கொ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொங்கு 5
கொட்கும் 1
கொடாஅர் 1
கொடி 23
கொடி_அன்னாள் 1
கொடிது 2
கொடிதே 4
கொடிநிலை 1
கொடிபடு 1
கொடிய 1
கொடியான் 1
கொடியுள்ளும் 1
கொடு 5
கொடுத்த 1
கொடுத்தல் 1
கொடுத்தன்று 1
கொடுத்தார் 1
கொடுத்தான் 2
கொடுத்து 4
கொடுப்போர் 1
கொடும் 2
கொடுவரி 1
கொடை 2
கொடையின்வஞ்சி 1
கொண்கன் 1
கொண்ட 20
கொண்டல் 1
கொண்டற்றால் 1
கொண்டன்று 3
கொண்டாடி 1
கொண்டார் 2
கொண்டான் 9
கொண்டு 19
கொண்டும் 1
கொண்டுவா 1
கொண்டுஅகம்புகுதல் 1
கொண்மூ 1
கொதி 1
கொதிப்பு 1
கொம்பில் 1
கொம்பிற்கும் 1
கொம்பு 2
கொம்பு_அன்னார் 1
கொம்பு_அன்னாள் 1
கொம்மை 1
கொய் 9
கொய்யா 1
கொல் 7
கொல்லி 1
கொல்லிய 1
கொலை 7
கொழுநன் 5
கொழுநனை 1
கொழும் 1
கொள் 12
கொள்க 3
கொள்மார் 1
கொள்வார் 1
கொள்வான் 2
கொள்ளல் 1
கொள்ளா 2
கொள்ளாமை 1
கொள்ளார் 1
கொள்ளானோ 1
கொள்ளிய 1
கொள்ளும் 2
கொள்ளை 2
கொள 4
கொளல் 2
கொளினும் 1
கொளீஇ 1
கொளீஇயன்று 2
கொளை 1
கொற்ற 3
கொற்றம்கொண்டு 1
கொற்றவஞ்சி 1
கொற்றவள்ளை 1
கொற்றவை 2
கொற்றவைநிலையே 2
கொற்றஉழிஞையோடு 1
கொன்று 1
கொன்றை 1
கொன்றையான் 1

கொங்கு (5)

கொங்கு அலர் தாரான் குடை_நிழல் கீழ் தங்கி – புபொவெபாமா:2 27/2
மங்கல நாள் யாம் மகிழ்தூங்க கொங்கு அலர் தார் – புபொவெபாமா:6 57/2
கொங்கு அலர் தார் மன்னரும் கூட்டு அளப்ப கூற்று அணங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/1
கொங்கு அவிழ் ஐம்பால் மடவார் வியன் கோயில் – புபொவெபாமா:9 70/1
கொங்கு அலர் கோதை குமரி மட நல்லாள் – புபொவெபாமா:9 72/1

மேல்

கொட்கும் (1)

கொட்கும் நிமிரும் குறுகும் குடர் சூடி – புபொவெபாமா:4 35/1

மேல்

கொடாஅர் (1)

கொடுப்போர் ஏத்தி கொடாஅர் பழித்தலும் – புபொவெபாமா:18 1/3

மேல்

கொடி (23)

