ஸோ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸோம 2

ஸோம (2)

ஸோம பாலும் இவ் அமிழ்தமும் ஓர் சுவை – வசனகவிதை:7 0/28
ஸோம பாலொடு சொல்லமுது ஊட்டுவீர் – வசனகவிதை:7 0/35
மேல்