வா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வாஅள் 1
வாக்கு 1
வாகை 5
வாகையுள் 1
வாகைஅரவம் 1
வாங்கு 1
வாட்டி 1
வாட 2
வாடல் 1
வாடா 2
வாடிய 2
வாடும் 2
வாடை 1
வாடை-அது 1
வாடைப்பாசறை 1
வாணிகவாகை 1
வாணிகவென்றியும் 1
வாம் 1
வாய் 25
வாய்ச்சொல் 1
வாய்த்த 2
வாய்ந்த 1
வாய்ப்ப 2
வாய்ப்புளும் 1
வாய்மையான் 1
வாய்மொழி 2
வாய 3
வாயால் 1
வாயில் 9
வாயில்நிலையே 1
வாயிலும் 1
வாயிலோய் 1
வாயிற்கு 1
வாயுறைவாழ்த்தே 1
வார் 5
வாரா 2
வாராமைக்கு 1
வாராமைக்குஅழிதல் 1
வாரான்-கொல் 1
வாரி 1
வாரினை 1
வால் 3
வாழ்க்கை 1
வாழ்க 6
வாழ்த்தி 2
வாழ்த்தின்று 2
வாழ்ந்தின்று 1
வாழ்வு 1
வாழி 2
வாழியர் 3
வாழியரோ 1
வாள் 69
வாள்_நுதல் 1
வாள்செலவு 1
வாள்நாள்கோளே 1
வாள்நிலை 1
வாள்மங்கலமே 1
வாள்மண்ணுநிலையே 1
வாளின் 1
வாளும் 2
வாளை 1
வாளொடு 1
வாளோடு 2
வான் 13
வான்மையார் 1
வானகத்து 1
வானத்து 3
வானம் 4
வானவர் 1
வானவன் 2
வானவனை 1
வானோர் 1
வானோர்கள் 1

வாஅள் (1)

வாஅள் மறவர் வணங்காதார் – புபொவெபாமா:6 22/1

மேல்

வாக்கு (1)

வடியுறு தீம் தேறல் வாக்கு – புபொவெபாமா:1 41/4

மேல்

வாகை (5)

சீர்சால் வாகை வாகைஅரவம் – புபொவெபாமா:8 1/1
வான் தோய் வாகை திணையது வகையே – புபொவெபாமா:8 1/19
இலை புனை வாகை சூடி இகல் மலைந்து – புபொவெபாமா:8 2/1
சூடினான் வாகை சுடர் தெரியல் சூடுதலும் – புபொவெபாமா:8 3/1
வாகை பாடாண் பொதுவியல் திணை என – புபொவெபாமா:19 1/4

மேல்

வாகையுள் (1)

விடுத்தல் அறியா விறல் புரி வாகையுள்
வாணிகவென்றியும் மல்லவென்றியும் – புபொவெபாமா:18 1/4,5

மேல்

வாகைஅரவம் (1)

சீர்சால் வாகை வாகைஅரவம்
அரசவாகை முரசவாகை – புபொவெபாமா:8 1/1,2

மேல்

வாங்கு (1)

வாங்கு வில் தடக்கை வானவர் மருமான் – புபொவெபாமா:0 5/8

மேல்

வாட்டி (1)

இனம் போக்கி நின்றார் இகல் வாட்டி வேந்தன் – புபொவெபாமா:2 11/3

மேல்

வாட (2)

எம் கணவன் எம் கணவன் என்பார் இகல் வாட
தம் கணவன் தார் தம் முலை முகப்ப வெம் கணை சேர் – புபொவெபாமா:7 49/1,2
அடும் படர் மூழ்கி அமை மென் தோள் வாட
நெடும் பெரும் கண் நீந்தின நீர் – புபொவெபாமா:16 17/3,4

மேல்

வாடல் (1)

வாடல் முதியாள் வயிற்றிடம் கூடார் – புபொவெபாமா:3 39/2

மேல்

வாடா (2)

