உ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக 2
உகள 1
உகளும் 2
உகுத்து 1
உகுத்தொறூஉம் 1
உகுப்ப 1
உகும் 1
உச்சி 1
உச்சியாள் 1
உட்க 1
உட்குவர 1
உட்கொடை 1
உட்கொண்டன்று 1
உட்கோள் 2
உடம்பொடு 1
உடல் 2
உடலவும் 1
உடற்றும் 1
உடன் 4
உடன்று 3
உடனே 1
உடீஇ 1
உடும்பும் 1
உடை 15
உடைத்த 1
உடைய 2
உடையன 1
உடையாரை 1
உடையும் 1
உடையை 1
உண் 1
உண்கண் 6
உண்கணாள் 2
உண்கணும் 1
உண்டாட்டு 1
உண்டாம் 1
உண்டார் 1
உண்டால் 2
உண்டு 3
உண்டே 1
உண்டோ 1
உண்ணா 1
உண்பார் 1
உண 1
உணங்க 1
உணங்கு 1
உணர்க 1
உணர்த்தி 1
உணர்த்தியோர்க்கு 1
உணர்த்துவது 1
உணர்தல் 1
உணர்ந்த 2
உணர்ந்திசினோரே 1
உணர்ந்து 1
உணர்ந்தோர் 1
உணர்ந்தோர்க்கும் 1
உணர்ந்தோன் 1
உணர்வோ 1
உணர 2
உணரா 1
உணராது 2
உணராமை 1
உணரார் 1
உணராள் 1
உணரான் 1
உணரின் 2
உணரும் 1
உணரேம் 1
உணிய 2
உதிரா 1
உதிரும் 1
உதைத்த 1
உதைப்ப 2
உம் 1
உம்பர் 1
உமிழா 1
உமை 1
உமையாளை 1
உய்க்கும் 1
உய்குவன் 2
உய்த்தல் 1
உய்த்தன்று 3
உய்த்திட்டார் 1
உய்த்து 1
உய்ந்தன்று 1
உய்ந்து 1
உய்ப்ப 1
உய்ய 1
உய்யாமை 2
உய 2
உயங்க 1
உயங்கல் 1
உயங்கியக்-கண்ணும் 1
உயங்கின்று 1
உயங்கினாள் 1
உயங்கும் 2
உயர் 7
உயர்த்த 2
உயர்த்தான் 1
உயர்ந்து 1
உயர்ப்பின் 1
உயர்பு 1
உயர 1
உயரி 2
உயல் 2
உயலோ 1
உயிர் 26
உயிர்-மன் 1
உயிர்க்கு 2
உயிர்த்து 1
உயிர்ப்ப 2
உயிர்ப்பலி 1
உயிரா 1
உயிராக 1
உயிரும் 2
உயிரே 1
உயிரை 2
உரம் 1
உரவு 3
உரவோர் 1
உரிஞ்சும் 1
உரித்தாக 1
உரித்தாகும் 1
உரித்து 2
உரித்தே 1
உரிமை 1
உரு 2
உருக 2
உருகா 1
உருகி 1
உருத்த 1
உருத்து 4
உருப்பு 1
உருவ 1
உருவம் 1
உரை 7
உரை_மாலை 1
உரைக்கும் 1
உரைகேட்டுநயத்தல் 1
உரைத்தலும் 1
உரைத்தன்று 84
உரைத்தனவே 1
உரைத்தாற்கும் 1
உரைத்து 3
உரைப்பது 1
உரைப்பான் 1
உரைப்பின் 3
உரைப்பினும் 4
உரைப்பு 1
உரையாம் 1
உரையால் 1
உரையான் 1
உரையொடு 1
உலகத்து 2
உலகம் 4
உலகியல் 1
உலகில் 5
உலகிற்கும் 1
உலகின் 3
உலகினான் 1
உலகினுள் 1
உலகு 3
உலகுக்கு 1
உலந்தது 1
உலந்தவன் 1
உலந்தனவால் 1
உலவா 1
உலாம் 2
உலாய் 5
உலாவும் 1
உலைவு 1
உலைவு_இன்றி 1
உவகை 3
உவகைக்கலுழ்ச்சி 1
உவகையுள் 1
உவந்தன்று 1
உவந்து 1
உவப்ப 1
உவலை 1
உவன் 2
உவாமதி 1
உழக்கி 2
உழந்த 1
உழந்தன்று 1
உழப்ப 1
உழப்பு 1
உழபுலவஞ்சி 1
உழலும் 1
உழலையும் 1
உழவர் 2
உழவன் 2
உழவனாக 1
உழவனை 1
உழறா 1
உழிஞை 7
உழிஞையொடு 1
உழு 1
உழுததன் 1
உழுது 1
உழுதுவித்திடுதல் 1
உழுவான் 1
உழுவித்து 1
உழை 2
உழையீர் 1
உள் 6
உள்ளத்து 1
உள்ளம் 1
உள்ளமொடு 2
உள்ளா 1
உள்ளாத 1
உள்ளான் 2
உள்ளான்-கொல் 1
உள்ளி 2
உள 1
உள-கொல் 1
உளப்பட்ட 1
உளப்பட 11
உளம் 4
உளமை 1
உளர் 1
உளர்ந்தார் 1
உளர 1
உளரும் 1
உளன் 1
உளான் 2
உளை 6
உளை_மா 4
உளை_மான் 2
உளைத்தவர் 1
உற 4
உறழ் 2
உறழ்வு 1
உறழினும் 1
உறு 8
உறும் 4
உறை 2
உறைக 1
உறைகழி 1
உறைகழித்து 1
உறைகழியா 2
உறைகழியான் 1
உறைந்தமை 1
உறையும் 4
உறையே 1
உன்னநிலையே 1
உன்னம் 2
உன்னி 1
உன்னை 1

உக (2)

உக தாம் உயங்கியக்-கண்ணும் அகத்தார் – புபொவெபாமா:5 12/2
ஓடு அரி கண் நீர் பாய் உக – புபொவெபாமா:7 51/4

மேல்

உகள (1)

கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள
பாடி பெயர்ந்திட்டான் பல்_வேலான் கோடி – புபொவெபாமா:3 21/1,2

மேல்

உகளும் (2)

முன்முன் முயல் உகளும் முன்றிற்றே மன் முன் – புபொவெபாமா:8 47/2
பரி கோட்டம் இன்றி பதவு ஆர்ந்து உகளும்
திரி கோட்ட மா இரிய தேர் – புபொவெபாமா:13 7/3,4

மேல்

உகுத்து (1)

மாலை துயல மணி எறிந்து மட்டு உகுத்து
பீலி அணிந்து பெயர் பொறித்து வேல் அமருள் – புபொவெபாமா:10 25/1,2

மேல்

உகுத்தொறூஉம் (1)

வெம் குருதி மல்க விழுப்புண் உகுத்தொறூஉம்
இங்குலிகம் சேரும் வரை ஏய்க்கும் பைம் கண் – புபொவெபாமா:2 11/1,2

மேல்

உகுப்ப (1)

அரும்பிய வெண் முத்து உகுப்ப கரும்பு உடை தோள் – புபொவெபாமா:15 9/2

மேல்

உகும் (1)

அடு முரண் அகற்றும் ஆள் உகும் ஞாட்பில் – புபொவெபாமா:10 14/1

மேல்

உச்சி (1)

உச்சி மதி வழங்கும் ஓங்கு மதில் காப்பான் – புபொவெபாமா:5 3/3

மேல்

உச்சியாள் (1)

ஒல்கு எனின் உச்சியாள் நோம் என்னும் மல்கு இருள் – புபொவெபாமா:9 96/2

மேல்

உட்க (1)

பெட்ப நகும் பெயரும் பேய்_மகள் உட்க
புனலம் குருதி புலால்-வாய் கிடந்து – புபொவெபாமா:4 35/2,3

மேல்

உட்குவர (1)

உட்குவர தாக்கி உளர் செரு புரிந்தன்று – புபொவெபாமா:2 8/2

மேல்

உட்கொடை (1)

உட்கொடை உழிஞை நொச்சி தும்பை என்று – புபொவெபாமா:19 1/2

மேல்

உட்கொண்டன்று (1)

ஒண் தொடி அரிவை உட்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:15 6/2

மேல்

உட்கோள் (2)

காட்சி ஐயம் துணிவே உட்கோள்
பயந்தோர்ப்பழிச்சல் நலம்பாராட்டல் – புபொவெபாமா:14 1/1,2
காண்டல் நயத்தல் உட்கோள் மெலிதல் – புபொவெபாமா:15 1/1

மேல்

உடம்பொடு (1)

