எ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 1
எஃகம் 7
எஃகு 3
எங்கட்கு 3
எங்கும் 2
எச்சம் 1
எஞ்சா 1
எஞ்சும் 1
எட்டிரண்டு 1
எட்டின் 1
எட்டும் 1
எடுத்தானாம் 1
எடுத்து 5
எடுத்துரைத்தற்று 1
எடுத்துரைத்தன்று 2
எடுத்துரைப்பினும் 1
எடுத்தோர் 1
எண் 4
எண்_அரும் 1
எண்ணல் 2
எண்ணாது 1
எண்ணார் 2
எண்ணி 2
எண்ணிய 5
எண்ணியது 1
எண்ணியாங்கு 1
எண்ணின் 3
எண்ணினும் 1
எதிர் 4
எதிர்கொண்டு 2
எதிர்ந்தன்று 1
எதிர்ந்தார் 1
எதிர்ந்து 1
எதிர்வன் 1
எதிர்வார் 1
எதிர 1
எதிராது 1
எதிரிய 2
எதிரின் 2
எந்தை 2
எந்தைக்கும் 1
எம் 26
எம்மை 1
எமக்கு 2
எமருள் 1
எய் 1
எய்த்தல் 1
எய்த 3
எய்தற்பால 1
எய்தாரும் 1
எய்தி 5
எய்திய 1
எய்தியானை 1
எய்திற்றால் 1
எய்தின்று 1
எய்துதல் 1
எய்துதும் 1
எய்துப 1
எய்துவ 1
எய்யாதது 1
எயில் 6
எயில்-கண்ணார் 1
எயில்தனைஅழித்தல் 1
எயில்பாசி 1
எயிலதுபோரே 1
எயிற்றி 2
எயிற்றியர் 1
எயிற்று 9
எயிறு 1
எரி 16
எரித்தான் 1
எரிந்து 1
எரிய 1
எரியுள் 2
எருத்தில் 1
எருமைமறமே 1
எருவை 2
எருவையும் 1
எல் 5
எல்லாம் 20
எல்லை 2
எல்லோர்க்கும் 1
எல்லோர்க்கும 1
எல்லோரும் 1
எலாம் 2
எவ்வம் 4
எவ்வையர் 1
எவன் 1
எவன்-கொல் 1
எழா 1
எழில் 5
எழிலி 1
எழிலே 1
எழீஇயினாள் 1
எழு 5
எழுக 1
எழுதரு 2
எழுது 2
எழுந்த 2
எழுந்தன்று 2
எழுந்தார் 2
எழுந்தான் 1
எழுந்து 2
எழுந்தோர் 1
எழுந்தோன் 1
எழுப்பின்று 1
எழும் 1
எள் 1
எள்ள 1
எள்ளி 4
எளிது 3
எளியள் 1
எற்றி 1
எறி 5
எறிதல் 1
எறிந்த 2
எறிந்தன்று 2
எறிந்தானும் 2
எறிந்து 9
எறிந்தும் 1
என் 36
என்-கடை 1
என்-கண் 1
என்-கொலோ 1
என்கின்ற 1
என்ப 1
என்பது 1
என்பர் 1
என்பாய் 1
என்பார் 3
என்மனார் 2
என்ற 2
என்றல் 1
என்றலும் 1
என்றா 8
என்றார்க்கு 1
என்றாள் 2
என்றான் 3
என்றி 1
என்று 25
என்றும் 6
என்ன 2
என்னாம்-கொல் 4
என்னாமுன் 1
என்னாய் 2
என்னார் 1
என்னும் 15
என்னை 2
என்னோடு 1
என்னோரும் 1
என 63
எனக்கு 2
எனக்கே 1
எனின் 2

எ (1)

எ மதிலின் இகல் வேந்தரும் – புபொவெபாமா:6 64/1

மேல்

எஃகம் (7)

கூட்டிய எஃகம் குடர்_மாலை சூட்டிய பின் – புபொவெபாமா:2 19/2
ஐ இலை எஃகம் அவை பலவும் மொய்யிடை – புபொவெபாமா:4 9/2
கடு முரண் எஃகம் கழிய அடு முரண் – புபொவெபாமா:6 39/2
கை கொண்ட எஃகம் கடும் களிற்றின் மேல் போக்கி – புபொவெபாமா:7 29/3
படு சுடர் எஃகம் பறித்து – புபொவெபாமா:7 33/4
ஒளிற்று எஃகம் பட வீழ்ந்த – புபொவெபாமா:7 40/1
வெம் திறல் எஃகம் இறை கொளீஇ முந்தை – புபொவெபாமா:8 43/2

மேல்

எஃகு (3)

கொற்றம்கொண்டு எஃகு உயர்த்தான் கோ – புபொவெபாமா:3 15/4
எண்ணிய பின் போக்குமோ எஃகு – புபொவெபாமா:3 41/4
காயல் ஓங்கு எஃகு இமைக்கும் கண் ஆர் கொடி மதில் – புபொவெபாமா:9 5/3

மேல்

எங்கட்கு (3)

எங்கட்கு அடையா இடர் – புபொவெபாமா:8 11/4
இன்று போம் எங்கட்கு இடர் – புபொவெபாமா:8 65/4
எங்கட்கு அவன் தார் எளிது – புபொவெபாமா:17 25/4

மேல்

எங்கும் (2)

எங்கும் பறையோடு எழுந்து ஆர்ப்ப வெம் கல் – புபொவெபாமா:2 7/2
எங்கும் மருமத்திடை குளிப்ப செம் கண் – புபொவெபாமா:7 47/2

மேல்

எச்சம் (1)

எச்சம் இன்றி எண்ணிய ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:5 1/6

மேல்

எஞ்சா (1)

எஞ்சா சீர்த்தி இருபத்தொன்றும் – புபொவெபாமா:3 1/12

மேல்

எஞ்சும் (1)

குஞ்சர வெல் படையான் கொள்ளானோ எஞ்சும்
இகல் இடன் இன்றி எறி முந்நீர் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:9 64/2,3

மேல்

எட்டிரண்டு (1)

எட்டிரண்டு ஏனை நான்கொடு தொகைஇ – புபொவெபாமா:1 1/8

மேல்

எட்டின் (1)

அழிபு அடல் ஆற்றால் அறிமுறை என்று எட்டின்
வழிபடர்தல் வல்லது அவை – புபொவெபாமா:8 39/3,4

மேல்

எட்டும் (1)

எண்ணின் இடர் எட்டும் இன்றி வயல் செந்நெல் – புபொவெபாமா:9 35/1

மேல்

எடுத்தானாம் (1)

வென்றி பதாகை எடுத்தானாம் மன்றில் – புபொவெபாமா:17 5/2

மேல்

எடுத்து (5)

அறு தொழிலும் எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 20/2
இகழ்தல் ஓம்பு என எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 24/2
ஏறு ஆண் குடி எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 44/2
மூவரில் ஒருவனை எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 6/2
என்னோரும் அறிய எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 12/3

மேல்

எடுத்துரைத்தற்று (1)

தன் மேம்பாடு தான் எடுத்துரைத்தற்று – புபொவெபாமா:2 22/2

மேல்

எடுத்துரைத்தன்று (2)

தன் ஆண்மை எடுத்துரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 24/2
இற்று என விறலி எடுத்துரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 32/2

மேல்

எடுத்துரைப்பினும் (1)

எடுத்துரைப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 10/2

மேல்

எடுத்தோர் (1)

இவள் பயந்து எடுத்தோர் வாழியர் நெடிது என – புபொவெபாமா:14 10/1

மேல்

எண் (4)

ஆங்கு அவாறு எண் பகுதி பொருளும் – புபொவெபாமா:9 1/32
எண்_அரும் சீர்த்தி இறைவன் எய்தி – புபொவெபாமா:9 71/1
ஈர்_எண் கிளவியும் பெருந்திணை பால – புபொவெபாமா:17 1/14
கண்பட ஏர் பூட்டி காலத்தால் எண் பதனும் – புபொவெபாமா:18 5/2

மேல்

எண்_அரும் (1)