வாடா வஞ்சி வஞ்சிஅரவம் – புபொவெபாமா:3 1/1
வாடா வஞ்சி தலை மலைந்து – புபொவெபாமா:3 2/1

மேல்

வாடிய (2)

வாடிய மென் தோள் வளை ஒலிப்ப கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 102/2
ஆடிய சாந்தின் அணி தொடர்ந்து வாடிய
தார் குவளை கண்டு தரியா இவள் முகத்த – புபொவெபாமா:16 23/2,3

மேல்

வாடும் (2)

திரு நுதல் வேர் அரும்பும் தேம் கோதை வாடும்
இரு நிலம் சேவடியும் தோயும் அரி பரந்த – புபொவெபாமா:14 7/1,2
வன்கண்ணன் நல்கான் என வாடும் என்-கண் – புபொவெபாமா:15 15/2

மேல்

வாடை (1)

வாடை நலிய வடு கண்ணான் தோள் நசை – புபொவெபாமா:8 33/1

மேல்

வாடை-அது (1)

வந்து உலாய் துயர் செய்யும் வாடை-அது மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 32/2

மேல்

வாடைப்பாசறை (1)

கூதிர்ப்பாசறை வாடைப்பாசறை
அரசமுல்லை பார்ப்பனமுல்லை – புபொவெபாமா:8 1/8,9

மேல்

வாணிகவாகை (1)

பார்ப்பனவாகை வாணிகவாகை
வேளாண்வாகை பொருநவாகை – புபொவெபாமா:8 1/5,6

மேல்

வாணிகவென்றியும் (1)

வாணிகவென்றியும் மல்லவென்றியும் – புபொவெபாமா:18 1/5

மேல்

வாம் (1)

வாம் மான்-அது வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 9/2

மேல்

வாய் (25)

கண் அவனை காண்க இரு காது அவனை கேட்க வாய்
பண் அவனை பாட பதம் சூழ்க எள் நிறைந்த – புபொவெபாமா:0 3/1,2
உளப்பட்ட வாய் எல்லாம் ஒள் வாள் கவர – புபொவெபாமா:2 13/3
செயிர் வழங்கும் வாள் அமருள் சென்று அடையார் வேல் வாய்
உயிர் வழங்கும் வாழ்க்கை உறும் – புபொவெபாமா:2 27/3,4
பெரும் புனல் வாய் திறந்த பின்னும் கரும்பின் – புபொவெபாமா:3 43/2
களம் புகல சீறி கதிர் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் – புபொவெபாமா:4 33/3
துயல் முலை பேழ் வாய் பேய் தொட்டன்று – புபொவெபாமா:4 36/2
வெவ் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் விறல் வெய்யோன் அ வேலே – புபொவெபாமா:4 47/2
கோள் வாய் முதலைய குண்டு அகழி நீராக – புபொவெபாமா:6 33/1
வாள் வாய் மற வேந்தன் வந்து இறுத்தான் நீள் வாயில் – புபொவெபாமா:6 33/2
பகழி வாய் வீழ்ந்தார் பலர் – புபொவெபாமா:6 35/4
கூர் எயிற்று செவ் வாய் கொடி – புபொவெபாமா:9 45/4
கரும் கழல் வெண் குடை காவலர்க்கு செவ் வாய்
பெரும் கண் புதல்வன் பிறப்ப பெரும் பெயர் – புபொவெபாமா:9 47/1,2
சில் வளை கை செவ் வாய் விறலி செரு படையான் – புபொவெபாமா:9 62/1
வழிவழி சிறக்க என வாய் மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:9 75/2
வரவு எதிரின் வை வேல் வாய் வீழ்வாய் கரவினால் – புபொவெபாமா:11 5/2
வள் எயிற்று கூற்றத்தின் வாய் – புபொவெபாமா:11 11/4
கொல் கணை வாய் வீழ்தல் கொடிது – புபொவெபாமா:11 21/4
குயில் அனைய தேம் மொழி கூர் எயிற்று செவ் வாய்
பயில் வளையை நல்கிய பால் – புபொவெபாமா:13 15/3,4
கரும் தடம் கண் வண்டு ஆக செவ் வாய் தளிரா – புபொவெபாமா:14 3/1
செவ் வாய் பெரும் தோள் திரு நுதலாள் அம் வாயில் – புபொவெபாமா:14 9/2
பெரு மட நோக்கின் சிறு நுதல் செவ் வாய்
கரு மழை கண் வெண் முறுவல் பேதை திரு முலை – புபொவெபாமா:14 15/1,2
பண் அவாம் தீம் சொல் பவள துவர் செவ் வாய்
பெண் அவாம் பேர் அல்குல் பெய் வளை கண் அவாம் – புபொவெபாமா:17 37/1,2
காய்ந்தும் வாய் கொண்டும் கடும் சொல் ஆர் ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:18 7/2
வெள் எயிற்று செவ் வாய் வரி உண்கணாள் வளர்த்த – புபொவெபாமா:18 13/3
குவளை நெடும் தடம் கண் கூர் எயிற்று செவ் வாய்
அவளொடு மாமை ஒப்பான இவளொடு – புபொவெபாமா:18 20/1,2

