வே முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வேங்கடத்து 1
வேங்கை 3
வேட்கை 1
வேட்கைமுந்துறுத்தல் 1
வேட்கையொடு 1
வேட்ட 3
வேட்டவை 1
வேட்டன்று 2
வேட்டார் 1
வேட்டான் 3
வேட்டு 1
வேட்டை 1
வேட்ப 1
வேண்ட 2
வேண்டா 2
வேண்டார் 2
வேண்டாள் 1
வேண்டி 3
வேண்டிய 3
வேண்டியது 1
வேண்டியும் 1
வேண்டியோர்க்கு 1
வேண்டின் 4
வேண்டுதியால் 1
வேண்டும் 1
வேண்டும்-கொல் 1
வேண்டுமோ 1
வேத்தவையுள் 1
வேத்தியல்மலிபே 1
வேத்து 1
வேதம் 1
வேந்தர் 9
வேந்தர்க்கு 2
வேந்தரும் 3
வேந்தற்கு 1
வேந்தன் 29
வேந்தன்-தன்னை 1
வேந்தனில் 1
வேந்தனை 2
வேந்தனொடு 1
வேந்து 12
வேந்தே 4
வேந்தொடு 1
வேம் 1
வேம்பின் 1
வேம்பு 1
வேம்பொடு 1
வேய் 6
வேய்ந்த 2
வேய்ந்தன 1
வேய 2
வேயுள் 1
வேயே 1
வேர் 1
வேரி 1
வேல் 66
வேலவர் 1
வேலவன் 3
வேலனொடு 2
வேலார் 2
வேலால் 1
வேலான் 8
வேலி 8
வேலின் 1
வேலும் 2
வேலே 1
வேலை 2
வேலோய் 6
வேலோர் 4
வேலோற்கும் 1
வேலோன் 6
வேழத்த 1
வேழம் 2
வேள்வி 4
வேள்விநிலையொடு 1
வேள்வியான் 1
வேளாண்வாகை 1
வேற்றவர் 1
வேற்றார் 2
வேற்று 1
வேற்றுப்படைவரவே 1
வேற்றுமையாய் 1
வேறாமோ 1
வேறாய 1
வேறு 3
வேறுபட 2
வேறுபடு 1
வேறுவேறு 1

வேங்கடத்து (1)

வெறி கொள் அறை அருவி வேங்கடத்து செல்லின் – புபொவெபாமா:9 84/1

மேல்

வேங்கை (3)

குய வரி வேங்கை அனைய வயவர் – புபொவெபாமா:3 47/2
இன வேங்கை அன்ன இகல் வெய்யோர் காவல் – புபொவெபாமா:4 7/3
வேங்கை அம் சிலம்பற்கு வெறி ஆடின்று – புபொவெபாமா:17 20/3

மேல்

வேட்கை (1)

வேறுபடு வேட்கை வீய கூறின்று – புபொவெபாமா:17 36/2

மேல்

வேட்கைமுந்துறுத்தல் (1)

வேட்கைமுந்துறுத்தல் பின்நிலைமுயறல் – புபொவெபாமா:16 1/1

மேல்

வேட்கையொடு (1)

காண்டல் வேட்கையொடு கனை இருள் நடுநாள் – புபொவெபாமா:16 12/1

மேல்

வேட்ட (3)

செம் தீ வேட்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 30/2
முக்கணான் முயக்கம் வேட்ட
மக்கள் பெண்டிர் மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 97/1,2
இள மைந்தர் நலம் வேட்ட
வள மங்கையர் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 99/1,2

மேல்

வேட்டவை (1)

வேட்டவை எய்தி விழைவு ஒழிதல் பொய் போலும் – புபொவெபாமா:15 13/1

மேல்

வேட்டன்று (2)

வெம் முரணான் உயிர் வேட்டன்று – புபொவெபாமா:7 52/2
விடு திறலான் களம் வேட்டன்று – புபொவெபாமா:8 12/2

மேல்

வேட்டார் (1)

ஆர்_உயிர் என்னும் அவி வேட்டார் ஆங்கு அஃதால் – புபொவெபாமா:8 61/3

மேல்

வேட்டான் (3)

இடி ஆர் பணை துவைப்ப இ மதிலுள் வேட்டான்
புடையார் அறைய புகழ் – புபொவெபாமா:6 55/3,4
ஒள் அழலுள் வேட்டான் உயிர் – புபொவெபாமா:7 53/4
அரசு அதிர நூறி அடுகளம் வேட்டான்
முரசு அதிர வென்ற தேர் முன் – புபொவெபாமா:8 15/3,4

மேல்

வேட்டு (1)

தொடை விடை ஊழ் இவை தோலா தொடை வேட்டு
அழிபு அடல் ஆற்றால் அறிமுறை என்று எட்டின் – புபொவெபாமா:8 39/2,3