எண்_அரும் சீர்த்தி இறைவன் எய்தி – புபொவெபாமா:9 71/1

மேல்

எண்ணல் (2)

எமருள் யாம் இன்னம் என்று எண்ணல் அமரின் – புபொவெபாமா:3 13/2
ஆயனா எண்ணல் அவன் அருளால் காய – புபொவெபாமா:9 80/2

மேல்

எண்ணாது (1)

இறும் முறை எண்ணாது இரவும் பகலும் – புபொவெபாமா:1 37/1

மேல்

எண்ணார் (2)

எண்ணார் பல் எயில் கழுதை ஏர் உழுவித்து – புபொவெபாமா:6 52/1
எண்ணார் அவிந்தார் இகல் – புபொவெபாமா:9 47/4

மேல்

எண்ணி (2)

இறுமுறையால் எண்ணி இறை – புபொவெபாமா:3 47/4
மருங்கு எண்ணி வந்தார் மழ களிற்றின் கோடு இ – புபொவெபாமா:5 18/3

மேல்

எண்ணிய (5)

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப கண்_நுதல் – புபொவெபாமா:0 2/1
எண்ணிய பின் போக்குமோ எஃகு – புபொவெபாமா:3 41/4
எண்ணிய வகையான் இருபத்திரண்டும் – புபொவெபாமா:4 1/12
எச்சம் இன்றி எண்ணிய ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:5 1/6
எண்ணிய பரிசில் இது என உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 10/2

மேல்

எண்ணியது (1)

எண்ணியது என்-கொலோ ஈங்கு – புபொவெபாமா:17 23/4

மேல்

எண்ணியாங்கு (1)

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப கண்_நுதல் – புபொவெபாமா:0 2/1

மேல்

எண்ணின் (3)

எண்ணின் இடர் எட்டும் இன்றி வயல் செந்நெல் – புபொவெபாமா:9 35/1
எண்ணின் இகல் புரிந்தோர் எய்யாதது இல் போலும் – புபொவெபாமா:11 15/1
உய போகல் எண்ணின் உறும் – புபொவெபாமா:12 11/4

மேல்

எண்ணினும் (1)

ஆங்கு எண்ணினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:10 22/2

மேல்

எதிர் (4)

வருவாரை எதிர் விலக்கி – புபொவெபாமா:2 14/1
இன்னர் என வேண்டா என்னோடு எதிர் சீறி – புபொவெபாமா:3 25/1
எதிர் வழங்கு கொண்மூ இடை போழ்ந்த சுற்று – புபொவெபாமா:8 57/3
எல் ஆக நெஞ்சம் எதிர் – புபொவெபாமா:16 9/4

மேல்

எதிர்கொண்டு (2)

ஏவல் எதிர்கொண்டு மீண்டு உரையான் ஏவல் – புபொவெபாமா:8 23/2
எம் சொல் எதிர்கொண்டு இகழான் வழிநிற்பின் – புபொவெபாமா:9 64/1

மேல்

எதிர்ந்தன்று (1)

வகை புனை வள மனை வரவு எதிர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 8/2

மேல்

எதிர்ந்தார் (1)

பரிசை பல கடந்து பற்றார் எதிர்ந்தார்
எரி செய் இகல் அரணம் கொள்மார் புரிசை – புபொவெபாமா:5 16/1,2

மேல்

எதிர்ந்து (1)

துன்ன_அரும் தானை தொடு கழலான் துப்பு எதிர்ந்து
முன்னர் வணங்கார் முரண் முருங்க மன்னரும் – புபொவெபாமா:10 9/1,2

மேல்

எதிர்வன் (1)

இகல் புரி ஏறொடு கோழியும் எதிர்வன்
தகருடன் யானை தணப்பு_இல் வெம் பூழொடு – புபொவெபாமா:18 1/7,8

மேல்

எதிர்வார் (1)

இன்று இவன் மாறா எதிர்வார் யார் என்றும் – புபொவெபாமா:6 15/2

மேல்

எதிர (1)

கரவு_அரு காமம் கனற்ற இரவு எதிர
முள் எயிறு இலங்கு முகிழ் நகை – புபொவெபாமா:14 19/2,3

மேல்

எதிராது (1)

ஏவல் எதிராது இகல் புரிந்த காவலர் – புபொவெபாமா:6 65/2

மேல்

எதிரிய (2)

கார் எதிரிய கடல் தானை – புபொவெபாமா:4 20/1
போர் எதிரிய பூக்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:4 20/2

மேல்

எதிரின் (2)

போர் எதிரின் போந்தையாம் பூ – புபொவெபாமா:10 3/4
வரவு எதிரின் வை வேல் வாய் வீழ்வாய் கரவினால் – புபொவெபாமா:11 5/2

மேல்

எந்தை (2)

கல் நின்றான் எந்தை கணவன் களப்பட்டான் – புபொவெபாமா:8 45/1
மைந்தன் குரிசில் மழை வள்ளல் எந்தை
தபுதாரத்து ஆழ்ந்த தனி நிலைமை கேளா – புபொவெபாமா:11 7/2,3

மேல்

எந்தைக்கும் (1)

எந்தைக்கும் தந்தை இவன் எனக்கு வந்த – புபொவெபாமா:1 41/2

மேல்

எம் (26)

கல்-கொலோ சோர்ந்தில எம் கண் – புபொவெபாமா:2 21/4
குஞ்சி மலைத்தான் எம் கோ – புபொவெபாமா:3 3/4
கொய் தார் அம் மார்பின் எம் கோ – புபொவெபாமா:6 3/4
எம் கண் மலர எயில் குமரி கூடிய – புபொவெபாமா:6 57/1
வெப்பு உடை தானை எம் வேந்து – புபொவெபாமா:7 3/4
எம் கணவன் எம் கணவன் என்பார் இகல் வாட – புபொவெபாமா:7 49/1
எம் கணவன் எம் கணவன் என்பார் இகல் வாட – புபொவெபாமா:7 49/1
வெம் திறல் தண் அளி எம் வேந்து – புபொவெபாமா:8 7/4
எரி சின வேல் தானை எம் கோ – புபொவெபாமா:9 3/4
கொடிய உலகில் குறுகாமை எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 17/3
இடி முரச தானை இகல் இரிய எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 29/3
குடுமி களைந்தான் எம் கோ – புபொவெபாமா:9 43/4
பின் பயக்கும் எம் சொல் என – புபொவெபாமா:9 63/1
எம் சொல் எதிர்கொண்டு இகழான் வழிநிற்பின் – புபொவெபாமா:9 64/1
வேம்பு ஆர் தெரியல் எம் வேந்து – புபொவெபாமா:9 72/4
எம் கோலம் தீண்டல் இனி – புபொவெபாமா:9 100/4
எம் மனை யாம் மகிழ ஏழகம் மேல் கொளினும் – புபொவெபாமா:10 11/1
நெடுமொழி எம் கணவன் நேர் – புபொவெபாமா:13 13/4
எம் கணவன் நல்கல் இனிது – புபொவெபாமா:13 17/4
கரு வரை மார்பின் எம் காதலன் நல்க – புபொவெபாமா:13 21/3
கண்டேம் காண்டலும் களித்த எம் கண்ணே – புபொவெபாமா:14 3/4
அம்பல் பெண்டிரும் அறைக எம் அலரே – புபொவெபாமா:15 25/4
பெரும் பணை மென் தோள் பிரிந்தார் எம் உள்ளி – புபொவெபாமா:17 13/1
வெள் வளை நெகிழவும் எம் உள்ளாத – புபொவெபாமா:17 18/1
வஞ்சம் தெரியா மருள் மாலை எம் சேரி – புபொவெபாமா:17 23/2
எம் இல் வலவனும் தேரும் வரும் என – புபொவெபாமா:17 30/2

மேல்

எம்மை (1)

இன் தொடை நல் இசை யாழ்ப்பாண எம்மை போல் – புபொவெபாமா:9 56/1

மேல்

எமக்கு (2)

அன்னோர் போல அவை எமக்கு ஈக என – புபொவெபாமா:9 12/2
தேம் கமழ் சிலம்பன் தார் எமக்கு எளிது என – புபொவெபாமா:17 24/1

