மா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 28
மா_வலான் 1
மாக்கள் 1
மாட்டிய 1
மாட 1
மாடத்து 1
மாடம் 1
மாண் 3
மாண்_இழைக்கு 1
மாண்ட 2
மாதர் 3
மாதராம் 1
மாந்தர் 1
மாமை 3
மாய்ந்து 4
மாய 1
மாயம் 1
மாயவன் 1
மாயா 1
மாயும் 1
மார்ப 2
மார்பகம் 1
மார்பம் 7
மார்பன் 5
மார்பில் 6
மார்பின் 9
மார்பினான் 1
மார்பு 3
மாராயவஞ்சி 1
மாரி 3
மால் 10
மாலை 28
மாலைநிலையே 1
மாலையால் 1
மாலையுள் 1
மாவும் 2
மாவொடு 1
மாற்ற 1
மாற்ற_அரும் 1
மாற்றார் 2
மாற்றார்-அது 1
மாற்றான் 1
மாற்றி 2
மாறா 4
மாறாக 1
மாறு 5
மாறுகொண்டார் 1
மான் 7
மான்-அது 1
மான்ற 1
மான 1
மானம் 1
மானமும் 1
மானமே 1
மானும் 1
மானை 1
மானொடு 1

மா (28)

அணி நிரை வால் முறுவல் அம் மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 29/3
இளி கொண்ட தீம் சொல் இள மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 33/1
கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள – புபொவெபாமா:3 21/1
கொலை யானை பாய்_மா கொடுத்து – புபொவெபாமா:3 35/4
அளிய கழல் வேந்தர் அம் மா அரிவை – புபொவெபாமா:4 49/1
ஓங்கல் மதிலுள் ஒரு தனி மா ஞாங்கர் – புபொவெபாமா:5 10/2
கொய் உளை_மா கொல் களிறு பண் விடுக வையகத்து – புபொவெபாமா:6 5/2
மா கண் முரசம் மழை – புபொவெபாமா:6 9/4
மா உடை தார் மணி_வண்ணன் – புபொவெபாமா:6 14/1
மா கொள் உழிஞை மலைந்து – புபொவெபாமா:6 17/4
கரும் கடலுள் மா தடிந்தான் – புபொவெபாமா:6 18/1
காவலும் யானையும் கைக்கொண்டான் மா_வலான் – புபொவெபாமா:6 49/2
ஆர் கழல் மன்னன் அலங்கு உளை_மா வெம் சிலை – புபொவெபாமா:7 15/3
வெம் பரி மா ஊர்ந்தார்க்கும் வெல் களிற்றின் மேலார்க்கும் – புபொவெபாமா:7 45/3
கதிர் வழங்கு மா மலை காம்பு – புபொவெபாமா:8 57/4
மா மலை போல் மன்னுக நீ – புபொவெபாமா:9 76/4
திகழ் ஒளிய மா விசும்பு சேர இகழ்வார் முன் – புபொவெபாமா:11 27/2
மலை ஓங்கிய மா நிலத்து – புபொவெபாமா:12 4/1
திரி கோட்ட மா இரிய தேர் – புபொவெபாமா:13 7/4
மா நிலத்து இயலும் மாதராம் என – புபொவெபாமா:14 6/1
மா இரும் கங்குல் மா மலை நாடனை – புபொவெபாமா:16 36/1
மா இரும் கங்குல் மா மலை நாடனை – புபொவெபாமா:16 36/1
வில் ஏர் உழவர் விடர் ஓங்கும் மா மலை – புபொவெபாமா:17 3/3
மா மயிலும் ஆலும் மலை – புபொவெபாமா:17 13/4
மாலை துயலும் அருவிய மா மலை – புபொவெபாமா:18 4/3
திரி கோட்ட மா இரிய சீறி பொருகளம் – புபொவெபாமா:18 8/2
கந்து மறமும் கறங்கு உளை_மா முந்து உற – புபொவெபாமா:18 14/2
கலி மணி திண் தேரால் காளை கலி_மா – புபொவெபாமா:18 15/2

