பு முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்கன்று 2
புக்கார் 1
புக்காள் 2
புக்கான் 1
புக்கு 3
புக 1
புகல் 1
புகல 6
புகலாது 1
புகலே 1
புகலொடு 1
புகழ் 31
புகழ்_மாலை 1
புகழ்சாற்றுநிலையே 1
புகழ்ந்தன்று 12
புகழ்ந்தனர்பரவல் 1
புகழ்ந்தாற்றுப்படுத்தல் 1
புகழ 3
புகழான் 2
புகழை 1
புகழொடு 3
புகன்று 3
புகா 1
புகு 1
புகுக 1
புகை 3
புகைத்து 2
புடை 3
புடைத்த 1
புடைத்து 1
புடைப்ப 1
புடையார் 1
புடையூறும் 1
புடையே 1
புண் 11
புண்ணிய 1
புண்ணியநிலையே 1
புண்ணொடு 2
புண்ணொடுவருதல் 1
புணர்த்து 1
புணர்ந்த 1
புணர்ந்து 1
புணர்ந்தோன் 1
புணர்ப்பு 1
புணரா 2
புணராமல் 1
புணராஇரக்கம் 1
புணை 1
புணை-மன் 1
புணையா 2
புத்தேள் 1
புதல்வர் 2
புதல்வர்க்கு 1
புதல்வன் 1
புதல்வனை 1
புதிய 1
புது 1
புதைத்து 1
புயல் 2
புர 1
புரவலன் 2
புரவி 5
புரவியான் 1
புரி 6
புரிசை 3
புரிந்த 1
புரிந்தன்று 1
புரிந்தார் 1
புரிந்து 2
புரிந்தோர் 1
புரிவு 1
புரிவொடு 1
புருவத்து 1
புருவம் 1
புரை 3
புரைப்பு 1
புரைய 1
புரையும் 1
புரையோர் 1
புரையோர்க்கு 1
புல் 3
புல்லார் 3
புல்லி 1
புல்லிய 3
புல்லினார் 1
புல்லும் 1
புல்லேம் 1
புல 4
புலத்து 1
புலந்தாள் 1
புலந்து 1
புலம் 2
புலம்ப 2
புலம்பிற்றன்று 1
புலம்பினும் 1
புலம்பு 2
புலம்புகொள் 1
புலம்புதர 1
புலம்பே 1
புலம்பொடு 3
புலர் 1
புலர்க 1
புலரியம் 1
புலவர் 13
புலவர்க்கு 1
புலவர்க்கும் 1
புலவரால் 1
புலவரும் 1
புலவரை 1
புலவனை 1
புலவி 1
புலவியுள்புலம்பல் 1
புலவீர் 1
புலவு 2
புலவேம் 1
புலனறிசிறப்பு 1
புலால்-வாய் 1
புலி 4
புலையன் 1
புழகத்து 1
புழுக்கல் 1
புழை 1
புள் 7
புள்_மொழிந்தார்க்கு 1
புள்ளின் 2
புற 1
புறக்கொடை 1
புறங்கண்டும் 1
புறங்கொடா 1
புறத்தன 1
புறத்திடை 1
புறத்திறை 2
புறத்தின் 1
புறத்து 6
புறத்துஉழிஞை 1
புறத்தோன் 1
புறநிலைவாழ்த்தும் 1
புறப்புறம் 1
புறப்பொருள் 1
புறம் 6
புறம்-தான் 1
புறவாயை 1
புறவு 2
புன் 3
புன்செய்யும் 1
புன 1
புனல் 8
புனலம் 1
புனை 8
புனைக 1
புனைந்த 3
புனைந்தன்று 2
புனைந்தான் 1
புனைந்து 2
புனைய 2
புனையும் 2
புனைவு 1

புக்கன்று (2)

ஏத்தினர் துவன்றி இல் கொண்டு புக்கன்று – புபொவெபாமா:10 28/2
கோதையால் பிணைத்துக்கொண்டு அகம் புக்கன்று – புபொவெபாமா:16 26/2

மேல்

புக்கார் (1)

இல் கொண்டு புக்கார் இசைந்து – புபொவெபாமா:10 29/4

மேல்

புக்காள் (2)

முள் எயிற்று பேதையாள் புக்காள் முரண் அவியா – புபொவெபாமா:11 11/3
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2

மேல்

புக்கான் (1)

புக்கான் விடலையும் போர்க்கு – புபொவெபாமா:11 25/4

மேல்

புக்கு (3)

புகலே அரிது என்னார் புக்கு பகலே – புபொவெபாமா:1 19/2
முந்த தான் மாவொடு புக்கு முனை அமருள் – புபொவெபாமா:11 21/1
புக்கு மயங்க பொருது புறவாயை – புபொவெபாமா:18 8/3

மேல்

புக (1)

தாங்கிய கேளோடு தானும் எரி புக
பூம்_குழை ஆயம் புலர்க என்னும் நீங்கா – புபொவெபாமா:4 45/1,2

மேல்

புகல் (1)

பூம் தாமரையில் பொடித்து புகல் விசும்பின் – புபொவெபாமா:9 43/1

மேல்

புகல (6)

ஊர் புகல நிரை உய்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 28/2
நிணம் குடர் நெய்த்தோர் நிறைத்து கணம் புகல
கை இரிய மண்டை கணம் மோடி காவலற்கு – புபொவெபாமா:3 11/2,3
களம் புகல சீறி கதிர் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் – புபொவெபாமா:4 33/3
உளம் புகல ஓம்பல் உறும் – புபொவெபாமா:4 33/4
மேல் மூவரும் மனம் புகல
வாய்மையான் வழி ஒழிகின்று – புபொவெபாமா:8 22/1,2
உளம் புகல மற வேந்தன் – புபொவெபாமா:8 52/1

