மே முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மேம்பட்ட (1)

மன் மேம்பட்ட மதி குடையோற்கு – புபொவெபாமா:2 22/1

மேல்

மேம்பட்டான் (1)

மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான்
வேல் கொண்ட கண்ணாளை மீட்டு – புபொவெபாமா:18 14/3,4

மேல்

மேம்பாடு (1)

தன் மேம்பாடு தான் எடுத்துரைத்தற்று – புபொவெபாமா:2 22/2

மேல்

மேய்ந்து (1)

புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும் – புபொவெபாமா:1 25/1

மேல்

மேயா (1)

நாள்நாளும் மேயா நகை – புபொவெபாமா:17 17/4

மேல்

மேயார்க்கு (1)

விண் மேயார்க்கு கல் கண்டன்று – புபொவெபாமா:10 18/2

மேல்

மேல் (48)

நடையூறு சொல் மடந்தை நல்குவது நம் மேல்
இடையூறு நீங்குவது எல்லாம் புடையூறும் – புபொவெபாமா:0 1/1,2
கலவார் முனை மேல்
செலவு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 8/1,2
வில் மேல் அசைஇய கை வெல்_கழலான் தன் மேல் – புபொவெபாமா:1 25/2
வில் மேல் அசைஇய கை வெல்_கழலான் தன் மேல்
கடு வரை நீரின் கடுத்து வர கண்டும் – புபொவெபாமா:1 25/2,3
வெம் கள் மலிய விளிவது-கொல் வேற்றார் மேல்
செம் கண் மறவர் சினம் – புபொவெபாமா:1 33/3,4
மேவார் உயிர் உணங்க மேல் முடித்த பிள்ளையன் – புபொவெபாமா:2 17/1
செற்றார் மேல் செலவு அமர்ந்து – புபொவெபாமா:3 8/1
கான் படு தீயில் கலவார் தன் மேல் வரினும் – புபொவெபாமா:3 41/1
மடங்கலின் சீறி மலைத்து எழுந்தார் மண் மேல்
இடம் கெட சென்று இருத்த பின்னும் நுடங்கு எரி போல் – புபொவெபாமா:3 49/1,2
வெல்ல பெருகும் படையாற்கு வேந்தர் மேல்
செல்ல பெருகும் சினம் – புபொவெபாமா:3 49/3,4
மேல் வரும் படை வரல் மிகவும் ஆற்றா – புபொவெபாமா:4 4/1
மன் மேல் வரும் என நோக்கான் மலர் மார்பின் – புபொவெபாமா:4 5/1
செரு முனை மேல் வாள் சென்றன்று – புபொவெபாமா:4 14/2
நாட்டி பொறி செறிந்து நண்ணார் மேல் செல்க என்று – புபொவெபாமா:4 17/3
மிக தடிந்தார் மேல் நின்றவர் – புபொவெபாமா:5 16/4
கருதாதார் மதில் குமரி மேல்
ஒருதான் ஆகி இகல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 26/1,2
மிடல் சாய மேல் இவர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:6 38/2
வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும் – புபொவெபாமா:7 9/1
செயிர் மேல் கனல் விளைப்ப சீறி உயிர் மேல் – புபொவெபாமா:7 9/2
செயிர் மேல் கனல் விளைப்ப சீறி உயிர் மேல்
பல கழியுமேனும் பரி மான் தேர் மன்னர்க்கு – புபொவெபாமா:7 9/2,3
இலை புனை தண் தார் இறைவன் மேல் வந்த – புபொவெபாமா:7 19/3
ஒட்டார் புறத்தின் மேல் ஊர்ந்து – புபொவெபாமா:7 21/4
வாள் வெள்ளம் தன் மேல் வர – புபொவெபாமா:7 27/4
கை கொண்ட எஃகம் கடும் களிற்றின் மேல் போக்கி – புபொவெபாமா:7 29/3
மேல் மூவரும் மனம் புகல – புபொவெபாமா:8 22/1
நீறு மேல் பூத்த நெருப்பு – புபொவெபாமா:8 25/4
கைபோய் கணை உதைப்ப காவலன் மேல் ஓடி – புபொவெபாமா:8 45/3
ஒரு நாள் மடியின் உலகின் மேல் நில்லா – புபொவெபாமா:8 49/3
மெய் ஐந்தும் மீது ஊர வைகாது மேல் வந்த – புபொவெபாமா:8 67/3
பூ மலர் மேல் புள் ஒலிக்கும் பொய்கை சூழ் தாமரை – புபொவெபாமா:9 19/3
வெய்யோன் கதிர் விரிய விண் மேல் ஒளி எல்லாம் – புபொவெபாமா:9 27/1
வருவான்-கொல் வந்து என் வன முலை மேல் வைகி – புபொவெபாமா:9 90/3
நல்கு எனின் நா_மிசையாள் நோம் என்னும் சேவடி மேல்
ஒல்கு எனின் உச்சியாள் நோம் என்னும் மல்கு இருள் – புபொவெபாமா:9 96/1,2
செங்கோலன் நும் கோ சின களிற்றின் மேல் வரினும் – புபொவெபாமா:9 100/3
எம் மனை யாம் மகிழ ஏழகம் மேல் கொளினும் – புபொவெபாமா:10 11/1
பொலம் கழல் கால் மேல் புனைவு – புபொவெபாமா:10 15/4
கார் அடகின் மேல் வைத்தாள் கை – புபொவெபாமா:11 9/4
பாய நெறி மேல் படர்ந்து ஒடுங்கி தீய – புபொவெபாமா:12 7/2
தாமரை மேல் வைகிய தையல்-கொல் தாழ் தளிரின் – புபொவெபாமா:14 5/1
குரும்பை வரி முலை மேல் கோல நெடும் கண் – புபொவெபாமா:15 9/1
பெண் மேல் நலிவு பிழை என்னாய் பேதுறீஇ – புபொவெபாமா:15 17/1
விண் மேல் இயங்கும் மதி விலக்கி மண் மேல் – புபொவெபாமா:15 17/2
விண் மேல் இயங்கும் மதி விலக்கி மண் மேல்
நினக்கே செய் பகை எவன்-கொல் – புபொவெபாமா:15 17/2,3
நயம் வரும் பள்ளி மேல் நல்கி கயவா – புபொவெபாமா:15 19/2
பாடக சீறடியின் மேல் பணிய நாடகமா – புபொவெபாமா:15 21/2
அணிவரும் பூம் சிலம்பு ஆர்க்கும் அடி மேல்
மணி வரை மார்பன் மயங்கி பணியவும் – புபொவெபாமா:16 35/1,2
குனி மடல்மா பண்ணி மேல் கொண்டு – புபொவெபாமா:17 5/4
மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் – புபொவெபாமா:18 14/3