மேல்

மா_வலான் (1)

காவலும் யானையும் கைக்கொண்டான் மா_வலான்
வம்பு உடை ஒள் வாள் மறவர் தொழுது ஏத்த – புபொவெபாமா:6 49/2,3

மேல்

மாக்கள் (1)

கருவி_மாக்கள் கையறவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 20/2

மேல்

மாட்டிய (1)

மாட்டிய பிள்ளை மறவர் நிறம் திறந்து – புபொவெபாமா:2 19/1

மேல்

மாட (1)

மாட மருகின் மழை – புபொவெபாமா:9 92/4

மேல்

மாடத்து (1)

எழுது எழில் மாடத்து இடன் எல்லாம் நூறி – புபொவெபாமா:6 53/1

மேல்

மாடம் (1)

குரை அழல் மண்டிய கோடு உயர் மாடம்
சுரையொடு பேய்ப்பீர்க்கும் சுமந்த நிரை திண் தேர் – புபொவெபாமா:3 51/1,2

மேல்

மாண் (3)

மணி வளை நெகிழ மாண் நலம் தொலைய – புபொவெபாமா:15 10/1
மாண்_இழைக்கு வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 22/1
மாண் நலம் கொள்ளும் மகிழ்நன் தணக்குமேல் – புபொவெபாமா:17 31/1

மேல்

மாண்_இழைக்கு (1)

மாண்_இழைக்கு வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 22/1

மேல்

மாண்ட (2)

ஏ மாண்ட நெடும் புரிசை – புபொவெபாமா:5 9/1
மாண்ட சாயல் மனை இறந்தன்று – புபொவெபாமா:16 12/2

மேல்

மாதர் (3)

மாதர் மெல் இயல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 44/2
மாதர் மகிழ்ந்த குழவியும் ஊரின் – புபொவெபாமா:9 1/30
கோதை தாரும் இடை குழைய மாதர்
கலந்தாள் கலந்து கடைக்கண்ணால் கங்குல் – புபொவெபாமா:16 25/2,3

மேல்

மாதராம் (1)

மா நிலத்து இயலும் மாதராம் என – புபொவெபாமா:14 6/1

மேல்

மாந்தர் (1)

அவை மாந்தர் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 38/2

மேல்

மாமை (3)

மாமை பொன் நிறம் பசப்ப – புபொவெபாமா:15 13/3
தன் கொண்டு மாமை தகை இழந்த என் காண – புபொவெபாமா:16 5/2
அவளொடு மாமை ஒப்பான இவளொடு – புபொவெபாமா:18 20/2

மேல்

மாய்ந்து (4)

குருந்து அலர் கண்ணி கொழுநன் மாய்ந்து என – புபொவெபாமா:11 8/1
பல் இதழ் மழை கண் பாலகன் மாய்ந்து என – புபொவெபாமா:11 12/1
வேந்தன் மாய்ந்து என வியல் இடம் புலம்பினும் – புபொவெபாமா:11 14/1
செய் கழல் மன்னன் மாய்ந்து என சேர்ந்தோர் – புபொவெபாமா:11 28/1

மேல்

மாய (1)

மாய போர் மன்னன் மதில் – புபொவெபாமா:6 23/4

மேல்

மாயம் (1)

மாயவன் மாயம் அதுவால் மணி நிரையுள் – புபொவெபாமா:9 80/1

மேல்

மாயவன் (1)

மாயவன் மாயம் அதுவால் மணி நிரையுள் – புபொவெபாமா:9 80/1

மேல்

மாயா (1)

மாயா நிதியம் மனை செறீஇ ஈயாது – புபொவெபாமா:12 5/2

மேல்

மாயும் (1)