மேல்

புகலாது (1)

புகலாது ஒழுகும் புரி வளையார் மென் தோள் – புபொவெபாமா:12 3/3

மேல்

புகலே (1)

புகலே அரிது என்னார் புக்கு பகலே – புபொவெபாமா:1 19/2

மேல்

புகலொடு (1)

புல்லார் புகலொடு போக்கு ஒழிய பொங்கினனாய் – புபொவெபாமா:6 21/1

மேல்

புகழ் (31)

பூசன்மாற்றே புகழ் சுரத்துஉய்த்தல் – புபொவெபாமா:1 1/3
மண்ணொடு புகழ் நிறீஇ – புபொவெபாமா:2 10/1
பொய் அகல நாளும் புகழ் விளைத்தல் என் வியப்பாம் – புபொவெபாமா:2 29/1
பெய் தாமம் சுரும்பு இமிர பெரும் புலவர் புகழ் பாட – புபொவெபாமா:3 6/1
மன்னவன் புகழ் கிளந்து – புபொவெபாமா:3 16/1
புகழ் தலைக்காஞ்சி தலைமாராயம் – புபொவெபாமா:4 1/5
பூக்கள் மலி தார் புகழ் வெய்யோன் கோயிலுள் – புபொவெபாமா:6 9/3
பொழில் காவலன் புகழ் விளம்பின்று – புபொவெபாமா:6 12/2
வென்றியோடு புகழ் விளைக்கும் என – புபொவெபாமா:6 24/1
நின்ற புகழ் ஒழிய நில்லா உயிர் ஓம்பி – புபொவெபாமா:6 25/1
புடையார் அறைய புகழ் – புபொவெபாமா:6 55/4
அழிவு இன்று புகழ் நிறீஇ – புபொவெபாமா:7 56/1
புதிய புகழ்_மாலை வேய நிதியம் – புபொவெபாமா:8 9/2
வெம் சினம் வித்தி புகழ் விளைக்கும் செம் சுடர் வேல் – புபொவெபாமா:8 11/2
புகழ் நுவல முக்காலமும் – புபொவெபாமா:8 26/1
கணிவன்-அது புகழ் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:8 40/2
தெண்கிணைவன் திருந்து புகழ் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:8 64/2
வேந்தன் உள் மகிழ வெல் புகழ் அறைந்தோர்க்கு – புபொவெபாமா:9 52/1
திறல் வேந்தன் புகழ் பாடும் – புபொவெபாமா:9 61/1
பல் புகழ் பாடி பகர்தியேல் நல் அவையோர் – புபொவெபாமா:9 62/2
நால் திசையும் புகழ் பெருக – புபொவெபாமா:9 67/1
மூவா விழு புகழ் முல்லை தார் செம்பியன் – புபொவெபாமா:9 68/3
வயங்கிய புகழ் வானவனை – புபொவெபாமா:9 87/1
உன்னம் சேர்த்தி உறு புகழ் மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:10 8/2
ஏந்து புகழ் உலகின் இளமை நோக்கான் – புபொவெபாமா:10 12/1
அடும் புகழ் பாடி அழுதழுது நோனாது – புபொவெபாமா:10 27/1
புகழ் ஒழிய வையகத்து பூம் கழல் காளை – புபொவெபாமா:11 27/1
கழிந்தோன் தன் புகழ் காதலித்து உரைப்பினும் – புபொவெபாமா:11 30/1
அழலும் கதிர் வேல் அவன் புகழ் பாடி – புபொவெபாமா:11 31/3
பலர் புகழ் புலவர் பன்னினர் தெரியும் – புபொவெபாமா:12 2/1
புன் செல்வம் பூவா புகழ் – புபொவெபாமா:13 11/4

மேல்

புகழ்_மாலை (1)

புதிய புகழ்_மாலை வேய நிதியம் – புபொவெபாமா:8 9/2

மேல்

புகழ்சாற்றுநிலையே (1)

குடுமி களைந்த புகழ்சாற்றுநிலையே
மணமங்கலமே பொலிவுமங்கலமே – புபொவெபாமா:9 1/11,12

மேல்

புகழ்ந்தன்று (12)

காப்போர் சூடிய பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:5 2/2
கொய் தாரான் குடை புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:8 56/2
புறவு அலர் பூவைப்பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 8/2
பாலன் பிறப்பு பலர் புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 46/2
வீற்றிருந்தான் குடை புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 67/2
வய களிற்றான் வாள் புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 69/2
மேவரு மன்னன் கொடி புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 77/2
புல வேல் வானவன் பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 2/2
சுரும்பு ஆர் முடி மிசை பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 4/2
தாழ்வு_இல் ஊக்கமொடு தகை புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 10/2
அவள் பயந்தோரை ஆனாது புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 10/2
எய்துதல் அருமையின் இறப்ப புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 14/2

மேல்

புகழ்ந்தனர்பரவல் (1)

புகழ்ந்தனர்பரவல் பழிச்சினர்பணிதல் – புபொவெபாமா:9 1/24

மேல்

புகழ்ந்தாற்றுப்படுத்தல் (1)

புலவரை அவர்-வயின் புகழ்ந்தாற்றுப்படுத்தல்
புகழ்ந்தனர்பரவல் பழிச்சினர்பணிதல் – புபொவெபாமா:9 1/23,24

மேல்

புகழ (3)

