ஏ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 1
ஏக 2
ஏகின்று 1
ஏகின 1
ஏகினார் 1
ஏங்கி 1
ஏசின்று 1
ஏணி 3
ஏணிநிலையே 1
ஏத்த 7
ஏத்தல் 1
ஏத்தி 7
ஏத்தினர் 1
ஏத்தினார் 1
ஏத்தினும் 1
ஏத்தும் 3
ஏதம் 1
ஏதிலாளற்கு 1
ஏந்தி 3
ஏந்திய 3
ஏந்து 7
ஏந்தும் 2
ஏப்புழை 1
ஏம 1
ஏமஎருமை 1
ஏமுற்று 1
ஏய் 1
ஏய்க்கும் 1
ஏய 1
ஏயினார் 1
ஏர் 12
ஏவ 1
ஏவல் 4
ஏவி 1
ஏவினான் 1
ஏழ் 1
ஏழக 1
ஏழகத்தானொடு 1
ஏழகநிலையே 1
ஏழகம் 2
ஏழும் 1
ஏற்க 2
ஏற்குமாயின் 1
ஏற்ற 2
ஏற்றார் 1
ஏற்று 1
ஏறாண்முல்லை 1
ஏறி 1
ஏறினார் 1
ஏறு 4
ஏறும் 1
ஏறொடு 1
ஏனல் 1
ஏனை 6
ஏனோர் 1

ஏ (1)

ஏ மாண்ட நெடும் புரிசை – புபொவெபாமா:5 9/1

மேல்

ஏக (2)

இறை புனை எல் வளை ஏக நிறை புணையா – புபொவெபாமா:15 11/2
நல் வளை ஏக நலம் தொலைவு காட்டிய – புபொவெபாமா:15 25/1

மேல்

ஏகின்று (1)

போற்றார் போகிய நெறியிடை ஏகின்று – புபொவெபாமா:2 6/2

மேல்

ஏகின (1)

ஆம்பல் நுடங்கும் அணி வளையும் ஏகின
கூம்பல் மறந்த கொழும் கயல் கண் காம்பின் – புபொவெபாமா:17 11/1,2

மேல்

ஏகினார் (1)

நின்ற நிலை கருதி ஏகினார் நீள் கழைய – புபொவெபாமா:1 13/3

மேல்

ஏங்கி (1)

காமுறு காமம் தலை பரிந்து ஏங்கி
ஏமுற்று இருந்த இறைவன் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 16/1,2

மேல்

ஏசின்று (1)

பணி மொழி அரிவை பரத்தையை ஏசின்று – புபொவெபாமா:16 20/2

மேல்

ஏணி (3)

இடு சூட்டு இஞ்சியின் ஏணி சாத்தின்று – புபொவெபாமா:6 36/2
ஏணி பலவும் எயில் – புபொவெபாமா:6 37/4
ஏறினார் ஏணி பலர் – புபொவெபாமா:6 39/4

மேல்

ஏணிநிலையே (1)

ஏணிநிலையே இலங்கு எயில்பாசி – புபொவெபாமா:6 1/8

மேல்

ஏத்த (7)

இவன் தலை என்று ஏத்த இயலும் அவன் தலை – புபொவெபாமா:4 25/2
வம்பு உடை ஒள் வாள் மறவர் தொழுது ஏத்த
அம்பு உடை ஞாயில் அரண் – புபொவெபாமா:6 49/3,4
புண்ணிய நீரில் புரையோர் ஏத்த
மண்ணிய வாளின் மறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:6 54/1,2
நிழல் அவிர் பூண் மன்னர் நின்று ஏத்த கழல் புனைந்து – புபொவெபாமா:9 41/2
நெடு மதில் கொண்டு நிலம்_மிசையோர் ஏத்த
குடுமி களைந்தான் எம் கோ – புபொவெபாமா:9 43/3,4
ஏத்த இழை அணிந்து இன்னே வருதியால் – புபொவெபாமா:9 62/3
நின்று நிலம்_மிசையோர் ஏத்த நெடு விசும்பில் – புபொவெபாமா:11 31/1

மேல்

ஏத்தல் (1)