மேல்

எமருள் (1)

எமருள் யாம் இன்னம் என்று எண்ணல் அமரின் – புபொவெபாமா:3 13/2

மேல்

எய் (1)

எய் போல் கிடந்தான் என் ஏறு – புபொவெபாமா:8 45/4

மேல்

எய்த்தல் (1)

எய்த்தல் அறியாது இடையின்றி வைத்த – புபொவெபாமா:13 13/2

மேல்

எய்த (3)

குலவு கொடும் சிலை கை கூற்று அனையார் எய்த
புலவு கணை வழி போய் புள் – புபொவெபாமா:1 23/3,4
வெம் திறலான் வியன் பாசறை வேல் வயவர் விதிர்ப்பு எய்த
வந்து உலாய் துயர் செய்யும் வாடை-அது மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 32/1,2
பைம் தொடி மேலுலகம் எய்த படர் உழந்த – புபொவெபாமா:11 7/1

மேல்

எய்தற்பால (1)

வீரியர் எய்தற்பால வீடு – புபொவெபாமா:8 61/4

மேல்

எய்தாரும் (1)

எய்தாரும் எய்தி இசை நுவலும் சீர்த்தியனே – புபொவெபாமா:6 3/3

மேல்

எய்தி (5)

எய்தாரும் எய்தி இசை நுவலும் சீர்த்தியனே – புபொவெபாமா:6 3/3
ஈர்ம் தார் இமையோரும் எய்தி அழல் வாயால் – புபொவெபாமா:9 31/3
எண்_அரும் சீர்த்தி இறைவன் எய்தி
மண்ணும் மங்கல மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 71/1,2
மங்கலம் கூற மலிபு எய்தி கங்கையாள் – புபொவெபாமா:9 72/2
வேட்டவை எய்தி விழைவு ஒழிதல் பொய் போலும் – புபொவெபாமா:15 13/1

மேல்

எய்திய (1)

மற வேந்தனில் சிறப்பு எய்திய
விறல் வேலோர் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 22/1,2

மேல்

எய்தியானை (1)

கேள்வியால் சிறப்பு எய்தியானை
வேள்வியான் விறல் மிகுந்தன்று – புபொவெபாமா:8 18/1,2

மேல்

எய்திற்றால் (1)

இட்டுரையின் எய்துவ எய்திற்றால் ஒட்டாதார் – புபொவெபாமா:4 23/2

மேல்

எய்தின்று (1)

பொருகளத்து பொலிவு எய்தின்று – புபொவெபாமா:7 44/2

மேல்

எய்துதல் (1)

எய்துதல் அருமையின் இறப்ப புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 14/2

மேல்

எய்துதும் (1)

இன்னது ஒன்று எய்துதும் இரு நிலத்து யாம் என – புபொவெபாமா:9 85/1

மேல்

எய்துப (1)

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப கண்_நுதல் – புபொவெபாமா:0 2/1

மேல்

எய்துவ (1)

இட்டுரையின் எய்துவ எய்திற்றால் ஒட்டாதார் – புபொவெபாமா:4 23/2

மேல்

எய்யாதது (1)

எண்ணின் இகல் புரிந்தோர் எய்யாதது இல் போலும் – புபொவெபாமா:11 15/1

மேல்

எயில் (6)

எயில் படைஞர் இகல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:5 11/2
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் கொள கருதின்று – புபொவெபாமா:6 2/2
ஏணி பலவும் எயில் – புபொவெபாமா:6 37/4
எண்ணார் பல் எயில் கழுதை ஏர் உழுவித்து – புபொவெபாமா:6 52/1
எம் கண் மலர எயில் குமரி கூடிய – புபொவெபாமா:6 57/1
ஆர் எயில் மன்னன் மட மகள் அம் பணை தோள் – புபொவெபாமா:9 45/3

மேல்

எயில்-கண்ணார் (1)

கயில் கழலார் கண் கனல் பூப்ப எயில்-கண்ணார்
வீய போர் செய்தாலும் வென்றி அரிது அரோ – புபொவெபாமா:6 23/2,3

மேல்

எயில்தனைஅழித்தல் (1)

எயிலதுபோரே எயில்தனைஅழித்தல்
அழிபடைதாங்கல் மகள்மறுத்துமொழிதல் என – புபொவெபாமா:5 1/4,5

மேல்

எயில்பாசி (1)

ஏணிநிலையே இலங்கு எயில்பாசி
முதுஉழிஞையே முந்து அகத்துழிஞை – புபொவெபாமா:6 1/8,9

மேல்

எயிலதுபோரே (1)

எயிலதுபோரே எயில்தனைஅழித்தல் – புபொவெபாமா:5 1/4

மேல்

எயிற்றி (2)

அணி நிரை வால் முறுவல் அம் மா எயிற்றி
மணி நிரை மல்கிய மன்று – புபொவெபாமா:1 29/3,4
இளி கொண்ட தீம் சொல் இள மா எயிற்றி
களி கொண்ட நோக்கம் கவற்ற தெளி கொண்ட – புபொவெபாமா:1 33/1,2

மேல்

எயிற்றியர் (1)

வைத்த எயிற்றியர் வாள் கண் இடனாட – புபொவெபாமா:1 27/3

மேல்

எயிற்று (9)

எயிற்று படையால் இடந்து – புபொவெபாமா:6 27/4
கூர் எயிற்று செவ் வாய் கொடி – புபொவெபாமா:9 45/4
முள் எயிற்று பேதையாள் புக்காள் முரண் அவியா – புபொவெபாமா:11 11/3
வள் எயிற்று கூற்றத்தின் வாய் – புபொவெபாமா:11 11/4
குயில் அனைய தேம் மொழி கூர் எயிற்று செவ் வாய் – புபொவெபாமா:13 15/3
முகை புரை முறுவல் முள் எயிற்று அரிவை – புபொவெபாமா:16 8/1
இல்லவை சொல்லி இலங்கு எயிற்று அரிவை – புபொவெபாமா:16 14/1
வெள் எயிற்று செவ் வாய் வரி உண்கணாள் வளர்த்த – புபொவெபாமா:18 13/3
குவளை நெடும் தடம் கண் கூர் எயிற்று செவ் வாய் – புபொவெபாமா:18 20/1

மேல்

எயிறு (1)

முள் எயிறு இலங்கு முகிழ் நகை – புபொவெபாமா:14 19/3

மேல்

எரி (16)

இகலே துணையா எரி தவழ சீறி – புபொவெபாமா:1 19/1
கூர் எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 28/2
கரும்பொடு காய் நெல் கனை எரி ஊட்டி – புபொவெபாமா:3 43/1
பின்னரும் உடன்று எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 44/2
இடம் கெட சென்று இருத்த பின்னும் நுடங்கு எரி போல் – புபொவெபாமா:3 49/2
காதல் கணவனொடு கனை எரி மூழ்கும் – புபொவெபாமா:4 44/1
தாங்கிய கேளோடு தானும் எரி புக – புபொவெபாமா:4 45/1
ஈண்டு அரில் சூழ்ந்த இளையும் எரி மலர் – புபொவெபாமா:5 8/3
எரி செய் இகல் அரணம் கொள்மார் புரிசை – புபொவெபாமா:5 16/2
ஓடு எரி வேய உடன்று உலாய் பாடி – புபொவெபாமா:6 61/2
முகையோடு அலம்வர முற்று எரி போல் பொங்கி – புபொவெபாமா:8 33/3
எரி சின வேல் தானை எம் கோ – புபொவெபாமா:9 3/4
அரி கண்ணி அஞ்சி அலற எரி கதிர் வேல் – புபொவெபாமா:9 100/2
உரவு எரி வேய்ந்த உருப்பு அவிர் கானுள் – புபொவெபாமா:11 5/1
கதிர் வேல் கணவனொடு கனை எரி மூழ்க – புபொவெபாமா:11 16/1
காம ஒள் எரி கனன்று அகம் சுடுமே – புபொவெபாமா:15 11/4

மேல்

எரித்தான் (1)