உடம்பொடு காவல் உயிர் – புபொவெபாமா:5 8/6

மேல்

உடல் (2)

உடல் சினத்தார் கடி அரணம் – புபொவெபாமா:6 38/1
உடல் வேல் அழுவத்து ஒளி திகழும் பைம் பூண் – புபொவெபாமா:8 3/3

மேல்

உடலவும் (1)

ஓவார் விலங்கி உடலவும் பூ ஆர் – புபொவெபாமா:6 35/2

மேல்

உடற்றும் (1)

செரு முனை உடற்றும் செம் சுடர் நெடு வேல் – புபொவெபாமா:8 34/1

மேல்

உடன் (4)

புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும் – புபொவெபாமா:1 25/1
ஒலி கழலான் உடன் ஆடின்று – புபொவெபாமா:7 42/2
ஓர் உயிராக உணர்க உடன் கலந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:11 19/1
பல உடன் பூட்டி படர் சிறந்து ஐந்து – புபொவெபாமா:18 15/3

மேல்

உடன்று (3)

பின்னரும் உடன்று எரி கொளீஇயன்று – புபொவெபாமா:3 44/2
இழிபு உடன்று இகல் பெருக – புபொவெபாமா:5 15/1
ஓடு எரி வேய உடன்று உலாய் பாடி – புபொவெபாமா:6 61/2

மேல்

உடனே (1)

உடனே உலந்தது உயிர் – புபொவெபாமா:11 19/4

மேல்

உடீஇ (1)

நீர் பலகால் மூழ்கி நிலத்து அசைஇ தோல் உடீஇ
சோர் சடை தாழ சுடர் ஓம்பி ஊர் அடையார் – புபொவெபாமா:8 29/1,2

மேல்

உடும்பும் (1)

ஆறினார் அன்றி அரவும் உடும்பும் போல் – புபொவெபாமா:6 39/3

மேல்

உடை (15)

விரை பரி கடவி வில் உடை மறவர் – புபொவெபாமா:1 18/1
உடை நாள் உலந்தனவால் ஓத நீர் வேலி – புபொவெபாமா:3 7/3
அணங்கு உடை நோலை பொரி புழுக்கல் பிண்டி – புபொவெபாமா:3 11/1
மைந்து உடை ஆடவர் செய் தொழில் கூறலும் – புபொவெபாமா:3 12/1
சிலை உடை வேந்தன் சிறப்பு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:4 24/2
மா உடை தார் மணி_வண்ணன் – புபொவெபாமா:6 14/1
வம்பு உடை ஒள் வாள் மறவர் தொழுது ஏத்த – புபொவெபாமா:6 49/3
அம்பு உடை ஞாயில் அரண் – புபொவெபாமா:6 49/4
துப்பு உடை தும்பை மலைந்தான் துகள்_அறு சீர் – புபொவெபாமா:7 3/3
வெப்பு உடை தானை எம் வேந்து – புபொவெபாமா:7 3/4
புண் உடை மார்பம் பொருகளத்து புல்லினார் – புபொவெபாமா:7 49/3
அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர் – புபொவெபாமா:8 5/3
கன்று உடை வேழத்த கான் படர்ந்து சென்று அடையின் – புபொவெபாமா:9 56/2
நாவு உடை நல் மணி நன்கு இயம்ப மேவார் – புபொவெபாமா:10 19/2
அரும்பிய வெண் முத்து உகுப்ப கரும்பு உடை தோள் – புபொவெபாமா:15 9/2

மேல்

உடைத்த (1)

சோ உடைத்த மறம் நுவலின்று – புபொவெபாமா:6 14/2

மேல்

உடைய (2)

துணிவு உடைய தொடு கழலான் – புபொவெபாமா:5 13/1
விற்பொறியும் வேலும் விலக்கவும் பொற்பு உடைய
பாணி நடை புரவி பல் களிற்றார் சாத்தினார் – புபொவெபாமா:6 37/2,3

மேல்

உடையன (1)

உடையன பிறவும் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:18 1/12

மேல்

உடையாரை (1)

ஒலி மணி திண் தேர்_உடையாரை வெல்லும் – புபொவெபாமா:18 15/1

மேல்

உடையும் (1)

தோடு அவிழ் தாழை துறை கமழ கோடு உடையும்
பூம் கானல் சேர்ப்பன் புலம்புகொள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 7/2,3

மேல்

உடையை (1)

நெஞ்சே உடையை நிறை – புபொவெபாமா:16 31/4

மேல்

உண் (1)

பாம்பு உண் பறவை கொடி போல ஓங்குக – புபொவெபாமா:9 78/2

மேல்

உண்கண் (6)

ஓடு அரி உண்கண் உமை ஒருபால் கூடிய – புபொவெபாமா:9 88/2
அரி பாய் உண்கண் ஆய்_இழை புணர்ந்தோன் – புபொவெபாமா:13 14/1
மை அமர் உண்கண் மடந்தை கண் – புபொவெபாமா:14 5/3
இறையே இறந்தன எல் வளை உண்கண்
உறையே பொழிதலும் ஓவா நிறையை – புபொவெபாமா:16 19/1,2
கண்டு களித்து கயல் உண்கண் நீர் மல்க – புபொவெபாமா:16 27/1
மயக்கு அரிய உண்கண் மடந்தை தோள் உள்ளி – புபொவெபாமா:16 37/3

மேல்

உண்கணாள் (2)

பொங்கு அரி உண்கணாள் பூவைக்கு மாறாக – புபொவெபாமா:18 12/3
வெள் எயிற்று செவ் வாய் வரி உண்கணாள் வளர்த்த – புபொவெபாமா:18 13/3

மேல்

உண்கணும் (1)

போகு இதழ் உண்கணும் இமைக்கும் – புபொவெபாமா:14 7/3

மேல்

உண்டாட்டு (1)

உண்டாட்டு உயர் கொடை புலனறிசிறப்பு – புபொவெபாமா:1 1/5

மேல்

உண்டாம் (1)

உண்டாம் என் தோழிக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:17 9/4

மேல்

உண்டார் (1)

தொல் நலம் உண்டார் தொடர்பு – புபொவெபாமா:17 37/4

மேல்

உண்டால் (2)

உண்டால் என் உயிர் ஓம்புதற்கு அரிதே – புபொவெபாமா:14 17/4
வண்டு ஆர் வயல் ஊரன் வைகினமை உண்டால்
அறியேன் அடி உறை ஆய்_இழையால் பெற்றேன் – புபொவெபாமா:17 33/2,3

மேல்

உண்டு (3)

மட்டு உண்டு மகிழ் தூங்கின்று – புபொவெபாமா:1 32/2
உளர்ந்தார் நிரை பெயர்வும் உண்டு – புபொவெபாமா:2 5/4
ஆறில் ஒன்று ஆனாது அளித்து உண்டு மாறு இன்றி – புபொவெபாமா:8 51/2

மேல்

உண்டே (1)

உண்டே அளித்து என் உயிர் – புபொவெபாமா:11 27/4

மேல்

உண்டோ (1)

அரும்பிற்கும் உண்டோ அலரது நாற்றம் – புபொவெபாமா:17 27/1

மேல்

உண்ணா (1)

உண்ணா வரகொடு கொள் வித்தன்று – புபொவெபாமா:6 52/2

மேல்

உண்பார் (1)

பிழி மகிழ் உண்பார் பிறர் – புபொவெபாமா:2 23/4

மேல்

உண (1)

ஆடு அரவம் பூண்டான் அழல் உண சீறிய – புபொவெபாமா:5 3/1

மேல்

உணங்க (1)

மேவார் உயிர் உணங்க மேல் முடித்த பிள்ளையன் – புபொவெபாமா:2 17/1

மேல்

உணங்கு (1)

உணங்கு புலவு அறா ஒன்னார் குரம்பை – புபொவெபாமா:4 15/1

மேல்

உணர்க (1)

ஓர் உயிராக உணர்க உடன் கலந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:11 19/1

மேல்

உணர்த்தி (1)

தலைவரும் பொருளை தக்காங்கு உணர்த்தி
நிலை நிலையாமை நெறிப்பட உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:12 10/1,2

மேல்

உணர்த்தியோர்க்கு (1)

வெம் முனை நிலை_உணர்த்தியோர்க்கு – புபொவெபாமா:1 36/1

மேல்

உணர்த்துவது (1)

ஊடல் உணர்த்துவது ஓர் ஆறு – புபொவெபாமா:9 96/4

மேல்

உணர்தல் (1)

எள்ளி உணர்தல் இயல்பு அன்று தெள்ளியார் – புபொவெபாமா:8 25/2

மேல்

உணர்ந்த (2)