ஆளி மணி கொடி பைங்கிளி பாய் கலை – புபொவெபாமா:1 43/1
கொடி மலி கொல் களிறு ஏவி துடி மகிழ – புபொவெபாமா:4 51/2
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் கொள கருதின்று – புபொவெபாமா:6 2/2
கொள்வான் கொடி தானை கொண்டு எழுந்தான் நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 11/2
விறல் கொடி மதிலின் புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 20/2
கூர்த்த வாள் மண்ணி கொடி தேரான் பேர்த்தும் – புபொவெபாமா:6 55/2
குழு மணி திண் தேர் கொடி – புபொவெபாமா:7 35/4
கொடி தானை மன்னன் கொடுத்தான் முடி தலை – புபொவெபாமா:8 13/2
கூதிர் நலியவும் உள்ளான் கொடி தேரான் – புபொவெபாமா:8 31/3
காயல் ஓங்கு எஃகு இமைக்கும் கண் ஆர் கொடி மதில் – புபொவெபாமா:9 5/3
கூத்து அவை ஏத்தும் கொடி தேரான் கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 27/3
கூர் எயிற்று செவ் வாய் கொடி – புபொவெபாமா:9 45/4
பூத்த கொடி போல் பொலிந்து – புபொவெபாமா:9 62/4
மேவரு மன்னன் கொடி புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 77/2
பாம்பு உண் பறவை கொடி போல ஓங்குக – புபொவெபாமா:9 78/2
கொல் யானை மன்னன் கொடி – புபொவெபாமா:9 78/4
கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும் – புபொவெபாமா:10 5/2
பூம் கொடி மடந்தை புலம்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 2/2
கோதை போல் முல்லை கொடி மருங்குல் பேதை – புபொவெபாமா:13 3/2
பெண் தகை பொலிந்த பூம்_கொடி – புபொவெபாமா:14 3/3
கூடிய கொண்கன் குறுக கொடி மார்பின் – புபொவெபாமா:16 23/1
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2
யானை தொடரும் கொடி போல யான் உன்னை – புபொவெபாமா:16 37/1

மேல்

கொடி_அன்னாள் (1)

கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2

மேல்

கொடிது (2)

கொள்ளல் நீ கோடல் கொடிது – புபொவெபாமா:11 3/4
கொல் கணை வாய் வீழ்தல் கொடிது – புபொவெபாமா:11 21/4

மேல்

கொடிதே (4)

கொலை ஆனா கூற்றம் கொடிதே கொழுநன் – புபொவெபாமா:4 27/1
கொடிதே காண் ஆர்ந்தின்று கூற்று – புபொவெபாமா:7 57/4
இடம்படு ஞாலத்து இயல்போ கொடிதே
தடம் பெரும் கண் பாலகன் என்னும் கடன் கழித்து – புபொவெபாமா:11 11/1,2
கனவிடை தோன்றி கரத்தல் கொடிதே – புபொவெபாமா:15 19/4

மேல்

கொடிநிலை (1)

கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி குணம் சால் – புபொவெபாமா:9 1/22

மேல்

கொடிபடு (1)

கொடிபடு மு தலை வேல் கூற்ற கணிச்சி – புபொவெபாமா:9 76/1

மேல்

கொடிய (1)

கொடிய உலகில் குறுகாமை எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 17/3

மேல்

கொடியான் (1)

கொடியான் கூர்ம் கணை குளிப்ப தன் தொழில் – புபொவெபாமா:11 20/1

மேல்

கொடியுள்ளும் (1)

மூவர் கொடியுள்ளும் ஒன்றொடு பொரீஇ – புபொவெபாமா:9 77/1

மேல்

கொடு (5)

கூற்று இனத்து அன்னார் கொடு வில் இடன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:1 13/1
குன்றம் கொடு வில்லவர் – புபொவெபாமா:1 13/4
குடம் சுட்டு இனத்தால் கொடு – புபொவெபாமா:1 39/4
தலை கொடு வந்தான் உள் மலிய – புபொவெபாமா:4 24/1
குந்தம் கொடு வில் குருதி வேல் கூடாதார் – புபொவெபாமா:7 15/1

மேல்

கொடுத்த (1)

கொடுத்த பின்னர் கழல் மறவர் – புபொவெபாமா:4 10/1

மேல்

கொடுத்தல் (1)

இட்டு கொடுத்தல் இயல்பு – புபொவெபாமா:1 37/4

மேல்

கொடுத்தன்று (1)

உள்ளா மைந்தர் உயிர்ப்பலி கொடுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 60/2

மேல்

கொடுத்தார் (1)

இன்னோர் இன்னவை கொடுத்தார் நீயும் – புபொவெபாமா:9 12/1

மேல்

கொடுத்தான் (2)

கொடி தானை மன்னன் கொடுத்தான் முடி தலை – புபொவெபாமா:8 13/2
குரு கண் கபிலை கொடுத்தான் செருக்கொடு – புபொவெபாமா:9 29/2

மேல்

கொடுத்து (4)