இயங்கு அரணம் மூன்றும் எரித்தான் தயங்கு இணர் – புபொவெபாமா:6 17/2

மேல்

எரிந்து (1)

எரிந்து இலங்கு சடைமுடி முனிவர் – புபொவெபாமா:12 6/1

மேல்

எரிய (1)

சுடர் ஆழி நின்று எரிய சோ – புபொவெபாமா:6 15/4

மேல்

எரியுள் (2)

மண்டும் எரியுள் மரம் தடிந்து இட்டு அற்றா – புபொவெபாமா:1 5/1
ஓடு எரியுள் வைகின ஊர் – புபொவெபாமா:3 29/4

மேல்

எருத்தில் (1)

பெய் களி யானை பிணர் எருத்தில் கண்டு யான் – புபொவெபாமா:16 5/3

மேல்

எருமைமறமே (1)

இருவரும்தபுநிலை எருமைமறமே
ஏமஎருமை நூழில் என்றா – புபொவெபாமா:7 1/5,6

மேல்

எருவை (2)

பருந்தோடு எருவை படர அரும் திறல் – புபொவெபாமா:4 29/2
ஈண்டி எருவை இறகு உளரும் வெம் களத்து – புபொவெபாமா:9 39/1

மேல்

எருவையும் (1)

பேயும் எருவையும் கூற்றும் தன் பின் படர – புபொவெபாமா:7 13/3

மேல்

எல் (5)

இணர் ஆர் நறும் கோதை எல் வளையாள் கூட்டம் – புபொவெபாமா:14 17/1
இறை புனை எல் வளை ஏக நிறை புணையா – புபொவெபாமா:15 11/2
எல் ஆக நெஞ்சம் எதிர் – புபொவெபாமா:16 9/4
இறையே இறந்தன எல் வளை உண்கண் – புபொவெபாமா:16 19/1
இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண – புபொவெபாமா:18 12/1

மேல்

எல்லாம் (20)

இடையூறு நீங்குவது எல்லாம் புடையூறும் – புபொவெபாமா:0 1/2
உளப்பட்ட வாய் எல்லாம் ஒள் வாள் கவர – புபொவெபாமா:2 13/3
குரிசில் அடையாரை கொண்ட கூட்டு எல்லாம்
பரிசில் முகந்தன பாண் – புபொவெபாமா:3 33/3,4
மதி குடை கீழ் வழிமொழிந்து மன்னர் எல்லாம் மறம் துறப்பவும் – புபொவெபாமா:3 42/1
ஊடு உலாய் வானத்து ஒளி மறைப்ப நாடு எல்லாம்
பின்னும் பிறங்கு அழல் வேய்ந்தன பெய் கழல் கால் – புபொவெபாமா:3 45/2,3
வெருவி மற வேந்தர் வெல் களிறு எல்லாம்
இருவி வரை போன்ற இன்று – புபொவெபாமா:4 13/3,4
முற்ற கடி அரணம் எல்லாம் முரண் அவிந்த – புபொவெபாமா:6 5/3
அயில் துப்பு அடைந்த அணி எழு எல்லாம்
எயிற்று படையால் இடந்து – புபொவெபாமா:6 27/3,4
எழுது எழில் மாடத்து இடன் எல்லாம் நூறி – புபொவெபாமா:6 53/1
மயிர் கண் முரசம் முழங்க உயிர்க்கு எல்லாம்
நாவல் அகலிடத்து ஞாயிறு அனையனாய் – புபொவெபாமா:8 35/2,3
விண் இ உலகம் விளைக்கும் விளைவு எல்லாம்
கண்ணி உரைப்பான் கணி – புபொவெபாமா:8 41/3,4
வெய்யோன் கதிர் விரிய விண் மேல் ஒளி எல்லாம்
மையாந்து ஒடுங்கி மறைந்தாங்கு வையகத்து – புபொவெபாமா:9 27/1,2
இருள் ஈயும் ஞாலத்து இடர் எல்லாம் நீங்க – புபொவெபாமா:9 84/3
பொழில் எல்லாம் ஈயும் புலம்பு – புபொவெபாமா:17 11/4
பூ மலி கொன்றை புறவு எல்லாம் பொன் மலரும் – புபொவெபாமா:17 13/3
உளைத்தவர் கூறும் உரை எல்லாம் நிற்க – புபொவெபாமா:17 29/1
முளைத்த முறுவலார்க்கு எல்லாம் விளைத்த – புபொவெபாமா:17 29/2
ஒட்டியார் எல்லாம் உணரார் புடைத்த பின் – புபொவெபாமா:18 11/1
சுவை எல்லாம் தோன்ற எழீஇயினாள் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:18 16/3
அவை எல்லாம் ஆக்கி அணங்கு – புபொவெபாமா:18 16/4

மேல்

எல்லை (2)

எல்லை நீர் ஞாலத்து இசை விளங்க தொல்லை – புபொவெபாமா:9 13/2
இடங்கழி மால் மாலை எல்லை தடம் பெரும் கண் – புபொவெபாமா:16 11/2

மேல்

எல்லோர்க்கும் (1)

தன் நிழலோர் எல்லோர்க்கும் தண் கதிராம் தன் சேரா – புபொவெபாமா:9 68/1

மேல்

எல்லோர்க்கும (1)

வெம் நிழலோர் எல்லோர்க்கும வெம் கதிராம் இன் நிழல் வேல் – புபொவெபாமா:9 68/2

மேல்

எல்லோரும் (1)

வில் கொண்ட வென்றி விறல் மறவர் எல்லோரும்
இல் கொண்டு புக்கார் இசைந்து – புபொவெபாமா:10 29/3,4

மேல்

எலாம் (2)

ஈடு எலாம் தாங்கி இகல் அவிந்தார் நீயும் நின் – புபொவெபாமா:10 9/3
கோடு எலாம் உன்னம் குழை – புபொவெபாமா:10 9/4

மேல்

எவ்வம் (4)

அழி படர் எவ்வம் கூர ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 12/1
உணரா எவ்வம் பெருக ஒளி_இழை – புபொவெபாமா:14 16/1
இடரினும் பெரிதால் எவ்வம்
படரினும் பெரிதால் பாவி இ பகலே – புபொவெபாமா:15 15/3,4
இலங்கு_இழை எவ்வம் நலிய கலங்கி – புபொவெபாமா:16 39/2

மேல்

எவ்வையர் (1)

எவ்வையர் சேரி இரவும் இமைபொருந்தா – புபொவெபாமா:16 21/3

மேல்

எவன் (1)

எழில் வாய்ந்த தோளி எவன் ஆம்-கொல் கானல் – புபொவெபாமா:17 11/3

மேல்

எவன்-கொல் (1)

நினக்கே செய் பகை எவன்-கொல்
எனக்கே நெடியை வாழியர் இரவே – புபொவெபாமா:15 17/3,4

மேல்

எழா (1)

துன்ன_அரும் துப்பின் தொழுது எழா மன்னர் – புபொவெபாமா:3 7/2

மேல்

எழில் (5)

புறத்தன போர் எழில் திண் தோள் உற தழீஇ – புபொவெபாமா:5 14/2
எழுது எழில் மாடத்து இடன் எல்லாம் நூறி – புபொவெபாமா:6 53/1
நிழல் அவிர் எழில் மணி பூண் – புபொவெபாமா:10 26/1
எழுது எழில் மார்பம் எனக்கு உரித்தாக என்று – புபொவெபாமா:16 3/1
எழில் வாய்ந்த தோளி எவன் ஆம்-கொல் கானல் – புபொவெபாமா:17 11/3

மேல்

எழிலி (1)

பொறி மயில் ஆலின பொங்கர் எழிலி
சிறு துவலை சிந்தின சிந்த நறிய – புபொவெபாமா:17 15/1,2

மேல்

எழிலே (1)

ஏதிலாளற்கு இழந்தனென் எழிலே – புபொவெபாமா:15 9/4

மேல்

எழீஇயினாள் (1)

சுவை எல்லாம் தோன்ற எழீஇயினாள் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:18 16/3

மேல்

எழு (5)

