கி முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிடங்கிடை 1
கிடங்கு 1
கிடங்கும் 2
கிடங்கோடு 1
கிடந்தான் 1
கிடந்தானை 1
கிடந்து 1
கிடப்ப 1
கிண்கிணி 1
கிணை 1
கிணைநிலை 1
கிணையதுநிலையே 1
கிணையன் 1
கிணைவன் 1
கிழவனை 1
கிழித்த 1
கிழித்து 1
கிழிப்ப 1
கிள்ளை 1
கிளந்தவை 1
கிளந்தன்று 8
கிளந்து 2
கிளர்ந்தாலும் 1
கிளரும் 1
கிளவி 2
கிளவியார் 1
கிளவியும் 1
கிளி 2
கிளியொடு 1
கிளை 7
கின்னரம் 1

கிடங்கிடை (1)

கிடங்கிடை போர் மலைந்தன்று – புபொவெபாமா:6 34/2

மேல்

கிடங்கு (1)

அரு மிளையோடு கிடங்கு அழியாமை – புபொவெபாமா:5 6/1

மேல்

கிடங்கும் (2)

இளையும் கிடங்கும் சிதைய தளை பரிந்த – புபொவெபாமா:5 7/2
காண்தகு நீள் கிடங்கும் காப்பாராய் வேண்டார் – புபொவெபாமா:5 8/4

மேல்

கிடங்கோடு (1)

ஆழ்ந்து படு கிடங்கோடு அரு மிளை காத்து – புபொவெபாமா:5 8/1

மேல்

கிடந்தான் (1)

எய் போல் கிடந்தான் என் ஏறு – புபொவெபாமா:8 45/4

மேல்

கிடந்தானை (1)

பகை புகழ கிடந்தானை
முகை முறுவலார் முயக்கு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:7 48/1,2

மேல்

கிடந்து (1)

புனலம் குருதி புலால்-வாய் கிடந்து
கனல விழிப்பவர் கண்டு – புபொவெபாமா:4 35/3,4

மேல்

கிடப்ப (1)

ஆடு அரிமா_அன்னான் கிடப்ப அகத்து உவகை – புபொவெபாமா:7 51/3

மேல்

கிண்கிணி (1)

கேள்_அலார் நீக்கிய கிண்கிணி கால் காளை – புபொவெபாமா:10 15/2

மேல்

கிணை (1)

கிளர்ந்தாலும் போல்வார் கிணை பூசல் கேட்டே – புபொவெபாமா:2 5/3

மேல்

கிணைநிலை (1)

கிணைநிலை ஏனை பொருளொடுபுகறல் – புபொவெபாமா:8 1/16

மேல்

கிணையதுநிலையே (1)

நாடுவாழ்த்தொடு கிணையதுநிலையே
களவழிவாழ்த்தே – புபொவெபாமா:9 1/8,9

மேல்

கிணையன் (1)

அம் கண் கிணையன் துடியன் விறலி பாண் – புபொவெபாமா:1 35/1

மேல்

கிணைவன் (1)

அரி கிணைவன் வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 36/2

மேல்

கிழவனை (1)

வியன் மனை கிழவனை பகட்டொடு பொரீஇயன்று – புபொவெபாமா:13 12/2

மேல்

கிழித்த (1)

உளம் கிழித்த வேல் பறித்து ஓச்சின்று – புபொவெபாமா:7 32/2

மேல்

கிழித்து (1)

புண் கிழித்து முடியினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 30/2

மேல்

கிழிப்ப (1)

விலங்கு அமருள் வியன் அகலம் வில் உதைத்த கணை கிழிப்ப
நிலம் தீண்டா வகை பொலிந்த நெடுந்தகை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 46/1,2

மேல்

கிள்ளை (1)

கிள்ளை கிளந்தவை கீண்டிட்டு – புபொவெபாமா:18 13/4

மேல்

கிளந்தவை (1)

கிள்ளை கிளந்தவை கீண்டிட்டு – புபொவெபாமா:18 13/4

மேல்

கிளந்தன்று (8)

முன்னோனது நிலை கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:3 26/2
மண்ணிய வாளின் மறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:6 54/2
மழ களிற்றின் மறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 12/2
செறி படை மான் திறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 14/2
மன்னவர்க்கு மறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 16/2
கணிவன்-அது புகழ் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:8 40/2
தெண்கிணைவன் திருந்து புகழ் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:8 64/2
கள்வனை காணாது இ ஊர் என கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:17 18/2

மேல்

கிளந்து (2)

மன்னவன் புகழ் கிளந்து
ஒன்னார் நாடு அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:3 16/1,2
தந்தாற்கு நல்கல் வியப்போ கிளந்து ஏத்தி – புபொவெபாமா:4 25/3

மேல்

கிளர்ந்தாலும் (1)

கிளர்ந்தாலும் போல்வார் கிணை பூசல் கேட்டே – புபொவெபாமா:2 5/3

மேல்

கிளரும் (1)

திரு கிளரும் அகன் கோயில் – புபொவெபாமா:9 36/1

மேல்

கிளவி (2)

பண் போல் கிளவி இ பல்_வளையாள் வாள் முகத்த – புபொவெபாமா:4 49/3
அம் மென் கிளவி கிளி பயில ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 13/1

மேல்

கிளவியார் (1)

கிளியொடு நேர் ஆம் கிளவியார் வாள் கண் – புபொவெபாமா:6 43/3

மேல்

கிளவியும் (1)

ஈர்_எண் கிளவியும் பெருந்திணை பால – புபொவெபாமா:17 1/14

மேல்

கிளி (2)

அம் மென் கிளவி கிளி பயில ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 13/1
சிவல் கிளி பூவை செழும் பரி தேர் யாழ் – புபொவெபாமா:18 1/9

மேல்

கிளியொடு (1)

கிளியொடு நேர் ஆம் கிளவியார் வாள் கண் – புபொவெபாமா:6 43/3

மேல்

கிளை (7)

வரவு உணர்ந்து கிளை மகிழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 26/2
நண்ணார் கிளை அலற நாடு – புபொவெபாமா:3 31/4
கிளை ஆய்ந்து பண்ணிய கேள்வி யாழ்ப்பாணும் – புபொவெபாமா:7 37/1
கேள்வி மறையோர் கிளை மகிழ்தல் என் வியப்பாம் – புபொவெபாமா:9 31/1
புல்லிய பெரும் கிளை பூசல் கூறின்று – புபொவெபாமா:11 12/2
புல்லிய பல் கிளை பூசல் பரியுமோ – புபொவெபாமா:11 13/3
கின்னரம் போல கிளை அமைந்த தீம் தொடை யாழ் – புபொவெபாமா:18 19/3

மேல்

கின்னரம் (1)

கின்னரம் போல கிளை அமைந்த தீம் தொடை யாழ் – புபொவெபாமா:18 19/3

மேல்