இ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 20
இகல் 29
இகலி 1
இகலின் 1
இகலே 1
இகவாமை 1
இகழ் 1
இகழ்தல் 1
இகழ்வார் 1
இகழான் 1
இங்குலிகம் 1
இசை 10
இசைந்து 1
இசைப்ப 1
இசையா 1
இஞ்சியின் 1
இட்டார் 1
இட்டு 2
இட்டுரையின் 1
இடங்கழி 1
இடத்தவர்க்கு 1
இடத்தார் 1
இடத்து 4
இடந்த 1
இடந்து 1
இடம் 6
இடம்படு 1
இடர் 5
இடரினும் 1
இடன் 3
இடனாட 1
இடனும் 1
இடி 2
இடு 1
இடும்பையுள் 1
இடை 8
இடைநின்ற 1
இடையின்றி 1
இடையூறு 1
இணர் 6
இணைந்த 1
இதழ் 3
இதழி 1
இது 2
இமிர் 1
இமிர 1
இமிரும் 4
இமிழ் 4
இமிழும் 1
இமைக்கும் 3
இமைபொருந்தா 1
இமையா 1
இமையாய் 1
இமையோரும் 1
இமையோருழை 1
இயக்கம் 1
இயக்கி 1
இயக்கிய 1
இயக்கு 2
இயக்கு_அரும் 1
இயங்க 1
இயங்கா 1
இயங்கு 1
இயங்கும் 1
இயம் 1
இயம்ப 5
இயம்பும் 1
இயல் 6
இயல்பு 9
இயல்பும் 1
இயல்பே 1
இயல்போ 1
இயலும் 6
இயலை 1
இயவர் 1
இயன்மொழிவாழ்த்தே 1
இர 1
இரக்கமொடு 1
இரங்க 2
இரங்கல் 1
இரங்காய் 1
இரங்கி 1
இரங்கின்று 4
இரங்கினும் 2
இரங்கும் 1
இரட்டி 1
இரட்டித்திட்டு 1
இரட்டியோடு 1
இரண்டு 1
இரண்டும் 2
இரந்தவர்க்கு 1
இரந்தன்று 1
இரப்பல் 1
இரவலன் 2
இரவாமல் 1
இரவு 2
இரவுத்தலைச்சேரல் 1
இரவுநீடுபருவரல் 1
இரவும் 2
இரவே 1
இரா 1
இரிந்து 2
இரிய 12
இரு 12
இரு_நால் 2
இரு_மூன்றும் 1
இருத்த 1
இருந்த 6
இருந்தன்று 2
இருந்தான் 1
இருந்தும் 2
இருபத்திரண்டும் 1
இருபத்தொன்பதும் 1
இருபத்தொன்றும் 1
இருபிறப்பு 1
இரும் 5
இருவரும் 1
இருவரும்தபுநிலை 1
இருவி 1
இருள் 13
இருள்-கண் 2
இருள்-வாய் 1
இருளாம் 1
இருளிடை 1
இருளொடு 1
இரை 1
இல் 21
இல்லவை 1
இல்லவைநகுதல் 1
இல்லா 3
இல்லாத 1
இல்லாள்முல்லையொடு 1
இல்லும் 2
இல்லை 7
இல்லையால் 1
இல 1
இலகு 1
இலங்கு 9
இலங்கு_இழை 1
இலம் 1
இலர் 1
இலா 2
இலார் 2
இலேன் 1
இலை 8
இவர் 4
இவர்க்கு 1
இவர்ந்தன்று 1
இவர்ந்து 1
இவரும் 1
இவள் 3
இவளொடு 1
இவன் 6
இவனால் 1
இவை 2
இழந்த 6
இழந்தனென் 1
இழாய் 1
இழிந்த 1
இழிந்தன்று 1
இழிந்தார் 1
இழிபு 1
இழியும் 1
இழிவு 1
இழுது 1
இழும் 2
இழை 14
இழைக்கு 1
இழையாய் 1
இழையால் 1
இழையாள் 1
இழையோர் 1
இள 2
இளமை 2
இளமையும் 1
இளி 1
இளிவரவும் 1
இளையர் 1
இளையன் 1
இளையும் 2
இற்கொண்டுபுகுதல் 1
இற்று 1
இற 1
இறகு 1
இறந்தன்று 1
இறந்தன 1
இறந்து 2
இறப்ப 1
இறவாமுன் 1
இறாமுன் 1
இறுக 1
இறுத்த 5
இறுத்தன்று 4
இறுத்தான் 2
இறுத்து 1
இறுதும் 1
இறுப்ப 1
இறும் 1
இறுமுறையால் 1
இறுவரை 1
இறை 6
இறைஞ்சி 1
இறையே 1
இறைவர் 1
இறைவன் 7
இன் 4
இன்புற்று 1
இன்புற 1
இன்றி 22
இன்றியும் 1
இன்று 21
இன்றொடு 1
இன்னது 2
இன்னம் 1
இன்னர் 1
இன்னவை 1
இன்னள் 1
இன்னன் 1
இன்னா 1
இன்னாது 1
இன்னும் 2
இன்னே 1
இன்னோர் 1
இன 2
இனத்தால் 1
இனத்து 1
இனம் 8
இனி 9
இனிது 3
இனைய 1
இனையும் 1

இ (20)

வீடு உணர்ந்தோர்க்கும் வியப்பு ஆமால் இ நின்ற – புபொவெபாமா:3 39/1
அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ
பெரு வரை சீறுர் கருதி செரு வெய்யோன் – புபொவெபாமா:4 3/1,2
விட்டிடின் என் வேந்தன் விலையிடின் என் இ உலகின் – புபொவெபாமா:4 23/1
பண் போல் கிளவி இ பல்_வளையாள் வாள் முகத்த – புபொவெபாமா:4 49/3
மருங்கு எண்ணி வந்தார் மழ களிற்றின் கோடு இ
கரும்_கண்ணி வெண் கட்டில் கால் – புபொவெபாமா:5 18/3,4
இடி ஆர் பணை துவைப்ப இ மதிலுள் வேட்டான் – புபொவெபாமா:6 55/3
இ மூவுலகில் இருள் கடியும் ஆய் கதிர் போல் – புபொவெபாமா:8 27/1
விண் இ உலகம் விளைக்கும் விளைவு எல்லாம் – புபொவெபாமா:8 41/3
நின்ற புகழொடு நீடு வாழ்க இ உலகில் – புபொவெபாமா:9 54/1
முன் புறம்-தான் காணும் இ உலகம் இ உலகில் – புபொவெபாமா:12 13/1
முன் புறம்-தான் காணும் இ உலகம் இ உலகில் – புபொவெபாமா:12 13/1
இறை காக்கும் இ உலகில் இல் பிறந்த நல்லாள் – புபொவெபாமா:13 19/3
வெளிப்படஇரத்தல் என இ ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:14 1/4
கொம்மை வரி முலை கோங்கு அரும்ப இ மலை – புபொவெபாமா:14 13/2
படரினும் பெரிதால் பாவி இ பகலே – புபொவெபாமா:15 15/4
இன்று இ படரோடு யான் உழப்ப ஐங்கணையான் – புபொவெபாமா:17 5/1
கள்வனை காணாது இ ஊர் என கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:17 18/2
கள்வனை காணாது இ ஊர் – புபொவெபாமா:17 19/4
இ திறம் ஏழும் புறம் என மொழிப – புபொவெபாமா:19 1/3
கைக்கிளை பெருந்திணை ஆம் இ இரண்டும் – புபொவெபாமா:19 1/6

மேல்

இகல் (29)

சென்று இகல் முனை ஆ தந்தன்று – புபொவெபாமா:1 3/2
இனம் போக்கி நின்றார் இகல் வாட்டி வேந்தன் – புபொவெபாமா:2 11/3
இன வேங்கை அன்ன இகல் வெய்யோர் காவல் – புபொவெபாமா:4 7/3
இலை பொலி தார் இகல் வேந்தன் – புபொவெபாமா:4 28/1
ஏயினார் ஏய இகல் மறவர் ஆயினார் – புபொவெபாமா:5 5/2
எயில் படைஞர் இகல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:5 11/2
இழிபு உடன்று இகல் பெருக – புபொவெபாமா:5 15/1
எரி செய் இகல் அரணம் கொள்மார் புரிசை – புபொவெபாமா:5 16/2
ஒருதான் ஆகி இகல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 26/2
ஏவல் இகழ் மறவர் வீய இகல் கடந்து – புபொவெபாமா:6 49/1
இருந்தான் இகல் மறவர் ஏறு – புபொவெபாமா:6 63/4
எ மதிலின் இகல் வேந்தரும் – புபொவெபாமா:6 64/1
ஏவல் எதிராது இகல் புரிந்த காவலர் – புபொவெபாமா:6 65/2
எறி படையான் இகல் அமருள் – புபொவெபாமா:7 14/1
இரு வேந்தரும் இகல் அவிந்தன்று – புபொவெபாமா:7 24/2
இரு படையும் நீங்கா இகல் – புபொவெபாமா:7 25/4
எம் கணவன் எம் கணவன் என்பார் இகல் வாட – புபொவெபாமா:7 49/1
இலை புனை வாகை சூடி இகல் மலைந்து – புபொவெபாமா:8 2/1
இகல் வேந்தன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 6/2
கான் மலியும் நறும் தெரியல் கழல் வேந்தர் இகல் அவிக்கும் – புபொவெபாமா:8 36/1
இடி முரச தானை இகல் இரிய எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 29/3
இகல் அடு தோள் எறி வேல் மன்னன் – புபொவெபாமா:9 44/1
எண்ணார் அவிந்தார் இகல் – புபொவெபாமா:9 47/4
இகல் இடன் இன்றி எறி முந்நீர் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:9 64/3
ஈடு எலாம் தாங்கி இகல் அவிந்தார் நீயும் நின் – புபொவெபாமா:10 9/3
எண்ணின் இகல் புரிந்தோர் எய்யாதது இல் போலும் – புபொவெபாமா:11 15/1
இல் என்றல் தேற்றா இகல் வெய்யோன் விண் படர – புபொவெபாமா:11 29/3
இகல் இன்று இளிவரவும் இன்று – புபொவெபாமா:12 9/4
இகல் புரி ஏறொடு கோழியும் எதிர்வன் – புபொவெபாமா:18 1/7