கொடுத்து அளித்து குடி ஓம்பின்று – புபொவெபாமா:3 34/2
கொலை யானை பாய்_மா கொடுத்து – புபொவெபாமா:3 35/4
ஆள் கடி வெல் களிற்று அண்ணல் கொடுத்து அளித்தான் – புபொவெபாமா:4 9/3
கொல் களிறும் மாவும் கொடுத்து அளித்தான் பல் புரவி – புபொவெபாமா:7 5/2

மேல்

கொடுப்போர் (1)

கொடுப்போர் ஏத்தி கொடாஅர் பழித்தலும் – புபொவெபாமா:18 1/3

மேல்

கொடும் (2)

கொண்ட கொடும் சிலையன் கோல் தெரிய கண்டே – புபொவெபாமா:1 5/2
குலவு கொடும் சிலை கை கூற்று அனையார் எய்த – புபொவெபாமா:1 23/3

மேல்

கொடுவரி (1)

கொடுவரி கூடி குழுஉக்கொண்டு அனைத்தால் – புபொவெபாமா:1 21/1

மேல்

கொடை (2)

உண்டாட்டு உயர் கொடை புலனறிசிறப்பு – புபொவெபாமா:1 1/5
கொள்வார் நடுவண் கொடை ஓம்பான் வெள் வாள் – புபொவெபாமா:9 15/2

மேல்

கொடையின்வஞ்சி (1)

கொடையின்வஞ்சி குறுவஞ்சிய்யே – புபொவெபாமா:3 1/8

மேல்

கொண்கன் (1)

கூடிய கொண்கன் குறுக கொடி மார்பின் – புபொவெபாமா:16 23/1

மேல்

கொண்ட (20)

கொண்ட கொடும் சிலையன் கோல் தெரிய கண்டே – புபொவெபாமா:1 5/2
கூறிட்டார் கொண்ட நிரை – புபொவெபாமா:1 31/4
இளி கொண்ட தீம் சொல் இள மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 33/1
களி கொண்ட நோக்கம் கவற்ற தெளி கொண்ட – புபொவெபாமா:1 33/2
களி கொண்ட நோக்கம் கவற்ற தெளி கொண்ட
வெம் கள் மலிய விளிவது-கொல் வேற்றார் மேல் – புபொவெபாமா:1 33/2,3
குரிசில் அடையாரை கொண்ட கூட்டு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 33/3
கை கொண்ட எஃகம் கடும் களிற்றின் மேல் போக்கி – புபொவெபாமா:7 29/3
களம் கொண்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 52/2
மண் கொண்ட மற வேந்தன் – புபொவெபாமா:8 58/1
வேண்டி யாம் கொண்ட விறல் வேழம் வேண்டாள் – புபொவெபாமா:9 39/2
வென்று களம் கொண்ட வேல் வேந்தே சென்று உலாம் – புபொவெபாமா:9 74/2
அரி கொண்ட கண் சிவப்ப அல்லின் என் ஆகம் – புபொவெபாமா:9 98/1
புரி கொண்ட நூல் வடுவா புல்லி வரி வண்டு – புபொவெபாமா:9 98/2
கண்டு கொண்ட கல் நீர்ப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:10 20/2
வில் கொண்ட வென்றி விறல் மறவர் எல்லோரும் – புபொவெபாமா:10 29/3
மல் கொண்ட திண் தோள் மற வேல் நெடுந்தகை – புபொவெபாமா:16 5/1
மண் கொண்ட வேல் மற மன்னரே ஆயினும் – புபொவெபாமா:18 2/3
கஞ்சுகம் வாய்த்த கவளம் தன் கை கொண்ட
குஞ்சரம் வென்ற கொலை வேழம் துஞ்சாது – புபொவெபாமா:18 9/1,2
வேல் கொண்ட கண்ணாளை மீட்டு – புபொவெபாமா:18 14/4
கோலம் செய் சீறியாழ் கொண்ட பின் வேலை – புபொவெபாமா:18 16/2

மேல்

கொண்டல் (1)

தான் காவல் கொண்டல் தகும் – புபொவெபாமா:8 51/4

மேல்

கொண்டற்றால் (1)

விழுங்கிய பின் வீடு கொண்டற்றால் செழும் குடிகள் – புபொவெபாமா:2 3/2

மேல்

கொண்டன்று (3)

ஏறும் தோட்டியும் எறிந்து கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 48/2
படை மயங்க பாழி கொண்டன்று – புபொவெபாமா:7 28/2
உணராள் என்னை என உள் கொண்டன்று – புபொவெபாமா:14 8/2

