அ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 32
அஃதால் 1
அகட்டு 1
அகடு 1
அகத்தன 1
அகத்தார் 1
அகத்தாரை 1
அகத்து 12
அகத்துழிஞை 1
அகத்தோரை 1
அகத்தோன் 1
அகநாட்டு 1
அகப்படா 1
அகப்புறம் 1
அகம் 4
அகல் 9
அகல 4
அகலத்து 1
அகலத்தை 1
அகலம் 9
அகலாது 1
அகலார் 1
அகலார்-தம்மை 1
அகலாவால் 1
அகலிடத்து 1
அகலும் 1
அகவ 1
அகழ் 1
அகழி 4
அகற்றி 1
அகற்றும் 1
அகன் 1
அகன்றது 1
அகை 1
அங்கை 1
அங்கையுள் 1
அச்சுறீஇயன்று 1
அசை 1
அசையா 1
அசைஇ 3
அசைஇய 1
அஞ்சல் 1
அஞ்சா 1
அஞ்சி 6
அஞ்சு 2
அஞர் 2
அட்ட 1
அட்டு 3
அடக்க 1
அடக்க_அரும் 1
அடக்கி 2
அடகின் 1
அடகு 1
அடங்காதார் 1
அடர் 1
அடர்ந்து 1
அடல் 7
அடா 1
அடி 8
அடிசில் 2
அடிப்பட 1
அடிப்படஇருத்தல் 1
அடிப்படுத்தாய் 1
அடிபடுத்து 1
அடியோன் 1
அடு 9
அடுகம் 1
அடுகளத்து 1
அடுகளம் 2
அடும் 4
அடை 1
அடைகுறுவார் 1
அடைத்ததால் 1
அடைந்த 3
அடைந்தன்று 1
அடைந்தார் 2
அடைந்து 2
அடைந்தேம் 1
அடைய 1
அடையா 2
அடையாதார் 2
அடையார் 11
அடையாரை 2
அடையின் 1
அடையினும் 1
அண்ணல் 6
அணக்கு 1
அணக்கு_அரும் 1
அணங்க 1
அணங்கிய 2
அணங்கு 8
அணங்கும் 3
அணங்கே 1
அணல் 3
அணி 14
அணி_இழை 1
அணிக 1
அணிந்த 1
அணிந்து 2
அணிய 1
அணியும் 1
அணிவரும் 1
அணைதலும் 1
அணையாய் 1
அணையான் 1
அதர் 1
அதரிடைச்செலவே 1
அதரில் 1
அதன் 3
அதன்-கண் 1
அதிர் 1
அதிர 3
அதிரும் 7
அதிருமால் 1
அது 4
அதுவால் 1
அதுவே 4
அந்தணர் 1
அந்தணாளர்க்கு 1
அந்தம் 2
அந்தம்_இல் 2
அந்தரம் 1
அப்பு 1
அம் 28
அம்பல் 1
அம்பின் 1
அம்பு 1
அமர் 22
அமர்-கண் 1
அமர்க்களத்து 1
அமர்ந்தன்று 3
அமர்ந்தாற்கு 1
அமர்ந்தான் 2
அமர்ந்து 2
அமர 1
அமரர் 1
அமரரும் 1
அமரரை 1
அமரிடை 1
அமரில் 1
அமரின் 2
அமரும் 1
அமருள் 20
அமளி 1
அமிர்தம் 1
அமுதம் 1
அமுதமாம் 1
அமுது 1
அமை 4
அமைத்த 1
அமைத்தார் 1
அமைத்திட்ட 1
அமைந்த 2
அமைந்தான் 1
அமையா 1
அயர்தும் 1
அயர்ந்து 1
அயர்வொடு 1
அயர 1
அயராநின்றார் 1
அயல் 1
அயில் 7
அரங்கத்து 1
அரசமுல்லை 1
அரசவாகை 1
அரசஉழிஞை 1
அரசு 6
அரண் 10
அரணகத்து 1
அரணத்து 2
அரணம் 10
அரணின் 1
அரவ 1
அரவம் 2
அரவு 1
அரவும் 1
அரற்றின்று 1
அரனும் 1
அரி 10
அரிக்கிணை 1
அரிதால் 1
அரிது 3
அரிதே 2
அரிமா 2
அரிமா_அன்னான் 1
அரிமான் 1
அரிய 2
அரியவை 1
அரில் 3
அரிவை 14
அரிவைக்கு 1
அரிவையர் 1
அரு 10
அருகு 1
அருந்தும் 1
அரும் 29
அரும்ப 2
அரும்பிய 1
அரும்பிற்கும் 1
அரும்பு 1
அரும்பும் 1
அருமையின் 1
அருவி 5
அருவிய 1
அருள் 5
அருளால் 1
அருளிய 1
அருளினான் 1
அருளொடு 1
அருளோடுநீங்கல் 1
அரோ 4
அல் 1
அல்குல் 4
அல்குலார் 1
அல்குலும் 1
அல்ல 1
அல்லது 1
அல்லாந்து 1
அல்லார் 1
அல்லி 2
அல்லின் 1
அலங்கல் 1
அலங்கு 2
அலந்து 2
அலம்வர 2
அலம்வரும் 1
அலமரும் 2
அலர் 10
அலரது 1
அலரே 1
அலரொடு 1
அலற 4
அலறி 1
அலா 1
அலார் 1
அலை 1
அவண் 1
அவர் 3
அவர்-வயின் 1
அவர்க்கு 2
அவரவர் 2
அவலத்து 1
அவலம் 1
அவள் 2
அவளை 2
அவளொடு 1
அவற்கு 2
அவற்றுள் 1
அவன் 10
அவன்-கண் 1
அவனும் 1
அவனை 3
அவனொடு 1
அவாம் 4
அவாய் 2
அவாறு 1
அவி 2
அவிக்கும் 1
அவிதலும் 1
அவிந்த 2
அவிந்தன்று 2
அவிந்தார் 4
அவிந்தார்க்கு 1
அவிப்பலி 1
அவிய 5
அவியா 1
அவியாள் 1
அவிர் 8
அவிழ் 9
அவிழ 1
அவை 8
அவையமுல்லை 1
அவையோர் 1
அழல் 17
அழலின் 1
அழலும் 1
அழலுள் 3
அழலோடு 1
அழி 2
அழிகுநர் 1
அழிந்தன்று 1
அழிந்து 1
அழிபடைதாங்கல் 1
அழிபு 5
அழிய 1
அழியாமை 1
அழியும் 1
அழிவு 2
அழுங்கல் 1
அழுங்கின்று 1
அழுதழுது 2
அழுதார் 1
அழுவத்து 2
அழுவம் 2
அள் 1
அளக 1
அளந்த 1
அளந்தார் 1
அளப்ப 4
அளப்ப_அரும் 1
அளி 7
அளித்த 1
அளித்தான் 2
அளித்து 5
அளிய 1
அளியான் 1
அளியின் 1
அளியும் 1
அளியேன் 1
அளியை 1
அற்றா 1
அற்றாங்கு 1
அற்றால் 1
அற்று 1
அற 3
அறம் 5
அறமாம் 1
அறா 1
அறாஅ 1
அறி 1
அறிக 1
அறிதலால் 1
அறிதற்கு 1
அறிந்தவர் 1
அறிந்து 6
அறிபவன் 1
அறிமுறை 1
அறிய 5
அறியா 4
அறியாது 2
அறியாமை 1
அறியார் 1
அறியும் 1
அறியேன் 1
அறிவன் 1
அறிவன்வாகை 1
அறிவார் 1
அறிவார்-தாம் 1
அறிவு 2
அறு 8
அறுத்து 1
அறை 2
அறைக 2
அறைகூவின 1
அறைந்தனர் 1
அறைந்தோர்க்கு 1
அறைய 1
அன்பின் 1
அன்பு 2
அன்றி 9
அன்றியும் 2
அன்று 4
அன்று-கொல் 1
அன்றே 1
அன்றோ 1
அன்ன 16
அன்ன_நடையினார்க்கு 1
அன்னா 1
அன்னார் 5
அன்னாரை 1
அன்னாள் 3
அன்னான் 2
அன்னை 1
அன்னோர் 1
அனைத்தாய் 1
அனைத்தால் 1
அனைய 4
அனையனாய் 1
அனையார் 1
அனையான் 1

அ (32)

அ துறைக்கு உரித்தாகும் – புபொவெபாமா:3 36/2
மறுத்து உரைப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:3 50/2
எடுத்துரைப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 10/2
புண் கிழித்து முடியினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 30/2
இன் உயிர் நீப்பினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:4 46/2
வெவ் வேல் வாய் வீழ்ந்தான் விறல் வெய்யோன் அ வேலே – புபொவெபாமா:4 47/2
ஆர்த்திட்டு அமருள் அடையாரை அ முனையில் – புபொவெபாமா:4 51/3
மிளை கடத்தலும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:6 28/2
ஆடலொடு அடையினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:6 30/2
அரு முரணான் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:6 42/2
அடுகம் அடிசில் என அ மதிலுள் இட்டார் – புபொவெபாமா:6 47/3
அ மதிலின் அடி அடைந்தன்று – புபொவெபாமா:6 64/2
வில் நின்ற தானை விறல் வெய்யோற்கு அ மதிலின் – புபொவெபாமா:6 65/3
ஆற்றின் உணரின் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:7 10/2
ஆய்_இழை சேறலும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:7 54/2
அ மூன்றும் முற்ற அறிதலால் தம்மின் – புபொவெபாமா:8 27/2
அடல் வேல் ஆடவர்க்கு அன்றியும் அ இல் – புபொவெபாமா:8 42/1
அ துறைக்கு உரித்து ஆகும் – புபொவெபாமா:8 50/2
இயல்பே மொழியினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:9 14/2
துன்னினன் என்றலும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:9 22/2
சுடரொடு பொருவினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:9 26/2
ஆங்கு எண்ணினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:10 22/2
அலர் முலை அம் சொல் அவண் ஒழிய அ இல் – புபொவெபாமா:11 13/1
அவற்கு இரங்கினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:11 24/2
மொழிந்தனர் புலவர் அ துறை என்ன – புபொவெபாமா:11 30/2
காவல் கூறினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:13 18/2
பெரு வளம் ஏத்தினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:13 20/2
என் கண்டிலன் அ நெடுந்தகை – புபொவெபாமா:15 3/3
காதல் பெருகி களிசெய்ய அ களியால் – புபொவெபாமா:16 25/1
ஆங்கு அ நிலைமை யாய் அறியாமை – புபொவெபாமா:17 20/2
அ நரம்பும் அ சுவையும் ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:18 19/4
அ நரம்பும் அ சுவையும் ஆய்ந்து – புபொவெபாமா:18 19/4

மேல்

அஃதால் (1)

ஆர்_உயிர் என்னும் அவி வேட்டார் ஆங்கு அஃதால்
வீரியர் எய்தற்பால வீடு – புபொவெபாமா:8 61/3,4

மேல்

அகட்டு (1)

அள் அகட்டு அன்ன அரிக்கிணை வள்ளியோன் – புபொவெபாமா:9 37/2

மேல்

அகடு (1)

அகடு போல் அம் கண் தடாரி துகள் துடைத்து – புபொவெபாமா:8 65/2

மேல்

அகத்தன (1)

அகத்தன ஆர் கழல் நோன் தாள் அரணின் – புபொவெபாமா:5 14/1

மேல்

அகத்தார் (1)

உக தாம் உயங்கியக்-கண்ணும் அகத்தார்
புறத்திடை போதந்து அடல் புரிந்தார் பொங்கி – புபொவெபாமா:5 12/2,3

மேல்

அகத்தாரை (1)

அகத்தாரை வென்றார் அமர் – புபொவெபாமா:6 45/4

மேல்

அகத்து (12)

ஆய் கழலான் கட்டூர் அகத்து – புபொவெபாமா:3 37/4
அகத்து அடி உய்யாமை அம் சுடர் வாள் ஓச்சி – புபொவெபாமா:5 16/3
முரண் அகத்து பாற முழவு தோள் மள்ளர் – புபொவெபாமா:6 41/3
அரண் அகத்து பாய்ந்து இழிந்தார் ஆர்த்து – புபொவெபாமா:6 41/4
அறியார் வயவர் அகத்து இழிந்த பின்னும் – புபொவெபாமா:6 43/1
ஆடு அரிமா_அன்னான் கிடப்ப அகத்து உவகை – புபொவெபாமா:7 51/3
விடு சுடர் வேள்வி அகத்து – புபொவெபாமா:8 19/4
அகல் இடம் அங்கை அகத்து – புபொவெபாமா:9 64/4
பூ மலி நாவல் பொழில் அகத்து போய் நின்ற – புபொவெபாமா:9 76/3
அகழ் கடல் வேலி அகத்து – புபொவெபாமா:11 15/4
அகை அழல் ஈமத்து அகத்து – புபொவெபாமா:11 17/4
அம் கண் விசும்பின் அகத்து உறைக செம் கண் – புபொவெபாமா:13 15/2

மேல்

அகத்துழிஞை (1)

முதுஉழிஞையே முந்து அகத்துழிஞை
முற்றுமுதிர்வே யானைகைக்கோளே – புபொவெபாமா:6 1/9,10

மேல்

அகத்தோரை (1)

அரண் அகத்தோரை அமர் வென்றன்று – புபொவெபாமா:6 44/2

மேல்

அகத்தோன் (1)

அகத்தோன் காலை அதிர் முரசு இயம்ப – புபொவெபாமா:6 46/1

மேல்

அகநாட்டு (1)

பின்பகலே அன்றியும் பேணார் அகநாட்டு
நன் பகலும் கூகை நகும் – புபொவெபாமா:3 9/3,4

மேல்

அகப்படா (1)

அகப்படா இல்லை அரண் – புபொவெபாமா:6 13/4

மேல்

அகப்புறம் (1)

அகப்புறம் ஆம் என அறைந்தனர் புலவர் – புபொவெபாமா:19 1/7

மேல்

அகம் (4)

ஆழி சூழ் வையத்து அகம் மலிய வாழி – புபொவெபாமா:13 21/2
காம ஒள் எரி கனன்று அகம் சுடுமே – புபொவெபாமா:15 11/4
கோதையால் பிணைத்துக்கொண்டு அகம் புக்கன்று – புபொவெபாமா:16 26/2
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2

மேல்

அகல் (9)

ஐயனாரிதன் அகல் இடத்தவர்க்கு – புபொவெபாமா:0 5/9
அரும் சுரத்தும் அகல் கானத்தும் – புபொவெபாமா:1 24/1
ஒலி கழலான் அகல் நகருள் – புபொவெபாமா:8 8/1
அளந்த திறையார் அகல் இடத்து மன்னர் – புபொவெபாமா:9 19/1
அகல் இடம் அங்கை அகத்து – புபொவெபாமா:9 64/4
ஆயாது அறிவு அயர்ந்து அல்லாந்து அகல் இடத்து – புபொவெபாமா:12 5/1
அருளொடு வைகி அகல் – புபொவெபாமா:12 7/4
பரிவு அகல் உள்ளமொடு பால் வாழ்ந்தின்று – புபொவெபாமா:13 14/2
ஆகும் மற்று இவள் அகல் இடத்து அணங்கே – புபொவெபாமா:14 7/4

மேல்

அகல (4)

பொய் அகல நாளும் புகழ் விளைத்தல் என் வியப்பாம் – புபொவெபாமா:2 29/1
வையகம் போர்த்த வயங்கு ஒலி நீர் கை அகல
கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு – புபொவெபாமா:2 29/2,3
மொய் திகழ் வேலோன் முற்று விட்டு அகல
பெய் தார் மார்பின் பிறன் வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 50/1,2
ஊடிய ஊடல் அகல உளம் நெகிழ்ந்து – புபொவெபாமா:9 102/1

