பா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பாங்கவர் 1
பாங்கி 4
பாங்கிகண்டுரைத்தல் 1
பாங்கு 1
பாங்குற 3
பாசறை 5
பாசறை_உளான் 1
பாசிநிலையே 1
பாசூர் 1
பாட்டு 1
பாட்டே 2
பாட 4
பாடக 2
பாடகச்சீறடி 1
பாடல் 1
பாடலொடு 1
பாடாண் 4
பாடாண்பாட்டும் 1
பாடி 11
பாடிய 1
பாடினார் 1
பாடினாள் 1
பாடு 2
பாடு_அரும் 1
பாடும் 1
பாண் 3
பாண்டில் 1
பாண்வரவுரைத்தல் 1
பாண 1
பாணதுபாட்டே 1
பாணர் 1
பாணன் 1
பாணனார் 1
பாணனை 1
பாணாற்றுப்படையே 1
பாணி 2
பாணியும் 1
பாதீடு 1
பாம்பு 1
பாம்பும் 1
பாய் 9
பாய்_மா 1
பாய்_மாவும் 1
பாய்ந்த 1
பாய்ந்து 3
பாய்ந்தும் 1
பாய 5
பாயல் 1
பாயினார் 1
பாயும் 1
பார்ப்பனமுல்லை 1
பார்ப்பனவாகை 1
பார்ப்பார் 1
பாராட்ட 1
பாராட்டி 2
பாராட்டின்று 1
பால் 2
பால்முல்லையொடு 1
பால 6
பாலகன் 3
பாலன் 1
பாலை 1
பாவி 1
பாழ் 1
பாழாக 1
பாழாய் 1
பாழி 2
பாற்று 1
பாற 1
பான்மையின் 1

பாங்கவர் (1)

பாங்கவர் கேட்ப பரத்தை மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 24/2

மேல்

பாங்கி (4)

பாண் வரவு பாங்கி மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 22/2
பாணன் விறலிக்கு பாங்கி மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 26/2
பாங்கி கேட்ப விறலி பகர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 28/2
பரத்தை வாயிற்கு பாங்கி பகர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 30/3

மேல்

பாங்கிகண்டுரைத்தல் (1)

பரத்தைவாயில் பாங்கிகண்டுரைத்தல்
பிறர்மனைத்துயின்றமை விறலிகூறல் – புபொவெபாமா:17 1/10,11

மேல்

பாங்கு (1)

பாங்கு அலா மன்னர் படை – புபொவெபாமா:7 17/4

மேல்

பாங்குற (3)

பன்னிரு புலவரும் பாங்குற பகர்ந்த – புபொவெபாமா:0 5/5
பாங்குற உரைப்பது பாடாண் பாட்டே – புபொவெபாமா:9 1/33
பாங்குற கூடும் பதி உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 101/2

மேல்

பாசறை (5)

ஒருதனிநிலையொடு தழிஞ்சி பாசறை
பெருவஞ்சிய்யே பெரும்சோற்றுநிலையொடு – புபொவெபாமா:3 1/9,10
பதி பெயரான் மற வேந்தன் பாசறை இருந்தன்று – புபொவெபாமா:3 42/2
பகை மெலிய பாசறை உளான் – புபொவெபாமா:3 43/4
வெம் திறலான் வியன் பாசறை வேல் வயவர் விதிர்ப்பு எய்த – புபொவெபாமா:8 32/1
பகையொடு பாசறை_உளான் – புபொவெபாமா:8 33/4

மேல்

பாசறை_உளான் (1)

பகையொடு பாசறை_உளான் – புபொவெபாமா:8 33/4

மேல்

பாசிநிலையே (1)

கோள் புறத்துஉழிஞை பாசிநிலையே
ஏணிநிலையே இலங்கு எயில்பாசி – புபொவெபாமா:6 1/7,8

மேல்

பாசூர் (1)

பண் நலம் கூட்டுண்ணும் பனி மலர் பாசூர் என் – புபொவெபாமா:9 98/3

மேல்

பாட்டு (1)

பைங்கிளியை கற்பித்தாள் பாட்டு – புபொவெபாமா:18 12/4

மேல்

பாட்டே (2)

பாடாண் பாட்டே வாயில்நிலையே – புபொவெபாமா:9 1/1
பாங்குற உரைப்பது பாடாண் பாட்டே – புபொவெபாமா:9 1/33

மேல்

பாட (4)

பண் அவனை பாட பதம் சூழ்க எள் நிறைந்த – புபொவெபாமா:0 3/2
பெய் தாமம் சுரும்பு இமிர பெரும் புலவர் புகழ் பாட
கொய் தார் மன்னவன் குடை நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 6/1,2
குன்று போல் போர்வில் குரிசில் வளம் பாட
இன்று போம் எங்கட்கு இடர் – புபொவெபாமா:8 65/3,4
மணக்கோல மங்கலம் யாம் பாட வணக்க_அரும் சீர் – புபொவெபாமா:9 45/2