பருந்து ஆர் படை அமருள் பல்லார் புகழ
விருந்தாய் அடைகுறுவார் விண் – புபொவெபாமா:3 25/3,4
இயவர் புகழ எறி முரசு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 47/1
பகை புகழ கிடந்தானை – புபொவெபாமா:7 48/1

மேல்

புகழான் (2)

தாய புகழான் தனி குடைக்கு தோயம் – புபொவெபாமா:8 57/2
அந்தம்_இல் புகழான் அமரரும் மகிழ – புபொவெபாமா:9 30/1

மேல்

புகழை (1)

பாடினார் வெல் புகழை பல் புலவர் கூடார் – புபொவெபாமா:8 3/2

மேல்

புகழொடு (3)

புகழொடு பெருமை நோக்கி யாரையும் – புபொவெபாமா:8 24/1
நின்ற புகழொடு நீடு வாழ்க இ உலகில் – புபொவெபாமா:9 54/1
புகழொடு பூசல் மயங்கிற்றால் பொங்கும் – புபொவெபாமா:11 15/3

மேல்

புகன்று (3)

புண் மகிழ்ந்து புகன்று ஆடின்று – புபொவெபாமா:2 16/2
செரு புகன்று செம் கண் மறவன் நெருப்பு இமையாய் – புபொவெபாமா:7 29/2
நெஞ்சொடு புகன்று நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 22/2

மேல்

புகா (1)

வாள் புகா ஊட்டி வடி மணி நின்று இயம்ப – புபொவெபாமா:10 29/1

மேல்

புகு (1)

வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார் – புபொவெபாமா:6 31/2

மேல்

புகுக (1)

நெய் அணிக செவ் வேல் நெடும் தேர் நிலை புகுக
கொய் உளை_மா கொல் களிறு பண் விடுக வையகத்து – புபொவெபாமா:6 5/1,2

மேல்

புகை (3)

பீடு உலாம் மன்னர் நடுங்க பெரும் புகை
ஊடு உலாய் வானத்து ஒளி மறைப்ப நாடு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 45/1,2
புகை அணங்க பூ_மாரி சிந்தி பகை அணங்கும் – புபொவெபாமா:10 17/2
புகை அழல் வேலோன் புணர்ப்பு ஆகி நின்றாள் – புபொவெபாமா:11 17/3

மேல்

புகைத்து (2)

ஐயவி சிந்தி நறை புகைத்து ஆய் மலர் தூய் – புபொவெபாமா:4 39/1
பூவொடு நீர் தூவி பொங்க விரை புகைத்து
நாவு உடை நல் மணி நன்கு இயம்ப மேவார் – புபொவெபாமா:10 19/1,2

மேல்

புடை (3)

புடை தேன் இமிர் கண்ணி பூம் கண் புதல்வர் – புபொவெபாமா:3 17/3
தொடை அவிழ் தண் குவளை சூடான் புடை திகழும் – புபொவெபாமா:10 3/2
இடைநின்ற ஊர் அலர் தூற்ற புடை நின்ற – புபொவெபாமா:15 3/2

மேல்

புடைத்த (1)

ஒட்டியார் எல்லாம் உணரார் புடைத்த பின் – புபொவெபாமா:18 11/1

மேல்

புடைத்து (1)

போலும் திரள் தோள் புடைத்து – புபொவெபாமா:18 4/4

மேல்

புடைப்ப (1)

தோயும் கதழ் குருதி தோள் புடைப்ப பேயும் – புபொவெபாமா:4 33/2

மேல்

புடையார் (1)

புடையார் அறைய புகழ் – புபொவெபாமா:6 55/4

மேல்

புடையூறும் (1)

இடையூறு நீங்குவது எல்லாம் புடையூறும்
சேனை முகத்து ஆள் இரிய சீறும் முகத்து ஊறும் மதத்து – புபொவெபாமா:0 1/2,3

மேல்

புடையே (1)

வண்டு சூழ் தாமம் புடையே அலம்வர – புபொவெபாமா:10 20/1

மேல்

புண் (11)

புண் மகிழ்ந்து புகன்று ஆடின்று – புபொவெபாமா:2 16/2
வென் வேல் முகந்த புண் வெய்து உயிர்ப்ப தன் வேல் – புபொவெபாமா:4 5/2
புண் கிழித்து முடியினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 30/2
பொங்கி பரிந்திட்டான் புண் – புபொவெபாமா:4 31/4
வியன் மனை விடலை புண் காப்ப – புபொவெபாமா:4 36/1
ஒட்டார் படை இடந்த ஆறா புண் ஏந்து அகலம் – புபொவெபாமா:4 37/3
அடல் அஞ்சா நெடுந்தகை புண்
தொடல் அஞ்சி துடித்து நீங்கின்று – புபொவெபாமா:4 38/1,2
பூ பெய் தெரியல் நெடுந்தகை புண் யாம் காப்ப – புபொவெபாமா:4 39/3
புல் ஆழி தலைக்கொண்ட புண் – புபொவெபாமா:4 45/4
புண் உடை மார்பம் பொருகளத்து புல்லினார் – புபொவெபாமா:7 49/3
சாந்து ஆர் அகலத்து தாழ் வடு புண் தாம் தணியா – புபொவெபாமா:11 23/2

மேல்

புண்ணிய (1)

புண்ணிய நீரில் புரையோர் ஏத்த – புபொவெபாமா:6 54/1

மேல்

புண்ணியநிலையே (1)

கபிலைகண்ணிய புண்ணியநிலையே
வேள்விநிலையொடு வெள்ளிநிலையே – புபொவெபாமா:9 1/6,7

மேல்

புண்ணொடு (2)

