கூ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கூக்கேட்ப 1
கூகை 2
கூட்டத்து 1
கூட்டத்துக்குழைதல் 1
கூட்டம் 3
கூட்டி 1
கூட்டிய 1
கூட்டு 3
கூட்டுண்டான் 1
கூட்டுண்ணும் 2
கூடலர் 1
கூடாதார் 2
கூடார் 7
கூடாரை 1
கூடி 2
கூடிய 7
கூடு 2
கூடும் 2
கூத்தராற்றுப்படையே 1
கூத்தரை 1
கூத்தாடி 1
கூத்தின் 1
கூத்து 1
கூதிர் 2
கூதிர்ப்பாசறை 1
கூந்தல் 5
கூந்தலை 1
கூப்பிய 1
கூப்புக 1
கூம்பல் 1
கூர் 7
கூர்த்த 1
கூர்ம் 1
கூர 2
கூரை 1
கூளி 1
கூற்ற 1
கூற்றத்தின் 1
கூற்றம் 3
கூற்றமும் 1
கூற்று 15
கூற்றும் 1
கூற 2
கூறலும் 1
கூறி 4
கூறிட்டார் 1
கூறிய 3
கூறின்று 7
கூறினும் 3
கூறும் 3

கூக்கேட்ப (1)

ஒன்றியவர் நாடு ஒருவழித்தாய் கூக்கேட்ப
வென்றி விளையா விழு மதிலோர் என்றும் – புபொவெபாமா:6 63/1,2

மேல்

கூகை (2)

நன் பகலும் கூகை நகும் – புபொவெபாமா:3 9/4
அழுதார் கண் நீர் விடுத்த ஆறு ஆடி கூகை
கழுது ஆர்ந்து இர வழங்கும் காடு – புபொவெபாமா:12 13/3,4

மேல்

கூட்டத்து (1)

கொய் தழை அல்குல் கூட்டத்து குழைந்தன்று – புபொவெபாமா:16 28/2

மேல்

கூட்டத்துக்குழைதல் (1)

கொண்டுஅகம்புகுதல் கூட்டத்துக்குழைதல்
ஊடலுள்நெகிழ்தல் உரைகேட்டுநயத்தல் – புபொவெபாமா:16 1/7,8

மேல்

கூட்டம் (3)

கொய் தழை அல்குல் கூட்டம் வேண்டி – புபொவெபாமா:14 14/1
இணர் ஆர் நறும் கோதை எல் வளையாள் கூட்டம்
புணராமல் பூசல் தரவும் உணராது – புபொவெபாமா:14 17/1,2
பாலை படுமலை பண்ணி அதன் கூட்டம்
கோலம் செய் சீறியாழ் கொண்ட பின் வேலை – புபொவெபாமா:18 16/1,2

மேல்

கூட்டி (1)

கூட்டி நாள் கொண்டான் குடை – புபொவெபாமா:4 17/4

மேல்

கூட்டிய (1)

கூட்டிய எஃகம் குடர்_மாலை சூட்டிய பின் – புபொவெபாமா:2 19/2

மேல்

கூட்டு (3)

குரிசில் அடையாரை கொண்ட கூட்டு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 33/3
கொங்கு அலர் தார் மன்னரும் கூட்டு அளப்ப கூற்று அணங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/1
கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும் – புபொவெபாமா:10 5/2

மேல்

கூட்டுண்டான் (1)

உள் நலம் கூட்டுண்டான் ஊர் – புபொவெபாமா:9 98/4

மேல்

கூட்டுண்ணும் (2)

வண்டு இனம் கூட்டுண்ணும் வயல் சூழ் திருநகரில் – புபொவெபாமா:9 94/3
பண் நலம் கூட்டுண்ணும் பனி மலர் பாசூர் என் – புபொவெபாமா:9 98/3

மேல்

கூடலர் (1)

கூடலர் குடர்_மாலை சூட்டி – புபொவெபாமா:2 18/1

மேல்

கூடாதார் (2)

குந்தம் மலியும் புரவியான் கூடாதார்
வந்த பின் செல்க என்றான் வாள் – புபொவெபாமா:4 15/3,4
குந்தம் கொடு வில் குருதி வேல் கூடாதார்
வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல் – புபொவெபாமா:7 15/1,2