மேல்

வாய்ச்சொல் (1)

பிறழா பெரியார் வாய்ச்சொல் – புபொவெபாமா:8 27/4

மேல்

வாய்த்த (2)

வாள் வாய்த்த வடு ஆழ் யாக்கை – புபொவெபாமா:7 50/1
கஞ்சுகம் வாய்த்த கவளம் தன் கை கொண்ட – புபொவெபாமா:18 9/1

மேல்

வாய்ந்த (1)

எழில் வாய்ந்த தோளி எவன் ஆம்-கொல் கானல் – புபொவெபாமா:17 11/3

மேல்

வாய்ப்ப (2)

புள் வாய்ப்ப சொன்ன புலவர்க்கும் விள்வாரை – புபொவெபாமா:1 31/2
சிறந்தது இது என செஞ்சோறு வாய்ப்ப
மறம் தரு வாள் அமர் என்னும் பிறங்கு அழலுள் – புபொவெபாமா:8 61/1,2

மேல்

வாய்ப்புளும் (1)

மன்னா சொகினம் மயங்கின வாய்ப்புளும்
என்னாம்-கொல் பேதை இனி – புபொவெபாமா:11 23/3,4

மேல்

வாய்மையான் (1)

வாய்மையான் வழி ஒழிகின்று – புபொவெபாமா:8 22/2

மேல்

வாய்மொழி (2)

பகல் அன்ன வாய்மொழி
இகல் வேந்தன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 6/1,2
நாட்டிய வாய்மொழி நா புலவர் நல் இசை – புபொவெபாமா:9 5/1

மேல்

வாய (3)

நிணம் கொள் பேழ் வாய நிழல் போல் நுடங்கி – புபொவெபாமா:7 39/3
புல வாய புன் தலை பேய் ஆடும் கலவா – புபொவெபாமா:8 15/2
ஒள் வாள் போல் மாலை உயல் வேண்டும் கள் வாய
தாதொடு வண்டு இமிரும் தாம வரை மார்ப – புபொவெபாமா:17 7/2,3

மேல்

வாயால் (1)

ஈர்ம் தார் இமையோரும் எய்தி அழல் வாயால்
ஆர்ந்தார் முறையால் அவி – புபொவெபாமா:9 31/3,4

மேல்

வாயில் (9)

