நோ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நோக்கம் (1)

களி கொண்ட நோக்கம் கவற்ற தெளி கொண்ட – புபொவெபாமா:1 33/2

மேல்

நோக்கான் (2)

மன் மேல் வரும் என நோக்கான் மலர் மார்பின் – புபொவெபாமா:4 5/1
ஏந்து புகழ் உலகின் இளமை நோக்கான்
வேந்து நிற்றலும் ஏழக நிலையே – புபொவெபாமா:10 12/1,2

மேல்

நோக்கி (12)

அணங்கு அஞர் செய்து ஆள் எறிதல் நோக்கி வணங்கா – புபொவெபாமா:2 25/2
சேரார் முனை நோக்கி கண் சிவப்ப போரார் – புபொவெபாமா:3 23/2
நுணங்கு அரில் வெம் முனை நோக்கி அணங்கிய – புபொவெபாமா:4 15/2
செரு வேலோன் திறம் நோக்கி
பிரிவு இன்றி பேய் ஓம்பின்று – புபொவெபாமா:4 32/1,2
நின்று உருத்து நோக்கி நெருப்பு உமிழா சென்று ஒருத்தி – புபொவெபாமா:4 37/2
உவன் இன்று உறு துயரம் உய்யாமை நோக்கி
அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி – புபொவெபாமா:6 51/1,2
புகழொடு பெருமை நோக்கி யாரையும் – புபொவெபாமா:8 24/1
பாய் இருள் கணவனை படர்ச்சி நோக்கி
சே இழை அரிவை செல்க என விடுத்தன்று – புபொவெபாமா:16 38/1,2
தனி மட மான் நோக்கி தகை நலம் பாராட்டி – புபொவெபாமா:17 5/3
ஊழி மாலை உறு துயர் நோக்கி
தோழி நீங்காள் தூதிடை ஆடின்று – புபொவெபாமா:17 6/1,2
கார் முகில்_அன்னார் கடை நோக்கி போர் மிகு – புபொவெபாமா:18 2/2
மண் பதம் நோக்கி மலி வயலும் புன்செய்யும் – புபொவெபாமா:18 5/1

மேல்

நோக்கின் (1)

பெரு மட நோக்கின் சிறு நுதல் செவ் வாய் – புபொவெபாமா:14 15/1

மேல்

நோக்கு (2)

நோக்கு_அரும் குறும்பின் நூழையும் வாயிலும் – புபொவெபாமா:1 16/1
நுடங்கு அருவி ஆர்த்து இழியும் நோக்கு_அரும் சாரல் – புபொவெபாமா:16 11/1

மேல்

நோக்கு_அரும் (2)

நோக்கு_அரும் குறும்பின் நூழையும் வாயிலும் – புபொவெபாமா:1 16/1
நுடங்கு அருவி ஆர்த்து இழியும் நோக்கு_அரும் சாரல் – புபொவெபாமா:16 11/1

மேல்

நோக்குதலும் (1)

வேலை விறல் வெய்யோன் நோக்குதலும் மாலை – புபொவெபாமா:6 47/2

மேல்

நோம் (2)

நல்கு எனின் நா_மிசையாள் நோம் என்னும் சேவடி மேல் – புபொவெபாமா:9 96/1
ஒல்கு எனின் உச்சியாள் நோம் என்னும் மல்கு இருள் – புபொவெபாமா:9 96/2

மேல்

நோய் (2)

நுழைபுலம் படர்ந்த நோய்_அறு காட்சி – புபொவெபாமா:12 8/1
அயர்வொடு நின்றேன் அரும் படர் நோய் தீர – புபொவெபாமா:15 19/1

மேல்

நோய்_அறு (1)

நுழைபுலம் படர்ந்த நோய்_அறு காட்சி – புபொவெபாமா:12 8/1

மேல்

நோயவாய் (1)

கயக்கிய நோயவாய் கையிகந்து நம்மை – புபொவெபாமா:8 69/1

மேல்

நோயும் (1)

தாம் இனி நோயும் தலைவரும் யாம் இனி – புபொவெபாமா:8 67/2

மேல்

நோலை (1)

அணங்கு உடை நோலை பொரி புழுக்கல் பிண்டி – புபொவெபாமா:3 11/1

மேல்

நோன் (2)

அகத்தன ஆர் கழல் நோன் தாள் அரணின் – புபொவெபாமா:5 14/1
அடும் தடக்கை நோன் தாள் அமர் வெய்யோன் ஈயும் – புபொவெபாமா:9 60/3

மேல்

நோன்மையும் (1)

வயல் மிகு சிறப்பின் வருத்தமும் நோன்மையும்
வியன் மனை கிழவனை பகட்டொடு பொரீஇயன்று – புபொவெபாமா:13 12/1,2

மேல்

நோனா (1)

வான் ஆர் மின் ஆகி வழி நுடங்கும் நோனா
கழு மணி பைம் பூண் கழல் வெய்யோன் ஊரும் – புபொவெபாமா:7 35/2,3

மேல்

நோனாது (1)

அடும் புகழ் பாடி அழுதழுது நோனாது
இடும்பையுள் வைகிற்று இருந்த கடும்பொடு – புபொவெபாமா:10 27/1,2

மேல்

நோனார் (1)

நோனார் படை இரிய நொச்சி விறல் மறவர் – புபொவெபாமா:5 7/3

மேல்

நோனாள் (1)

வந்த படை நோனாள் வாயில் முலை பறித்து – புபொவெபாமா:8 43/1

மேல்

நோனான் (2)

மண் கெழு மறவன் மாறு நிலை நோனான்
புண் கிழித்து முடியினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 30/1,2
நுங்கி சினவுதல் நோனான் நுதி வேலால் – புபொவெபாமா:4 31/3

மேல்