மேல்

இகலி (1)

எறிந்து இலகு ஒள் வாள் இயக்கம் அறிந்து இகலி
பின்பகலே அன்றியும் பேணார் அகநாட்டு – புபொவெபாமா:3 9/2,3

மேல்

இகலின் (1)

இழுது ஆர் வேல் தானை இகலின் பழுது ஆம் – புபொவெபாமா:7 7/2

மேல்

இகலே (1)

இகலே துணையா எரி தவழ சீறி – புபொவெபாமா:1 19/1

மேல்

இகவாமை (1)

வரம்பு இகவாமை சுரம் காத்தன்று – புபொவெபாமா:4 6/2

மேல்

இகழ் (1)

ஏவல் இகழ் மறவர் வீய இகல் கடந்து – புபொவெபாமா:6 49/1

மேல்

இகழ்தல் (1)

இகழ்தல் ஓம்பு என எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 24/2

மேல்

இகழ்வார் (1)

திகழ் ஒளிய மா விசும்பு சேர இகழ்வார் முன் – புபொவெபாமா:11 27/2

மேல்

இகழான் (1)

எம் சொல் எதிர்கொண்டு இகழான் வழிநிற்பின் – புபொவெபாமா:9 64/1

மேல்

இங்குலிகம் (1)

இங்குலிகம் சேரும் வரை ஏய்க்கும் பைம் கண் – புபொவெபாமா:2 11/2

மேல்

இசை (10)

நல் குலத்துள் தோன்றிய நல் இசை யாழ் தொல் புலவீர் – புபொவெபாமா:2 21/3
பல் இசை வென்றி படை கடலான் சென்று இறுப்ப – புபொவெபாமா:3 51/3
நல் இசை கொண்டு அடையார் நாடு – புபொவெபாமா:3 51/4
எய்தாரும் எய்தி இசை நுவலும் சீர்த்தியனே – புபொவெபாமா:6 3/3
நல் இசை மு செம் தீ நான்மறையோன் செல்லவும் – புபொவெபாமா:8 37/2
நாட்டிய வாய்மொழி நா புலவர் நல் இசை
ஈட்டிய சொல்லான் இவன் என்று காட்டிய – புபொவெபாமா:9 5/1,2
வாயிலோய் வாயில் இசை – புபொவெபாமா:9 5/4
எல்லை நீர் ஞாலத்து இசை விளங்க தொல்லை – புபொவெபாமா:9 13/2
இன் தொடை நல் இசை யாழ்ப்பாண எம்மை போல் – புபொவெபாமா:9 56/1
சீர் மிகு நல் இசை பாடி செலவு அயர்தும் – புபொவெபாமா:18 2/1

மேல்

இசைந்து (1)

இல் கொண்டு புக்கார் இசைந்து – புபொவெபாமா:10 29/4

மேல்

இசைப்ப (1)

கோடும் வயிரும் இசைப்ப குழு மிளை – புபொவெபாமா:6 61/1

மேல்

இசையா (1)

இன்னா சொகினம் இசையா விரிச்சியும் – புபொவெபாமா:11 25/1

மேல்

இஞ்சியின் (1)

இடு சூட்டு இஞ்சியின் ஏணி சாத்தின்று – புபொவெபாமா:6 36/2

மேல்

இட்டார் (1)

அடுகம் அடிசில் என அ மதிலுள் இட்டார்
தொடு கழலார் மூழை துடுப்பு – புபொவெபாமா:6 47/3,4

மேல்

இட்டு (2)

மண்டும் எரியுள் மரம் தடிந்து இட்டு அற்றா – புபொவெபாமா:1 5/1
இட்டு கொடுத்தல் இயல்பு – புபொவெபாமா:1 37/4

மேல்

இட்டுரையின் (1)

இட்டுரையின் எய்துவ எய்திற்றால் ஒட்டாதார் – புபொவெபாமா:4 23/2

மேல்

இடங்கழி (1)

இடங்கழி மால் மாலை எல்லை தடம் பெரும் கண் – புபொவெபாமா:16 11/2

மேல்

இடத்தவர்க்கு (1)

ஐயனாரிதன் அகல் இடத்தவர்க்கு
மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/9,10

மேல்

இடத்தார் (1)

விண்ணார் மகிழ்ந்தார் வியல் இடத்தார் ஏத்தினார் – புபொவெபாமா:9 47/3

மேல்

இடத்து (4)

அளந்த திறையார் அகல் இடத்து மன்னர் – புபொவெபாமா:9 19/1
ஆயாது அறிவு அயர்ந்து அல்லாந்து அகல் இடத்து
மாயா நிதியம் மனை செறீஇ ஈயாது – புபொவெபாமா:12 5/1,2
வியப்பு ஓவல்_இல்லா வியல் இடத்து வெஃகாது – புபொவெபாமா:12 11/3
ஆகும் மற்று இவள் அகல் இடத்து அணங்கே – புபொவெபாமா:14 7/4

மேல்

இடந்த (1)

ஒட்டார் படை இடந்த ஆறா புண் ஏந்து அகலம் – புபொவெபாமா:4 37/3

மேல்

இடந்து (1)

எயிற்று படையால் இடந்து – புபொவெபாமா:6 27/4

மேல்

இடம் (6)

இரும் புலி சேர்ந்த இடம் – புபொவெபாமா:3 39/4
இடம் கெட சென்று இருத்த பின்னும் நுடங்கு எரி போல் – புபொவெபாமா:3 49/2
வியல் இடம் மருள விண்_படர்ந்தோன் – புபொவெபாமா:4 40/1
அகல் இடம் அங்கை அகத்து – புபொவெபாமா:9 64/4
வேந்தன் மாய்ந்து என வியல் இடம் புலம்பினும் – புபொவெபாமா:11 14/1
இருளொடு வைகாது இடம் படு ஞாலத்து – புபொவெபாமா:12 7/3

மேல்

இடம்படு (1)

இடம்படு ஞாலத்து இயல்போ கொடிதே – புபொவெபாமா:11 11/1

மேல்

இடர் (5)

எங்கட்கு அடையா இடர் – புபொவெபாமா:8 11/4
இன்று போம் எங்கட்கு இடர் – புபொவெபாமா:8 65/4
எண்ணின் இடர் எட்டும் இன்றி வயல் செந்நெல் – புபொவெபாமா:9 35/1
என்-கடை நீங்கிற்று இடர் – புபொவெபாமா:9 37/4
இருள் ஈயும் ஞாலத்து இடர் எல்லாம் நீங்க – புபொவெபாமா:9 84/3

மேல்

இடரினும் (1)

இடரினும் பெரிதால் எவ்வம் – புபொவெபாமா:15 15/3

மேல்

இடன் (3)

கூற்று இனத்து அன்னார் கொடு வில் இடன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:1 13/1
எழுது எழில் மாடத்து இடன் எல்லாம் நூறி – புபொவெபாமா:6 53/1
இகல் இடன் இன்றி எறி முந்நீர் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:9 64/3

மேல்

இடனாட (1)

வைத்த எயிற்றியர் வாள் கண் இடனாட
உய்த்தன்று உவகை ஒருங்கு – புபொவெபாமா:1 27/3,4

மேல்

இடனும் (1)

பலி பெறு நல் நகரும் பள்ளி இடனும்
ஒலி கெழு நான்மறையோர் இல்லும் நலிவு ஒரீஇ – புபொவெபாமா:3 19/1,2

மேல்

இடி (2)

இடி ஆர் பணை துவைப்ப இ மதிலுள் வேட்டான் – புபொவெபாமா:6 55/3
இடி முரச தானை இகல் இரிய எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 29/3

மேல்

இடு (1)

இடு சூட்டு இஞ்சியின் ஏணி சாத்தின்று – புபொவெபாமா:6 36/2

மேல்

இடும்பையுள் (1)

இடும்பையுள் வைகிற்று இருந்த கடும்பொடு – புபொவெபாமா:10 27/2

மேல்

இடை (8)

நுண் இடை பேர் அல்குலார் – புபொவெபாமா:7 49/4
இல் பிறப்பும் நாணும் இடை ஒழிய நல் போர் – புபொவெபாமா:7 55/2
வணங்கு இடை தானே வரும் – புபொவெபாமா:7 55/4
எதிர் வழங்கு கொண்மூ இடை போழ்ந்த சுற்று – புபொவெபாமா:8 57/3
கானம் நீள் இடை கல் கண்டன்று – புபொவெபாமா:10 16/2
மூது அரில் நிவந்த முது கழை ஆர் இடை
காதலி இழந்த கணவன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 4/1,2
ஈர் உயிர் என்பர் இடை தெரியார் போரில் – புபொவெபாமா:11 19/2
கோதை தாரும் இடை குழைய மாதர் – புபொவெபாமா:16 25/2

மேல்

இடைநின்ற (1)

இடைநின்ற ஊர் அலர் தூற்ற புடை நின்ற – புபொவெபாமா:15 3/2

மேல்

இடையின்றி (1)