மேல்

அகலத்து (1)

சாந்து ஆர் அகலத்து தாழ் வடு புண் தாம் தணியா – புபொவெபாமா:11 23/2

மேல்

அகலத்தை (1)

சீர் சால் அகலத்தை செம் கண் அழல் நாகம் – புபொவெபாமா:9 88/3

மேல்

அகலம் (9)

ஒட்டார் படை இடந்த ஆறா புண் ஏந்து அகலம்
தொட்டாள் பெருக துயில் – புபொவெபாமா:4 37/3,4
விடு சுடர் சிந்தி விரை அகலம் போழ்ந்த – புபொவெபாமா:7 33/3
விலங்கு அமருள் வியன் அகலம் வில் உதைத்த கணை கிழிப்ப – புபொவெபாமா:7 46/1
வயங்கு உளை_மான் தென்னன் வரை அகலம் தோய – புபொவெபாமா:9 92/1
தார் மலி மார்பன் தகை அகலம் சூர் மகளே – புபொவெபாமா:11 3/2
நல் தார் அகலம் நகைதரலின் நல் தார் – புபொவெபாமா:16 15/2
பெய் தார் அகலம் பிரிதல் ஆற்றா – புபொவெபாமா:16 28/1
தண் தார் அகலம் தழூஉ புணையா நீ நல்கின் – புபொவெபாமா:17 9/3
பொன் தார் அகலம் புல்லிய மகளிர்க்கு – புபொவெபாமா:17 34/1

மேல்

அகலாது (1)

அகலாது அளித்து ஒழுகல் அன்பு – புபொவெபாமா:12 3/4

மேல்

அகலார் (1)

கண நிரை கைக்கொண்டு கை அகலார் நின்ற – புபொவெபாமா:1 21/3

மேல்

அகலார்-தம்மை (1)

விளிந்து ஆங்கு ஒழியினும் விட்டு அகலார்-தம்மை
தெளிந்தாரில் தீர்வது தீது – புபொவெபாமா:17 35/3,4

மேல்

அகலாவால் (1)

ஆக்கம் அவன்-கண் அகலாவால் வீக்கம் – புபொவெபாமா:6 13/2

மேல்

அகலிடத்து (1)

நாவல் அகலிடத்து ஞாயிறு அனையனாய் – புபொவெபாமா:8 35/3

மேல்

அகலும் (1)

முன்னர் வருக முரண் அகலும் மன்னர் – புபொவெபாமா:3 25/2

மேல்

அகவ (1)

மயில்_அன்னார் மன்றம் படர குயில் அகவ
ஆள் திரிய வண்டு இமிரும் செம்மல் அடையார் நாட்டு – புபொவெபாமா:3 29/2,3

மேல்

அகழ் (1)

அகழ் கடல் வேலி அகத்து – புபொவெபாமா:11 15/4

மேல்

அகழி (4)

அஞ்சு வரு வாயில் அரு மிளை குண்டு அகழி
மஞ்சு இவரும் ஞாயில் மதில் – புபொவெபாமா:6 11/3,4
குண்டு அகழி புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:6 32/2
கோள் வாய் முதலைய குண்டு அகழி நீராக – புபொவெபாமா:6 33/1
அகழி பரந்து ஒழுகும் செம் குருதி சேற்று – புபொவெபாமா:6 35/3

மேல்

அகற்றி (1)

ஆழ் கடல் சூழ் வையகத்துள் ஐந்து வென்று ஆறு அகற்றி
ஏழ் கடிந்து இன்புற்று இரு – புபொவெபாமா:9 74/3,4

மேல்

அகற்றும் (1)

அடு முரண் அகற்றும் ஆள் உகும் ஞாட்பில் – புபொவெபாமா:10 14/1

மேல்

அகன் (1)

திரு கிளரும் அகன் கோயில் – புபொவெபாமா:9 36/1

மேல்

அகன்றது (1)

ஆம் இனி மூப்பும் அகன்றது இளமையும் – புபொவெபாமா:8 67/1

மேல்

அகை (1)

அகை அழல் ஈமத்து அகத்து – புபொவெபாமா:11 17/4

மேல்

அங்கை (1)

அகல் இடம் அங்கை அகத்து – புபொவெபாமா:9 64/4

மேல்

அங்கையுள் (1)

அங்கையுள் நெல்லி அதன் பயம் ஆதலால் – புபொவெபாமா:2 27/1

மேல்

அச்சுறீஇயன்று (1)

அணங்கு ஆற்ற அச்சுறீஇயன்று – புபொவெபாமா:4 34/2

மேல்

அசை (1)

அசை விளங்கும் பாடலொடு ஆட வருமே – புபொவெபாமா:7 37/3

மேல்

அசையா (1)

ஆடி அசையா அடி இரண்டும் பாடி – புபொவெபாமா:9 86/2

மேல்

அசைஇ (3)

புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும் – புபொவெபாமா:1 25/1
நீர் பலகால் மூழ்கி நிலத்து அசைஇ தோல் உடீஇ – புபொவெபாமா:8 29/1
தாரொடு பொங்கி நிலன் அசைஇ தான் மிசையும் – புபொவெபாமா:11 9/3

மேல்

அசைஇய (1)

வில் மேல் அசைஇய கை வெல்_கழலான் தன் மேல் – புபொவெபாமா:1 25/2

மேல்

அஞ்சல் (1)

அடை அவிழ் பூம்_கோதை அஞ்சல் விடை அரவம் – புபொவெபாமா:18 6/2

மேல்

அஞ்சா (1)

அடல் அஞ்சா நெடுந்தகை புண் – புபொவெபாமா:4 38/1

மேல்

அஞ்சி (6)

அயில் அன்ன கண் புதைத்து அஞ்சி அலறி – புபொவெபாமா:3 29/1
வாள் தானை வெள்ளம் வரவு அஞ்சி மீட்டான் – புபொவெபாமா:3 35/2
தொடல் அஞ்சி துடித்து நீங்கின்று – புபொவெபாமா:4 38/2
அரி கண்ணி அஞ்சி அலற எரி கதிர் வேல் – புபொவெபாமா:9 100/2
வேறுபட அஞ்சி விதுப்புற்றன்று – புபொவெபாமா:11 22/2
அயல் மனை பெண்டிரொடு அன்னை சொல் அஞ்சி
வியன் மனையுள் ஆடும் வெறி – புபொவெபாமா:17 21/3,4

மேல்

அஞ்சு (2)

அஞ்சு வரு வாயில் அரு மிளை குண்டு அகழி – புபொவெபாமா:6 11/3
அஞ்சு வரு தானை அமர் என்னும் நீள் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 11/1

மேல்

அஞர் (2)

அணங்கு அஞர் செய்து ஆள் எறிதல் நோக்கி வணங்கா – புபொவெபாமா:2 25/2
நள் இருள் மாலை நடுங்கு அஞர் நலிய – புபொவெபாமா:16 30/1

மேல்

அட்ட (1)

மாறு அட்ட வென்றி மறவர் தம் சீறூரில் – புபொவெபாமா:1 31/3

மேல்

அட்டு (3)

அட்டு கனலும் அயில் வேலோய் ஒன்றிரண்டு – புபொவெபாமா:1 37/3
அலை கடல் தானை அரசு அட்டு ஆர்த்தன்று – புபொவெபாமா:8 2/2
அடல் வேந்தன் அட்டு ஆர்த்து அரசு – புபொவெபாமா:8 3/4

மேல்

அடக்க (1)

அடக்க_அரும் தானை அலங்கு தார் மன்னர் – புபொவெபாமா:7 13/1

மேல்

அடக்க_அரும் (1)

அடக்க_அரும் தானை அலங்கு தார் மன்னர் – புபொவெபாமா:7 13/1

மேல்

அடக்கி (2)

வேலான் விறல் முனை வென்று அடக்கி கோலால் – புபொவெபாமா:9 17/2
ஒன்றில் இரண்டு ஆய்ந்து மூன்று அடக்கி நான்கினால் – புபொவெபாமா:9 74/1

மேல்

அடகின் (1)

கார் அடகின் மேல் வைத்தாள் கை – புபொவெபாமா:11 9/4

மேல்

அடகு (1)

அம் குழை கீரை அடகு மிசையினும் – புபொவெபாமா:13 17/3

மேல்

அடங்காதார் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய – புபொவெபாமா:6 34/1

மேல்

அடர் (1)

அடர் அவிர் பைம் பூண் வேந்தன்-தன்னை – புபொவெபாமா:9 26/1

மேல்

அடர்ந்து (1)

பாற்று இனம் பின் படர முன்பு அடர்ந்து ஏற்று இனம் – புபொவெபாமா:1 13/2

மேல்

அடல் (7)

ஐயம் களைந்திட்டு அடல் வெம் கூற்று ஆலிப்ப – புபொவெபாமா:4 9/1
அடல் அஞ்சா நெடுந்தகை புண் – புபொவெபாமா:4 38/1
புறத்திடை போதந்து அடல் புரிந்தார் பொங்கி – புபொவெபாமா:5 12/3
அடல் வேந்தன் அட்டு ஆர்த்து அரசு – புபொவெபாமா:8 3/4
அழிபு அடல் ஆற்றால் அறிமுறை என்று எட்டின் – புபொவெபாமா:8 39/3
அடல் வேல் ஆடவர்க்கு அன்றியும் அ இல் – புபொவெபாமா:8 42/1
அடல் முகந்த தானையவர் வாரா முன்னம் – புபொவெபாமா:13 5/3

மேல்

அடா (1)

பண்பு அடா வைகும் பயன் ஞால நீள் வலை – புபொவெபாமா:8 69/3

மேல்

அடி (8)

அடி இரட்டித்திட்டு ஆடும் ஆட்டு – புபொவெபாமா:2 17/4
அகத்து அடி உய்யாமை அம் சுடர் வாள் ஓச்சி – புபொவெபாமா:5 16/3
அ மதிலின் அடி அடைந்தன்று – புபொவெபாமா:6 64/2
நாவல் பெயரிய ஞாலத்து அடி அடைந்து – புபொவெபாமா:6 65/1
ஆடி அசையா அடி இரண்டும் பாடி – புபொவெபாமா:9 86/2
ஆடல் அமர்ந்தான் அடி அடைந்தார் என் பெறார் – புபொவெபாமா:9 88/1
அணிவரும் பூம் சிலம்பு ஆர்க்கும் அடி மேல் – புபொவெபாமா:16 35/1
அறியேன் அடி உறை ஆய்_இழையால் பெற்றேன் – புபொவெபாமா:17 33/3

மேல்

அடிசில் (2)

அடுகம் அடிசில் என அ மதிலுள் இட்டார் – புபொவெபாமா:6 47/3
குய் கொள் அடிசில் பிறர் நுகர்க வைகலும் – புபொவெபாமா:13 17/2

மேல்

அடிப்பட (1)

ஆணை கொண்டு அடிப்பட இருந்தன்று – புபொவெபாமா:6 62/2

மேல்

அடிப்படஇருத்தல் (1)

அடிப்படஇருத்தல் தொகைநிலை உளப்பட – புபொவெபாமா:6 1/14

மேல்

அடிப்படுத்தாய் (1)

வைய மகளை அடிப்படுத்தாய் வையகத்தார் – புபொவெபாமா:9 7/1

மேல்

அடிபடுத்து (1)

அடிபடுத்து ஆர் அதர் செல்வான் துடி படுத்து – புபொவெபாமா:1 9/2

மேல்

அடியோன் (1)

பொன் புனைந்த கழல்_அடியோன் – புபொவெபாமா:7 4/1

மேல்

அடு (9)

ஆயும் அடு திறலாற்கு அன்பு இலார் இல் போலும் – புபொவெபாமா:4 33/1
கடு முரண் எஃகம் கழிய அடு முரண் – புபொவெபாமா:6 39/2
அடு திறல் அரணத்து அரசு வழிமொழிய – புபொவெபாமா:6 60/1
காய்ந்து அடு துப்பின் கழல் மறவர் ஆடினார் – புபொவெபாமா:7 43/3
அடு திறல் அணங்கு ஆர – புபொவெபாமா:8 12/1
அடு திறல் மன்னரை அருளிய எழுக என – புபொவெபாமா:9 18/1
இகல் அடு தோள் எறி வேல் மன்னன் – புபொவெபாமா:9 44/1
பூம் புனல் ஆகம் கெழீஇயினான் போர் அடு தோள் – புபொவெபாமா:9 72/3
அடு முரண் அகற்றும் ஆள் உகும் ஞாட்பில் – புபொவெபாமா:10 14/1

மேல்

அடுகம் (1)

அடுகம் அடிசில் என அ மதிலுள் இட்டார் – புபொவெபாமா:6 47/3

மேல்

அடுகளத்து (1)

ஆள் அமர் வென்றி அடுகளத்து தோள் பெயரா – புபொவெபாமா:7 43/2

மேல்

அடுகளம் (2)

அரசு அதிர நூறி அடுகளம் வேட்டான் – புபொவெபாமா:8 15/3
அடுகளம் ஆர்ப்ப அமர் ஓட்டி தந்த – புபொவெபாமா:9 11/3

மேல்

அடும் (4)

அடும் திறல் ஆழி அரவு அணையாய் என்றும் – புபொவெபாமா:9 7/3
அடும் தடக்கை நோன் தாள் அமர் வெய்யோன் ஈயும் – புபொவெபாமா:9 60/3
அடும் புகழ் பாடி அழுதழுது நோனாது – புபொவெபாமா:10 27/1
அடும் படர் மூழ்கி அமை மென் தோள் வாட – புபொவெபாமா:16 17/3

மேல்

அடை (1)

அடை அவிழ் பூம்_கோதை அஞ்சல் விடை அரவம் – புபொவெபாமா:18 6/2

மேல்

அடைகுறுவார் (1)

விருந்தாய் அடைகுறுவார் விண் – புபொவெபாமா:3 25/4

மேல்

அடைத்ததால் (1)

அறம் திறந்த வாயில் அடைத்ததால் அண்ணல் – புபொவெபாமா:4 41/3

மேல்

அடைந்த (3)

அழல் அடைந்த மன்றத்து அலந்து அயராநின்றார் – புபொவெபாமா:3 15/1
அயில் துப்பு அடைந்த அணி எழு எல்லாம் – புபொவெபாமா:6 27/3
திரு வளர் நல் நகர் அடைந்த கொழுநன் – புபொவெபாமா:13 20/1

மேல்

அடைந்தன்று (1)

அ மதிலின் அடி அடைந்தன்று – புபொவெபாமா:6 64/2

மேல்

அடைந்தார் (2)

வரை புகு புள் இனம் மான விரைபு அடைந்தார்
வேல் ஏந்து தானை விறலோன் விறல் மறவர் – புபொவெபாமா:6 31/2,3
ஆடல் அமர்ந்தான் அடி அடைந்தார் என் பெறார் – புபொவெபாமா:9 88/1

மேல்

அடைந்து (2)

நாவல் பெயரிய ஞாலத்து அடி அடைந்து
ஏவல் எதிராது இகல் புரிந்த காவலர் – புபொவெபாமா:6 65/1,2
தம் இறைவன் விசும்பு அடைந்து என – புபொவெபாமா:7 52/1

மேல்

அடைந்தேம் (1)

நிழல் அடைந்தேம் நின்னை என்று ஏத்தி கழல் அடைய – புபொவெபாமா:3 15/2

மேல்

அடைய (1)

