பை முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பைங்கிளி 1
பைங்கிளியை 1
பைந்தலை 1
பைம் 14
பையுள் 1

பைங்கிளி (1)

ஆளி மணி கொடி பைங்கிளி பாய் கலை – புபொவெபாமா:1 43/1

மேல்

பைங்கிளியை (1)

பைங்கிளியை கற்பித்தாள் பாட்டு – புபொவெபாமா:18 12/4

மேல்

பைந்தலை (1)

பைந்தலை சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 22/2

மேல்

பைம் (14)

இங்குலிகம் சேரும் வரை ஏய்க்கும் பைம் கண் – புபொவெபாமா:2 11/2
மைந்தர் மறிய மறம் கடந்து பைம் தார் – புபொவெபாமா:6 29/2
பைம் தளிர் மேனியும் பாராட்டி தந்தை – புபொவெபாமா:6 59/2
பைம் தும்பை தலை மலைந்தின்று – புபொவெபாமா:7 2/2
கழு மணி பைம் பூண் கழல் வெய்யோன் ஊரும் – புபொவெபாமா:7 35/3
வந்த மறவர் கை வாள் துமிப்ப பைம் தொடி – புபொவெபாமா:7 51/2
உடல் வேல் அழுவத்து ஒளி திகழும் பைம் பூண் – புபொவெபாமா:8 3/3
பைம் கண் பணை தாள் பகட்டு உழவன் நல்கலான் – புபொவெபாமா:8 11/3
பெரும் பூண் சிறுதகை பெய்ம் மலர் பைம் தார் – புபொவெபாமா:8 49/1
பரிசிலர்க்கு வானம் பனி மலர் பைம் தார் – புபொவெபாமா:9 3/3
அடர் அவிர் பைம் பூண் வேந்தன்-தன்னை – புபொவெபாமா:9 26/1
அழல் அவிர் பைம் கண் அரிமான் அமளி – புபொவெபாமா:9 41/1
பைம் தொடி மேலுலகம் எய்த படர் உழந்த – புபொவெபாமா:11 7/1
தேம் முயங்கு பைம் தார் திசை முயங்க யாம் முயங்க – புபொவெபாமா:16 21/2

மேல்

பையுள் (1)

பருகா பகல் கரந்த பையுள் கூர் மாலை – புபொவெபாமா:16 19/3

மேல்