ரு – முதல் சொற்கள், பாரதியார் கவிதைகள் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ருசி 1
ருத்ரன் 1

ருசி (1)

ருசி பல வென்று உணர் – பல்வகை:1 2/92
மேல்

ருத்ரன் (1)

வாயு கொடியோன் அவன் ருத்ரன் அவனுடைய ஓசை அச்சம் தருவது – வசனகவிதை:4 4/8
மேல்