மீ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மீட்டான் (1)

வாள் தானை வெள்ளம் வரவு அஞ்சி மீட்டான்
மலையா மற மன்னன் மால் வரையே போலும் – புபொவெபாமா:3 35/2,3

மேல்

மீட்டு (2)

மெய் கொண்டான் பின்னரும் மீட்டு – புபொவெபாமா:7 29/4
வேல் கொண்ட கண்ணாளை மீட்டு – புபொவெபாமா:18 14/4

மேல்

மீட்டும் (1)

மீட்டும் மிடை மணி பூணானை காட்டு என்று – புபொவெபாமா:15 13/2

மேல்

மீடல் (1)

சூடல் மலைந்த சுழல் கண் பேய் மீடல்
மறந்த வேல் ஞாட்பின் மலைந்தவர் மார்பம் – புபொவெபாமா:7 31/2,3

மேல்

மீண்டது (1)

என்று அன்றி மீண்டது இலர் – புபொவெபாமா:8 37/4

மேல்

மீண்டு (1)

ஏவல் எதிர்கொண்டு மீண்டு உரையான் ஏவல் – புபொவெபாமா:8 23/2

மேல்

மீது (1)

மெய் ஐந்தும் மீது ஊர வைகாது மேல் வந்த – புபொவெபாமா:8 67/3

மேல்

மீளவும் (1)

பொருது அழிந்து மீளவும் பூம் கழலான் மீளான் – புபொவெபாமா:2 15/3

மேல்

மீளா (1)

வென்று அன்றி மீளா விறல் வேந்தர் வெம் பகை – புபொவெபாமா:8 37/3

மேல்

மீளான் (1)

பொருது அழிந்து மீளவும் பூம் கழலான் மீளான்
ஒருதனியே நின்றான் உளன் – புபொவெபாமா:2 15/3,4

மேல்

மீளி (3)

கூளி மலி படை கொற்றவை மீளி
அரண் முருங்க ஆகோள் கருதின் அடையார் – புபொவெபாமா:1 43/2,3
மின் ஆர் சினம் சொரி வேல் மீளி கடல் தானை – புபொவெபாமா:7 11/1
மிகை அணங்கு மெய்ந்நிறீஇ மீளி மறவர் – புபொவெபாமா:10 17/1

மேல்

மீளியாளர்க்கு (1)

மீளியாளர்க்கு மிக உய்த்தன்று – புபொவெபாமா:3 18/2

மேல்