அறம் திறந்த வாயில் அடைத்ததால் அண்ணல் – புபொவெபாமா:4 41/3
அஞ்சு வரு வாயில் அரு மிளை குண்டு அகழி – புபொவெபாமா:6 11/3
நிறை பொறி வாயில் நெடு மதில் சூழி – புபொவெபாமா:6 31/1
வாள் வாய் மற வேந்தன் வந்து இறுத்தான் நீள் வாயில்
ஓங்கல் அரணத்து ஒளி வளையார் வெய்து உயிர்ப்ப – புபொவெபாமா:6 33/2,3
வந்த படை நோனாள் வாயில் முலை பறித்து – புபொவெபாமா:8 43/1
வாயிலோய் வாயில் இசை – புபொவெபாமா:9 5/4
கலங்கு அழல் வாயில் கடு தீற்றி அற்றால் – புபொவெபாமா:10 15/3
வளி மறையும் இன்றி வழக்கு ஒழியா வாயில்
நளி மனைக்கு நல் துணை நாண் – புபொவெபாமா:13 9/3,4
செவ் வாய் பெரும் தோள் திரு நுதலாள் அம் வாயில்
அம் சொல் மாரி பெய்து அவியாள் – புபொவெபாமா:14 9/2,3

மேல்

வாயில்நிலையே (1)

பாடாண் பாட்டே வாயில்நிலையே
கடவுள்வாழ்த்தொடு பூவைநிலையே – புபொவெபாமா:9 1/1,2

மேல்

வாயிலும் (1)

நோக்கு_அரும் குறும்பின் நூழையும் வாயிலும்
போக்கு_அற வளைஇ புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:1 16/1,2

மேல்

வாயிலோய் (1)

வாயிலோய் வாயில் இசை – புபொவெபாமா:9 5/4

மேல்

வாயிற்கு (1)

பரத்தை வாயிற்கு பாங்கி பகர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 30/3

மேல்

வாயுறைவாழ்த்தே (1)

வாயுறைவாழ்த்தே செவியறிவுறூஉ – புபொவெபாமா:9 1/17

மேல்

வார் (5)

வார் வலந்த துடி விம்ம – புபொவெபாமா:1 28/1
வள் வார் முரசமொடு வய களிறு முழங்க – புபொவெபாமா:3 4/1
கள் வார் நறும் கோதை காரணமா கொள்வான் – புபொவெபாமா:5 18/2
கார் கருதி வார் முரசம் ஆர்க்கும் கடல் தானை – புபொவெபாமா:6 19/3
வார் கணையின் முந்தி வரும் – புபொவெபாமா:7 15/4

மேல்

வாரா (2)

அரும் திறல் கட்டூரவர் வாரா முன் – புபொவெபாமா:13 4/1
அடல் முகந்த தானையவர் வாரா முன்னம் – புபொவெபாமா:13 5/3

மேல்

வாராமைக்கு (1)

வடி வேல் அண்ணல் வாராமைக்கு அழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 10/2

மேல்

வாராமைக்குஅழிதல் (1)

வாராமைக்குஅழிதல் இரவுத்தலைச்சேரல் – புபொவெபாமா:16 1/3

மேல்

வாரான்-கொல் (1)

வாரான்-கொல் ஆடும் வலம் – புபொவெபாமா:16 11/4

மேல்

வாரி (1)

வள மனை பாழாக வாரி கொளல் மலிந்து – புபொவெபாமா:3 31/2

மேல்

வாரினை (1)

வாரினை கொண்டு வரற்கு – புபொவெபாமா:9 58/4

மேல்

வால் (3)

அணி நிரை வால் முறுவல் அம் மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 29/3
வால் இழையோர் வினை முடிய – புபொவெபாமா:1 44/1
உருவ வால் வளை உயங்க தோழி – புபொவெபாமா:17 12/1

மேல்

வாழ்க்கை (1)

உயிர் வழங்கும் வாழ்க்கை உறும் – புபொவெபாமா:2 27/4

மேல்

வாழ்க (6)

