சி முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிதைய 1
சிந்த 2
சிந்தி 3
சிந்தியாய் 1
சிந்தின 1
சிருங்காரநிலையே 1
சில் 2
சில 1
சிலம்பற்கு 1
சிலம்பன் 2
சிலம்பு 1
சிலை 6
சிலைத்து 1
சிலையன் 1
சிலையா 1
சிலையார் 3
சிலையால் 1
சிலையும் 1
சிவந்தன்று 1
சிவப்ப 2
சிவல் 1
சிறக்க 1
சிறந்தது 1
சிறந்து 4
சிறந்தோர் 1
சிறப்பில் 1
சிறப்பின் 6
சிறப்பு 14
சிறப்புரைத்தன்று 1
சிறார் 1
சிறியேன் 1
சிறு 7
சிறுதகை 1
சிறை 1
சின 6
சினத்தார் 1
சினத்தொடு 1
சினம் 9
சினமும் 1
சினவுதல் 1
சினைஇ 1

சிதைய (1)

இளையும் கிடங்கும் சிதைய தளை பரிந்த – புபொவெபாமா:5 7/2

மேல்

சிந்த (2)

சிந்த தான் வந்தார் செரு விலக்கி குந்தத்தால் – புபொவெபாமா:11 21/2
சிறு துவலை சிந்தின சிந்த நறிய – புபொவெபாமா:17 15/2

மேல்

சிந்தி (3)

ஐயவி சிந்தி நறை புகைத்து ஆய் மலர் தூய் – புபொவெபாமா:4 39/1
விடு சுடர் சிந்தி விரை அகலம் போழ்ந்த – புபொவெபாமா:7 33/3
புகை அணங்க பூ_மாரி சிந்தி பகை அணங்கும் – புபொவெபாமா:10 17/2

மேல்

சிந்தியாய் (1)

செல்லாய் சிலம்பன் வருதற்கு சிந்தியாய்
எல் ஆக நெஞ்சம் எதிர் – புபொவெபாமா:16 9/3,4

மேல்

சிந்தின (1)

சிறு துவலை சிந்தின சிந்த நறிய – புபொவெபாமா:17 15/2

மேல்

சிருங்காரநிலையே (1)

சிருங்காரநிலையே உவகைக்கலுழ்ச்சி – புபொவெபாமா:7 1/11

மேல்

சில் (2)

சில் வளை கை செவ் வாய் விறலி செரு படையான் – புபொவெபாமா:9 62/1
மல்லல் அம் சாரல் மயில் அன்ன சில் வளை – புபொவெபாமா:14 11/2

மேல்

சில (1)

பல நாள் பணி பதமும் கூறி சில நாளுள் – புபொவெபாமா:18 12/2

மேல்

சிலம்பற்கு (1)

வேங்கை அம் சிலம்பற்கு வெறி ஆடின்று – புபொவெபாமா:17 20/3

மேல்

சிலம்பன் (2)

செல்லாய் சிலம்பன் வருதற்கு சிந்தியாய் – புபொவெபாமா:16 9/3
தேம் கமழ் சிலம்பன் தார் எமக்கு எளிது என – புபொவெபாமா:17 24/1

மேல்

சிலம்பு (1)

அணிவரும் பூம் சிலம்பு ஆர்க்கும் அடி மேல் – புபொவெபாமா:16 35/1

மேல்

சிலை (6)

குலவு கொடும் சிலை கை கூற்று அனையார் எய்த – புபொவெபாமா:1 23/3
சிலை அளித்த தோளான் சின விடலைக்கு அன்றே – புபொவெபாமா:2 25/3
செம் கண் மழ விடையின் தண்டி சிலை மறவர் – புபொவெபாமா:3 3/1
சிலை உடை வேந்தன் சிறப்பு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:4 24/2
ஆர் கழல் மன்னன் அலங்கு உளை_மா வெம் சிலை
வார் கணையின் முந்தி வரும் – புபொவெபாமா:7 15/3,4
தலைவ தவிராது சேறி சிலை குலாம் – புபொவெபாமா:9 58/2

மேல்

சிலைத்து (1)

செற்றம் கொண்டாடி சிலைத்து எழுந்தார் வீந்து அவிய – புபொவெபாமா:3 15/3

மேல்

சிலையன் (1)