புண்ணொடு தான் வந்தன்று – புபொவெபாமா:2 10/2
புண்ணொடு வந்தான் புதல்வர்க்கு பூம் குழலோய் – புபொவெபாமா:3 27/3

மேல்

புண்ணொடுவருதல் (1)

புண்ணொடுவருதல் போர்க்களத்துஒழிதல் – புபொவெபாமா:2 1/3

மேல்

புணர்த்து (1)

புரிவொடு நாவினால் பூவை புணர்த்து
பெரிய அரியவை பேசும் தெரி வளை – புபொவெபாமா:18 13/1,2

மேல்

புணர்ந்த (1)

மடவரல் புணர்ந்த மகிழ்ச்சி நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 2/2

மேல்

புணர்ந்து (1)

புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும் – புபொவெபாமா:1 25/1

மேல்

புணர்ந்தோன் (1)

அரி பாய் உண்கண் ஆய்_இழை புணர்ந்தோன்
பரிவு அகல் உள்ளமொடு பால் வாழ்ந்தின்று – புபொவெபாமா:13 14/1,2

மேல்

புணர்ப்பு (1)

புகை அழல் வேலோன் புணர்ப்பு ஆகி நின்றாள் – புபொவெபாமா:11 17/3

மேல்

புணரா (2)

புணரா இரக்கமொடு புலம்புதர வைகின்று – புபொவெபாமா:14 16/2
அம் தழை அல்குல் அணி நலம் புணரா
வெம் துயர் பெருக வெளிப்பட இரந்தன்று – புபொவெபாமா:14 18/1,2

மேல்

புணராமல் (1)

புணராமல் பூசல் தரவும் உணராது – புபொவெபாமா:14 17/2

மேல்

புணராஇரக்கம் (1)

நயப்புற்றிரங்கல் புணராஇரக்கம்
வெளிப்படஇரத்தல் என இ ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:14 1/3,4

மேல்

புணை (1)

பூ மலி சேக்கை புணை வேண்டி நீ மலிந்து – புபொவெபாமா:16 9/2

மேல்

புணை-மன் (1)

போர்க்கு புணை-மன் புரையோர்க்கு தாணும்-மன் – புபொவெபாமா:4 41/1

மேல்

புணையா (2)

இறை புனை எல் வளை ஏக நிறை புணையா
யாம நெடும் கடல் நீந்துவேன் – புபொவெபாமா:15 11/2,3
தண் தார் அகலம் தழூஉ புணையா நீ நல்கின் – புபொவெபாமா:17 9/3

மேல்

புத்தேள் (1)

புலவர் ஏத்தும் புத்தேள் நாட்டொடு – புபொவெபாமா:12 1/3

மேல்

புதல்வர் (2)

புடை தேன் இமிர் கண்ணி பூம் கண் புதல்வர்
நடைத்தேர் ஒலி கறங்கும் நாடு – புபொவெபாமா:3 17/3,4
தளர் இயல் தாய் புதல்வர் தாம் உணராமை – புபொவெபாமா:7 23/1

மேல்

புதல்வர்க்கு (1)

புண்ணொடு வந்தான் புதல்வர்க்கு பூம் குழலோய் – புபொவெபாமா:3 27/3

மேல்

புதல்வன் (1)

பெரும் கண் புதல்வன் பிறப்ப பெரும் பெயர் – புபொவெபாமா:9 47/2

மேல்

புதல்வனை (1)

புதல்வனை செல்க என்றாள் போர்க்கு – புபொவெபாமா:8 43/4

மேல்

புதிய (1)

புதிய புகழ்_மாலை வேய நிதியம் – புபொவெபாமா:8 9/2

மேல்

புது (1)

பூவை விரியும் புது மலரின் பூம் கழலோய் – புபொவெபாமா:9 9/1

மேல்

புதைத்து (1)

அயில் அன்ன கண் புதைத்து அஞ்சி அலறி – புபொவெபாமா:3 29/1

மேல்

புயல் (2)

துயர் தீர புயல் தரும் என – புபொவெபாமா:9 32/1
தாழ் புயல் வெள்ளம் தரும் அரோ சூழ் புரவி – புபொவெபாமா:9 33/2

மேல்

புர (1)

பரி புர சீறடி பரத்தைகூறல் – புபொவெபாமா:17 1/7

மேல்

புரவலன் (2)

புரவலன் நெடும் கடை குறுகிய என் நிலை – புபொவெபாமா:9 4/1
புரவலன் மகிழ்தூங்க – புபொவெபாமா:9 50/1

மேல்

புரவி (5)

பாணி நடை புரவி பல் களிற்றார் சாத்தினார் – புபொவெபாமா:6 37/3
கொல் களிறும் மாவும் கொடுத்து அளித்தான் பல் புரவி
நல் மணி தேர் நயவார் தலை பனிப்ப – புபொவெபாமா:7 5/2,3
ஆழி தேர் வெல் புரவி அண்ணல் மத யானை – புபொவெபாமா:7 11/3
தாழ் புயல் வெள்ளம் தரும் அரோ சூழ் புரவி
தேர் வில் தார் தாங்கி திகழ்ந்து இலங்கு வேலோய் நின் – புபொவெபாமா:9 33/2,3
வெல் புரவி பூண்ட விளங்கு மணி திண் தேர் – புபொவெபாமா:9 51/1

மேல்

புரவியான் (1)

குந்தம் மலியும் புரவியான் கூடாதார் – புபொவெபாமா:4 15/3

மேல்

புரி (6)

