நா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 4
நா_மிசையாள் 1
நாகம் 1
நாட்டத்து 1
நாட்டது 1
நாட்டி 1
நாட்டிய 1
நாட்டின்று 1
நாட்டினர் 1
நாட்டினார் 1
நாட்டு 1
நாட்டை 2
நாட்டொடு 1
நாடகமா 1
நாடன் 6
நாடனை 3
நாடி 1
நாடு 7
நாடும் 1
நாடுவாழ்த்தொடு 1
நாண் 1
நாண 2
நாணி 1
நாணின்று 1
நாணும் 1
நாம் 2
நால் 3
நால்வாய் 1
நாலிருமூன்றும் 1
நாவல் 4
நாவாயும் 1
நாவினால் 1
நாவு 1
நாள் 10
நாள்கொண்டற்று 1
நாள்கொண்டன்று 3
நாள்கொள 1
நாள்கொளலும் 1
நாள்நாளும் 1
நாள்மங்கலமே 1
நாள்முல்லை 1
நாளும் 2
நாளுள் 1
நாளை 1
நாற்றம் 1
நாறு 1
நான்கினால் 1
நான்கு 1
நான்கொடு 1
நான்மறை 2
நான்மறையோர் 1
நான்மறையோன் 2

நா (4)

நா புலவர் சொல்_மாலை நண்ணார் படை உழக்கி – புபொவெபாமா:2 21/1
நாட்டிய வாய்மொழி நா புலவர் நல் இசை – புபொவெபாமா:9 5/1
நல்கு எனின் நா_மிசையாள் நோம் என்னும் சேவடி மேல் – புபொவெபாமா:9 96/1
புல் என்ற நா புலவர் போன்று – புபொவெபாமா:11 29/4

மேல்

நா_மிசையாள் (1)

நல்கு எனின் நா_மிசையாள் நோம் என்னும் சேவடி மேல் – புபொவெபாமா:9 96/1

மேல்

நாகம் (1)

சீர் சால் அகலத்தை செம் கண் அழல் நாகம்
தாராய் தழுவ பெறும் – புபொவெபாமா:9 88/3,4

மேல்

நாட்டத்து (1)

இமையா நாட்டத்து இலங்கு இழை மகளிர் – புபொவெபாமா:9 95/1

மேல்

நாட்டது (1)

நாட்டது வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 34/2

மேல்

நாட்டி (1)

நாட்டி பொறி செறிந்து நண்ணார் மேல் செல்க என்று – புபொவெபாமா:4 17/3

மேல்

நாட்டிய (1)

நாட்டிய வாய்மொழி நா புலவர் நல் இசை – புபொவெபாமா:9 5/1

மேல்

நாட்டின்று (1)

கவின்பெற கல் நாட்டின்று – புபொவெபாமா:10 24/2

மேல்

நாட்டினர் (1)

நல்லிசைவஞ்சி என நாட்டினர் தொகுத்த – புபொவெபாமா:3 1/11

மேல்

நாட்டினார் (1)

காண்தக நாட்டினார் கல் – புபொவெபாமா:10 25/4

மேல்

நாட்டு (1)

ஆள் திரிய வண்டு இமிரும் செம்மல் அடையார் நாட்டு
ஓடு எரியுள் வைகின ஊர் – புபொவெபாமா:3 29/3,4

மேல்

நாட்டை (2)

நேராதார் வள நாட்டை
கூர் எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 28/1,2
முன் அடையார் வள நாட்டை
பின்னரும் உடன்று எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 44/1,2

மேல்

நாட்டொடு (1)

புலவர் ஏத்தும் புத்தேள் நாட்டொடு
முதுகாஞ்சிய்யொடு காடுவாழ்த்து உளப்பட – புபொவெபாமா:12 1/3,4

மேல்

நாடகமா (1)

பாடக சீறடியின் மேல் பணிய நாடகமா
வைகிய கங்குல் தலைவரின் – புபொவெபாமா:15 21/2,3

மேல்

நாடன் (6)

பொங்கும் அருவி புனல் நாடன் கங்குல் – புபொவெபாமா:9 90/2
கலங்கல் ஒலி புனல் காவிரி நாடன்
அலங்கல் அமர் அழுவத்து ஆர் – புபொவெபாமா:10 7/3,4
பணையாய் அறை முழங்கும் பாய் அருவி நாடன்
பிணை ஆர மார்பம் பிணைய துணையாய் – புபொவெபாமா:16 13/1,2
மை வரை நாடன் மார்பகம் பொருந்தி – புபொவெபாமா:16 24/1
உயர் வரை நாடன் உரை கேட்டு நயந்தன்று – புபொவெபாமா:16 32/2
விரையால் கமழும் விறல் மலை நாடன்
உரையால் தளிர்க்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 33/3,4