எய்த்தல் அறியாது இடையின்றி வைத்த – புபொவெபாமா:13 13/2

மேல்

இடையூறு (1)

இடையூறு நீங்குவது எல்லாம் புடையூறும் – புபொவெபாமா:0 1/2

மேல்

இணர் (6)

கொய்யா குறிஞ்சி பல பாடி மொய் இணர்
பூ பெய் தெரியல் நெடுந்தகை புண் யாம் காப்ப – புபொவெபாமா:4 39/2,3
இயங்கு அரணம் மூன்றும் எரித்தான் தயங்கு இணர்
பூ கொள் இதழி புரி செம் சடையானும் – புபொவெபாமா:6 17/2,3
ஏத்தல் சால் வேம்பின் இணர் – புபொவெபாமா:10 5/4
இணர் ஆர் கோதை என் நெஞ்சத்து இருந்தும் – புபொவெபாமா:14 8/1
இணர் ஆர் நறும் கோதை எல் வளையாள் கூட்டம் – புபொவெபாமா:14 17/1
உறு வரை மார்பன் ஒள் இணர் நறும் தார் – புபொவெபாமா:16 22/1

மேல்

இணைந்த (1)

குவைஇ இணைந்த குவி முலை ஆகம் – புபொவெபாமா:13 3/3

மேல்

இதழ் (3)

பல் இதழ் மழை கண் பாலகன் மாய்ந்து என – புபொவெபாமா:11 12/1
போகு இதழ் உண்கணும் இமைக்கும் – புபொவெபாமா:14 7/3
முற்றா முலையர் முயங்க இதழ் குழைந்த – புபொவெபாமா:16 15/1

மேல்

இதழி (1)

பூ கொள் இதழி புரி செம் சடையானும் – புபொவெபாமா:6 17/3

மேல்

இது (2)

சிறந்தது இது என செஞ்சோறு வாய்ப்ப – புபொவெபாமா:8 61/1
எண்ணிய பரிசில் இது என உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 10/2

மேல்

இமிர் (1)

புடை தேன் இமிர் கண்ணி பூம் கண் புதல்வர் – புபொவெபாமா:3 17/3

மேல்

இமிர (1)

பெய் தாமம் சுரும்பு இமிர பெரும் புலவர் புகழ் பாட – புபொவெபாமா:3 6/1

மேல்

இமிரும் (4)

ஆள் திரிய வண்டு இமிரும் செம்மல் அடையார் நாட்டு – புபொவெபாமா:3 29/3
மானமே நெய்யா மறம் விறகா தேன் இமிரும்
கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோன் வாள் அமர் – புபொவெபாமா:7 53/2,3
தாதொடு வண்டு இமிரும் தாம வரை மார்ப – புபொவெபாமா:17 7/3
வரும் பருவம் அன்று-கொல் ஆம்-கொல் சுரும்பு இமிரும்
பூ மலி கொன்றை புறவு எல்லாம் பொன் மலரும் – புபொவெபாமா:17 13/2,3

மேல்

இமிழ் (4)

படு கழல் இமிழ் துடி பண்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 40/2
இமிழ் முழவம் யாழோடு இயம்ப கவிழ் மணிய – புபொவெபாமா:3 37/2
விரும்பி மகிழ்தல் வியப்போ சுரும்பு இமிழ் தார் – புபொவெபாமா:9 49/2
பல்லவர்க்கு இரங்கும் பாடு இமிழ் நெய்தல் – புபொவெபாமா:12 12/1

மேல்

இமிழும் (1)

தொட்டு இமிழும் கழல் மறவர் – புபொவெபாமா:1 32/1

மேல்

இமைக்கும் (3)

அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர் – புபொவெபாமா:8 5/3
காயல் ஓங்கு எஃகு இமைக்கும் கண் ஆர் கொடி மதில் – புபொவெபாமா:9 5/3
போகு இதழ் உண்கணும் இமைக்கும்
ஆகும் மற்று இவள் அகல் இடத்து அணங்கே – புபொவெபாமா:14 7/3,4

மேல்

இமைபொருந்தா (1)

எவ்வையர் சேரி இரவும் இமைபொருந்தா
கவ்வை கருதில் கடை – புபொவெபாமா:16 21/3,4

மேல்

இமையா (1)

இமையா நாட்டத்து இலங்கு இழை மகளிர் – புபொவெபாமா:9 95/1

மேல்

இமையாய் (1)

செரு புகன்று செம் கண் மறவன் நெருப்பு இமையாய்
கை கொண்ட எஃகம் கடும் களிற்றின் மேல் போக்கி – புபொவெபாமா:7 29/2,3

மேல்

இமையோரும் (1)

ஈர்ம் தார் இமையோரும் எய்தி அழல் வாயால் – புபொவெபாமா:9 31/3

மேல்

இமையோருழை (1)

இரும் கண் வானத்து இமையோருழை
பெரும் புலவனை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 83/1,2

மேல்

இயக்கம் (1)

எறிந்து இலகு ஒள் வாள் இயக்கம் அறிந்து இகலி – புபொவெபாமா:3 9/2

மேல்

இயக்கி (1)

சாடும் கலனும் பல இயக்கி நீடும் – புபொவெபாமா:18 3/2

மேல்

இயக்கிய (1)

இயக்கிய யாக்கை இறாமுன் மயக்கிய – புபொவெபாமா:8 69/2

மேல்

இயக்கு (2)

இறுவரை வீழ இயக்கு அற்று அவிந்த – புபொவெபாமா:7 41/1
இயக்கு_அரும் சோலை இரா – புபொவெபாமா:16 37/4

மேல்

இயக்கு_அரும் (1)

இயக்கு_அரும் சோலை இரா – புபொவெபாமா:16 37/4

மேல்

இயங்க (1)

செம் கண் மறவர் சினம் சொரி வாள் சென்று இயங்க
அம் கண் விசும்பின் அணி திகழும் திங்கள் – புபொவெபாமா:6 45/1,2

மேல்

இயங்கா (1)

இயங்கா இருளிடை செல்வேன் மயங்காமை – புபொவெபாமா:9 92/2

மேல்

இயங்கு (1)

இயங்கு அரணம் மூன்றும் எரித்தான் தயங்கு இணர் – புபொவெபாமா:6 17/2

மேல்

இயங்கும் (1)

விண் மேல் இயங்கும் மதி விலக்கி மண் மேல் – புபொவெபாமா:15 17/2

மேல்

இயம் (1)

ஈண்டு இயம் விம்ம இன வளையார் பூண் தயங்க – புபொவெபாமா:9 82/2

மேல்

இயம்ப (5)

இமிழ் முழவம் யாழோடு இயம்ப கவிழ் மணிய – புபொவெபாமா:3 37/2
அகத்தோன் காலை அதிர் முரசு இயம்ப
புறத்தோன் வெம் சின பொலிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 46/1,2
காலை முரசம் மதில் இயம்ப கண் கனன்று – புபொவெபாமா:6 47/1
நாவு உடை நல் மணி நன்கு இயம்ப மேவார் – புபொவெபாமா:10 19/2
வாள் புகா ஊட்டி வடி மணி நின்று இயம்ப
கோள் புலி அன்ன குரிசில் கல் ஆள் கடிந்து – புபொவெபாமா:10 29/1,2

மேல்

இயம்பும் (1)

வளைகள் வயிர் இயம்பும் வாள் தானை வேந்தே – புபொவெபாமா:9 39/3

மேல்

இயல் (6)

மாதர் மெல் இயல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:4 44/2
ஆடு இயல் அவிர் சடையான் – புபொவெபாமா:6 16/1
தளர் இயல் தாய் புதல்வர் தாம் உணராமை – புபொவெபாமா:7 23/1
தண்டா காதல் தளர்_இயல் தலைவன் – புபொவெபாமா:9 89/1
மான்ற மாலை மயில்_இயல் வருத்தல் – புபொவெபாமா:17 8/1
பண் இயல் யாழொடு பாணனார் வந்தாரால் – புபொவெபாமா:17 23/3

மேல்

இயல்பு (9)

இட்டு கொடுத்தல் இயல்பு – புபொவெபாமா:1 37/4
இயல்பு ஏத்தி அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:4 40/2
இகல் வேந்தன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 6/2
எள்ளி உணர்தல் இயல்பு அன்று தெள்ளியார் – புபொவெபாமா:8 25/2
நிகழ்பு அறிபவன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 26/2
இரு நிலம் காவலன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 34/2
அவை மாந்தர் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 38/2
இரு_நால் வகையார் இயல்பு – புபொவெபாமா:8 49/4
இன்னது செய்தல் இயல்பு என இறைவன் – புபொவெபாமா:9 73/1

மேல்

இயல்பும் (1)

இல்லும் பதியும் இயல்பும் கூறி – புபொவெபாமா:8 46/1

மேல்

இயல்பே (1)

இயல்பே மொழியினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:9 14/2

மேல்

இயல்போ (1)

இடம்படு ஞாலத்து இயல்போ கொடிதே – புபொவெபாமா:11 11/1

மேல்

இயலும் (6)

இவன் தலை என்று ஏத்த இயலும் அவன் தலை – புபொவெபாமா:4 25/2
தொழில் காவல் மலிந்து இயலும்
பொழில் காவலன் புகழ் விளம்பின்று – புபொவெபாமா:6 12/1,2
மா நிலத்து இயலும் மாதராம் என – புபொவெபாமா:14 6/1
வானத்து இயலும் மதி-அகத்து வைகலும் – புபொவெபாமா:17 19/1
கானத்து இயலும் முயல் காணும் தானத்தின் – புபொவெபாமா:17 19/2
கழகத்து இயலும் கவற்றின் நிலையும் – புபொவெபாமா:18 17/1