மேல்

பாடக (2)

பாடக சீறடியின் மேல் பணிய நாடகமா – புபொவெபாமா:15 21/2
பாடக சீறடி பணிந்த பின் இரங்கின்று – புபொவெபாமா:16 34/2

மேல்

பாடகச்சீறடி (1)

பாடகச்சீறடி பணிந்தபின்இரங்கல் – புபொவெபாமா:16 1/9

மேல்

பாடல் (1)

இவர் தரு சூதிடை ஆடல் பாடல்
பிடி என்கின்ற பெரும் பெயர் வென்றியொடு – புபொவெபாமா:18 1/10,11

மேல்

பாடலொடு (1)

அசை விளங்கும் பாடலொடு ஆட வருமே – புபொவெபாமா:7 37/3

மேல்

பாடாண் (4)

பாடாண் பாட்டே வாயில்நிலையே – புபொவெபாமா:9 1/1
பாங்குற உரைப்பது பாடாண் பாட்டே – புபொவெபாமா:9 1/33
பாடாண் பகுதியுள் தொல்காப்பிய முதல் – புபொவெபாமா:18 1/1
வாகை பாடாண் பொதுவியல் திணை என – புபொவெபாமா:19 1/4

மேல்

பாடாண்பாட்டும் (1)

நல் துனி நவின்ற பாடாண்பாட்டும்
கடவுள் பக்கத்தும் ஏனோர் பக்கத்தும் – புபொவெபாமா:9 1/27,28

மேல்

பாடி (11)

பாடி பெயர்ந்திட்டான் பல்_வேலான் கோடி – புபொவெபாமா:3 21/2
கொய்யா குறிஞ்சி பல பாடி மொய் இணர் – புபொவெபாமா:4 39/2
ஓடு எரி வேய உடன்று உலாய் பாடி
உயர்ந்து ஓங்கு அரணகத்து ஒன்னார் பணிய – புபொவெபாமா:6 61/2,3
பருந்து ஆர் செரு மலைய பாடி பெயராது – புபொவெபாமா:6 63/3
பல் புகழ் பாடி பகர்தியேல் நல் அவையோர் – புபொவெபாமா:9 62/2
ஆடி அசையா அடி இரண்டும் பாடி
உரவு நீர் ஞாலத்து உய போக என்று – புபொவெபாமா:9 86/2,3
கூடிய வெம்மை குளிர்கொள்ள பாடி
நயத்தக மண்ணி நறு விரை கொண்டு ஆட்டி – புபொவெபாமா:10 21/2,3
அடும் புகழ் பாடி அழுதழுது நோனாது – புபொவெபாமா:10 27/1
அழலும் கதிர் வேல் அவன் புகழ் பாடி
உழலும் உலகத்து உயிர் – புபொவெபாமா:11 31/3,4
ஒன்று அல்ல பல பாடி
மன்றிடை மடல் ஊர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 4/1,2
சீர் மிகு நல் இசை பாடி செலவு அயர்தும் – புபொவெபாமா:18 2/1

மேல்

பாடிய (1)

பாடிய புலவர்க்கு பரிசில் நீட்டின்று – புபொவெபாமா:3 32/2

மேல்

பாடினார் (1)

பாடினார் வெல் புகழை பல் புலவர் கூடார் – புபொவெபாமா:8 3/2

மேல்

பாடினாள் (1)

வண்டு உறையும் கூந்தல் வடி கண்ணாள் பாடினாள்
வெண்துறையும் செந்துறையும் வேற்றுமையாய் கண்டு அறிய – புபொவெபாமா:18 19/1,2

மேல்

பாடு (2)

பாடு_அரும் தோல் படை மறவர் – புபொவெபாமா:6 30/1
பல்லவர்க்கு இரங்கும் பாடு இமிழ் நெய்தல் – புபொவெபாமா:12 12/1

மேல்

பாடு_அரும் (1)

பாடு_அரும் தோல் படை மறவர் – புபொவெபாமா:6 30/1

மேல்

பாடும் (1)

திறல் வேந்தன் புகழ் பாடும்
விறலியை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 61/1,2

மேல்

பாண் (3)

அம் கண் கிணையன் துடியன் விறலி பாண்
வெம் கட்கு வீசும் விலையாகும் செம் கண் – புபொவெபாமா:1 35/1,2
பரிசில் முகந்தன பாண் – புபொவெபாமா:3 33/4
பாண் வரவு பாங்கி மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 22/2