மேல்

கொண்டாடி (1)

செற்றம் கொண்டாடி சிலைத்து எழுந்தார் வீந்து அவிய – புபொவெபாமா:3 15/3

மேல்

கொண்டார் (2)

கொலை விலார் கொண்டார் குறும்பு – புபொவெபாமா:1 19/4
மற திறத்தின் மாறா மறவரும் கொண்டார்
புறத்து இறுத்த வேந்து இரிய பூ – புபொவெபாமா:4 21/3,4

மேல்

கொண்டான் (9)

கூட்டி நாள் கொண்டான் குடை – புபொவெபாமா:4 17/4
கொண்டான் தலையோடு கோல் வளை முடிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 26/2
குளிறும் முரசினான் கொண்டான் அரணம் – புபொவெபாமா:6 27/1
மெய் கொண்டான் பின்னரும் மீட்டு – புபொவெபாமா:7 29/4
கையகத்து கொண்டான் கழல் விடலை வெய்ய – புபொவெபாமா:7 33/2
வான் காவல் கொண்டான் வழிநின்று வைகலும் – புபொவெபாமா:8 51/3
கரும் கழலான் கொண்டான் களம் – புபொவெபாமா:8 53/4
கொண்டான் பதாகை மற மல்லன் வண்டு ஆர்க்கும் – புபொவெபாமா:18 4/2
குடை வரை ஏந்திய நம் கோவலனே கொண்டான்
அடை அவிழ் பூம்_கோதை அஞ்சல் விடை அரவம் – புபொவெபாமா:18 6/1,2

மேல்

கொண்டு (19)

கொண்டு பிறர் அறியும் குடி வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 28/2
நல் இசை கொண்டு அடையார் நாடு – புபொவெபாமா:3 51/4
கொள்வான் கொடி தானை கொண்டு எழுந்தான் நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 11/2
படு திறை கொண்டு பதிப்பெயர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:6 60/2
ஆணை கொண்டு அடிப்பட இருந்தன்று – புபொவெபாமா:6 62/2
உழுது பயன் கொண்டு ஒலி நிரை ஓம்பி – புபொவெபாமா:8 21/1
கானகத்த கொண்டு கடவுள் விருந்தோம்பல் – புபொவெபாமா:8 29/3
நெடு மதில் கொண்டு நிலம்_மிசையோர் ஏத்த – புபொவெபாமா:9 43/3
வாரினை கொண்டு வரற்கு – புபொவெபாமா:9 58/4
வரிப்பந்து கொண்டு ஒளித்தாய் வாள் வேந்தன் மைந்தா – புபொவெபாமா:9 100/1
நயத்தக மண்ணி நறு விரை கொண்டு ஆட்டி – புபொவெபாமா:10 21/3
ஏத்தினர் துவன்றி இல் கொண்டு புக்கன்று – புபொவெபாமா:10 28/2
இல் கொண்டு புக்கார் இசைந்து – புபொவெபாமா:10 29/4
கோதையை கொண்டு ஒளித்த கூற்று – புபொவெபாமா:11 5/4
குல முதலை கொண்டு ஒளித்தல் அன்றி நிலம் உற – புபொவெபாமா:11 13/2
தன் கொண்டு மாமை தகை இழந்த என் காண – புபொவெபாமா:16 5/2
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2
குனி மடல்மா பண்ணி மேல் கொண்டு – புபொவெபாமா:17 5/4
மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் – புபொவெபாமா:18 14/3

மேல்

கொண்டும் (1)

காய்ந்தும் வாய் கொண்டும் கடும் சொல் ஆர் ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:18 7/2

மேல்

கொண்டுவா (1)

குட கள் நீ கொண்டுவா என்றாள் குனி வில் – புபொவெபாமா:1 11/3

மேல்

கொண்டுஅகம்புகுதல் (1)

கொண்டுஅகம்புகுதல் கூட்டத்துக்குழைதல் – புபொவெபாமா:16 1/7

மேல்

கொண்மூ (1)

எதிர் வழங்கு கொண்மூ இடை போழ்ந்த சுற்று – புபொவெபாமா:8 57/3

மேல்

கொதி (1)