பூ கொள் இதழி புரி செம் சடையானும் – புபொவெபாமா:6 17/3
புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு – புபொவெபாமா:9 98/2
புகலாது ஒழுகும் புரி வளையார் மென் தோள் – புபொவெபாமா:12 3/3
புரி வளை நெகிழ புலம்பொடு நின்றோள் – புபொவெபாமா:15 14/1
விடுத்தல் அறியா விறல் புரி வாகையுள் – புபொவெபாமா:18 1/4
இகல் புரி ஏறொடு கோழியும் எதிர்வன் – புபொவெபாமா:18 1/7

மேல்

புரிசை (3)

ஏ மாண்ட நெடும் புரிசை
வாம் மான்-அது வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 9/1,2
அணி புரிசை அழிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 13/2
எரி செய் இகல் அரணம் கொள்மார் புரிசை
அகத்து அடி உய்யாமை அம் சுடர் வாள் ஓச்சி – புபொவெபாமா:5 16/2,3

மேல்

புரிந்த (1)

ஏவல் எதிராது இகல் புரிந்த காவலர் – புபொவெபாமா:6 65/2

மேல்

புரிந்தன்று (1)

உட்குவர தாக்கி உளர் செரு புரிந்தன்று – புபொவெபாமா:2 8/2

மேல்

புரிந்தார் (1)

புறத்திடை போதந்து அடல் புரிந்தார் பொங்கி – புபொவெபாமா:5 12/3

மேல்

புரிந்து (2)

புரிந்து கண்ட பொருள் மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:12 6/2
பொய்_இல் புலவர் புரிந்து உறையும் மேலுலகம் – புபொவெபாமா:12 9/1

மேல்

புரிந்தோர் (1)

எண்ணின் இகல் புரிந்தோர் எய்யாதது இல் போலும் – புபொவெபாமா:11 15/1

மேல்

புரிவு (1)

புரிவு இன்றி யாக்கை போல் போற்றுவ போற்றி – புபொவெபாமா:8 41/1

மேல்

புரிவொடு (1)

புரிவொடு நாவினால் பூவை புணர்த்து – புபொவெபாமா:18 13/1

மேல்

புருவத்து (1)

கொலை வில் புருவத்து கொம்பு_அன்னார் கூத்தின் – புபொவெபாமா:9 58/1

மேல்

புருவம் (1)

கை கால் புருவம் கண் பாணி நடை தூக்கு – புபொவெபாமா:18 18/1

மேல்

புரை (3)

மலை புரை யானை மறிந்து – புபொவெபாமா:7 19/4
பிறை புரை வாள் நுதல் பீர் அரும்ப மென் தோள் – புபொவெபாமா:15 11/1
முகை புரை முறுவல் முள் எயிற்று அரிவை – புபொவெபாமா:16 8/1

மேல்

புரைப்பு (1)

நிரை பின் நெடுந்தகை சென்றான் புரைப்பு இன்றி – புபொவெபாமா:2 13/2

மேல்

புரைய (1)

கூடு அரணம் காப்போர் குழாம் புரைய சூடினார் – புபொவெபாமா:5 3/2

மேல்

புரையும் (1)

மன்னன் வரை புரையும் மார்பு – புபொவெபாமா:9 21/4

மேல்

புரையோர் (1)

புண்ணிய நீரில் புரையோர் ஏத்த – புபொவெபாமா:6 54/1

மேல்

புரையோர்க்கு (1)

போர்க்கு புணை-மன் புரையோர்க்கு தாணும்-மன் – புபொவெபாமா:4 41/1

மேல்

புல் (3)

புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும் – புபொவெபாமா:1 25/1
புல் ஆழி தலைக்கொண்ட புண் – புபொவெபாமா:4 45/4
புல் என்ற நா புலவர் போன்று – புபொவெபாமா:11 29/4

மேல்

புல்லார் (3)

புல்லார் நிரை கருதி யாம் செல்ல புள் நலம் – புபொவெபாமா:1 39/1
புல்லார் இரிய பொருதார் முனை கெடுத்த – புபொவெபாமா:3 19/3
புல்லார் புகலொடு போக்கு ஒழிய பொங்கினனாய் – புபொவெபாமா:6 21/1

மேல்

புல்லி (1)

புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு – புபொவெபாமா:9 98/2

மேல்

புல்லிய (3)

புல்லிய பெரும் கிளை பூசல் கூறின்று – புபொவெபாமா:11 12/2
புல்லிய பல் கிளை பூசல் பரியுமோ – புபொவெபாமா:11 13/3
பொன் தார் அகலம் புல்லிய மகளிர்க்கு – புபொவெபாமா:17 34/1

மேல்

புல்லினார் (1)

புண் உடை மார்பம் பொருகளத்து புல்லினார்
நுண் இடை பேர் அல்குலார் – புபொவெபாமா:7 49/3,4

மேல்

புல்லும் (1)

புல்லும் பொறி இலேன் உழை – புபொவெபாமா:14 15/3

மேல்

புல்லேம் (1)

புல்லேம் யாம் என புலந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 93/2

மேல்

புல (4)

போர் தாங்கி மின்னும் புல வாள் உறைகழியா – புபொவெபாமா:4 23/3
புல வாள் நெடுந்தகை பூம் பொழில் ஆகம் – புபொவெபாமா:7 47/3
புல வாய புன் தலை பேய் ஆடும் கலவா – புபொவெபாமா:8 15/2
புல வேல் வானவன் பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 2/2

மேல்

புலத்து (1)

ஒன்றியவர் அற ஊர் புலத்து தார் தாங்கி – புபொவெபாமா:5 5/3

மேல்

புலந்தாள் (1)

