கெ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கெட 2
கெடுத்த 2
கெழீஇயினான் 1
கெழு 5
கெழுமி 1

கெட (2)

ஒன்னாதார் முனை கெட இறுத்த – புபொவெபாமா:3 48/1
இடம் கெட சென்று இருத்த பின்னும் நுடங்கு எரி போல் – புபொவெபாமா:3 49/2

மேல்

கெடுத்த (2)

கேள்_அல்லார் முனை கெடுத்த
மீளியாளர்க்கு மிக உய்த்தன்று – புபொவெபாமா:3 18/1,2
புல்லார் இரிய பொருதார் முனை கெடுத்த
வில்லார்க்கு அருள் சுரந்தான் வேந்து – புபொவெபாமா:3 19/3,4

மேல்

கெழீஇயினான் (1)

பூம் புனல் ஆகம் கெழீஇயினான் போர் அடு தோள் – புபொவெபாமா:9 72/3

மேல்

கெழு (5)

ஒலி கெழு நான்மறையோர் இல்லும் நலிவு ஒரீஇ – புபொவெபாமா:3 19/2
மண் கெழு மறவன் மாறு நிலை நோனான் – புபொவெபாமா:4 30/1
உரு கெழு காந்தள் மலைந்தான் பொரு கழல் – புபொவெபாமா:6 19/2
வலி கெழு தோள் வாள் வயவர் – புபொவெபாமா:7 42/1
ஒண் தொடி மடந்தை உரு கெழு கங்குலில் – புபொவெபாமா:15 18/1

மேல்

கெழுமி (1)

ஒன்னாதார் படை கெழுமி
தன் ஆண்மை எடுத்துரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 24/1,2

மேல்