எழு அணி சீறூர் இருள் மாலை முன்றில் – புபொவெபாமா:1 11/1
அயில் துப்பு அடைந்த அணி எழு எல்லாம் – புபொவெபாமா:6 27/3
எழு உறழ் திணி தோள் வேந்தன் வெல் தேர் – புபொவெபாமா:7 34/1
கடிது எழு செம் தீ கழுமினார் இன்னும் – புபொவெபாமா:7 57/3
உருத்து எழு மன்னர் ஒன்னார்-தம் நிலை – புபொவெபாமா:13 6/1

மேல்

எழுக (1)

அடு திறல் மன்னரை அருளிய எழுக என – புபொவெபாமா:9 18/1

மேல்

எழுதரு (2)

பரந்து எழுதரு படை தானை – புபொவெபாமா:4 6/1
முன் எழுதரு படை தாங்குவன் என – புபொவெபாமா:7 16/1

மேல்

எழுது (2)

எழுது எழில் மாடத்து இடன் எல்லாம் நூறி – புபொவெபாமா:6 53/1
எழுது எழில் மார்பம் எனக்கு உரித்தாக என்று – புபொவெபாமா:16 3/1

மேல்

எழுந்த (2)

மடுத்து எழுந்த மற வேந்தர்க்கு – புபொவெபாமா:3 34/1
வில்லார் குறும்பிடை வேறுவேறு ஆர்த்து எழுந்த
கல்லா மறவர் கணை_மாரி ஒல்லா – புபொவெபாமா:4 13/1,2

மேல்

எழுந்தன்று (2)

ஒள் வாள் தானை உருத்து எழுந்தன்று – புபொவெபாமா:3 4/2
படையோடு பரந்து எழுந்தன்று – புபொவெபாமா:6 10/2

மேல்

எழுந்தார் (2)

செற்றம் கொண்டாடி சிலைத்து எழுந்தார் வீந்து அவிய – புபொவெபாமா:3 15/3
மடங்கலின் சீறி மலைத்து எழுந்தார் மண் மேல் – புபொவெபாமா:3 49/1

மேல்

எழுந்தான் (1)

கொள்வான் கொடி தானை கொண்டு எழுந்தான் நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 11/2

மேல்

எழுந்து (2)

எங்கும் பறையோடு எழுந்து ஆர்ப்ப வெம் கல் – புபொவெபாமா:2 7/2
ஒள் வாள் மறவர் உருத்து எழுந்து உம்பர் நாள் – புபொவெபாமா:5 18/1

மேல்

எழுந்தோர் (1)

மலைத்து எழுந்தோர் மறம் சாய – புபொவெபாமா:2 2/1

மேல்

எழுந்தோன் (1)

கங்குல் கனை துயில் எழுந்தோன் முன்னர் – புபொவெபாமா:9 20/1

மேல்

எழுப்பின்று (1)

தொடு கழல் மன்னனை துயில் எழுப்பின்று – புபொவெபாமா:9 18/2

மேல்

எழும் (1)

எழும் அரவ கடல் தானையான் – புபொவெபாமா:7 12/1

மேல்

எள் (1)

பண் அவனை பாட பதம் சூழ்க எள் நிறைந்த – புபொவெபாமா:0 3/2

மேல்

எள்ள (1)

எள்ள துணிந்த இருள் மாலை வெள்ளத்து – புபொவெபாமா:17 9/2

மேல்

எள்ளி (4)

கொள்ளை கொள ஆயம் தலைக்கொண்டார் எள்ளி
பொருது அழிந்து மீளவும் பூம் கழலான் மீளான் – புபொவெபாமா:2 15/2,3
எளியள் என்று எள்ளி உரைப்பின் குளியாவோ – புபொவெபாமா:4 49/2
எள்ளி உணர்தல் இயல்பு அன்று தெள்ளியார் – புபொவெபாமா:8 25/2
கள் அவிழ் தாரானும் கைக்கு அணையான் எள்ளி
சிறு புன் மாலை தலைவரின் – புபொவெபாமா:15 7/2,3

மேல்

எளிது (3)

வேண்டின் எளிது என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:6 25/4
தேம் கமழ் சிலம்பன் தார் எமக்கு எளிது என – புபொவெபாமா:17 24/1
எங்கட்கு அவன் தார் எளிது – புபொவெபாமா:17 25/4

மேல்

எளியள் (1)

எளியள் என்று எள்ளி உரைப்பின் குளியாவோ – புபொவெபாமா:4 49/2

மேல்

எற்றி (1)

எற்றி மடவார் இரிந்து ஓட முற்றி – புபொவெபாமா:3 33/2

மேல்

எறி (5)

இயவர் புகழ எறி முரசு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 47/1
எறி படையான் இகல் அமருள் – புபொவெபாமா:7 14/1
சிறு சுடர் முன் பேர்_இருளாம் கண்டாய் எறி சுடர் வேல் – புபொவெபாமா:7 17/2
இகல் அடு தோள் எறி வேல் மன்னன் – புபொவெபாமா:9 44/1
இகல் இடன் இன்றி எறி முந்நீர் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:9 64/3

மேல்

எறிதல் (1)

அணங்கு அஞர் செய்து ஆள் எறிதல் நோக்கி வணங்கா – புபொவெபாமா:2 25/2

மேல்

எறிந்த (2)

நறவு ஏய் கமழ் தெரியல் நண்ணார் எறிந்த
மற வேல் இலை முகந்த மார்பு – புபொவெபாமா:3 23/3,4
சூழும் நேமியான் சோ எறிந்த
வீழா சீர் விறல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 79/1,2

மேல்

எறிந்தன்று (2)

குரை அழல் நடப்ப குறும்பு எறிந்தன்று – புபொவெபாமா:1 18/2
ஒருதான் ஆகி ஆள் எறிந்தன்று – புபொவெபாமா:2 14/2

மேல்

எறிந்தானும் (2)

அன்று எறிந்தானும் இவனால் அரண் வலித்து – புபொவெபாமா:6 15/1
குருகு பெயரிய குன்று_எறிந்தானும் – புபொவெபாமா:6 19/1

மேல்

எறிந்து (9)

பிள்ளை கடுப்ப பிணம் கறங்க ஆள் எறிந்து
கொள்ளை கொள ஆயம் தலைக்கொண்டார் எள்ளி – புபொவெபாமா:2 15/1,2
எறிந்து இலகு ஒள் வாள் இயக்கம் அறிந்து இகலி – புபொவெபாமா:3 9/2
ஒளிறு வாள் வெள்ளம் உழக்கி களிறு எறிந்து
புண்ணொடு வந்தான் புதல்வர்க்கு பூம் குழலோய் – புபொவெபாமா:3 27/2,3
ஏறும் தோட்டியும் எறிந்து கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 48/2
வெண் கோட்ட களிறு எறிந்து செம் களத்து வீழ்ந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:7 22/1
கண்ணினார் பாணர் களிறு எறிந்து வீழ்ந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:7 23/3
பெரும் கை களிறு எறிந்து பின் அதன் கீழ் பட்ட – புபொவெபாமா:7 41/3
நெடு மதில் எறிந்து நிரை தார் மன்னன் – புபொவெபாமா:9 42/1
மாலை துயல மணி எறிந்து மட்டு உகுத்து – புபொவெபாமா:10 25/1

மேல்

எறிந்தும் (1)

பாய்ந்தும் எறிந்தும் படிந்தும் பலகாலும் – புபொவெபாமா:18 7/1

மேல்

என் (36)