மேல்

இயலை (1)

பேதையை பெண்_இயலை பெய்_வளையை என் மார்பில் – புபொவெபாமா:11 5/3

மேல்

இயவர் (1)

இயவர் புகழ எறி முரசு ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:3 47/1

மேல்

இயன்மொழிவாழ்த்தே (1)

பரிசில்துறையே இயன்மொழிவாழ்த்தே
கண்படைநிலையே துயிலெடைநிலையே – புபொவெபாமா:9 1/3,4

மேல்

இர (1)

கழுது ஆர்ந்து இர வழங்கும் காடு – புபொவெபாமா:12 13/4

மேல்

இரக்கமொடு (1)

புணரா இரக்கமொடு புலம்புதர வைகின்று – புபொவெபாமா:14 16/2

மேல்

இரங்க (2)

முன்னர் முரசு இரங்க மூரி கடல் தானை – புபொவெபாமா:3 7/1
கூடி முரசு இரங்க கொய் உளை_மா முன் உகள – புபொவெபாமா:3 21/1

மேல்

இரங்கல் (1)

இறுத்த பின் அழிபு இரங்கல்
மறுத்து உரைப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:3 50/1,2

மேல்

இரங்காய் (1)

நீர் மலி கண்ணொடு நின்றேன் நிலை இரங்காய்
தார் மலி மார்பன் தகை அகலம் சூர் மகளே – புபொவெபாமா:11 3/1,2

மேல்

இரங்கி (1)

இறை வளை நெகிழ இன்னாது இரங்கி
பிறை நுதல் மடந்தை பிரிவிடை ஆற்றின்று – புபொவெபாமா:16 6/1,2

மேல்

இரங்கின்று (4)

ஒன்னார் நாடு அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:3 16/2
இயல்பு ஏத்தி அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:4 40/2
பொன் தொடி அரிவை பொழுது கண்டு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:16 18/2
பாடக சீறடி பணிந்த பின் இரங்கின்று – புபொவெபாமா:16 34/2

மேல்

இரங்கினும் (2)

வேல் தானை மறம் கூறி மாற்றார்-அது அழிபு இரங்கினும்
ஆற்றின் உணரின் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:7 10/1,2
அவற்கு இரங்கினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:11 24/2

மேல்

இரங்கும் (1)

பல்லவர்க்கு இரங்கும் பாடு இமிழ் நெய்தல் – புபொவெபாமா:12 12/1

மேல்

இரட்டி (1)

துடி இரட்டி விம்ம தொடு கழலார் முன் நின்று – புபொவெபாமா:2 17/3

மேல்

இரட்டித்திட்டு (1)

அடி இரட்டித்திட்டு ஆடும் ஆட்டு – புபொவெபாமா:2 17/4

மேல்

இரட்டியோடு (1)

ஒன்பதிற்று இரட்டியோடு ஒன்றும் உளப்பட – புபொவெபாமா:16 1/11

மேல்

இரண்டு (1)

ஒன்றில் இரண்டு ஆய்ந்து மூன்று அடக்கி நான்கினால் – புபொவெபாமா:9 74/1

மேல்

இரண்டும் (2)

ஆடி அசையா அடி இரண்டும் பாடி – புபொவெபாமா:9 86/2
கைக்கிளை பெருந்திணை ஆம் இ இரண்டும்
அகப்புறம் ஆம் என அறைந்தனர் புலவர் – புபொவெபாமா:19 1/6,7

மேல்

இரந்தவர்க்கு (1)

இல் செல்வம் அன்றி இரந்தவர்க்கு ஈகல்லா – புபொவெபாமா:13 11/3

மேல்

இரந்தன்று (1)

வெம் துயர் பெருக வெளிப்பட இரந்தன்று – புபொவெபாமா:14 18/2

மேல்

இரப்பல் (1)

அழுதழுது வைகலும் ஆற்றேன் தொழுது இரப்பல்
வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என – புபொவெபாமா:16 3/2,3

மேல்

இரவலன் (2)

இரவலன் கடைக்கூடின்று – புபொவெபாமா:9 50/2
ஏத்தி சென்ற இரவலன்
கூத்தரை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 57/1,2

மேல்

இரவாமல் (1)

இரவாமல் ஈந்த இறைவர் போல் நீயும் – புபொவெபாமா:9 13/3

மேல்

இரவு (2)

பகல் இன்று இரவு இன்று பற்று இன்று துற்று இன்று – புபொவெபாமா:12 9/3
கரவு_அரு காமம் கனற்ற இரவு எதிர – புபொவெபாமா:14 19/2

மேல்

இரவுத்தலைச்சேரல் (1)

வாராமைக்குஅழிதல் இரவுத்தலைச்சேரல்
இல்லவைநகுதல் புலவியுள்புலம்பல் – புபொவெபாமா:16 1/3,4

மேல்

இரவுநீடுபருவரல் (1)

பகல்முனிவுரைத்தல் இரவுநீடுபருவரல்
கனவின்அரற்றல் நெஞ்சொடுமெலிதல் – புபொவெபாமா:15 1/3,4

மேல்

இரவும் (2)

இறும் முறை எண்ணாது இரவும் பகலும் – புபொவெபாமா:1 37/1
எவ்வையர் சேரி இரவும் இமைபொருந்தா – புபொவெபாமா:16 21/3

மேல்

இரவே (1)

எனக்கே நெடியை வாழியர் இரவே – புபொவெபாமா:15 17/4

மேல்

இரா (1)

இயக்கு_அரும் சோலை இரா – புபொவெபாமா:16 37/4

மேல்

இரிந்து (2)

எற்றி மடவார் இரிந்து ஓட முற்றி – புபொவெபாமா:3 33/2
இரும் களிற்று யானை இனம் இரிந்து ஓட – புபொவெபாமா:8 53/3

மேல்

இரிய (12)

சேனை முகத்து ஆள் இரிய சீறும் முகத்து ஊறும் மதத்து – புபொவெபாமா:0 1/3
மாறு இரிய சீறி நுடங்குவான் கைக்கொண்ட – புபொவெபாமா:2 19/3
கை இரிய மண்டை கணம் மோடி காவலற்கு – புபொவெபாமா:3 11/3
மொய் இரிய தான் முந்துறும் – புபொவெபாமா:3 11/4
புல்லார் இரிய பொருதார் முனை கெடுத்த – புபொவெபாமா:3 19/3
புறத்து இறுத்த வேந்து இரிய பூ – புபொவெபாமா:4 21/4
நோனார் படை இரிய நொச்சி விறல் மறவர் – புபொவெபாமா:5 7/3
களம் கழுமிய படை இரிய
உளம் கிழித்த வேல் பறித்து ஓச்சின்று – புபொவெபாமா:7 32/1,2
ஏந்து வாள் தானை இரிய உறைகழித்து – புபொவெபாமா:8 53/1
இடி முரச தானை இகல் இரிய எம் கோன் – புபொவெபாமா:9 29/3
திரி கோட்ட மா இரிய தேர் – புபொவெபாமா:13 7/4
திரி கோட்ட மா இரிய சீறி பொருகளம் – புபொவெபாமா:18 8/2

மேல்

இரு (12)

கண் அவனை காண்க இரு காது அவனை கேட்க வாய் – புபொவெபாமா:0 3/1
வெட்சி என்பது இரு வகைத்து மன்னுறு – புபொவெபாமா:1 2/1
இரு வேந்தரும் இகல் அவிந்தன்று – புபொவெபாமா:7 24/2
இரு படையும் நீங்கா இகல் – புபொவெபாமா:7 25/4
இரு படையும் மறம் பழிச்ச – புபொவெபாமா:7 44/1
இரு நிலம் காவலன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 34/2
இரு_நால் வகையார் இயல்பு – புபொவெபாமா:8 49/4
ஏழ் கடிந்து இன்புற்று இரு – புபொவெபாமா:9 74/4
இன்னது ஒன்று எய்துதும் இரு நிலத்து யாம் என – புபொவெபாமா:9 85/1
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5
இரு_நால் முல்லையும் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:13 1/5
இரு நிலம் சேவடியும் தோயும் அரி பரந்த – புபொவெபாமா:14 7/2

மேல்

இரு_நால் (2)

இரு_நால் வகையார் இயல்பு – புபொவெபாமா:8 49/4
இரு_நால் முல்லையும் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:13 1/5

மேல்

இரு_மூன்றும் (1)

மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும்
பொய் தீர் காஞ்சி பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:12 1/5,6

மேல்

இருத்த (1)

இடம் கெட சென்று இருத்த பின்னும் நுடங்கு எரி போல் – புபொவெபாமா:3 49/2

மேல்

இருந்த (6)

தென்மலை இருந்த சீர் சால் முனிவரன் – புபொவெபாமா:0 5/2
முன் இருந்த முனை கடிந்தன்று – புபொவெபாமா:4 50/2
வீற்று இனிது இருந்த பெருமங்கலமே – புபொவெபாமா:9 1/10
கூற்று இருந்த கொலை வேலான் – புபொவெபாமா:9 40/1
இடும்பையுள் வைகிற்று இருந்த கடும்பொடு – புபொவெபாமா:10 27/2
ஏமுற்று இருந்த இறைவன் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 16/2

மேல்

இருந்தன்று (2)

பதி பெயரான் மற வேந்தன் பாசறை இருந்தன்று – புபொவெபாமா:3 42/2
ஆணை கொண்டு அடிப்பட இருந்தன்று – புபொவெபாமா:6 62/2