தன்-பால் தண் தமிழ் தா_இன்று உணர்ந்த
துன்ன_அரும் சீர்த்தி தொல்காப்பியன் முதல் – புபொவெபாமா:0 5/3,4
ஆய பெருமை அவிர் சடையோர் ஆய்ந்து உணர்ந்த
பாய நெறி மேல் படர்ந்து ஒடுங்கி தீய – புபொவெபாமா:12 7/1,2

மேல்

உணர்ந்திசினோரே (1)

உழிஞை என்மனார் உணர்ந்திசினோரே – புபொவெபாமா:6 1/16

மேல்

உணர்ந்து (1)

வரவு உணர்ந்து கிளை மகிழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 26/2

மேல்

உணர்ந்தோர் (1)

அரும் கலை உணர்ந்தோர் அவை பதினான்கும் – புபொவெபாமா:2 1/8

மேல்

உணர்ந்தோர்க்கும் (1)

வீடு உணர்ந்தோர்க்கும் வியப்பு ஆமால் இ நின்ற – புபொவெபாமா:3 39/1

மேல்

உணர்ந்தோன் (1)

பன்னிருபடலமும் பழிப்பு_இன்று உணர்ந்தோன்
ஓங்கிய சிறப்பின் உலகம் முழுது ஆண்ட – புபொவெபாமா:0 5/6,7

மேல்

உணர்வோ (1)

ஒல் என் நீர் ஞாலத்து உணர்வோ விழுமிதே – புபொவெபாமா:8 37/1

மேல்

உணர (2)

பழுது_இலா பண்டம் பகர்ந்து முழுது உணர
ஓதி அழல் வழிபட்டு ஓம்பாத ஈகையான் – புபொவெபாமா:8 21/2,3
உலகியல் பொருள் முடிபு உணர கூறின்று – புபொவெபாமா:12 2/2

மேல்

உணரா (1)

உணரா எவ்வம் பெருக ஒளி_இழை – புபொவெபாமா:14 16/1

மேல்

உணராது (2)

உளமை உணராது ஒடுங்கி வளமை – புபொவெபாமா:12 11/2
புணராமல் பூசல் தரவும் உணராது
தண்டா விழு படர் நலியவும் – புபொவெபாமா:14 17/2,3

மேல்

உணராமை (1)

தளர் இயல் தாய் புதல்வர் தாம் உணராமை
களரி கனல் முழங்க மூட்டி விளரிப்பண் – புபொவெபாமா:7 23/1,2

மேல்

உணரார் (1)

ஒட்டியார் எல்லாம் உணரார் புடைத்த பின் – புபொவெபாமா:18 11/1

மேல்

உணராள் (1)

உணராள் என்னை என உள் கொண்டன்று – புபொவெபாமா:14 8/2

மேல்

உணரான் (1)

இன்னள் என்று உணரான் ஐயமுற்றன்று – புபொவெபாமா:14 4/2

மேல்

உணரின் (2)

ஆற்றின் உணரின் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:7 10/2
ஆற்றின் உணரின் அருள் அறமாம் ஆற்றார்க்கு – புபொவெபாமா:12 3/1

மேல்

உணரும் (1)

துணிபு உணரும் தொல் கேள்வி – புபொவெபாமா:8 40/1

மேல்

உணரேம் (1)

யாவை விழுமிய யாம் உணரேம் மேவார் – புபொவெபாமா:9 9/2

மேல்

உணிய (2)

வீழ்ந்தனர் வீழ்ந்தார் விடக்கு உணிய தாழ்ந்த – புபொவெபாமா:1 23/2
உயிர் உணிய ஓடி வரும் – புபொவெபாமா:5 10/4

மேல்

உதிரா (1)

உதிரா மதிலும் உள-கொல் அதிருமால் – புபொவெபாமா:6 9/2

மேல்

உதிரும் (1)

வெள்ளில் விளைவு உதிரும் வேய் ஓங்கும் வெம் சுரத்து – புபொவெபாமா:11 3/3

மேல்

உதைத்த (1)

விலங்கு அமருள் வியன் அகலம் வில் உதைத்த கணை கிழிப்ப – புபொவெபாமா:7 46/1

மேல்

உதைப்ப (2)

வெம் கண் முரசு அதிரும் வேல் அமருள் வில் உதைப்ப
எங்கும் மருமத்திடை குளிப்ப செம் கண் – புபொவெபாமா:7 47/1,2
கைபோய் கணை உதைப்ப காவலன் மேல் ஓடி – புபொவெபாமா:8 45/3

மேல்

உம் (1)

உம் இல் அரிவை உரை மொழி ஒழிய – புபொவெபாமா:17 30/1

மேல்

உம்பர் (1)

ஒள் வாள் மறவர் உருத்து எழுந்து உம்பர் நாள் – புபொவெபாமா:5 18/1

மேல்

உமிழா (1)

நின்று உருத்து நோக்கி நெருப்பு உமிழா சென்று ஒருத்தி – புபொவெபாமா:4 37/2

மேல்

உமை (1)

ஓடு அரி உண்கண் உமை ஒருபால் கூடிய – புபொவெபாமா:9 88/2

மேல்

உமையாளை (1)

ஆடல் அமர்ந்தாற்கு அரிதால் உமையாளை
ஊடல் உணர்த்துவது ஓர் ஆறு – புபொவெபாமா:9 96/3,4

மேல்

உய்க்கும் (1)

வானகத்து உய்க்கும் வழி – புபொவெபாமா:8 29/4

மேல்

உய்குவன் (2)

உய்குவன் வரின் என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 20/2
உய்குவன் உலகத்து அளியேன் யானே – புபொவெபாமா:15 21/4

மேல்

உய்த்தல் (1)

உய்த்தல் பொறுத்தல் ஒழிவு இன்று ஒலி வயலுள் – புபொவெபாமா:13 13/1

மேல்

உய்த்தன்று (3)

வருந்தாமல் நிரை உய்த்தன்று – புபொவெபாமா:1 24/2
உய்த்தன்று உவகை ஒருங்கு – புபொவெபாமா:1 27/4
மீளியாளர்க்கு மிக உய்த்தன்று – புபொவெபாமா:3 18/2

மேல்

உய்த்திட்டார் (1)

கயத்து-அகத்து உய்த்திட்டார் கல் – புபொவெபாமா:10 21/4

மேல்

உய்த்து (1)

ஓங்கிய கல் உய்த்து ஒழுக்கல் – புபொவெபாமா:10 22/1

மேல்

உய்ந்தன்று (1)

ஊர் புகல நிரை உய்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 28/2

மேல்

உய்ந்து (1)

உய்ந்து ஒழிவார் ஈங்கு இல்லை ஊழிக்-கண் தீயே போல் – புபொவெபாமா:1 17/1

மேல்

உய்ப்ப (1)

கழி காமம் உய்ப்ப கனை இருள்-கண் செல்கேன் – புபொவெபாமா:16 13/3

மேல்

உய்ய (1)

உய்ய உருவம் வெளிப்படுத்தாய் வெய்ய – புபொவெபாமா:9 7/2

மேல்

உய்யாமை (2)

அகத்து அடி உய்யாமை அம் சுடர் வாள் ஓச்சி – புபொவெபாமா:5 16/3
உவன் இன்று உறு துயரம் உய்யாமை நோக்கி – புபொவெபாமா:6 51/1

மேல்

உய (2)

உரவு நீர் ஞாலத்து உய போக என்று – புபொவெபாமா:9 86/3
உய போகல் எண்ணின் உறும் – புபொவெபாமா:12 11/4

மேல்

உயங்க (1)

உருவ வால் வளை உயங்க தோழி – புபொவெபாமா:17 12/1

மேல்

உயங்கல் (1)

ஒடுங்கி உயங்கல் ஒழிய கடும் கணை – புபொவெபாமா:17 3/2

மேல்

உயங்கியக்-கண்ணும் (1)

உக தாம் உயங்கியக்-கண்ணும் அகத்தார் – புபொவெபாமா:5 12/2

மேல்

உயங்கின்று (1)

கொழுநன் வீய குழைந்து உயங்கின்று – புபொவெபாமா:11 26/2

மேல்

உயங்கினாள் (1)

உயங்கினாள் ஓங்கிற்று உயிர் – புபொவெபாமா:4 27/4

மேல்

உயங்கும் (2)

உருகா உயங்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 19/4
யாம் உயங்கும் மெல் முலையால் யாணர் வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:16 21/1

மேல்

உயர் (7)