வண்டு ஆர் கமழ் கண்ணி வாழ்க என்று கண்டாள் – புபொவெபாமா:1 29/2
உலவா வளம் செய்தான் ஊழி வாழ்க என்று – புபொவெபாமா:8 15/1
பகடு வாழ்க என்று பனி வயலுள் ஆமை – புபொவெபாமா:8 65/1
முன்கடை தட்டி பகடு வாழ்க என்னாமுன் – புபொவெபாமா:9 37/3
நின்ற புகழொடு நீடு வாழ்க இ உலகில் – புபொவெபாமா:9 54/1
வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என – புபொவெபாமா:16 3/3

மேல்

வாழ்த்தி (2)

வஞ்சம் இலா கோலானை வாழ்த்தி வயவரும் – புபொவெபாமா:8 17/1
கல்லென் நீர் வேலி கணவன் கழல் வாழ்த்தி
ஒல்லும் வகையால் விருந்தோம்பி செல்லும் தம் – புபொவெபாமா:13 11/1,2

மேல்

வாழ்த்தின்று (2)

கழல் வெய்யோன் கல் வாழ்த்தின்று – புபொவெபாமா:10 26/2
கல்லென ஒலிக்கும் காடு வாழ்த்தின்று – புபொவெபாமா:12 12/2

மேல்

வாழ்ந்தின்று (1)

பரிவு அகல் உள்ளமொடு பால் வாழ்ந்தின்று – புபொவெபாமா:13 14/2

மேல்

வாழ்வு (1)

வந்தார்க்கு உவந்து ஈயும் வாழ்வு – புபொவெபாமா:4 25/4

மேல்

வாழி (2)

ஆழி சூழ் வையத்து அகம் மலிய வாழி
கரு வரை மார்பின் எம் காதலன் நல்க – புபொவெபாமா:13 21/2,3
நினையினும் நினைதியோ வாழி என் நெஞ்சே – புபொவெபாமா:15 23/4

மேல்

வாழியர் (3)

இவள் பயந்து எடுத்தோர் வாழியர் நெடிது என – புபொவெபாமா:14 10/1
எனக்கே நெடியை வாழியர் இரவே – புபொவெபாமா:15 17/4
நிற்கு என்றி வாழியர் நீ – புபொவெபாமா:16 35/4

மேல்

வாழியரோ (1)

நிலவரை மலிய நீடு வாழியரோ – புபொவெபாமா:14 11/4

மேல்

வாள் (69)