மேல்

வேட்டை (1)

வில் முன் கணை தெரியும் வேட்டை சிறு சிறார் – புபொவெபாமா:8 47/1

மேல்

வேட்ப (1)

வேள்வி விறல் வேந்தன் தான் வேட்ப நீள் விசும்பின் – புபொவெபாமா:9 31/2

மேல்

வேண்ட (2)

மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்ட
தென்மலை இருந்த சீர் சால் முனிவரன் – புபொவெபாமா:0 5/1,2
வெம் முரணான் மகள் வேண்ட
அம் மதிலோன் மறுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 17/1,2

மேல்

வேண்டா (2)

கடம் சுட்ட வேண்டா கடும் சுரை ஆன் நான்கு – புபொவெபாமா:1 39/3
இன்னர் என வேண்டா என்னோடு எதிர் சீறி – புபொவெபாமா:3 25/1

மேல்

வேண்டார் (2)

காண்தகு நீள் கிடங்கும் காப்பாராய் வேண்டார்
மடங்கல் அனைய மற வேலோர் தத்தம் – புபொவெபாமா:5 8/4,5
வேண்டார் பெரியர் விறல் வேலோன் தான் இளையன் – புபொவெபாமா:10 13/1

மேல்

வேண்டாள் (1)

வேண்டி யாம் கொண்ட விறல் வேழம் வேண்டாள்
வளைகள் வயிர் இயம்பும் வாள் தானை வேந்தே – புபொவெபாமா:9 39/2,3

மேல்

வேண்டி (3)

வேண்டி யாம் கொண்ட விறல் வேழம் வேண்டாள் – புபொவெபாமா:9 39/2
கொய் தழை அல்குல் கூட்டம் வேண்டி
எய்துதல் அருமையின் இறப்ப புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 14/1,2
பூ மலி சேக்கை புணை வேண்டி நீ மலிந்து – புபொவெபாமா:16 9/2

மேல்

வேண்டிய (3)

வேண்டிய பொருளின் விளைவு நன்கு அறிதற்கு – புபொவெபாமா:1 10/1
மயில் சாயல் மகள் வேண்டிய
கயில் கழலோன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 58/1,2
வில் நவில் தோளானும் வேண்டிய கொள்க என்னும் – புபொவெபாமா:8 55/1

மேல்

வேண்டியது (1)

வெள் வாள் வேந்தன் வேண்டியது ஈயவும் – புபொவெபாமா:8 54/1

மேல்

வேண்டியும் (1)

வேண்டியும் கங்குல் விடியலும் ஈண்டிய – புபொவெபாமா:9 23/2

மேல்

வேண்டியோர்க்கு (1)

வேண்டியோர்க்கு விரும்பி வீசின்று – புபொவெபாமா:1 34/2

மேல்

வேண்டின் (4)

வேண்டின் எளிது என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:6 25/4
விண் வேண்டின் வேறு ஆதல் மங்கலம் வேந்தர்க்கு – புபொவெபாமா:9 21/1
மண் வேண்டின் கைகூப்பல் மங்கலம் பெண் வேண்டின் – புபொவெபாமா:9 21/2
மண் வேண்டின் கைகூப்பல் மங்கலம் பெண் வேண்டின்
துன்னல் மடவார்க்கு மங்கலம் தோலா போர் – புபொவெபாமா:9 21/2,3

மேல்

வேண்டுதியால் (1)

வேண்டுதியால் நீயும் விழைவோ விழுமிதே – புபொவெபாமா:9 82/1

மேல்

வேண்டும் (1)

ஒள் வாள் போல் மாலை உயல் வேண்டும் கள் வாய – புபொவெபாமா:17 7/2

மேல்

வேண்டும்-கொல் (1)

விண்ணகமும் வேண்டும்-கொல் வேந்து – புபொவெபாமா:4 11/4

மேல்

வேண்டுமோ (1)

விட்டு ஓட வேண்டுமோ தண்ணுமை விட்ட – புபொவெபாமா:18 11/2

மேல்

வேத்தவையுள் (1)

வேத்தவையுள் மையாக்கும் வேந்து – புபொவெபாமா:9 27/4

மேல்

வேத்தியல்மலிபே (1)

வேத்தியல்மலிபே மிகு குடிநிலை என – புபொவெபாமா:2 1/7

மேல்

வேத்து (1)

வேத்து அமருள் விளிந்தோன் கல் என – புபொவெபாமா:10 28/1

மேல்

வேதம் (1)

வேதம் கரைகண்டான் வீற்றிருக்கும் ஏதம் – புபொவெபாமா:8 19/2

மேல்

வேந்தர் (9)