மேல்

கூடார் (7)

கூடார் பிணிக்கும் குடைநிலை வாள்நிலை – புபொவெபாமா:3 1/2
கூடார் மண் கொளல் குறித்தன்று – புபொவெபாமா:3 2/2
குளிறு முரசம் குணில் பாய கூடார்
ஒளிறு வாள் வெள்ளம் உழக்கி களிறு எறிந்து – புபொவெபாமா:3 27/1,2
கூடார் முனை கொள்ளை சாற்றி – புபொவெபாமா:3 30/1
வாடல் முதியாள் வயிற்றிடம் கூடார்
பெரும் படை வெள்ளம் நெரிதரவும் பேரா – புபொவெபாமா:3 39/2,3
தோடு கொள் புள்ளின் தொகை ஒப்ப கூடார்
முரண் அகத்து பாற முழவு தோள் மள்ளர் – புபொவெபாமா:6 41/2,3
பாடினார் வெல் புகழை பல் புலவர் கூடார்
உடல் வேல் அழுவத்து ஒளி திகழும் பைம் பூண் – புபொவெபாமா:8 3/2,3

மேல்

கூடாரை (1)

கூடாரை புறம் காணும் கொற்றவை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 10/2

மேல்

கூடி (2)

கொடுவரி கூடி குழுஉக்கொண்டு அனைத்தால் – புபொவெபாமா:1 21/1
கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள – புபொவெபாமா:3 21/1

மேல்

கூடிய (7)

மணம் கூடிய மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 56/2
எம் கண் மலர எயில் குமரி கூடிய
மங்கல நாள் யாம் மகிழ்தூங்க கொங்கு அலர் தார் – புபொவெபாமா:6 57/1,2
கூத்து அவை ஏத்தும் கொடி தேரான் கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 27/3
ஓடு அரி உண்கண் உமை ஒருபால் கூடிய
சீர் சால் அகலத்தை செம் கண் அழல் நாகம் – புபொவெபாமா:9 88/2,3
வாடிய மென் தோள் வளை ஒலிப்ப கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 102/2
கூடிய வெம்மை குளிர்கொள்ள பாடி – புபொவெபாமா:10 21/2
கூடிய கொண்கன் குறுக கொடி மார்பின் – புபொவெபாமா:16 23/1

மேல்

கூடு (2)

கூடு அரணம் காப்போர் குழாம் புரைய சூடினார் – புபொவெபாமா:5 3/2
கயல் கூடு வாள் முகத்தாள் கண்ணிய நெஞ்சம் – புபொவெபாமா:17 17/1

மேல்

கூடும் (2)

பாங்குற கூடும் பதி உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 101/2
முயல்கூடு முன்னதா காணின் உயல் கூடும்
காணா மரபில் கடும் பகலும் கங்குலும் – புபொவெபாமா:17 17/2,3

மேல்

கூத்தராற்றுப்படையே (1)

பாணாற்றுப்படையே கூத்தராற்றுப்படையே
பொருநராற்றுப்படையொடு விறலியாற்றுப்படையே – புபொவெபாமா:9 1/15,16

மேல்

கூத்தரை (1)

கூத்தரை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 57/2

மேல்

கூத்தாடி (1)

பல உரைத்து கூத்தாடி பல் வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 25/1

மேல்

கூத்தின் (1)

கொலை வில் புருவத்து கொம்பு_அன்னார் கூத்தின்
தலைவ தவிராது சேறி சிலை குலாம் – புபொவெபாமா:9 58/1,2

மேல்

கூத்து (1)

கூத்து அவை ஏத்தும் கொடி தேரான் கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 27/3

மேல்

கூதிர் (2)

கூற்று அனையான் வியன் கட்டூர் கூதிர் வான் துளி வழங்க – புபொவெபாமா:8 30/1
கூதிர் நலியவும் உள்ளான் கொடி தேரான் – புபொவெபாமா:8 31/3

மேல்

கூதிர்ப்பாசறை (1)