நிழல் அடைந்தேம் நின்னை என்று ஏத்தி கழல் அடைய
செற்றம் கொண்டாடி சிலைத்து எழுந்தார் வீந்து அவிய – புபொவெபாமா:3 15/2,3

மேல்

அடையா (2)

வாள் நாள்கொளலும் வழிமொழிந்து வந்து அடையா
பேணார் பிறை தொடும் பேம் மதில் பூண் ஆர் – புபொவெபாமா:6 7/1,2
எங்கட்கு அடையா இடர் – புபொவெபாமா:8 11/4

மேல்

அடையாதார் (2)

அடையாதார் அரண் கொள்ளிய – புபொவெபாமா:6 10/1
மடை ஆர் மணி பூண் அடையாதார் மார்பில் – புபொவெபாமா:6 15/3

மேல்

அடையார் (11)

அடையார் முனை அலற ஐ இலை வேல் காளை – புபொவெபாமா:1 5/3
அரண் முருங்க ஆகோள் கருதின் அடையார்
முரண் முருங்க தான் முந்துறும் – புபொவெபாமா:1 43/3,4
செயிர் வழங்கும் வாள் அமருள் சென்று அடையார் வேல் வாய் – புபொவெபாமா:2 27/3
ஆள் திரிய வண்டு இமிரும் செம்மல் அடையார் நாட்டு – புபொவெபாமா:3 29/3
முன் அடையார் வள நாட்டை – புபொவெபாமா:3 44/1
நல் இசை கொண்டு அடையார் நாடு – புபொவெபாமா:3 51/4
அரண் அவிய பாயும் அடையார் முன் நிற்பேன் – புபொவெபாமா:4 19/3
செற்று அடையார் மதில் கருதி – புபொவெபாமா:6 4/1
கலந்து அடையார் மதில் கருதி – புபொவெபாமா:6 6/1
வாளை பிறழும் கயம் கடுப்ப வந்து அடையார்
ஆள் அமர் வென்றி அடுகளத்து தோள் பெயரா – புபொவெபாமா:7 43/1,2
சோர் சடை தாழ சுடர் ஓம்பி ஊர் அடையார்
கானகத்த கொண்டு கடவுள் விருந்தோம்பல் – புபொவெபாமா:8 29/2,3

மேல்

அடையாரை (2)

குரிசில் அடையாரை கொண்ட கூட்டு எல்லாம் – புபொவெபாமா:3 33/3
ஆர்த்திட்டு அமருள் அடையாரை அ முனையில் – புபொவெபாமா:4 51/3

மேல்

அடையின் (1)

கன்று உடை வேழத்த கான் படர்ந்து சென்று அடையின்
காமரு சாயலாள் கேள்வன் கயம் மலரா – புபொவெபாமா:9 56/2,3

மேல்

அடையினும் (1)

ஆடலொடு அடையினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:6 30/2

மேல்

அண்ணல் (6)

ஆள் கடி வெல் களிற்று அண்ணல் கொடுத்து அளித்தான் – புபொவெபாமா:4 9/3
அறம் திறந்த வாயில் அடைத்ததால் அண்ணல்
நிறம் திறந்த நீள் இலை வேல் – புபொவெபாமா:4 41/3,4
ஆழி தேர் வெல் புரவி அண்ணல் மத யானை – புபொவெபாமா:7 11/3
அண்ணல் நான்மறை அந்தணாளர்க்கு – புபொவெபாமா:9 28/1
கண்ணின் ஒளிர் வேலான் கரந்த பின் அண்ணல்
புகழொடு பூசல் மயங்கிற்றால் பொங்கும் – புபொவெபாமா:11 15/2,3
வடி வேல் அண்ணல் வாராமைக்கு அழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 10/2

மேல்

அணக்கு (1)

அணக்கு_அரும் தானையான் அல்லி அம் தார் தோய்ந்தோள் – புபொவெபாமா:9 45/1

மேல்

அணக்கு_அரும் (1)

அணக்கு_அரும் தானையான் அல்லி அம் தார் தோய்ந்தோள் – புபொவெபாமா:9 45/1

மேல்

அணங்க (1)

புகை அணங்க பூ_மாரி சிந்தி பகை அணங்கும் – புபொவெபாமா:10 17/2

மேல்

அணங்கிய (2)

நுணங்கு அரில் வெம் முனை நோக்கி அணங்கிய
குந்தம் மலியும் புரவியான் கூடாதார் – புபொவெபாமா:4 15/2,3
அணங்கிய வெம் களத்து ஆர்_உயிரை காண்பான் – புபொவெபாமா:7 55/3

மேல்

அணங்கு (8)

அணங்கு அஞர் செய்து ஆள் எறிதல் நோக்கி வணங்கா – புபொவெபாமா:2 25/2
அணங்கு உடை நோலை பொரி புழுக்கல் பிண்டி – புபொவெபாமா:3 11/1
அணங்கு ஆற்ற அச்சுறீஇயன்று – புபொவெபாமா:4 34/2
அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர் – புபொவெபாமா:8 5/3
அடு திறல் அணங்கு ஆர – புபொவெபாமா:8 12/1
முன் தேர்க்-கண் அணங்கு ஆடின்று – புபொவெபாமா:8 14/2
மிகை அணங்கு மெய்ந்நிறீஇ மீளி மறவர் – புபொவெபாமா:10 17/1
அவை எல்லாம் ஆக்கி அணங்கு – புபொவெபாமா:18 16/4

மேல்

அணங்கும் (3)

கொங்கு அலர் தார் மன்னரும் கூட்டு அளப்ப கூற்று அணங்கும்
வெம் கதிர் வேல் தண் தெரியல் வேந்தற்கு பொங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/1,2
கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும் – புபொவெபாமா:10 5/2
புகை அணங்க பூ_மாரி சிந்தி பகை அணங்கும்
வீளை கடும் கணையால் வேறு ஆகி விண் படர்ந்த – புபொவெபாமா:10 17/2,3

மேல்

அணங்கே (1)

ஆகும் மற்று இவள் அகல் இடத்து அணங்கே – புபொவெபாமா:14 7/4

மேல்

அணல் (3)

மொய் அணல் ஆன்_நிரை முன் செல்ல பின் செல்லும் – புபொவெபாமா:1 27/1
மை அணல் காளை மகிழ் துடி கை அணல் – புபொவெபாமா:1 27/2
மை அணல் காளை மகிழ் துடி கை அணல்
வைத்த எயிற்றியர் வாள் கண் இடனாட – புபொவெபாமா:1 27/2,3

மேல்

அணி (14)

எழு அணி சீறூர் இருள் மாலை முன்றில் – புபொவெபாமா:1 11/1
அணி நிரை வால் முறுவல் அம் மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 29/3
அணி புரிசை அழிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 13/2
அணி கொள் வன முலையார் ஆடரங்கம் ஏறி – புபொவெபாமா:6 7/3
அயில் துப்பு அடைந்த அணி எழு எல்லாம் – புபொவெபாமா:6 27/3
அம் கண் விசும்பின் அணி திகழும் திங்கள் – புபொவெபாமா:6 45/2
தொடி அணி தோள் ஆடவர் தும்பை புனைய – புபொவெபாமா:10 5/1
கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும் – புபொவெபாமா:10 5/2
அம் தழை அல்குல் அணி நலம் புணரா – புபொவெபாமா:14 18/1
அணி_இழை மெலிவின் ஆற்றல் கூறின்று – புபொவெபாமா:15 10/2
அணி வயல் ஊரனொடு அப்பு விழவு அமரும் – புபொவெபாமா:16 20/1
ஆடிய சாந்தின் அணி தொடர்ந்து வாடிய – புபொவெபாமா:16 23/2
ஆம்பல் நுடங்கும் அணி வளையும் ஏகின – புபொவெபாமா:17 11/1
தண் தார் அணி அவாம் தையலார் சேரியுள் – புபொவெபாமா:17 33/1

மேல்

அணி_இழை (1)

அணி_இழை மெலிவின் ஆற்றல் கூறின்று – புபொவெபாமா:15 10/2

மேல்

அணிக (1)

நெய் அணிக செவ் வேல் நெடும் தேர் நிலை புகுக – புபொவெபாமா:6 5/1

மேல்

அணிந்த (1)

தருவான்-கொல் மார்பு அணிந்த தார் – புபொவெபாமா:9 90/4

மேல்

அணிந்து (2)

ஏத்த இழை அணிந்து இன்னே வருதியால் – புபொவெபாமா:9 62/3
பீலி அணிந்து பெயர் பொறித்து வேல் அமருள் – புபொவெபாமா:10 25/2

மேல்

அணிய (1)

மயிர் அணிய பொங்கி மழை போன்று மாற்றார் – புபொவெபாமா:5 10/3

மேல்

அணியும் (1)

கொடி அணி தேர் கூட்டு அணங்கும் போழ்தின் முடி அணியும்
காத்தல் சால் செங்கோல் கடு மான் நெடு வழுதி – புபொவெபாமா:10 5/2,3

மேல்

அணிவரும் (1)

அணிவரும் பூம் சிலம்பு ஆர்க்கும் அடி மேல் – புபொவெபாமா:16 35/1

மேல்

அணைதலும் (1)

அருகு ஓடி நீங்காது அணைதலும் இன்றி – புபொவெபாமா:18 8/1

மேல்

அணையாய் (1)

அடும் திறல் ஆழி அரவு அணையாய் என்றும் – புபொவெபாமா:9 7/3

மேல்

அணையான் (1)

கள் அவிழ் தாரானும் கைக்கு அணையான் எள்ளி – புபொவெபாமா:15 7/2

மேல்

அதர் (1)

அடிபடுத்து ஆர் அதர் செல்வான் துடி படுத்து – புபொவெபாமா:1 9/2

மேல்

அதரிடைச்செலவே (1)

அதரிடைச்செலவே அரும் போர்மலைதல் – புபொவெபாமா:2 1/2

மேல்

அதரில் (1)

சேண் ஓங்கிய வரை அதரில்
பாணனை ஆற்றுப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 55/1,2

மேல்

அதன் (3)

அங்கையுள் நெல்லி அதன் பயம் ஆதலால் – புபொவெபாமா:2 27/1
பெரும் கை களிறு எறிந்து பின் அதன் கீழ் பட்ட – புபொவெபாமா:7 41/3
பாலை படுமலை பண்ணி அதன் கூட்டம் – புபொவெபாமா:18 16/1

மேல்

அதன்-கண் (1)

இல நாம் உரைப்பு அதன்-கண் எல் வளை நாண – புபொவெபாமா:18 12/1

மேல்

அதிர் (1)

அகத்தோன் காலை அதிர் முரசு இயம்ப – புபொவெபாமா:6 46/1

மேல்

அதிர (3)

அரசு அதிர நூறி அடுகளம் வேட்டான் – புபொவெபாமா:8 15/3
முரசு அதிர வென்ற தேர் முன் – புபொவெபாமா:8 15/4
தேர் அதிர பொங்கும் திருந்து வேல் வானவன் – புபொவெபாமா:10 3/3

மேல்

அதிரும் (7)

களிறும் களித்து அதிரும் கார் – புபொவெபாமா:3 5/4
காய் கடா யானை ஒருபால் களித்து அதிரும்
ஆய் கழலான் கட்டூர் அகத்து – புபொவெபாமா:3 37/3,4
கார் கருதி நின்று அதிரும் கௌவை விழு பணையான் – புபொவெபாமா:7 3/1
வெம் கண் முரசு அதிரும் வேல் அமருள் வில் உதைப்ப – புபொவெபாமா:7 47/1
முழங்கும் அதிரும் முரசு – புபொவெபாமா:8 9/4
கல் அருவி ஆடி கரும் களிறு கார் அதிரும்
மல்லல் அம் சாரல் மயில் அன்ன சில் வளை – புபொவெபாமா:14 11/1,2
அதிரும் புனல் ஊரற்கு ஆர்_அமிர்தம் அன்றோ – புபொவெபாமா:17 27/3

மேல்

அதிருமால் (1)

உதிரா மதிலும் உள-கொல் அதிருமால்
பூக்கள் மலி தார் புகழ் வெய்யோன் கோயிலுள் – புபொவெபாமா:6 9/2,3

மேல்

அது (4)

உரைப்பின் அது வியப்போ ஒன்னார் கைக்கொண்ட – புபொவெபாமா:2 13/1
ஆள் அமர் வெள்ளம் பெருகின் அது விலக்கி – புபொவெபாமா:2 23/1
அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/2
ஆய்ந்த புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:11 14/2

மேல்

அதுவால் (1)

மாயவன் மாயம் அதுவால் மணி நிரையுள் – புபொவெபாமா:9 80/1

மேல்

அதுவே (4)

பெரும் பூண் மன்னன் பெயர்தலும் அதுவே – புபொவெபாமா:3 20/2
உய்குவன் வரின் என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 20/2
அரிவையர் அறிக என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 24/2
தேம் கமழ் கோதை தெளிதலும் அதுவே – புபொவெபாமா:17 14/2

மேல்

அந்தணர் (1)

அந்தணர் சான்றோர் அரும் தவத்தோர் தம் முன்னோர் – புபொவெபாமா:9 66/1

மேல்

அந்தணாளர்க்கு (1)

அண்ணல் நான்மறை அந்தணாளர்க்கு
கண்ணிய கபிலை நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 28/1,2

மேல்

அந்தம் (2)

அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/2
அந்தம்_இல் புகழான் அமரரும் மகிழ – புபொவெபாமா:9 30/1

மேல்

அந்தம்_இல் (2)

அந்தம்_இல் புலவர் அது என மொழிப – புபொவெபாமா:3 12/2
அந்தம்_இல் புகழான் அமரரும் மகிழ – புபொவெபாமா:9 30/1

மேல்

அந்தரம் (1)

அந்தரம் தோயும் அமை ஓங்கு அரு மிளை – புபொவெபாமா:6 29/1

மேல்

அப்பு (1)

அணி வயல் ஊரனொடு அப்பு விழவு அமரும் – புபொவெபாமா:16 20/1

மேல்

அம் (28)

அணி நிரை வால் முறுவல் அம் மா எயிற்றி – புபொவெபாமா:1 29/3
அம் கண் கிணையன் துடியன் விறலி பாண் – புபொவெபாமா:1 35/1
வெம் கள் மகிழ்ந்து விழவு அயர அம் குழைய – புபொவெபாமா:3 3/2
அளிய கழல் வேந்தர் அம் மா அரிவை – புபொவெபாமா:4 49/1
அகத்து அடி உய்யாமை அம் சுடர் வாள் ஓச்சி – புபொவெபாமா:5 16/3
அம் மதிலோன் மறுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 17/2
கொய் தார் அம் மார்பின் எம் கோ – புபொவெபாமா:6 3/4
அம் கண் விசும்பின் அணி திகழும் திங்கள் – புபொவெபாமா:6 45/2
அம் தழை அல்குலும் ஆடு அமை மென் தோளும் – புபொவெபாமா:6 59/1
மூளை அம் சோற்றை முகந்து – புபொவெபாமா:8 13/4
அம் சொல் விறலியரும் ஆடுபவே வெம் சமரில் – புபொவெபாமா:8 17/2
அகடு போல் அம் கண் தடாரி துகள் துடைத்து – புபொவெபாமா:8 65/2
அணக்கு_அரும் தானையான் அல்லி அம் தார் தோய்ந்தோள் – புபொவெபாமா:9 45/1
ஆர் எயில் மன்னன் மட மகள் அம் பணை தோள் – புபொவெபாமா:9 45/3
அலந்து இனையும் அம் வளை தோளி உலந்தவன் – புபொவெபாமா:11 9/2
அலர் முலை அம் சொல் அவண் ஒழிய அ இல் – புபொவெபாமா:11 13/1
கொய் தார் அம் மார்பின் கொழுநன் தணந்த பின் – புபொவெபாமா:13 9/1
அம் கண் விசும்பின் அகத்து உறைக செம் கண் – புபொவெபாமா:13 15/2
அம் குழை கீரை அடகு மிசையினும் – புபொவெபாமா:13 17/3
செவ் வாய் பெரும் தோள் திரு நுதலாள் அம் வாயில் – புபொவெபாமா:14 9/2
அம் சொல் மாரி பெய்து அவியாள் – புபொவெபாமா:14 9/3
மல்லல் அம் சாரல் மயில் அன்ன சில் வளை – புபொவெபாமா:14 11/2
அம் மென் கிளவி கிளி பயில ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 13/1
அம் தழை அல்குல் அணி நலம் புணரா – புபொவெபாமா:14 18/1
அம் சொல் வஞ்சி அல் இருள் செலீஇய – புபொவெபாமா:15 22/1
அல்லி அம் தார் நல்கல் அறம் – புபொவெபாமா:16 3/4
வேங்கை அம் சிலம்பற்கு வெறி ஆடின்று – புபொவெபாமா:17 20/3
அம் சொல் பெரும் பணை தோள் ஆய் இழையாய் தாம் நொடியும் – புபொவெபாமா:17 23/1