புலந்தாள் புலரியம் போது – புபொவெபாமா:16 25/4

மேல்

புலந்து (1)

புல்லேம் யாம் என புலந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 93/2

மேல்

புலம் (2)

வில் ஏர் உழவர் வேற்று புலம் உன்னி – புபொவெபாமா:1 12/1
விழை புலம் கடந்தோர் வீடு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:12 8/2

மேல்

புலம்ப (2)

மண்டு அமர் திண் தோள் மறம் கடைஇ மண் புலம்ப
கண் திரள் வேல் மன்னர் களம் பட்டார் பெண்டிர் – புபொவெபாமா:7 57/1,2
பேதை புலம்ப பிரிதியோ நீ என்னும் – புபொவெபாமா:16 29/3

மேல்

புலம்பிற்றன்று (1)

புலவி ஆற்றாள் புலம்பிற்றன்று – புபொவெபாமா:16 16/2

மேல்

புலம்பினும் (1)

வேந்தன் மாய்ந்து என வியல் இடம் புலம்பினும்
ஆய்ந்த புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:11 14/1,2

மேல்

புலம்பு (2)

பூம் கொடி மடந்தை புலம்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 2/2
பொழில் எல்லாம் ஈயும் புலம்பு – புபொவெபாமா:17 11/4

மேல்

புலம்புகொள் (1)

பூம் கானல் சேர்ப்பன் புலம்புகொள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 7/3

மேல்

புலம்புதர (1)

புணரா இரக்கமொடு புலம்புதர வைகின்று – புபொவெபாமா:14 16/2

மேல்

புலம்பே (1)

புற மதில் வைகும் புலம்பே தருமே – புபொவெபாமா:6 59/3

மேல்

புலம்பொடு (3)

புனை இழை இழந்த பின் புலம்பொடு வைகி – புபொவெபாமா:11 6/1
புரி வளை நெகிழ புலம்பொடு நின்றோள் – புபொவெபாமா:15 14/1
புலம்பொடு வைகும் பூம்_குழை கங்குல் – புபொவெபாமா:15 16/1

மேல்

புலர் (1)

பலர் படி செல்வம் படியேம் புலர் விடியல் – புபொவெபாமா:9 94/2

மேல்

புலர்க (1)

பூம்_குழை ஆயம் புலர்க என்னும் நீங்கா – புபொவெபாமா:4 45/2

மேல்

புலரியம் (1)

புலந்தாள் புலரியம் போது – புபொவெபாமா:16 25/4

மேல்

புலவர் (13)

நா புலவர் சொல்_மாலை நண்ணார் படை உழக்கி – புபொவெபாமா:2 21/1
பெய் தாமம் சுரும்பு இமிர பெரும் புலவர் புகழ் பாட – புபொவெபாமா:3 6/1
அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/2
பாடினார் வெல் புகழை பல் புலவர் கூடார் – புபொவெபாமா:8 3/2
நாட்டிய வாய்மொழி நா புலவர் நல் இசை – புபொவெபாமா:9 5/1
பொதுவியல் பால என்மனார் புலவர் – புபொவெபாமா:10 1/7
ஆய்ந்த புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:11 14/2
புல் என்ற நா புலவர் போன்று – புபொவெபாமா:11 29/4
மொழிந்தனர் புலவர் அ துறை என்ன – புபொவெபாமா:11 30/2
புலவர் ஏத்தும் புத்தேள் நாட்டொடு – புபொவெபாமா:12 1/3
பலர் புகழ் புலவர் பன்னினர் தெரியும் – புபொவெபாமா:12 2/1
பொய்_இல் புலவர் புரிந்து உறையும் மேலுலகம் – புபொவெபாமா:12 9/1
அகப்புறம் ஆம் என அறைந்தனர் புலவர் – புபொவெபாமா:19 1/7

மேல்

புலவர்க்கு (1)

பாடிய புலவர்க்கு பரிசில் நீட்டின்று – புபொவெபாமா:3 32/2

மேல்

புலவர்க்கும் (1)

புள் வாய்ப்ப சொன்ன புலவர்க்கும் விள்வாரை – புபொவெபாமா:1 31/2

மேல்

புலவரால் (1)

புலவரால் ஆய்ந்து அமைத்த பூழ் – புபொவெபாமா:18 10/4

மேல்

புலவரும் (1)

பன்னிரு புலவரும் பாங்குற பகர்ந்த – புபொவெபாமா:0 5/5

மேல்

புலவரை (1)

புலவரை அவர்-வயின் புகழ்ந்தாற்றுப்படுத்தல் – புபொவெபாமா:9 1/23

மேல்

புலவனை (1)

பெரும் புலவனை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 83/2

மேல்

புலவி (1)

புலவி ஆற்றாள் புலம்பிற்றன்று – புபொவெபாமா:16 16/2

மேல்

புலவியுள்புலம்பல் (1)

இல்லவைநகுதல் புலவியுள்புலம்பல்
பொழுதுகண்டுஇரங்கல் பரத்தையைஏசல் – புபொவெபாமா:16 1/4,5

மேல்

புலவீர் (1)

நல் குலத்துள் தோன்றிய நல் இசை யாழ் தொல் புலவீர்
கல்-கொலோ சோர்ந்தில எம் கண் – புபொவெபாமா:2 21/3,4

மேல்

புலவு (2)

புலவு கணை வழி போய் புள் – புபொவெபாமா:1 23/4
உணங்கு புலவு அறா ஒன்னார் குரம்பை – புபொவெபாமா:4 15/1