கொதி அழல் வேலோன் குடை சென்றன்று – புபொவெபாமா:4 16/2

மேல்

கொதிப்பு (1)

கொள்ளா மறவன் கொதிப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 54/2

மேல்

கொம்பில் (1)

கோதை சூழ் கொம்பில் குழைந்து – புபொவெபாமா:16 29/4

மேல்

கொம்பிற்கும் (1)

கொம்பிற்கும் ஆயிற்றே கூற்று – புபொவெபாமா:4 47/4

மேல்

கொம்பு (2)

கொலை வில் புருவத்து கொம்பு_அன்னார் கூத்தின் – புபொவெபாமா:9 58/1
கொய் பூம் கொம்பு_அன்னாள் குறிக்கொண்டு பெய் பூ – புபொவெபாமா:18 18/2

மேல்

கொம்பு_அன்னார் (1)

கொலை வில் புருவத்து கொம்பு_அன்னார் கூத்தின் – புபொவெபாமா:9 58/1

மேல்

கொம்பு_அன்னாள் (1)

கொய் பூம் கொம்பு_அன்னாள் குறிக்கொண்டு பெய் பூ – புபொவெபாமா:18 18/2

மேல்

கொம்மை (1)

கொம்மை வரி முலை கோங்கு அரும்ப இ மலை – புபொவெபாமா:14 13/2

மேல்

கொய் (9)

கொய் தார் மன்னவன் குடை நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 6/2
கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள – புபொவெபாமா:3 21/1
கொய் தார் அம் மார்பின் எம் கோ – புபொவெபாமா:6 3/4
கொய் உளை_மா கொல் களிறு பண் விடுக வையகத்து – புபொவெபாமா:6 5/2
கொய் தாரான் குடை புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:8 56/2
கொய் தார் அம் மார்பின் கொழுநன் தணந்த பின் – புபொவெபாமா:13 9/1
கொய் தழை அல்குல் கூட்டம் வேண்டி – புபொவெபாமா:14 14/1
கொய் தழை அல்குல் கூட்டத்து குழைந்தன்று – புபொவெபாமா:16 28/2
கொய் பூம் கொம்பு_அன்னாள் குறிக்கொண்டு பெய் பூ – புபொவெபாமா:18 18/2

மேல்

கொய்யா (1)

கொய்யா குறிஞ்சி பல பாடி மொய் இணர் – புபொவெபாமா:4 39/2

மேல்

கொல் (7)

கொடி மலி கொல் களிறு ஏவி துடி மகிழ – புபொவெபாமா:4 51/2
கொய் உளை_மா கொல் களிறு பண் விடுக வையகத்து – புபொவெபாமா:6 5/2
கொல் களிறும் மாவும் கொடுத்து அளித்தான் பல் புரவி – புபொவெபாமா:7 5/2
கொல் யானை மன்னன் கொடி – புபொவெபாமா:9 78/4
கொல் களிறு ஊர்வர் கொலை மலி வாள் மறவர் – புபொவெபாமா:10 7/1
குருளையும் கொல் களிற்றின் கோடு – புபொவெபாமா:10 13/4
கொல் கணை வாய் வீழ்தல் கொடிது – புபொவெபாமா:11 21/4

மேல்

கொல்லி (1)

குடை அலர் காந்தள் தன் கொல்லி சுனை-வாய் – புபொவெபாமா:10 3/1

மேல்

கொல்லிய (1)

கொல்லிய வந்து ஒழியா கூற்று – புபொவெபாமா:11 13/4

மேல்

கொலை (7)

கொலை விலார் கொண்டார் குறும்பு – புபொவெபாமா:1 19/4
கொலை யானை பாய்_மா கொடுத்து – புபொவெபாமா:3 35/4
கொலை ஆனா கூற்றம் கொடிதே கொழுநன் – புபொவெபாமா:4 27/1
கூற்று இருந்த கொலை வேலான் – புபொவெபாமா:9 40/1
கொலை வில் புருவத்து கொம்பு_அன்னார் கூத்தின் – புபொவெபாமா:9 58/1
கொல் களிறு ஊர்வர் கொலை மலி வாள் மறவர் – புபொவெபாமா:10 7/1
குஞ்சரம் வென்ற கொலை வேழம் துஞ்சாது – புபொவெபாமா:18 9/2

