மூ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மூட்டி (1)

களரி கனல் முழங்க மூட்டி விளரிப்பண் – புபொவெபாமா:7 23/2

மேல்

மூத்த (1)

முன் தோன்றி மூத்த குடி – புபொவெபாமா:2 29/4

மேல்

மூதானந்தம் (2)

மாலைநிலையே மூதானந்தம்
ஆனந்தம்மே ஆனந்தப்பையுள் – புபொவெபாமா:11 1/4,5
முடியான் அவிதலும் மூதானந்தம் – புபொவெபாமா:11 20/2

மேல்

மூதில் (2)

மூதில் மடவாள் முயக்கு – புபொவெபாமா:8 31/4
முதல்வர் கல் தான் காட்டி மூதில் மடவாள் – புபொவெபாமா:8 43/3

மேல்

மூதின்முல்லை (1)

மூதின்முல்லை ஏறாண்முல்லை – புபொவெபாமா:8 1/11

மேல்

மூது (1)

மூது அரில் நிவந்த முது கழை ஆர் இடை – புபொவெபாமா:11 4/1

மேல்

மூதுரை (1)

மூதுரை பொருந்திய முதுமொழிக்காஞ்சி – புபொவெபாமா:12 1/1

மேல்

மூப்பு (2)

ஆங்கு அவன் மூப்பு அவர்க்கு அரும் களி தரும் என – புபொவெபாமா:17 28/1
முழங்கு புனல் ஊரன் மூப்பு – புபொவெபாமா:17 29/4

மேல்

மூப்பும் (1)

ஆம் இனி மூப்பும் அகன்றது இளமையும் – புபொவெபாமா:8 67/1

மேல்

மூப்போடு (1)

இளமை நிலை தளர மூப்போடு இறைஞ்சி – புபொவெபாமா:12 11/1

மேல்

மூரி (2)

முன்னர் முரசு இரங்க மூரி கடல் தானை – புபொவெபாமா:3 7/1
முன்னரும் பின்னரும் மூரி கடல் தானை – புபொவெபாமா:7 39/1

மேல்

மூவர் (1)

மூவர் கொடியுள்ளும் ஒன்றொடு பொரீஇ – புபொவெபாமா:9 77/1

மேல்

மூவரில் (1)

மூவரில் ஒருவனை எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 6/2

மேல்

மூவரும் (2)

மேல் மூவரும் மனம் புகல – புபொவெபாமா:8 22/1
மூவரும் நெஞ்சு அமர முற்றி அவரவர் – புபொவெபாமா:8 23/1

மேல்

மூவா (1)

மூவா விழு புகழ் முல்லை தார் செம்பியன் – புபொவெபாமா:9 68/3

மேல்

மூவீரைந்தும் (1)

மூன்று தலையிட்ட மூவீரைந்தும்
வான் தோய் வாகை திணையது வகையே – புபொவெபாமா:8 1/18,19

மேல்

மூவுலகில் (1)

இ மூவுலகில் இருள் கடியும் ஆய் கதிர் போல் – புபொவெபாமா:8 27/1

மேல்

மூழ்க (2)

வரை மார்பில் வேல் மூழ்க வாள் அழுவம் தாங்கி – புபொவெபாமா:8 47/3
கதிர் வேல் கணவனொடு கனை எரி மூழ்க
மதி ஏர் நுதலி மாலை நின்றன்று – புபொவெபாமா:11 16/1,2

மேல்

மூழ்கி (2)

நீர் பலகால் மூழ்கி நிலத்து அசைஇ தோல் உடீஇ – புபொவெபாமா:8 29/1
அடும் படர் மூழ்கி அமை மென் தோள் வாட – புபொவெபாமா:16 17/3

மேல்

மூழ்கும் (1)

காதல் கணவனொடு கனை எரி மூழ்கும்
மாதர் மெல் இயல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 44/1,2

மேல்

மூழை (1)

தொடு கழலார் மூழை துடுப்பு – புபொவெபாமா:6 47/4

மேல்

மூளை (1)

மூளை அம் சோற்றை முகந்து – புபொவெபாமா:8 13/4

மேல்

மூன்று (2)

மூன்று தலையிட்ட மூவீரைந்தும் – புபொவெபாமா:8 1/18
ஒன்றில் இரண்டு ஆய்ந்து மூன்று அடக்கி நான்கினால் – புபொவெபாமா:9 74/1

மேல்

மூன்றும் (4)

இயங்கு அரணம் மூன்றும் எரித்தான் தயங்கு இணர் – புபொவெபாமா:6 17/2
அ மூன்றும் முற்ற அறிதலால் தம்மின் – புபொவெபாமா:8 27/2
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5
போகிய மூன்றும் புறப்புறம் ஆகும் – புபொவெபாமா:19 1/5

மேல்