மேல்

இருந்தான் (1)

இருந்தான் இகல் மறவர் ஏறு – புபொவெபாமா:6 63/4

மேல்

இருந்தும் (2)

இணர் ஆர் கோதை என் நெஞ்சத்து இருந்தும்
உணராள் என்னை என உள் கொண்டன்று – புபொவெபாமா:14 8/1,2
கவ்வை பெருக கரந்து என் மனத்து இருந்தும்
செவ் வாய் பெரும் தோள் திரு நுதலாள் அம் வாயில் – புபொவெபாமா:14 9/1,2

மேல்

இருபத்திரண்டும் (1)

எண்ணிய வகையான் இருபத்திரண்டும்
கண்ணிய காஞ்சி துறை என மொழிப – புபொவெபாமா:4 1/12,13

மேல்

இருபத்தொன்பதும் (1)

இழும் என் சீர்த்தி இருபத்தொன்பதும்
உழிஞை என்மனார் உணர்ந்திசினோரே – புபொவெபாமா:6 1/15,16

மேல்

இருபத்தொன்றும் (1)

எஞ்சா சீர்த்தி இருபத்தொன்றும்
வஞ்சியும் வஞ்சி துறையும் ஆம் – புபொவெபாமா:3 1/12,13

மேல்

இருபிறப்பு (1)

ஐந்தொழில் நான்மறை முத்தீ இருபிறப்பு
வெம் திறல் தண் அளி எம் வேந்து – புபொவெபாமா:8 7/3,4

மேல்

இரும் (5)

இரும் புலி சேர்ந்த இடம் – புபொவெபாமா:3 39/4
இரும் களிற்று யானை இனம் இரிந்து ஓட – புபொவெபாமா:8 53/3
இரும் கண் வானத்து இமையோருழை – புபொவெபாமா:9 83/1
மா இரும் கங்குல் மா மலை நாடனை – புபொவெபாமா:16 36/1
நாறு இரும் கூந்தல் மகளிரை நயப்ப – புபொவெபாமா:17 36/1

மேல்

இருவரும் (1)

வேந்தர் இருவரும் விண் படர ஏந்து – புபொவெபாமா:7 25/2

மேல்

இருவரும்தபுநிலை (1)

இருவரும்தபுநிலை எருமைமறமே – புபொவெபாமா:7 1/5

மேல்

இருவி (1)

இருவி வரை போன்ற இன்று – புபொவெபாமா:4 13/4

மேல்

இருள் (13)

ஈண்டு இருள் மாலை சொல் ஓர்த்தன்று – புபொவெபாமா:1 10/2
எழு அணி சீறூர் இருள் மாலை முன்றில் – புபொவெபாமா:1 11/1
நள் இருள் வந்தார் நமர் – புபொவெபாமா:1 15/4
இ மூவுலகில் இருள் கடியும் ஆய் கதிர் போல் – புபொவெபாமா:8 27/1
இருள் ஈயும் ஞாலத்து இடர் எல்லாம் நீங்க – புபொவெபாமா:9 84/3
மல்கு இருள் செல்வோள் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 91/2
ஒல்கு எனின் உச்சியாள் நோம் என்னும் மல்கு இருள்
ஆடல் அமர்ந்தாற்கு அரிதால் உமையாளை – புபொவெபாமா:9 96/2,3
அம் சொல் வஞ்சி அல் இருள் செலீஇய – புபொவெபாமா:15 22/1
காண்டல் வேட்கையொடு கனை இருள் நடுநாள் – புபொவெபாமா:16 12/1
நள் இருள் மாலை நடுங்கு அஞர் நலிய – புபொவெபாமா:16 30/1
துஞ்சோம் என மொழிதி தூங்கு இருள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 31/3
பாய் இருள் கணவனை படர்ச்சி நோக்கி – புபொவெபாமா:16 38/1
எள்ள துணிந்த இருள் மாலை வெள்ளத்து – புபொவெபாமா:17 9/2

மேல்

இருள்-கண் (2)

மல் ஆடு தோளான் அளி அவாய் மால் இருள்-கண்
செல்லாம் ஒழிக செலவு என்பாய் நில்லாய் – புபொவெபாமா:15 23/1,2
கழி காமம் உய்ப்ப கனை இருள்-கண் செல்கேன் – புபொவெபாமா:16 13/3

மேல்

இருள்-வாய் (1)

கொன்று உருத்த கூர் வேலவன் குறுகி கூர் இருள்-வாய்
நின்று உருத்து நோக்கி நெருப்பு உமிழா சென்று ஒருத்தி – புபொவெபாமா:4 37/1,2

மேல்

இருளாம் (1)

சிறு சுடர் முன் பேர்_இருளாம் கண்டாய் எறி சுடர் வேல் – புபொவெபாமா:7 17/2

மேல்

இருளிடை (1)

இயங்கா இருளிடை செல்வேன் மயங்காமை – புபொவெபாமா:9 92/2

மேல்

இருளொடு (1)

இருளொடு வைகாது இடம் படு ஞாலத்து – புபொவெபாமா:12 7/3

மேல்

இரை (1)

கோடு உயர் வெற்பின் நிலம் கண்டு இரை கருதும் – புபொவெபாமா:6 41/1

மேல்

இல் (21)

குற்றம்_இல் சிறப்பின் கொற்றவள்ளை – புபொவெபாமா:3 1/4
அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/2
ஆயும் அடு திறலாற்கு அன்பு இலார் இல் போலும் – புபொவெபாமா:4 33/1
இல் பிறப்பும் நாணும் இடை ஒழிய நல் போர் – புபொவெபாமா:7 55/2
அடல் வேல் ஆடவர்க்கு அன்றியும் அ இல்
மடவரல் மகளிர்க்கும் மறம் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 42/1,2
அந்தம்_இல் புகழான் அமரரும் மகிழ – புபொவெபாமா:9 30/1
பொருவு_இல் பொருந நீ செல்லின் செருவில் – புபொவெபாமா:9 60/2
தாழ்வு_இல் ஊக்கமொடு தகை புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 10/2
ஏத்தினர் துவன்றி இல் கொண்டு புக்கன்று – புபொவெபாமா:10 28/2
இல் கொண்டு புக்கார் இசைந்து – புபொவெபாமா:10 29/4
அலர் முலை அம் சொல் அவண் ஒழிய அ இல்
குல முதலை கொண்டு ஒளித்தல் அன்றி நிலம் உற – புபொவெபாமா:11 13/1,2
எண்ணின் இகல் புரிந்தோர் எய்யாதது இல் போலும் – புபொவெபாமா:11 15/1
இல் என்றல் தேற்றா இகல் வெய்யோன் விண் படர – புபொவெபாமா:11 29/3
பொய்_இல் புலவர் புரிந்து உறையும் மேலுலகம் – புபொவெபாமா:12 9/1
இழும் என் சீர்த்தி இல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 10/2
இல் செல்வம் அன்றி இரந்தவர்க்கு ஈகல்லா – புபொவெபாமா:13 11/3
இறை காக்கும் இ உலகில் இல் பிறந்த நல்லாள் – புபொவெபாமா:13 19/3
நில்லாது ஓடும் என் நிறை_இல் நெஞ்சே – புபொவெபாமா:14 15/4
உம் இல் அரிவை உரை மொழி ஒழிய – புபொவெபாமா:17 30/1
எம் இல் வலவனும் தேரும் வரும் என – புபொவெபாமா:17 30/2
தகருடன் யானை தணப்பு_இல் வெம் பூழொடு – புபொவெபாமா:18 1/8

மேல்

இல்லவை (1)

இல்லவை சொல்லி இலங்கு எயிற்று அரிவை – புபொவெபாமா:16 14/1

மேல்

இல்லவைநகுதல் (1)

இல்லவைநகுதல் புலவியுள்புலம்பல் – புபொவெபாமா:16 1/4

மேல்

இல்லா (3)

தன் நிகர் இல்லா தானைமறமே – புபொவெபாமா:7 1/2
மறம் திரிவு இல்லா மன் பெரும் சூழ்ச்சி – புபொவெபாமா:9 65/1
வியப்பு ஓவல்_இல்லா வியல் இடத்து வெஃகாது – புபொவெபாமா:12 11/3

மேல்

இல்லாத (1)

செல்லல் வலித்து என செம்மல் முன்பு இல்லாத
வம்ப உரையொடு மயங்கிய – புபொவெபாமா:15 25/2,3

மேல்

இல்லாள்முல்லையொடு (1)

இல்லாள்முல்லையொடு பகட்டுமுல்லை என்றா – புபொவெபாமா:13 1/3

மேல்

இல்லும் (2)

ஒலி கெழு நான்மறையோர் இல்லும் நலிவு ஒரீஇ – புபொவெபாமா:3 19/2
இல்லும் பதியும் இயல்பும் கூறி – புபொவெபாமா:8 46/1

மேல்

இல்லை (7)

உய்ந்து ஒழிவார் ஈங்கு இல்லை ஊழிக்-கண் தீயே போல் – புபொவெபாமா:1 17/1
அகப்படா இல்லை அரண் – புபொவெபாமா:6 13/4
கற்பின் விழுமியது இல்லை கடை இறந்து – புபொவெபாமா:7 55/1
இனைய இனி கவலை இல்லை புனைக – புபொவெபாமா:8 5/2
தம் புறம் கண்டு அறிவார்-தாம் இல்லை அன்பின் – புபொவெபாமா:12 13/2
பெய் வளையாட்கு பிறிது இல்லை வெய்ய – புபொவெபாமா:13 9/2
விலங்குநர் ஈங்கு இல்லை வெல் வேலோய் சென்றீ – புபொவெபாமா:16 39/1