வெல்ல பெருகும் படையாற்கு வேந்தர் மேல் – புபொவெபாமா:3 49/3
வெருவி மற வேந்தர் வெல் களிறு எல்லாம் – புபொவெபாமா:4 13/3
அளிய கழல் வேந்தர் அம் மா அரிவை – புபொவெபாமா:4 49/1
மற படை மற வேந்தர்
துறக்கத்து செலவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 4/1,2
வேந்தர் இருவரும் விண் படர ஏந்து – புபொவெபாமா:7 25/2
கழல் வேந்தர் படை விலங்கி – புபொவெபாமா:7 30/1
கான் மலியும் நறும் தெரியல் கழல் வேந்தர் இகல் அவிக்கும் – புபொவெபாமா:8 36/1
வென்று அன்றி மீளா விறல் வேந்தர் வெம் பகை – புபொவெபாமா:8 37/3
போந்து வாள் மின்னும் பொரு சமத்து வேந்தர்
இரும் களிற்று யானை இனம் இரிந்து ஓட – புபொவெபாமா:8 53/2,3

மேல்

வேந்தர்க்கு (2)

மடுத்து எழுந்த மற வேந்தர்க்கு
கொடுத்து அளித்து குடி ஓம்பின்று – புபொவெபாமா:3 34/1,2
விண் வேண்டின் வேறு ஆதல் மங்கலம் வேந்தர்க்கு
மண் வேண்டின் கைகூப்பல் மங்கலம் பெண் வேண்டின் – புபொவெபாமா:9 21/1,2

மேல்

வேந்தரும் (3)

எ மதிலின் இகல் வேந்தரும்
அ மதிலின் அடி அடைந்தன்று – புபொவெபாமா:6 64/1,2
இரு வேந்தரும் இகல் அவிந்தன்று – புபொவெபாமா:7 24/2
வெம் முரண் வேந்தரும் வெள் வளையார் தோள் விழைந்து – புபொவெபாமா:9 49/3

மேல்

வேந்தற்கு (1)

வெம் கதிர் வேல் தண் தெரியல் வேந்தற்கு பொங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/2

மேல்

வேந்தன் (29)

வென்றி வேந்தன் பணிப்பவும் பணிப்பு இன்றியும் – புபொவெபாமா:1 3/1
இனம் போக்கி நின்றார் இகல் வாட்டி வேந்தன்
மனம் போல வந்த மகன் – புபொவெபாமா:2 11/3,4
தார் வேந்தன் தலையளித்தன்று – புபொவெபாமா:2 24/2
முடுகு அழலின் முந்துறுதல் முல்லை தார் வேந்தன்
தொடு கழல் மைந்தர் தொழில் – புபொவெபாமா:3 13/3,4
செய் கழல் வேந்தன் சீர் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 14/2
கண் ஆர் சிலையார் கவர்ந்தார் கழல் வேந்தன்
நண்ணார் கிளை அலற நாடு – புபொவெபாமா:3 31/3,4
பதி பெயரான் மற வேந்தன் பாசறை இருந்தன்று – புபொவெபாமா:3 42/2
வேம் சின மாற்றான் விடுதர வேந்தன்
காஞ்சி சூடி கடி மனை கடிந்தின்று – புபொவெபாமா:4 2/1,2
உலாவும் உழப்பு ஒழிக வேந்தன் கலாவும் – புபொவெபாமா:4 7/2
முத்து அவிர் பூண் மற வேந்தன்
ஒத்தவர்க்கு படை வழங்கின்று – புபொவெபாமா:4 8/1,2
வெம் சின வேந்தன் வேற்றவர் பணிப்ப – புபொவெபாமா:4 18/1
விட்டிடின் என் வேந்தன் விலையிடின் என் இ உலகின் – புபொவெபாமா:4 23/1
சிலை உடை வேந்தன் சிறப்பு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:4 24/2
இலை பொலி தார் இகல் வேந்தன்
மலைப்பு ஒழிய மறம் கடாயின்று – புபொவெபாமா:4 28/1,2
கொற்ற வேந்தன் குடை நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 4/2
வாள் வாய் மற வேந்தன் வந்து இறுத்தான் நீள் வாயில் – புபொவெபாமா:6 33/2
முறி மலர் தார் வய வேந்தன்
செறி மணி தேர் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 20/1,2
எழு உறழ் திணி தோள் வேந்தன் வெல் தேர் – புபொவெபாமா:7 34/1
அடல் வேந்தன் அட்டு ஆர்த்து அரசு – புபொவெபாமா:8 3/4
இகல் வேந்தன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 6/2
உளம் புகல மற வேந்தன்
களம் கொண்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 52/1,2
வெள் வாள் வேந்தன் வேண்டியது ஈயவும் – புபொவெபாமா:8 54/1
மண் கொண்ட மற வேந்தன்
கண்படை நிலை மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:8 58/1,2
வேள்வி விறல் வேந்தன் தான் வேட்ப நீள் விசும்பின் – புபொவெபாமா:9 31/2
வேல் வேந்தன் உள் மகிழ – புபொவெபாமா:9 46/1
வேந்தன் உள் மகிழ வெல் புகழ் அறைந்தோர்க்கு – புபொவெபாமா:9 52/1
திறல் வேந்தன் புகழ் பாடும் – புபொவெபாமா:9 61/1
வரிப்பந்து கொண்டு ஒளித்தாய் வாள் வேந்தன் மைந்தா – புபொவெபாமா:9 100/1
வேந்தன் மாய்ந்து என வியல் இடம் புலம்பினும் – புபொவெபாமா:11 14/1

