஆர் மின் ஆகி வழி நுடங்கும் நோனா – புபொவெபாமா:7 35/2
வாய்மையான் வழி ஒழிகின்று – புபொவெபாமா:8 22/2
வழுவான் வழி நின்று வண்டு ஆர் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 23/3
வானகத்து உய்க்கும் வழி – புபொவெபாமா:8 29/4
வழி காண மின்னுக வான் – புபொவெபாமா:16 13/4

மேல்

வழிநிற்பின் (1)

எம் சொல் எதிர்கொண்டு இகழான் வழிநிற்பின்
குஞ்சர வெல் படையான் கொள்ளானோ எஞ்சும் – புபொவெபாமா:9 64/1,2

மேல்

வழிநின்று (2)

வான் காவல் கொண்டான் வழிநின்று வைகலும் – புபொவெபாமா:8 51/3
வழிநின்று பின்னை வயங்கு நீர் வேலி – புபொவெபாமா:9 66/3

மேல்

வழிபட்டு (1)

ஓதி அழல் வழிபட்டு ஓம்பாத ஈகையான் – புபொவெபாமா:8 21/3

மேல்

வழிபடர்தல் (1)

வழிபடர்தல் வல்லது அவை – புபொவெபாமா:8 39/4

மேல்

வழிபடும் (1)

வழிபடும் தெய்வம் நின் புறம் காப்ப – புபொவெபாமா:9 75/1

மேல்

வழிமொழிந்து (2)

மதி குடை கீழ் வழிமொழிந்து மன்னர் எல்லாம் மறம் துறப்பவும் – புபொவெபாமா:3 42/1
வாள் நாள்கொளலும் வழிமொழிந்து வந்து அடையா – புபொவெபாமா:6 7/1

மேல்

வழிமொழிய (1)

அடு திறல் அரணத்து அரசு வழிமொழிய
படு திறை கொண்டு பதிப்பெயர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:6 60/1,2

மேல்

வழிவழி (1)

வழிவழி சிறக்க என வாய் மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:9 75/2

மேல்

வழுதி (2)

விரும்பார் அமரிடை வெல் போர் வழுதி
சுரும்பு ஆர் முடி மிசை பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 4/1,2
காத்தல் சால் செங்கோல் கடு மான் நெடு வழுதி
ஏத்தல் சால் வேம்பின் இணர் – புபொவெபாமா:10 5/3,4

மேல்

வழுவான் (1)

வழுவான் வழி நின்று வண்டு ஆர் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 23/3

மேல்

வள் (2)

வள் வார் முரசமொடு வய களிறு முழங்க – புபொவெபாமா:3 4/1
வள் எயிற்று கூற்றத்தின் வாய் – புபொவெபாமா:11 11/4

மேல்

வள்வு (1)

வள்வு ஆய்ந்து பண்ணுக திண் தேர் வடி கண்ணாள் – புபொவெபாமா:17 7/1

மேல்

வள்ளல் (1)

மைந்தன் குரிசில் மழை வள்ளல் எந்தை – புபொவெபாமா:11 7/2

மேல்

வள்ளி (1)

கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி குணம் சால் – புபொவெபாமா:9 1/22

மேல்

வள்ளியோன் (1)

அள் அகட்டு அன்ன அரிக்கிணை வள்ளியோன்
முன்கடை தட்டி பகடு வாழ்க என்னாமுன் – புபொவெபாமா:9 37/2,3

மேல்

வள (5)

நேராதார் வள நாட்டை – புபொவெபாமா:3 28/1
வள மனை பாழாக வாரி கொளல் மலிந்து – புபொவெபாமா:3 31/2
முன் அடையார் வள நாட்டை – புபொவெபாமா:3 44/1
வள மங்கையர் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 99/2
வகை புனை வள மனை வரவு எதிர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 8/2

மேல்

வளம் (10)

