தே முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தேசும் (1)

வலி சினமும் மானமும் தேசும் ஒலிக்கும் – புபொவெபாமா:2 9/2

மேல்

தேம் (10)

தேம் குலாம் பூம் தெரியல் தேர் வேந்தே நின்னொடு – புபொவெபாமா:7 17/3
குயில் அனைய தேம் மொழி கூர் எயிற்று செவ் வாய் – புபொவெபாமா:13 15/3
கா மருவும் வானோர்கள் காதலி-கொல் தேம் மொழி – புபொவெபாமா:14 5/2
திரு நுதல் வேர் அரும்பும் தேம் கோதை வாடும் – புபொவெபாமா:14 7/1
தேம் பாய் தெரியல் விடலையை திரு நுதல் – புபொவெபாமா:15 2/1
தேம் முயங்கு பைம் தார் திசை முயங்க யாம் முயங்க – புபொவெபாமா:16 21/2
தேம் கமழ் கூந்தல் தெரிவை வெறியாட்டு – புபொவெபாமா:17 1/5
தேம் கமழ் கோதை தெளிதலும் அதுவே – புபொவெபாமா:17 14/2
தேம் கமழ் கோதை செம்மல் அளி நினைந்து – புபொவெபாமா:17 20/1
தேம் கமழ் சிலம்பன் தார் எமக்கு எளிது என – புபொவெபாமா:17 24/1

மேல்

தேய (1)

தெம் முனை தேய திறல் விளங்கு தேர் தானை – புபொவெபாமா:4 17/1

மேல்

தேர் (31)

அறிந்தவர் ஆய்ந்த நாள் ஆழி தேர் மன்னன் – புபொவெபாமா:3 9/1
சுரையொடு பேய்ப்பீர்க்கும் சுமந்த நிரை திண் தேர்
பல் இசை வென்றி படை கடலான் சென்று இறுப்ப – புபொவெபாமா:3 51/2,3
தெம் முனை தேய திறல் விளங்கு தேர் தானை – புபொவெபாமா:4 17/1
நெய் அணிக செவ் வேல் நெடும் தேர் நிலை புகுக – புபொவெபாமா:6 5/1
நல் மணி தேர் நயவார் தலை பனிப்ப – புபொவெபாமா:7 5/3
பல கழியுமேனும் பரி மான் தேர் மன்னர்க்கு – புபொவெபாமா:7 9/3
ஆழி தேர் வெல் புரவி அண்ணல் மத யானை – புபொவெபாமா:7 11/3
தேம் குலாம் பூம் தெரியல் தேர் வேந்தே நின்னொடு – புபொவெபாமா:7 17/3
செறி மணி தேர் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 20/2
கட்டு ஆர் கமழ் தெரியல் காவலன் காமர் தேர்
ஒட்டார் புறத்தின் மேல் ஊர்ந்து – புபொவெபாமா:7 21/3,4
எழு உறழ் திணி தோள் வேந்தன் வெல் தேர்
முழு வலி வயவர் முன் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 34/1,2
குழு மணி திண் தேர் கொடி – புபொவெபாமா:7 35/4
திசை விளங்கும் தானையான் தேர் – புபொவெபாமா:7 37/4
மன்னன் ஊரும் மறம் மிகு மணி தேர்
பின்னும் முன்னும் பேய் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 38/1,2
மன்னன் நெடும் தேர் மறன் ஏத்தி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:7 39/2
முரசு அதிர வென்ற தேர் முன் – புபொவெபாமா:8 15/4
பின் தேர் குரவை பிணைந்து – புபொவெபாமா:8 17/4
மயல்_அறு சீர்த்தி மான் தேர் மன்னவன் – புபொவெபாமா:9 14/1
நெடும் தேர் தானை நீறுபட நடக்கும் – புபொவெபாமா:9 16/1
கடும் தேர் மன்னவன் கண்படை மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:9 16/2
தேர் வில் தார் தாங்கி திகழ்ந்து இலங்கு வேலோய் நின் – புபொவெபாமா:9 33/3
வெல் புரவி பூண்ட விளங்கு மணி திண் தேர்
நல்கிய பின்னும் நனி நீட பல் போர் – புபொவெபாமா:9 51/1,2
தேர் அதிர பொங்கும் திருந்து வேல் வானவன் – புபொவெபாமா:10 3/3
கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும் – புபொவெபாமா:10 5/2
புனையும் பொலம் படை பொங்கு உளை_மான் திண் தேர்
துனையும் துனை படை துன்னார் முனையுள் – புபொவெபாமா:13 5/1,2
திருத்திய காதலர் தேர் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 6/2
திரி கோட்ட மா இரிய தேர் – புபொவெபாமா:13 7/4
வள்வு ஆய்ந்து பண்ணுக திண் தேர் வடி கண்ணாள் – புபொவெபாமா:17 7/1
வலவன் நெடும் தேர் வரும் – புபொவெபாமா:17 31/4
சிவல் கிளி பூவை செழும் பரி தேர் யாழ் – புபொவெபாமா:18 1/9
ஒலி மணி திண் தேர்_உடையாரை வெல்லும் – புபொவெபாமா:18 15/1