மேல்

அம்பல் (1)

அம்பல் பெண்டிரும் அறைக எம் அலரே – புபொவெபாமா:15 25/4

மேல்

அம்பின் (1)

அம்பின் பிறழும் தடம் கண் அவன் காதல் – புபொவெபாமா:4 47/3

மேல்

அம்பு (1)

அம்பு உடை ஞாயில் அரண் – புபொவெபாமா:6 49/4

மேல்

அமர் (22)

வெருவரும் வாள் அமர் விளிந்தோன் கண்டு – புபொவெபாமா:2 20/1
ஆள் அமர் வெள்ளம் பெருகின் அது விலக்கி – புபொவெபாமா:2 23/1
தன் அமர் ஒள் வாள் என் கை தந்தான் மன்னற்கு – புபொவெபாமா:4 11/2
நகை அமர் ஆயம் நடுங்க நடுங்கான் – புபொவெபாமா:4 31/1
தொகை அமர் ஓட்டிய துப்பின் பகைவர் முன் – புபொவெபாமா:4 31/2
ஆனார் அமர் விலக்கி ஆர்ப்பு – புபொவெபாமா:5 7/4
ஆம்-கொல் அரிய அமர் – புபொவெபாமா:6 33/4
அரண் அகத்தோரை அமர் வென்றன்று – புபொவெபாமா:6 44/2
அகத்தாரை வென்றார் அமர் – புபொவெபாமா:6 45/4
ஆடல் அமர்ந்தான் அமர் வெய்யோன் வீழ் குடர் – புபொவெபாமா:7 31/1
ஆள் அமர் வென்றி அடுகளத்து தோள் பெயரா – புபொவெபாமா:7 43/2
கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோன் வாள் அமர்
ஒள் அழலுள் வேட்டான் உயிர் – புபொவெபாமா:7 53/3,4
மண்டு அமர் திண் தோள் மறம் கடைஇ மண் புலம்ப – புபொவெபாமா:7 57/1
அஞ்சு வரு தானை அமர் என்னும் நீள் வயலுள் – புபொவெபாமா:8 11/1
மறம் தரு வாள் அமர் என்னும் பிறங்கு அழலுள் – புபொவெபாமா:8 61/2
அடுகளம் ஆர்ப்ப அமர் ஓட்டி தந்த – புபொவெபாமா:9 11/3
அடும் தடக்கை நோன் தாள் அமர் வெய்யோன் ஈயும் – புபொவெபாமா:9 60/3
அலங்கல் அமர் அழுவத்து ஆர் – புபொவெபாமா:10 7/4
ஆண் தக நின்ற அமர் வெய்யோற்கு ஆக என்று – புபொவெபாமா:10 25/3
தட வரை மார்பன் தன் அமர் காதல் – புபொவெபாமா:13 2/1
மை அமர் உண்கண் மடந்தை கண் – புபொவெபாமா:14 5/3
வண்டு அமர் குஞ்சி மைந்தனை நயந்த – புபொவெபாமா:15 6/1

மேல்

அமர்-கண் (1)

அமர்-கண் முடியும் அறு வகை ஆகிய – புபொவெபாமா:9 1/21

மேல்

அமர்க்களத்து (1)

ஆனா வயவர் முன் ஆட அமர்க்களத்து
வான் ஆர் மின் ஆகி வழி நுடங்கும் நோனா – புபொவெபாமா:7 35/1,2

மேல்

அமர்ந்தன்று (3)

செலவு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:1 8/2
அழல் வேல் திரித்து ஆட்டு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:7 30/2
முகை முறுவலார் முயக்கு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:7 48/2

மேல்

அமர்ந்தாற்கு (1)

ஆடல் அமர்ந்தாற்கு அரிதால் உமையாளை – புபொவெபாமா:9 96/3

மேல்

அமர்ந்தான் (2)

ஆடல் அமர்ந்தான் அமர் வெய்யோன் வீழ் குடர் – புபொவெபாமா:7 31/1
ஆடல் அமர்ந்தான் அடி அடைந்தார் என் பெறார் – புபொவெபாமா:9 88/1

மேல்

அமர்ந்து (2)

செற்றார் மேல் செலவு அமர்ந்து
கொற்ற வாள் நாள்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:3 8/1,2
ஐயனாரிதன் அமர்ந்து உரைத்தனவே – புபொவெபாமா:18 1/14

மேல்

அமர (1)

மூவரும் நெஞ்சு அமர முற்றி அவரவர் – புபொவெபாமா:8 23/1

மேல்

அமரர் (1)

வென்றி அமரர் விருந்து – புபொவெபாமா:5 5/4

மேல்

அமரரும் (1)

அந்தம்_இல் புகழான் அமரரும் மகிழ – புபொவெபாமா:9 30/1

மேல்

அமரரை (1)

அமையா காதல் அமரரை மகிழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 95/2

மேல்

அமரிடை (1)

விரும்பார் அமரிடை வெல் போர் வழுதி – புபொவெபாமா:10 4/1

மேல்

அமரில் (1)

ஆனா வென்றி அமரில் வீழ்ந்தோற்கு – புபொவெபாமா:10 16/1

மேல்

அமரின் (2)

எமருள் யாம் இன்னம் என்று எண்ணல் அமரின்
முடுகு அழலின் முந்துறுதல் முல்லை தார் வேந்தன் – புபொவெபாமா:3 13/2,3
வாள் அமரின் முன் விலக்கி வான் படர்வார் யார்-கொலோ – புபொவெபாமா:10 15/1

மேல்

அமரும் (1)

அணி வயல் ஊரனொடு அப்பு விழவு அமரும்
பணி மொழி அரிவை பரத்தையை ஏசின்று – புபொவெபாமா:16 20/1,2

மேல்

அமருள் (20)

முந்து அமருள் ஏற்றார் முரண் முருங்க தம் தமரின் – புபொவெபாமா:1 17/2
பிணங்கு அமருள் பிள்ளை பெயர்ப்ப பெயராது – புபொவெபாமா:2 25/1
செயிர் வழங்கும் வாள் அமருள் சென்று அடையார் வேல் வாய் – புபொவெபாமா:2 27/3
பருந்து ஆர் படை அமருள் பல்லார் புகழ – புபொவெபாமா:3 25/3
மண்டு அமருள் மாறா மைந்தின் – புபொவெபாமா:4 26/1
ஆர்த்திட்டு அமருள் அடையாரை அ முனையில் – புபொவெபாமா:4 51/3
எறி படையான் இகல் அமருள்
செறி படை மான் திறம் கிளந்தன்று – புபொவெபாமா:7 14/1,2
வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல் – புபொவெபாமா:7 15/2
நெடும்_கை பிணத்திடையே நின்றான் நடுங்கு அமருள்
ஆள் வெள்ளம் போகவும் போகான் கை வேல் ஊன்றி – புபொவெபாமா:7 27/2,3
குடை மயங்கிய வாள் அமருள்
படை மயங்க பாழி கொண்டன்று – புபொவெபாமா:7 28/1,2
விலங்கு அமருள் வியன் அகலம் வில் உதைத்த கணை கிழிப்ப – புபொவெபாமா:7 46/1
வெம் கண் முரசு அதிரும் வேல் அமருள் வில் உதைப்ப – புபொவெபாமா:7 47/1
அனைய அமருள் அயில் போழ் விழுப்புண் – புபொவெபாமா:8 5/1
வெள் வாள் அமருள் செஞ்சோறு அல்லது – புபொவெபாமா:8 60/1
ஒள் வாள் அமருள் உயிர் ஓம்பான் தான் ஈய – புபொவெபாமா:9 15/1
மேலார் இறை அமருள் மின் ஆர் சினம் சொரியும் – புபொவெபாமா:9 17/1
ஒன்ற உயிர் களிப்ப ஓம்பலால் வென்று அமருள்
வாள் வினை நீக்கி வருக விருந்து என்னும் – புபொவெபாமா:9 54/2,3
பீலி அணிந்து பெயர் பொறித்து வேல் அமருள்
ஆண் தக நின்ற அமர் வெய்யோற்கு ஆக என்று – புபொவெபாமா:10 25/2,3
வேத்து அமருள் விளிந்தோன் கல் என – புபொவெபாமா:10 28/1
முந்த தான் மாவொடு புக்கு முனை அமருள்
சிந்த தான் வந்தார் செரு விலக்கி குந்தத்தால் – புபொவெபாமா:11 21/1,2

மேல்

அமளி (1)

அழல் அவிர் பைம் கண் அரிமான் அமளி
நிழல் அவிர் பூண் மன்னர் நின்று ஏத்த கழல் புனைந்து – புபொவெபாமா:9 41/1,2

மேல்

அமிர்தம் (1)

அதிரும் புனல் ஊரற்கு ஆர்_அமிர்தம் அன்றோ – புபொவெபாமா:17 27/3

மேல்

அமுதம் (1)

அன்ன_நடையினார்க்கு ஆர்_அமுதம் துன்னும் – புபொவெபாமா:9 3/2

மேல்

அமுதமாம் (1)

அன்ன என் கண்ணுக்கு அமுதமாம் என்னை – புபொவெபாமா:15 5/2

மேல்

அமுது (1)

பேணிய பிறர் முயக்கு ஆர்_அமுது அவற்கு என – புபொவெபாமா:17 26/1

மேல்

அமை (4)

அந்தரம் தோயும் அமை ஓங்கு அரு மிளை – புபொவெபாமா:6 29/1
அம் தழை அல்குலும் ஆடு அமை மென் தோளும் – புபொவெபாமா:6 59/1
ஆடு அமை தோளி விரிச்சியும் சொகினமும் – புபொவெபாமா:11 22/1
அடும் படர் மூழ்கி அமை மென் தோள் வாட – புபொவெபாமா:16 17/3

மேல்

அமைத்த (1)

புலவரால் ஆய்ந்து அமைத்த பூழ் – புபொவெபாமா:18 10/4

மேல்

அமைத்தார் (1)

காளைக்கு கண்டு அமைத்தார் கல் – புபொவெபாமா:10 17/4

மேல்

அமைத்திட்ட (1)

நெய் கொள் நிணம் தூ நிறைய அமைத்திட்ட
குய் கொள் அடிசில் பிறர் நுகர்க வைகலும் – புபொவெபாமா:13 17/1,2

மேல்

அமைந்த (2)

படை நவின்ற பல் களிறும் பண் அமைந்த தேரும் – புபொவெபாமா:9 53/1
கின்னரம் போல கிளை அமைந்த தீம் தொடை யாழ் – புபொவெபாமா:18 19/3

மேல்

அமைந்தான் (1)

காவல் அமைந்தான் கடல் உலகம் காவலால் – புபொவெபாமா:8 7/1

மேல்

அமையா (1)

அமையா காதல் அமரரை மகிழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 95/2

மேல்

அயர்தும் (1)

சீர் மிகு நல் இசை பாடி செலவு அயர்தும்
கார் முகில்_அன்னார் கடை நோக்கி போர் மிகு – புபொவெபாமா:18 2/1,2

மேல்

அயர்ந்து (1)

ஆயாது அறிவு அயர்ந்து அல்லாந்து அகல் இடத்து – புபொவெபாமா:12 5/1

மேல்

அயர்வொடு (1)

அயர்வொடு நின்றேன் அரும் படர் நோய் தீர – புபொவெபாமா:15 19/1

மேல்

அயர (1)

வெம் கள் மகிழ்ந்து விழவு அயர அம் குழைய – புபொவெபாமா:3 3/2

மேல்

அயராநின்றார் (1)

அழல் அடைந்த மன்றத்து அலந்து அயராநின்றார்
நிழல் அடைந்தேம் நின்னை என்று ஏத்தி கழல் அடைய – புபொவெபாமா:3 15/1,2

மேல்

அயல் (1)

அயல் மனை பெண்டிரொடு அன்னை சொல் அஞ்சி – புபொவெபாமா:17 21/3

மேல்

அயில் (7)

அட்டு கனலும் அயில் வேலோய் ஒன்றிரண்டு – புபொவெபாமா:1 37/3
அயில் அன்ன கண் புதைத்து அஞ்சி அலறி – புபொவெபாமா:3 29/1
அழிகுநர் புறக்கொடை அயில் வாள் ஓச்சா – புபொவெபாமா:3 40/1
அயில் படையின் அரண் காக்கும் – புபொவெபாமா:5 11/1
அயில் துப்பு அடைந்த அணி எழு எல்லாம் – புபொவெபாமா:6 27/3
அனைய அமருள் அயில் போழ் விழுப்புண் – புபொவெபாமா:8 5/1
ஆற்றாமை நனி பெருகவும் அயில் வேலோன் அளி துறந்தன்று – புபொவெபாமா:8 30/2

மேல்

அரங்கத்து (1)

சூடிய வான் பிறையோய் சூழ் சுடலை நீற்று அரங்கத்து
ஆடி அசையா அடி இரண்டும் பாடி – புபொவெபாமா:9 86/1,2

மேல்

அரசமுல்லை (1)

அரசமுல்லை பார்ப்பனமுல்லை – புபொவெபாமா:8 1/9

மேல்

அரசவாகை (1)

அரசவாகை முரசவாகை – புபொவெபாமா:8 1/2

மேல்

அரசஉழிஞை (1)

கொற்றஉழிஞையோடு அரசஉழிஞை
கந்தழி என்றா முற்றுழிஞையே – புபொவெபாமா:6 1/3,4

மேல்

அரசு (6)

அடு திறல் அரணத்து அரசு வழிமொழிய – புபொவெபாமா:6 60/1
அலை கடல் தானை அரசு அட்டு ஆர்த்தன்று – புபொவெபாமா:8 2/2
அடல் வேந்தன் அட்டு ஆர்த்து அரசு – புபொவெபாமா:8 3/4
அரசு அதிர நூறி அடுகளம் வேட்டான் – புபொவெபாமா:8 15/3
ஆதி வணிகர்க்கு அரசு – புபொவெபாமா:8 21/4
நேராம் அரசு – புபொவெபாமா:10 11/4

மேல்

அரண் (10)

