மெ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மெய் (3)

மெய் கொண்டான் பின்னரும் மீட்டு – புபொவெபாமா:7 29/4
மெய் ஆய பொருள் நயந்தன்று – புபொவெபாமா:8 66/2
மெய் ஐந்தும் மீது ஊர வைகாது மேல் வந்த – புபொவெபாமா:8 67/3

மேல்

மெய்ந்நிறீஇ (2)

தான் முருகு மெய்ந்நிறீஇ தாமம் புறம் திளைப்ப – புபொவெபாமா:1 45/3
மிகை அணங்கு மெய்ந்நிறீஇ மீளி மறவர் – புபொவெபாமா:10 17/1

மேல்

மெய்யின் (1)

மெய்யின் ஆர் தமிழ் வெண்பா மாலையுள் – புபொவெபாமா:18 1/13

மேல்

மெல் (3)

மாதர் மெல் இயல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 44/2
அரும்பு இவர் மெல் முலை தொத்தா பெரும் பணை தோள் – புபொவெபாமா:14 3/2
யாம் உயங்கும் மெல் முலையால் யாணர் வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:16 21/1

மேல்

மெலிதல் (1)

காண்டல் நயத்தல் உட்கோள் மெலிதல்
மெலிவொடுவைகல் காண்டல்வலித்தல் – புபொவெபாமா:15 1/1,2

மேல்

மெலிய (1)

பகை மெலிய பாசறை உளான் – புபொவெபாமா:3 43/4

மேல்

மெலிவின் (1)

அணி_இழை மெலிவின் ஆற்றல் கூறின்று – புபொவெபாமா:15 10/2

மேல்

மெலிவொடு (1)

மென் தோள் அரிவை மெலிவொடு வைகின்று – புபொவெபாமா:15 8/2

மேல்

மெலிவொடுவைகல் (1)

மெலிவொடுவைகல் காண்டல்வலித்தல் – புபொவெபாமா:15 1/2

மேல்

மென் (9)

பூண் இலங்கு மென் முலை போது அரி கண் வாள்_நுதல் – புபொவெபாமா:1 45/2
அம் தழை அல்குலும் ஆடு அமை மென் தோளும் – புபொவெபாமா:6 59/1
வாடிய மென் தோள் வளை ஒலிப்ப கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 102/2
புகலாது ஒழுகும் புரி வளையார் மென் தோள் – புபொவெபாமா:12 3/3
அம் மென் கிளவி கிளி பயில ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 13/1
மென் தோள் அரிவை மெலிவொடு வைகின்று – புபொவெபாமா:15 8/2
பிறை புரை வாள் நுதல் பீர் அரும்ப மென் தோள் – புபொவெபாமா:15 11/1
அடும் படர் மூழ்கி அமை மென் தோள் வாட – புபொவெபாமா:16 17/3
பெரும் பணை மென் தோள் பிரிந்தார் எம் உள்ளி – புபொவெபாமா:17 13/1

மேல்