மேல்

வேந்தன்-தன்னை (1)

அடர் அவிர் பைம் பூண் வேந்தன்-தன்னை
சுடரொடு பொருவினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:9 26/1,2

மேல்

வேந்தனில் (1)

மற வேந்தனில் சிறப்பு எய்திய – புபொவெபாமா:3 22/1

மேல்

வேந்தனை (2)

தோள் வலிய வய வேந்தனை
வாள் வலி மறவர் சிறப்புரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 26/1,2
வேந்தனை வென்றான் விறல் முருகன் ஏந்தும் – புபொவெபாமா:9 43/2

மேல்

வேந்தனொடு (1)

வேந்தனொடு வேறு நின்றன்று – புபொவெபாமா:4 48/2

மேல்

வேந்து (12)

விடை ஆயம் கொள்க என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:1 5/4
வில்லார்க்கு அருள் சுரந்தான் வேந்து – புபொவெபாமா:3 19/4
விண்ணகமும் வேண்டும்-கொல் வேந்து – புபொவெபாமா:4 11/4
புறத்து இறுத்த வேந்து இரிய பூ – புபொவெபாமா:4 21/4
வேண்டின் எளிது என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:6 25/4
வெப்பு உடை தானை எம் வேந்து – புபொவெபாமா:7 3/4
வெம் திறல் தண் அளி எம் வேந்து – புபொவெபாமா:8 7/4
வெம் களத்து வேல் உயர்த்த வேந்து – புபொவெபாமா:9 23/4
வேத்தவையுள் மையாக்கும் வேந்து – புபொவெபாமா:9 27/4
வேம்பு ஆர் தெரியல் எம் வேந்து – புபொவெபாமா:9 72/4
வேந்து நிற்றலும் ஏழக நிலையே – புபொவெபாமா:10 12/2
வேந்து ஆர்ப்ப வெம் சமத்து வேல் அழுவம் தாங்கினான் – புபொவெபாமா:11 23/1

மேல்

வேந்தே (4)

தேம் குலாம் பூம் தெரியல் தேர் வேந்தே நின்னொடு – புபொவெபாமா:7 17/3
வளைகள் வயிர் இயம்பும் வாள் தானை வேந்தே
விளை கள் பகர்வாள் விலை – புபொவெபாமா:9 39/3,4
தந்தை தாய் என்று இவர்க்கு தார் வேந்தே முந்தை – புபொவெபாமா:9 66/2
வென்று களம் கொண்ட வேல் வேந்தே சென்று உலாம் – புபொவெபாமா:9 74/2

மேல்

வேந்தொடு (1)

வேந்தொடு வெள் வாள் விதிர்த்து – புபொவெபாமா:7 43/4

மேல்

வேம் (1)

வேம் சின மாற்றான் விடுதர வேந்தன் – புபொவெபாமா:4 2/1

மேல்

வேம்பின் (1)

ஏத்தல் சால் வேம்பின் இணர் – புபொவெபாமா:10 5/4

மேல்

வேம்பு (1)

வேம்பு ஆர் தெரியல் எம் வேந்து – புபொவெபாமா:9 72/4

மேல்

வேம்பொடு (1)

சீர் சால் போந்தை வேம்பொடு ஆரே – புபொவெபாமா:10 1/1

மேல்

வேய் (6)

நெடு வரை நீள் வேய் நரலும் நடுவூர் – புபொவெபாமா:1 21/2
புன வேய் நரலும் புழை – புபொவெபாமா:4 7/4
வேய் பிணங்கிய மிளை அரணம் – புபொவெபாமா:6 40/1
வெள்ளில் விளைவு உதிரும் வேய் ஓங்கும் வெம் சுரத்து – புபொவெபாமா:11 3/3
விழுமம் கூர வேய் தோள் அரிவை – புபொவெபாமா:11 26/1
நெடு வேய் தோளி நிமித்தம் வேறுபட – புபொவெபாமா:16 10/1

மேல்

வேய்ந்த (2)