ஏத்தல் சால் வேம்பின் இணர் – புபொவெபாமா:10 5/4

மேல்

ஏத்தி (7)

நிழல் அடைந்தேம் நின்னை என்று ஏத்தி கழல் அடைய – புபொவெபாமா:3 15/2
தந்தாற்கு நல்கல் வியப்போ கிளந்து ஏத்தி
வந்தார்க்கு உவந்து ஈயும் வாழ்வு – புபொவெபாமா:4 25/3,4
இயல்பு ஏத்தி அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:4 40/2
மன்னன் நெடும் தேர் மறன் ஏத்தி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:7 39/2
ஏத்தி சென்ற இரவலன் – புபொவெபாமா:9 57/1
அழல் மறம் காற்றி அவிந்தார்க்கு என்று ஏத்தி
கழல் மறவர் கைக்கொண்டார் கல் – புபொவெபாமா:10 19/3,4
கொடுப்போர் ஏத்தி கொடாஅர் பழித்தலும் – புபொவெபாமா:18 1/3

மேல்

ஏத்தினர் (1)

ஏத்தினர் துவன்றி இல் கொண்டு புக்கன்று – புபொவெபாமா:10 28/2

மேல்

ஏத்தினார் (1)

விண்ணார் மகிழ்ந்தார் வியல் இடத்தார் ஏத்தினார்
எண்ணார் அவிந்தார் இகல் – புபொவெபாமா:9 47/3,4

மேல்

ஏத்தினும் (1)

பெரு வளம் ஏத்தினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:13 20/2

மேல்

ஏத்தும் (3)

அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி – புபொவெபாமா:6 51/2
கூத்து அவை ஏத்தும் கொடி தேரான் கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 27/3
புலவர் ஏத்தும் புத்தேள் நாட்டொடு – புபொவெபாமா:12 1/3

மேல்

ஏதம் (1)

வேதம் கரைகண்டான் வீற்றிருக்கும் ஏதம்
சுடு சுடர் தான் ஆகி சொல்லவே வீழ்ந்த – புபொவெபாமா:8 19/2,3

மேல்

ஏதிலாளற்கு (1)

ஏதிலாளற்கு இழந்தனென் எழிலே – புபொவெபாமா:15 9/4

மேல்

ஏந்தி (3)

கூற்று இனத்து அன்னார் கொடு வில் இடன் ஏந்தி
பாற்று இனம் பின் படர முன்பு அடர்ந்து ஏற்று இனம் – புபொவெபாமா:1 13/1,2
தோல் ஏந்தி ஆடல் தொடர்ந்து – புபொவெபாமா:6 31/4
ஒன்றான் அழல் விழியான் ஒள் வாள் வலன் ஏந்தி
நின்றான் நெடிய மொழிந்து – புபொவெபாமா:8 55/3,4

மேல்

ஏந்திய (3)

வென்று ஏந்திய விறல் படையோன் – புபொவெபாமா:8 14/1
வலம் தரிய ஏந்திய வாள் – புபொவெபாமா:9 70/4
குடை வரை ஏந்திய நம் கோவலனே கொண்டான் – புபொவெபாமா:18 6/1

மேல்

ஏந்து (7)

ஒட்டார் படை இடந்த ஆறா புண் ஏந்து அகலம் – புபொவெபாமா:4 37/3
ஏந்து இழையாள் தருக என்னும் – புபொவெபாமா:4 48/1
ஏப்புழை ஞாயில் ஏந்து நிலை அரணம் – புபொவெபாமா:5 2/1
வேல் ஏந்து தானை விறலோன் விறல் மறவர் – புபொவெபாமா:6 31/3
வேந்தர் இருவரும் விண் படர ஏந்து
பொரு படை மின்ன புறங்கொடா பொங்கி – புபொவெபாமா:7 25/2,3
ஏந்து வாள் தானை இரிய உறைகழித்து – புபொவெபாமா:8 53/1
ஏந்து புகழ் உலகின் இளமை நோக்கான் – புபொவெபாமா:10 12/1

மேல்

ஏந்தும் (2)

