வ் – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வ்யவஹாரங்கள் 1
வ்யாநனை 1

வ்யவஹாரங்கள் (1)

இவளிடம் சில வ்யவஹாரங்கள் தீர்க்கவேண்டி இருக்கிறது தீர்ந்தவுடன் நீயும் நானும் சில விஷயங்கள் பேசலாம் என்றிருக்கிறேன் – வசனகவிதை:4 1/43
மேல்

வ்யாநனை (1)

வ்யாநனை தொழுகின்றோம் அவன் நம்மை காக்க – வசனகவிதை:4 14/6
மேல்