ஸு – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸுகமும் 1
ஸுந்தரி 1

ஸுகமும் (1)

ஸுகமும் துக்கமும் ஸமானமா – வசனகவிதை:6 2/29
மேல்

ஸுந்தரி (1)

நிருபம ஸுந்தரி நித்யகல்யாணி நிஜம் மாம் குரு ஹே மன்மத ராணி – தோத்திர:16 1/4
மேல்