பாயினார் மாயும் வகையால் பல காப்பும் – புபொவெபாமா:5 5/1

மேல்

மார்ப (2)

மலை படு சாந்தம் மலர் மார்ப யாம் நின் – புபொவெபாமா:9 94/1
தாதொடு வண்டு இமிரும் தாம வரை மார்ப
தூதொடு வந்தேன் தொழ – புபொவெபாமா:17 7/3,4

மேல்

மார்பகம் (1)

மை வரை நாடன் மார்பகம் பொருந்தி – புபொவெபாமா:16 24/1

மேல்

மார்பம் (7)

மறந்த வேல் ஞாட்பின் மலைந்தவர் மார்பம்
திறந்த வேல் கையில் திரித்து – புபொவெபாமா:7 31/3,4
புண் உடை மார்பம் பொருகளத்து புல்லினார் – புபொவெபாமா:7 49/3
வில் ஏர் நுதலி விறலோன் மார்பம்
புல்லேம் யாம் என புலந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 93/1,2
மலை மலிந்து அன்ன மார்பம்
முலை மலிந்து ஊழூழ் முயங்குங்காலே – புபொவெபாமா:15 5/3,4
எழுது எழில் மார்பம் எனக்கு உரித்தாக என்று – புபொவெபாமா:16 3/1
பிணை ஆர மார்பம் பிணைய துணையாய் – புபொவெபாமா:16 13/2
மாலையால் மார்பம் பிணித்து – புபொவெபாமா:16 27/4

மேல்

மார்பன் (5)

தார் மலி மார்பன் தகை அகலம் சூர் மகளே – புபொவெபாமா:11 3/2
தட வரை மார்பன் தன் அமர் காதல் – புபொவெபாமா:13 2/1
தார் ஆர் மார்பன் தமியேன் உயிர் தளர – புபொவெபாமா:16 11/3
உறு வரை மார்பன் ஒள் இணர் நறும் தார் – புபொவெபாமா:16 22/1
மணி வரை மார்பன் மயங்கி பணியவும் – புபொவெபாமா:16 35/2

மேல்

மார்பில் (6)

மடை ஆர் மணி பூண் அடையாதார் மார்பில்
சுடர் ஆழி நின்று எரிய சோ – புபொவெபாமா:6 15/3,4
வரை மார்பில் வைகின வாள் – புபொவெபாமா:6 29/4
வரை மார்பில் வேல் மூழ்க வாள் அழுவம் தாங்கி – புபொவெபாமா:8 47/3
மார்பில் தார் கோலி மழை – புபொவெபாமா:9 33/4
பேதையை பெண்_இயலை பெய்_வளையை என் மார்பில்
கோதையை கொண்டு ஒளித்த கூற்று – புபொவெபாமா:11 5/3,4
மயங்கி மகிழ் பெருக மால் வரை மார்பில்
தயங்கு புனல் ஊரன் தண் தார் முயங்கியும் – புபொவெபாமா:16 29/1,2

மேல்

மார்பின் (9)

மன் மேல் வரும் என நோக்கான் மலர் மார்பின்
வென் வேல் முகந்த புண் வெய்து உயிர்ப்ப தன் வேல் – புபொவெபாமா:4 5/1,2
மிக தாய செம் குருதி மேவரு மார்பின்
உக தாம் உயங்கியக்-கண்ணும் அகத்தார் – புபொவெபாமா:5 12/1,2
கொய் தார் அம் மார்பின் எம் கோ – புபொவெபாமா:6 3/4
விரை மார்பின் வில் நரல வெம் கணை தூவார் – புபொவெபாமா:6 29/3
பெய் தார் மார்பின் பிறன் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 50/2
கொய் தார் அம் மார்பின் கொழுநன் தணந்த பின் – புபொவெபாமா:13 9/1
கரு வரை மார்பின் எம் காதலன் நல்க – புபொவெபாமா:13 21/3
தாங்காள் வரை மார்பின் தார் பரிந்து ஆங்கே – புபொவெபாமா:16 17/2
கூடிய கொண்கன் குறுக கொடி மார்பின்
ஆடிய சாந்தின் அணி தொடர்ந்து வாடிய – புபொவெபாமா:16 23/1,2

