தி முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திகழ் 3
திகழ்ந்து 2
திகழும் 3
திங்கள் 2
திசை 3
திசைக்கு 1
திசையும் 1
திண் 13
திணி 4
திணி_தோளானை 1
திணை 1
திணையது 1
திணையும் 1
திரள் 2
திரி 2
திரித்து 3
திரிய 2
திரியா 1
திரிவு 3
திரு 7
திருத்திய 1
திருந்தார் 1
திருந்து 2
திருநகரில் 1
திரை 2
திளைப்ப 1
திறத்தின் 1
திறந்த 4
திறந்து 1
திறப்பார் 1
திறம் 3
திறல் 12
திறலார் 1
திறலாற்கு 1
திறலான் 2
திறை 4
திறைகொண்டுபெயர்தல் 1
திறையார் 1

திகழ் (3)

மொய் திகழ் வேலோன் முற்று விட்டு அகல – புபொவெபாமா:6 50/1
திகழ் ஒளிய மா விசும்பு சேர இகழ்வார் முன் – புபொவெபாமா:11 27/2
பொன் திகழ் சுணங்கின் பூம் கண் அரிவை – புபொவெபாமா:13 16/1

மேல்

திகழ்ந்து (2)

தேர் வில் தார் தாங்கி திகழ்ந்து இலங்கு வேலோய் நின் – புபொவெபாமா:9 33/3
திங்கள் விளங்கும் திகழ்ந்து இலங்கு பேர்_ஒளி – புபொவெபாமா:13 15/1

மேல்

திகழும் (3)

அம் கண் விசும்பின் அணி திகழும் திங்கள் – புபொவெபாமா:6 45/2
உடல் வேல் அழுவத்து ஒளி திகழும் பைம் பூண் – புபொவெபாமா:8 3/3
தொடை அவிழ் தண் குவளை சூடான் புடை திகழும்
தேர் அதிர பொங்கும் திருந்து வேல் வானவன் – புபொவெபாமா:10 3/2,3

மேல்

திங்கள் (2)

அம் கண் விசும்பின் அணி திகழும் திங்கள்
முகத்தார் அலற முகில் உரிஞ்சும் சூழி – புபொவெபாமா:6 45/2,3
திங்கள் விளங்கும் திகழ்ந்து இலங்கு பேர்_ஒளி – புபொவெபாமா:13 15/1

மேல்

திசை (3)

தீர்த்த நீர் பூவொடு பெய்து திசை விளங்க – புபொவெபாமா:6 55/1
திசை விளங்கும் தானையான் தேர் – புபொவெபாமா:7 37/4
தேம் முயங்கு பைம் தார் திசை முயங்க யாம் முயங்க – புபொவெபாமா:16 21/2

மேல்

திசைக்கு (1)

தெய்வமாய் நின்றான் திசைக்கு – புபொவெபாமா:10 27/4

மேல்

திசையும் (1)

நால் திசையும் புகழ் பெருக – புபொவெபாமா:9 67/1

மேல்

திண் (13)

சுரையொடு பேய்ப்பீர்க்கும் சுமந்த நிரை திண் தேர் – புபொவெபாமா:3 51/2
செருவிடைவீழ்தல் திண் பரிமறனே – புபொவெபாமா:5 1/3
புறத்தன போர் எழில் திண் தோள் உற தழீஇ – புபொவெபாமா:5 14/2
திண் பிணி முரச நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 8/2
குழு மணி திண் தேர் கொடி – புபொவெபாமா:7 35/4
மண்டு அமர் திண் தோள் மறம் கடைஇ மண் புலம்ப – புபொவெபாமா:7 57/1
கல் நவில் திண் தோள் கழலானும் மன்னன் முன் – புபொவெபாமா:8 55/2
வெல் புரவி பூண்ட விளங்கு மணி திண் தேர் – புபொவெபாமா:9 51/1
புனையும் பொலம் படை பொங்கு உளை_மான் திண் தேர் – புபொவெபாமா:13 5/1
மல் கொண்ட திண் தோள் மற வேல் நெடுந்தகை – புபொவெபாமா:16 5/1
வள்வு ஆய்ந்து பண்ணுக திண் தேர் வடி கண்ணாள் – புபொவெபாமா:17 7/1
ஒலி மணி திண் தேர்_உடையாரை வெல்லும் – புபொவெபாமா:18 15/1
கலி மணி திண் தேரால் காளை கலி_மா – புபொவெபாமா:18 15/2