வைத்த எயிற்றியர் வாள் கண் இடனாட – புபொவெபாமா:1 27/3
ஒள் வாள் மலைந்தார்க்கும் ஒற்று ஆய்ந்து உரைத்தாற்கும் – புபொவெபாமா:1 31/1
பூண் இலங்கு மென் முலை போது அரி கண் வாள்_நுதல் – புபொவெபாமா:1 45/2
உளப்பட்ட வாய் எல்லாம் ஒள் வாள் கவர – புபொவெபாமா:2 13/3
பூ வாள் உறைகழியா போர்க்களத்துள் ஓவான் – புபொவெபாமா:2 17/2
வெருவரும் வாள் அமர் விளிந்தோன் கண்டு – புபொவெபாமா:2 20/1
வாள் வலி மறவர் சிறப்புரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 26/2
செயிர் வழங்கும் வாள் அமருள் சென்று அடையார் வேல் வாய் – புபொவெபாமா:2 27/3
ஒள் வாள் தானை உருத்து எழுந்தன்று – புபொவெபாமா:3 4/2
கொற்ற வாள் நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 8/2
எறிந்து இலகு ஒள் வாள் இயக்கம் அறிந்து இகலி – புபொவெபாமா:3 9/2
வையகம் வணங்க வாள் ஓச்சினன் என – புபொவெபாமா:3 14/1
தொல் மரபில் வாள் குடியில் – புபொவெபாமா:3 26/1
ஒளிறு வாள் வெள்ளம் உழக்கி களிறு எறிந்து – புபொவெபாமா:3 27/2
வாள் தானை வெள்ளம் வரவு அஞ்சி மீட்டான் – புபொவெபாமா:3 35/2
அழிகுநர் புறக்கொடை அயில் வாள் ஓச்சா – புபொவெபாமா:3 40/1
வாள் குடி வன்கணவர்க்கு – புபொவெபாமா:4 9/4
தன் அமர் ஒள் வாள் என் கை தந்தான் மன்னற்கு – புபொவெபாமா:4 11/2
செரு முனை மேல் வாள் சென்றன்று – புபொவெபாமா:4 14/2
வந்த பின் செல்க என்றான் வாள் – புபொவெபாமா:4 15/4
போர் தாங்கி மின்னும் புல வாள் உறைகழியா – புபொவெபாமா:4 23/3
முயங்கினாள் வாள் முகம் சேர்த்தினாள் ஆங்கே – புபொவெபாமா:4 27/3
பண் போல் கிளவி இ பல்_வளையாள் வாள் முகத்த – புபொவெபாமா:4 49/3
வளையும் வயிரும் ஒலிப்ப வாள் வீசி – புபொவெபாமா:5 7/1
வாள் குரிசில் வான் உலகினான் – புபொவெபாமா:5 14/4
அகத்து அடி உய்யாமை அம் சுடர் வாள் ஓச்சி – புபொவெபாமா:5 16/3
ஒள் வாள் மறவர் உருத்து எழுந்து உம்பர் நாள் – புபொவெபாமா:5 18/1
வலம் தரு வாள் நாள்கொண்டற்று – புபொவெபாமா:6 6/2
வாள் நாள்கொளலும் வழிமொழிந்து வந்து அடையா – புபொவெபாமா:6 7/1
வெள் வாள் கரும் கழல் கால் வெம் சுடர் வேல் தண் அளியான் – புபொவெபாமா:6 11/1
நிறத்து இறுத்த வாள் தானை நேரார் மதிலின் – புபொவெபாமா:6 21/3
வரை மார்பில் வைகின வாள் – புபொவெபாமா:6 29/4
வாள் வாய் மற வேந்தன் வந்து இறுத்தான் நீள் வாயில் – புபொவெபாமா:6 33/2
கிளியொடு நேர் ஆம் கிளவியார் வாள் கண் – புபொவெபாமா:6 43/3
செம் கண் மறவர் சினம் சொரி வாள் சென்று இயங்க – புபொவெபாமா:6 45/1
வம்பு உடை ஒள் வாள் மறவர் தொழுது ஏத்த – புபொவெபாமா:6 49/3
கூர்த்த வாள் மண்ணி கொடி தேரான் பேர்த்தும் – புபொவெபாமா:6 55/2
வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல் – புபொவெபாமா:7 15/2
வாள் வெள்ளம் தன் மேல் வர – புபொவெபாமா:7 27/4
குடை மயங்கிய வாள் அமருள் – புபொவெபாமா:7 28/1
வலி கெழு தோள் வாள் வயவர் – புபொவெபாமா:7 42/1
வேந்தொடு வெள் வாள் விதிர்த்து – புபொவெபாமா:7 43/4
புல வாள் நெடுந்தகை பூம் பொழில் ஆகம் – புபொவெபாமா:7 47/3
வாள் வாய்த்த வடு ஆழ் யாக்கை – புபொவெபாமா:7 50/1
வந்த மறவர் கை வாள் துமிப்ப பைம் தொடி – புபொவெபாமா:7 51/2
வானம் இறைவன் படர்ந்து என வாள் துடுப்பா – புபொவெபாமா:7 53/1
கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோன் வாள் அமர் – புபொவெபாமா:7 53/3
அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர் – புபொவெபாமா:8 5/3
வரை மார்பில் வேல் மூழ்க வாள் அழுவம் தாங்கி – புபொவெபாமா:8 47/3
ஏந்து வாள் தானை இரிய உறைகழித்து – புபொவெபாமா:8 53/1
போந்து வாள் மின்னும் பொரு சமத்து வேந்தர் – புபொவெபாமா:8 53/2
வெள் வாள் வேந்தன் வேண்டியது ஈயவும் – புபொவெபாமா:8 54/1
ஒன்றான் அழல் விழியான் ஒள் வாள் வலன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:8 55/3
வெள் வாள் அமருள் செஞ்சோறு அல்லது – புபொவெபாமா:8 60/1
மறம் தரு வாள் அமர் என்னும் பிறங்கு அழலுள் – புபொவெபாமா:8 61/2
ஒள் வாள் அமருள் உயிர் ஓம்பான் தான் ஈய – புபொவெபாமா:9 15/1
கொள்வார் நடுவண் கொடை ஓம்பான் வெள் வாள்
கழியாமே மன்னர் கதம் காற்றும் வேலான் – புபொவெபாமா:9 15/2,3
வளைகள் வயிர் இயம்பும் வாள் தானை வேந்தே – புபொவெபாமா:9 39/3
வாள் வினை நீக்கி வருக விருந்து என்னும் – புபொவெபாமா:9 54/3
வய களிற்றான் வாள் புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 69/2
வலம் தரிய ஏந்திய வாள் – புபொவெபாமா:9 70/4
ஓடு அரி கண்ணாய் உறைகழி வாள் மின்னிற்றால் – புபொவெபாமா:9 92/3
வரிப்பந்து கொண்டு ஒளித்தாய் வாள் வேந்தன் மைந்தா – புபொவெபாமா:9 100/1
கொல் களிறு ஊர்வர் கொலை மலி வாள் மறவர் – புபொவெபாமா:10 7/1
வாள் அமரின் முன் விலக்கி வான் படர்வார் யார்-கொலோ – புபொவெபாமா:10 15/1
வாள் புகா ஊட்டி வடி மணி நின்று இயம்ப – புபொவெபாமா:10 29/1
பிறை புரை வாள் நுதல் பீர் அரும்ப மென் தோள் – புபொவெபாமா:15 11/1
ஒள் வாள் போல் மாலை உயல் வேண்டும் கள் வாய – புபொவெபாமா:17 7/2
கயல் கூடு வாள் முகத்தாள் கண்ணிய நெஞ்சம் – புபொவெபாமா:17 17/1

