மௌ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மௌவல் 1

மௌவல் (1)

மௌவல் விரியும் மணம் கமழ் மால் மாலை – புபொவெபாமா:13 19/1

மேல்