கொண்ட கொடும் சிலையன் கோல் தெரிய கண்டே – புபொவெபாமா:1 5/2

மேல்

சிலையா (1)

செரு சிலையா மன்னர் செரு முனையில் சீறி – புபொவெபாமா:1 35/3

மேல்

சிலையார் (3)

கால் ஆர் கழலார் கடும் சிலையார் கைக்கொண்ட – புபொவெபாமா:2 5/1
கண் ஆர் சிலையார் கவர்ந்தார் கழல் வேந்தன் – புபொவெபாமா:3 31/3
குலாவும் சிலையார் குறும்பு கொள வெஃகி – புபொவெபாமா:4 7/1

மேல்

சிலையால் (1)

வரி சிலையால் தந்த வளம் – புபொவெபாமா:1 35/4

மேல்

சிலையும் (1)

சிலையும் செரு முனையுள் வைகி இலை புனைந்த – புபொவெபாமா:1 15/2

மேல்

சிவந்தன்று (1)

கறுவொடு மயங்கி கண் சிவந்தன்று – புபொவெபாமா:16 22/2

மேல்

சிவப்ப (2)

சேரார் முனை நோக்கி கண் சிவப்ப போரார் – புபொவெபாமா:3 23/2
அரி கொண்ட கண் சிவப்ப அல்லின் என் ஆகம் – புபொவெபாமா:9 98/1

மேல்

சிவல் (1)

சிவல் கிளி பூவை செழும் பரி தேர் யாழ் – புபொவெபாமா:18 1/9

மேல்

சிறக்க (1)

வழிவழி சிறக்க என வாய் மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:9 75/2

மேல்

சிறந்தது (1)

சிறந்தது இது என செஞ்சோறு வாய்ப்ப – புபொவெபாமா:8 61/1

மேல்

சிறந்து (4)

செரு மலைந்தார் சீற்றம் சிறந்து – புபொவெபாமா:2 9/4
ஒளி சிறந்து ஓங்கி வரலால் அளி சிறந்து – புபொவெபாமா:9 25/2
ஒளி சிறந்து ஓங்கி வரலால் அளி சிறந்து
நல் நெறியே காட்டும் நலம் தெரி கோலோற்கு – புபொவெபாமா:9 25/2,3
பல உடன் பூட்டி படர் சிறந்து ஐந்து – புபொவெபாமா:18 15/3

மேல்

சிறந்தோர் (1)

முரண் அவிய சினம் சிறந்தோர்
அரண் அகத்தோரை அமர் வென்றன்று – புபொவெபாமா:6 44/1,2

மேல்

சிறப்பில் (1)

மன்னிய சிறப்பில் மங்கல மரபில் – புபொவெபாமா:9 22/1

மேல்

சிறப்பின் (6)

மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்ட – புபொவெபாமா:0 5/1
ஓங்கிய சிறப்பின் உலகம் முழுது ஆண்ட – புபொவெபாமா:0 5/7
குற்றம்_இல் சிறப்பின் கொற்றவள்ளை – புபொவெபாமா:3 1/4
துன்ன_அரும் சிறப்பின் தொடு கழல் மன்னனை – புபொவெபாமா:10 8/1
மை_அறு சிறப்பின் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:11 1/7
வயல் மிகு சிறப்பின் வருத்தமும் நோன்மையும் – புபொவெபாமா:13 12/1

மேல்

சிறப்பு (14)

தம்மினும் மிக சிறப்பு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:1 36/2
மற வேந்தனில் சிறப்பு எய்திய – புபொவெபாமா:3 22/1
பைந்தலை சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 22/2
சிலை உடை வேந்தன் சிறப்பு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:4 24/2
செரு மலைந்த சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 6/2
சூடிய பூ சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 16/2
செழும் காந்தள் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 18/2
செரு மதிலோர் சிறப்பு உரைத்தலும் – புபொவெபாமா:6 42/1
செறி மணி தேர் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 20/2
கேள்வியால் சிறப்பு எய்தியானை – புபொவெபாமா:8 18/1
களம் கொண்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 52/2
செம் தீ வேட்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 30/2
பிறந்த நாள் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 48/2
சிறியேன் பெரிய சிறப்பு – புபொவெபாமா:17 33/4