மேல்

திணி (4)

மண் திணி ஞாலத்து தொன்மையும் மறனும் – புபொவெபாமா:2 28/1
எழு உறழ் திணி தோள் வேந்தன் வெல் தேர் – புபொவெபாமா:7 34/1
முழவு உறழ் திணி_தோளானை – புபொவெபாமா:8 10/1
கல் நவில் திணி தோள் காளையை கண்ட – புபொவெபாமா:15 4/1

மேல்

திணி_தோளானை (1)

முழவு உறழ் திணி_தோளானை
உழவனாக உரை மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:8 10/1,2

மேல்

திணை (1)

வாகை பாடாண் பொதுவியல் திணை என – புபொவெபாமா:19 1/4

மேல்

திணையது (1)

வான் தோய் வாகை திணையது வகையே – புபொவெபாமா:8 1/19

மேல்

திணையும் (1)

நொச்சி திணையும் துறையும் ஆகும் – புபொவெபாமா:5 1/7

மேல்

திரள் (2)

கண் திரள் வேல் மன்னர் களம் பட்டார் பெண்டிர் – புபொவெபாமா:7 57/2
போலும் திரள் தோள் புடைத்து – புபொவெபாமா:18 4/4

மேல்

திரி (2)

திரி கோட்ட மா இரிய தேர் – புபொவெபாமா:13 7/4
திரி கோட்ட மா இரிய சீறி பொருகளம் – புபொவெபாமா:18 8/2

மேல்

திரித்து (3)

வேல் திரித்து விரும்பி ஆடின்று – புபொவெபாமா:2 18/2
அழல் வேல் திரித்து ஆட்டு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:7 30/2
திறந்த வேல் கையில் திரித்து – புபொவெபாமா:7 31/4

மேல்

திரிய (2)

வேல் திரிய விம்மும் துடி – புபொவெபாமா:2 19/4
ஆள் திரிய வண்டு இமிரும் செம்மல் அடையார் நாட்டு – புபொவெபாமா:3 29/3

மேல்

திரியா (1)

வளி துரந்தக்-கண்ணும் வலம் திரியா பொங்கி – புபொவெபாமா:9 25/1

மேல்

திரிவு (3)

பரிவு இன்றி பட்டாங்கு அறிய திரிவு இன்றி – புபொவெபாமா:8 41/2
மறம் திரிவு இல்லா மன் பெரும் சூழ்ச்சி – புபொவெபாமா:9 65/1
பிரிவு இன்றி நல்கினும் பேணாய் திரிவு இன்றி – புபொவெபாமா:16 31/2

மேல்

திரு (7)

திரு கிளரும் அகன் கோயில் – புபொவெபாமா:9 36/1
திரு வளர் நல் நகர் அடைந்த கொழுநன் – புபொவெபாமா:13 20/1
திரு நுதல் வேர் அரும்பும் தேம் கோதை வாடும் – புபொவெபாமா:14 7/1
செவ் வாய் பெரும் தோள் திரு நுதலாள் அம் வாயில் – புபொவெபாமா:14 9/2
கரு மழை கண் வெண் முறுவல் பேதை திரு முலை – புபொவெபாமா:14 15/2
தேம் பாய் தெரியல் விடலையை திரு நுதல் – புபொவெபாமா:15 2/1
அளக திரு நுதலாள் ஆய்ந்து புழகத்து – புபொவெபாமா:18 17/2

மேல்

திருத்திய (1)

திருத்திய காதலர் தேர் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 6/2

மேல்

திருந்தார் (1)

திருந்தார் தெம் முனை தெறுகுவர் இவர் என – புபொவெபாமா:3 46/1

மேல்

திருந்து (2)

தெண்கிணைவன் திருந்து புகழ் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:8 64/2
தேர் அதிர பொங்கும் திருந்து வேல் வானவன் – புபொவெபாமா:10 3/3

மேல்

திருநகரில் (1)

வண்டு இனம் கூட்டுண்ணும் வயல் சூழ் திருநகரில்
கண்டனம் காண்டற்கு இனிது – புபொவெபாமா:9 94/3,4

மேல்

திரை (2)

தவழ் திரை முழங்கும் தண் கடல் வேலி – புபொவெபாமா:8 48/1
காடும் கடும் திரை நீர் சுழியும் கண்ணஞ்சான் – புபொவெபாமா:18 3/1