மேல்

மார்பினான் (1)

தாழ் ஆரம் மார்பினான் தாமரை கண் சேந்தனவால் – புபொவெபாமா:3 17/1

மேல்

மார்பு (3)

மற வேல் இலை முகந்த மார்பு – புபொவெபாமா:3 23/4
மன்னன் வரை புரையும் மார்பு – புபொவெபாமா:9 21/4
தருவான்-கொல் மார்பு அணிந்த தார் – புபொவெபாமா:9 90/4

மேல்

மாராயவஞ்சி (1)

பேராண்வஞ்சி மாராயவஞ்சி
நெடுமொழிவஞ்சி முதுமொழிவஞ்சி – புபொவெபாமா:3 1/5,6

மேல்

மாரி (3)

கல்லா மறவர் கணை_மாரி ஒல்லா – புபொவெபாமா:4 13/2
புகை அணங்க பூ_மாரி சிந்தி பகை அணங்கும் – புபொவெபாமா:10 17/2
அம் சொல் மாரி பெய்து அவியாள் – புபொவெபாமா:14 9/3

மேல்

மால் (10)

பவள மால் வரை பயந்த – புபொவெபாமா:0 2/2
மலையா மற மன்னன் மால் வரையே போலும் – புபொவெபாமா:3 35/3
மங்குல் மனம் கவர மால் மாலை நின்றேற்கு – புபொவெபாமா:9 90/1
மருளன்-மின் கோள் கருதும் மால் வரை யாளி – புபொவெபாமா:10 13/3
மௌவல் விரியும் மணம் கமழ் மால் மாலை – புபொவெபாமா:13 19/1
மல் ஆடு தோளான் அளி அவாய் மால் இருள்-கண் – புபொவெபாமா:15 23/1
பூம் கானல் சேர்ப்பன் புலம்புகொள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 7/3
இடங்கழி மால் மாலை எல்லை தடம் பெரும் கண் – புபொவெபாமா:16 11/2
மயங்கி மகிழ் பெருக மால் வரை மார்பில் – புபொவெபாமா:16 29/1
துஞ்சோம் என மொழிதி தூங்கு இருள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 31/3

மேல்

மாலை (28)