மேல்

நாடனை (3)

மை வரை நாடனை மடந்தை பின்னரும் – புபொவெபாமா:15 12/1
காலை யாழ் செய்யும் கரு வரை நாடனை
மாலையால் மார்பம் பிணித்து – புபொவெபாமா:16 27/3,4
மா இரும் கங்குல் மா மலை நாடனை
பாயல் நீவி பள்ளி மிசை தொடர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 36/1,2

மேல்

நாடி (1)

நலம் வர நாடி நடுங்காது நூல்-கண் – புபொவெபாமா:18 10/3

மேல்

நாடு (7)

ஒன்னார் நாடு அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:3 16/2
நடைத்தேர் ஒலி கறங்கும் நாடு – புபொவெபாமா:3 17/4
நண்ணார் கிளை அலற நாடு – புபொவெபாமா:3 31/4
ஊடு உலாய் வானத்து ஒளி மறைப்ப நாடு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 45/2
நல் இசை கொண்டு அடையார் நாடு – புபொவெபாமா:3 51/4
ஒன்றியவர் நாடு ஒருவழித்தாய் கூக்கேட்ப – புபொவெபாமா:6 63/1
நகை தாரான் தான் விரும்பும் நாடு – புபொவெபாமா:9 35/4

மேல்

நாடும் (1)

வெல் பொறியும் நாடும் விழு பொருளும் தண்ணடையும் – புபொவெபாமா:7 5/1

மேல்

நாடுவாழ்த்தொடு (1)

நாடுவாழ்த்தொடு கிணையதுநிலையே – புபொவெபாமா:9 1/8

மேல்

நாண் (1)

நளி மனைக்கு நல் துணை நாண் – புபொவெபாமா:13 9/4

மேல்

நாண (2)

செறுநர் நாண சே இழை அரிவை – புபொவெபாமா:13 8/1
இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண
பல நாள் பணி பதமும் கூறி சில நாளுள் – புபொவெபாமா:18 12/1,2

மேல்

நாணி (1)

ஒன்றார் கூறும் உறு பழி நாணி
மென் தோள் அரிவை மெலிவொடு வைகின்று – புபொவெபாமா:15 8/1,2

மேல்

நாணின்று (1)

வெம் தொழில் கூற்றமும் நாணின்று வெம் களத்து – புபொவெபாமா:7 51/1

மேல்

நாணும் (1)

இல் பிறப்பும் நாணும் இடை ஒழிய நல் போர் – புபொவெபாமா:7 55/2

மேல்

நாம் (2)

இன்று நாம் வைகல் இழிவு ஆகும் வென்று ஒளிரும் – புபொவெபாமா:6 25/2
இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண – புபொவெபாமா:18 12/1

மேல்

நால் (3)

இரு_நால் வகையார் இயல்பு – புபொவெபாமா:8 49/4
நால் திசையும் புகழ் பெருக – புபொவெபாமா:9 67/1
இரு_நால் முல்லையும் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:13 1/5

மேல்

நால்வாய் (1)

படு களி நால்வாய் பகடு – புபொவெபாமா:9 11/4

மேல்

நாலிருமூன்றும் (1)

நன் பொருள் தெரிந்தோர் நாலிருமூன்றும்
வண் பூம் தும்பை வகை என மொழிப – புபொவெபாமா:7 1/13,14

மேல்

நாவல் (4)

நாவல் பெயரிய ஞாலத்து அடி அடைந்து – புபொவெபாமா:6 65/1
நாவல் அகலிடத்து ஞாயிறு அனையனாய் – புபொவெபாமா:8 35/3
பூ மலி நாவல் பொழிற்கு – புபொவெபாமா:9 41/4
பூ மலி நாவல் பொழில் அகத்து போய் நின்ற – புபொவெபாமா:9 76/3

மேல்

நாவாயும் (1)

நாவாயும் தோணியும் மேல்கொண்டு நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 35/1

மேல்

நாவினால் (1)

புரிவொடு நாவினால் பூவை புணர்த்து – புபொவெபாமா:18 13/1

மேல்

நாவு (1)

நாவு உடை நல் மணி நன்கு இயம்ப மேவார் – புபொவெபாமா:10 19/2

மேல்

நாள் (10)