மேல்

வாள்_நுதல் (1)

பூண் இலங்கு மென் முலை போது அரி கண் வாள்_நுதல்
தான் முருகு மெய்ந்நிறீஇ தாமம் புறம் திளைப்ப – புபொவெபாமா:1 45/2,3

மேல்

வாள்செலவு (1)

வாள்செலவு என்றா குடையதுசெலவே – புபொவெபாமா:4 1/3

மேல்

வாள்நாள்கோளே (1)

வாள்நாள்கோளே முரசஉழிஞை – புபொவெபாமா:6 1/2

மேல்

வாள்நிலை (1)

கூடார் பிணிக்கும் குடைநிலை வாள்நிலை
கொற்றவைநிலையே கொற்றவஞ்சி – புபொவெபாமா:3 1/2,3

மேல்

வாள்மங்கலமே (1)

குடைமங்கலமொடு வாள்மங்கலமே
மண்ணுமங்கலமே ஓம்படை ஏனை – புபொவெபாமா:9 1/18,19

மேல்

வாள்மண்ணுநிலையே (1)

வாள்மண்ணுநிலையே மண்ணுமங்கலமே – புபொவெபாமா:6 1/12

மேல்

வாளின் (1)

மண்ணிய வாளின் மறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:6 54/2

மேல்

வாளும் (2)

வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும்
செயிர் மேல் கனல் விளைப்ப சீறி உயிர் மேல் – புபொவெபாமா:7 9/1,2
ஓரான் உறைகழியான் ஒள் வாளும் தேரார்க்கும் – புபொவெபாமா:7 45/2

மேல்

வாளை (1)

