மை முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மை (7)

மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10
மை அணல் காளை மகிழ் துடி கை அணல் – புபொவெபாமா:1 27/2
மை_அறு சிறப்பின் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:11 1/7
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5
மை அமர் உண்கண் மடந்தை கண் – புபொவெபாமா:14 5/3
மை வரை நாடனை மடந்தை பின்னரும் – புபொவெபாமா:15 12/1
மை வரை நாடன் மார்பகம் பொருந்தி – புபொவெபாமா:16 24/1

மேல்

மை_அறு (3)

மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10
மை_அறு சிறப்பின் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:11 1/7
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5

மேல்

மைந்த (1)

மரிய கழி கேண்மை மைந்த தெரியின் – புபொவெபாமா:17 35/2

மேல்

மைந்தர் (5)

தொடு கழல் மைந்தர் தொழில் – புபொவெபாமா:3 13/4
மைந்தர் மறிய மறம் கடந்து பைம் தார் – புபொவெபாமா:6 29/2
அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர்
கழலொடு பூம் கண்ணி கச்சு – புபொவெபாமா:8 5/3,4
உள்ளா மைந்தர் உயிர்ப்பலி கொடுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 60/2
இள மைந்தர் நலம் வேட்ட – புபொவெபாமா:9 99/1

மேல்

மைந்தரும் (1)

நீங்கா காதல் மைந்தரும் மகளிரும் – புபொவெபாமா:9 101/1

மேல்

மைந்தற்கு (1)

மற மைந்தற்கு மட்டு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:4 42/2

மேல்

மைந்தன் (3)

மனையகத்து உறையும் மைந்தன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 6/2
மைந்தன் குரிசில் மழை வள்ளல் எந்தை – புபொவெபாமா:11 7/2
மற்று அவர் சேரியில் மைந்தன் உறைந்தமை – புபொவெபாமா:17 32/1

மேல்

மைந்தனை (1)

வண்டு அமர் குஞ்சி மைந்தனை நயந்த – புபொவெபாமா:15 6/1

மேல்

மைந்தா (1)

வரிப்பந்து கொண்டு ஒளித்தாய் வாள் வேந்தன் மைந்தா
அரி கண்ணி அஞ்சி அலற எரி கதிர் வேல் – புபொவெபாமா:9 100/1,2

மேல்

மைந்தின் (1)

மண்டு அமருள் மாறா மைந்தின்
கொண்டான் தலையோடு கோல் வளை முடிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 26/1,2

மேல்

மைந்து (2)

மைந்து உடை ஆடவர் செய் தொழில் கூறலும் – புபொவெபாமா:3 12/1
மைந்து உயர மறம் கடந்தான் – புபொவெபாமா:4 22/1

மேல்

மையல் (1)

ஐயம் நனி நீங்க ஆடினாள் மையல்
அயல் மனை பெண்டிரொடு அன்னை சொல் அஞ்சி – புபொவெபாமா:17 21/2,3

மேல்

மையாக்கும் (1)

வேத்தவையுள் மையாக்கும் வேந்து – புபொவெபாமா:9 27/4

மேல்

மையாந்து (1)

மையாந்து ஒடுங்கி மறைந்தாங்கு வையகத்து – புபொவெபாமா:9 27/2

மேல்