உண்டாட்டு உயர் கொடை புலனறிசிறப்பு – புபொவெபாமா:1 1/5
குரை அழல் மண்டிய கோடு உயர் மாடம் – புபொவெபாமா:3 51/1
கோடு உயர் வெற்பின் நிலம் கண்டு இரை கருதும் – புபொவெபாமா:6 41/1
உயர் வெள்ளி நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 32/2
காம்பு உயர் கடத்திடை கணவனை இழந்த – புபொவெபாமா:11 2/1
உயர் வரை நாடன் உரை கேட்டு நயந்தன்று – புபொவெபாமா:16 32/2
கோடு உயர் வெற்பன் கூப்பிய கையொடு – புபொவெபாமா:16 34/1

மேல்

உயர்த்த (2)

வெம் களத்து வேல் உயர்த்த வேந்து – புபொவெபாமா:9 23/4
கோவாய் உயர்த்த குடை – புபொவெபாமா:9 68/4

மேல்

உயர்த்தான் (1)

கொற்றம்கொண்டு எஃகு உயர்த்தான் கோ – புபொவெபாமா:3 15/4

மேல்

உயர்ந்து (1)

உயர்ந்து ஓங்கு அரணகத்து ஒன்னார் பணிய – புபொவெபாமா:6 61/3

மேல்

உயர்ப்பின் (1)

வென்று களம் கொள்ளா வேல் உயர்ப்பின் என்றும் – புபொவெபாமா:4 19/2

மேல்

உயர்பு (1)

ஓம்படுத்த உயர்பு கூறின்று – புபொவெபாமா:7 6/2

மேல்

உயர (1)

மைந்து உயர மறம் கடந்தான் – புபொவெபாமா:4 22/1

மேல்

உயரி (2)

நீள் தோளான் வென்றி கொள்க என நிறை மண்டை வலன் உயரி
கூடாரை புறம் காணும் கொற்றவை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 10/1,2
செயிர்க்-கண் நிகழாது செங்கோல் உயரி
மயிர் கண் முரசம் முழங்க உயிர்க்கு எல்லாம் – புபொவெபாமா:8 35/1,2

மேல்

உயல் (2)

ஒள் வாள் போல் மாலை உயல் வேண்டும் கள் வாய – புபொவெபாமா:17 7/2
முயல்கூடு முன்னதா காணின் உயல் கூடும் – புபொவெபாமா:17 17/2

மேல்

உயலோ (1)

உறு துயர் அவலத்து உயலோ அரிதே – புபொவெபாமா:15 7/4

மேல்

உயிர் (26)

மேவார் உயிர் உணங்க மேல் முடித்த பிள்ளையன் – புபொவெபாமா:2 17/1
உயிர் வழங்கும் வாழ்க்கை உறும் – புபொவெபாமா:2 27/4
உயங்கினாள் ஓங்கிற்று உயிர் – புபொவெபாமா:4 27/4
மன் உயிர் நீத்த வேலின் மனையோள் – புபொவெபாமா:4 46/1
இன் உயிர் நீப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 46/2
உடம்பொடு காவல் உயிர் – புபொவெபாமா:5 8/6
உயிர் உணிய ஓடி வரும் – புபொவெபாமா:5 10/4
நின்ற புகழ் ஒழிய நில்லா உயிர் ஓம்பி – புபொவெபாமா:6 25/1
உயிர் காவல் என்னும் உரை – புபொவெபாமா:7 7/4
செயிர் மேல் கனல் விளைப்ப சீறி உயிர் மேல் – புபொவெபாமா:7 9/2
வெம் முரணான் உயிர் வேட்டன்று – புபொவெபாமா:7 52/2
ஒள் அழலுள் வேட்டான் உயிர் – புபொவெபாமா:7 53/4
உழுவான் உலகுக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:8 23/4
ஊறு இன்றி உவகையுள் வைக உயிர் ஓம்பி – புபொவெபாமா:8 51/1
ஆர்_உயிர் என்னும் அவி வேட்டார் ஆங்கு அஃதால் – புபொவெபாமா:8 61/3
ஒள் வாள் அமருள் உயிர் ஓம்பான் தான் ஈய – புபொவெபாமா:9 15/1
ஒன்ற உயிர் களிப்ப ஓம்பலால் வென்று அமருள் – புபொவெபாமா:9 54/2
ஈர் உயிர் என்பர் இடை தெரியார் போரில் – புபொவெபாமா:11 19/2
உடனே உலந்தது உயிர் – புபொவெபாமா:11 19/4
உண்டே அளித்து என் உயிர் – புபொவெபாமா:11 27/4
உழலும் உலகத்து உயிர் – புபொவெபாமா:11 31/4
உண்டால் என் உயிர் ஓம்புதற்கு அரிதே – புபொவெபாமா:14 17/4
தார் ஆர் மார்பன் தமியேன் உயிர் தளர – புபொவெபாமா:16 11/3
உருகா உயங்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 19/4
உரையால் தளிர்க்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 33/4
உண்டாம் என் தோழிக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:17 9/4

மேல்

உயிர்-மன் (1)

ஊர்க்கும் உலகிற்கும் ஓர் உயிர்-மன் யார்க்கும் – புபொவெபாமா:4 41/2

மேல்

உயிர்க்கு (2)

ஓவல் அறியாது உயிர்க்கு உவகை மேவரும் சீர் – புபொவெபாமா:8 7/2
மயிர் கண் முரசம் முழங்க உயிர்க்கு எல்லாம் – புபொவெபாமா:8 35/2

மேல்

உயிர்த்து (1)

நிற்றல் ஆற்றாள் நெடிது உயிர்த்து அலமரும் – புபொவெபாமா:16 18/1

மேல்

உயிர்ப்ப (2)

வென் வேல் முகந்த புண் வெய்து உயிர்ப்ப தன் வேல் – புபொவெபாமா:4 5/2
ஓங்கல் அரணத்து ஒளி வளையார் வெய்து உயிர்ப்ப
ஆம்-கொல் அரிய அமர் – புபொவெபாமா:6 33/3,4

மேல்

உயிர்ப்பலி (1)

உள்ளா மைந்தர் உயிர்ப்பலி கொடுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 60/2

மேல்

உயிரா (1)

வெய்ய நெடிது உயிரா வெற்பன் அளி நினையா – புபொவெபாமா:17 21/1

மேல்

உயிராக (1)

ஓர் உயிராக உணர்க உடன் கலந்தார்க்கு – புபொவெபாமா:11 19/1

மேல்

உயிரும் (2)

விடக்கும் உயிரும் மிசைய கடல் படையுள் – புபொவெபாமா:7 13/2
அன்னா அலம்வரும் என் ஆர்_உயிரும் என்னாம்-கொல் – புபொவெபாமா:11 25/2

மேல்

உயிரே (1)

வெள் வளை நல்காள் விடும் என் உயிரே – புபொவெபாமா:14 19/4

மேல்

உயிரை (2)

அழுங்கல் நீர் வையகத்து ஆர்_உயிரை கூற்றம் – புபொவெபாமா:2 3/1
அணங்கிய வெம் களத்து ஆர்_உயிரை காண்பான் – புபொவெபாமா:7 55/3

மேல்

உரம் (1)

உரம் வெய்யோன் இனம் தழீஇ – புபொவெபாமா:1 26/1

மேல்

உரவு (3)

உரவு நீர் ஞாலத்து உய போக என்று – புபொவெபாமா:9 86/3
உரவு எரி வேய்ந்த உருப்பு அவிர் கானுள் – புபொவெபாமா:11 5/1
உரவு ஒலி முந்நீர் உலாய் நிமிர்ந்து அன்ன – புபொவெபாமா:14 19/1

மேல்

உரவோர் (1)

ஒற்றினால் ஆய்ந்து ஆய்ந்து உரவோர் குறும்பினை – புபொவெபாமா:1 17/3

மேல்

உரிஞ்சும் (1)

முகத்தார் அலற முகில் உரிஞ்சும் சூழி – புபொவெபாமா:6 45/3

மேல்

உரித்தாக (1)

எழுது எழில் மார்பம் எனக்கு உரித்தாக என்று – புபொவெபாமா:16 3/1

மேல்

உரித்தாகும் (1)

அ துறைக்கு உரித்தாகும் – புபொவெபாமா:3 36/2

மேல்

உரித்து (2)

ஓம்படுத்தற்கும் உரித்து என மொழிப – புபொவெபாமா:7 8/2
அ துறைக்கு உரித்து ஆகும் – புபொவெபாமா:8 50/2

மேல்

உரித்தே (1)

செருவிடை தமியன் தாங்கற்கும் உரித்தே – புபொவெபாமா:7 18/2

மேல்

உரிமை (1)

தோட்கு உரிமை பெற்ற துணை வளையார் பாராட்ட – புபொவெபாமா:5 14/3

மேல்

உரு (2)