கூதிர்ப்பாசறை வாடைப்பாசறை – புபொவெபாமா:8 1/8

மேல்

கூந்தல் (5)

குன்று ஏர் மழ களிறும் கூந்தல் பிடியும் போல் – புபொவெபாமா:8 17/3
தேம் கமழ் கூந்தல் தெரிவை வெறியாட்டு – புபொவெபாமா:17 1/5
போது ஆர் கூந்தல் பொலம் தொடி அரிவை – புபொவெபாமா:17 10/1
நாறு இரும் கூந்தல் மகளிரை நயப்ப – புபொவெபாமா:17 36/1
வண்டு உறையும் கூந்தல் வடி கண்ணாள் பாடினாள் – புபொவெபாமா:18 19/1

மேல்

கூந்தலை (1)

பல ஒலி கூந்தலை பயந்தோர் – புபொவெபாமா:14 11/3

மேல்

கூப்பிய (1)

கோடு உயர் வெற்பன் கூப்பிய கையொடு – புபொவெபாமா:16 34/1

மேல்

கூப்புக (1)

கை ஒத்து நேர் கூப்புக – புபொவெபாமா:0 3/4

மேல்

கூம்பல் (1)

கூம்பல் மறந்த கொழும் கயல் கண் காம்பின் – புபொவெபாமா:17 11/2

மேல்

கூர் (7)

கூர் எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 28/2
கொன்று உருத்த கூர் வேலவன் குறுகி கூர் இருள்-வாய் – புபொவெபாமா:4 37/1
கொன்று உருத்த கூர் வேலவன் குறுகி கூர் இருள்-வாய் – புபொவெபாமா:4 37/1
கூர் எயிற்று செவ் வாய் கொடி – புபொவெபாமா:9 45/4
குயில் அனைய தேம் மொழி கூர் எயிற்று செவ் வாய் – புபொவெபாமா:13 15/3
பருகா பகல் கரந்த பையுள் கூர் மாலை – புபொவெபாமா:16 19/3
குவளை நெடும் தடம் கண் கூர் எயிற்று செவ் வாய் – புபொவெபாமா:18 20/1

மேல்

கூர்த்த (1)

கூர்த்த வாள் மண்ணி கொடி தேரான் பேர்த்தும் – புபொவெபாமா:6 55/2

மேல்

கூர்ம் (1)

கொடியான் கூர்ம் கணை குளிப்ப தன் தொழில் – புபொவெபாமா:11 20/1

மேல்

கூர (2)

விழுமம் கூர வேய் தோள் அரிவை – புபொவெபாமா:11 26/1
அழி படர் எவ்வம் கூர ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 12/1

மேல்

கூரை (1)

உவலை செய் கூரை ஒடுங்க துவலை செய் – புபொவெபாமா:8 31/2

மேல்

கூளி (1)

கூளி மலி படை கொற்றவை மீளி – புபொவெபாமா:1 43/2

மேல்

கூற்ற (1)

கொடிபடு மு தலை வேல் கூற்ற கணிச்சி – புபொவெபாமா:9 76/1

மேல்

கூற்றத்தின் (1)

வள் எயிற்று கூற்றத்தின் வாய் – புபொவெபாமா:11 11/4

மேல்

கூற்றம் (3)

அழுங்கல் நீர் வையகத்து ஆர்_உயிரை கூற்றம்
விழுங்கிய பின் வீடு கொண்டற்றால் செழும் குடிகள் – புபொவெபாமா:2 3/1,2
கொலை ஆனா கூற்றம் கொடிதே கொழுநன் – புபொவெபாமா:4 27/1
கலந்தவனை கூற்றம் கரப்ப கழியாது – புபொவெபாமா:11 9/1

மேல்

கூற்றமும் (1)

வெம் தொழில் கூற்றமும் நாணின்று வெம் களத்து – புபொவெபாமா:7 51/1

மேல்

கூற்று (15)