நெய் ஒத்து நின்றானை நீல_மிடற்றானை என்
கை ஒத்து நேர் கூப்புக – புபொவெபாமா:0 3/3,4
பொய் அகல நாளும் புகழ் விளைத்தல் என் வியப்பாம் – புபொவெபாமா:2 29/1
தன் அமர் ஒள் வாள் என் கை தந்தான் மன்னற்கு – புபொவெபாமா:4 11/2
விட்டிடின் என் வேந்தன் விலையிடின் என் இ உலகின் – புபொவெபாமா:4 23/1
விட்டிடின் என் வேந்தன் விலையிடின் என் இ உலகின் – புபொவெபாமா:4 23/1
இழும் என் சீர்த்தி இருபத்தொன்பதும் – புபொவெபாமா:6 1/15
ஒல் என் நீர் ஞாலத்து உணர்வோ விழுமிதே – புபொவெபாமா:8 37/1
முன் நின்று மொய் அவிந்தார் என் ஐயர் பின் நின்று – புபொவெபாமா:8 45/2
எய் போல் கிடந்தான் என் ஏறு – புபொவெபாமா:8 45/4
புரவலன் நெடும் கடை குறுகிய என் நிலை – புபொவெபாமா:9 4/1
கேள்வி மறையோர் கிளை மகிழ்தல் என் வியப்பாம் – புபொவெபாமா:9 31/1
கலங்கும் அளித்து என் கடும்பு – புபொவெபாமா:9 51/4
ஆடல் அமர்ந்தான் அடி அடைந்தார் என் பெறார் – புபொவெபாமா:9 88/1
வருவான்-கொல் வந்து என் வன முலை மேல் வைகி – புபொவெபாமா:9 90/3
அரி கொண்ட கண் சிவப்ப அல்லின் என் ஆகம் – புபொவெபாமா:9 98/1
பண் நலம் கூட்டுண்ணும் பனி மலர் பாசூர் என்
உள் நலம் கூட்டுண்டான் ஊர் – புபொவெபாமா:9 98/3,4
ஏம நீர் கச்சி என் ஊர் – புபொவெபாமா:9 102/4
பேதையை பெண்_இயலை பெய்_வளையை என் மார்பில் – புபொவெபாமா:11 5/3
செவிடாய் ஒழிக என் செவி – புபொவெபாமா:11 7/4
அன்னா அலம்வரும் என் ஆர்_உயிரும் என்னாம்-கொல் – புபொவெபாமா:11 25/2
உண்டே அளித்து என் உயிர் – புபொவெபாமா:11 27/4
நீ என்னாய் நின்றாய் என் நெஞ்சு அளியை ஈ என்றார்க்கு – புபொவெபாமா:11 29/2
இழும் என் சீர்த்தி இல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 10/2
ஐயம் ஒழியாது ஆழும் என் நெஞ்சே – புபொவெபாமா:14 5/4
இணர் ஆர் கோதை என் நெஞ்சத்து இருந்தும் – புபொவெபாமா:14 8/1
கவ்வை பெருக கரந்து என் மனத்து இருந்தும் – புபொவெபாமா:14 9/1
நில்லாது ஓடும் என் நிறை_இல் நெஞ்சே – புபொவெபாமா:14 15/4
உண்டால் என் உயிர் ஓம்புதற்கு அரிதே – புபொவெபாமா:14 17/4
வெள் வளை நல்காள் விடும் என் உயிரே – புபொவெபாமா:14 19/4
என் கண்டிலன் அ நெடுந்தகை – புபொவெபாமா:15 3/3
அன்ன என் கண்ணுக்கு அமுதமாம் என்னை – புபொவெபாமா:15 5/2
தோடு அவிழ் தார் யானும் தொடர அவனும் என்
பாடக சீறடியின் மேல் பணிய நாடகமா – புபொவெபாமா:15 21/1,2
நினையினும் நினைதியோ வாழி என் நெஞ்சே – புபொவெபாமா:15 23/4
தன் கொண்டு மாமை தகை இழந்த என் காண – புபொவெபாமா:16 5/2
நீங்கான் என் நெஞ்சத்துள் நின்று – புபொவெபாமா:16 7/4
உண்டாம் என் தோழிக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:17 9/4

மேல்

என்-கடை (1)

என்-கடை நீங்கிற்று இடர் – புபொவெபாமா:9 37/4

மேல்

என்-கண் (1)

வன்கண்ணன் நல்கான் என வாடும் என்-கண்
இடரினும் பெரிதால் எவ்வம் – புபொவெபாமா:15 15/2,3

மேல்

என்-கொலோ (1)

எண்ணியது என்-கொலோ ஈங்கு – புபொவெபாமா:17 23/4

மேல்

என்கின்ற (1)

பிடி என்கின்ற பெரும் பெயர் வென்றியொடு – புபொவெபாமா:18 1/11

மேல்

என்ப (1)

கரந்தையும் கரந்தை துறையும் என்ப – புபொவெபாமா:2 1/9

மேல்

என்பது (1)

வெட்சி என்பது இரு வகைத்து மன்னுறு – புபொவெபாமா:1 2/1

மேல்

என்பர் (1)

ஈர் உயிர் என்பர் இடை தெரியார் போரில் – புபொவெபாமா:11 19/2

மேல்

என்பாய் (1)

செல்லாம் ஒழிக செலவு என்பாய் நில்லாய் – புபொவெபாமா:15 23/2

மேல்

என்பார் (3)

அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ – புபொவெபாமா:4 3/1
எம் கணவன் எம் கணவன் என்பார் இகல் வாட – புபொவெபாமா:7 49/1
பேணலம் பெண்மை ஒழிக என்பார் காண – புபொவெபாமா:17 31/2

மேல்

என்மனார் (2)

உழிஞை என்மனார் உணர்ந்திசினோரே – புபொவெபாமா:6 1/16
பொதுவியல் பால என்மனார் புலவர் – புபொவெபாமா:10 1/7

மேல்

என்ற (2)

இற்கொண்டுபுகுதல் என்ற பன்னிரண்டும் – புபொவெபாமா:10 1/6
புல் என்ற நா புலவர் போன்று – புபொவெபாமா:11 29/4

மேல்

என்றல் (1)

இல் என்றல் தேற்றா இகல் வெய்யோன் விண் படர – புபொவெபாமா:11 29/3

மேல்

என்றலும் (1)

துன்னினன் என்றலும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:9 22/2

மேல்

என்றா (8)

வாள்செலவு என்றா குடையதுசெலவே – புபொவெபாமா:4 1/3
மறனுடைப்பாசி ஊர்ச்செரு என்றா
செருவிடைவீழ்தல் திண் பரிமறனே – புபொவெபாமா:5 1/2,3
கந்தழி என்றா முற்றுழிஞையே – புபொவெபாமா:6 1/4
ஏமஎருமை நூழில் என்றா
நூழிலாட்டே முன்தேர்க்குரவை – புபொவெபாமா:7 1/6,7
அவிப்பலி என்றா சால்புமுல்லை – புபொவெபாமா:8 1/15
சீர் சால் முல்லையொடு கார்முல்லை என்றா
தேர்முல்லையொடு நாள்முல்லை என்றா – புபொவெபாமா:13 1/1,2
தேர்முல்லையொடு நாள்முல்லை என்றா
இல்லாள்முல்லையொடு பகட்டுமுல்லை என்றா – புபொவெபாமா:13 1/2,3
இல்லாள்முல்லையொடு பகட்டுமுல்லை என்றா
பால்முல்லையொடு கற்புமுல்லை என்று ஆங்கு – புபொவெபாமா:13 1/3,4

மேல்

என்றார்க்கு (1)

நீ என்னாய் நின்றாய் என் நெஞ்சு அளியை ஈ என்றார்க்கு
இல் என்றல் தேற்றா இகல் வெய்யோன் விண் படர – புபொவெபாமா:11 29/2,3

மேல்

என்றாள் (2)

குட கள் நீ கொண்டுவா என்றாள் குனி வில் – புபொவெபாமா:1 11/3
புதல்வனை செல்க என்றாள் போர்க்கு – புபொவெபாமா:8 43/4

மேல்

என்றான் (3)

விடை ஆயம் கொள்க என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:1 5/4
வந்த பின் செல்க என்றான் வாள் – புபொவெபாமா:4 15/4
வேண்டின் எளிது என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:6 25/4

மேல்

என்றி (1)

நிற்கு என்றி வாழியர் நீ – புபொவெபாமா:16 35/4

மேல்

என்று (25)

