ரூ – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரூப 2
ரூபங்களும் 1
ரூபம் 1
ரூபா 1
ரூபேந்திரன்தனக்கு 1

ரூப (2)

கால பய குடாரி காம வாரி கன லதா ரூப கர்வ திமிராரே – தோத்திர:16 0/3
ஆதிபராசக்தி ரூப ராதே ராதே – தோத்திர:60 2/3
மேல்

ரூபங்களும் (1)

எல்லா சக்திகளும் எல்லா ரூபங்களும் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ஸமானம் – வசனகவிதை:6 2/18
மேல்

ரூபம் (1)

ரூபம் செம்மைசெய் – பல்வகை:1 2/93
மேல்

ரூபா (1)

வாகு ஆர் தோள் வீரா தீரா மன்மத ரூபா வானவர் பூபா – தோத்திர:43 2/1
மேல்

ரூபேந்திரன்தனக்கு (1)

ரூபேந்திரன்தனக்கு பின்வந்தோன் விண்ணவர்தம் உலகை ஆள் ப்ரதாபேந்திரன் –தேசீய:44 1/2
மேல்