அரண் முருங்க ஆகோள் கருதின் அடையார் – புபொவெபாமா:1 43/3
அரண் அவிய பாயும் அடையார் முன் நிற்பேன் – புபொவெபாமா:4 19/3
அயில் படையின் அரண் காக்கும் – புபொவெபாமா:5 11/1
அழி படை அரண் காத்தன்று – புபொவெபாமா:5 15/2
அடையாதார் அரண் கொள்ளிய – புபொவெபாமா:6 10/1
அகப்படா இல்லை அரண் – புபொவெபாமா:6 13/4
அன்று எறிந்தானும் இவனால் அரண் வலித்து – புபொவெபாமா:6 15/1
அரண் அகத்து பாய்ந்து இழிந்தார் ஆர்த்து – புபொவெபாமா:6 41/4
அரண் அகத்தோரை அமர் வென்றன்று – புபொவெபாமா:6 44/2
அம்பு உடை ஞாயில் அரண் – புபொவெபாமா:6 49/4

மேல்

அரணகத்து (1)

உயர்ந்து ஓங்கு அரணகத்து ஒன்னார் பணிய – புபொவெபாமா:6 61/3

மேல்

அரணத்து (2)

ஓங்கல் அரணத்து ஒளி வளையார் வெய்து உயிர்ப்ப – புபொவெபாமா:6 33/3
அடு திறல் அரணத்து அரசு வழிமொழிய – புபொவெபாமா:6 60/1

மேல்

அரணம் (10)

ஏப்புழை ஞாயில் ஏந்து நிலை அரணம்
காப்போர் சூடிய பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:5 2/1,2
கூடு அரணம் காப்போர் குழாம் புரைய சூடினார் – புபொவெபாமா:5 3/2
எரி செய் இகல் அரணம் கொள்மார் புரிசை – புபொவெபாமா:5 16/2
முற்ற கடி அரணம் எல்லாம் முரண் அவிந்த – புபொவெபாமா:6 5/3
இயங்கு அரணம் மூன்றும் எரித்தான் தயங்கு இணர் – புபொவெபாமா:6 17/2
பாண்டில் நிரை தோல் பணியார் பகை அரணம்
வேண்டின் எளிது என்றான் வேந்து – புபொவெபாமா:6 25/3,4
குளிறும் முரசினான் கொண்டான் அரணம்
களிறும் கதவு இற பாய்ந்த ஒளிறும் – புபொவெபாமா:6 27/1,2
உடல் சினத்தார் கடி அரணம்
மிடல் சாய மேல் இவர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:6 38/1,2
வேய் பிணங்கிய மிளை அரணம்
பாய் புள்ளின் பரந்து இழிந்தன்று – புபொவெபாமா:6 40/1,2
மற்று யார் செய்வார் மழை துஞ்சு நீள் அரணம்
முற்றியார் முற்று விட – புபொவெபாமா:6 51/3,4

மேல்

அரணின் (1)

அகத்தன ஆர் கழல் நோன் தாள் அரணின்
புறத்தன போர் எழில் திண் தோள் உற தழீஇ – புபொவெபாமா:5 14/1,2

மேல்

அரவ (1)

எழும் அரவ கடல் தானையான் – புபொவெபாமா:7 12/1

மேல்

அரவம் (2)

ஆடு அரவம் பூண்டான் அழல் உண சீறிய – புபொவெபாமா:5 3/1
அடை அவிழ் பூம்_கோதை அஞ்சல் விடை அரவம்
மன்றம் கறங்க மயங்க பறை படுத்து – புபொவெபாமா:18 6/2,3

மேல்

அரவு (1)

அடும் திறல் ஆழி அரவு அணையாய் என்றும் – புபொவெபாமா:9 7/3

மேல்

அரவும் (1)

ஆறினார் அன்றி அரவும் உடும்பும் போல் – புபொவெபாமா:6 39/3

மேல்

அரற்றின்று (1)

கண்டவன் கரப்ப கனவில் அரற்றின்று – புபொவெபாமா:15 18/2

மேல்

அரனும் (1)

காணில் அரனும் களிக்கும் கழல் மறவன் – புபொவெபாமா:1 45/1

மேல்

அரி (10)

பூண் இலங்கு மென் முலை போது அரி கண் வாள்_நுதல் – புபொவெபாமா:1 45/2
ஓடு அரி கண் நீர் பாய் உக – புபொவெபாமா:7 51/4
அரி கிணைவன் வளம் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 36/2
ஓடு அரி உண்கண் உமை ஒருபால் கூடிய – புபொவெபாமா:9 88/2
ஓடு அரி கண்ணாய் உறைகழி வாள் மின்னிற்றால் – புபொவெபாமா:9 92/3
அரி கொண்ட கண் சிவப்ப அல்லின் என் ஆகம் – புபொவெபாமா:9 98/1
அரி கண்ணி அஞ்சி அலற எரி கதிர் வேல் – புபொவெபாமா:9 100/2
அரி பாய் உண்கண் ஆய்_இழை புணர்ந்தோன் – புபொவெபாமா:13 14/1
இரு நிலம் சேவடியும் தோயும் அரி பரந்த – புபொவெபாமா:14 7/2
பொங்கு அரி உண்கணாள் பூவைக்கு மாறாக – புபொவெபாமா:18 12/3

மேல்

அரிக்கிணை (1)

அள் அகட்டு அன்ன அரிக்கிணை வள்ளியோன் – புபொவெபாமா:9 37/2

மேல்

அரிதால் (1)

ஆடல் அமர்ந்தாற்கு அரிதால் உமையாளை – புபொவெபாமா:9 96/3

மேல்

அரிது (3)

புகலே அரிது என்னார் புக்கு பகலே – புபொவெபாமா:1 19/2
வீய போர் செய்தாலும் வென்றி அரிது அரோ – புபொவெபாமா:6 23/3
புலவேம் பொறுத்தல் அரிது – புபொவெபாமா:16 15/4

மேல்

அரிதே (2)

உண்டால் என் உயிர் ஓம்புதற்கு அரிதே – புபொவெபாமா:14 17/4
உறு துயர் அவலத்து உயலோ அரிதே – புபொவெபாமா:15 7/4

மேல்

அரிமா (2)

தறுகண் தகை அரிமா போன்றான் சிறு கண் – புபொவெபாமா:7 41/2
ஆடு அரிமா_அன்னான் கிடப்ப அகத்து உவகை – புபொவெபாமா:7 51/3

மேல்

அரிமா_அன்னான் (1)

ஆடு அரிமா_அன்னான் கிடப்ப அகத்து உவகை – புபொவெபாமா:7 51/3

மேல்

அரிமான் (1)

அழல் அவிர் பைம் கண் அரிமான் அமளி – புபொவெபாமா:9 41/1

மேல்

அரிய (2)

ஆம்-கொல் அரிய அமர் – புபொவெபாமா:6 33/4
மயக்கு அரிய உண்கண் மடந்தை தோள் உள்ளி – புபொவெபாமா:16 37/3

மேல்

அரியவை (1)

பெரிய அரியவை பேசும் தெரி வளை – புபொவெபாமா:18 13/2

மேல்

அரில் (3)

நுணங்கு அரில் வெம் முனை நோக்கி அணங்கிய – புபொவெபாமா:4 15/2
ஈண்டு அரில் சூழ்ந்த இளையும் எரி மலர் – புபொவெபாமா:5 8/3
மூது அரில் நிவந்த முது கழை ஆர் இடை – புபொவெபாமா:11 4/1

மேல்

அரிவை (14)

அளிய கழல் வேந்தர் அம் மா அரிவை
எளியள் என்று எள்ளி உரைப்பின் குளியாவோ – புபொவெபாமா:4 49/1,2
விழுமம் கூர வேய் தோள் அரிவை
கொழுநன் வீய குழைந்து உயங்கின்று – புபொவெபாமா:11 26/1,2
செறுநர் நாண சே இழை அரிவை
வறு மனை வைகி தற்காத்தன்று – புபொவெபாமா:13 8/1,2
பொன் திகழ் சுணங்கின் பூம் கண் அரிவை
நன்று அறி கொழுநனை நலம் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:13 16/1,2
நல் நுதல் அரிவை நயப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:15 4/2
ஒண் தொடி அரிவை உட்கொண்டன்று – புபொவெபாமா:15 6/2
மென் தோள் அரிவை மெலிவொடு வைகின்று – புபொவெபாமா:15 8/2
முகை புரை முறுவல் முள் எயிற்று அரிவை
வகை புனை வள மனை வரவு எதிர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:16 8/1,2
இல்லவை சொல்லி இலங்கு எயிற்று அரிவை
நல் வயல் ஊரனை நகை மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:16 14/1,2
பொன் தொடி அரிவை பொழுது கண்டு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:16 18/2
பணி மொழி அரிவை பரத்தையை ஏசின்று – புபொவெபாமா:16 20/2
சே இழை அரிவை செல்க என விடுத்தன்று – புபொவெபாமா:16 38/2
போது ஆர் கூந்தல் பொலம் தொடி அரிவை
காதல் கைம்மிக கண்டு கை சோர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:17 10/1,2
உம் இல் அரிவை உரை மொழி ஒழிய – புபொவெபாமா:17 30/1

மேல்

அரிவைக்கு (1)

அரிவைக்கு அவள் துணை பாண்வரவுரைத்தல் – புபொவெபாமா:17 1/6

மேல்

அரிவையர் (1)

அரிவையர் அறிக என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 24/2

மேல்

அரு (10)

அரு முனை வெம் சுரத்து ஆன் பூசற்கு ஓடி – புபொவெபாமா:2 9/3
அரு வரை பாய்ந்து இறுதும் என்பார் பண்டு இன்று இ – புபொவெபாமா:4 3/1
அரு முனையான் அறைகூவின பின் – புபொவெபாமா:4 14/1
அரு மிளையோடு கிடங்கு அழியாமை – புபொவெபாமா:5 6/1
ஆழ்ந்து படு கிடங்கோடு அரு மிளை காத்து – புபொவெபாமா:5 8/1
அஞ்சு வரு வாயில் அரு மிளை குண்டு அகழி – புபொவெபாமா:6 11/3
அந்தரம் தோயும் அமை ஓங்கு அரு மிளை – புபொவெபாமா:6 29/1
அரு முரணான் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:6 42/2
அரு முரண் ஆழி தொடர வரும் அரோ – புபொவெபாமா:7 21/2
கரவு_அரு காமம் கனற்ற இரவு எதிர – புபொவெபாமா:14 19/2

மேல்

அருகு (1)

அருகு ஓடி நீங்காது அணைதலும் இன்றி – புபொவெபாமா:18 8/1

மேல்

அருந்தும் (1)

பொன் புனை உழிஞை சூடி மறி அருந்தும்
திண் பிணி முரச நிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:6 8/1,2

மேல்

அரும் (29)

அவளை போற்றுதும் அரும் தமிழ் குறித்தே – புபொவெபாமா:0 4/2
துன்ன_அரும் சீர்த்தி தொல்காப்பியன் முதல் – புபொவெபாமா:0 5/4
நோக்கு_அரும் குறும்பின் நூழையும் வாயிலும் – புபொவெபாமா:1 16/1
அரும் சுரத்தும் அகல் கானத்தும் – புபொவெபாமா:1 24/1
அதரிடைச்செலவே அரும் போர்மலைதல் – புபொவெபாமா:2 1/2
அரும் கலை உணர்ந்தோர் அவை பதினான்கும் – புபொவெபாமா:2 1/8
துன்ன_அரும் துப்பின் தொழுது எழா மன்னர் – புபொவெபாமா:3 7/2
அரும் திறை அளப்ப ஆறிய சினத்தொடு – புபொவெபாமா:3 20/1
மாற்ற_அரும் பேய்நிலை பேய்க்காஞ்சிய்யே – புபொவெபாமா:4 1/7
துன்ன_அரும் துப்பின் தொடு கழலார் சூழ்ந்திருப்ப – புபொவெபாமா:4 11/1
பருந்தோடு எருவை படர அரும் திறல் – புபொவெபாமா:4 29/2
நுவல்_அரும் காப்பின் நொச்சி ஏனை – புபொவெபாமா:5 1/1
பாடு_அரும் தோல் படை மறவர் – புபொவெபாமா:6 30/1
துன்ன_அரும் கடும் போர் தும்பை தும்பைஅரவம் – புபொவெபாமா:7 1/1
அடக்க_அரும் தானை அலங்கு தார் மன்னர் – புபொவெபாமா:7 13/1
அளப்ப_அரும் கடல் தானையான் – புபொவெபாமா:9 24/1
அணக்கு_அரும் தானையான் அல்லி அம் தார் தோய்ந்தோள் – புபொவெபாமா:9 45/1
மணக்கோல மங்கலம் யாம் பாட வணக்க_அரும் சீர் – புபொவெபாமா:9 45/2
அந்தணர் சான்றோர் அரும் தவத்தோர் தம் முன்னோர் – புபொவெபாமா:9 66/1
கயக்கு_அரும் கடல் தானை – புபொவெபாமா:9 69/1
எண்_அரும் சீர்த்தி இறைவன் எய்தி – புபொவெபாமா:9 71/1
துன்ன_அரும் கடவுள் தொடு கழல் தொழுதன்று – புபொவெபாமா:9 85/2
துன்ன_அரும் சிறப்பின் தொடு கழல் மன்னனை – புபொவெபாமா:10 8/1
துன்ன_அரும் தானை தொடு கழலான் துப்பு எதிர்ந்து – புபொவெபாமா:10 9/1
அரும் திறல் கட்டூரவர் வாரா முன் – புபொவெபாமா:13 4/1
அயர்வொடு நின்றேன் அரும் படர் நோய் தீர – புபொவெபாமா:15 19/1
நுடங்கு அருவி ஆர்த்து இழியும் நோக்கு_அரும் சாரல் – புபொவெபாமா:16 11/1
இயக்கு_அரும் சோலை இரா – புபொவெபாமா:16 37/4
ஆங்கு அவன் மூப்பு அவர்க்கு அரும் களி தரும் என – புபொவெபாமா:17 28/1

மேல்

அரும்ப (2)

கொம்மை வரி முலை கோங்கு அரும்ப இ மலை – புபொவெபாமா:14 13/2
பிறை புரை வாள் நுதல் பீர் அரும்ப மென் தோள் – புபொவெபாமா:15 11/1

மேல்

அரும்பிய (1)

அரும்பிய வெண் முத்து உகுப்ப கரும்பு உடை தோள் – புபொவெபாமா:15 9/2

மேல்

அரும்பிற்கும் (1)

அரும்பிற்கும் உண்டோ அலரது நாற்றம் – புபொவெபாமா:17 27/1

மேல்

அரும்பு (1)

அரும்பு இவர் மெல் முலை தொத்தா பெரும் பணை தோள் – புபொவெபாமா:14 3/2

மேல்

அரும்பும் (1)

திரு நுதல் வேர் அரும்பும் தேம் கோதை வாடும் – புபொவெபாமா:14 7/1

மேல்

அருமையின் (1)

எய்துதல் அருமையின் இறப்ப புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 14/2

மேல்

அருவி (5)

வெறி கொள் அறை அருவி வேங்கடத்து செல்லின் – புபொவெபாமா:9 84/1
பொங்கும் அருவி புனல் நாடன் கங்குல் – புபொவெபாமா:9 90/2
கல் அருவி ஆடி கரும் களிறு கார் அதிரும் – புபொவெபாமா:14 11/1
நுடங்கு அருவி ஆர்த்து இழியும் நோக்கு_அரும் சாரல் – புபொவெபாமா:16 11/1
பணையாய் அறை முழங்கும் பாய் அருவி நாடன் – புபொவெபாமா:16 13/1

மேல்

அருவிய (1)

மாலை துயலும் அருவிய மா மலை – புபொவெபாமா:18 4/3

மேல்

அருள் (5)