மேல்

தேர்_உடையாரை (1)

ஒலி மணி திண் தேர்_உடையாரை வெல்லும் – புபொவெபாமா:18 15/1

மேல்

தேர்க்-கண் (1)

முன் தேர்க்-கண் அணங்கு ஆடின்று – புபொவெபாமா:8 14/2

மேல்

தேர்மறம் (1)

தார்நிலை தேர்மறம் பாணதுபாட்டே – புபொவெபாமா:7 1/4

மேல்

தேர்முல்லையொடு (1)

தேர்முல்லையொடு நாள்முல்லை என்றா – புபொவெபாமா:13 1/2

மேல்

தேரார்க்கும் (1)

ஓரான் உறைகழியான் ஒள் வாளும் தேரார்க்கும்
வெம் பரி மா ஊர்ந்தார்க்கும் வெல் களிற்றின் மேலார்க்கும் – புபொவெபாமா:7 45/2,3

மேல்

தேரால் (1)

கலி மணி திண் தேரால் காளை கலி_மா – புபொவெபாமா:18 15/2

மேல்

தேரான் (3)

கூர்த்த வாள் மண்ணி கொடி தேரான் பேர்த்தும் – புபொவெபாமா:6 55/2
கூதிர் நலியவும் உள்ளான் கொடி தேரான்
மூதில் மடவாள் முயக்கு – புபொவெபாமா:8 31/3,4
கூத்து அவை ஏத்தும் கொடி தேரான் கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 27/3

மேல்

தேரின் (2)

பெருந்தகை தேரின் பின் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 36/2
பெய் கழலான் தேரின் பின் – புபொவெபாமா:8 16/1

மேல்

தேரும் (3)

முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் – புபொவெபாமா:9 13/1
படை நவின்ற பல் களிறும் பண் அமைந்த தேரும்
நடை நவின்ற பாய்_மாவும் நல்கி கடை இறந்து – புபொவெபாமா:9 53/1,2
எம் இல் வலவனும் தேரும் வரும் என – புபொவெபாமா:17 30/2

மேல்

தேற்றா (1)

இல் என்றல் தேற்றா இகல் வெய்யோன் விண் படர – புபொவெபாமா:11 29/3

மேல்

தேறல் (3)

அறாஅ நிலை சாடி ஆடுறு தேறல்
மறாஅல் மழை தடம் கண்ணி பொறாஅன் – புபொவெபாமா:1 7/1,2
வடியுறு தீம் தேறல் வாக்கு – புபொவெபாமா:1 41/4
மயில் கணத்து அன்னார் மகிழ் தேறல் ஊட்ட – புபொவெபாமா:6 23/1

மேல்

தேன் (2)

புடை தேன் இமிர் கண்ணி பூம் கண் புதல்வர் – புபொவெபாமா:3 17/3
மானமே நெய்யா மறம் விறகா தேன் இமிரும் – புபொவெபாமா:7 53/2

மேல்