நே முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நேமியான் (1)

சூழும் நேமியான் சோ எறிந்த – புபொவெபாமா:9 79/1

மேல்

நேர் (6)

கை ஒத்து நேர் கூப்புக – புபொவெபாமா:0 3/4
நேர் ஆரம் பூண்ட நெடுந்தகை நேர் கழலான் – புபொவெபாமா:3 23/1
நேர் ஆரம் பூண்ட நெடுந்தகை நேர் கழலான் – புபொவெபாமா:3 23/1
கிளியொடு நேர் ஆம் கிளவியார் வாள் கண் – புபொவெபாமா:6 43/3
நிறத்தொடு நேர் தருதலான் – புபொவெபாமா:9 9/4
நெடுமொழி எம் கணவன் நேர் – புபொவெபாமா:13 13/4

மேல்

நேர்ந்தும் (1)

கலவேம் என நேர்ந்தும் காஞ்சி நல் ஊர – புபொவெபாமா:16 15/3

மேல்

நேர்விட்ட (1)

நிறம் கண்டு வித்தகர் நேர்விட்ட கோழி – புபொவெபாமா:18 7/3

மேல்

நேராதார் (1)

நேராதார் வள நாட்டை – புபொவெபாமா:3 28/1

மேல்

நேராம் (1)

நேராம் அரசு – புபொவெபாமா:10 11/4

மேல்

நேரார் (5)

நெடும் கடைய நேரார் நிரை – புபொவெபாமா:1 7/4
நேரார் கைக்கொண்ட நிரை – புபொவெபாமா:2 3/4
நிறத்து இறுத்த வாள் தானை நேரார் மதிலின் – புபொவெபாமா:6 21/3
நெறி ஆர் நெடு மதிலுள் நேரார் மறியாம் – புபொவெபாமா:6 43/2
நேரார் படையின் நிலைமை நெடுந்தகை – புபொவெபாமா:7 45/1

மேல்

நேராரும் (1)

நிதியம் திறை அளந்தார் நேராரும் தன் கீழ் – புபொவெபாமா:3 21/3

மேல்