வரி சிலையால் தந்த வளம் – புபொவெபாமா:1 35/4
உலவா வளம் செய்தான் ஊழி வாழ்க என்று – புபொவெபாமா:8 15/1
வங்கம் போழ் முந்நீர் வளம் பெறினும் வேறாமோ – புபொவெபாமா:8 63/3
குன்று போல் போர்வில் குரிசில் வளம் பாட – புபொவெபாமா:8 65/3
வளம் தரும் வேலோய் வணங்க களம் தயங்க – புபொவெபாமா:9 19/2
நாட்டது வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 34/2
அரி கிணைவன் வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 36/2
காரினை வென்ற கவி_கையான் கை வளம்
வாரினை கொண்டு வரற்கு – புபொவெபாமா:9 58/3,4
பெரு வளம் ஏத்தினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:13 20/2
வரு விருந்து ஓம்பும் வளம் – புபொவெபாமா:13 21/4

மேல்

வளமை (1)

உளமை உணராது ஒடுங்கி வளமை
வியப்பு ஓவல்_இல்லா வியல் இடத்து வெஃகாது – புபொவெபாமா:12 11/2,3

மேல்

வளர் (1)

திரு வளர் நல் நகர் அடைந்த கொழுநன் – புபொவெபாமா:13 20/1

மேல்

வளர்த்த (1)

வெள் எயிற்று செவ் வாய் வரி உண்கணாள் வளர்த்த
கிள்ளை கிளந்தவை கீண்டிட்டு – புபொவெபாமா:18 13/3,4

மேல்

வளனொடும் (1)

வகைத்தாய் வளனொடும் வைகின்றே வென் வேல் – புபொவெபாமா:9 35/3

மேல்

வளி (2)

வளி துரந்தக்-கண்ணும் வலம் திரியா பொங்கி – புபொவெபாமா:9 25/1
வளி மறையும் இன்றி வழக்கு ஒழியா வாயில் – புபொவெபாமா:13 9/3

மேல்

வளை (31)

கொண்டான் தலையோடு கோல் வளை முடிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 26/2
வளை ஞரல வயிர் ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:6 28/1
வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும் – புபொவெபாமா:7 9/1
கரும் கழல் மறவரொடு வெள் வளை விறலியர் – புபொவெபாமா:7 36/1
மொய் வளை விறலியர் வயவரொடு ஆடின்று – புபொவெபாமா:8 16/2
சில் வளை கை செவ் வாய் விறலி செரு படையான் – புபொவெபாமா:9 62/1
வாடிய மென் தோள் வளை ஒலிப்ப கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 102/2
அலந்து இனையும் அம் வளை தோளி உலந்தவன் – புபொவெபாமா:11 9/2
மல்லல் அம் சாரல் மயில் அன்ன சில் வளை
பல ஒலி கூந்தலை பயந்தோர் – புபொவெபாமா:14 11/2,3
வெள் வளை நல்காள் விடும் என் உயிரே – புபொவெபாமா:14 19/4
மணி வளை நெகிழ மாண் நலம் தொலைய – புபொவெபாமா:15 10/1
இறை புனை எல் வளை ஏக நிறை புணையா – புபொவெபாமா:15 11/2
கை வளை சோர காண்டல் வலித்தன்று – புபொவெபாமா:15 12/2
புரி வளை நெகிழ புலம்பொடு நின்றோள் – புபொவெபாமா:15 14/1
பெய்_வளை அவனொடு பேணிய கங்குல் – புபொவெபாமா:15 20/1
வரி வளை நெகிழ்த்தோன் முன் செல வலித்தேன் – புபொவெபாமா:15 24/1
நல் வளை ஏக நலம் தொலைவு காட்டிய – புபொவெபாமா:15 25/1
மொய் வளை தோளி முந்துற மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 2/2
இறை வளை நெகிழ இன்னாது இரங்கி – புபொவெபாமா:16 6/1
நல் வளை மடந்தை நல் தார் பரிந்து – புபொவெபாமா:16 16/1
இறையே இறந்தன எல் வளை உண்கண் – புபொவெபாமா:16 19/1
ஒள் வளை தோளி ஊடலுள் நெகிழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 30/2
துயரொடு வைகிய சூழ் வளை தோளி – புபொவெபாமா:16 32/1
வெள் வளை விறலிதோழிக்குவிளம்பல் – புபொவெபாமா:17 1/9
உருவ வால் வளை உயங்க தோழி – புபொவெபாமா:17 12/1
வெள் வளை நெகிழவும் எம் உள்ளாத – புபொவெபாமா:17 18/1
ஒள் வளை ஓடவும் உள்ளான் மறைந்து உறையும் – புபொவெபாமா:17 19/3
பெண் அவாம் பேர் அல்குல் பெய் வளை கண் அவாம் – புபொவெபாமா:17 37/2
இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண – புபொவெபாமா:18 12/1
பெரிய அரியவை பேசும் தெரி வளை
வெள் எயிற்று செவ் வாய் வரி உண்கணாள் வளர்த்த – புபொவெபாமா:18 13/2,3
படு களி வண்டு ஆர்ப்ப பயில்_வளை நின்று ஆடும் – புபொவெபாமா:18 18/3