உரு கெழு காந்தள் மலைந்தான் பொரு கழல் – புபொவெபாமா:6 19/2
ஒண் தொடி மடந்தை உரு கெழு கங்குலில் – புபொவெபாமா:15 18/1

மேல்

உருக (2)

பூண் முலையார் மனம் உருக
வேல் முருகற்கு வெறி ஆடின்று – புபொவெபாமா:9 81/1,2
உள்ளம் உருக ஒளி வளையும் கை நில்லா – புபொவெபாமா:15 7/1

மேல்

உருகா (1)

உருகா உயங்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 19/4

மேல்

உருகி (1)

பருதி செல் வானம் பரந்து உருகி அன்ன – புபொவெபாமா:4 21/1

மேல்

உருத்த (1)

கொன்று உருத்த கூர் வேலவன் குறுகி கூர் இருள்-வாய் – புபொவெபாமா:4 37/1

மேல்

உருத்து (4)

ஒள் வாள் தானை உருத்து எழுந்தன்று – புபொவெபாமா:3 4/2
நின்று உருத்து நோக்கி நெருப்பு உமிழா சென்று ஒருத்தி – புபொவெபாமா:4 37/2
ஒள் வாள் மறவர் உருத்து எழுந்து உம்பர் நாள் – புபொவெபாமா:5 18/1
உருத்து எழு மன்னர் ஒன்னார்-தம் நிலை – புபொவெபாமா:13 6/1

மேல்

உருப்பு (1)

உரவு எரி வேய்ந்த உருப்பு அவிர் கானுள் – புபொவெபாமா:11 5/1

மேல்

உருவ (1)

உருவ வால் வளை உயங்க தோழி – புபொவெபாமா:17 12/1

மேல்

உருவம் (1)

உய்ய உருவம் வெளிப்படுத்தாய் வெய்ய – புபொவெபாமா:9 7/2

மேல்

உரை (7)

உயிர் காவல் என்னும் உரை – புபொவெபாமா:7 7/4
உழவனாக உரை மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:8 10/2
உரை_மாலை சூடினான் ஊர் – புபொவெபாமா:8 47/4
கரவு இன்றி உரை என காவலர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 4/2
உயர் வரை நாடன் உரை கேட்டு நயந்தன்று – புபொவெபாமா:16 32/2
உளைத்தவர் கூறும் உரை எல்லாம் நிற்க – புபொவெபாமா:17 29/1
உம் இல் அரிவை உரை மொழி ஒழிய – புபொவெபாமா:17 30/1

மேல்

உரை_மாலை (1)

உரை_மாலை சூடினான் ஊர் – புபொவெபாமா:8 47/4

மேல்

உரைக்கும் (1)

நிலவு உரைக்கும் பூணவர் சேரி செலவு உரைத்து – புபொவெபாமா:17 25/2

மேல்

உரைகேட்டுநயத்தல் (1)

ஊடலுள்நெகிழ்தல் உரைகேட்டுநயத்தல்
பாடகச்சீறடி பணிந்தபின்இரங்கல் – புபொவெபாமா:16 1/8,9

மேல்

உரைத்தலும் (1)

செரு மதிலோர் சிறப்பு உரைத்தலும்
அரு முரணான் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:6 42/1,2

மேல்

உரைத்தன்று (84)

ஒற்று ஆராய்ந்த வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 14/2
வையாது வழக்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 38/2
படு கழல் இமிழ் துடி பண்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 40/2
அளியின் நீங்கா அருள் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 42/2
விரைவனர் குழுவும் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 4/2
கருவி_மாக்கள் கையறவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 20/2
கொண்டு பிறர் அறியும் குடி வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 28/2
கூடாரை புறம் காணும் கொற்றவை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 10/2
விறல் வேலோர் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 22/2
ஒருவன் தாங்கிய நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 38/2
கழி தறுகண்மை காதலித்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:3 40/2
பைந்தலை சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 22/2
மாதர் மெல் இயல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 44/2
துறக்கத்து செலவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 4/2
செரு மலைந்த சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 6/2
வாம் மான்-அது வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 9/2
அணி புரிசை அழிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 13/2
அம் மதிலோன் மறுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 17/2
திண் பிணி முரச நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 8/2
சூடிய பூ சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 16/2
செழும் காந்தள் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 18/2
நீஇள் மதிலின நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 22/2
புறத்தோன் வெம் சின பொலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 46/2
பெய் தார் மார்பின் பிறன் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 50/2
மணம் கூடிய மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 56/2
கயில் கழலோன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 58/2
செறி மணி தேர் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 20/2
நிலம் தீண்டா வகை பொலிந்த நெடுந்தகை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:7 46/2
இகல் வேந்தன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 6/2
பலி பெறு முரசின் பண்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 8/2
அறு தொழிலும் எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 20/2
இகழ்தல் ஓம்பு என எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 24/2
நிகழ்பு அறிபவன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 26/2
ஓவுதல் அறியா ஒழுக்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 28/2
வந்து உலாய் துயர் செய்யும் வாடை-அது மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 32/2
இரு நிலம் காவலன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 34/2
நான்மறையோன் நலம் பெருகும் நடுவுநிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 36/2
அவை மாந்தர் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 38/2
ஏறு ஆண் குடி எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 44/2
களம் கொண்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 52/2
கொள்ளா மறவன் கொதிப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 54/2
சான்றோர்-தம் சால்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 62/2
அளியும் என்று இவை ஆய்ந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 2/2
கரவு இன்றி உரை என காவலர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 4/2
மூவரில் ஒருவனை எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 6/2
எண்ணிய பரிசில் இது என உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 10/2
என்னோரும் அறிய எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 12/3
மங்கலம் கூறிய மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 20/2
விளக்கு நிலை விரித்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 24/2
கண்ணிய கபிலை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 28/2
செம் தீ வேட்ட சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 30/2
உயர் வெள்ளி நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 32/2
நாட்டது வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 34/2
அரி கிணைவன் வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 36/2
குடுமி களைந்த மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 42/2
பிறந்த நாள் சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 48/2
மனை வேள்வி மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 53/6
அறம் தெரி கோலாற்கு அறிய உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 65/2
மண்ணும் மங்கல மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 71/2
வண் தார் விரும்பிய வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 89/2
மல்கு இருள் செல்வோள் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 91/2
புல்லேம் யாம் என புலந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 93/2
மக்கள் பெண்டிர் மலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 97/2
வள மங்கையர் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 99/2
பாங்குற கூடும் பதி உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 101/2
மற போர் செம்பியன் மலை பூ உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:10 6/2
பூம் கொடி மடந்தை புலம்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 2/2
காதலி இழந்த கணவன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 4/2
மனையகத்து உறையும் மைந்தன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 6/2
தன் கடன் இறுத்த தாய் தபுநிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 10/2
வியன் நெறிச்செல்வோர் வியந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 18/2
நிலையாமை நெறி உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:12 4/2
விழை புலம் கடந்தோர் வீடு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:12 8/2
நிலை நிலையாமை நெறிப்பட உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:12 10/2
மடவரல் புணர்ந்த மகிழ்ச்சி நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 2/2
திருத்திய காதலர் தேர் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 6/2
இழும் என் சீர்த்தி இல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 10/2
தூ மலர் கோதையை துணிந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:14 6/2
நல் நுதல் அரிவை நயப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 4/2
பருவரல் உள்ளமொடு பகல் முனிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 14/2
கலங்கினேன் பெரிது என கசிந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 16/2
நெஞ்சொடு புகன்று நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 22/2
தோன்ற கூறி துயர் அவர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 8/2
ஏமுற்று இருந்த இறைவன் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 16/2

மேல்

உரைத்தனவே (1)

ஐயனாரிதன் அமர்ந்து உரைத்தனவே – புபொவெபாமா:18 1/14

மேல்

உரைத்தாற்கும் (1)

ஒள் வாள் மலைந்தார்க்கும் ஒற்று ஆய்ந்து உரைத்தாற்கும்
புள் வாய்ப்ப சொன்ன புலவர்க்கும் விள்வாரை – புபொவெபாமா:1 31/1,2

மேல்

உரைத்து (3)

கையறவு உரைத்து கை சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:11 28/2
பல உரைத்து கூத்தாடி பல் வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 25/1
நிலவு உரைக்கும் பூணவர் சேரி செலவு உரைத்து
வெம் கள் களியால் விறலி விழாக்கொள்ளல் – புபொவெபாமா:17 25/2,3

மேல்

உரைப்பது (1)