உடை நாள் உலந்தனவால் ஓத நீர் வேலி – புபொவெபாமா:3 7/3
குடை நாள் இறைவன் கொள – புபொவெபாமா:3 7/4
அறிந்தவர் ஆய்ந்த நாள் ஆழி தேர் மன்னன் – புபொவெபாமா:3 9/1
கூட்டி நாள் கொண்டான் குடை – புபொவெபாமா:4 17/4
ஒள் வாள் மறவர் உருத்து எழுந்து உம்பர் நாள்
கள் வார் நறும் கோதை காரணமா கொள்வான் – புபொவெபாமா:5 18/1,2
மங்கல நாள் யாம் மகிழ்தூங்க கொங்கு அலர் தார் – புபொவெபாமா:6 57/2
ஒரு நாள் மடியின் உலகின் மேல் நில்லா – புபொவெபாமா:8 49/3
பிறந்த நாள் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 48/2
கரும் பகடும் செம்பொன்னும் வெள்ளணி நாள் பெற்றார் – புபொவெபாமா:9 49/1
பல நாள் பணி பதமும் கூறி சில நாளுள் – புபொவெபாமா:18 12/2

மேல்

நாள்கொண்டற்று (1)

வலம் தரு வாள் நாள்கொண்டற்று – புபொவெபாமா:6 6/2

மேல்

நாள்கொண்டன்று (3)

கொய் தார் மன்னவன் குடை நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 6/2
கொற்ற வாள் நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 8/2
கொற்ற வேந்தன் குடை நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 4/2

மேல்

நாள்கொள (1)

கொற்ற குடை நாள்கொள – புபொவெபாமா:6 5/4

மேல்

நாள்கொளலும் (1)

வாள் நாள்கொளலும் வழிமொழிந்து வந்து அடையா – புபொவெபாமா:6 7/1

மேல்

நாள்நாளும் (1)

நாள்நாளும் மேயா நகை – புபொவெபாமா:17 17/4

மேல்

நாள்மங்கலமே (1)

நாள்மங்கலமே பரிசில்நிலையே – புபொவெபாமா:9 1/13

மேல்

நாள்முல்லை (1)

தேர்முல்லையொடு நாள்முல்லை என்றா – புபொவெபாமா:13 1/2

மேல்

நாளும் (2)

வாளொடு வைகுவேன் யான் ஆக நாளும்
கழி மகிழ் வென்றி கழல் வெய்யோய் ஈய – புபொவெபாமா:2 23/2,3
பொய் அகல நாளும் புகழ் விளைத்தல் என் வியப்பாம் – புபொவெபாமா:2 29/1

மேல்

நாளுள் (1)

பல நாள் பணி பதமும் கூறி சில நாளுள்
பொங்கு அரி உண்கணாள் பூவைக்கு மாறாக – புபொவெபாமா:18 12/2,3

மேல்

நாளை (1)

இறுக பொதியன்-மின் இன்றொடு நாளை
குறுக வரும் அரோ கூற்று – புபொவெபாமா:12 5/3,4

மேல்

நாற்றம் (1)

அரும்பிற்கும் உண்டோ அலரது நாற்றம்
பெரும் தோள் விறலி பிணங்கல் சுரும்போடு – புபொவெபாமா:17 27/1,2

மேல்

நாறு (1)

நாறு இரும் கூந்தல் மகளிரை நயப்ப – புபொவெபாமா:17 36/1

மேல்

நான்கினால் (1)

ஒன்றில் இரண்டு ஆய்ந்து மூன்று அடக்கி நான்கினால்
வென்று களம் கொண்ட வேல் வேந்தே சென்று உலாம் – புபொவெபாமா:9 74/1,2

மேல்

நான்கு (1)

கடம் சுட்ட வேண்டா கடும் சுரை ஆன் நான்கு
குடம் சுட்டு இனத்தால் கொடு – புபொவெபாமா:1 39/3,4

மேல்

நான்கொடு (1)

எட்டிரண்டு ஏனை நான்கொடு தொகைஇ – புபொவெபாமா:1 1/8

மேல்

நான்மறை (2)

ஐந்தொழில் நான்மறை முத்தீ இருபிறப்பு – புபொவெபாமா:8 7/3
அண்ணல் நான்மறை அந்தணாளர்க்கு – புபொவெபாமா:9 28/1

மேல்

நான்மறையோர் (1)

ஒலி கெழு நான்மறையோர் இல்லும் நலிவு ஒரீஇ – புபொவெபாமா:3 19/2

மேல்

நான்மறையோன் (2)

நான்மறையோன் நலம் பெருகும் நடுவுநிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 36/2
நல் இசை மு செம் தீ நான்மறையோன் செல்லவும் – புபொவெபாமா:8 37/2

மேல்