மேல்

புலவேம் (1)

புலவேம் பொறுத்தல் அரிது – புபொவெபாமா:16 15/4

மேல்

புலனறிசிறப்பு (1)

உண்டாட்டு உயர் கொடை புலனறிசிறப்பு
பிள்ளைவழக்கே பெரும் துடிநிலையே – புபொவெபாமா:1 1/5,6

மேல்

புலால்-வாய் (1)

புனலம் குருதி புலால்-வாய் கிடந்து – புபொவெபாமா:4 35/3

மேல்

புலி (4)

புலி கணமும் சீயமும் போர் களிறும் போல்வார் – புபொவெபாமா:2 9/1
தா புலி ஒப்ப தலைக்கொண்டான் பூ புனையும் – புபொவெபாமா:2 21/2
இரும் புலி சேர்ந்த இடம் – புபொவெபாமா:3 39/4
கோள் புலி அன்ன குரிசில் கல் ஆள் கடிந்து – புபொவெபாமா:10 29/2

மேல்

புலையன் (1)

துடிக்-கண் புலையன் தொடும் – புபொவெபாமா:4 5/4

மேல்

புழகத்து (1)

அளக திரு நுதலாள் ஆய்ந்து புழகத்து
பாய வகையால் பணிதம் பல வென்றாள் – புபொவெபாமா:18 17/2,3

மேல்

புழுக்கல் (1)

அணங்கு உடை நோலை பொரி புழுக்கல் பிண்டி – புபொவெபாமா:3 11/1

மேல்

புழை (1)

புன வேய் நரலும் புழை – புபொவெபாமா:4 7/4

மேல்

புள் (7)

புலவு கணை வழி போய் புள் – புபொவெபாமா:1 23/4
புள் வாய்ப்ப சொன்ன புலவர்க்கும் விள்வாரை – புபொவெபாமா:1 31/2
பொய்யாது புள்_மொழிந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:1 38/1
புல்லார் நிரை கருதி யாம் செல்ல புள் நலம் – புபொவெபாமா:1 39/1
போர் தாங்கி புள் விலங்கியோனை – புபொவெபாமா:2 24/1
வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார் – புபொவெபாமா:6 31/2
பூ மலர் மேல் புள் ஒலிக்கும் பொய்கை சூழ் தாமரை – புபொவெபாமா:9 19/3

மேல்

புள்_மொழிந்தார்க்கு (1)

பொய்யாது புள்_மொழிந்தார்க்கு
வையாது வழக்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 38/1,2

மேல்

புள்ளின் (2)

பாய் புள்ளின் பரந்து இழிந்தன்று – புபொவெபாமா:6 40/2
தோடு கொள் புள்ளின் தொகை ஒப்ப கூடார் – புபொவெபாமா:6 41/2

மேல்

புற (1)

புற மதில் வைகும் புலம்பே தருமே – புபொவெபாமா:6 59/3

மேல்

புறக்கொடை (1)

அழிகுநர் புறக்கொடை அயில் வாள் ஓச்சா – புபொவெபாமா:3 40/1

மேல்

புறங்கண்டும் (1)

புறங்கண்டும் தான் வருமே போர்க்கு – புபொவெபாமா:18 7/4

மேல்

புறங்கொடா (1)

பொரு படை மின்ன புறங்கொடா பொங்கி – புபொவெபாமா:7 25/3

மேல்

புறத்தன (1)

புறத்தன போர் எழில் திண் தோள் உற தழீஇ – புபொவெபாமா:5 14/2

மேல்

புறத்திடை (1)

புறத்திடை போதந்து அடல் புரிந்தார் பொங்கி – புபொவெபாமா:5 12/3

மேல்

புறத்திறை (2)

வேயே புறத்திறை ஊர்கொலை ஆகோள் – புபொவெபாமா:1 1/2
காந்தள் புறத்திறை ஆர்எயில் உழிஞையொடு – புபொவெபாமா:6 1/5

மேல்

புறத்தின் (1)

ஒட்டார் புறத்தின் மேல் ஊர்ந்து – புபொவெபாமா:7 21/4

மேல்

புறத்து (6)

நிலையும் நிரையும் நிரை புறத்து நின்ற – புபொவெபாமா:1 15/1
போக்கு_அற வளைஇ புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:1 16/2
புறத்து இறுத்த வேந்து இரிய பூ – புபொவெபாமா:4 21/4
விறல் கொடி மதிலின் புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 20/2
புறத்து இறுத்தான் பூம் கழலினான் – புபொவெபாமா:6 21/4
குண்டு அகழி புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 32/2

மேல்

புறத்துஉழிஞை (1)

கோள் புறத்துஉழிஞை பாசிநிலையே – புபொவெபாமா:6 1/7

மேல்

புறத்தோன் (1)

புறத்தோன் வெம் சின பொலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 46/2

மேல்

புறநிலைவாழ்த்தும் (1)

புறநிலைவாழ்த்தும் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:9 1/20

மேல்

புறப்புறம் (1)

போகிய மூன்றும் புறப்புறம் ஆகும் – புபொவெபாமா:19 1/5

மேல்

புறப்பொருள் (1)

மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10

மேல்

புறம் (6)

தான் முருகு மெய்ந்நிறீஇ தாமம் புறம் திளைப்ப – புபொவெபாமா:1 45/3
கூடாரை புறம் காணும் கொற்றவை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 10/2
பூம் பொழில் புறம் காவலனை – புபொவெபாமா:7 8/1
வழிபடும் தெய்வம் நின் புறம் காப்ப – புபொவெபாமா:9 75/1
தம் புறம் கண்டு அறிவார்-தாம் இல்லை அன்பின் – புபொவெபாமா:12 13/2
இ திறம் ஏழும் புறம் என மொழிப – புபொவெபாமா:19 1/3