பாங்குற உரைப்பது பாடாண் பாட்டே – புபொவெபாமா:9 1/33

மேல்

உரைப்பான் (1)

கண்ணி உரைப்பான் கணி – புபொவெபாமா:8 41/4

மேல்

உரைப்பின் (3)

உரைப்பின் அது வியப்போ ஒன்னார் கைக்கொண்ட – புபொவெபாமா:2 13/1
எளியள் என்று எள்ளி உரைப்பின் குளியாவோ – புபொவெபாமா:4 49/2
ஐயம் ஒன்று இன்றி அறிந்து உரைப்பின் வெய்ய – புபொவெபாமா:12 9/2

மேல்

உரைப்பினும் (4)

மறுத்து உரைப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:3 50/2
கழிந்தோன் தன் புகழ் காதலித்து உரைப்பினும்
மொழிந்தனர் புலவர் அ துறை என்ன – புபொவெபாமா:11 30/1,2
உய்குவன் வரின் என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 20/2
அரிவையர் அறிக என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 24/2

மேல்

உரைப்பு (1)

இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண – புபொவெபாமா:18 12/1

மேல்

உரையாம் (1)

பூண்டான் பொழில் காவல் என்று உரையாம் ஈண்டு – புபொவெபாமா:10 13/2

மேல்

உரையால் (1)

உரையால் தளிர்க்கும் உயிர் – புபொவெபாமா:16 33/4

மேல்

உரையான் (1)

ஏவல் எதிர்கொண்டு மீண்டு உரையான் ஏவல் – புபொவெபாமா:8 23/2

மேல்

உரையொடு (1)

வம்ப உரையொடு மயங்கிய – புபொவெபாமா:15 25/3

மேல்

உலகத்து (2)

உழலும் உலகத்து உயிர் – புபொவெபாமா:11 31/4
உய்குவன் உலகத்து அளியேன் யானே – புபொவெபாமா:15 21/4

மேல்

உலகம் (4)

ஓங்கிய சிறப்பின் உலகம் முழுது ஆண்ட – புபொவெபாமா:0 5/7
காவல் அமைந்தான் கடல் உலகம் காவலால் – புபொவெபாமா:8 7/1
விண் இ உலகம் விளைக்கும் விளைவு எல்லாம் – புபொவெபாமா:8 41/3
முன் புறம்-தான் காணும் இ உலகம் இ உலகில் – புபொவெபாமா:12 13/1

மேல்

உலகியல் (1)

உலகியல் பொருள் முடிபு உணர கூறின்று – புபொவெபாமா:12 2/2

மேல்

உலகில் (5)

கொடிய உலகில் குறுகாமை எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 17/3
நின்ற புகழொடு நீடு வாழ்க இ உலகில்
ஒன்ற உயிர் களிப்ப ஓம்பலால் வென்று அமருள் – புபொவெபாமா:9 54/1,2
கடி படு கொன்றையான் காப்ப நெடிது உலகில்
பூ மலி நாவல் பொழில் அகத்து போய் நின்ற – புபொவெபாமா:9 76/2,3
முன் புறம்-தான் காணும் இ உலகம் இ உலகில்
தம் புறம் கண்டு அறிவார்-தாம் இல்லை அன்பின் – புபொவெபாமா:12 13/1,2
இறை காக்கும் இ உலகில் இல் பிறந்த நல்லாள் – புபொவெபாமா:13 19/3

மேல்

உலகிற்கும் (1)

ஊர்க்கும் உலகிற்கும் ஓர் உயிர்-மன் யார்க்கும் – புபொவெபாமா:4 41/2

மேல்

உலகின் (3)

விட்டிடின் என் வேந்தன் விலையிடின் என் இ உலகின்
இட்டுரையின் எய்துவ எய்திற்றால் ஒட்டாதார் – புபொவெபாமா:4 23/1,2
ஒரு நாள் மடியின் உலகின் மேல் நில்லா – புபொவெபாமா:8 49/3
ஏந்து புகழ் உலகின் இளமை நோக்கான் – புபொவெபாமா:10 12/1

மேல்

உலகினான் (1)

வாள் குரிசில் வான் உலகினான் – புபொவெபாமா:5 14/4

மேல்

உலகினுள் (1)

ஓதம் கரை தவழ் நீர் வேலி உலகினுள்
வேதம் கரைகண்டான் வீற்றிருக்கும் ஏதம் – புபொவெபாமா:8 19/1,2

மேல்

உலகு (3)

அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி – புபொவெபாமா:6 51/2
உலகு அழியும் ஓர்த்து செயின் – புபொவெபாமா:7 9/4
ஒழியாமே ஓம்பும் உலகு – புபொவெபாமா:9 15/4

மேல்

உலகுக்கு (1)

உழுவான் உலகுக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:8 23/4

மேல்

உலந்தது (1)

உடனே உலந்தது உயிர் – புபொவெபாமா:11 19/4

மேல்

உலந்தவன் (1)

அலந்து இனையும் அம் வளை தோளி உலந்தவன்
தாரொடு பொங்கி நிலன் அசைஇ தான் மிசையும் – புபொவெபாமா:11 9/2,3

மேல்

உலந்தனவால் (1)

உடை நாள் உலந்தனவால் ஓத நீர் வேலி – புபொவெபாமா:3 7/3

மேல்

உலவா (1)

உலவா வளம் செய்தான் ஊழி வாழ்க என்று – புபொவெபாமா:8 15/1

மேல்

உலாம் (2)

பீடு உலாம் மன்னர் நடுங்க பெரும் புகை – புபொவெபாமா:3 45/1
வென்று களம் கொண்ட வேல் வேந்தே சென்று உலாம்
ஆழ் கடல் சூழ் வையகத்துள் ஐந்து வென்று ஆறு அகற்றி – புபொவெபாமா:9 74/2,3

மேல்

உலாய் (5)

ஊடு உலாய் வானத்து ஒளி மறைப்ப நாடு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 45/2
ஓடு எரி வேய உடன்று உலாய் பாடி – புபொவெபாமா:6 61/2
ஒன்னார் நடுங்க உலாய் நிமிரின் என்னாம்-கொல் – புபொவெபாமா:7 11/2
வந்து உலாய் துயர் செய்யும் வாடை-அது மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 32/2
உரவு ஒலி முந்நீர் உலாய் நிமிர்ந்து அன்ன – புபொவெபாமா:14 19/1

மேல்

உலாவும் (1)

உலாவும் உழப்பு ஒழிக வேந்தன் கலாவும் – புபொவெபாமா:4 7/2

மேல்

உலைவு (1)

ஊழிதோறூழி தொழப்பட்டு உலைவு_இன்றி – புபொவெபாமா:13 21/1

மேல்

உலைவு_இன்றி (1)

ஊழிதோறூழி தொழப்பட்டு உலைவு_இன்றி
ஆழி சூழ் வையத்து அகம் மலிய வாழி – புபொவெபாமா:13 21/1,2

மேல்

உவகை (3)

உய்த்தன்று உவகை ஒருங்கு – புபொவெபாமா:1 27/4
ஆடு அரிமா_அன்னான் கிடப்ப அகத்து உவகை
ஓடு அரி கண் நீர் பாய் உக – புபொவெபாமா:7 51/3,4
ஓவல் அறியாது உயிர்க்கு உவகை மேவரும் சீர் – புபொவெபாமா:8 7/2

மேல்

உவகைக்கலுழ்ச்சி (1)

சிருங்காரநிலையே உவகைக்கலுழ்ச்சி
தன்னைவேட்டல் தொகைநிலை உளப்பட – புபொவெபாமா:7 1/11,12

மேல்

உவகையுள் (1)

ஊறு இன்றி உவகையுள் வைக உயிர் ஓம்பி – புபொவெபாமா:8 51/1

மேல்

உவந்தன்று (1)

கேள் கண்டு கலுழ்ந்து உவந்தன்று – புபொவெபாமா:7 50/2

மேல்

உவந்து (1)

வந்தார்க்கு உவந்து ஈயும் வாழ்வு – புபொவெபாமா:4 25/4

மேல்

உவப்ப (1)

கணன் ஆர்ந்து உவப்ப கடுங்கண் மறவர் – புபொவெபாமா:10 23/1

மேல்

உவலை (1)

உவலை செய் கூரை ஒடுங்க துவலை செய் – புபொவெபாமா:8 31/2

மேல்

உவன் (2)

உவன் தலை என்னும் உறழ்வு இன்றி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:4 25/1
உவன் இன்று உறு துயரம் உய்யாமை நோக்கி – புபொவெபாமா:6 51/1

மேல்

உவாமதி (1)

