ச முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சங்கம் (1)

சங்கம் போல் வான்மையார் சால்பு – புபொவெபாமா:8 63/4

மேல்

சங்கும் (1)

சங்கும் கரும் கோடும் தாழ் பீலி பல்லியமும் – புபொவெபாமா:2 7/1

மேல்

சடை (1)

சோர் சடை தாழ சுடர் ஓம்பி ஊர் அடையார் – புபொவெபாமா:8 29/2

மேல்

சடைமுடி (1)

எரிந்து இலங்கு சடைமுடி முனிவர் – புபொவெபாமா:12 6/1

மேல்

சடையான் (2)

ஆடு இயல் அவிர் சடையான்
சூடிய பூ சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 16/1,2
சூலமொடு ஆடும் சுடர் சடையான் காதலற்கு – புபொவெபாமா:9 82/3

மேல்

சடையானும் (1)

பூ கொள் இதழி புரி செம் சடையானும்
மா கொள் உழிஞை மலைந்து – புபொவெபாமா:6 17/3,4

மேல்

சடையோர் (1)

ஆய பெருமை அவிர் சடையோர் ஆய்ந்து உணர்ந்த – புபொவெபாமா:12 7/1

மேல்

சமத்து (2)

போந்து வாள் மின்னும் பொரு சமத்து வேந்தர் – புபொவெபாமா:8 53/2
வேந்து ஆர்ப்ப வெம் சமத்து வேல் அழுவம் தாங்கினான் – புபொவெபாமா:11 23/1

மேல்

சமம் (2)

விறல் படை மறவர் வெம் சமம் காணின் – புபொவெபாமா:10 6/1
தவ பெரிய வெம் சமம் குறுகும் – புபொவெபாமா:11 24/1

மேல்

சமரில் (1)

அம் சொல் விறலியரும் ஆடுபவே வெம் சமரில்
குன்று ஏர் மழ களிறும் கூந்தல் பிடியும் போல் – புபொவெபாமா:8 17/2,3

மேல்