ஸா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸா 1

ஸா (1)

உமா ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ மாதா ஸா – தோத்திர:29 2/2
மேல்