வேந்தனை வென்றான் விறல் முருகன் ஏந்தும்
நெடு மதில் கொண்டு நிலம்_மிசையோர் ஏத்த – புபொவெபாமா:9 43/2,3
விடன் ஏந்தும் வேலோற்கும் வெள் வளையினாட்கும் – புபொவெபாமா:11 19/3

மேல்

ஏப்புழை (1)

ஏப்புழை ஞாயில் ஏந்து நிலை அரணம் – புபொவெபாமா:5 2/1

மேல்

ஏம (1)

ஏம நீர் கச்சி என் ஊர் – புபொவெபாமா:9 102/4

மேல்

ஏமஎருமை (1)

ஏமஎருமை நூழில் என்றா – புபொவெபாமா:7 1/6

மேல்

ஏமுற்று (1)

ஏமுற்று இருந்த இறைவன் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 16/2

மேல்

ஏய் (1)

நறவு ஏய் கமழ் தெரியல் நண்ணார் எறிந்த – புபொவெபாமா:3 23/3

மேல்

ஏய்க்கும் (1)

இங்குலிகம் சேரும் வரை ஏய்க்கும் பைம் கண் – புபொவெபாமா:2 11/2

மேல்

ஏய (1)

ஏயினார் ஏய இகல் மறவர் ஆயினார் – புபொவெபாமா:5 5/2

மேல்

ஏயினார் (1)

ஏயினார் ஏய இகல் மறவர் ஆயினார் – புபொவெபாமா:5 5/2

மேல்

ஏர் (12)

வில் ஏர் உழவர் வேற்று புலம் உன்னி – புபொவெபாமா:1 12/1
கல் ஏர் கானம் கடந்து சென்றன்று – புபொவெபாமா:1 12/2
எண்ணார் பல் எயில் கழுதை ஏர் உழுவித்து – புபொவெபாமா:6 52/1
கழுதை ஏர் கை ஒளிர் வேல் கோலா உழுததன் பின் – புபொவெபாமா:6 53/2
மதி ஏர் நெடும் குடை மன்னர் பணிந்து – புபொவெபாமா:8 9/1
குன்று ஏர் மழ களிறும் கூந்தல் பிடியும் போல் – புபொவெபாமா:8 17/3
வில் ஏர் நுதலி விறலோன் மார்பம் – புபொவெபாமா:9 93/1
மதி ஏர் நுதலி மாலை நின்றன்று – புபொவெபாமா:11 16/2
கயல் ஏர் கண்ணி கணவனொடு முடிய – புபொவெபாமா:11 18/1
காம்பு ஏர் தோளி கண்டு சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:15 2/2
வில் ஏர் உழவர் விடர் ஓங்கும் மா மலை – புபொவெபாமா:17 3/3
கண்பட ஏர் பூட்டி காலத்தால் எண் பதனும் – புபொவெபாமா:18 5/2

மேல்

ஏவ (1)

பிடிக்கலும் ஆற்றா பெருந்தகை ஏவ
துடிக்-கண் புலையன் தொடும் – புபொவெபாமா:4 5/3,4

மேல்

ஏவல் (4)

ஏவல் இகழ் மறவர் வீய இகல் கடந்து – புபொவெபாமா:6 49/1
ஏவல் எதிராது இகல் புரிந்த காவலர் – புபொவெபாமா:6 65/2
ஏவல் எதிர்கொண்டு மீண்டு உரையான் ஏவல் – புபொவெபாமா:8 23/2
ஏவல் எதிர்கொண்டு மீண்டு உரையான் ஏவல்
வழுவான் வழி நின்று வண்டு ஆர் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 23/2,3

மேல்

ஏவி (1)

கொடி மலி கொல் களிறு ஏவி துடி மகிழ – புபொவெபாமா:4 51/2

மேல்

ஏவினான் (1)

பெறு முறையால் பிண்டம் கோள் ஏவினான் பேணார் – புபொவெபாமா:3 47/3

மேல்

ஏழ் (1)

ஏழ் கடிந்து இன்புற்று இரு – புபொவெபாமா:9 74/4

மேல்

ஏழக (1)

வேந்து நிற்றலும் ஏழக நிலையே – புபொவெபாமா:10 12/2

மேல்

ஏழகத்தானொடு (1)

