நூ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூல் 1
நூல்-கண் 1
நூழில் 2
நூழிலாட்டே 1
நூழையும் 1
நூறி 2

நூல் (1)

புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு – புபொவெபாமா:9 98/2

மேல்

நூல்-கண் (1)

நலம் வர நாடி நடுங்காது நூல்-கண்
புலவரால் ஆய்ந்து அமைத்த பூழ் – புபொவெபாமா:18 10/3,4

மேல்

நூழில் (2)

ஏமஎருமை நூழில் என்றா – புபொவெபாமா:7 1/6
தாழ் குரல் ஏனல் தலைக்கொண்ட நூழில்
விரையால் கமழும் விறல் மலை நாடன் – புபொவெபாமா:16 33/2,3

மேல்

நூழிலாட்டே (1)

நூழிலாட்டே முன்தேர்க்குரவை – புபொவெபாமா:7 1/7

மேல்

நூழையும் (1)

நோக்கு_அரும் குறும்பின் நூழையும் வாயிலும் – புபொவெபாமா:1 16/1

மேல்

நூறி (2)

எழுது எழில் மாடத்து இடன் எல்லாம் நூறி
கழுதை ஏர் கை ஒளிர் வேல் கோலா உழுததன் பின் – புபொவெபாமா:6 53/1,2
அரசு அதிர நூறி அடுகளம் வேட்டான் – புபொவெபாமா:8 15/3

மேல்