விழுக்கினால் வேய்ந்த விறல் வேலோர் கல்லை – புபொவெபாமா:10 23/3
உரவு எரி வேய்ந்த உருப்பு அவிர் கானுள் – புபொவெபாமா:11 5/1

மேல்

வேய்ந்தன (1)

பின்னும் பிறங்கு அழல் வேய்ந்தன பெய் கழல் கால் – புபொவெபாமா:3 45/3

மேல்

வேய (2)

ஓடு எரி வேய உடன்று உலாய் பாடி – புபொவெபாமா:6 61/2
புதிய புகழ்_மாலை வேய நிதியம் – புபொவெபாமா:8 9/2

மேல்

வேயுள் (1)

வேயுள் விசும்பு விளங்கு கதிர் வட்டம் – புபொவெபாமா:8 57/1

மேல்

வேயே (1)

வேயே புறத்திறை ஊர்கொலை ஆகோள் – புபொவெபாமா:1 1/2

மேல்

வேர் (1)

திரு நுதல் வேர் அரும்பும் தேம் கோதை வாடும் – புபொவெபாமா:14 7/1

மேல்

வேரி (1)

கடி கமழ் வேரி கடை-தொறும் செல்ல – புபொவெபாமா:4 51/1

மேல்

வேல் (66)