வண்டு ஆர் கமழ் கண்ணி வாழ்க என்று கண்டாள் – புபொவெபாமா:1 29/2
எமருள் யாம் இன்னம் என்று எண்ணல் அமரின் – புபொவெபாமா:3 13/2
நிழல் அடைந்தேம் நின்னை என்று ஏத்தி கழல் அடைய – புபொவெபாமா:3 15/2
முதியம் என்று ஆறி முரண் – புபொவெபாமா:3 21/4
நாட்டி பொறி செறிந்து நண்ணார் மேல் செல்க என்று
கூட்டி நாள் கொண்டான் குடை – புபொவெபாமா:4 17/3,4
இவன் தலை என்று ஏத்த இயலும் அவன் தலை – புபொவெபாமா:4 25/2
எளியள் என்று எள்ளி உரைப்பின் குளியாவோ – புபொவெபாமா:4 49/2
அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி – புபொவெபாமா:6 51/2
உலவா வளம் செய்தான் ஊழி வாழ்க என்று
புல வாய புன் தலை பேய் ஆடும் கலவா – புபொவெபாமா:8 15/1,2
என்று அன்றி மீண்டது இலர் – புபொவெபாமா:8 37/4
அழிபு அடல் ஆற்றால் அறிமுறை என்று எட்டின் – புபொவெபாமா:8 39/3
பகடு வாழ்க என்று பனி வயலுள் ஆமை – புபொவெபாமா:8 65/1
அளியும் என்று இவை ஆய்ந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 2/2
ஈட்டிய சொல்லான் இவன் என்று காட்டிய – புபொவெபாமா:9 5/2
தந்தை தாய் என்று இவர்க்கு தார் வேந்தே முந்தை – புபொவெபாமா:9 66/2
உரவு நீர் ஞாலத்து உய போக என்று
பரவுதும் பல்கால் பணிந்து – புபொவெபாமா:9 86/3,4
ஏழகம் ஊரினும் இன்னன் என்று அவன் – புபொவெபாமா:10 10/1
பூண்டான் பொழில் காவல் என்று உரையாம் ஈண்டு – புபொவெபாமா:10 13/2
அழல் மறம் காற்றி அவிந்தார்க்கு என்று ஏத்தி – புபொவெபாமா:10 19/3
ஆண் தக நின்ற அமர் வெய்யோற்கு ஆக என்று
காண்தக நாட்டினார் கல் – புபொவெபாமா:10 25/3,4
பால்முல்லையொடு கற்புமுல்லை என்று ஆங்கு – புபொவெபாமா:13 1/4
இன்னள் என்று உணரான் ஐயமுற்றன்று – புபொவெபாமா:14 4/2
மீட்டும் மிடை மணி பூணானை காட்டு என்று
மாமை பொன் நிறம் பசப்ப – புபொவெபாமா:15 13/2,3
எழுது எழில் மார்பம் எனக்கு உரித்தாக என்று
அழுதழுது வைகலும் ஆற்றேன் தொழுது இரப்பல் – புபொவெபாமா:16 3/1,2
உட்கொடை உழிஞை நொச்சி தும்பை என்று
இ திறம் ஏழும் புறம் என மொழிப – புபொவெபாமா:19 1/2,3

மேல்

என்றும் (6)

வென்று களம் கொள்ளா வேல் உயர்ப்பின் என்றும்
அரண் அவிய பாயும் அடையார் முன் நிற்பேன் – புபொவெபாமா:4 19/2,3
இன்று இவன் மாறா எதிர்வார் யார் என்றும்
மடை ஆர் மணி பூண் அடையாதார் மார்பில் – புபொவெபாமா:6 15/2,3
வென்றி விளையா விழு மதிலோர் என்றும்
பருந்து ஆர் செரு மலைய பாடி பெயராது – புபொவெபாமா:6 63/2,3
உழறா மயங்கி உறழினும் என்றும்
பிறழா பெரியார் வாய்ச்சொல் – புபொவெபாமா:8 27/3,4
அடும் திறல் ஆழி அரவு அணையாய் என்றும்
நெடுந்தகையாய் நின்னையே யாம் – புபொவெபாமா:9 7/3,4
சென்று கழிந்தான் செரு வெய்யோன் என்றும்
அழலும் கதிர் வேல் அவன் புகழ் பாடி – புபொவெபாமா:11 31/2,3

மேல்

என்ன (2)

யாமம் நீடு ஆக என்ன யாழ்_மொழியார் கைதொழூம் – புபொவெபாமா:9 102/3
மொழிந்தனர் புலவர் அ துறை என்ன – புபொவெபாமா:11 30/2

மேல்

என்னாம்-கொல் (4)

ஒன்னார் நடுங்க உலாய் நிமிரின் என்னாம்-கொல்
ஆழி தேர் வெல் புரவி அண்ணல் மத யானை – புபொவெபாமா:7 11/2,3
மொய்யகத்து மன்னர் முரண் இனி என்னாம்-கொல்
கையகத்து கொண்டான் கழல் விடலை வெய்ய – புபொவெபாமா:7 33/1,2
என்னாம்-கொல் பேதை இனி – புபொவெபாமா:11 23/4
அன்னா அலம்வரும் என் ஆர்_உயிரும் என்னாம்-கொல்
தொக்கார் மற மன்னர் தோலா துடி கறங்க – புபொவெபாமா:11 25/2,3

மேல்

என்னாமுன் (1)

முன்கடை தட்டி பகடு வாழ்க என்னாமுன்
என்-கடை நீங்கிற்று இடர் – புபொவெபாமா:9 37/3,4

மேல்

என்னாய் (2)

நீ என்னாய் நின்றாய் என் நெஞ்சு அளியை ஈ என்றார்க்கு – புபொவெபாமா:11 29/2
பெண் மேல் நலிவு பிழை என்னாய் பேதுறீஇ – புபொவெபாமா:15 17/1

மேல்

என்னார் (1)

புகலே அரிது என்னார் புக்கு பகலே – புபொவெபாமா:1 19/2

மேல்

என்னும் (15)

புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும்
வில் மேல் அசைஇய கை வெல்_கழலான் தன் மேல் – புபொவெபாமா:1 25/1,2
உவன் தலை என்னும் உறழ்வு இன்றி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:4 25/1
பூம்_குழை ஆயம் புலர்க என்னும் நீங்கா – புபொவெபாமா:4 45/2
ஏந்து இழையாள் தருக என்னும்
வேந்தனொடு வேறு நின்றன்று – புபொவெபாமா:4 48/1,2
உயிர் காவல் என்னும் உரை – புபொவெபாமா:7 7/4
அஞ்சு வரு தானை அமர் என்னும் நீள் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 11/1
வில் நவில் தோளானும் வேண்டிய கொள்க என்னும்
கல் நவில் திண் தோள் கழலானும் மன்னன் முன் – புபொவெபாமா:8 55/1,2
மறம் தரு வாள் அமர் என்னும் பிறங்கு அழலுள் – புபொவெபாமா:8 61/2
ஆர்_உயிர் என்னும் அவி வேட்டார் ஆங்கு அஃதால் – புபொவெபாமா:8 61/3
வாள் வினை நீக்கி வருக விருந்து என்னும்
ஆள்வினை வேள்வி அவன் – புபொவெபாமா:9 54/3,4
நல்கு எனின் நா_மிசையாள் நோம் என்னும் சேவடி மேல் – புபொவெபாமா:9 96/1
ஒல்கு எனின் உச்சியாள் நோம் என்னும் மல்கு இருள் – புபொவெபாமா:9 96/2
இன் கதிர் முறுவல் பாலகன் என்னும்
தன் கடன் இறுத்த தாய் தபுநிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 10/1,2
தடம் பெரும் கண் பாலகன் என்னும் கடன் கழித்து – புபொவெபாமா:11 11/2
பேதை புலம்ப பிரிதியோ நீ என்னும்
கோதை சூழ் கொம்பில் குழைந்து – புபொவெபாமா:16 29/3,4

மேல்

என்னை (2)

உணராள் என்னை என உள் கொண்டன்று – புபொவெபாமா:14 8/2
அன்ன என் கண்ணுக்கு அமுதமாம் என்னை
மலை மலிந்து அன்ன மார்பம் – புபொவெபாமா:15 5/2,3

மேல்

என்னோடு (1)