அளியின் நீங்கா அருள் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 42/2
வில்லார்க்கு அருள் சுரந்தான் வேந்து – புபொவெபாமா:3 19/4
அறம் தரு செங்கோல் அருள் வெய்யோன் – புபொவெபாமா:9 48/1
அருள் ஈயும் ஆழியவன் – புபொவெபாமா:9 84/4
ஆற்றின் உணரின் அருள் அறமாம் ஆற்றார்க்கு – புபொவெபாமா:12 3/1

மேல்

அருளால் (1)

ஆயனா எண்ணல் அவன் அருளால் காய – புபொவெபாமா:9 80/2

மேல்

அருளிய (1)

அடு திறல் மன்னரை அருளிய எழுக என – புபொவெபாமா:9 18/1

மேல்

அருளினான் (1)

பின் வந்தான் பேர்_அருளினான் – புபொவெபாமா:9 53/4

மேல்

அருளொடு (1)

அருளொடு வைகி அகல் – புபொவெபாமா:12 7/4

மேல்

அருளோடுநீங்கல் (1)

அருளோடுநீங்கல் உளப்பட தொகைஇ – புபொவெபாமா:8 1/17

மேல்

அரோ (4)

வீய போர் செய்தாலும் வென்றி அரிது அரோ
மாய போர் மன்னன் மதில் – புபொவெபாமா:6 23/3,4
அரு முரண் ஆழி தொடர வரும் அரோ
கட்டு ஆர் கமழ் தெரியல் காவலன் காமர் தேர் – புபொவெபாமா:7 21/2,3
தாழ் புயல் வெள்ளம் தரும் அரோ சூழ் புரவி – புபொவெபாமா:9 33/2
குறுக வரும் அரோ கூற்று – புபொவெபாமா:12 5/4

மேல்

அல் (1)

அம் சொல் வஞ்சி அல் இருள் செலீஇய – புபொவெபாமா:15 22/1

மேல்

அல்குல் (4)

கொய் தழை அல்குல் கூட்டம் வேண்டி – புபொவெபாமா:14 14/1
அம் தழை அல்குல் அணி நலம் புணரா – புபொவெபாமா:14 18/1
கொய் தழை அல்குல் கூட்டத்து குழைந்தன்று – புபொவெபாமா:16 28/2
பெண் அவாம் பேர் அல்குல் பெய் வளை கண் அவாம் – புபொவெபாமா:17 37/2

மேல்

அல்குலார் (1)

நுண் இடை பேர் அல்குலார் – புபொவெபாமா:7 49/4

மேல்

அல்குலும் (1)

அம் தழை அல்குலும் ஆடு அமை மென் தோளும் – புபொவெபாமா:6 59/1

மேல்

அல்ல (1)

ஒன்று அல்ல பல பாடி – புபொவெபாமா:17 4/1

மேல்

அல்லது (1)

வெள் வாள் அமருள் செஞ்சோறு அல்லது
உள்ளா மைந்தர் உயிர்ப்பலி கொடுத்தன்று – புபொவெபாமா:8 60/1,2

மேல்

அல்லாந்து (1)

ஆயாது அறிவு அயர்ந்து அல்லாந்து அகல் இடத்து – புபொவெபாமா:12 5/1

மேல்

அல்லார் (1)

கேள்_அல்லார் முனை கெடுத்த – புபொவெபாமா:3 18/1

மேல்

அல்லி (2)

அணக்கு_அரும் தானையான் அல்லி அம் தார் தோய்ந்தோள் – புபொவெபாமா:9 45/1
அல்லி அம் தார் நல்கல் அறம் – புபொவெபாமா:16 3/4

மேல்

அல்லின் (1)

அரி கொண்ட கண் சிவப்ப அல்லின் என் ஆகம் – புபொவெபாமா:9 98/1

மேல்

அலங்கல் (1)

அலங்கல் அமர் அழுவத்து ஆர் – புபொவெபாமா:10 7/4

மேல்

அலங்கு (2)

அடக்க_அரும் தானை அலங்கு தார் மன்னர் – புபொவெபாமா:7 13/1
ஆர் கழல் மன்னன் அலங்கு உளை_மா வெம் சிலை – புபொவெபாமா:7 15/3

மேல்

அலந்து (2)

அழல் அடைந்த மன்றத்து அலந்து அயராநின்றார் – புபொவெபாமா:3 15/1
அலந்து இனையும் அம் வளை தோளி உலந்தவன் – புபொவெபாமா:11 9/2

மேல்

அலம்வர (2)

முகையோடு அலம்வர முற்று எரி போல் பொங்கி – புபொவெபாமா:8 33/3
வண்டு சூழ் தாமம் புடையே அலம்வர
கண்டு கொண்ட கல் நீர்ப்படுத்தன்று – புபொவெபாமா:10 20/1,2

மேல்

அலம்வரும் (1)

அன்னா அலம்வரும் என் ஆர்_உயிரும் என்னாம்-கொல் – புபொவெபாமா:11 25/2

மேல்

அலமரும் (2)

தெருவில் அலமரும் தெள் கண் தடாரி – புபொவெபாமா:9 60/1
நிற்றல் ஆற்றாள் நெடிது உயிர்த்து அலமரும்
பொன் தொடி அரிவை பொழுது கண்டு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:16 18/1,2

மேல்

அலர் (10)

கொங்கு அலர் தாரான் குடை_நிழல் கீழ் தங்கி – புபொவெபாமா:2 27/2
மங்கல நாள் யாம் மகிழ்தூங்க கொங்கு அலர் தார் – புபொவெபாமா:6 57/2
கொங்கு அலர் தார் மன்னரும் கூட்டு அளப்ப கூற்று அணங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/1
புறவு அலர் பூவைப்பூ புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 8/2
கொங்கு அலர் கோதை குமரி மட நல்லாள் – புபொவெபாமா:9 72/1
குடை அலர் காந்தள் தன் கொல்லி சுனை-வாய் – புபொவெபாமா:10 3/1
குருந்து அலர் கண்ணி கொழுநன் மாய்ந்து என – புபொவெபாமா:11 8/1
அலர் முலை அம் சொல் அவண் ஒழிய அ இல் – புபொவெபாமா:11 13/1
இடைநின்ற ஊர் அலர் தூற்ற புடை நின்ற – புபொவெபாமா:15 3/2
ஓடுக கோல் வளையும் ஊரும் அலர் அறைக – புபொவெபாமா:16 7/1

மேல்

அலரது (1)

அரும்பிற்கும் உண்டோ அலரது நாற்றம் – புபொவெபாமா:17 27/1

மேல்

அலரே (1)

அம்பல் பெண்டிரும் அறைக எம் அலரே – புபொவெபாமா:15 25/4

மேல்

அலரொடு (1)

ஆழ விடுமோ அலரொடு வைகினும் – புபொவெபாமா:16 33/1

மேல்

அலற (4)

அடையார் முனை அலற ஐ இலை வேல் காளை – புபொவெபாமா:1 5/3
நண்ணார் கிளை அலற நாடு – புபொவெபாமா:3 31/4
முகத்தார் அலற முகில் உரிஞ்சும் சூழி – புபொவெபாமா:6 45/3
அரி கண்ணி அஞ்சி அலற எரி கதிர் வேல் – புபொவெபாமா:9 100/2

மேல்

அலறி (1)

அயில் அன்ன கண் புதைத்து அஞ்சி அலறி
மயில்_அன்னார் மன்றம் படர குயில் அகவ – புபொவெபாமா:3 29/1,2

மேல்

அலா (1)

பாங்கு அலா மன்னர் படை – புபொவெபாமா:7 17/4

மேல்

அலார் (1)

கேள்_அலார் நீக்கிய கிண்கிணி கால் காளை – புபொவெபாமா:10 15/2

மேல்

அலை (1)

அலை கடல் தானை அரசு அட்டு ஆர்த்தன்று – புபொவெபாமா:8 2/2

மேல்

அவண் (1)

அலர் முலை அம் சொல் அவண் ஒழிய அ இல் – புபொவெபாமா:11 13/1

மேல்

அவர் (3)

ஆங்கு அவர் கூறிய பருவம் அன்று என – புபொவெபாமா:17 14/1
அவர் வரும் காலம் ஈது அன்று – புபொவெபாமா:17 15/4
மற்று அவர் சேரியில் மைந்தன் உறைந்தமை – புபொவெபாமா:17 32/1

மேல்

அவர்-வயின் (1)

புலவரை அவர்-வயின் புகழ்ந்தாற்றுப்படுத்தல் – புபொவெபாமா:9 1/23

மேல்

அவர்க்கு (2)

தோன்ற கூறி துயர் அவர்க்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:17 8/2
ஆங்கு அவன் மூப்பு அவர்க்கு அரும் களி தரும் என – புபொவெபாமா:17 28/1

மேல்

அவரவர் (2)

அவரவர் வினை-வயின் அறிந்து ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:1 30/2
மூவரும் நெஞ்சு அமர முற்றி அவரவர்
ஏவல் எதிர்கொண்டு மீண்டு உரையான் ஏவல் – புபொவெபாமா:8 23/1,2

மேல்

அவலத்து (1)

உறு துயர் அவலத்து உயலோ அரிதே – புபொவெபாமா:15 7/4

மேல்

அவலம் (1)

உள்ளத்து அவலம் பெருக ஒளி வேலோய் – புபொவெபாமா:17 9/1

மேல்

அவள் (2)

அவள் பயந்தோரை ஆனாது புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:14 10/2
அரிவைக்கு அவள் துணை பாண்வரவுரைத்தல் – புபொவெபாமா:17 1/6

மேல்

அவளை (2)

அவளை போற்றுதும் அரும் தமிழ் குறித்தே – புபொவெபாமா:0 4/2
கல் நவில் தோளான் கண்ட பின் அவளை
இன்னள் என்று உணரான் ஐயமுற்றன்று – புபொவெபாமா:14 4/1,2

மேல்

அவளொடு (1)

அவளொடு மாமை ஒப்பான இவளொடு – புபொவெபாமா:18 20/2

மேல்

அவற்கு (2)

அவற்கு இரங்கினும் அ துறை ஆகும் – புபொவெபாமா:11 24/2
பேணிய பிறர் முயக்கு ஆர்_அமுது அவற்கு என – புபொவெபாமா:17 26/1

மேல்

அவற்றுள் (1)

அவற்றுள்
மன்னுறு தொழில் வருமாறு – புபொவெபாமா:1 4/1,2

மேல்

அவன் (10)

இவன் தலை என்று ஏத்த இயலும் அவன் தலை – புபொவெபாமா:4 25/2
அம்பின் பிறழும் தடம் கண் அவன் காதல் – புபொவெபாமா:4 47/3
அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி – புபொவெபாமா:6 51/2
ஆள்வினை வேள்வி அவன் – புபொவெபாமா:9 54/4
ஆயனா எண்ணல் அவன் அருளால் காய – புபொவெபாமா:9 80/2
ஏழகம் ஊரினும் இன்னன் என்று அவன்
தாழ்வு_இல் ஊக்கமொடு தகை புகழ்ந்தன்று – புபொவெபாமா:10 10/1,2
அவன் பெயர் கல் மிசை பொறித்து – புபொவெபாமா:10 24/1
அழலும் கதிர் வேல் அவன் புகழ் பாடி – புபொவெபாமா:11 31/3
எங்கட்கு அவன் தார் எளிது – புபொவெபாமா:17 25/4
ஆங்கு அவன் மூப்பு அவர்க்கு அரும் களி தரும் என – புபொவெபாமா:17 28/1

மேல்

அவன்-கண் (1)

ஆக்கம் அவன்-கண் அகலாவால் வீக்கம் – புபொவெபாமா:6 13/2

மேல்

அவனும் (1)

தோடு அவிழ் தார் யானும் தொடர அவனும் என் – புபொவெபாமா:15 21/1

மேல்

அவனை (3)

கண் அவனை காண்க இரு காது அவனை கேட்க வாய் – புபொவெபாமா:0 3/1
கண் அவனை காண்க இரு காது அவனை கேட்க வாய் – புபொவெபாமா:0 3/1
பண் அவனை பாட பதம் சூழ்க எள் நிறைந்த – புபொவெபாமா:0 3/2

மேல்

அவனொடு (1)

பெய்_வளை அவனொடு பேணிய கங்குல் – புபொவெபாமா:15 20/1

மேல்

அவாம் (4)

தண் தார் அணி அவாம் தையலார் சேரியுள் – புபொவெபாமா:17 33/1
பண் அவாம் தீம் சொல் பவள துவர் செவ் வாய் – புபொவெபாமா:17 37/1
பெண் அவாம் பேர் அல்குல் பெய் வளை கண் அவாம் – புபொவெபாமா:17 37/2
பெண் அவாம் பேர் அல்குல் பெய் வளை கண் அவாம்
நல் நலம் பீர்பூப்ப நல்கார் விடுவதோ – புபொவெபாமா:17 37/2,3

மேல்

அவாய் (2)

தன்-கண் அளி அவாய் நின்றேற்கு தார் விடலை – புபொவெபாமா:15 15/1
மல் ஆடு தோளான் அளி அவாய் மால் இருள்-கண் – புபொவெபாமா:15 23/1

மேல்

அவாறு (1)

ஆங்கு அவாறு எண் பகுதி பொருளும் – புபொவெபாமா:9 1/32

மேல்

அவி (2)

ஆர்_உயிர் என்னும் அவி வேட்டார் ஆங்கு அஃதால் – புபொவெபாமா:8 61/3
ஆர்ந்தார் முறையால் அவி – புபொவெபாமா:9 31/4

மேல்

அவிக்கும் (1)

கான் மலியும் நறும் தெரியல் கழல் வேந்தர் இகல் அவிக்கும்
நான்மறையோன் நலம் பெருகும் நடுவுநிலை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 36/1,2

மேல்

அவிதலும் (1)

முடியான் அவிதலும் மூதானந்தம் – புபொவெபாமா:11 20/2

மேல்

அவிந்த (2)

முற்ற கடி அரணம் எல்லாம் முரண் அவிந்த
கொற்ற குடை நாள்கொள – புபொவெபாமா:6 5/3,4
இறுவரை வீழ இயக்கு அற்று அவிந்த
தறுகண் தகை அரிமா போன்றான் சிறு கண் – புபொவெபாமா:7 41/1,2

மேல்

அவிந்தன்று (2)

இரு வேந்தரும் இகல் அவிந்தன்று – புபொவெபாமா:7 24/2
நலிவு கண்டு நயப்பு அவிந்தன்று – புபொவெபாமா:8 68/2

மேல்

அவிந்தார் (4)

முன் நின்று அவிந்தார் முரண் – புபொவெபாமா:6 65/4
முன் நின்று மொய் அவிந்தார் என் ஐயர் பின் நின்று – புபொவெபாமா:8 45/2
எண்ணார் அவிந்தார் இகல் – புபொவெபாமா:9 47/4
ஈடு எலாம் தாங்கி இகல் அவிந்தார் நீயும் நின் – புபொவெபாமா:10 9/3

மேல்

அவிந்தார்க்கு (1)

அழல் மறம் காற்றி அவிந்தார்க்கு என்று ஏத்தி – புபொவெபாமா:10 19/3

மேல்

அவிப்பலி (1)

அவிப்பலி என்றா சால்புமுல்லை – புபொவெபாமா:8 1/15

மேல்

அவிய (5)

செற்றம் கொண்டாடி சிலைத்து எழுந்தார் வீந்து அவிய
கொற்றம்கொண்டு எஃகு உயர்த்தான் கோ – புபொவெபாமா:3 15/3,4
அரண் அவிய பாயும் அடையார் முன் நிற்பேன் – புபொவெபாமா:4 19/3
முரண் அவிய முன் முன்மொழிந்து – புபொவெபாமா:4 19/4
முரண் அவிய சினம் சிறந்தோர் – புபொவெபாமா:6 44/1
பொரு படை களத்து அவிய
இரு வேந்தரும் இகல் அவிந்தன்று – புபொவெபாமா:7 24/1,2