உறை ஆர் விசும்பின் உவாமதி போல் – புபொவெபாமா:8 63/1

மேல்

உழக்கி (2)

நா புலவர் சொல்_மாலை நண்ணார் படை உழக்கி
தா புலி ஒப்ப தலைக்கொண்டான் பூ புனையும் – புபொவெபாமா:2 21/1,2
ஒளிறு வாள் வெள்ளம் உழக்கி களிறு எறிந்து – புபொவெபாமா:3 27/2

மேல்

உழந்த (1)

பைம் தொடி மேலுலகம் எய்த படர் உழந்த
மைந்தன் குரிசில் மழை வள்ளல் எந்தை – புபொவெபாமா:11 7/1,2

மேல்

உழந்தன்று (1)

பருவம் மயங்கி படர் உழந்தன்று – புபொவெபாமா:17 12/2

மேல்

உழப்ப (1)

இன்று இ படரோடு யான் உழப்ப ஐங்கணையான் – புபொவெபாமா:17 5/1

மேல்

உழப்பு (1)

உலாவும் உழப்பு ஒழிக வேந்தன் கலாவும் – புபொவெபாமா:4 7/2

மேல்

உழபுலவஞ்சி (1)

உழபுலவஞ்சி மழபுலவஞ்சி – புபொவெபாமா:3 1/7

மேல்

உழலும் (1)

உழலும் உலகத்து உயிர் – புபொவெபாமா:11 31/4

மேல்

உழலையும் (1)

உழலையும் பாய்ந்து இறுத்து ஓடாது தான் தன் – புபொவெபாமா:18 9/3

மேல்

உழவர் (2)

வில் ஏர் உழவர் வேற்று புலம் உன்னி – புபொவெபாமா:1 12/1
வில் ஏர் உழவர் விடர் ஓங்கும் மா மலை – புபொவெபாமா:17 3/3

மேல்

உழவன் (2)

பைம் கண் பணை தாள் பகட்டு உழவன் நல்கலான் – புபொவெபாமா:8 11/3
நீள் நெறி உழவன் நிலன் உழு வென்றியும் – புபொவெபாமா:18 1/6

மேல்

உழவனாக (1)

உழவனாக உரை மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:8 10/2

மேல்

உழவனை (1)

தண்பணை வயல் உழவனை
தெண்கிணைவன் திருந்து புகழ் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:8 64/1,2

மேல்

உழறா (1)

உழறா மயங்கி உறழினும் என்றும் – புபொவெபாமா:8 27/3

மேல்

உழிஞை (7)

உழிஞை ஓங்கிய குடைநாள்கோளே – புபொவெபாமா:6 1/1
உழிஞை என்மனார் உணர்ந்திசினோரே – புபொவெபாமா:6 1/16
முடி மிசை உழிஞை சூடி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:6 2/1
உழிஞை முடி புனைந்து ஒன்னா போர் மன்னர் – புபொவெபாமா:6 3/1
பொன் புனை உழிஞை சூடி மறி அருந்தும் – புபொவெபாமா:6 8/1
மா கொள் உழிஞை மலைந்து – புபொவெபாமா:6 17/4
உட்கொடை உழிஞை நொச்சி தும்பை என்று – புபொவெபாமா:19 1/2

மேல்

உழிஞையொடு (1)

காந்தள் புறத்திறை ஆர்எயில் உழிஞையொடு
தோல்உழிஞை குற்றுழிஞைய்யே – புபொவெபாமா:6 1/5,6

மேல்

உழு (1)

நீள் நெறி உழவன் நிலன் உழு வென்றியும் – புபொவெபாமா:18 1/6

மேல்

உழுததன் (1)

கழுதை ஏர் கை ஒளிர் வேல் கோலா உழுததன் பின் – புபொவெபாமா:6 53/2

மேல்

உழுது (1)

உழுது பயன் கொண்டு ஒலி நிரை ஓம்பி – புபொவெபாமா:8 21/1

மேல்

உழுதுவித்திடுதல் (1)

வேற்றுப்படைவரவே உழுதுவித்திடுதல்
வாள்மண்ணுநிலையே மண்ணுமங்கலமே – புபொவெபாமா:6 1/11,12

மேல்

உழுவான் (1)

உழுவான் உலகுக்கு உயிர் – புபொவெபாமா:8 23/4

மேல்

உழுவித்து (1)

எண்ணார் பல் எயில் கழுதை ஏர் உழுவித்து
உண்ணா வரகொடு கொள் வித்தன்று – புபொவெபாமா:6 52/1,2

மேல்

உழை (2)

ஊர்ந்து நம் கேள்வர் உழை வந்தார் சார்ந்து – புபொவெபாமா:13 7/2
புல்லும் பொறி இலேன் உழை
நில்லாது ஓடும் என் நிறை_இல் நெஞ்சே – புபொவெபாமா:14 15/3,4

மேல்

உழையீர் (1)

பெரு நல்லான் உழையீர் ஆக என – புபொவெபாமா:9 59/1

மேல்

உள் (6)

தலை கொடு வந்தான் உள் மலிய – புபொவெபாமா:4 24/1
உள் படாம் போதல் உறும் – புபொவெபாமா:8 69/4
வேல் வேந்தன் உள் மகிழ – புபொவெபாமா:9 46/1
வேந்தன் உள் மகிழ வெல் புகழ் அறைந்தோர்க்கு – புபொவெபாமா:9 52/1
உள் நலம் கூட்டுண்டான் ஊர் – புபொவெபாமா:9 98/4
உணராள் என்னை என உள் கொண்டன்று – புபொவெபாமா:14 8/2

மேல்

உள்ளத்து (1)

உள்ளத்து அவலம் பெருக ஒளி வேலோய் – புபொவெபாமா:17 9/1

மேல்

உள்ளம் (1)

உள்ளம் உருக ஒளி வளையும் கை நில்லா – புபொவெபாமா:15 7/1

மேல்

உள்ளமொடு (2)

பரிவு அகல் உள்ளமொடு பால் வாழ்ந்தின்று – புபொவெபாமா:13 14/2
பருவரல் உள்ளமொடு பகல் முனிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 14/2

மேல்

உள்ளா (1)

உள்ளா மைந்தர் உயிர்ப்பலி கொடுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 60/2

மேல்

உள்ளாத (1)

வெள் வளை நெகிழவும் எம் உள்ளாத
கள்வனை காணாது இ ஊர் என கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:17 18/1,2

மேல்

உள்ளான் (2)

கூதிர் நலியவும் உள்ளான் கொடி தேரான் – புபொவெபாமா:8 31/3
ஒள் வளை ஓடவும் உள்ளான் மறைந்து உறையும் – புபொவெபாமா:17 19/3

மேல்

உள்ளான்-கொல் (1)

ஓடை மழ களிற்றான் உள்ளான்-கொல் கோடல் – புபொவெபாமா:8 33/2

மேல்

உள்ளி (2)

மயக்கு அரிய உண்கண் மடந்தை தோள் உள்ளி
இயக்கு_அரும் சோலை இரா – புபொவெபாமா:16 37/3,4
பெரும் பணை மென் தோள் பிரிந்தார் எம் உள்ளி
வரும் பருவம் அன்று-கொல் ஆம்-கொல் சுரும்பு இமிரும் – புபொவெபாமா:17 13/1,2

மேல்

உள (1)

சொல்லும் பல உள சொன்ன பின் வெல்லும் – புபொவெபாமா:18 10/2

மேல்

உள-கொல் (1)

உதிரா மதிலும் உள-கொல் அதிருமால் – புபொவெபாமா:6 9/2

மேல்

உளப்பட்ட (1)

உளப்பட்ட வாய் எல்லாம் ஒள் வாள் கவர – புபொவெபாமா:2 13/3

மேல்

உளப்பட (11)

கொற்றவைநிலையே வெறியாட்டு உளப்பட
எட்டிரண்டு ஏனை நான்கொடு தொகைஇ – புபொவெபாமா:1 1/7,8
முனைகடிமுன்னிருப்பு உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:4 1/11
அடிப்படஇருத்தல் தொகைநிலை உளப்பட
இழும் என் சீர்த்தி இருபத்தொன்பதும் – புபொவெபாமா:6 1/14,15
தன்னைவேட்டல் தொகைநிலை உளப்பட
நன் பொருள் தெரிந்தோர் நாலிருமூன்றும் – புபொவெபாமா:7 1/12,13
அருளோடுநீங்கல் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:8 1/17
புறநிலைவாழ்த்தும் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:9 1/20
கையறுநிலை உளப்பட பதினொன்றும் – புபொவெபாமா:11 1/6
முதுகாஞ்சிய்யொடு காடுவாழ்த்து உளப்பட
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/4,5
ஒன்பதிற்று இரட்டியோடு ஒன்றும் உளப்பட
பெண்பால் கூற்று பெருந்திணை பால – புபொவெபாமா:16 1/11,12
குற்றிசை ஏனை குறுங்கலி உளப்பட
ஒத்த பண்பின் ஒன்று தலைஇட்ட – புபொவெபாமா:17 1/12,13
உடையன பிறவும் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:18 1/12