வெண்பா மாலை என பெயர் நிறீஇ – புபொவெபாமா:0 5/11
ஈண்டு இருள் மாலை சொல் ஓர்த்தன்று – புபொவெபாமா:1 10/2
எழு அணி சீறூர் இருள் மாலை முன்றில் – புபொவெபாமா:1 11/1
கூடலர் குடர்_மாலை சூட்டி – புபொவெபாமா:2 18/1
கூட்டிய எஃகம் குடர்_மாலை சூட்டிய பின் – புபொவெபாமா:2 19/2
நா புலவர் சொல்_மாலை நண்ணார் படை உழக்கி – புபொவெபாமா:2 21/1
மண்ணகமோ வைகின்று மாலை நெடும் குடை கீழ் – புபொவெபாமா:4 11/3
வேலை விறல் வெய்யோன் நோக்குதலும் மாலை
அடுகம் அடிசில் என அ மதிலுள் இட்டார் – புபொவெபாமா:6 47/2,3
புதிய புகழ்_மாலை வேய நிதியம் – புபொவெபாமா:8 9/2
உரை_மாலை சூடினான் ஊர் – புபொவெபாமா:8 47/4
மன்னர் மடங்கல் மறையவர் சொல்_மாலை – புபொவெபாமா:9 3/1
மங்குல் மனம் கவர மால் மாலை நின்றேற்கு – புபொவெபாமா:9 90/1
மாலை துயல மணி எறிந்து மட்டு உகுத்து – புபொவெபாமா:10 25/1
மதி ஏர் நுதலி மாலை நின்றன்று – புபொவெபாமா:11 16/2
மாலை நிலையா மனம் கடைஇ காலை – புபொவெபாமா:11 17/2
மௌவல் விரியும் மணம் கமழ் மால் மாலை
தௌவல் முது குரம்பை தான் தமியள் செவ்வன் – புபொவெபாமா:13 19/1,2
சிறு புன் மாலை தலைவரின் – புபொவெபாமா:15 7/3
பூம் கானல் சேர்ப்பன் புலம்புகொள் மால் மாலை
நீங்கான் என் நெஞ்சத்துள் நின்று – புபொவெபாமா:16 7/3,4
இடங்கழி மால் மாலை எல்லை தடம் பெரும் கண் – புபொவெபாமா:16 11/2
பருகா பகல் கரந்த பையுள் கூர் மாலை
உருகா உயங்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 19/3,4
நள் இருள் மாலை நடுங்கு அஞர் நலிய – புபொவெபாமா:16 30/1
துஞ்சோம் என மொழிதி தூங்கு இருள் மால் மாலை
நெஞ்சே உடையை நிறை – புபொவெபாமா:16 31/3,4
ஊழி மாலை உறு துயர் நோக்கி – புபொவெபாமா:17 6/1
ஒள் வாள் போல் மாலை உயல் வேண்டும் கள் வாய – புபொவெபாமா:17 7/2
மான்ற மாலை மயில்_இயல் வருத்தல் – புபொவெபாமா:17 8/1
எள்ள துணிந்த இருள் மாலை வெள்ளத்து – புபொவெபாமா:17 9/2
வஞ்சம் தெரியா மருள் மாலை எம் சேரி – புபொவெபாமா:17 23/2
மாலை துயலும் அருவிய மா மலை – புபொவெபாமா:18 4/3

மேல்

மாலைநிலையே (1)

மாலைநிலையே மூதானந்தம் – புபொவெபாமா:11 1/4

மேல்

மாலையால் (1)

மாலையால் மார்பம் பிணித்து – புபொவெபாமா:16 27/4

மேல்

மாலையுள் (1)

மெய்யின் ஆர் தமிழ் வெண்பா மாலையுள்
ஐயனாரிதன் அமர்ந்து உரைத்தனவே – புபொவெபாமா:18 1/13,14

மேல்

மாவும் (2)

கொல் களிறும் மாவும் கொடுத்து அளித்தான் பல் புரவி – புபொவெபாமா:7 5/2
நடை நவின்ற பாய்_மாவும் நல்கி கடை இறந்து – புபொவெபாமா:9 53/2

மேல்

மாவொடு (1)

முந்த தான் மாவொடு புக்கு முனை அமருள் – புபொவெபாமா:11 21/1

மேல்

மாற்ற (1)

மாற்ற_அரும் பேய்நிலை பேய்க்காஞ்சிய்யே – புபொவெபாமா:4 1/7

மேல்

மாற்ற_அரும் (1)

மாற்ற_அரும் பேய்நிலை பேய்க்காஞ்சிய்யே – புபொவெபாமா:4 1/7

மேல்

மாற்றார் (2)

மயிர் அணிய பொங்கி மழை போன்று மாற்றார்
உயிர் உணிய ஓடி வரும் – புபொவெபாமா:5 10/3,4
மற துறை மலிந்து மண்டி மாற்றார்
விறல் கொடி மதிலின் புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 20/1,2

மேல்

மாற்றார்-அது (1)

வேல் தானை மறம் கூறி மாற்றார்-அது அழிபு இரங்கினும் – புபொவெபாமா:7 10/1

மேல்

மாற்றான் (1)