அடையார் முனை அலற ஐ இலை வேல் காளை – புபொவெபாமா:1 5/3
நெடிபடு கானத்து நீள் வேல் மறவர் – புபொவெபாமா:1 9/1
வேல் முருகற்கு ஆடும் வெறி – புபொவெபாமா:1 45/4
நிழல் கதிர் வேல் மின்ன நிரைத்து – புபொவெபாமா:2 7/4
வேல் திரித்து விரும்பி ஆடின்று – புபொவெபாமா:2 18/2
வேல் திரிய விம்மும் துடி – புபொவெபாமா:2 19/4
செயிர் வழங்கும் வாள் அமருள் சென்று அடையார் வேல் வாய் – புபொவெபாமா:2 27/3
வௌவிய வஞ்சி வலம் புனைய செவ் வேல்
ஒளிரும் படை நடுவண் ஊழித்தீ அன்ன – புபொவெபாமா:3 5/2,3
மற வேல் இலை முகந்த மார்பு – புபொவெபாமா:3 23/4
வென் வேல் ஆடவன் விறல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 48/2
வேல் வல் ஆடவன் விறல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:4 4/2
வென் வேல் முகந்த புண் வெய்து உயிர்ப்ப தன் வேல் – புபொவெபாமா:4 5/2
வென் வேல் முகந்த புண் வெய்து உயிர்ப்ப தன் வேல்
பிடிக்கலும் ஆற்றா பெருந்தகை ஏவ – புபொவெபாமா:4 5/2,3
வென்று களம் கொள்ளா வேல் உயர்ப்பின் என்றும் – புபொவெபாமா:4 19/2
களம் புகல சீறி கதிர் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் – புபொவெபாமா:4 33/3
நிறம் திறந்த நீள் இலை வேல் – புபொவெபாமா:4 41/4
வெவ் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் விறல் வெய்யோன் அ வேலே – புபொவெபாமா:4 47/2
நெய் அணிக செவ் வேல் நெடும் தேர் நிலை புகுக – புபொவெபாமா:6 5/1
வெள் வாள் கரும் கழல் கால் வெம் சுடர் வேல் தண் அளியான் – புபொவெபாமா:6 11/1
வேல் ஏந்து தானை விறலோன் விறல் மறவர் – புபொவெபாமா:6 31/3
கழுதை ஏர் கை ஒளிர் வேல் கோலா உழுததன் பின் – புபொவெபாமா:6 53/2
இழுது ஆர் வேல் தானை இகலின் பழுது ஆம் – புபொவெபாமா:7 7/2
வேல் தானை மறம் கூறி மாற்றார்-அது அழிபு இரங்கினும் – புபொவெபாமா:7 10/1
மின் ஆர் சினம் சொரி வேல் மீளி கடல் தானை – புபொவெபாமா:7 11/1
குந்தம் கொடு வில் குருதி வேல் கூடாதார் – புபொவெபாமா:7 15/1
சிறு சுடர் முன் பேர்_இருளாம் கண்டாய் எறி சுடர் வேல்
தேம் குலாம் பூம் தெரியல் தேர் வேந்தே நின்னொடு – புபொவெபாமா:7 17/2,3
வேலான் கை வேல் பட வீழ்ந்தனவே தோலா – புபொவெபாமா:7 19/2
ஆள் வெள்ளம் போகவும் போகான் கை வேல் ஊன்றி – புபொவெபாமா:7 27/3
அழல் வேல் திரித்து ஆட்டு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:7 30/2
மறந்த வேல் ஞாட்பின் மலைந்தவர் மார்பம் – புபொவெபாமா:7 31/3
திறந்த வேல் கையில் திரித்து – புபொவெபாமா:7 31/4
உளம் கிழித்த வேல் பறித்து ஓச்சின்று – புபொவெபாமா:7 32/2
வெம் கண் முரசு அதிரும் வேல் அமருள் வில் உதைப்ப – புபொவெபாமா:7 47/1
காய் கதிர் நெடு வேல் கணவனை காணிய – புபொவெபாமா:7 54/1
கண் திரள் வேல் மன்னர் களம் பட்டார் பெண்டிர் – புபொவெபாமா:7 57/2
உடல் வேல் அழுவத்து ஒளி திகழும் பைம் பூண் – புபொவெபாமா:8 3/3
வெம் சினம் வித்தி புகழ் விளைக்கும் செம் சுடர் வேல்
பைம் கண் பணை தாள் பகட்டு உழவன் நல்கலான் – புபொவெபாமா:8 11/2,3
வெம் திறலான் வியன் பாசறை வேல் வயவர் விதிர்ப்பு எய்த – புபொவெபாமா:8 32/1
செரு முனை உடற்றும் செம் சுடர் நெடு வேல்
இரு நிலம் காவலன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 34/1,2
அடல் வேல் ஆடவர்க்கு அன்றியும் அ இல் – புபொவெபாமா:8 42/1
வரை மார்பில் வேல் மூழ்க வாள் அழுவம் தாங்கி – புபொவெபாமா:8 47/3
வெம் கதிர் வேல் தண் தெரியல் வேந்தற்கு பொங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/2
எரி சின வேல் தானை எம் கோ – புபொவெபாமா:9 3/4
வெம் களத்து வேல் உயர்த்த வேந்து – புபொவெபாமா:9 23/4
வகைத்தாய் வளனொடும் வைகின்றே வென் வேல்
நகை தாரான் தான் விரும்பும் நாடு – புபொவெபாமா:9 35/3,4
இகல் அடு தோள் எறி வேல் மன்னன் – புபொவெபாமா:9 44/1
வேல் வேந்தன் உள் மகிழ – புபொவெபாமா:9 46/1
வெம் நிழலோர் எல்லோர்க்கும வெம் கதிராம் இன் நிழல் வேல்
மூவா விழு புகழ் முல்லை தார் செம்பியன் – புபொவெபாமா:9 68/2,3
வென்று களம் கொண்ட வேல் வேந்தே சென்று உலாம் – புபொவெபாமா:9 74/2
கொடிபடு மு தலை வேல் கூற்ற கணிச்சி – புபொவெபாமா:9 76/1
வேல் முருகற்கு வெறி ஆடின்று – புபொவெபாமா:9 81/2
அரி கண்ணி அஞ்சி அலற எரி கதிர் வேல்
செங்கோலன் நும் கோ சின களிற்றின் மேல் வரினும் – புபொவெபாமா:9 100/2,3
புல வேல் வானவன் பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 2/2
தேர் அதிர பொங்கும் திருந்து வேல் வானவன் – புபொவெபாமா:10 3/3
வெல் கழல் வீக்குவர் வேல் இளையர் மல்கும் – புபொவெபாமா:10 7/2
பீலி அணிந்து பெயர் பொறித்து வேல் அமருள் – புபொவெபாமா:10 25/2
வரவு எதிரின் வை வேல் வாய் வீழ்வாய் கரவினால் – புபொவெபாமா:11 5/2
கதிர் வேல் கணவனொடு கனை எரி மூழ்க – புபொவெபாமா:11 16/1
வேந்து ஆர்ப்ப வெம் சமத்து வேல் அழுவம் தாங்கினான் – புபொவெபாமா:11 23/1
அழலும் கதிர் வேல் அவன் புகழ் பாடி – புபொவெபாமா:11 31/3
சுரும்பு இவர் பூம் பொழில் சுடர் வேல் காளை – புபொவெபாமா:14 2/1
மல் கொண்ட திண் தோள் மற வேல் நெடுந்தகை – புபொவெபாமா:16 5/1
வடி வேல் அண்ணல் வாராமைக்கு அழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 10/2
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் கழை ஆற்றிடை – புபொவெபாமா:17 2/1
மண் கொண்ட வேல் மற மன்னரே ஆயினும் – புபொவெபாமா:18 2/3
வேல் கொண்ட கண்ணாளை மீட்டு – புபொவெபாமா:18 14/4

மேல்

வேலவர் (1)

நொச்சி நுதி வேலவர் – புபொவெபாமா:5 3/4

மேல்

வேலவன் (3)

