கீ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கீண்டிட்டு 1
கீரை 1
கீழ் 8

கீண்டிட்டு (1)

கிள்ளை கிளந்தவை கீண்டிட்டு – புபொவெபாமா:18 13/4

மேல்

கீரை (1)

அம் குழை கீரை அடகு மிசையினும் – புபொவெபாமா:13 17/3

மேல்

கீழ் (8)

கொங்கு அலர் தாரான் குடை_நிழல் கீழ் தங்கி – புபொவெபாமா:2 27/2
நிதியம் திறை அளந்தார் நேராரும் தன் கீழ்
முதியம் என்று ஆறி முரண் – புபொவெபாமா:3 21/3,4
மதி குடை கீழ் வழிமொழிந்து மன்னர் எல்லாம் மறம் துறப்பவும் – புபொவெபாமா:3 42/1
மண்ணகமோ வைகின்று மாலை நெடும் குடை கீழ்
விண்ணகமும் வேண்டும்-கொல் வேந்து – புபொவெபாமா:4 11/3,4
செய் சுடர் பூண் மன்னவன் சேவடி கீழ் வைகினவே – புபொவெபாமா:6 57/3
களிற்றின் கீழ் கண்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:7 40/2
பெரும் கை களிறு எறிந்து பின் அதன் கீழ் பட்ட – புபொவெபாமா:7 41/3
புனல் ஆடையாளும் புனை குடை கீழ் வைக – புபொவெபாமா:8 59/3

மேல்