நொ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொச்சி 5
நொடியும் 1

நொச்சி (5)

நுவல்_அரும் காப்பின் நொச்சி ஏனை – புபொவெபாமா:5 1/1
நொச்சி திணையும் துறையும் ஆகும் – புபொவெபாமா:5 1/7
நொச்சி நுதி வேலவர் – புபொவெபாமா:5 3/4
நோனார் படை இரிய நொச்சி விறல் மறவர் – புபொவெபாமா:5 7/3
உட்கொடை உழிஞை நொச்சி தும்பை என்று – புபொவெபாமா:19 1/2

மேல்

நொடியும் (1)

அம் சொல் பெரும் பணை தோள் ஆய் இழையாய் தாம் நொடியும்
வஞ்சம் தெரியா மருள் மாலை எம் சேரி – புபொவெபாமா:17 23/1,2

மேல்