மேல்

உளம் (4)

உளம் புகல ஓம்பல் உறும் – புபொவெபாமா:4 33/4
உளம் கிழித்த வேல் பறித்து ஓச்சின்று – புபொவெபாமா:7 32/2
உளம் புகல மற வேந்தன் – புபொவெபாமா:8 52/1
ஊடிய ஊடல் அகல உளம் நெகிழ்ந்து – புபொவெபாமா:9 102/1

மேல்

உளமை (1)

உளமை உணராது ஒடுங்கி வளமை – புபொவெபாமா:12 11/2

மேல்

உளர் (1)

உட்குவர தாக்கி உளர் செரு புரிந்தன்று – புபொவெபாமா:2 8/2

மேல்

உளர்ந்தார் (1)

உளர்ந்தார் நிரை பெயர்வும் உண்டு – புபொவெபாமா:2 5/4

மேல்

உளர (1)

ஊதை உளர ஒசிந்து மணம் கமழும் – புபொவெபாமா:13 3/1

மேல்

உளரும் (1)

ஈண்டி எருவை இறகு உளரும் வெம் களத்து – புபொவெபாமா:9 39/1

மேல்

உளன் (1)

ஒருதனியே நின்றான் உளன் – புபொவெபாமா:2 15/4

மேல்

உளான் (2)

பகை மெலிய பாசறை உளான் – புபொவெபாமா:3 43/4
பகையொடு பாசறை_உளான் – புபொவெபாமா:8 33/4

மேல்

உளை (6)

கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள – புபொவெபாமா:3 21/1
கொய் உளை_மா கொல் களிறு பண் விடுக வையகத்து – புபொவெபாமா:6 5/2
ஆர் கழல் மன்னன் அலங்கு உளை_மா வெம் சிலை – புபொவெபாமா:7 15/3
வயங்கு உளை_மான் தென்னன் வரை அகலம் தோய – புபொவெபாமா:9 92/1
புனையும் பொலம் படை பொங்கு உளை_மான் திண் தேர் – புபொவெபாமா:13 5/1
கந்து மறமும் கறங்கு உளை_மா முந்து உற – புபொவெபாமா:18 14/2

மேல்

உளை_மா (4)

கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள – புபொவெபாமா:3 21/1
கொய் உளை_மா கொல் களிறு பண் விடுக வையகத்து – புபொவெபாமா:6 5/2
ஆர் கழல் மன்னன் அலங்கு உளை_மா வெம் சிலை – புபொவெபாமா:7 15/3
கந்து மறமும் கறங்கு உளை_மா முந்து உற – புபொவெபாமா:18 14/2

மேல்

உளை_மான் (2)

வயங்கு உளை_மான் தென்னன் வரை அகலம் தோய – புபொவெபாமா:9 92/1
புனையும் பொலம் படை பொங்கு உளை_மான் திண் தேர் – புபொவெபாமா:13 5/1

மேல்

உளைத்தவர் (1)

உளைத்தவர் கூறும் உரை எல்லாம் நிற்க – புபொவெபாமா:17 29/1

மேல்

உற (4)

முது குடி மறவர் முன் உற சூழ – புபொவெபாமா:4 16/1
புறத்தன போர் எழில் திண் தோள் உற தழீஇ – புபொவெபாமா:5 14/2
குல முதலை கொண்டு ஒளித்தல் அன்றி நிலம் உற
புல்லிய பல் கிளை பூசல் பரியுமோ – புபொவெபாமா:11 13/2,3
கந்து மறமும் கறங்கு உளை_மா முந்து உற
மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் – புபொவெபாமா:18 14/2,3

மேல்

உறழ் (2)

எழு உறழ் திணி தோள் வேந்தன் வெல் தேர் – புபொவெபாமா:7 34/1
முழவு உறழ் திணி_தோளானை – புபொவெபாமா:8 10/1

மேல்

உறழ்வு (1)

உவன் தலை என்னும் உறழ்வு இன்றி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:4 25/1

மேல்

உறழினும் (1)

உழறா மயங்கி உறழினும் என்றும் – புபொவெபாமா:8 27/3

மேல்

உறு (8)

களி உறு காமம் கலந்து – புபொவெபாமா:6 43/4
உவன் இன்று உறு துயரம் உய்யாமை நோக்கி – புபொவெபாமா:6 51/1
உறு சுடர் வாளோடு ஒருகால் விலங்கின் – புபொவெபாமா:7 17/1
உன்னம் சேர்த்தி உறு புகழ் மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:10 8/2
உறு துயர் அவலத்து உயலோ அரிதே – புபொவெபாமா:15 7/4
ஒன்றார் கூறும் உறு பழி நாணி – புபொவெபாமா:15 8/1
உறு வரை மார்பன் ஒள் இணர் நறும் தார் – புபொவெபாமா:16 22/1
ஊழி மாலை உறு துயர் நோக்கி – புபொவெபாமா:17 6/1

மேல்

உறும் (4)

உயிர் வழங்கும் வாழ்க்கை உறும் – புபொவெபாமா:2 27/4
உளம் புகல ஓம்பல் உறும் – புபொவெபாமா:4 33/4
உள் படாம் போதல் உறும் – புபொவெபாமா:8 69/4
உய போகல் எண்ணின் உறும் – புபொவெபாமா:12 11/4

மேல்

உறை (2)

உறை ஆர் விசும்பின் உவாமதி போல் – புபொவெபாமா:8 63/1
அறியேன் அடி உறை ஆய்_இழையால் பெற்றேன் – புபொவெபாமா:17 33/3

மேல்

உறைக (1)

அம் கண் விசும்பின் அகத்து உறைக செம் கண் – புபொவெபாமா:13 15/2

மேல்

உறைகழி (1)

ஓடு அரி கண்ணாய் உறைகழி வாள் மின்னிற்றால் – புபொவெபாமா:9 92/3

மேல்

உறைகழித்து (1)

ஏந்து வாள் தானை இரிய உறைகழித்து
போந்து வாள் மின்னும் பொரு சமத்து வேந்தர் – புபொவெபாமா:8 53/1,2

மேல்

உறைகழியா (2)

பூ வாள் உறைகழியா போர்க்களத்துள் ஓவான் – புபொவெபாமா:2 17/2
போர் தாங்கி மின்னும் புல வாள் உறைகழியா
தார் தாங்கி வீழ்ந்தான் தலை – புபொவெபாமா:4 23/3,4

மேல்

உறைகழியான் (1)

ஓரான் உறைகழியான் ஒள் வாளும் தேரார்க்கும் – புபொவெபாமா:7 45/2

மேல்

உறைந்தமை (1)

மற்று அவர் சேரியில் மைந்தன் உறைந்தமை
இற்று என விறலி எடுத்துரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 32/1,2

மேல்

உறையும் (4)

மனையகத்து உறையும் மைந்தன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 6/2
பொய்_இல் புலவர் புரிந்து உறையும் மேலுலகம் – புபொவெபாமா:12 9/1
ஒள் வளை ஓடவும் உள்ளான் மறைந்து உறையும்
கள்வனை காணாது இ ஊர் – புபொவெபாமா:17 19/3,4
வண்டு உறையும் கூந்தல் வடி கண்ணாள் பாடினாள் – புபொவெபாமா:18 19/1

மேல்

உறையே (1)

உறையே பொழிதலும் ஓவா நிறையை – புபொவெபாமா:16 19/2

மேல்

உன்னநிலையே (1)

உன்னநிலையே ஏழகநிலையே – புபொவெபாமா:10 1/2

மேல்

உன்னம் (2)

உன்னம் சேர்த்தி உறு புகழ் மலிந்தன்று – புபொவெபாமா:10 8/2
கோடு எலாம் உன்னம் குழை – புபொவெபாமா:10 9/4

மேல்

உன்னி (1)

வில் ஏர் உழவர் வேற்று புலம் உன்னி
கல் ஏர் கானம் கடந்து சென்றன்று – புபொவெபாமா:1 12/1,2

மேல்

உன்னை (1)

யானை தொடரும் கொடி போல யான் உன்னை
தானை தொடரவும் போதியோ மானை – புபொவெபாமா:16 37/1,2

மேல்