இன்னர் என வேண்டா என்னோடு எதிர் சீறி – புபொவெபாமா:3 25/1

மேல்

என்னோரும் (1)

என்னோரும் அறிய எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 12/3

மேல்

என (63)

வெண்பா மாலை என பெயர் நிறீஇ – புபொவெபாமா:0 5/11
தொழிலும் தன்னுறு தொழிலும் என – புபொவெபாமா:1 2/2
வேத்தியல்மலிபே மிகு குடிநிலை என
அரும் கலை உணர்ந்தோர் அவை பதினான்கும் – புபொவெபாமா:2 1/7,8
ஆற்றார் ஒழிய கூற்று என சினைஇ – புபொவெபாமா:2 6/1
நல்லிசைவஞ்சி என நாட்டினர் தொகுத்த – புபொவெபாமா:3 1/11
நீள் தோளான் வென்றி கொள்க என நிறை மண்டை வலன் உயரி – புபொவெபாமா:3 10/1
அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/2
வையகம் வணங்க வாள் ஓச்சினன் என
செய் கழல் வேந்தன் சீர் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 14/1,2
இன்னர் என வேண்டா என்னோடு எதிர் சீறி – புபொவெபாமா:3 25/1
திருந்தார் தெம் முனை தெறுகுவர் இவர் என
பெரும் சோறு ஆடவர் பெறு முறை வகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 46/1,2
கண்ணிய காஞ்சி துறை என மொழிப – புபொவெபாமா:4 1/13
மன் மேல் வரும் என நோக்கான் மலர் மார்பின் – புபொவெபாமா:4 5/1
அழிபடைதாங்கல் மகள்மறுத்துமொழிதல் என
எச்சம் இன்றி எண்ணிய ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:5 1/5,6
வென்றியோடு புகழ் விளைக்கும் என
தொன்று வந்த தோல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 24/1,2
அடுகம் அடிசில் என அ மதிலுள் இட்டார் – புபொவெபாமா:6 47/3
வண் பூம் தும்பை வகை என மொழிப – புபொவெபாமா:7 1/14
ஓம்படுத்தற்கும் உரித்து என மொழிப – புபொவெபாமா:7 8/2
முன் எழுதரு படை தாங்குவன் என
மன்னவர்க்கு மறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 16/1,2
தம் இறைவன் விசும்பு அடைந்து என
வெம் முரணான் உயிர் வேட்டன்று – புபொவெபாமா:7 52/1,2
வானம் இறைவன் படர்ந்து என வாள் துடுப்பா – புபொவெபாமா:7 53/1
இகழ்தல் ஓம்பு என எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 24/2
சிறந்தது இது என செஞ்சோறு வாய்ப்ப – புபொவெபாமா:8 61/1
கரவு இன்றி உரை என காவலர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 4/2
எண்ணிய பரிசில் இது என உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 10/2
அன்னோர் போல அவை எமக்கு ஈக என
என்னோரும் அறிய எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 12/2,3
அடு திறல் மன்னரை அருளிய எழுக என
தொடு கழல் மன்னனை துயில் எழுப்பின்று – புபொவெபாமா:9 18/1,2
துயர் தீர புயல் தரும் என
உயர் வெள்ளி நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 32/1,2
பெரு நல்லான் உழையீர் ஆக என
பொருநனை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 59/1,2
பின் பயக்கும் எம் சொல் என
முன் படர்ந்த மொழி மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 63/1,2
இன்னது செய்தல் இயல்பு என இறைவன் – புபொவெபாமா:9 73/1
வழிவழி சிறக்க என வாய் மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:9 75/2
இன்னது ஒன்று எய்துதும் இரு நிலத்து யாம் என
துன்ன_அரும் கடவுள் தொடு கழல் தொழுதன்று – புபொவெபாமா:9 85/1,2
புல்லேம் யாம் என புலந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 93/2
வேத்து அமருள் விளிந்தோன் கல் என
ஏத்தினர் துவன்றி இல் கொண்டு புக்கன்று – புபொவெபாமா:10 28/1,2
குருந்து அலர் கண்ணி கொழுநன் மாய்ந்து என
கரும் தட கண்ணி கைம்மை கூறின்று – புபொவெபாமா:11 8/1,2
பல் இதழ் மழை கண் பாலகன் மாய்ந்து என
புல்லிய பெரும் கிளை பூசல் கூறின்று – புபொவெபாமா:11 12/1,2
வேந்தன் மாய்ந்து என வியல் இடம் புலம்பினும் – புபொவெபாமா:11 14/1
ஆய்ந்த புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:11 14/2
செய் கழல் மன்னன் மாய்ந்து என சேர்ந்தோர் – புபொவெபாமா:11 28/1
வெளிப்படஇரத்தல் என இ ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:14 1/4
மா நிலத்து இயலும் மாதராம் என
தூ மலர் கோதையை துணிந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:14 6/1,2
உணராள் என்னை என உள் கொண்டன்று – புபொவெபாமா:14 8/2
இவள் பயந்து எடுத்தோர் வாழியர் நெடிது என
அவள் பயந்தோரை ஆனாது புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 10/1,2
வன்கண்ணன் நல்கான் என வாடும் என்-கண் – புபொவெபாமா:15 15/2
கலங்கினேன் பெரிது என கசிந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 16/2
உய்குவன் வரின் என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 20/2
அரிவையர் அறிக என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 24/2
செல்லல் வலித்து என செம்மல் முன்பு இல்லாத – புபொவெபாமா:15 25/2
பள்ளிமிசைத்தொடர்தல் செல்கஎனவிடுத்தல் என
ஒன்பதிற்று இரட்டியோடு ஒன்றும் உளப்பட – புபொவெபாமா:16 1/10,11
வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என
அல்லி அம் தார் நல்கல் அறம் – புபொவெபாமா:16 3/3,4
கலவேம் என நேர்ந்தும் காஞ்சி நல் ஊர – புபொவெபாமா:16 15/3
துஞ்சோம் என மொழிதி தூங்கு இருள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 31/3
சே இழை அரிவை செல்க என விடுத்தன்று – புபொவெபாமா:16 38/2
ஆங்கு அவர் கூறிய பருவம் அன்று என
தேம் கமழ் கோதை தெளிதலும் அதுவே – புபொவெபாமா:17 14/1,2
கள்வனை காணாது இ ஊர் என கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:17 18/2
தேம் கமழ் சிலம்பன் தார் எமக்கு எளிது என
பாங்கவர் கேட்ப பரத்தை மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 24/1,2
பேணிய பிறர் முயக்கு ஆர்_அமுது அவற்கு என
பாணன் விறலிக்கு பாங்கி மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:17 26/1,2
ஆங்கு அவன் மூப்பு அவர்க்கு அரும் களி தரும் என
பாங்கி கேட்ப விறலி பகர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 28/1,2
எம் இல் வலவனும் தேரும் வரும் என
பரத்தை வாயிற்கு பாங்கி பகர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 30/2,3
இற்று என விறலி எடுத்துரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 32/2
இ திறம் ஏழும் புறம் என மொழிப – புபொவெபாமா:19 1/3
வாகை பாடாண் பொதுவியல் திணை என
போகிய மூன்றும் புறப்புறம் ஆகும் – புபொவெபாமா:19 1/4,5
அகப்புறம் ஆம் என அறைந்தனர் புலவர் – புபொவெபாமா:19 1/7

மேல்

எனக்கு (2)

எந்தைக்கும் தந்தை இவன் எனக்கு வந்த – புபொவெபாமா:1 41/2
எழுது எழில் மார்பம் எனக்கு உரித்தாக என்று – புபொவெபாமா:16 3/1

மேல்

எனக்கே (1)

எனக்கே நெடியை வாழியர் இரவே – புபொவெபாமா:15 17/4

மேல்

எனின் (2)

நல்கு எனின் நா_மிசையாள் நோம் என்னும் சேவடி மேல் – புபொவெபாமா:9 96/1
ஒல்கு எனின் உச்சியாள் நோம் என்னும் மல்கு இருள் – புபொவெபாமா:9 96/2

மேல்