மேல்

இல்லையால் (1)

கண்டே கழி காதல் இல்லையால் கை சோர்ந்தும் – புபொவெபாமா:11 27/3

மேல்

இல (1)

இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண – புபொவெபாமா:18 12/1

மேல்

இலகு (1)

எறிந்து இலகு ஒள் வாள் இயக்கம் அறிந்து இகலி – புபொவெபாமா:3 9/2

மேல்

இலங்கு (9)

பூண் இலங்கு மென் முலை போது அரி கண் வாள்_நுதல் – புபொவெபாமா:1 45/2
ஏணிநிலையே இலங்கு எயில்பாசி – புபொவெபாமா:6 1/8
தேர் வில் தார் தாங்கி திகழ்ந்து இலங்கு வேலோய் நின் – புபொவெபாமா:9 33/3
இமையா நாட்டத்து இலங்கு இழை மகளிர் – புபொவெபாமா:9 95/1
எரிந்து இலங்கு சடைமுடி முனிவர் – புபொவெபாமா:12 6/1
திங்கள் விளங்கும் திகழ்ந்து இலங்கு பேர்_ஒளி – புபொவெபாமா:13 15/1
முள் எயிறு இலங்கு முகிழ் நகை – புபொவெபாமா:14 19/3
இல்லவை சொல்லி இலங்கு எயிற்று அரிவை – புபொவெபாமா:16 14/1
இலங்கு_இழை எவ்வம் நலிய கலங்கி – புபொவெபாமா:16 39/2

மேல்

இலங்கு_இழை (1)

இலங்கு_இழை எவ்வம் நலிய கலங்கி – புபொவெபாமா:16 39/2

மேல்

இலம் (1)

கவைஇ கவலை இலம் – புபொவெபாமா:13 3/4

மேல்

இலர் (1)

என்று அன்றி மீண்டது இலர் – புபொவெபாமா:8 37/4

மேல்

இலா (2)

வஞ்சம் இலா கோலானை வாழ்த்தி வயவரும் – புபொவெபாமா:8 17/1
பழுது_இலா பண்டம் பகர்ந்து முழுது உணர – புபொவெபாமா:8 21/2

மேல்

இலார் (2)

தொலைவு_இலார் வீழ தொடு கழல் ஆர்ப்ப – புபொவெபாமா:1 19/3
ஆயும் அடு திறலாற்கு அன்பு இலார் இல் போலும் – புபொவெபாமா:4 33/1

மேல்

இலேன் (1)

புல்லும் பொறி இலேன் உழை – புபொவெபாமா:14 15/3

மேல்

இலை (8)

அடையார் முனை அலற ஐ இலை வேல் காளை – புபொவெபாமா:1 5/3
சிலையும் செரு முனையுள் வைகி இலை புனைந்த – புபொவெபாமா:1 15/2
மற வேல் இலை முகந்த மார்பு – புபொவெபாமா:3 23/4
ஐ இலை எஃகம் அவை பலவும் மொய்யிடை – புபொவெபாமா:4 9/2
இலை பொலி தார் இகல் வேந்தன் – புபொவெபாமா:4 28/1
நிறம் திறந்த நீள் இலை வேல் – புபொவெபாமா:4 41/4
இலை புனை தண் தார் இறைவன் மேல் வந்த – புபொவெபாமா:7 19/3
இலை புனை வாகை சூடி இகல் மலைந்து – புபொவெபாமா:8 2/1

மேல்

இவர் (4)

திருந்தார் தெம் முனை தெறுகுவர் இவர் என – புபொவெபாமா:3 46/1
சுரும்பு இவர் பூம் பொழில் சுடர் வேல் காளை – புபொவெபாமா:14 2/1
அரும்பு இவர் மெல் முலை தொத்தா பெரும் பணை தோள் – புபொவெபாமா:14 3/2
இவர் தரு சூதிடை ஆடல் பாடல் – புபொவெபாமா:18 1/10

மேல்

இவர்க்கு (1)

தந்தை தாய் என்று இவர்க்கு தார் வேந்தே முந்தை – புபொவெபாமா:9 66/2

மேல்

இவர்ந்தன்று (1)

மிடல் சாய மேல் இவர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:6 38/2

மேல்

இவர்ந்து (1)

பெய் கழல் பெருந்தகை பேணா முயக்கு இவர்ந்து
மல்கு இருள் செல்வோள் வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 91/1,2

மேல்

இவரும் (1)

மஞ்சு இவரும் ஞாயில் மதில் – புபொவெபாமா:6 11/4

மேல்

இவள் (3)

ஆகும் மற்று இவள் அகல் இடத்து அணங்கே – புபொவெபாமா:14 7/4
இவள் பயந்து எடுத்தோர் வாழியர் நெடிது என – புபொவெபாமா:14 10/1
தார் குவளை கண்டு தரியா இவள் முகத்த – புபொவெபாமா:16 23/3

மேல்

இவளொடு (1)

அவளொடு மாமை ஒப்பான இவளொடு
பாணியும் தூக்கும் நடையும் பெயராமை – புபொவெபாமா:18 20/2,3

மேல்

இவன் (6)

முந்தை முதல்வர் துடியர் இவன் முதல்வர் – புபொவெபாமா:1 41/1
எந்தைக்கும் தந்தை இவன் எனக்கு வந்த – புபொவெபாமா:1 41/2
இவன் தலை என்று ஏத்த இயலும் அவன் தலை – புபொவெபாமா:4 25/2
இன்று இவன் மாறா எதிர்வார் யார் என்றும் – புபொவெபாமா:6 15/2
அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி – புபொவெபாமா:6 51/2
ஈட்டிய சொல்லான் இவன் என்று காட்டிய – புபொவெபாமா:9 5/2

மேல்

இவனால் (1)

அன்று எறிந்தானும் இவனால் அரண் வலித்து – புபொவெபாமா:6 15/1

மேல்

இவை (2)

தொடை விடை ஊழ் இவை தோலா தொடை வேட்டு – புபொவெபாமா:8 39/2
அளியும் என்று இவை ஆய்ந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 2/2

மேல்

இழந்த (6)

காம்பு உயர் கடத்திடை கணவனை இழந்த
பூம் கொடி மடந்தை புலம்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 2/1,2
காதலி இழந்த கணவன் நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 4/2
புனை இழை இழந்த பின் புலம்பொடு வைகி – புபொவெபாமா:11 6/1
புனை இழை இழந்த பூசல் – புபொவெபாமா:15 23/3
முன் இழந்த நலம் நசைஇ – புபொவெபாமா:16 4/1
தன் கொண்டு மாமை தகை இழந்த என் காண – புபொவெபாமா:16 5/2

மேல்

இழந்தனென் (1)

ஏதிலாளற்கு இழந்தனென் எழிலே – புபொவெபாமா:15 9/4

மேல்

இழாய் (1)

சுவடு ஏற்குமாயின் சுடர் இழாய் சோர்ந்து – புபொவெபாமா:18 11/3

மேல்

இழிந்த (1)

அறியார் வயவர் அகத்து இழிந்த பின்னும் – புபொவெபாமா:6 43/1

மேல்

இழிந்தன்று (1)

பாய் புள்ளின் பரந்து இழிந்தன்று – புபொவெபாமா:6 40/2

மேல்

இழிந்தார் (1)

அரண் அகத்து பாய்ந்து இழிந்தார் ஆர்த்து – புபொவெபாமா:6 41/4

மேல்

இழிபு (1)

இழிபு உடன்று இகல் பெருக – புபொவெபாமா:5 15/1

மேல்

இழியும் (1)

நுடங்கு அருவி ஆர்த்து இழியும் நோக்கு_அரும் சாரல் – புபொவெபாமா:16 11/1

மேல்

இழிவு (1)

இன்று நாம் வைகல் இழிவு ஆகும் வென்று ஒளிரும் – புபொவெபாமா:6 25/2

மேல்

இழுது (1)

இழுது ஆர் வேல் தானை இகலின் பழுது ஆம் – புபொவெபாமா:7 7/2

மேல்

இழும் (2)

இழும் என் சீர்த்தி இருபத்தொன்பதும் – புபொவெபாமா:6 1/15
இழும் என் சீர்த்தி இல் மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:13 10/2

மேல்

இழை (14)

ஆய்_இழை சேறலும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:7 54/2
ஏத்த இழை அணிந்து இன்னே வருதியால் – புபொவெபாமா:9 62/3
இமையா நாட்டத்து இலங்கு இழை மகளிர் – புபொவெபாமா:9 95/1
புனை இழை இழந்த பின் புலம்பொடு வைகி – புபொவெபாமா:11 6/1
செறுநர் நாண சே இழை அரிவை – புபொவெபாமா:13 8/1
அரி பாய் உண்கண் ஆய்_இழை புணர்ந்தோன் – புபொவெபாமா:13 14/1
அழி படர் எவ்வம் கூர ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 12/1
அம் மென் கிளவி கிளி பயில ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 13/1
உணரா எவ்வம் பெருக ஒளி_இழை – புபொவெபாமா:14 16/1
அணி_இழை மெலிவின் ஆற்றல் கூறின்று – புபொவெபாமா:15 10/2
புனை இழை இழந்த பூசல் – புபொவெபாமா:15 23/3
ஓங்கிய வேலான் பணியவும் ஒள்_இழை – புபொவெபாமா:16 17/1
சே இழை அரிவை செல்க என விடுத்தன்று – புபொவெபாமா:16 38/2
இலங்கு_இழை எவ்வம் நலிய கலங்கி – புபொவெபாமா:16 39/2

மேல்

இழைக்கு (1)