மேல்

வளைக்கையாளை (1)

கரிய பெரும் தடம் கண் வெள் வளைக்கையாளை
மரிய கழி கேண்மை மைந்த தெரியின் – புபொவெபாமா:17 35/1,2

மேல்

வளைகள் (1)

வளைகள் வயிர் இயம்பும் வாள் தானை வேந்தே – புபொவெபாமா:9 39/3

மேல்

வளையா (1)

வளையா வயவரும் பின்னர் கொளை ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:7 37/2

மேல்

வளையாட்கு (1)

பெய் வளையாட்கு பிறிது இல்லை வெய்ய – புபொவெபாமா:13 9/2

மேல்

வளையார் (6)

தோட்கு உரிமை பெற்ற துணை வளையார் பாராட்ட – புபொவெபாமா:5 14/3
ஓங்கல் அரணத்து ஒளி வளையார் வெய்து உயிர்ப்ப – புபொவெபாமா:6 33/3
வெம் முரண் வேந்தரும் வெள் வளையார் தோள் விழைந்து – புபொவெபாமா:9 49/3
கழல் அவிழ கண் கனல கை வளையார் சோர – புபொவெபாமா:9 80/3
ஈண்டு இயம் விம்ம இன வளையார் பூண் தயங்க – புபொவெபாமா:9 82/2
புகலாது ஒழுகும் புரி வளையார் மென் தோள் – புபொவெபாமா:12 3/3

மேல்

வளையாள் (2)

பண் போல் கிளவி இ பல்_வளையாள் வாள் முகத்த – புபொவெபாமா:4 49/3
இணர் ஆர் நறும் கோதை எல் வளையாள் கூட்டம் – புபொவெபாமா:14 17/1

மேல்

வளையினாட்கும் (1)

விடன் ஏந்தும் வேலோற்கும் வெள் வளையினாட்கும்
உடனே உலந்தது உயிர் – புபொவெபாமா:11 19/3,4

மேல்

வளையும் (4)

வளையும் வயிரும் ஒலிப்ப வாள் வீசி – புபொவெபாமா:5 7/1
உள்ளம் உருக ஒளி வளையும் கை நில்லா – புபொவெபாமா:15 7/1
ஓடுக கோல் வளையும் ஊரும் அலர் அறைக – புபொவெபாமா:16 7/1
ஆம்பல் நுடங்கும் அணி வளையும் ஏகின – புபொவெபாமா:17 11/1

மேல்

வளையை (2)

பேதையை பெண்_இயலை பெய்_வளையை என் மார்பில் – புபொவெபாமா:11 5/3
பயில் வளையை நல்கிய பால் – புபொவெபாமா:13 15/4

மேல்

வளைஇ (2)

போக்கு_அற வளைஇ புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:1 16/2
வெட்சியாரை கண்ணுற்று வளைஇ
உட்குவர தாக்கி உளர் செரு புரிந்தன்று – புபொவெபாமா:2 8/1,2

மேல்

வற்கென்ற (1)

வற்கென்ற நெஞ்சம் வணங்காய் சிறு வரை – புபொவெபாமா:16 35/3

மேல்

வறு (1)

வறு மனை வைகி தற்காத்தன்று – புபொவெபாமா:13 8/2

மேல்

வன்கண்ணன் (1)

வன்கண்ணன் நல்கான் என வாடும் என்-கண் – புபொவெபாமா:15 15/2

மேல்

வன்கணவர்க்கு (1)

வாள் குடி வன்கணவர்க்கு – புபொவெபாமா:4 9/4

மேல்

வன (2)

அணி கொள் வன முலையார் ஆடரங்கம் ஏறி – புபொவெபாமா:6 7/3
வருவான்-கொல் வந்து என் வன முலை மேல் வைகி – புபொவெபாமா:9 90/3

மேல்