மேல்

பாண்டில் (1)

பாண்டில் நிரை தோல் பணியார் பகை அரணம் – புபொவெபாமா:6 25/3

மேல்

பாண்வரவுரைத்தல் (1)

அரிவைக்கு அவள் துணை பாண்வரவுரைத்தல்
பரி புர சீறடி பரத்தைகூறல் – புபொவெபாமா:17 1/6,7

மேல்

பாண (1)

கைவண் குரிசில் கல் கைதொழூஉ செல் பாண
தெய்வமாய் நின்றான் திசைக்கு – புபொவெபாமா:10 27/3,4

மேல்

பாணதுபாட்டே (1)

தார்நிலை தேர்மறம் பாணதுபாட்டே
இருவரும்தபுநிலை எருமைமறமே – புபொவெபாமா:7 1/4,5

மேல்

பாணர் (1)

கண்ணினார் பாணர் களிறு எறிந்து வீழ்ந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:7 23/3

மேல்

பாணன் (1)

பாணன் விறலிக்கு பாங்கி மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 26/2

மேல்

பாணனார் (1)

பண் இயல் யாழொடு பாணனார் வந்தாரால் – புபொவெபாமா:17 23/3

மேல்

பாணனை (1)

பாணனை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 55/2

மேல்

பாணாற்றுப்படையே (1)

பாணாற்றுப்படையே கூத்தராற்றுப்படையே – புபொவெபாமா:9 1/15

மேல்

பாணி (2)

பாணி நடை புரவி பல் களிற்றார் சாத்தினார் – புபொவெபாமா:6 37/3
கை கால் புருவம் கண் பாணி நடை தூக்கு – புபொவெபாமா:18 18/1

மேல்

பாணியும் (1)

பாணியும் தூக்கும் நடையும் பெயராமை – புபொவெபாமா:18 20/3

மேல்

பாதீடு (1)

தலைத்தோற்றம்மே தந்துநிறை பாதீடு
உண்டாட்டு உயர் கொடை புலனறிசிறப்பு – புபொவெபாமா:1 1/4,5

மேல்

பாம்பு (1)

பாம்பு உண் பறவை கொடி போல ஓங்குக – புபொவெபாமா:9 78/2

மேல்

பாம்பும் (1)

கற்பொறியும் பாம்பும் கனலும் கடி குரங்கும் – புபொவெபாமா:6 37/1

மேல்

பாய் (9)

ஆளி மணி கொடி பைங்கிளி பாய் கலை – புபொவெபாமா:1 43/1
கொலை யானை பாய்_மா கொடுத்து – புபொவெபாமா:3 35/4
பாய் புள்ளின் பரந்து இழிந்தன்று – புபொவெபாமா:6 40/2
ஓடு அரி கண் நீர் பாய் உக – புபொவெபாமா:7 51/4
நடை நவின்ற பாய்_மாவும் நல்கி கடை இறந்து – புபொவெபாமா:9 53/2
அரி பாய் உண்கண் ஆய்_இழை புணர்ந்தோன் – புபொவெபாமா:13 14/1
தேம் பாய் தெரியல் விடலையை திரு நுதல் – புபொவெபாமா:15 2/1
பணையாய் அறை முழங்கும் பாய் அருவி நாடன் – புபொவெபாமா:16 13/1
பாய் இருள் கணவனை படர்ச்சி நோக்கி – புபொவெபாமா:16 38/1

மேல்

பாய்_மா (1)

கொலை யானை பாய்_மா கொடுத்து – புபொவெபாமா:3 35/4

மேல்

பாய்_மாவும் (1)

நடை நவின்ற பாய்_மாவும் நல்கி கடை இறந்து – புபொவெபாமா:9 53/2

மேல்

பாய்ந்த (1)

களிறும் கதவு இற பாய்ந்த ஒளிறும் – புபொவெபாமா:6 27/2

மேல்

பாய்ந்து (3)

அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ – புபொவெபாமா:4 3/1
அரண் அகத்து பாய்ந்து இழிந்தார் ஆர்த்து – புபொவெபாமா:6 41/4
உழலையும் பாய்ந்து இறுத்து ஓடாது தான் தன் – புபொவெபாமா:18 9/3

மேல்

பாய்ந்தும் (1)

பாய்ந்தும் எறிந்தும் படிந்தும் பலகாலும் – புபொவெபாமா:18 7/1

மேல்

பாய (5)

குளிறு முரசம் குணில் பாய கூடார் – புபொவெபாமா:3 27/1
விழு மதில் வெல் களிறு பாய கழி மகிழ்வு – புபொவெபாமா:6 3/2
கதிர் ஓடை வெல் களிறு பாய கலங்கி – புபொவெபாமா:6 9/1
பாய நெறி மேல் படர்ந்து ஒடுங்கி தீய – புபொவெபாமா:12 7/2
பாய வகையால் பணிதம் பல வென்றாள் – புபொவெபாமா:18 17/3