கூற்று இனத்து அன்னார் கொடு வில் இடன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:1 13/1
குலவு கொடும் சிலை கை கூற்று அனையார் எய்த – புபொவெபாமா:1 23/3
ஆற்றார் ஒழிய கூற்று என சினைஇ – புபொவெபாமா:2 6/1
ஐயம் களைந்திட்டு அடல் வெம் கூற்று ஆலிப்ப – புபொவெபாமா:4 9/1
கொம்பிற்கும் ஆயிற்றே கூற்று – புபொவெபாமா:4 47/4
கொடிதே காண் ஆர்ந்தின்று கூற்று – புபொவெபாமா:7 57/4
கூற்று அனையான் வியன் கட்டூர் கூதிர் வான் துளி வழங்க – புபொவெபாமா:8 30/1
கொங்கு அலர் தார் மன்னரும் கூட்டு அளப்ப கூற்று அணங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/1
கூற்று இருந்த கொலை வேலான் – புபொவெபாமா:9 40/1
கோதையை கொண்டு ஒளித்த கூற்று – புபொவெபாமா:11 5/4
கொல்லிய வந்து ஒழியா கூற்று – புபொவெபாமா:11 13/4
குறுக வரும் அரோ கூற்று – புபொவெபாமா:12 5/4
ஆண்பால் கூற்று கைக்கிளை ஆகும் – புபொவெபாமா:14 1/5
பெண்பால் கூற்று கைக்கிளை ஆகும் – புபொவெபாமா:15 1/5
பெண்பால் கூற்று பெருந்திணை பால – புபொவெபாமா:16 1/12

மேல்

கூற்றும் (1)

பேயும் எருவையும் கூற்றும் தன் பின் படர – புபொவெபாமா:7 13/3

மேல்

கூற (2)

மங்கலம் கூற மறம் கனலும் செங்கோல் – புபொவெபாமா:9 70/2
மங்கலம் கூற மலிபு எய்தி கங்கையாள் – புபொவெபாமா:9 72/2

மேல்

கூறலும் (1)

மைந்து உடை ஆடவர் செய் தொழில் கூறலும்
அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/1,2

மேல்

கூறி (4)

வேல் தானை மறம் கூறி மாற்றார்-அது அழிபு இரங்கினும் – புபொவெபாமா:7 10/1
இல்லும் பதியும் இயல்பும் கூறி
நல் ஆண்மையை நலம் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 46/1,2
தோன்ற கூறி துயர் அவர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 8/2
பல நாள் பணி பதமும் கூறி சில நாளுள் – புபொவெபாமா:18 12/2

மேல்

கூறிட்டார் (1)

கூறிட்டார் கொண்ட நிரை – புபொவெபாமா:1 31/4

மேல்

கூறிய (3)

வஞ்சினம் கூறிய வகை மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 18/2
மங்கலம் கூறிய மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 20/2
ஆங்கு அவர் கூறிய பருவம் அன்று என – புபொவெபாமா:17 14/1

மேல்

கூறின்று (7)

ஓம்படுத்த உயர்பு கூறின்று – புபொவெபாமா:7 6/2
மகளிரொடு மணந்த மங்கலம் கூறின்று – புபொவெபாமா:9 44/2
கரும் தட கண்ணி கைம்மை கூறின்று – புபொவெபாமா:11 8/2
புல்லிய பெரும் கிளை பூசல் கூறின்று – புபொவெபாமா:11 12/2
உலகியல் பொருள் முடிபு உணர கூறின்று – புபொவெபாமா:12 2/2
அணி_இழை மெலிவின் ஆற்றல் கூறின்று – புபொவெபாமா:15 10/2
வேறுபடு வேட்கை வீய கூறின்று – புபொவெபாமா:17 36/2

மேல்

கூறினும் (3)

கட்டூரது வகை கூறினும்
அ துறைக்கு உரித்தாகும் – புபொவெபாமா:3 36/1,2
தக்காங்கு பிறர் கூறினும்
அ துறைக்கு உரித்து ஆகும் – புபொவெபாமா:8 50/1,2
காவல் கூறினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:13 18/2

மேல்

கூறும் (3)

நவை நீங்க நடுவு கூறும்
அவை மாந்தர் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 38/1,2
ஒன்றார் கூறும் உறு பழி நாணி – புபொவெபாமா:15 8/1
உளைத்தவர் கூறும் உரை எல்லாம் நிற்க – புபொவெபாமா:17 29/1

மேல்