சோ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சோ (4)

சோ உடைத்த மறம் நுவலின்று – புபொவெபாமா:6 14/2
சுடர் ஆழி நின்று எரிய சோ – புபொவெபாமா:6 15/4
சூழும் நேமியான் சோ எறிந்த – புபொவெபாமா:9 79/1
சுழல் அழலுள் வைகின்று சோ – புபொவெபாமா:9 80/4

மேல்

சோர் (2)

சோர் குருதி சூழா நிலம் நனைப்ப போர் கருதி – புபொவெபாமா:7 3/2
சோர் சடை தாழ சுடர் ஓம்பி ஊர் அடையார் – புபொவெபாமா:8 29/2

மேல்

சோர்ந்தன்று (3)

கையறவு உரைத்து கை சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:11 28/2
காம்பு ஏர் தோளி கண்டு சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:15 2/2
காதல் கைம்மிக கண்டு கை சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 10/2

மேல்

சோர்ந்தில (1)

கல்-கொலோ சோர்ந்தில எம் கண் – புபொவெபாமா:2 21/4

மேல்

சோர்ந்து (1)

சுவடு ஏற்குமாயின் சுடர் இழாய் சோர்ந்து
கவடு ஏற்க ஓடும் களத்து – புபொவெபாமா:18 11/3,4

மேல்

சோர்ந்தும் (1)

கண்டே கழி காதல் இல்லையால் கை சோர்ந்தும்
உண்டே அளித்து என் உயிர் – புபொவெபாமா:11 27/3,4

மேல்

சோர (2)

கழல் அவிழ கண் கனல கை வளையார் சோர
சுழல் அழலுள் வைகின்று சோ – புபொவெபாமா:9 80/3,4
கை வளை சோர காண்டல் வலித்தன்று – புபொவெபாமா:15 12/2

மேல்

சோலை (3)

சோலை மயில்_அன்னாள் தன் கணவன் சொல்லிய சொல் – புபொவெபாமா:11 17/1
இயக்கு_அரும் சோலை இரா – புபொவெபாமா:16 37/4
குறியுள் வருந்தாமை குன்று சூழ் சோலை
நெறியுள் விரிக நிலா – புபொவெபாமா:16 39/3,4

மேல்

சோற்றை (1)

மூளை அம் சோற்றை முகந்து – புபொவெபாமா:8 13/4

மேல்

சோறு (1)

பெரும் சோறு ஆடவர் பெறு முறை வகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 46/2

மேல்