வௌ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வௌவுதல் 1

வௌவுதல் (1)

வௌவுதல் நீக்கு – பல்வகை:1 2/110
மேல்