கொன்று உருத்த கூர் வேலவன் குறுகி கூர் இருள்-வாய் – புபொவெபாமா:4 37/1
கரும் கழல் செவ் வேலவன் – புபொவெபாமா:7 41/4
கை ஒளிர் வேலவன் கடவ காமம் – புபொவெபாமா:16 2/1

மேல்

வேலனொடு (2)

வேலனொடு வெறியாடின்று – புபொவெபாமா:1 44/2
வேலனொடு ஆடும் வெறி – புபொவெபாமா:9 82/4

மேல்

வேலார் (2)

நிணம் நிரை வேலார் நிலை – புபொவெபாமா:1 21/4
வேலார் வெருவந்த தோற்றத்தார் காலன் – புபொவெபாமா:2 5/2

மேல்

வேலால் (1)

நுங்கி சினவுதல் நோனான் நுதி வேலால்
பொங்கி பரிந்திட்டான் புண் – புபொவெபாமா:4 31/3,4

மேல்

வேலான் (8)

பாடி பெயர்ந்திட்டான் பல்_வேலான் கோடி – புபொவெபாமா:3 21/2
வேலான் கை வேல் பட வீழ்ந்தனவே தோலா – புபொவெபாமா:7 19/2
கழியாமே மன்னர் கதம் காற்றும் வேலான்
ஒழியாமே ஓம்பும் உலகு – புபொவெபாமா:9 15/3,4
வேலான் விறல் முனை வென்று அடக்கி கோலால் – புபொவெபாமா:9 17/2
கூற்று இருந்த கொலை வேலான்
வீற்றிருந்த விறல் மிகுந்தன்று – புபொவெபாமா:9 40/1,2
கண்ணின் ஒளிர் வேலான் கரந்த பின் அண்ணல் – புபொவெபாமா:11 15/2
ஓங்கிய வேலான் பணியவும் ஒள்_இழை – புபொவெபாமா:16 17/1
மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் – புபொவெபாமா:18 14/3

மேல்

வேலி (8)

உடை நாள் உலந்தனவால் ஓத நீர் வேலி
குடை நாள் இறைவன் கொள – புபொவெபாமா:3 7/3,4
கவ்வை நீர் வேலி கடிதே காண் கற்புடைமை – புபொவெபாமா:4 47/1
ஓதம் கரை தவழ் நீர் வேலி உலகினுள் – புபொவெபாமா:8 19/1
தவழ் திரை முழங்கும் தண் கடல் வேலி
கமழ் தார் மன்னவன் காவல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 48/1,2
வழிநின்று பின்னை வயங்கு நீர் வேலி
மொழி நின்று கேட்டல் முறை – புபொவெபாமா:9 66/3,4
அகழ் கடல் வேலி அகத்து – புபொவெபாமா:11 15/4
கல்லென் நீர் வேலி கணவன் கழல் வாழ்த்தி – புபொவெபாமா:13 11/1
தத்து நீர் ஆர்க்கும் கடல் வேலி தாயர் போல் – புபொவெபாமா:18 5/3

மேல்

வேலின் (1)

மன் உயிர் நீத்த வேலின் மனையோள் – புபொவெபாமா:4 46/1

மேல்

வேலும் (2)

விற்பொறியும் வேலும் விலக்கவும் பொற்பு உடைய – புபொவெபாமா:6 37/2
வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும் – புபொவெபாமா:7 9/1

மேல்

வேலே (1)

வெவ் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் விறல் வெய்யோன் அ வேலே
அம்பின் பிறழும் தடம் கண் அவன் காதல் – புபொவெபாமா:4 47/2,3

மேல்

வேலை (2)

வேலை விறல் வெய்யோன் நோக்குதலும் மாலை – புபொவெபாமா:6 47/2
கோலம் செய் சீறியாழ் கொண்ட பின் வேலை
சுவை எல்லாம் தோன்ற எழீஇயினாள் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:18 16/2,3

மேல்

வேலோய் (6)

அட்டு கனலும் அயில் வேலோய் ஒன்றிரண்டு – புபொவெபாமா:1 37/3
வளம் தரும் வேலோய் வணங்க களம் தயங்க – புபொவெபாமா:9 19/2
தேர் வில் தார் தாங்கி திகழ்ந்து இலங்கு வேலோய் நின் – புபொவெபாமா:9 33/3
வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என – புபொவெபாமா:16 3/3
விலங்குநர் ஈங்கு இல்லை வெல் வேலோய் சென்றீ – புபொவெபாமா:16 39/1
உள்ளத்து அவலம் பெருக ஒளி வேலோய்
எள்ள துணிந்த இருள் மாலை வெள்ளத்து – புபொவெபாமா:17 9/1,2

மேல்

வேலோர் (4)