மானொடு தோன்றி மறலுங்கால் ஏழகத்தானொடு
நேராம் அரசு – புபொவெபாமா:10 11/3,4

மேல்

ஏழகநிலையே (1)

உன்னநிலையே ஏழகநிலையே
கழல்நிலை கற்காண்டல்லே – புபொவெபாமா:10 1/2,3

மேல்

ஏழகம் (2)

ஏழகம் ஊரினும் இன்னன் என்று அவன் – புபொவெபாமா:10 10/1
எம் மனை யாம் மகிழ ஏழகம் மேல் கொளினும் – புபொவெபாமா:10 11/1

மேல்

ஏழும் (1)

இ திறம் ஏழும் புறம் என மொழிப – புபொவெபாமா:19 1/3

மேல்

ஏற்க (2)

தூ மலர் கண் ஏற்க துயில் – புபொவெபாமா:9 19/4
கவடு ஏற்க ஓடும் களத்து – புபொவெபாமா:18 11/4

மேல்

ஏற்குமாயின் (1)

சுவடு ஏற்குமாயின் சுடர் இழாய் சோர்ந்து – புபொவெபாமா:18 11/3

மேல்

ஏற்ற (2)

கனலா துயில் ஏற்ற கண் – புபொவெபாமா:8 59/4
கடிய துயில் ஏற்ற கண் – புபொவெபாமா:9 17/4

மேல்

ஏற்றார் (1)

முந்து அமருள் ஏற்றார் முரண் முருங்க தம் தமரின் – புபொவெபாமா:1 17/2

மேல்

ஏற்று (1)

பாற்று இனம் பின் படர முன்பு அடர்ந்து ஏற்று இனம் – புபொவெபாமா:1 13/2

மேல்

ஏறாண்முல்லை (1)

மூதின்முல்லை ஏறாண்முல்லை
வல்லாண்முல்லை காவல்முல்லை – புபொவெபாமா:8 1/11,12

மேல்

ஏறி (1)

அணி கொள் வன முலையார் ஆடரங்கம் ஏறி
பிணி கொள் பேய் ஆடும் பெயர்த்து – புபொவெபாமா:6 7/3,4

மேல்

ஏறினார் (1)

ஏறினார் ஏணி பலர் – புபொவெபாமா:6 39/4

மேல்

ஏறு (4)

இருந்தான் இகல் மறவர் ஏறு – புபொவெபாமா:6 63/4
ஏறு ஆண் குடி எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 44/2
எய் போல் கிடந்தான் என் ஏறு – புபொவெபாமா:8 45/4
இன்று நமர் விட்ட ஏறு – புபொவெபாமா:18 6/4

மேல்

ஏறும் (1)

ஏறும் தோட்டியும் எறிந்து கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 48/2

மேல்

ஏறொடு (1)

இகல் புரி ஏறொடு கோழியும் எதிர்வன் – புபொவெபாமா:18 1/7

மேல்

ஏனல் (1)

தாழ் குரல் ஏனல் தலைக்கொண்ட நூழில் – புபொவெபாமா:16 33/2

மேல்

ஏனை (6)

எட்டிரண்டு ஏனை நான்கொடு தொகைஇ – புபொவெபாமா:1 1/8
நுவல்_அரும் காப்பின் நொச்சி ஏனை
மறனுடைப்பாசி ஊர்ச்செரு என்றா – புபொவெபாமா:5 1/1,2
கிணைநிலை ஏனை பொருளொடுபுகறல் – புபொவெபாமா:8 1/16
மண்ணுமங்கலமே ஓம்படை ஏனை
புறநிலைவாழ்த்தும் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:9 1/19,20
முதுபாலையே சுரநடை ஏனை
தபுதாரநிலையே தாபதநிலையே – புபொவெபாமா:11 1/1,2
குற்றிசை ஏனை குறுங்கலி உளப்பட – புபொவெபாமா:17 1/12

மேல்

ஏனோர் (1)

கடவுள் பக்கத்தும் ஏனோர் பக்கத்தும் – புபொவெபாமா:9 1/28

மேல்