மேல்

கொழுநன் (5)

கொலை ஆனா கூற்றம் கொடிதே கொழுநன்
தலை ஆனாள் தையலாள் கண்டே முலையால் – புபொவெபாமா:4 27/1,2
குருந்து அலர் கண்ணி கொழுநன் மாய்ந்து என – புபொவெபாமா:11 8/1
கொழுநன் வீய குழைந்து உயங்கின்று – புபொவெபாமா:11 26/2
கொய் தார் அம் மார்பின் கொழுநன் தணந்த பின் – புபொவெபாமா:13 9/1
திரு வளர் நல் நகர் அடைந்த கொழுநன்
பெரு வளம் ஏத்தினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:13 20/1,2

மேல்

கொழுநனை (1)

நன்று அறி கொழுநனை நலம் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:13 16/2

மேல்

கொழும் (1)

கூம்பல் மறந்த கொழும் கயல் கண் காம்பின் – புபொவெபாமா:17 11/2

மேல்

கொள் (12)

அணி கொள் வன முலையார் ஆடரங்கம் ஏறி – புபொவெபாமா:6 7/3
பிணி கொள் பேய் ஆடும் பெயர்த்து – புபொவெபாமா:6 7/4
பூ கொள் இதழி புரி செம் சடையானும் – புபொவெபாமா:6 17/3
மா கொள் உழிஞை மலைந்து – புபொவெபாமா:6 17/4
தோடு கொள் புள்ளின் தொகை ஒப்ப கூடார் – புபொவெபாமா:6 41/2
உண்ணா வரகொடு கொள் வித்தன்று – புபொவெபாமா:6 52/2
வெள்வரகு கொள் வித்திடினும் விளியாதால் – புபொவெபாமா:6 53/3
நிணம் கொள் பேழ் வாய நிழல் போல் நுடங்கி – புபொவெபாமா:7 39/3
கணம் கொள் பேய் ஆடும் களித்து – புபொவெபாமா:7 39/4
வெறி கொள் அறை அருவி வேங்கடத்து செல்லின் – புபொவெபாமா:9 84/1
நெய் கொள் நிணம் தூ நிறைய அமைத்திட்ட – புபொவெபாமா:13 17/1
குய் கொள் அடிசில் பிறர் நுகர்க வைகலும் – புபொவெபாமா:13 17/2

மேல்

கொள்க (3)

விடை ஆயம் கொள்க என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:1 5/4
நீள் தோளான் வென்றி கொள்க என நிறை மண்டை வலன் உயரி – புபொவெபாமா:3 10/1
வில் நவில் தோளானும் வேண்டிய கொள்க என்னும் – புபொவெபாமா:8 55/1

மேல்

கொள்மார் (1)

எரி செய் இகல் அரணம் கொள்மார் புரிசை – புபொவெபாமா:5 16/2

மேல்

கொள்வார் (1)

கொள்வார் நடுவண் கொடை ஓம்பான் வெள் வாள் – புபொவெபாமா:9 15/2

மேல்

கொள்வான் (2)

கள் வார் நறும் கோதை காரணமா கொள்வான்
மருங்கு எண்ணி வந்தார் மழ களிற்றின் கோடு இ – புபொவெபாமா:5 18/2,3
கொள்வான் கொடி தானை கொண்டு எழுந்தான் நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 11/2

மேல்

கொள்ளல் (1)

கொள்ளல் நீ கோடல் கொடிது – புபொவெபாமா:11 3/4

மேல்

கொள்ளா (2)

வென்று களம் கொள்ளா வேல் உயர்ப்பின் என்றும் – புபொவெபாமா:4 19/2
கொள்ளா மறவன் கொதிப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 54/2

மேல்

கொள்ளாமை (1)

தாம் படைத்தலை கொள்ளாமை
ஓம்படுத்த உயர்பு கூறின்று – புபொவெபாமா:7 6/1,2

மேல்

கொள்ளார் (1)

ஆறுமேல் ஆறிய பின் அன்றி தம் கை கொள்ளார்
நீறு மேல் பூத்த நெருப்பு – புபொவெபாமா:8 25/3,4