மாண்_இழைக்கு வயல் ஊரன் – புபொவெபாமா:17 22/1

மேல்

இழையாய் (1)

அம் சொல் பெரும் பணை தோள் ஆய் இழையாய் தாம் நொடியும் – புபொவெபாமா:17 23/1

மேல்

இழையால் (1)

அறியேன் அடி உறை ஆய்_இழையால் பெற்றேன் – புபொவெபாமா:17 33/3

மேல்

இழையாள் (1)

ஏந்து இழையாள் தருக என்னும் – புபொவெபாமா:4 48/1

மேல்

இழையோர் (1)

வால் இழையோர் வினை முடிய – புபொவெபாமா:1 44/1

மேல்

இள (2)

இளி கொண்ட தீம் சொல் இள மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 33/1
இள மைந்தர் நலம் வேட்ட – புபொவெபாமா:9 99/1

மேல்

இளமை (2)

ஏந்து புகழ் உலகின் இளமை நோக்கான் – புபொவெபாமா:10 12/1
இளமை நிலை தளர மூப்போடு இறைஞ்சி – புபொவெபாமா:12 11/1

மேல்

இளமையும் (1)

ஆம் இனி மூப்பும் அகன்றது இளமையும்
தாம் இனி நோயும் தலைவரும் யாம் இனி – புபொவெபாமா:8 67/1,2

மேல்

இளி (1)

இளி கொண்ட தீம் சொல் இள மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 33/1

மேல்

இளிவரவும் (1)

இகல் இன்று இளிவரவும் இன்று – புபொவெபாமா:12 9/4

மேல்

இளையர் (1)

வெல் கழல் வீக்குவர் வேல் இளையர் மல்கும் – புபொவெபாமா:10 7/2

மேல்

இளையன் (1)

வேண்டார் பெரியர் விறல் வேலோன் தான் இளையன்
பூண்டான் பொழில் காவல் என்று உரையாம் ஈண்டு – புபொவெபாமா:10 13/1,2

மேல்

இளையும் (2)

இளையும் கிடங்கும் சிதைய தளை பரிந்த – புபொவெபாமா:5 7/2
ஈண்டு அரில் சூழ்ந்த இளையும் எரி மலர் – புபொவெபாமா:5 8/3

மேல்

இற்கொண்டுபுகுதல் (1)

இற்கொண்டுபுகுதல் என்ற பன்னிரண்டும் – புபொவெபாமா:10 1/6

மேல்

இற்று (1)

இற்று என விறலி எடுத்துரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 32/2

மேல்

இற (1)

களிறும் கதவு இற பாய்ந்த ஒளிறும் – புபொவெபாமா:6 27/2

மேல்

இறகு (1)

ஈண்டி எருவை இறகு உளரும் வெம் களத்து – புபொவெபாமா:9 39/1

மேல்

இறந்தன்று (1)

மாண்ட சாயல் மனை இறந்தன்று – புபொவெபாமா:16 12/2

மேல்

இறந்தன (1)

இறையே இறந்தன எல் வளை உண்கண் – புபொவெபாமா:16 19/1

மேல்

இறந்து (2)

கற்பின் விழுமியது இல்லை கடை இறந்து
இல் பிறப்பும் நாணும் இடை ஒழிய நல் போர் – புபொவெபாமா:7 55/1,2
நடை நவின்ற பாய்_மாவும் நல்கி கடை இறந்து
முன் வந்த மன்னர் முடி வணங்கும் சேவடியால் – புபொவெபாமா:9 53/2,3

மேல்

இறப்ப (1)

எய்துதல் அருமையின் இறப்ப புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 14/2

மேல்

இறவாமுன் (1)

இன்று பகலோன் இறவாமுன் ஒன்னாரை – புபொவெபாமா:4 19/1

மேல்

இறாமுன் (1)

இயக்கிய யாக்கை இறாமுன் மயக்கிய – புபொவெபாமா:8 69/2

மேல்

இறுக (1)

இறுக பொதியன்-மின் இன்றொடு நாளை – புபொவெபாமா:12 5/3

மேல்

இறுத்த (5)

ஒன்னாதார் முனை கெட இறுத்த
வென் வேல் ஆடவன் விறல் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:3 48/1,2
இறுத்த பின் அழிபு இரங்கல் – புபொவெபாமா:3 50/1
புறத்து இறுத்த வேந்து இரிய பூ – புபொவெபாமா:4 21/4
நிறத்து இறுத்த வாள் தானை நேரார் மதிலின் – புபொவெபாமா:6 21/3
தன் கடன் இறுத்த தாய் தபுநிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:11 10/2

மேல்

இறுத்தன்று (4)

போக்கு_அற வளைஇ புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:1 16/2
விறல் கொடி மதிலின் புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 20/2
குண்டு அகழி புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 32/2
கைவல் யாழ்ப்பாணர் கடன் இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:7 22/2

மேல்

இறுத்தான் (2)

புறத்து இறுத்தான் பூம் கழலினான் – புபொவெபாமா:6 21/4
வாள் வாய் மற வேந்தன் வந்து இறுத்தான் நீள் வாயில் – புபொவெபாமா:6 33/2

மேல்

இறுத்து (1)

உழலையும் பாய்ந்து இறுத்து ஓடாது தான் தன் – புபொவெபாமா:18 9/3

மேல்

இறுதும் (1)

அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ – புபொவெபாமா:4 3/1

மேல்

இறுப்ப (1)

பல் இசை வென்றி படை கடலான் சென்று இறுப்ப
நல் இசை கொண்டு அடையார் நாடு – புபொவெபாமா:3 51/3,4

மேல்

இறும் (1)

இறும் முறை எண்ணாது இரவும் பகலும் – புபொவெபாமா:1 37/1

மேல்

இறுமுறையால் (1)

இறுமுறையால் எண்ணி இறை – புபொவெபாமா:3 47/4

மேல்

இறுவரை (1)

இறுவரை வீழ இயக்கு அற்று அவிந்த – புபொவெபாமா:7 41/1

மேல்

இறை (6)

இறுமுறையால் எண்ணி இறை – புபொவெபாமா:3 47/4
வெம் திறல் எஃகம் இறை கொளீஇ முந்தை – புபொவெபாமா:8 43/2
மேலார் இறை அமருள் மின் ஆர் சினம் சொரியும் – புபொவெபாமா:9 17/1
இறை காக்கும் இ உலகில் இல் பிறந்த நல்லாள் – புபொவெபாமா:13 19/3
இறை புனை எல் வளை ஏக நிறை புணையா – புபொவெபாமா:15 11/2
இறை வளை நெகிழ இன்னாது இரங்கி – புபொவெபாமா:16 6/1

மேல்

இறைஞ்சி (1)

இளமை நிலை தளர மூப்போடு இறைஞ்சி
உளமை உணராது ஒடுங்கி வளமை – புபொவெபாமா:12 11/1,2

மேல்

இறையே (1)

இறையே இறந்தன எல் வளை உண்கண் – புபொவெபாமா:16 19/1

மேல்

இறைவர் (1)

இரவாமல் ஈந்த இறைவர் போல் நீயும் – புபொவெபாமா:9 13/3

மேல்

இறைவன் (7)

குடை நாள் இறைவன் கொள – புபொவெபாமா:3 7/4
இலை புனை தண் தார் இறைவன் மேல் வந்த – புபொவெபாமா:7 19/3
தம் இறைவன் விசும்பு அடைந்து என – புபொவெபாமா:7 52/1
வானம் இறைவன் படர்ந்து என வாள் துடுப்பா – புபொவெபாமா:7 53/1
எண்_அரும் சீர்த்தி இறைவன் எய்தி – புபொவெபாமா:9 71/1
இன்னது செய்தல் இயல்பு என இறைவன்
முன் நின்று அறிவன் மொழி தொடர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 73/1,2
ஏமுற்று இருந்த இறைவன் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 16/2

மேல்

இன் (4)

இன் உயிர் நீப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 46/2
இன் தொடை நல் இசை யாழ்ப்பாண எம்மை போல் – புபொவெபாமா:9 56/1
வெம் நிழலோர் எல்லோர்க்கும வெம் கதிராம் இன் நிழல் வேல் – புபொவெபாமா:9 68/2
இன் கதிர் முறுவல் பாலகன் என்னும் – புபொவெபாமா:11 10/1

மேல்

இன்புற்று (1)

ஏழ் கடிந்து இன்புற்று இரு – புபொவெபாமா:9 74/4

மேல்

இன்புற (1)

ஈந்து பரிசில் இன்புற விடுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 52/2

மேல்

இன்றி (22)