மேல்

மேல்கொண்டு (1)

நாவாயும் தோணியும் மேல்கொண்டு நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 35/1

மேல்

மேலார் (1)

மேலார் இறை அமருள் மின் ஆர் சினம் சொரியும் – புபொவெபாமா:9 17/1

மேல்

மேலார்க்கும் (1)

வெம் பரி மா ஊர்ந்தார்க்கும் வெல் களிற்றின் மேலார்க்கும்
கம்பமா நின்றான் களத்து – புபொவெபாமா:7 45/3,4

மேல்

மேலுலகம் (2)

பைம் தொடி மேலுலகம் எய்த படர் உழந்த – புபொவெபாமா:11 7/1
பொய்_இல் புலவர் புரிந்து உறையும் மேலுலகம்
ஐயம் ஒன்று இன்றி அறிந்து உரைப்பின் வெய்ய – புபொவெபாமா:12 9/1,2

மேல்

மேலே (1)

அழல் சுரம் தாம் படர்ந்தார் ஆன் சுவட்டின் மேலே
நிழல் கதிர் வேல் மின்ன நிரைத்து – புபொவெபாமா:2 7/3,4

மேல்

மேவரு (2)

மிக தாய செம் குருதி மேவரு மார்பின் – புபொவெபாமா:5 12/1
மேவரு மன்னன் கொடி புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 77/2

மேல்

மேவரும் (2)

ஓவல் அறியாது உயிர்க்கு உவகை மேவரும் சீர் – புபொவெபாமா:8 7/2
மேவரும் கணவன் தணப்ப தன்-வயின் – புபொவெபாமா:13 18/1

மேல்

மேவார் (3)

மேவார் உயிர் உணங்க மேல் முடித்த பிள்ளையன் – புபொவெபாமா:2 17/1
யாவை விழுமிய யாம் உணரேம் மேவார்
மறத்தொடு மல்லர் மறம் கடந்த காளை – புபொவெபாமா:9 9/2,3
நாவு உடை நல் மணி நன்கு இயம்ப மேவார்
அழல் மறம் காற்றி அவிந்தார்க்கு என்று ஏத்தி – புபொவெபாமா:10 19/2,3

மேல்

மேற்கொண்டு (1)

மறத்திடை மானம் மேற்கொண்டு – புபொவெபாமா:5 12/4

மேல்

மேனியான் (1)

பூம் கண் நெடு முடி பூவைப்பூ மேனியான்
பாம்பு உண் பறவை கொடி போல ஓங்குக – புபொவெபாமா:9 78/1,2

மேல்

மேனியும் (1)

பைம் தளிர் மேனியும் பாராட்டி தந்தை – புபொவெபாமா:6 59/2

மேல்