வாளை பிறழும் கயம் கடுப்ப வந்து அடையார் – புபொவெபாமா:7 43/1

மேல்

வாளொடு (1)

வாளொடு வைகுவேன் யான் ஆக நாளும் – புபொவெபாமா:2 23/2

மேல்

வாளோடு (2)

கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு
முன் தோன்றி மூத்த குடி – புபொவெபாமா:2 29/3,4
உறு சுடர் வாளோடு ஒருகால் விலங்கின் – புபொவெபாமா:7 17/1

மேல்

வான் (13)

தான் படை தீண்டா தறுகண்ணன் வான் படர்தல் – புபொவெபாமா:3 41/2
வாள் குரிசில் வான் உலகினான் – புபொவெபாமா:5 14/4
வான் ஆர் மின் ஆகி வழி நுடங்கும் நோனா – புபொவெபாமா:7 35/2
வான் தோய் வாகை திணையது வகையே – புபொவெபாமா:8 1/19
வழங்கும் தடக்கையான் வான் தோய் நகருள் – புபொவெபாமா:8 9/3
கூற்று அனையான் வியன் கட்டூர் கூதிர் வான் துளி வழங்க – புபொவெபாமா:8 30/1
வான் காவல் கொண்டான் வழிநின்று வைகலும் – புபொவெபாமா:8 51/3
வான் தோயும் மலை அன்ன – புபொவெபாமா:8 62/1
வரிசை கருதாது வான் போல் தடக்கை – புபொவெபாமா:9 11/1
சூழ் கதிர் வான் விளக்கும் வெள்ளி சுடர் விரிய – புபொவெபாமா:9 33/1
சூடிய வான் பிறையோய் சூழ் சுடலை நீற்று அரங்கத்து – புபொவெபாமா:9 86/1
வாள் அமரின் முன் விலக்கி வான் படர்வார் யார்-கொலோ – புபொவெபாமா:10 15/1
வழி காண மின்னுக வான் – புபொவெபாமா:16 13/4

மேல்

வான்மையார் (1)

சங்கம் போல் வான்மையார் சால்பு – புபொவெபாமா:8 63/4

மேல்

வானகத்து (1)

வானகத்து உய்க்கும் வழி – புபொவெபாமா:8 29/4

மேல்

வானத்து (3)

ஊடு உலாய் வானத்து ஒளி மறைப்ப நாடு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 45/2
இரும் கண் வானத்து இமையோருழை – புபொவெபாமா:9 83/1
வானத்து இயலும் மதி-அகத்து வைகலும் – புபொவெபாமா:17 19/1

மேல்

வானம் (4)

பருதி செல் வானம் பரந்து உருகி அன்ன – புபொவெபாமா:4 21/1
வானம் இறைவன் படர்ந்து என வாள் துடுப்பா – புபொவெபாமா:7 53/1
பரிசிலர்க்கு வானம் பனி மலர் பைம் தார் – புபொவெபாமா:9 3/3
கண்டான் மலைந்தான் கதிர் வானம் காட்டியே – புபொவெபாமா:18 4/1

மேல்

வானவர் (1)

வாங்கு வில் தடக்கை வானவர் மருமான் – புபொவெபாமா:0 5/8

மேல்

வானவன் (2)

புல வேல் வானவன் பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 2/2
தேர் அதிர பொங்கும் திருந்து வேல் வானவன்
போர் எதிரின் போந்தையாம் பூ – புபொவெபாமா:10 3/3,4

மேல்

வானவனை (1)

வயங்கிய புகழ் வானவனை
பயன் கருதி பழிச்சினர் பணிந்தன்று – புபொவெபாமா:9 87/1,2

மேல்

வானோர் (1)

மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்ட – புபொவெபாமா:0 5/1

மேல்

வானோர்கள் (1)

கா மருவும் வானோர்கள் காதலி-கொல் தேம் மொழி – புபொவெபாமா:14 5/2

மேல்