மேல்

கொள்ளானோ (1)

குஞ்சர வெல் படையான் கொள்ளானோ எஞ்சும் – புபொவெபாமா:9 64/2

மேல்

கொள்ளிய (1)

அடையாதார் அரண் கொள்ளிய
படையோடு பரந்து எழுந்தன்று – புபொவெபாமா:6 10/1,2

மேல்

கொள்ளும் (2)

குரிசில் நீ நல்க யாம் கொள்ளும் பரிசில் – புபொவெபாமா:9 11/2
மாண் நலம் கொள்ளும் மகிழ்நன் தணக்குமேல் – புபொவெபாமா:17 31/1

மேல்

கொள்ளை (2)

கொள்ளை கொள ஆயம் தலைக்கொண்டார் எள்ளி – புபொவெபாமா:2 15/2
கூடார் முனை கொள்ளை சாற்றி – புபொவெபாமா:3 30/1

மேல்

கொள (4)

கொள்ளை கொள ஆயம் தலைக்கொண்டார் எள்ளி – புபொவெபாமா:2 15/2
குடை நாள் இறைவன் கொள – புபொவெபாமா:3 7/4
குலாவும் சிலையார் குறும்பு கொள வெஃகி – புபொவெபாமா:4 7/1
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் கொள கருதின்று – புபொவெபாமா:6 2/2

மேல்

கொளல் (2)

கூடார் மண் கொளல் குறித்தன்று – புபொவெபாமா:3 2/2
வள மனை பாழாக வாரி கொளல் மலிந்து – புபொவெபாமா:3 31/2

மேல்

கொளினும் (1)

எம் மனை யாம் மகிழ ஏழகம் மேல் கொளினும்
தம் மதில் தாழ் வீழ்த்திருக்கும்மே தெம் முனையுள் – புபொவெபாமா:10 11/1,2

மேல்

கொளீஇ (1)

வெம் திறல் எஃகம் இறை கொளீஇ முந்தை – புபொவெபாமா:8 43/2

மேல்

கொளீஇயன்று (2)

கூர் எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 28/2
பின்னரும் உடன்று எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 44/2

மேல்

கொளை (1)

வளையா வயவரும் பின்னர் கொளை ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:7 37/2

மேல்

கொற்ற (3)

கொற்ற வாள் நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 8/2
கொற்ற வேந்தன் குடை நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 4/2
கொற்ற குடை நாள்கொள – புபொவெபாமா:6 5/4

மேல்

கொற்றம்கொண்டு (1)

கொற்றம்கொண்டு எஃகு உயர்த்தான் கோ – புபொவெபாமா:3 15/4

மேல்

கொற்றவஞ்சி (1)

கொற்றவைநிலையே கொற்றவஞ்சி
குற்றம்_இல் சிறப்பின் கொற்றவள்ளை – புபொவெபாமா:3 1/3,4

மேல்

கொற்றவள்ளை (1)

குற்றம்_இல் சிறப்பின் கொற்றவள்ளை
பேராண்வஞ்சி மாராயவஞ்சி – புபொவெபாமா:3 1/4,5

மேல்

கொற்றவை (2)

கூளி மலி படை கொற்றவை மீளி – புபொவெபாமா:1 43/2
கூடாரை புறம் காணும் கொற்றவை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 10/2

மேல்

கொற்றவைநிலையே (2)

கொற்றவைநிலையே வெறியாட்டு உளப்பட – புபொவெபாமா:1 1/7
கொற்றவைநிலையே கொற்றவஞ்சி – புபொவெபாமா:3 1/3

மேல்

கொற்றஉழிஞையோடு (1)

கொற்றஉழிஞையோடு அரசஉழிஞை – புபொவெபாமா:6 1/3

மேல்

கொன்று (1)

கொன்று உருத்த கூர் வேலவன் குறுகி கூர் இருள்-வாய் – புபொவெபாமா:4 37/1

மேல்

கொன்றை (1)

பூ மலி கொன்றை புறவு எல்லாம் பொன் மலரும் – புபொவெபாமா:17 13/3

மேல்

கொன்றையான் (1)

கடி படு கொன்றையான் காப்ப நெடிது உலகில் – புபொவெபாமா:9 76/2

மேல்