மேல்

அவியா (1)

முள் எயிற்று பேதையாள் புக்காள் முரண் அவியா
வள் எயிற்று கூற்றத்தின் வாய் – புபொவெபாமா:11 11/3,4

மேல்

அவியாள் (1)

அம் சொல் மாரி பெய்து அவியாள்
நெஞ்சம் பொத்தி நிறை சுடும் நெருப்பே – புபொவெபாமா:14 9/3,4

மேல்

அவிர் (8)

முத்து அவிர் பூண் மற வேந்தன் – புபொவெபாமா:4 8/1
ஆடு இயல் அவிர் சடையான் – புபொவெபாமா:6 16/1
அடர் அவிர் பைம் பூண் வேந்தன்-தன்னை – புபொவெபாமா:9 26/1
அழல் அவிர் பைம் கண் அரிமான் அமளி – புபொவெபாமா:9 41/1
நிழல் அவிர் பூண் மன்னர் நின்று ஏத்த கழல் புனைந்து – புபொவெபாமா:9 41/2
நிழல் அவிர் எழில் மணி பூண் – புபொவெபாமா:10 26/1
உரவு எரி வேய்ந்த உருப்பு அவிர் கானுள் – புபொவெபாமா:11 5/1
ஆய பெருமை அவிர் சடையோர் ஆய்ந்து உணர்ந்த – புபொவெபாமா:12 7/1

மேல்

அவிழ் (9)

கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோய் சென்று அறிந்து – புபொவெபாமா:1 15/3
அவிழ் மலர் கோதையர் ஆட ஒருபால் – புபொவெபாமா:3 37/1
கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோன் வாள் அமர் – புபொவெபாமா:7 53/3
கொங்கு அவிழ் ஐம்பால் மடவார் வியன் கோயில் – புபொவெபாமா:9 70/1
தொடை அவிழ் தண் குவளை சூடான் புடை திகழும் – புபொவெபாமா:10 3/2
கள் அவிழ் தாரானும் கைக்கு அணையான் எள்ளி – புபொவெபாமா:15 7/2
தோடு அவிழ் தார் யானும் தொடர அவனும் என் – புபொவெபாமா:15 21/1
தோடு அவிழ் தாழை துறை கமழ கோடு உடையும் – புபொவெபாமா:16 7/2
அடை அவிழ் பூம்_கோதை அஞ்சல் விடை அரவம் – புபொவெபாமா:18 6/2

மேல்

அவிழ (1)

கழல் அவிழ கண் கனல கை வளையார் சோர – புபொவெபாமா:9 80/3

மேல்

அவை (8)

அரும் கலை உணர்ந்தோர் அவை பதினான்கும் – புபொவெபாமா:2 1/8
ஐ இலை எஃகம் அவை பலவும் மொய்யிடை – புபொவெபாமா:4 9/2
அவை மாந்தர் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 38/2
வழிபடர்தல் வல்லது அவை – புபொவெபாமா:8 39/4
அன்னோர் போல அவை எமக்கு ஈக என – புபொவெபாமா:9 12/2
கூத்து அவை ஏத்தும் கொடி தேரான் கூடிய பின் – புபொவெபாமா:9 27/3
மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் – புபொவெபாமா:18 14/3
அவை எல்லாம் ஆக்கி அணங்கு – புபொவெபாமா:18 16/4

மேல்

அவையமுல்லை (1)

அவையமுல்லை கணிவன்முல்லை – புபொவெபாமா:8 1/10

மேல்

அவையோர் (1)

பல் புகழ் பாடி பகர்தியேல் நல் அவையோர்
ஏத்த இழை அணிந்து இன்னே வருதியால் – புபொவெபாமா:9 62/2,3

மேல்

அழல் (17)

குரை அழல் நடப்ப குறும்பு எறிந்தன்று – புபொவெபாமா:1 18/2
அழல் சுரம் தாம் படர்ந்தார் ஆன் சுவட்டின் மேலே – புபொவெபாமா:2 7/3
அழல் அடைந்த மன்றத்து அலந்து அயராநின்றார் – புபொவெபாமா:3 15/1
பின்னும் பிறங்கு அழல் வேய்ந்தன பெய் கழல் கால் – புபொவெபாமா:3 45/3
குரை அழல் மண்டிய கோடு உயர் மாடம் – புபொவெபாமா:3 51/1
கொதி அழல் வேலோன் குடை சென்றன்று – புபொவெபாமா:4 16/2
ஆடு அரவம் பூண்டான் அழல் உண சீறிய – புபொவெபாமா:5 3/1
அழல் வேல் திரித்து ஆட்டு அமர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:7 30/2
ஓதி அழல் வழிபட்டு ஓம்பாத ஈகையான் – புபொவெபாமா:8 21/3
ஒன்றான் அழல் விழியான் ஒள் வாள் வலன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:8 55/3
ஈர்ம் தார் இமையோரும் எய்தி அழல் வாயால் – புபொவெபாமா:9 31/3
அழல் அவிர் பைம் கண் அரிமான் அமளி – புபொவெபாமா:9 41/1
சீர் சால் அகலத்தை செம் கண் அழல் நாகம் – புபொவெபாமா:9 88/3
கலங்கு அழல் வாயில் கடு தீற்றி அற்றால் – புபொவெபாமா:10 15/3
அழல் மறம் காற்றி அவிந்தார்க்கு என்று ஏத்தி – புபொவெபாமா:10 19/3
புகை அழல் வேலோன் புணர்ப்பு ஆகி நின்றாள் – புபொவெபாமா:11 17/3
அகை அழல் ஈமத்து அகத்து – புபொவெபாமா:11 17/4

மேல்

அழலின் (1)

முடுகு அழலின் முந்துறுதல் முல்லை தார் வேந்தன் – புபொவெபாமா:3 13/3

மேல்

அழலும் (1)

அழலும் கதிர் வேல் அவன் புகழ் பாடி – புபொவெபாமா:11 31/3

மேல்

அழலுள் (3)

ஒள் அழலுள் வேட்டான் உயிர் – புபொவெபாமா:7 53/4
மறம் தரு வாள் அமர் என்னும் பிறங்கு அழலுள்
ஆர்_உயிர் என்னும் அவி வேட்டார் ஆங்கு அஃதால் – புபொவெபாமா:8 61/2,3
சுழல் அழலுள் வைகின்று சோ – புபொவெபாமா:9 80/4

மேல்

அழலோடு (1)

அழலோடு இமைக்கும் அணங்கு உடை வாள் மைந்தர் – புபொவெபாமா:8 5/3

மேல்

அழி (2)

அழி படை அரண் காத்தன்று – புபொவெபாமா:5 15/2
அழி படர் எவ்வம் கூர ஆய்_இழை – புபொவெபாமா:14 12/1

மேல்

அழிகுநர் (1)

அழிகுநர் புறக்கொடை அயில் வாள் ஓச்சா – புபொவெபாமா:3 40/1

மேல்

அழிந்தன்று (1)

வடி வேல் அண்ணல் வாராமைக்கு அழிந்தன்று – புபொவெபாமா:16 10/2

மேல்

அழிந்து (1)

பொருது அழிந்து மீளவும் பூம் கழலான் மீளான் – புபொவெபாமா:2 15/3

மேல்

அழிபடைதாங்கல் (1)

அழிபடைதாங்கல் மகள்மறுத்துமொழிதல் என – புபொவெபாமா:5 1/5

மேல்

அழிபு (5)

ஒன்னார் நாடு அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:3 16/2
இறுத்த பின் அழிபு இரங்கல் – புபொவெபாமா:3 50/1
இயல்பு ஏத்தி அழிபு இரங்கின்று – புபொவெபாமா:4 40/2
வேல் தானை மறம் கூறி மாற்றார்-அது அழிபு இரங்கினும் – புபொவெபாமா:7 10/1
அழிபு அடல் ஆற்றால் அறிமுறை என்று எட்டின் – புபொவெபாமா:8 39/3

மேல்

அழிய (1)

மாறுகொண்டார் மதில் அழிய
ஏறும் தோட்டியும் எறிந்து கொண்டன்று – புபொவெபாமா:6 48/1,2

மேல்

அழியாமை (1)

அரு மிளையோடு கிடங்கு அழியாமை
செரு மலைந்த சிறப்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 6/1,2

மேல்

அழியும் (1)

உலகு அழியும் ஓர்த்து செயின் – புபொவெபாமா:7 9/4

மேல்

அழிவு (2)

அணி புரிசை அழிவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 13/2
அழிவு இன்று புகழ் நிறீஇ – புபொவெபாமா:7 56/1

மேல்

அழுங்கல் (1)

அழுங்கல் நீர் வையகத்து ஆர்_உயிரை கூற்றம் – புபொவெபாமா:2 3/1

மேல்

அழுங்கின்று (1)

செலவு முன் வலித்து செலவு அழுங்கின்று – புபொவெபாமா:17 2/2

மேல்

அழுதழுது (2)

அடும் புகழ் பாடி அழுதழுது நோனாது – புபொவெபாமா:10 27/1
அழுதழுது வைகலும் ஆற்றேன் தொழுது இரப்பல் – புபொவெபாமா:16 3/2

மேல்

அழுதார் (1)

அழுதார் கண் நீர் விடுத்த ஆறு ஆடி கூகை – புபொவெபாமா:12 13/3

மேல்

அழுவத்து (2)

உடல் வேல் அழுவத்து ஒளி திகழும் பைம் பூண் – புபொவெபாமா:8 3/3
அலங்கல் அமர் அழுவத்து ஆர் – புபொவெபாமா:10 7/4

மேல்

அழுவம் (2)

வரை மார்பில் வேல் மூழ்க வாள் அழுவம் தாங்கி – புபொவெபாமா:8 47/3
வேந்து ஆர்ப்ப வெம் சமத்து வேல் அழுவம் தாங்கினான் – புபொவெபாமா:11 23/1

மேல்

அள் (1)

அள் அகட்டு அன்ன அரிக்கிணை வள்ளியோன் – புபொவெபாமா:9 37/2

மேல்

அளக (1)

அளக திரு நுதலாள் ஆய்ந்து புழகத்து – புபொவெபாமா:18 17/2

மேல்

அளந்த (1)

அளந்த திறையார் அகல் இடத்து மன்னர் – புபொவெபாமா:9 19/1

மேல்

அளந்தார் (1)

நிதியம் திறை அளந்தார் நேராரும் தன் கீழ் – புபொவெபாமா:3 21/3

மேல்

அளப்ப (4)

அரும் திறை அளப்ப ஆறிய சினத்தொடு – புபொவெபாமா:3 20/1
கொங்கு அலர் தார் மன்னரும் கூட்டு அளப்ப கூற்று அணங்கும் – புபொவெபாமா:8 59/1
அளப்ப_அரும் கடல் தானையான் – புபொவெபாமா:9 24/1
தீர்ந்து வணங்கி திறை அளப்ப தெம் முனையுள் – புபொவெபாமா:13 7/1

மேல்

அளப்ப_அரும் (1)

அளப்ப_அரும் கடல் தானையான் – புபொவெபாமா:9 24/1

மேல்

அளி (7)

வெம் திறல் தண் அளி எம் வேந்து – புபொவெபாமா:8 7/4
ஆற்றாமை நனி பெருகவும் அயில் வேலோன் அளி துறந்தன்று – புபொவெபாமா:8 30/2
ஒளி சிறந்து ஓங்கி வரலால் அளி சிறந்து – புபொவெபாமா:9 25/2
தன்-கண் அளி அவாய் நின்றேற்கு தார் விடலை – புபொவெபாமா:15 15/1
மல் ஆடு தோளான் அளி அவாய் மால் இருள்-கண் – புபொவெபாமா:15 23/1
தேம் கமழ் கோதை செம்மல் அளி நினைந்து – புபொவெபாமா:17 20/1
வெய்ய நெடிது உயிரா வெற்பன் அளி நினையா – புபொவெபாமா:17 21/1

மேல்

அளித்த (1)

சிலை அளித்த தோளான் சின விடலைக்கு அன்றே – புபொவெபாமா:2 25/3

மேல்

அளித்தான் (2)

ஆள் கடி வெல் களிற்று அண்ணல் கொடுத்து அளித்தான்
வாள் குடி வன்கணவர்க்கு – புபொவெபாமா:4 9/3,4
கொல் களிறும் மாவும் கொடுத்து அளித்தான் பல் புரவி – புபொவெபாமா:7 5/2

மேல்

அளித்து (5)

கொடுத்து அளித்து குடி ஓம்பின்று – புபொவெபாமா:3 34/2
ஆறில் ஒன்று ஆனாது அளித்து உண்டு மாறு இன்றி – புபொவெபாமா:8 51/2
கலங்கும் அளித்து என் கடும்பு – புபொவெபாமா:9 51/4
உண்டே அளித்து என் உயிர் – புபொவெபாமா:11 27/4
அகலாது அளித்து ஒழுகல் அன்பு – புபொவெபாமா:12 3/4

மேல்

அளிய (1)

அளிய கழல் வேந்தர் அம் மா அரிவை – புபொவெபாமா:4 49/1

மேல்

அளியான் (1)

வெள் வாள் கரும் கழல் கால் வெம் சுடர் வேல் தண் அளியான்
கொள்வான் கொடி தானை கொண்டு எழுந்தான் நள்ளாதார் – புபொவெபாமா:6 11/1,2

மேல்

அளியின் (1)

அளியின் நீங்கா அருள் உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:1 42/2

மேல்

அளியும் (1)

அளியும் என்று இவை ஆய்ந்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 2/2

மேல்

அளியேன் (1)

உய்குவன் உலகத்து அளியேன் யானே – புபொவெபாமா:15 21/4

மேல்

அளியை (1)

நீ என்னாய் நின்றாய் என் நெஞ்சு அளியை ஈ என்றார்க்கு – புபொவெபாமா:11 29/2

மேல்

அற்றா (1)

மண்டும் எரியுள் மரம் தடிந்து இட்டு அற்றா
கொண்ட கொடும் சிலையன் கோல் தெரிய கண்டே – புபொவெபாமா:1 5/1,2

மேல்

அற்றாங்கு (1)

அற்றாங்கு ஒழுகாது அறம் கண்மாறின்று – புபொவெபாமா:17 34/2

மேல்

அற்றால் (1)

கலங்கு அழல் வாயில் கடு தீற்றி அற்றால்
பொலம் கழல் கால் மேல் புனைவு – புபொவெபாமா:10 15/3,4

மேல்

அற்று (1)

இறுவரை வீழ இயக்கு அற்று அவிந்த – புபொவெபாமா:7 41/1

மேல்

அற (3)

போக்கு_அற வளைஇ புறத்து இறுத்தன்று – புபொவெபாமா:1 16/2
வீடு அற கவர்ந்த வினை மொழிந்தன்று – புபொவெபாமா:3 30/2
ஒன்றியவர் அற ஊர் புலத்து தார் தாங்கி – புபொவெபாமா:5 5/3

மேல்

அறம் (5)

அறம் திறந்த வாயில் அடைத்ததால் அண்ணல் – புபொவெபாமா:4 41/3
அறம் தரு செங்கோல் அருள் வெய்யோன் – புபொவெபாமா:9 48/1
அறம் தெரி கோலாற்கு அறிய உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 65/2
அல்லி அம் தார் நல்கல் அறம் – புபொவெபாமா:16 3/4
அற்றாங்கு ஒழுகாது அறம் கண்மாறின்று – புபொவெபாமா:17 34/2