விறல் வேலோர் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 22/2
வீழ்ந்த வேலோர் விறல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:5 8/2
மடங்கல் அனைய மற வேலோர் தத்தம் – புபொவெபாமா:5 8/5
விழுக்கினால் வேய்ந்த விறல் வேலோர் கல்லை – புபொவெபாமா:10 23/3

மேல்

வேலோற்கும் (1)

விடன் ஏந்தும் வேலோற்கும் வெள் வளையினாட்கும் – புபொவெபாமா:11 19/3

மேல்

வேலோன் (6)

கொதி அழல் வேலோன் குடை சென்றன்று – புபொவெபாமா:4 16/2
செரு வேலோன் திறம் நோக்கி – புபொவெபாமா:4 32/1
மொய் திகழ் வேலோன் முற்று விட்டு அகல – புபொவெபாமா:6 50/1
ஆற்றாமை நனி பெருகவும் அயில் வேலோன் அளி துறந்தன்று – புபொவெபாமா:8 30/2
வேண்டார் பெரியர் விறல் வேலோன் தான் இளையன் – புபொவெபாமா:10 13/1
புகை அழல் வேலோன் புணர்ப்பு ஆகி நின்றாள் – புபொவெபாமா:11 17/3

மேல்

வேழத்த (1)

கன்று உடை வேழத்த கான் படர்ந்து சென்று அடையின் – புபொவெபாமா:9 56/2

மேல்

வேழம் (2)

வேண்டி யாம் கொண்ட விறல் வேழம் வேண்டாள் – புபொவெபாமா:9 39/2
குஞ்சரம் வென்ற கொலை வேழம் துஞ்சாது – புபொவெபாமா:18 9/2

மேல்

வேள்வி (4)

விடு சுடர் வேள்வி அகத்து – புபொவெபாமா:8 19/4
வேள்வி விறல் வேந்தன் தான் வேட்ப நீள் விசும்பின் – புபொவெபாமா:9 31/2
மனை வேள்வி மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 53/6
ஆள்வினை வேள்வி அவன் – புபொவெபாமா:9 54/4

மேல்

வேள்விநிலையொடு (1)

வேள்விநிலையொடு வெள்ளிநிலையே – புபொவெபாமா:9 1/7

மேல்

வேள்வியான் (1)

வேள்வியான் விறல் மிகுந்தன்று – புபொவெபாமா:8 18/2

மேல்

வேளாண்வாகை (1)

வேளாண்வாகை பொருநவாகை – புபொவெபாமா:8 1/6

மேல்

வேற்றவர் (1)

வெம் சின வேந்தன் வேற்றவர் பணிப்ப – புபொவெபாமா:4 18/1

மேல்

வேற்றார் (2)

வெம் கள் மலிய விளிவது-கொல் வேற்றார் மேல் – புபொவெபாமா:1 33/3
விலங்கும் கடல் தானை வேற்றார் முனை போல் – புபொவெபாமா:9 51/3

மேல்

வேற்று (1)

வில் ஏர் உழவர் வேற்று புலம் உன்னி – புபொவெபாமா:1 12/1

மேல்

வேற்றுப்படைவரவே (1)

வேற்றுப்படைவரவே உழுதுவித்திடுதல் – புபொவெபாமா:6 1/11

மேல்

வேற்றுமையாய் (1)

வெண்துறையும் செந்துறையும் வேற்றுமையாய் கண்டு அறிய – புபொவெபாமா:18 19/2

மேல்

வேறாமோ (1)

வங்கம் போழ் முந்நீர் வளம் பெறினும் வேறாமோ
சங்கம் போல் வான்மையார் சால்பு – புபொவெபாமா:8 63/3,4

மேல்

வேறாய (1)

வேறாய மன்னர் வியப்ப கடாயினான் – புபொவெபாமா:4 29/3

மேல்

வேறு (3)

வேந்தனொடு வேறு நின்றன்று – புபொவெபாமா:4 48/2
விண் வேண்டின் வேறு ஆதல் மங்கலம் வேந்தர்க்கு – புபொவெபாமா:9 21/1
வீளை கடும் கணையால் வேறு ஆகி விண் படர்ந்த – புபொவெபாமா:10 17/3

மேல்

வேறுபட (2)

வேறுபட அஞ்சி விதுப்புற்றன்று – புபொவெபாமா:11 22/2
நெடு வேய் தோளி நிமித்தம் வேறுபட
வடி வேல் அண்ணல் வாராமைக்கு அழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 10/1,2

மேல்

வேறுபடு (1)

வேறுபடு வேட்கை வீய கூறின்று – புபொவெபாமா:17 36/2

மேல்

வேறுவேறு (1)

வில்லார் குறும்பிடை வேறுவேறு ஆர்த்து எழுந்த – புபொவெபாமா:4 13/1

மேல்