மேல்

திளைப்ப (1)

தான் முருகு மெய்ந்நிறீஇ தாமம் புறம் திளைப்ப
வேல் முருகற்கு ஆடும் வெறி – புபொவெபாமா:1 45/3,4

மேல்

திறத்தின் (1)

மற திறத்தின் மாறா மறவரும் கொண்டார் – புபொவெபாமா:4 21/3

மேல்

திறந்த (4)

பெரும் புனல் வாய் திறந்த பின்னும் கரும்பின் – புபொவெபாமா:3 43/2
அறம் திறந்த வாயில் அடைத்ததால் அண்ணல் – புபொவெபாமா:4 41/3
நிறம் திறந்த நீள் இலை வேல் – புபொவெபாமா:4 41/4
திறந்த வேல் கையில் திரித்து – புபொவெபாமா:7 31/4

மேல்

திறந்து (1)

மாட்டிய பிள்ளை மறவர் நிறம் திறந்து
கூட்டிய எஃகம் குடர்_மாலை சூட்டிய பின் – புபொவெபாமா:2 19/1,2

மேல்

திறப்பார் (1)

தம் மதில் தாம் திறப்பார் தாள் – புபொவெபாமா:9 49/4

மேல்

திறம் (3)

செரு வேலோன் திறம் நோக்கி – புபொவெபாமா:4 32/1
செறி படை மான் திறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 14/2
இ திறம் ஏழும் புறம் என மொழிப – புபொவெபாமா:19 1/3

மேல்

திறல் (12)

தாங்கு திறல் மறவர் தத்தம் ஆற்றல் – புபொவெபாமா:4 12/1
தெம் முனை தேய திறல் விளங்கு தேர் தானை – புபொவெபாமா:4 17/1
பருந்தோடு எருவை படர அரும் திறல்
வேறாய மன்னர் வியப்ப கடாயினான் – புபொவெபாமா:4 29/2,3
அடு திறல் அரணத்து அரசு வழிமொழிய – புபொவெபாமா:6 60/1
வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல்
ஆர் கழல் மன்னன் அலங்கு உளை_மா வெம் சிலை – புபொவெபாமா:7 15/2,3
வெம் திறல் தண் அளி எம் வேந்து – புபொவெபாமா:8 7/4
அடு திறல் அணங்கு ஆர – புபொவெபாமா:8 12/1
வெம் திறல் எஃகம் இறை கொளீஇ முந்தை – புபொவெபாமா:8 43/2
அடும் திறல் ஆழி அரவு அணையாய் என்றும் – புபொவெபாமா:9 7/3
அடு திறல் மன்னரை அருளிய எழுக என – புபொவெபாமா:9 18/1
திறல் வேந்தன் புகழ் பாடும் – புபொவெபாமா:9 61/1
அரும் திறல் கட்டூரவர் வாரா முன் – புபொவெபாமா:13 4/1

மேல்

திறலார் (1)

விலாழி பரி தானை வெம் திறலார் சீறூர் – புபொவெபாமா:4 45/3

மேல்

திறலாற்கு (1)

ஆயும் அடு திறலாற்கு அன்பு இலார் இல் போலும் – புபொவெபாமா:4 33/1

மேல்

திறலான் (2)

விடு திறலான் களம் வேட்டன்று – புபொவெபாமா:8 12/2
வெம் திறலான் வியன் பாசறை வேல் வயவர் விதிர்ப்பு எய்த – புபொவெபாமா:8 32/1

மேல்

திறை (4)

அரும் திறை அளப்ப ஆறிய சினத்தொடு – புபொவெபாமா:3 20/1
நிதியம் திறை அளந்தார் நேராரும் தன் கீழ் – புபொவெபாமா:3 21/3
படு திறை கொண்டு பதிப்பெயர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:6 60/2
தீர்ந்து வணங்கி திறை அளப்ப தெம் முனையுள் – புபொவெபாமா:13 7/1

மேல்

திறைகொண்டுபெயர்தல் (1)

மகள்பால்இகலே திறைகொண்டுபெயர்தல்
அடிப்படஇருத்தல் தொகைநிலை உளப்பட – புபொவெபாமா:6 1/13,14

மேல்

திறையார் (1)

அளந்த திறையார் அகல் இடத்து மன்னர் – புபொவெபாமா:9 19/1

மேல்