மேல்

பாயல் (1)

பாயல் நீவி பள்ளி மிசை தொடர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 36/2

மேல்

பாயினார் (1)

பாயினார் மாயும் வகையால் பல காப்பும் – புபொவெபாமா:5 5/1

மேல்

பாயும் (1)

அரண் அவிய பாயும் அடையார் முன் நிற்பேன் – புபொவெபாமா:4 19/3

மேல்

பார்ப்பனமுல்லை (1)

அரசமுல்லை பார்ப்பனமுல்லை
அவையமுல்லை கணிவன்முல்லை – புபொவெபாமா:8 1/9,10

மேல்

பார்ப்பனவாகை (1)

பார்ப்பனவாகை வாணிகவாகை – புபொவெபாமா:8 1/5

மேல்

பார்ப்பார் (1)

பரு காழும் செம்பொன்னும் பார்ப்பார் முகப்ப – புபொவெபாமா:9 29/1

மேல்

பாராட்ட (1)

தோட்கு உரிமை பெற்ற துணை வளையார் பாராட்ட
வாள் குரிசில் வான் உலகினான் – புபொவெபாமா:5 14/3,4

மேல்

பாராட்டி (2)

பைம் தளிர் மேனியும் பாராட்டி தந்தை – புபொவெபாமா:6 59/2
தனி மட மான் நோக்கி தகை நலம் பாராட்டி
குனி மடல்மா பண்ணி மேல் கொண்டு – புபொவெபாமா:17 5/3,4

மேல்

பாராட்டின்று (1)

பழி தீர் நல் நலம் பாராட்டின்று – புபொவெபாமா:14 12/2

மேல்

பால் (2)

பரிவு அகல் உள்ளமொடு பால் வாழ்ந்தின்று – புபொவெபாமா:13 14/2
பயில் வளையை நல்கிய பால் – புபொவெபாமா:13 15/4

மேல்

பால்முல்லையொடு (1)

பால்முல்லையொடு கற்புமுல்லை என்று ஆங்கு – புபொவெபாமா:13 1/4

மேல்

பால (6)

பொதுவியல் பால என்மனார் புலவர் – புபொவெபாமா:10 1/7
மை_அறு சிறப்பின் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:11 1/7
பொய் தீர் காஞ்சி பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:12 1/6
இரு_நால் முல்லையும் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:13 1/5
பெண்பால் கூற்று பெருந்திணை பால – புபொவெபாமா:16 1/12
ஈர்_எண் கிளவியும் பெருந்திணை பால – புபொவெபாமா:17 1/14

மேல்

பாலகன் (3)

இன் கதிர் முறுவல் பாலகன் என்னும் – புபொவெபாமா:11 10/1
தடம் பெரும் கண் பாலகன் என்னும் கடன் கழித்து – புபொவெபாமா:11 11/2
பல் இதழ் மழை கண் பாலகன் மாய்ந்து என – புபொவெபாமா:11 12/1

மேல்

பாலன் (1)

பாலன் பிறப்பு பலர் புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 46/2

மேல்

பாலை (1)

பாலை படுமலை பண்ணி அதன் கூட்டம் – புபொவெபாமா:18 16/1

மேல்

பாவி (1)

படரினும் பெரிதால் பாவி இ பகலே – புபொவெபாமா:15 15/4

மேல்

பாழ் (1)

பௌவம் பணை முழங்க பற்றார் மண் பாழ் ஆக – புபொவெபாமா:3 5/1

மேல்

பாழாக (1)

வள மனை பாழாக வாரி கொளல் மலிந்து – புபொவெபாமா:3 31/2

மேல்

பாழாய் (1)

பாழாய் பரிய விளிவது-கொல் யாழ் ஆய் – புபொவெபாமா:3 17/2

மேல்

பாழி (2)

பாழி தோள் மன்னர் படை – புபொவெபாமா:7 11/4
படை மயங்க பாழி கொண்டன்று – புபொவெபாமா:7 28/2

மேல்

பாற்று (1)

பாற்று இனம் பின் படர முன்பு அடர்ந்து ஏற்று இனம் – புபொவெபாமா:1 13/2

மேல்

பாற (1)

முரண் அகத்து பாற முழவு தோள் மள்ளர் – புபொவெபாமா:6 41/3

மேல்

பான்மையின் (1)

பண்புற மொழிந்தனன் பான்மையின் தெரிந்தே – புபொவெபாமா:0 5/12

மேல்