நு முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நுகம் (1)

படு நுகம் பூண்ட பகட்டொடு மானும் – புபொவெபாமா:13 13/3

மேல்

நுகர்க (1)

குய் கொள் அடிசில் பிறர் நுகர்க வைகலும் – புபொவெபாமா:13 17/2

மேல்

நுகர்ந்தான் (1)

மங்கலம் ஆய நுகர்ந்தான் மற மன்னர் – புபொவெபாமா:9 23/3

மேல்

நுங்கி (1)

நுங்கி சினவுதல் நோனான் நுதி வேலால் – புபொவெபாமா:4 31/3

மேல்

நுடங்கி (1)

நிணம் கொள் பேழ் வாய நிழல் போல் நுடங்கி
கணம் கொள் பேய் ஆடும் களித்து – புபொவெபாமா:7 39/3,4

மேல்

நுடங்கு (3)

இடம் கெட சென்று இருத்த பின்னும் நுடங்கு எரி போல் – புபொவெபாமா:3 49/2
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் கொள கருதின்று – புபொவெபாமா:6 2/2
நுடங்கு அருவி ஆர்த்து இழியும் நோக்கு_அரும் சாரல் – புபொவெபாமா:16 11/1

மேல்

நுடங்கும் (2)

வான் ஆர் மின் ஆகி வழி நுடங்கும் நோனா – புபொவெபாமா:7 35/2
ஆம்பல் நுடங்கும் அணி வளையும் ஏகின – புபொவெபாமா:17 11/1

மேல்

நுடங்குவான் (1)

மாறு இரிய சீறி நுடங்குவான் கைக்கொண்ட – புபொவெபாமா:2 19/3

மேல்

நுண் (1)

நுண் இடை பேர் அல்குலார் – புபொவெபாமா:7 49/4

மேல்

நுணங்கு (1)

நுணங்கு அரில் வெம் முனை நோக்கி அணங்கிய – புபொவெபாமா:4 15/2

மேல்

நுதல் (8)

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப கண்_நுதல் – புபொவெபாமா:0 2/1
பூண் இலங்கு மென் முலை போது அரி கண் வாள்_நுதல் – புபொவெபாமா:1 45/2
திரு நுதல் வேர் அரும்பும் தேம் கோதை வாடும் – புபொவெபாமா:14 7/1
பெரு மட நோக்கின் சிறு நுதல் செவ் வாய் – புபொவெபாமா:14 15/1
தேம் பாய் தெரியல் விடலையை திரு நுதல்
காம்பு ஏர் தோளி கண்டு சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:15 2/1,2
நல் நுதல் அரிவை நயப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 4/2
பிறை புரை வாள் நுதல் பீர் அரும்ப மென் தோள் – புபொவெபாமா:15 11/1
பிறை நுதல் மடந்தை பிரிவிடை ஆற்றின்று – புபொவெபாமா:16 6/2

மேல்

நுதலாள் (3)

செவ் வாய் பெரும் தோள் திரு நுதலாள் அம் வாயில் – புபொவெபாமா:14 9/2
நடுங்கி நறு நுதலாள் நல் நலம் பீர்பூப்ப – புபொவெபாமா:17 3/1
அளக திரு நுதலாள் ஆய்ந்து புழகத்து – புபொவெபாமா:18 17/2

மேல்

நுதலி (2)

வில் ஏர் நுதலி விறலோன் மார்பம் – புபொவெபாமா:9 93/1
மதி ஏர் நுதலி மாலை நின்றன்று – புபொவெபாமா:11 16/2

மேல்

நுதி (2)

நுங்கி சினவுதல் நோனான் நுதி வேலால் – புபொவெபாமா:4 31/3
நொச்சி நுதி வேலவர் – புபொவெபாமா:5 3/4

மேல்

நும் (1)

செங்கோலன் நும் கோ சின களிற்றின் மேல் வரினும் – புபொவெபாமா:9 100/3

மேல்

நுவல் (1)

நுவல்_அரும் காப்பின் நொச்சி ஏனை – புபொவெபாமா:5 1/1

மேல்

நுவல்_அரும் (1)

நுவல்_அரும் காப்பின் நொச்சி ஏனை – புபொவெபாமா:5 1/1

மேல்

நுவல (1)

புகழ் நுவல முக்காலமும் – புபொவெபாமா:8 26/1

மேல்

நுவலின்று (1)

சோ உடைத்த மறம் நுவலின்று – புபொவெபாமா:6 14/2

மேல்

நுவலும் (1)

எய்தாரும் எய்தி இசை நுவலும் சீர்த்தியனே – புபொவெபாமா:6 3/3

மேல்

நுழைபுலம் (1)

நுழைபுலம் படர்ந்த நோய்_அறு காட்சி – புபொவெபாமா:12 8/1

மேல்