மேல்

அறமாம் (1)

ஆற்றின் உணரின் அருள் அறமாம் ஆற்றார்க்கு – புபொவெபாமா:12 3/1

மேல்

அறா (1)

உணங்கு புலவு அறா ஒன்னார் குரம்பை – புபொவெபாமா:4 15/1

மேல்

அறாஅ (1)

அறாஅ நிலை சாடி ஆடுறு தேறல் – புபொவெபாமா:1 7/1

மேல்

அறி (1)

நன்று அறி கொழுநனை நலம் மிகுத்தன்று – புபொவெபாமா:13 16/2

மேல்

அறிக (1)

அரிவையர் அறிக என உரைப்பினும் அதுவே – புபொவெபாமா:15 24/2

மேல்

அறிதலால் (1)

அ மூன்றும் முற்ற அறிதலால் தம்மின் – புபொவெபாமா:8 27/2

மேல்

அறிதற்கு (1)

வேண்டிய பொருளின் விளைவு நன்கு அறிதற்கு
ஈண்டு இருள் மாலை சொல் ஓர்த்தன்று – புபொவெபாமா:1 10/1,2

மேல்

அறிந்தவர் (1)

அறிந்தவர் ஆய்ந்த நாள் ஆழி தேர் மன்னன் – புபொவெபாமா:3 9/1

மேல்

அறிந்து (6)

கள் அவிழ் கண்ணி கழல் வெய்யோய் சென்று அறிந்து
நள் இருள் வந்தார் நமர் – புபொவெபாமா:1 15/3,4
அவரவர் வினை-வயின் அறிந்து ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:1 30/2
செறு முனையுள் சென்று அறிந்து வந்தார் பெறு முனையின் – புபொவெபாமா:1 37/2
எறிந்து இலகு ஒள் வாள் இயக்கம் அறிந்து இகலி – புபொவெபாமா:3 9/2
ஐயம் ஒன்று இன்றி அறிந்து உரைப்பின் வெய்ய – புபொவெபாமா:12 9/2
ஆய வகையும் அறிந்து – புபொவெபாமா:18 17/4

மேல்

அறிபவன் (1)

நிகழ்பு அறிபவன் இயல்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 26/2

மேல்

அறிமுறை (1)

அழிபு அடல் ஆற்றால் அறிமுறை என்று எட்டின் – புபொவெபாமா:8 39/3

மேல்

அறிய (5)

பல்லார் அறிய பகர்ந்தார்க்கு சொல்லால் – புபொவெபாமா:1 39/2
பரிவு இன்றி பட்டாங்கு அறிய திரிவு இன்றி – புபொவெபாமா:8 41/2
என்னோரும் அறிய எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 12/3
அறம் தெரி கோலாற்கு அறிய உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:9 65/2
வெண்துறையும் செந்துறையும் வேற்றுமையாய் கண்டு அறிய
கின்னரம் போல கிளை அமைந்த தீம் தொடை யாழ் – புபொவெபாமா:18 19/2,3

மேல்

அறியா (4)

வந்த வகை அறியா வாள் அமருள் வெம் திறல் – புபொவெபாமா:7 15/2
ஓவுதல் அறியா ஒழுக்கு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 28/2
கைவிடல் அறியா காதலில் களித்தன்று – புபொவெபாமா:16 24/2
விடுத்தல் அறியா விறல் புரி வாகையுள் – புபொவெபாமா:18 1/4

மேல்

அறியாது (2)

ஓவல் அறியாது உயிர்க்கு உவகை மேவரும் சீர் – புபொவெபாமா:8 7/2
எய்த்தல் அறியாது இடையின்றி வைத்த – புபொவெபாமா:13 13/2

மேல்

அறியாமை (1)

ஆங்கு அ நிலைமை யாய் அறியாமை
வேங்கை அம் சிலம்பற்கு வெறி ஆடின்று – புபொவெபாமா:17 20/2,3

மேல்

அறியார் (1)

அறியார் வயவர் அகத்து இழிந்த பின்னும் – புபொவெபாமா:6 43/1

மேல்

அறியும் (1)

கொண்டு பிறர் அறியும் குடி வரவு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:2 28/2

மேல்

அறியேன் (1)

அறியேன் அடி உறை ஆய்_இழையால் பெற்றேன் – புபொவெபாமா:17 33/3

மேல்

அறிவன் (1)

முன் நின்று அறிவன் மொழி தொடர்ந்தன்று – புபொவெபாமா:9 73/2

மேல்

அறிவன்வாகை (1)

அறிவன்வாகை தாபதவாகை – புபொவெபாமா:8 1/7

மேல்

அறிவார் (1)

மயங்காத தார் பெருமை மற்று அறிவார் யாரோ – புபொவெபாமா:6 17/1

மேல்

அறிவார்-தாம் (1)

தம் புறம் கண்டு அறிவார்-தாம் இல்லை அன்பின் – புபொவெபாமா:12 13/2

மேல்

அறிவு (2)

ஐ_ஐந்தும் ஆய்வது அறிவு – புபொவெபாமா:8 67/4
ஆயாது அறிவு அயர்ந்து அல்லாந்து அகல் இடத்து – புபொவெபாமா:12 5/1

மேல்

அறு (8)

மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10
துப்பு உடை தும்பை மலைந்தான் துகள்_அறு சீர் – புபொவெபாமா:7 3/3
அறு தொழிலும் எடுத்து உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 20/2
அமர்-கண் முடியும் அறு வகை ஆகிய – புபொவெபாமா:9 1/21
மயல்_அறு சீர்த்தி மான் தேர் மன்னவன் – புபொவெபாமா:9 14/1
மை_அறு சிறப்பின் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:11 1/7
மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5
நுழைபுலம் படர்ந்த நோய்_அறு காட்சி – புபொவெபாமா:12 8/1

மேல்

அறுத்து (1)

வையகத்து விழைவு அறுத்து
மெய் ஆய பொருள் நயந்தன்று – புபொவெபாமா:8 66/1,2

மேல்

அறை (2)

வெறி கொள் அறை அருவி வேங்கடத்து செல்லின் – புபொவெபாமா:9 84/1
பணையாய் அறை முழங்கும் பாய் அருவி நாடன் – புபொவெபாமா:16 13/1

மேல்

அறைக (2)

அம்பல் பெண்டிரும் அறைக எம் அலரே – புபொவெபாமா:15 25/4
ஓடுக கோல் வளையும் ஊரும் அலர் அறைக
தோடு அவிழ் தாழை துறை கமழ கோடு உடையும் – புபொவெபாமா:16 7/1,2

மேல்

அறைகூவின (1)

அரு முனையான் அறைகூவின பின் – புபொவெபாமா:4 14/1

மேல்

அறைந்தனர் (1)

அகப்புறம் ஆம் என அறைந்தனர் புலவர் – புபொவெபாமா:19 1/7

மேல்

அறைந்தோர்க்கு (1)

வேந்தன் உள் மகிழ வெல் புகழ் அறைந்தோர்க்கு
ஈந்து பரிசில் இன்புற விடுத்தன்று – புபொவெபாமா:9 52/1,2

மேல்

அறைய (1)

புடையார் அறைய புகழ் – புபொவெபாமா:6 55/4

மேல்

அன்பின் (1)

தம் புறம் கண்டு அறிவார்-தாம் இல்லை அன்பின்
அழுதார் கண் நீர் விடுத்த ஆறு ஆடி கூகை – புபொவெபாமா:12 13/2,3

மேல்

அன்பு (2)

ஆயும் அடு திறலாற்கு அன்பு இலார் இல் போலும் – புபொவெபாமா:4 33/1
அகலாது அளித்து ஒழுகல் அன்பு – புபொவெபாமா:12 3/4

மேல்

அன்றி (9)

கண்ணிய பின் அன்றி கறுத்தார் மறம் தொலைதல் – புபொவெபாமா:3 41/3
ஆறினார் அன்றி அரவும் உடும்பும் போல் – புபொவெபாமா:6 39/3
அவன் என்று உலகு ஏத்தும் ஆண்மை இவன் அன்றி
மற்று யார் செய்வார் மழை துஞ்சு நீள் அரணம் – புபொவெபாமா:6 51/2,3
ஆறுமேல் ஆறிய பின் அன்றி தம் கை கொள்ளார் – புபொவெபாமா:8 25/3
வென்று அன்றி மீளா விறல் வேந்தர் வெம் பகை – புபொவெபாமா:8 37/3
என்று அன்றி மீண்டது இலர் – புபொவெபாமா:8 37/4
நிறையா நிலவுதல் அன்றி குறையாத – புபொவெபாமா:8 63/2
குல முதலை கொண்டு ஒளித்தல் அன்றி நிலம் உற – புபொவெபாமா:11 13/2
இல் செல்வம் அன்றி இரந்தவர்க்கு ஈகல்லா – புபொவெபாமா:13 11/3

மேல்

அன்றியும் (2)

பின்பகலே அன்றியும் பேணார் அகநாட்டு – புபொவெபாமா:3 9/3
அடல் வேல் ஆடவர்க்கு அன்றியும் அ இல் – புபொவெபாமா:8 42/1

மேல்

அன்று (4)

அன்று எறிந்தானும் இவனால் அரண் வலித்து – புபொவெபாமா:6 15/1
எள்ளி உணர்தல் இயல்பு அன்று தெள்ளியார் – புபொவெபாமா:8 25/2
ஆங்கு அவர் கூறிய பருவம் அன்று என – புபொவெபாமா:17 14/1
அவர் வரும் காலம் ஈது அன்று – புபொவெபாமா:17 15/4

மேல்

அன்று-கொல் (1)

வரும் பருவம் அன்று-கொல் ஆம்-கொல் சுரும்பு இமிரும் – புபொவெபாமா:17 13/2

மேல்

அன்றே (1)

சிலை அளித்த தோளான் சின விடலைக்கு அன்றே
தலையளித்தான் தண்ணடையும் தந்து – புபொவெபாமா:2 25/3,4

மேல்

அன்றோ (1)

அதிரும் புனல் ஊரற்கு ஆர்_அமிர்தம் அன்றோ
முதிரும் முலையார் முயக்கு – புபொவெபாமா:17 27/3,4

மேல்

அன்ன (16)

ஒளிரும் படை நடுவண் ஊழித்தீ அன்ன
களிறும் களித்து அதிரும் கார் – புபொவெபாமா:3 5/3,4
அயில் அன்ன கண் புதைத்து அஞ்சி அலறி – புபொவெபாமா:3 29/1
இன வேங்கை அன்ன இகல் வெய்யோர் காவல் – புபொவெபாமா:4 7/3
பருதி செல் வானம் பரந்து உருகி அன்ன
குருதி ஆறு ஆவது-கொல் குன்றூர் கருதி – புபொவெபாமா:4 21/1,2
பகல் அன்ன வாய்மொழி – புபொவெபாமா:8 6/1
பிடித்தாடி அன்ன பிறழ் பல் பேய் ஆர – புபொவெபாமா:8 13/1
வான் தோயும் மலை அன்ன
சான்றோர்-தம் சால்பு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 62/1,2
அன்ன_நடையினார்க்கு ஆர்_அமுதம் துன்னும் – புபொவெபாமா:9 3/2
அள் அகட்டு அன்ன அரிக்கிணை வள்ளியோன் – புபொவெபாமா:9 37/2
கோள் புலி அன்ன குரிசில் கல் ஆள் கடிந்து – புபொவெபாமா:10 29/2
மல்லல் அம் சாரல் மயில் அன்ன சில் வளை – புபொவெபாமா:14 11/2
உரவு ஒலி முந்நீர் உலாய் நிமிர்ந்து அன்ன
கரவு_அரு காமம் கனற்ற இரவு எதிர – புபொவெபாமா:14 19/1,2
அன்ன என் கண்ணுக்கு அமுதமாம் என்னை – புபொவெபாமா:15 5/2
மலை மலிந்து அன்ன மார்பம் – புபொவெபாமா:15 5/3
வல்லியம் அன்ன வய வேலோய் வாழ்க என – புபொவெபாமா:16 3/3
கலவ மயில் அன்ன காரிகையார் சேரி – புபொவெபாமா:17 31/3

மேல்

அன்ன_நடையினார்க்கு (1)

அன்ன_நடையினார்க்கு ஆர்_அமுதம் துன்னும் – புபொவெபாமா:9 3/2

மேல்

அன்னா (1)

அன்னா அலம்வரும் என் ஆர்_உயிரும் என்னாம்-கொல் – புபொவெபாமா:11 25/2

மேல்

அன்னார் (5)

கூற்று இனத்து அன்னார் கொடு வில் இடன் ஏந்தி – புபொவெபாமா:1 13/1
மயில்_அன்னார் மன்றம் படர குயில் அகவ – புபொவெபாமா:3 29/2
மயில் கணத்து அன்னார் மகிழ் தேறல் ஊட்ட – புபொவெபாமா:6 23/1
கொலை வில் புருவத்து கொம்பு_அன்னார் கூத்தின் – புபொவெபாமா:9 58/1
கார் முகில்_அன்னார் கடை நோக்கி போர் மிகு – புபொவெபாமா:18 2/2

மேல்

அன்னாரை (1)

வெண்கொண்டல்_அன்னாரை விட்டு – புபொவெபாமா:18 2/4

மேல்

அன்னாள் (3)

சோலை மயில்_அன்னாள் தன் கணவன் சொல்லிய சொல் – புபொவெபாமா:11 17/1
கொண்டு அகம் புக்காள் கொடி_அன்னாள் வண்டு இனம் – புபொவெபாமா:16 27/2
கொய் பூம் கொம்பு_அன்னாள் குறிக்கொண்டு பெய் பூ – புபொவெபாமா:18 18/2

மேல்

அன்னான் (2)

ஆடு அரிமா_அன்னான் கிடப்ப அகத்து உவகை – புபொவெபாமா:7 51/3
தாய்_அன்னான் தார் விலங்கி வீழ தளர்வொடு – புபொவெபாமா:11 29/1

மேல்

அன்னை (1)

அயல் மனை பெண்டிரொடு அன்னை சொல் அஞ்சி – புபொவெபாமா:17 21/3

மேல்

அன்னோர் (1)

அன்னோர் போல அவை எமக்கு ஈக என – புபொவெபாமா:9 12/2

மேல்

அனைத்தாய் (1)

பழம் கள் அனைத்தாய் படு களி செய்யும் – புபொவெபாமா:17 29/3

மேல்

அனைத்தால் (1)

கொடுவரி கூடி குழுஉக்கொண்டு அனைத்தால்
நெடு வரை நீள் வேய் நரலும் நடுவூர் – புபொவெபாமா:1 21/1,2

மேல்

அனைய (4)

குய வரி வேங்கை அனைய வயவர் – புபொவெபாமா:3 47/2
மடங்கல் அனைய மற வேலோர் தத்தம் – புபொவெபாமா:5 8/5
அனைய அமருள் அயில் போழ் விழுப்புண் – புபொவெபாமா:8 5/1
குயில் அனைய தேம் மொழி கூர் எயிற்று செவ் வாய் – புபொவெபாமா:13 15/3

மேல்

அனையனாய் (1)

நாவல் அகலிடத்து ஞாயிறு அனையனாய்
காவலன் சேறல் கடன் – புபொவெபாமா:8 35/3,4

மேல்

அனையார் (1)

குலவு கொடும் சிலை கை கூற்று அனையார் எய்த – புபொவெபாமா:1 23/3

மேல்

அனையான் (1)

கூற்று அனையான் வியன் கட்டூர் கூதிர் வான் துளி வழங்க – புபொவெபாமா:8 30/1

மேல்