சூ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சூட்டி (1)

கூடலர் குடர்_மாலை சூட்டி
வேல் திரித்து விரும்பி ஆடின்று – புபொவெபாமா:2 18/1,2

மேல்

சூட்டிய (1)

கூட்டிய எஃகம் குடர்_மாலை சூட்டிய பின் – புபொவெபாமா:2 19/2

மேல்

சூட்டு (1)

இடு சூட்டு இஞ்சியின் ஏணி சாத்தின்று – புபொவெபாமா:6 36/2

மேல்

சூடல் (1)

சூடல் மலைந்த சுழல் கண் பேய் மீடல் – புபொவெபாமா:7 31/2

மேல்

சூடான் (1)

தொடை அவிழ் தண் குவளை சூடான் புடை திகழும் – புபொவெபாமா:10 3/2

மேல்

சூடி (5)

காஞ்சி சூடி கடி மனை கடிந்தின்று – புபொவெபாமா:4 2/2
கொட்கும் நிமிரும் குறுகும் குடர் சூடி
பெட்ப நகும் பெயரும் பேய்_மகள் உட்க – புபொவெபாமா:4 35/1,2
முடி மிசை உழிஞை சூடி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:6 2/1
பொன் புனை உழிஞை சூடி மறி அருந்தும் – புபொவெபாமா:6 8/1
இலை புனை வாகை சூடி இகல் மலைந்து – புபொவெபாமா:8 2/1

மேல்

சூடிய (3)

காப்போர் சூடிய பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:5 2/2
சூடிய பூ சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 16/2
சூடிய வான் பிறையோய் சூழ் சுடலை நீற்று அரங்கத்து – புபொவெபாமா:9 86/1

மேல்

சூடினார் (1)

கூடு அரணம் காப்போர் குழாம் புரைய சூடினார்
உச்சி மதி வழங்கும் ஓங்கு மதில் காப்பான் – புபொவெபாமா:5 3/2,3

மேல்

சூடினான் (2)

சூடினான் வாகை சுடர் தெரியல் சூடுதலும் – புபொவெபாமா:8 3/1
உரை_மாலை சூடினான் ஊர் – புபொவெபாமா:8 47/4

மேல்

சூடுதலும் (1)

சூடினான் வாகை சுடர் தெரியல் சூடுதலும்
பாடினார் வெல் புகழை பல் புலவர் கூடார் – புபொவெபாமா:8 3/1,2

மேல்

சூதிடை (1)

இவர் தரு சூதிடை ஆடல் பாடல் – புபொவெபாமா:18 1/10

மேல்

சூர் (1)

தார் மலி மார்பன் தகை அகலம் சூர் மகளே – புபொவெபாமா:11 3/2

மேல்

சூலமொடு (1)

சூலமொடு ஆடும் சுடர் சடையான் காதலற்கு – புபொவெபாமா:9 82/3

மேல்

சூழ் (11)

பூ மலர் மேல் புள் ஒலிக்கும் பொய்கை சூழ் தாமரை – புபொவெபாமா:9 19/3
சூழ் கதிர் வான் விளக்கும் வெள்ளி சுடர் விரிய – புபொவெபாமா:9 33/1
தாழ் புயல் வெள்ளம் தரும் அரோ சூழ் புரவி – புபொவெபாமா:9 33/2
ஆழ் கடல் சூழ் வையகத்துள் ஐந்து வென்று ஆறு அகற்றி – புபொவெபாமா:9 74/3
சூடிய வான் பிறையோய் சூழ் சுடலை நீற்று அரங்கத்து – புபொவெபாமா:9 86/1
வண்டு இனம் கூட்டுண்ணும் வயல் சூழ் திருநகரில் – புபொவெபாமா:9 94/3
வண்டு சூழ் தாமம் புடையே அலம்வர – புபொவெபாமா:10 20/1
ஆழி சூழ் வையத்து அகம் மலிய வாழி – புபொவெபாமா:13 21/2
கோதை சூழ் கொம்பில் குழைந்து – புபொவெபாமா:16 29/4
துயரொடு வைகிய சூழ் வளை தோளி – புபொவெபாமா:16 32/1
குறியுள் வருந்தாமை குன்று சூழ் சோலை – புபொவெபாமா:16 39/3

மேல்

சூழ்க (1)

பண் அவனை பாட பதம் சூழ்க எள் நிறைந்த – புபொவெபாமா:0 3/2

மேல்

சூழ்ச்சி (2)

ஊக்கம் முரண் மிகுதி ஒன்றிய நல் சூழ்ச்சி
ஆக்கம் அவன்-கண் அகலாவால் வீக்கம் – புபொவெபாமா:6 13/1,2
மறம் திரிவு இல்லா மன் பெரும் சூழ்ச்சி
அறம் தெரி கோலாற்கு அறிய உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 65/1,2

மேல்

சூழ்ந்த (4)

சூழ்ந்த நிரை பெயர சுற்றி தலைக்கொண்டார் – புபொவெபாமா:1 23/1
ஈண்டு அரில் சூழ்ந்த இளையும் எரி மலர் – புபொவெபாமா:5 8/3
இகல் இடன் இன்றி எறி முந்நீர் சூழ்ந்த
அகல் இடம் அங்கை அகத்து – புபொவெபாமா:9 64/3,4
சுவை எல்லாம் தோன்ற எழீஇயினாள் சூழ்ந்த
அவை எல்லாம் ஆக்கி அணங்கு – புபொவெபாமா:18 16/3,4

மேல்

சூழ்ந்திருப்ப (1)

துன்ன_அரும் துப்பின் தொடு கழலார் சூழ்ந்திருப்ப
தன் அமர் ஒள் வாள் என் கை தந்தான் மன்னற்கு – புபொவெபாமா:4 11/1,2

மேல்

சூழ்ந்து (1)

சுற்றினார் போகாமல் சூழ்ந்து – புபொவெபாமா:1 17/4

மேல்

சூழ (1)

முது குடி மறவர் முன் உற சூழ
கொதி அழல் வேலோன் குடை சென்றன்று – புபொவெபாமா:4 16/1,2

மேல்

சூழா (1)

சோர் குருதி சூழா நிலம் நனைப்ப போர் கருதி – புபொவெபாமா:7 3/2

மேல்

சூழி (2)

நிறை பொறி வாயில் நெடு மதில் சூழி
வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார் – புபொவெபாமா:6 31/1,2
முகத்தார் அலற முகில் உரிஞ்சும் சூழி
அகத்தாரை வென்றார் அமர் – புபொவெபாமா:6 45/3,4

மேல்

சூழும் (1)

சூழும் நேமியான் சோ எறிந்த – புபொவெபாமா:9 79/1

மேல்