தௌ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தௌவல் 1

தௌவல் (1)

தௌவல் முது குரம்பை தான் தமியள் செவ்வன் – புபொவெபாமா:13 19/2

மேல்