ஈண்டிய நிரை ஒழிவு_இன்றி – புபொவெபாமா:1 34/1
நிரை பின் நெடுந்தகை சென்றான் புரைப்பு இன்றி
உளப்பட்ட வாய் எல்லாம் ஒள் வாள் கவர – புபொவெபாமா:2 13/2,3
உவன் தலை என்னும் உறழ்வு இன்றி ஒன்னார் – புபொவெபாமா:4 25/1
பிரிவு இன்றி பேய் ஓம்பின்று – புபொவெபாமா:4 32/2
எச்சம் இன்றி எண்ணிய ஒன்பதும் – புபொவெபாமா:5 1/6
புரிவு இன்றி யாக்கை போல் போற்றுவ போற்றி – புபொவெபாமா:8 41/1
பரிவு இன்றி பட்டாங்கு அறிய திரிவு இன்றி – புபொவெபாமா:8 41/2
பரிவு இன்றி பட்டாங்கு அறிய திரிவு இன்றி
விண் இ உலகம் விளைக்கும் விளைவு எல்லாம் – புபொவெபாமா:8 41/2,3
மாறு இன்றி மறம் கனலும் – புபொவெபாமா:8 44/1
ஊறு இன்றி உவகையுள் வைக உயிர் ஓம்பி – புபொவெபாமா:8 51/1
ஆறில் ஒன்று ஆனாது அளித்து உண்டு மாறு இன்றி
வான் காவல் கொண்டான் வழிநின்று வைகலும் – புபொவெபாமா:8 51/2,3
கரவு இன்றி உரை என காவலர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 4/2
எண்ணின் இடர் எட்டும் இன்றி வயல் செந்நெல் – புபொவெபாமா:9 35/1
இகல் இடன் இன்றி எறி முந்நீர் சூழ்ந்த – புபொவெபாமா:9 64/3
ஐயம் ஒன்று இன்றி அறிந்து உரைப்பின் வெய்ய – புபொவெபாமா:12 9/2
பரி கோட்டம் இன்றி பதவு ஆர்ந்து உகளும் – புபொவெபாமா:13 7/3
வளி மறையும் இன்றி வழக்கு ஒழியா வாயில் – புபொவெபாமா:13 9/3
ஊழிதோறூழி தொழப்பட்டு உலைவு_இன்றி – புபொவெபாமா:13 21/1
தெரிவு இன்றி ஊட தெரிந்து நம் கேள்வர் – புபொவெபாமா:16 31/1
பிரிவு இன்றி நல்கினும் பேணாய் திரிவு இன்றி – புபொவெபாமா:16 31/2
பிரிவு இன்றி நல்கினும் பேணாய் திரிவு இன்றி
துஞ்சோம் என மொழிதி தூங்கு இருள் மால் மாலை – புபொவெபாமா:16 31/2,3
அருகு ஓடி நீங்காது அணைதலும் இன்றி
திரி கோட்ட மா இரிய சீறி பொருகளம் – புபொவெபாமா:18 8/1,2

மேல்

இன்றியும் (1)

வென்றி வேந்தன் பணிப்பவும் பணிப்பு இன்றியும்
சென்று இகல் முனை ஆ தந்தன்று – புபொவெபாமா:1 3/1,2

மேல்

இன்று (21)

தன்-பால் தண் தமிழ் தா_இன்று உணர்ந்த – புபொவெபாமா:0 5/3
பன்னிருபடலமும் பழிப்பு_இன்று உணர்ந்தோன் – புபொவெபாமா:0 5/6
மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10
அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ – புபொவெபாமா:4 3/1
இருவி வரை போன்ற இன்று – புபொவெபாமா:4 13/4
இன்று பகலோன் இறவாமுன் ஒன்னாரை – புபொவெபாமா:4 19/1
இன்று இவன் மாறா எதிர்வார் யார் என்றும் – புபொவெபாமா:6 15/2
இன்று நாம் வைகல் இழிவு ஆகும் வென்று ஒளிரும் – புபொவெபாமா:6 25/2
உவன் இன்று உறு துயரம் உய்யாமை நோக்கி – புபொவெபாமா:6 51/1
அழிவு இன்று புகழ் நிறீஇ – புபொவெபாமா:7 56/1
ஒழிவு இன்று களத்து ஒழிந்தன்று – புபொவெபாமா:7 56/2
இன்று போம் எங்கட்கு இடர் – புபொவெபாமா:8 65/4
பகல் இன்று இரவு இன்று பற்று இன்று துற்று இன்று – புபொவெபாமா:12 9/3
பகல் இன்று இரவு இன்று பற்று இன்று துற்று இன்று – புபொவெபாமா:12 9/3
பகல் இன்று இரவு இன்று பற்று இன்று துற்று இன்று – புபொவெபாமா:12 9/3
பகல் இன்று இரவு இன்று பற்று இன்று துற்று இன்று
இகல் இன்று இளிவரவும் இன்று – புபொவெபாமா:12 9/3,4
இகல் இன்று இளிவரவும் இன்று – புபொவெபாமா:12 9/4
இகல் இன்று இளிவரவும் இன்று – புபொவெபாமா:12 9/4
உய்த்தல் பொறுத்தல் ஒழிவு இன்று ஒலி வயலுள் – புபொவெபாமா:13 13/1
இன்று இ படரோடு யான் உழப்ப ஐங்கணையான் – புபொவெபாமா:17 5/1
இன்று நமர் விட்ட ஏறு – புபொவெபாமா:18 6/4

மேல்

இன்றொடு (1)

இறுக பொதியன்-மின் இன்றொடு நாளை – புபொவெபாமா:12 5/3

மேல்

இன்னது (2)

இன்னது செய்தல் இயல்பு என இறைவன் – புபொவெபாமா:9 73/1
இன்னது ஒன்று எய்துதும் இரு நிலத்து யாம் என – புபொவெபாமா:9 85/1

மேல்

இன்னம் (1)

எமருள் யாம் இன்னம் என்று எண்ணல் அமரின் – புபொவெபாமா:3 13/2

மேல்

இன்னர் (1)

இன்னர் என வேண்டா என்னோடு எதிர் சீறி – புபொவெபாமா:3 25/1

மேல்

இன்னவை (1)

இன்னோர் இன்னவை கொடுத்தார் நீயும் – புபொவெபாமா:9 12/1

மேல்

இன்னள் (1)

இன்னள் என்று உணரான் ஐயமுற்றன்று – புபொவெபாமா:14 4/2

மேல்

இன்னன் (1)

ஏழகம் ஊரினும் இன்னன் என்று அவன் – புபொவெபாமா:10 10/1

மேல்

இன்னா (1)

இன்னா சொகினம் இசையா விரிச்சியும் – புபொவெபாமா:11 25/1

மேல்

இன்னாது (1)

இறை வளை நெகிழ இன்னாது இரங்கி – புபொவெபாமா:16 6/1

மேல்

இன்னும் (2)

குடியொடு கோடா மரபினாற்கு இன்னும்
வடியுறு தீம் தேறல் வாக்கு – புபொவெபாமா:1 41/3,4
கடிது எழு செம் தீ கழுமினார் இன்னும்
கொடிதே காண் ஆர்ந்தின்று கூற்று – புபொவெபாமா:7 57/3,4

மேல்

இன்னே (1)

ஏத்த இழை அணிந்து இன்னே வருதியால் – புபொவெபாமா:9 62/3

மேல்

இன்னோர் (1)

இன்னோர் இன்னவை கொடுத்தார் நீயும் – புபொவெபாமா:9 12/1

மேல்

இன (2)

இன வேங்கை அன்ன இகல் வெய்யோர் காவல் – புபொவெபாமா:4 7/3
ஈண்டு இயம் விம்ம இன வளையார் பூண் தயங்க – புபொவெபாமா:9 82/2

மேல்

இனத்தால் (1)

குடம் சுட்டு இனத்தால் கொடு – புபொவெபாமா:1 39/4

மேல்

இனத்து (1)

கூற்று இனத்து அன்னார் கொடு வில் இடன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:1 13/1

மேல்

இனம் (8)

பாற்று இனம் பின் படர முன்பு அடர்ந்து ஏற்று இனம் – புபொவெபாமா:1 13/2
பாற்று இனம் பின் படர முன்பு அடர்ந்து ஏற்று இனம்
நின்ற நிலை கருதி ஏகினார் நீள் கழைய – புபொவெபாமா:1 13/2,3
உரம் வெய்யோன் இனம் தழீஇ – புபொவெபாமா:1 26/1
இனம் போக்கி நின்றார் இகல் வாட்டி வேந்தன் – புபொவெபாமா:2 11/3
வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார் – புபொவெபாமா:6 31/2
இரும் களிற்று யானை இனம் இரிந்து ஓட – புபொவெபாமா:8 53/3
வண்டு இனம் கூட்டுண்ணும் வயல் சூழ் திருநகரில் – புபொவெபாமா:9 94/3
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம்
காலை யாழ் செய்யும் கரு வரை நாடனை – புபொவெபாமா:16 27/2,3

மேல்

இனி (9)

இனி
தன்னுறு தொழில் வருமாறு – புபொவெபாமா:1 6/1,2
ஒன்னா முனையோர்க்கு ஒழிக இனி துயில் – புபொவெபாமா:4 43/1
மொய்யகத்து மன்னர் முரண் இனி என்னாம்-கொல் – புபொவெபாமா:7 33/1
இனைய இனி கவலை இல்லை புனைக – புபொவெபாமா:8 5/2
ஆம் இனி மூப்பும் அகன்றது இளமையும் – புபொவெபாமா:8 67/1
தாம் இனி நோயும் தலைவரும் யாம் இனி – புபொவெபாமா:8 67/2
தாம் இனி நோயும் தலைவரும் யாம் இனி
மெய் ஐந்தும் மீது ஊர வைகாது மேல் வந்த – புபொவெபாமா:8 67/2,3
எம் கோலம் தீண்டல் இனி – புபொவெபாமா:9 100/4
என்னாம்-கொல் பேதை இனி – புபொவெபாமா:11 23/4

மேல்

இனிது (3)

வீற்று இனிது இருந்த பெருமங்கலமே – புபொவெபாமா:9 1/10
கண்டனம் காண்டற்கு இனிது – புபொவெபாமா:9 94/4
எம் கணவன் நல்கல் இனிது – புபொவெபாமா:13 17/4

மேல்

இனைய (1)

இனைய இனி கவலை இல்லை புனைக – புபொவெபாமா:8 5/2

மேல்

இனையும் (1)

அலந்து இனையும் அம் வளை தோளி உலந்தவன் – புபொவெபாமா:11 9/2

மேல்