மேல்

சிறப்புரைத்தன்று (1)

வாள் வலி மறவர் சிறப்புரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 26/2

மேல்

சிறார் (1)

வில் முன் கணை தெரியும் வேட்டை சிறு சிறார்
முன்முன் முயல் உகளும் முன்றிற்றே மன் முன் – புபொவெபாமா:8 47/1,2

மேல்

சிறியேன் (1)

சிறியேன் பெரிய சிறப்பு – புபொவெபாமா:17 33/4

மேல்

சிறு (7)

சிறு சுடர் முன் பேர்_இருளாம் கண்டாய் எறி சுடர் வேல் – புபொவெபாமா:7 17/2
தறுகண் தகை அரிமா போன்றான் சிறு கண் – புபொவெபாமா:7 41/2
வில் முன் கணை தெரியும் வேட்டை சிறு சிறார் – புபொவெபாமா:8 47/1
பெரு மட நோக்கின் சிறு நுதல் செவ் வாய் – புபொவெபாமா:14 15/1
சிறு புன் மாலை தலைவரின் – புபொவெபாமா:15 7/3
வற்கென்ற நெஞ்சம் வணங்காய் சிறு வரை – புபொவெபாமா:16 35/3
சிறு துவலை சிந்தின சிந்த நறிய – புபொவெபாமா:17 15/2

மேல்

சிறுதகை (1)

பெரும் பூண் சிறுதகை பெய்ம் மலர் பைம் தார் – புபொவெபாமா:8 49/1

மேல்

சிறை (1)

செல் கணை மாற்றி குரிசில் சிறை நின்றான் – புபொவெபாமா:11 21/3

மேல்

சின (6)

சிலை அளித்த தோளான் சின விடலைக்கு அன்றே – புபொவெபாமா:2 25/3
வேம் சின மாற்றான் விடுதர வேந்தன் – புபொவெபாமா:4 2/1
வெம் சின வேந்தன் வேற்றவர் பணிப்ப – புபொவெபாமா:4 18/1
புறத்தோன் வெம் சின பொலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 46/2
எரி சின வேல் தானை எம் கோ – புபொவெபாமா:9 3/4
செங்கோலன் நும் கோ சின களிற்றின் மேல் வரினும் – புபொவெபாமா:9 100/3

மேல்

சினத்தார் (1)

உடல் சினத்தார் கடி அரணம் – புபொவெபாமா:6 38/1

மேல்

சினத்தொடு (1)

அரும் திறை அளப்ப ஆறிய சினத்தொடு
பெரும் பூண் மன்னன் பெயர்தலும் அதுவே – புபொவெபாமா:3 20/1,2

மேல்

சினம் (9)

செம் கண் மறவர் சினம் – புபொவெபாமா:1 33/4
செல்ல பெருகும் சினம் – புபொவெபாமா:3 49/4
முரண் அவிய சினம் சிறந்தோர் – புபொவெபாமா:6 44/1
செம் கண் மறவர் சினம் சொரி வாள் சென்று இயங்க – புபொவெபாமா:6 45/1
மின் ஆர் சினம் சொரி வேல் மீளி கடல் தானை – புபொவெபாமா:7 11/1
வெயர் பொடிப்ப சினம் கடைஇ – புபொவெபாமா:7 26/1
வெம் சினம் வித்தி புகழ் விளைக்கும் செம் சுடர் வேல் – புபொவெபாமா:8 11/2
மேலார் இறை அமருள் மின் ஆர் சினம் சொரியும் – புபொவெபாமா:9 17/1
காடு கனல கனலோன் சினம் சொரிய – புபொவெபாமா:10 21/1

மேல்

சினமும் (1)

வலி சினமும் மானமும் தேசும் ஒலிக்கும் – புபொவெபாமா:2 9/2

மேல்

சினவுதல் (1)

நுங்கி சினவுதல் நோனான் நுதி வேலால் – புபொவெபாமா:4 31/3

மேல்

சினைஇ (1)

ஆற்றார் ஒழிய கூற்று என சினைஇ
போற்றார் போகிய நெறியிடை ஏகின்று – புபொவெபாமா:2 6/1,2

மேல்