ஞ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞரல 2

ஞரல (2)

வளை ஞரல வயிர் ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:6 28/1
வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும் – புபொவெபாமா:7 9/1

மேல்