மேல்

புறம்-தான் (1)

முன் புறம்-தான் காணும் இ உலகம் இ உலகில் – புபொவெபாமா:12 13/1

மேல்

புறவாயை (1)

புக்கு மயங்க பொருது புறவாயை
நக்குமாம் நல்ல தகர் – புபொவெபாமா:18 8/3,4

மேல்

புறவு (2)

புறவு அலர் பூவைப்பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 8/2
பூ மலி கொன்றை புறவு எல்லாம் பொன் மலரும் – புபொவெபாமா:17 13/3

மேல்

புன் (3)

புல வாய புன் தலை பேய் ஆடும் கலவா – புபொவெபாமா:8 15/2
புன் செல்வம் பூவா புகழ் – புபொவெபாமா:13 11/4
சிறு புன் மாலை தலைவரின் – புபொவெபாமா:15 7/3

மேல்

புன்செய்யும் (1)

மண் பதம் நோக்கி மலி வயலும் புன்செய்யும்
கண்பட ஏர் பூட்டி காலத்தால் எண் பதனும் – புபொவெபாமா:18 5/1,2

மேல்

புன (1)

புன வேய் நரலும் புழை – புபொவெபாமா:4 7/4

மேல்

புனல் (8)

பெரும் புனல் வாய் திறந்த பின்னும் கரும்பின் – புபொவெபாமா:3 43/2
புனல் ஆடையாளும் புனை குடை கீழ் வைக – புபொவெபாமா:8 59/3
பூம் புனல் ஆகம் கெழீஇயினான் போர் அடு தோள் – புபொவெபாமா:9 72/3
பொங்கும் அருவி புனல் நாடன் கங்குல் – புபொவெபாமா:9 90/2
கலங்கல் ஒலி புனல் காவிரி நாடன் – புபொவெபாமா:10 7/3
தயங்கு புனல் ஊரன் தண் தார் முயங்கியும் – புபொவெபாமா:16 29/2
அதிரும் புனல் ஊரற்கு ஆர்_அமிர்தம் அன்றோ – புபொவெபாமா:17 27/3
முழங்கு புனல் ஊரன் மூப்பு – புபொவெபாமா:17 29/4

மேல்

புனலம் (1)

புனலம் குருதி புலால்-வாய் கிடந்து – புபொவெபாமா:4 35/3

மேல்

புனை (8)

பொன் புனை உழிஞை சூடி மறி அருந்தும் – புபொவெபாமா:6 8/1
இலை புனை தண் தார் இறைவன் மேல் வந்த – புபொவெபாமா:7 19/3
இலை புனை வாகை சூடி இகல் மலைந்து – புபொவெபாமா:8 2/1
புனல் ஆடையாளும் புனை குடை கீழ் வைக – புபொவெபாமா:8 59/3
புனை இழை இழந்த பின் புலம்பொடு வைகி – புபொவெபாமா:11 6/1
இறை புனை எல் வளை ஏக நிறை புணையா – புபொவெபாமா:15 11/2
புனை இழை இழந்த பூசல் – புபொவெபாமா:15 23/3
வகை புனை வள மனை வரவு எதிர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 8/2

மேல்

புனைக (1)

இனைய இனி கவலை இல்லை புனைக
அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர் – புபொவெபாமா:8 5/2,3

மேல்

புனைந்த (3)

சிலையும் செரு முனையுள் வைகி இலை புனைந்த
கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோய் சென்று அறிந்து – புபொவெபாமா:1 15/2,3
பொன் புனைந்த கழல்_அடியோன் – புபொவெபாமா:7 4/1
காம நெடும் கடல் நீந்துங்கால் கை புனைந்த
பூ மலி சேக்கை புணை வேண்டி நீ மலிந்து – புபொவெபாமா:16 9/1,2

மேல்

புனைந்தன்று (2)

செம் கச்சும் தகை புனைந்தன்று – புபொவெபாமா:8 4/2
கடு முரண் வயவன் கழல் புனைந்தன்று – புபொவெபாமா:10 14/2

மேல்

புனைந்தான் (1)

கடுங்கண் மறவன் கழல் புனைந்தான் காலை – புபொவெபாமா:1 7/3

மேல்

புனைந்து (2)

உழிஞை முடி புனைந்து ஒன்னா போர் மன்னர் – புபொவெபாமா:6 3/1
நிழல் அவிர் பூண் மன்னர் நின்று ஏத்த கழல் புனைந்து
வீ மலி தார் மன்னவனாய் வீற்றிருந்தான் வீங்கு ஒலி நீர் – புபொவெபாமா:9 41/2,3

மேல்

புனைய (2)

வௌவிய வஞ்சி வலம் புனைய செவ் வேல் – புபொவெபாமா:3 5/2
தொடி அணி தோள் ஆடவர் தும்பை புனைய
கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும் – புபொவெபாமா:10 5/1,2

மேல்

புனையும் (2)

தா புலி ஒப்ப தலைக்கொண்டான் பூ புனையும்
நல் குலத்துள் தோன்றிய நல் இசை யாழ் தொல் புலவீர் – புபொவெபாமா:2 21/2,3
புனையும் பொலம் படை பொங்கு உளை_மான் திண் தேர் – புபொவெபாமா:13 5/1

மேல்

புனைவு (1)

பொலம் கழல் கால் மேல் புனைவு – புபொவெபாமா:10 15/4

மேல்