லா – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லாகவம் 1
லாஜபதி 1

லாகவம் (1)

லாகவம் பயிற்சிசெய் – பல்வகை:1 2/98
மேல்

லாஜபதி (1)

எண்ணகத்தே லாஜபதி இடையின்றி நீ வளர்தற்கு என் செய்வாரே –தேசீய:47 1/4
மேல்