வேம் சின மாற்றான் விடுதர வேந்தன் – புபொவெபாமா:4 2/1

மேல்

மாற்றி (2)

செல் கணை மாற்றி குரிசில் சிறை நின்றான் – புபொவெபாமா:11 21/3
போற்றார் வழங்கின் பொருள் பொருளாம் மாற்றி
புகலாது ஒழுகும் புரி வளையார் மென் தோள் – புபொவெபாமா:12 3/2,3

மேல்

மாறா (4)

மற திறத்தின் மாறா மறவரும் கொண்டார் – புபொவெபாமா:4 21/3
மண்டு அமருள் மாறா மைந்தின் – புபொவெபாமா:4 26/1
மாறா மறவன் மறம் – புபொவெபாமா:4 29/4
இன்று இவன் மாறா எதிர்வார் யார் என்றும் – புபொவெபாமா:6 15/2

மேல்

மாறாக (1)

பொங்கு அரி உண்கணாள் பூவைக்கு மாறாக
பைங்கிளியை கற்பித்தாள் பாட்டு – புபொவெபாமா:18 12/3,4

மேல்

மாறு (5)

மாறு அட்ட வென்றி மறவர் தம் சீறூரில் – புபொவெபாமா:1 31/3
மாறு இரிய சீறி நுடங்குவான் கைக்கொண்ட – புபொவெபாமா:2 19/3
மண் கெழு மறவன் மாறு நிலை நோனான் – புபொவெபாமா:4 30/1
மாறு இன்றி மறம் கனலும் – புபொவெபாமா:8 44/1
ஆறில் ஒன்று ஆனாது அளித்து உண்டு மாறு இன்றி – புபொவெபாமா:8 51/2

மேல்

மாறுகொண்டார் (1)

மாறுகொண்டார் மதில் அழிய – புபொவெபாமா:6 48/1

மேல்

மான் (7)

பல கழியுமேனும் பரி மான் தேர் மன்னர்க்கு – புபொவெபாமா:7 9/3
செறி படை மான் திறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 14/2
மயல்_அறு சீர்த்தி மான் தேர் மன்னவன் – புபொவெபாமா:9 14/1
வயங்கு உளை_மான் தென்னன் வரை அகலம் தோய – புபொவெபாமா:9 92/1
காத்தல் சால் செங்கோல் கடு மான் நெடு வழுதி – புபொவெபாமா:10 5/3
புனையும் பொலம் படை பொங்கு உளை_மான் திண் தேர் – புபொவெபாமா:13 5/1
தனி மட மான் நோக்கி தகை நலம் பாராட்டி – புபொவெபாமா:17 5/3

மேல்

மான்-அது (1)

வாம் மான்-அது வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 9/2

மேல்

மான்ற (1)

மான்ற மாலை மயில்_இயல் வருத்தல் – புபொவெபாமா:17 8/1

மேல்

மான (1)

வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார் – புபொவெபாமா:6 31/2

மேல்

மானம் (1)

மறத்திடை மானம் மேற்கொண்டு – புபொவெபாமா:5 12/4

மேல்

மானமும் (1)

வலி சினமும் மானமும் தேசும் ஒலிக்கும் – புபொவெபாமா:2 9/2

மேல்

மானமே (1)

மானமே நெய்யா மறம் விறகா தேன் இமிரும் – புபொவெபாமா:7 53/2

மேல்

மானும் (1)

படு நுகம் பூண்ட பகட்டொடு மானும்
நெடுமொழி எம் கணவன் நேர் – புபொவெபாமா:13 13/3,4

மேல்

மானை (1)

தானை தொடரவும் போதியோ மானை
மயக்கு அரிய உண்கண் மடந்தை தோள் உள்ளி – புபொவெபாமா:16 37/2,3

மேல்

மானொடு (1)

மானொடு தோன்றி மறலுங்கால் ஏழகத்தானொடு – புபொவெபாமா:10 11/3

மேல்